Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0181(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0143/2014

Внесени текстове :

A7-0143/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0181

Приети текстове
PDF 501kWORD 194k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Изменения, приети от Европейския парламент на 11 март 2014 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  С Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси1 се създава механизъм за предупреждение, за да се улесни ранното установяване и мониторинга на дисбалансите. В рамките на този механизъм Комисията трябва да изготвя годишен доклад за механизма за предупреждение (ГДМП) с качествена икономическа и финансова оценка, в който се посочват държавите членки, които според Комисията могат да са засегнати или да са изложени на риск да бъдат засегнати от дисбаланси.
(1)  С Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета1 (ПМД) се създава механизъм за предупреждение, за да се улесни ранното установяване и мониторинга на дисбалансите. В рамките на този механизъм Комисията трябва да изготвя годишен доклад за механизма за предупреждение (ГДМП) с качествена икономическа и финансова оценка, в който се посочват държавите членки, които според Комисията могат да са засегнати или да са изложени на риск да бъдат засегнати от дисбаланси.
__________________
__________________
1 ОВ L 306, 23.11.2011, стр. 25.
1 Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 25).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Надеждните статистически данни са в основата на ефективното наблюдение на макроикономическите дисбаланси. За да се гарантира надеждна и независима статистика, държавите членки следва да предприемат необходимото за гарантиране на професионалната независимост на националните статистически органи в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика, предвиден в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика3.
(3)  Надеждните, точни и приложими статистически данни са от ключово значение за ефективното наблюдение на макроикономическите дисбаланси. За да се гарантира надеждна и независима статистика, независимостта на Евростат следва да се засили в съответствие с предложенията на Европейския парламент за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съветаa и държавите членки следва да предприемат необходимото за гарантиране на професионалната независимост на националните статистически органи в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика, предвиден в този регламент.
__________________
3 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.
1a Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Необходимо е Комисията да продължи да разглежда необходимостта от надеждна статистическа информация, която дава възможност на политиките на Съюза да отговарят по-добре на икономическата, социалната и териториалната реалност на регионално равнище.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  ГДМП, който се основава на табло с набор от показатели, чиито стойности са отнесени към индикативните им прагове, е средство за първоначален контрол, чрез което Комисията установява кои са държавите членки, където ситуацията обосновава допълнителен задълбочен анализ, за да се определи дали съществуват дисбаланси или е налице риск от възникването им. ГДМП следва да включва данните от значение за ПМД. Същевременно, именно в задълбочените прегледи, които следват ГДМП, се анализират подробно факторите за наблюдаваното развитие, за да се установи естеството на дисбалансите. Таблото с показатели и праговете не се тълкуват механично, а се подлагат на икономически анализ. При извършването на задълбочените прегледи Комисията разглежда широк набор от икономически променливи и допълнителна информация, като взема предвид конкретните обстоятелства във връзка със съответната държава. Поради тези причини не е възможно да се посочат предварително и изчерпателно всички данни, които могат да се използват в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси, но те следва да се определят с оглед на процедурите по Регламент (ЕС) № 1176/2011 във връзка с откриването на макроикономическите дисбаланси, както и с предотвратяването и коригирането на прекомерните макроикономически дисбаланси в Съюза. При прилагане на процедурата при макроикономически дисбаланси Комисията и Съветът следва да отдават приоритет на статистическите данни, съставени и предадени от държавите членки на Комисията (Евростат). Други статистически данни, които не са съставени и предадени по горепосочения начин, могат да се използват само ако статистическите данни, съставени и предадени от държавите членки на Комисията (Евростат), не осигуряват необходимата информация, като едновременно с това се взема предвид качеството на тези други статистически данни.
(4)  ГДМП, който се основава на табло с набор от показатели, чиито стойности са отнесени към индикативните им прагове, е средство за първоначален контрол, чрез което Комисията установява кои са държавите членки, където ситуацията обосновава допълнителен задълбочен анализ, за да се определи дали съществуват дисбаланси или е налице риск от възникването им. ГДМП следва да включва данните от значение за ПМД. Същевременно, именно в задълбочените прегледи, които следват ГДМП, се анализират подробно факторите за наблюдаваното развитие, за да се установи естеството на дисбалансите. Таблото с показатели и праговете не следва да се тълкуват механично, а следва да се подлагат на икономически анализ. При извършването на задълбочените прегледи Комисията разглежда широк набор от икономически променливи и допълнителна информация, като взема предвид конкретните обстоятелства във връзка със съответната държава. Поради тези причини не е възможно да се посочат предварително и изчерпателно всички данни, които могат да се използват в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси, но те следва да се определят с оглед на процедурите по Регламент (ЕС) № 1176/2011 във връзка с откриването на макроикономическите дисбаланси, както и с предотвратяването и коригирането на прекомерните макроикономически дисбаланси в Съюза. При прилагане, мониторинг и оценка на процедурата при макроикономически дисбаланси Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да отдават приоритет на статистическите данни, съставени и предадени от държавите членки на Комисията (Евростат). Други статистически данни, които не са съставени и предадени по горепосочения начин, могат да се използват само ако статистическите данни, съставени и предадени от държавите членки на Комисията (Евростат), не осигуряват необходимата информация, като едновременно с това се взема предвид качеството на тези други статистически данни.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Следва да се създаде надеждна процедура за съставянето, мониторинга и публикуването на данните от значение за процедурата при макроикономически дисбаланси (наричани по-нататък „данните от значение за ПМД“), като едновременно с това се следи за непрекъснато подобрение на свързаната статистическа информация в съответствие с рамките, които са установени от Комисията с оглед управлението на качеството на европейската статистика4. Групата на директорите по макроикономическа статистика (ДМС), създадена от Комисията, е експертната група, която най-добре може да окаже необходимото съдействие на Комисията (Евростат) за прилагането на стабилна процедура за мониторинг на качеството на данните от значение за ПМД.
(5)  Следва да се създаде надеждна процедура за събирането, съставянето, мониторинга и публикуването на данните от значение за процедурата при макроикономически дисбаланси (наричани по-нататък „данните от значение за ПМД“), като едновременно с това се следи за непрекъснато подобрение на свързаната статистическа информация в съответствие с рамките, които са установени от Комисията с оглед управлението на качеството на европейската статистика4. Групата на директорите по макроикономическа статистика (ДМС), създадена от Комисията, в която участват експерти от Комитета на Европейската статистическа система и от Европейската система на централните банки, е експертната група, която най-добре може да окаже необходимото съдействие на Комисията (Евростат) за прилагането на стабилна процедура за мониторинг на качеството на данните от значение за ПМД.
__________________
__________________
4 COM(2005)0217 окончателен и COM(2011)0211 окончателен.
4 COM(2005)0217 окончателен и COM(2011)0211 окончателен.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)   От основно значение е статистиката, необходима за изпълнението на дейностите на Съюза, да се изготвя изцяло въз основа на надеждни данни. При изготвяне на данните от значение за ПМД, които са ключовите данни за откриване на макроикономическите дисбаланси, както и за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в Съюза, ненадеждните данни могат да засегнат значително интересите на Съюза. За прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси са необходими допълнителни мерки за увеличение на ефективността при изготвяне, предоставяне и мониторинг на качеството на данните от значение за ПМД. Тези мерки следва да увеличават доверието в свързаната статистическа информация, в предоставянето и мониторинга на качеството на данните от значение за ПМД. За да се предотврати погрешното представяне, независимо дали е умишлено или поради груба небрежност, на данни от значение за ПМД, следва да се създаде система от финансови санкции, която ще допринесе също така за внимателното изготвяне на данните от значение за ПМД.
(6)   От основно значение е статистиката, необходима за изпълнението на дейностите на Съюза, да се изготвя въз основа на надеждни данни. Целесъобразно е процедурите, определени в Регламенти (EС) № 1176/2011 и (EС) № 1174/2011, да бъдат допълнени със съответната официална рамка за съставяне, мониторинг на качеството и публикуване на данните от значение за ПМД, съгласно общите критерии за качество, изложени в Регламент (EО) № 223/2009. Допълнителни мерки следва да направят по-ефективно изготвянето, предоставянето и мониторинга на качеството на данните от значение за ПМД и са необходими за прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси. Тези мерки следва да увеличават доверието в свързаната статистическа информация, в предоставянето и мониторинга на качеството на данните от значение за ПМД.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  За да се предотврати погрешното представяне, независимо дали е умишлено или поради груба небрежност, на данни от значение за ПМД, следва да се създаде коригиращ механизъм, който ще допринесе също така за внимателното изготвяне на данните от значение за ПМД.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да се допълнят правилата за изчисляване на глобите, налагани за манипулиране на статистическите данни, както и правилата относно процедурата, която трябва да се следва от Комисията при разследване на такива действия, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) по отношение на установяването на подробни критерии за определяне на размера на глобата и за провеждане на разследванията от страна на Комисията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.
(7)  За да се допълнят правилата за изчисляване на лихвоносещите депозити и на глобите, налагани за манипулиране на статистическите данни, както и правилата относно процедурата, която трябва да се следва от Комисията при свързани с манипулиране на статистическите данни разследвания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) по отношение на установяването на подробни критерии за определяне на размера на глобата и за провеждане на разследванията от страна на Комисията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   Комисията и статистическите органи на държавите членки следва да работят в тясно сътрудничество и постоянен диалог помежду си, за да се осигурява качеството на данните от значение за ПМД, съобщавани от държавите членки, и на свързаната статистическа информация.
(8)  Постоянното сътрудничество и координация между Комисията (Евростат) и статистическите органи на държавите членки е съществена част от ефективната координация на статистическите дейности в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС). Това сътрудничество трябва да се засили, за да се осигурява качеството на данните от значение за ПМД, съобщавани от държавите членки, и на свързаната статистическа информация; институционалното отделяне на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и независимостта на централните банки следва да се зачита при разработването, изготвянето и разпространението на данни от значение на ПМД съгласно съответната управленска структура и статистическите работни програми на ЕСС и ЕСБЦ.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  По отношение на данните от значение за ПМД следва да се осигури тясно сътрудничество между Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за да се улесни максимално предоставянето на данните, да се гарантира съгласуваността, да се подобри качеството на свързаната статистическа информация и да се осигури съпоставимостта.
(9)  Тъй като ЕСС отговаря за изготвянето на свързана с данните от значение за ПМД статистическа информация, а ЕСЦБ отговаря за изготвянето на друга свързана с данните от значение за ПМД статистическа информация, следва да се осигури тясно сътрудничество между двете системи по отношение на данните от значение за ПМД, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за да се улесни максимално предоставянето на данни, да се гарантира съгласуваността, да се подобри качеството на свързаната статистическа информация и да се осигури съпоставимостта. Практически оперативни договорености за сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ относно осигуряването на качеството на данните от значение за ПМД могат да бъдат изложени в меморандум за разбирателство. Предвид дългогодишния опит в областите на статистическите данни в обхвата на данните от значение за ПМД, Комитетът по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО1a на Съвета, би могъл да предостави консултации относно практическите оперативни договорености за сътрудничество, които могат да бъдат отразени в такъв меморандум за разбирателство.
_____________
1a.  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Разпоредбите, определени в настоящия регламент, следва да се разглеждат в рамките на засилването на европейското икономическо управление, което призовава за по-голяма демократична отчетност както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Подобрената система за мониторинг на статистическите данни от значение за ПМД следва да включва по-голямо и по-навременно участие на националните парламенти и на Европейския парламент. Макар да признава, че партньорите на Европейския парламент в диалога са съответните институции на Съюза и техните представители, компетентната комисия на Европейския парламент може да отправи покани към представители на националните статистически институти (НСИ) за участие на доброволна основа в изслушванията.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
(9б)  Засилването на икономическото управление чрез подобрена система за мониторинг на статистиката на данните от значение за ПМД следва да включва по-тясно и по-навременно участие на националните парламенти и Европейския парламент.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  Въпреки това временното спиране на средствата поради процедурата, задействана от макроикономическите дисбаланси, следва да се използва като последна мярка, като се вземе предвид един задълбочен анализ на показателите за безработицата, бедността и спада на БВП.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
2a.  Процедурите за осигуряване на качеството, въведени в рамките на настоящия регламент, вземат предвид и надграждат най-добрите практики при съществуващите процедури за осигуряване на качеството. Те не водят до дублирането на усилията за осигуряване на качеството, или до успоредни серии от данни.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
2.  Сроковете за предаване на данните от значение за ПМД се установяват съгласно съответните основни актове или се съобщават от Комисията по специален план, съобразен с нуждите на Съюза.
2.  Сроковете за предаване на данните от значение за ПМД се установяват съгласно съответните основни актове или се съобщават от Комисията по специален план, съобразен с рамката на Европейския семестър и нуждите на Съюза.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
3.  Всяка година Комисията указва на държавите членки графика във връзка с годишния доклад за механизма за предупреждение по член 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011. Също така, въз основа на този график и сроковете и плана по параграф 2 Комисията определя и съобщава на държавите членки крайната дата, за да предадат най-актуалните данни от значение за ПМД.
3.  Всяка година Комисията указва на държавите членки графика във връзка с годишния доклад за механизма за предупреждение по член 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011. Също така, въз основа на този график и сроковете и плана по параграф 2 Комисията определя и съобщава на държавите членки крайната дата, на която Комисията (Евростат) трябва да извлече данните от значение за ПМД, за да изчисли за всяка държава членка показателите от таблото с показатели във връзка с ПМД и за да установи референтна база данни на данните от значение за ПМД.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)
3a.  Комисията (Евростат) предоставя на всяка държава членка достъп до референтната база данни с извлечените данни от значение за ПМД не по-късно от пет работни дни след крайната дата с цел проверка. Държавите членки проверяват данните и ги потвърждават или предоставят изменения в данните до седем работни дни след изтичането на този петдневен период.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Когато предават данните от значение за ПМД по член 1, държавите членки изпращат на Комисията (Евростат) информация за начина на изчисление на тези данни, включително за всякакви промени по отношение на източниците и методите, като изготвят за целта доклад за качеството.
1.  Когато предават данните от значение за ПМД по член 1, държавите членки представят на Комисията (Евростат) информация за начина на изчисление на тези данни, включително за всякакви промени по отношение на източниците и методите, като изготвят за целта доклад за качеството.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите членки предоставят доклада за качеството в рамките на седем дни в съответствие с член 2, параграф 3а.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Комисията приема актове за изпълнение с оглед на определянето на реда, условията, структурата и периодичността на докладите за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
3.  Комисията приема делегирани актове с оглед на определянето на реда, условията, структурата и периодичността на докладите за качеството, посочени в параграф 1. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Държавите членки изготвят подробните списъци и ги изпращат на Комисията (Евростат) най-късно до […][девет месеца след приемането на настоящия регламент]. До […][в рамките на шест месеца след приемането на настоящия регламент] Комисията приема актове за изпълнение, за да определи структурата и редът и условията за актуализиране на тези подробни списъци. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
2.  Държавите членки изготвят подробните списъци и ги изпращат на Комисията (Евростат) най-късно до […][девет месеца след влизането в сила на настоящия регламент]. До […][в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове, за да определи структурата и реда и условията за актуализиране на тези подробни списъци. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12.
Изменение 22
Предложение за регламент
Глава VI – заглавие
МИСИИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
МИСИИ ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗГОВОРИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Когато Комисията (Евростат) установи проблеми, по-специално при оценката на качеството по член 5, тя може да вземе решение да извърши мисии в съответната държава членка.
1.  Когато Комисията (Евростат) установи необходимост от задълбочаване на своята оценка на качеството на статистическите данни, по-специално при оценката на качеството по член 5, тя може да вземе решение да извърши мисии за водене на разговори в съответната държава членка.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Целта на тези мисии е задълбоченото разглеждане на качеството на съответните данни от значение за ПМД. При мисиите акцентът се поставя на методологически въпроси, описаните в подробните списъци източници и методи, данните и свързаните статистически процеси, за да се оцени дали те съблюдават съответните счетоводни и статистически правила.
2.  Целта на мисиите за водене на разговори, посочени в параграф 1, е задълбоченото разглеждане на качеството на съответните данни от значение за ПМД. При мисиите за водене на разговори акцентът се поставя на методологически въпроси, описаните в подробните списъци източници и методи, данните и свързаните статистически процеси, за да се оцени дали те съблюдават съответните счетоводни и статистически правила.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато организира мисиите за водене на разговори, Комисията (Евростат) изпраща предварителните си констатации на съответните държави членки за коментар.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Комисията (Евростат) съобщава на Комитета за икономическа политика, учреден с Решение 74/122/ЕИО на Съвета7, констатациите си от тези мисии, включително всякакви коментари по тези констатации, които съответната държава членка е представила. След като се предадат на Комитета за икономическа политика, тези доклади, заедно с всички коментари, представени от съответната държава членка, се оповестяват пред обществеността, без да се засягат разпоредбите относно статистическата поверителност съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009.
3.  Комисията (Евростат) съобщава на Европейския парламент и на Комитета за икономическа политика, учреден с Решение 74/122/ЕИО на Съвета7, констатациите си от тези мисии за водене на разговори, включително всякакви коментари по тези констатации, които съответната държава членка е представила. След като се предадат на Европейския парламент и на Комитета за икономическа политика, тези доклади, заедно с всички коментари, представени от съответната държава членка, се оповестяват пред обществеността, без да се засягат разпоредбите относно статистическата поверителност съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009.
____________
____________
7 OВ L 63, 5.3.1974 г., стр. 21.
7.   ОВ L 63, 5.3.1974 г., стр. 21.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки осигуряват съдействие от експерти по статистическите въпроси във връзка с процедурата при макроикономически дисбаланси, включително за подготовката и извършването на мисиите. При изпълнение на задълженията си тези експерти предоставят независими становища. До (датата предстои да се определи) се създава списък на експертите въз основа на предложения, изпратени на Комисията (Евростат) от страна на националните органи, отговарящи за данните от значение за ПМД.
4.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки осигуряват съдействие от експерти по статистическите въпроси във връзка с процедурата при макроикономически дисбаланси, включително за подготовката и извършването на мисиите за водене на разговори. При изпълнение на задълженията си тези експерти предоставят независими становища. До [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] се създава списък на експертите въз основа на предложения, изпратени на Комисията (Евростат) от страна на националните органи, отговарящи за данните от значение за ПМД.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5
5.  Комисията (Евростат) определя разпоредбите и процедурите, свързани с подбора на експертите, като взема предвид целесъобразното разпределение и ротация на експертите между отделните държави членки, трудовите им правоотношения и финансовите въпроси. Всички разходи, направени от държавите членки във връзка със съдействието от страна на националните им експерти, се поделят между Комисията (Евростат) и държавите членки.
5.  Комисията (Евростат) определя разпоредбите и процедурите, свързани с подбора на експертите, като взема предвид целесъобразното разпределение и целесъобразната и навременна ротация на експертите между отделните държави членки, трудовите им правоотношения и финансовите въпроси. Всички разходи, направени от държавите членки във връзка със съдействието от страна на националните им експерти, се поделят между Комисията (Евростат) и държавите членки.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 а (нов)
6a.  Настоящият член не се прилага в случаите, когато секторното законодателство вече предвижда посещения на Комисията в държавите членки.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Комисията (Евростат) предоставя данните от значение за ПМД, използвани за целите на процедурата при макроикономически дисбаланси, включително чрез прессъобщения и/или по други начини, които счита за подходящи.
1.  Комисията (Евростат) оповестява пред обществеността данните от значение за ПМД, използвани за целите на процедурата при макроикономически дисбаланси, включително чрез прессъобщения и/или по други начини, които счита за подходящи.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Комисията (Евростат) не забавя предоставянето на данните от значение за ПМД на държавите членки, когато една държава членка не е изпратила данните си.
2.  Комисията (Евростат) определя датата за публикуване на прессъобщението и я съобщава на държавите членки до 10 работни дни след крайната дата, посочена в член 2. Тя не забавя предоставянето на данните от значение за ПМД на държавите членки, когато една държава членка не е изпратила данните си.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Комисията (Евростат) може да изрази резерви по отношение на качеството на данните от значение за ПМД на отделна държава членка. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) уведомява съответната държава членка и председателя на Комитета за икономическа политика за резервите, които смята да изрази, и ги оповестява пред обществеността. Когато въпросът е разрешен след публикуване на данните и резервите, оттеглянето на резервите се оповестява веднага пред обществеността.
3.  Комисията (Евростат) може да изрази резерви по отношение на качеството на данните от значение за ПМД на отделна държава членка. На засегнатата държава членка се предоставя възможност да защити своето становище. Не по-късно от десет работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) уведомява съответната държава членка и председателя на Комитета за икономическа политика за резервите, които смята да изрази, и ги оповестява пред обществеността. Когато въпросът е разрешен след публикуване на данните и резервите, оттеглянето на резервите се оповестява веднага пред обществеността.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Комисията (Евростат) може да измени данните, предадени от държавите членки, и да предостави изменените данни и основанието за изменението, когато се установи, че съобщените от държавите членки данни не отговарят на изискванията по член 3, параграф 2. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) съобщава на съответната държава членка и на председателя на Комитета за икономическа политика изменените данни и основанието за изменението.
4.  Комисията (Евростат) може да измени данните, предадени от държавите членки, и да оповести пред обществеността изменените данни и основанието за изменението, когато се установи, че съобщените от държавите членки данни не отговарят на изискванията по член 3, параграф 2, а също и на приложимите методологични стандарти и на изискванията за изчерпателност, надеждност, своевременност и последователност на статистическите данни. Не по-късно от три работни дни преди датата на планираното публикуване Комисията (Евростат) съобщава на съответната държава членка и на председателя на Комитета за икономическа политика изменените данни и основанието за изменението.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  По предложение на Комисията Съветът може да реши да наложи глоба на държава членка, която умишлено или поради груба небрежност погрешно представя данни от значение за ПМД.
1.  По препоръка на Комисията Съветът може да реши, като следва двустъпкова процедура, да наложи откриването на лихвоносен депозит и впоследствие, ако Комисията прецени, че държавата членка не се е съобразила с коригиращите действия, посочени в параграф 1а, и като крайна мярка – глоба на държава членка, която е действала умишлено, за да представи погрешно данни от значение за ПМД, или поради груба небрежност, която е довела до погрешното представяне на данни от значение за ПМД, което като последица е оказало въздействие върху способността на Комисията да направи реална и справедлива оценка.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавата членка съобщава на Комисията в определен срок коригиращите действия, необходими за разглеждане и отстраняване на погрешното представяне или грубата небрежност, посочени в параграф 1, и предотвратяване възникването на подобни обстоятелства в бъдеще. Докладът се оповестява пред обществеността.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.   Глобата по параграф 1 е ефективна, възпираща и пропорционална на естеството, тежестта и продължителността на погрешното представяне. Размерът на глобата не надвишава 0,05% от БВП на съответната държава членка.
2.   Лихвоносният депозит по параграф 1 е ефективен, възпиращ и пропорционален на естеството, тежестта и продължителността на погрешното представяне. Размерът на лихвоносния депозит не надвишава 0,05% от БВП на съответната държава членка през предходната година.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
3.   Комисията може да извършва всички необходими разследвания за установяване на погрешното представяне, посочено в параграф 1. Комисията може да реши да започне разследване, когато установи, че съществуват сериозни данни за наличието на факти, които могат да съставляват такова погрешно представяне. При разглеждане на предполагаемото погрешно представяне Комисията взема предвид коментарите на съответната държава членка. При изпълнение на задачите си Комисията може както да поиска от държавата членка да предостави информация, така и да извършва проверки на място и да получи достъп до свързаната статистическа информация и документите относно данните от значение за ПМД. Ако съгласно правото на съответната държава членка се изисква предварително разрешение от съдебен орган за извършване на проверките на място, Комисията подава всички необходими заявления за това.
3.   Комисията може, в съответствие с Договорите и конкретното секторно законодателство, да започне и да извърши всички необходими разследвания за установяване на погрешното представяне, посочено в параграф 1. Комисията може да реши да започне разследване, когато установи, че съществуват сериозни данни за наличието на факти, които могат да съставляват такова погрешно представяне. При разглеждане на предполагаемото погрешно представяне Комисията взема предвид коментарите на съответната държава членка. При изпълнение на задачите си Комисията може както да поиска от държавата членка, която е обект на разследване, да предостави информация, така и да извършва проверки на място и да получи достъп до свързаната статистическа информация и документите относно данните от значение за ПМД. Ако това се изисква от правото на държавата членка, която е обект на разследване, преди извършване на проверка на място се получава разрешение от съдебен орган.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
След като приключи разследването и преди да представи предложение пред Съвета, Комисията дава на съответната държава членка възможност да бъде изслушана във връзка с въпросите, които са обект на разследване. Комисията основава своите предложения пред Съвета само на фактите, по които съответната държава членка е имала възможност да представи коментар.
След като приключи разследването и преди да представи препоръка пред Съвета, Комисията дава на държавата членка, която е обект на разследване, възможност да бъде изслушана по въпросите, които са обект на разследване. Комисията основава своите препоръки към Съвета само на фактите, по които съответната държава членка е имала възможност да представи коментар.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)
Комисията информира компетентната комисия на Европейския парламент за всяко разследване или препоръка, направени съгласно настоящия параграф. Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на държава членка, която е предмет на препоръка на Комисията, възможност да участва в размяна на мнения.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)
4a.  Комисията може, след мотивирано искане от съответната държава членка, изпратено до Комисията, да препоръча на Съвета да намали или да отмени размера на лихвоносния депозит.
Лихвеният процент по лихвоносния депозит отразява кредитния риск на Комисията и съответния инвестиционен период.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5
5.   Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решенията на Съвета за налагане на глоби съгласно параграф 1. Той може да отменя, намалява или увеличава наложената глоба.
5.   Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решенията на Съвета за налагане на лихвоносни депозити съгласно параграф 1. Той може да отменя, намалява или увеличава наложения лихвоносен депозит.
Изменение 42
Предложение за регламент
Глава ІХ – заглавие
ЕСТЕСТВО И БЮДЖЕТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА САНКЦИИТЕ
ЕСТЕСТВО И БЮДЖЕТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от три години, които започват да текат един месец след приемането на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 6, параграф 2 и член 9, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от две години, които започват да текат един месец след приемането на настоящия регламент. Комисията, след консултации със съответните участници, включително ЕЦБ, в съответствие с член 127 от ДФЕС, изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 6, параграф 2 и член 9, параграф 4 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, член 6, параграф 2 и член 9, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 13
Във връзка с мерките, посочени в член 9, Съветът взема решение, без да отчита гласа на члена на Съвета, който представлява съответната държава членка.
Във връзка с мерките, посочени в член 9, Съветът взема решение, без да отчита гласа на члена на Съвета, който представлява съответната държава членка. Решенията, посочени в член 9, параграф 1, се считат за приети от Съвета, освен ако Съветът приеме решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли препоръката в срок от десет дни след приемането ѝ от Комисията.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)
Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посочено в член 9, параграф 1, се определя в съответствие с член 238, параграф 3 от ДФЕС.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15
В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009 националните статистически институти на държавите членки (НСИ) осигуряват необходимата координация на национално ниво във връзка с данните от значение за ПМД. За целта всички други национални органи докладват на НСИ. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират прилагането на тази разпоредба.
В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009 националните статистически институти на държавите членки (НСИ) осигуряват необходимата координация на национално ниво във връзка с данните от значение за ПМД За целта националните централни банки, в качеството им на членове на ЕСЦБ, изготвящи данни от значение за ПМД, и по целесъобразност други засегнати национални органи си сътрудничат с НСИ. Националните органи, които изготвят данни, носят отговорност за тези данни. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират прилагането на тази разпоредба.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 17
Комисията (Евростат) докладва редовно на Европейския парламент и Съвета за дейностите, които е извършила с оглед на изпълнението на настоящия регламент.
Комисията (Евростат) докладва поне веднъж годишно на Европейския парламент и Съвета за дейностите, които е извършила с оглед на изпълнението на настоящия регламент в контекста на Европейския семестър съгласно Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета1a.
________________
1a Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12).
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  До 14 декември 2014 г., а след това на всеки пет години, Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и Съвета заключенията си.
1.  До 14 декември 2014 г., а след това на всеки пет години, Комисията извършва преглед и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент. По целесъобразност този доклад се придружава от законодателно предложение.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  ефективността на настоящия регламент и прилагания процес за мониторинг.
б)  ефективността и пропорционалността на настоящия регламент и прилагания процес за мониторинг.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0143/2014).

Правна информация - Политика за поверителност