Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0003/2014

Ingivna texter :

A7-0003/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0180

Antagna texter
PDF 416kWORD 97k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0484),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0205/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0003/2014),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
P7_TC1-COD(2013)0226

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Till följd av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) har trätt i kraft måste kommissionens befogenheter anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget.

(2)  I samband med antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(2) åtog sig kommissionen(3) att, i ljuset av kriterierna i fördraget, se över lagstiftningsakter som inte hade anpassats till det föreskrivande förfarandet med kontroll innan Lissabonfördraget trädde i kraft.

(3)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006(4) ges kommissionen befogenhet att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen.

(4)  Mot bakgrund av anpassningen av förordning (EG) nr 1365/2006 till de nya bestämmelserna i EUF-fördraget bör de genomförandebefogenheter som kommissionen nu har ges genom befogenheter att anta delegerade akter och genomförandeakter.

(5)  Vad gäller förordning (EG) nr 1365/2006 bör, för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen rörande anpassningen av gränsen för vilka transporter på inre vattenvägar som ska omfattas av statistiken, anpassningen av definitionerna och antagandet av ytterligare definitioner samt anpassningen av bilagornas innehåll. Dessutom bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att kunna anpassa uppgiftsinsamlingens räckvidd och bilagornas innehåll. [Ändr. 1]

(6)  Kommissionen bör se till att de delegerade akterna inte medför någon betydande ytterligare administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna de svarande. [Ändr. 2]

(7)  Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, när den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(8)  För att garantera enhetliga villkor för tillämpningen av förordning (EG) nr 1365/2006 bör kommissionen ges genomförandebefogenheter så att den kan anta metoder för överföring av uppgifter, även när det gäller standarder för utbyte av uppgifter, rutiner för kommissionens (Eurostat) spridning av resultaten, samt utforma och offentliggöra metodkrav och kriterier för att säkra uppgifternas kvalitet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av dessa akter eftersom de har en allmän karaktär. [Ändr. 3]

(9)  För att uppnå det grundläggande målet att anpassa kommissionens befogenheter till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, såsom den fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser för en sådan anpassning inom transportstatistiken. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet, i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen. [Ändr. 4]

(10)  För att det ska skapas ett klart rättsläge får denna förordning inte påverka de förfaranden för antagande av åtgärder som inletts men inte avslutats innan den träder i kraft.

(11)  Förordning (EG) nr 1365/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1365/2006 ska ändras på följande sätt:

-1a. Artikel 2.4 b ska utgå. [Ändr. 5]

-1b. Artikel 2.4 c ska utgå. [Ändr. 6]

1.  I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 5:"

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att, vid behov och för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, anta delegerade akter enligt artikel 9 med avseende på anpassning av gränsen för vilka transporter på inre vattenvägar som ska omfattas av statistiken.” [Ändr. 7]

"

2.  I artikel 3 ska följande stycke läggas till:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att, vid behov och för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, anta delegerade akter enligt artikel 9 med avseende på anpassning av definitionerna samt antagande av ytterligare definitioner.” [Ändr. 8]

"

3.  I artikel 4 ska följande punkt läggas till som punkt 4:"

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att, vid behov och för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, anta delegerade akter enligt artikel 9 med avseende på anpassning av uppgiftsinsamlingens räckvidd och bilagornas innehåll.” [Ändr. 9]

"

4.  I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:"

”2. Kommissionen ska anta metoder för överföring av uppgifter till kommissionen (Eurostat), även när det gäller standarder för utbyte av uppgifter, i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 10.2.”

"

5.  I artikel 6 ska följande stycke läggas till:"

”Kommissionen ska anta rutiner för spridning av resultat i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 10.2.”

"

6.  I artikel 7 ska punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Kommissionen ska anta metodkrav och kriterier för att säkra uppgifternas kvalitet i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 10.2.”

"

6a.  I artikel 7 ska följande stycken läggas till:"

3a. Vid tillämpningen av denna förordning ska de kvalitetskriterier som avses i artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009* gälla för de uppgifter som överförs.

3b.  Kommissionen ska i genomförandeakter fastställa element i kvalitetsrapporterna som rör formkrav, struktur, tidsintervall och jämförbarhet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).” [Ändr. 10]

"

6b.  I artikel 8 ska inledningen i punkt 1 ersättas med följande:"

Senast …(5) och därefter vart tredje år, ska kommissionen, efter att ha hört kommittén för det statistiska programmet, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Denna rapport skall särskilt innehålla” [Ändr. 11]

"

7.  Artikel 9 ska ersättas med följande:"

”Artikel 9

Delegeringens Utövande av delegeringen [Ändr. 12]

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna enligt artiklarna 2.5, 3 och 4.4 ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.5, 3 och 4.4 ska ges till kommissionen tills vidare för en period av fem år från och med den …(6)[Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 14]

4.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.5, 3 och 4.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid en senare tidpunkt som anges däri. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 2.5, 3 eller artikel 4.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

"

8.  Artikel 10 ska ersättas med följande:"

”Artikel 10

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik(*). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(**).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2a.  Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas. [Ändr. 15]

______________

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(**) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

(8a)   I bilaga B ska tabell B1 ersättas med följande:"

”Tabell B1. Passagerar- och godstransport fördelat på fartygets nationalitet och fartygstyp (årsdata)

Faktorer

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

alfa 2

"B1"

Uppgiftslämnande land

2 bokstäver

ISO:s landsbeteckning

År

fyrsiffrig

”åååå”

Land/region för lastning

alfa 4

NUTS 2 (*)

Land/region för lossning

alfa 4

NUTS 2 (*)

Typ av transport

ensiffrig

1 = Nationell

2 = Internationell (ej transit)

3 = Transit

Fartygstyp

ensiffrig

1 = Pråm med egen framdrivning

2 = Pråm utan egen framdrivning

3 = Tankpråm med egen framdrivning

4 = Tankpråm utan egen framdrivning

5 = Annat lastfartyg

6 = sjögående fartyg

7 = kryssningsfartyg med mer än 100 passagerare

8 = passagerarfärjor på över 300 meter

Fartygets nationalitet

2 bokstäver

ISO:s landsbeteckning (**)

Transporterade ton

Ton

Tonkilometer

Tonkilometer

Transporterade passagerare

tolvsiffrig

Passagerare

Passagerarkilometer

tolvsiffrig

Passagerare

Tillgängliga passagerarsäten

tolvsiffrig

Passagerarsäten

(*) Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd ska följande koder användas:

–  ”NUTS0 + ZZ” om det finns en NUTS-kod för det land som är handelspartner.

–  ”ISO:s landsbeteckning + ZZ” om det inte finns en NUTS-kod för det land som är handelspartner.

–  ”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.

(**)Om det inte finns någon NUTS-kod för det land där fartyget är registrerat ska ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd ska koden “ZZ” användas.”

"

[Ändr. 16]

(9)  Bilaga G ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning ska inte påverka de förfaranden för antagande av åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 1365/2006 som har inletts men inte avslutats innan den här förordningen träder i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014.
(2)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3)EUT L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 av den 6 september 2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar och om upphävande av rådets direktiv 80/1119/EEG (EUT L 264, 25.9.2006, s. 1).
(5) Datum då denna ändringsförordning träder i kraft.
(6) Datum när denna ändringsförordning träder ikraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy