Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0226(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0003/2014

Texte depuse :

A7-0003/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0180

Texte adoptate
PDF 484kWORD 100k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0484),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0205/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0003/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri
P7_TC1-COD(2013)0226

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare„tratatul”), competențele conferite Comisiei trebuie să fie aliniate la articolele 290 și 291 din tratat.

(2)  Cu prilejul adoptării Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(2), Comisia s-a angajat să revizuiască(3), în lumina criteriilor prevăzute în tratat, actele legislative care nu au fost adaptate la procedura de reglementare cu control înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(4) conferă Comisiei competențe pentru punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile sale.

(4)  În contextul alinierii Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 la noile norme prevăzute de TFUE, competențele de executare conferite în prezent Comisiei ar trebui să fie stabilite prin intermediul unor competențe de a adopta acte delegate și de punere în aplicare.

(5)  În vederea luării în considerare a evoluțiilor economice și tehnologice, și în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1365/2006, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea pragului de acoperire statistică a transporturilor pe căile navigabile interioare, adaptarea definițiilor și adoptarea unor definiții noi. În plus, Comisia trebuie să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea adaptării sferei de aplicare a colectării datelor și a, precum și adaptarea conținutului anexelor. [AM 1]

(6)  Comisia trebuie ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini administrative suplimentare semnificative o sarcină administrativă suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru unitățile respondente respondenți. [AM 2]

(7)  Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(8)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a adopta modalitățile de transmitere a datelor, inclusiv standardele în materie de schimburi de date, modalitățile de difuzare a rezultatelor de către Comisie (Eurostat) și, de asemenea, pentru a dezvolta și publica criterii și cerințe metodologice destinate asigurării calității datelor produse. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011. Pentru adoptarea acestor acte ar trebui utilizată procedura de examinare, având în vedere sfera lor de aplicare generală. [AM 3]

(9)  În conformitate cu principiul proporționalității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru realizarea obiectivului fundamental privind alinierea competențelor conferite Comisiei la articolele 290 și 291 din tratat Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este necesar și adecvat să se stabilească norme comune cu privire la această aliniere în domeniul statisticilor privind transporturile. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv obiectivului în cauză, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană. [AM 4]

(10)  În scopul asigurării certitudinii juridice, este necesar ca procedurile de adoptare a măsurilor care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să nu fie afectate de prezentul regulament.

(11)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 se modifică după cum urmează:

-1a. La articolul 2 alineatul (4), litera (b) se elimină. [AM 5]

-1b. La articolul 2 alineatul (4), litera (c) se elimină. [AM 6]

1.  La articolul 2 se adaugă următorul alineat (5):"

„(5) Comisia este împuternicită să adopte, dacă este necesar, acte delegate, în conformitate cu articolul 9, ținând cont de tendințele economice și tehnologice, privind adaptarea pragului de acoperire statistică a transportului pe căi navigabile interioare.” [AM 7]

"

2.  La articolul 3 se adaugă următorul paragraf:"

„Comisia este împuternicită să adopte, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 9, ținând cont de tendințele economice și tehnologice, privind adaptarea definițiilor și adoptarea unor definiții noi.” [AM 8]

"

3.  La articolul 4 se adaugă următorul alineat (4):"

„(4) Comisia este împuternicită să adopte, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 9, ținând cont de tendințele economice și tehnologice, privind adaptarea sferei de aplicare a colectării datelor și a conținutului anexelor.” [AM 9]

"

4.  La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Modalitățile de transmitere a datelor către Comisie (Eurostat), inclusiv standardele în materie de schimb de date, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).”

"

5.  La articolul 6 se adaugă următorul paragraf:"

„Modalitățile de difuzare a rezultatelor se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).”

"

6.  La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2), criterii și cerințe metodologice destinate să asigure calitatea datelor produse.”

"

6a.  La articolul 7, se adaugă următoarele alineate:"

„(3a) În sensul prezentului regulament, criteriile de calitate care trebuie aplicate datelor care trebuie să fie transmise sunt cele prevăzutela articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului*.

(3b)  Comisia precizează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modalitățile, structura, periodicitatea și comparabilitatea elementelor pentru rapoartele privind calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

________________

* Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).” [AM 10]

"

6b.  La articolul 8, teza introductivă a primului paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Până la 15 octombrie 2009(5) și ulterior o dată la trei ani, după consultarea Comitetului pentru programul statistic, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament. În special, raportul:” [AM 11]

"

7.  Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 9

Exercitarea competențelor delegate delegării de competențe [AM 12]

(1)  Comisia este abilitată să adopte Competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. [AM 13]

(2)  Atunci când exercită competențele delegate prin articolul 2 alineatul (5), articolul 3 și articolul 4 alineatul (4), Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți.

(3)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (5), articolul 3 și articolul 4 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând cu de cinci ani de la(6). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 14]

(4)  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (5), articolul 3 și articolul 4 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau Consiliu.

O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (5), al articolului 3 sau al articolului 4 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

"

8.  Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 10

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene*. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie**.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2a)  În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 15]

______________

* Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

** Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”

"

(8a)   În anexa B, tabelul B1 se înlocuiește cu următorul text:"

„Tabel B1. Transportul de pasageri și bunuri în funcție de tipul și naționalitatea navei (date anuale)

Elemente

Detalii de codare

Nomenclator

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

„A1”

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

An

4 cifre

„aaaa”

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (*)

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (*)

Tip transport

1 cifră

1= național

2= internațional (cu excepția tranzitului)

3= tranzit

Tip navă

1 cifră

1= barjă autopropulsată

2= barjă fără autopropulsare

3= barje-tanc petroliere auto-propulsate

4= barje-tanc petroliere neautopropulsate

5= alte nave pentru transport de mărfuri

6= nave maritime

7= nave de croazieră care transportă peste 100 de persoane

8= feriboturi care transportă pasageri pe distanțe de peste 300 de metri

Naționalitate navă

2 litere

NUTS0 (cod național) (**)

Tone transportate

tone

Tone-km

tone-km

Pasageri transportați

12 cifre

pasager

Pasageri-km

12 cifre

pasager

Locuri disponibile pentru pasageri

12 cifre

Loc pasager

(*) În cazul în care codul regional este necunoscut sau nu este disponibil, se utilizează următoarea codificare:

—  „NUTS0 + ZZ” dacă există codul NUTS pentru țara parteneră.

—  „codul ISO + ZZ” dacă nu există codul NUTS pentru țara parteneră.

—  „ZZZZ” dacă țara parteneră este complet necunoscută.

(**)Dacă nu există codul NUTS pentru țara de înregistrare a vasului, se raportează codul național ISO. Dacă naționalitatea vasului este necunoscută, codul de utilizat este „ZZ”.”

"

[AM 16]

9.  Anexa G se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament nu afectează procedurile de adoptare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 11 martie 2014.
(2)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie) (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(3)JO L 55, 28.2.2011, p. 19.
(4)Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (JO L 264, 25.9.2006, p. 1).
(5) Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(6) Data intrării în vigoare a regulamentului de modificare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate