Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0181(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0143/2014

Předložené texty :

A7-0143/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0181

Přijaté texty
PDF 553kWORD 187k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 11. března 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy1 stanoví mechanismus varování za účelem včasného zjištění a sledování nerovnováhy. V rámci tohoto mechanismu má Komise povinnost každoročně vypracovat zprávu mechanismu varování, která obsahuje kvalitativní hospodářské a finanční hodnocení a v níž jsou určeny členské státy, o nichž se Komise domnívá, že mohou být postiženy nerovnováhou či u nich může hrozit riziko vzniku nerovnováhy.
(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/20111 (o „postupu při makroekonomické rovnováze“) stanoví mechanismus varování za účelem včasného zjištění a sledování nerovnováhy. V rámci tohoto mechanismu má Komise povinnost každoročně vypracovat zprávu mechanismu varování, která obsahuje kvalitativní hospodářské a finanční hodnocení a v níž jsou určeny členské státy, o nichž se Komise domnívá, že mohou být postiženy nerovnováhou či u nich může hrozit riziko vzniku nerovnováhy.
__________________
__________________
1 Úř. věst. L 306, 23.11.11, s. 25.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s.25).
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Základem účinného dohledu nad makroekonomickou nerovnováhou jsou spolehlivé statistické údaje. S cílem zaručit spolehlivé a nezávislé statistiky by členské státy měly zajistit profesionální nezávislost národních statistických úřadů v souladu s Kodexem evropské statistiky, jak je stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice3.
(3)  Klíčem k účinnému dohledu nad makroekonomickou nerovnováhou jsou spolehlivé, přesné a užitečné statistické údaje. S cílem zaručit spolehlivé a nezávislé statistiky by měla být posílena nezávislost Eurostatu v souladu s návrhy Evropského parlamentu na přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/20091a a členské státy by měly zajistit profesionální nezávislost národních statistických úřadů v souladu s Kodexem evropské statistiky, jak je stanoven v tomto nařízení.
__________________
3 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Je nezbytné, aby se Komise i nadále zabývala potřebou získávání spolehlivých statistických informací, které politikám Unie umožní lépe reagovat na reálnou situaci hospodářského, sociálního a územního charakteru na regionální úrovni.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Zpráva mechanismu varování, jež vychází ze srovnávacího přehledu se souborem ukazatelů, jejichž hodnoty jsou porovnávány s orientačními mezními hodnotami, je počátečním nástrojem kontroly, pomocí něhož Komise určuje členské státy, u kterých dle jejího mínění dochází k vývoji, jenž ospravedlňuje hlubší analýzu s cílem určit, zda existuje nerovnováha nebo riziko jejího vzniku. Zpráva mechanismu varování by měla zahrnovat i údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze. Příčiny zaznamenaného vývoje s cílem určit povahu nerovnováh jsou však podrobně analyzovány až v následných hloubkových přezkumech. Srovnávací přehled a mezní hodnoty nejsou vykládány mechanicky, nýbrž v hospodářských souvislostech. Při provádění hloubkových přezkumů bude Komise zkoumat širokou škálu ekonomických proměnných, jakož i další informace, přičemž náležitě zohlední konkrétní situaci dané země. Z těchto důvodů není možné předem vytvořit úplný seznam všech údajů, které mohou být pro účely postupu při makroekonomické nerovnováze použity, nýbrž by tyto údaje měly být stanoveny na základě postupů pro odhalování makroekonomické nerovnováhy v Unii stanovených v nařízení (EU) č. 1176/2011, jakož i tamtéž stanovených postupů pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy v Unii. Při provádění postupu při makroekonomické nerovnováze by Komise a Rada měly dávat přednost statistikám, které sestavují a předávají Komisi (Eurostatu) členské státy. Jiné statistiky, které nejsou sestavovány a předávány tímto způsobem, by se měly používat pouze tehdy, pokud prvně zmíněné statistiky neposkytují požadované informace, a s řádným zohledněním kvality těchto jiných statistik.
(4)  Zpráva mechanismu varování, jež vychází ze srovnávacího přehledu se souborem ukazatelů, jejichž hodnoty jsou porovnávány s orientačními mezními hodnotami, je počátečním nástrojem kontroly, pomocí něhož Komise určuje členské státy, u kterých dle jejího mínění dochází k vývoji, jenž ospravedlňuje hlubší analýzu s cílem určit, zda existuje nerovnováha nebo riziko jejího vzniku. Zpráva mechanismu varování by měla zahrnovat i údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze. Příčiny zaznamenaného vývoje s cílem určit povahu nerovnováh jsou však podrobně analyzovány až v následných hloubkových přezkumech. Srovnávací přehled a mezní hodnoty by neměly být vykládány mechanicky, nýbrž v hospodářských souvislostech. Při provádění hloubkových přezkumů bude Komise zkoumat širokou škálu ekonomických proměnných, jakož i další informace, přičemž náležitě zohlední konkrétní situaci dané země. Z těchto důvodů není možné předem vytvořit úplný seznam všech údajů, které mohou být pro účely postupu při makroekonomické nerovnováze použity, nýbrž by tyto údaje měly být stanoveny na základě postupů pro odhalování makroekonomické nerovnováhy v Unii stanovených v nařízení (EU) č. 1176/2011, jakož i tamtéž stanovených postupů pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy v Unii. Při provádění, sledování a hodnocení postupu při makroekonomické nerovnováze by Evropský parlament, Rada a Komise měly dávat přednost statistikám, které sestavují a předávají Komisi (Eurostatu) členské státy. Jiné statistiky, které nejsou sestavovány a předávány tímto způsobem, by se měly používat pouze tehdy, pokud prvně zmíněné statistiky neposkytují požadované informace, a s řádným zohledněním kvality těchto jiných statistik.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Měl by být stanoven spolehlivý postup pro sestavování, sledování a uvolňování údajů relevantních pro postup při makroeonomické nerovnováze (dále jen „údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze“) a rovněž by mělo být zajištěno soustavné zlepšování podkladových statistických údajů v souladu s rámci Komise pro řízení kvality evropské statistiky4. Skupina ředitelů makroekonomických statistik, kterou zřídila Komise, je vhodnou skupinou odborníků, která může Komisi (Eurostatu) poskytnout potřebnou pomoc při uplatňování postupu důkladného sledování kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze.
(5)  Měl by být stanoven spolehlivý postup pro sběr, sestavování, sledování a uvolňování údajů relevantních pro postup při makroeonomické nerovnováze (dále jen „údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze“) a rovněž by mělo být zajištěno soustavné zlepšování podkladových statistických údajů v souladu s rámci Komise pro řízení kvality evropské statistiky4. Skupina ředitelů makroekonomických statistik, kterou zřídila Komise a již mimo jiné tvoří odborníci z Výboru pro Evropský statistický systém a z Evropského systému centrálních bank, je vhodnou skupinou odborníků, která může Komisi (Eurostatu) poskytnout potřebnou pomoc při uplatňování postupu důkladného sledování kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze.
__________________
__________________
4 COM(2005)217 v konečném znění a COM(2011)211 v konečném znění.
4 COM(2005)0217 v konečném znění a COM(2011)0211 v konečném znění.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Je nanejvýš důležité, aby se při tvorbě statistik nutných pro činnost Unie vycházelo pouze ze spolehlivých údajů. Při produkci údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, které jsou základem pro odhalování makroekonomické nerovnováhy, jakož i pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy v Unii, mohou mít nespolehlivé údaje významný dopad na zájem Unie. Pro lepší účinnost postupu při makroekonomické nerovnováze jsou nutná další opatření za účelem efektivnějšího vymáhání produkce, poskytování a sledování kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze. Tato opatření by měla posílit věrohodnost podkladových statistických údajů i věrohodnost poskytování a sledování kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze. S cílem odradit od zkreslování údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, ať již záměrného nebo v důsledku hrubé nedbalosti, by měl být zaveden mechanismus finančních sankcí, který bude rovněž zajišťovat, aby byla produkci údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze věnována patřičná péče.
(6)  Je nanejvýš důležité, aby se při tvorbě statistik nutných pro činnost Unie vycházelo ze spolehlivých údajů. Je vhodné doplnit postupy stanovené v nařízení (EU) č. 1176/2011 a EU) č. 1174/2011 odpovídajícím formálním rámcem pro sestavování, sledování kvality a uvolňování údajů relevantních pro postup při makroeonomické nerovnováze v souladu se společnými kritérii kvality stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009. Další opatření by měla zefektivnit vymáhání produkce, poskytování a sledování kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze a jsou nutná pro výkon postupu při makroekonomické rovnováze. Tato opatření by měla posílit věrohodnost podkladových statistických údajů i věrohodnost poskytování a sledování kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  S cílem odradit od zkreslování údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, ať již záměrného, nebo v důsledku hrubé nedbalosti, by měl být zaveden nápravný mechanismus, který bude rovněž zajišťovat, aby byla produkci údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze věnována patřičná péče.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Za účelem stanovení pravidel pro výpočet výše pokut za zkreslování statistik a rovněž pravidel pro postup, který má Komise při vyšetřování takového jednání uplatňovat, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „Smlouva“) akty, pokud jde o podrobná kritéria pro stanovení výše pokuty a provádění šetření Komise. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné činnosti vedla patřičné konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
(7)  Za účelem doplnění pravidel pro výpočet výše úročených vkladů a pokut za zkreslování statistik a rovněž pravidel pro postup, který má Komise při vyšetřování ve věci zkreslování statistik uplatňovat, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „Smlouva“) akty, pokud jde o podrobná kritéria pro stanovení výše pokuty a provádění šetření Komise. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné činnosti vedla patřičné konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)   V zájmu zajištění kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze poskytovaných členskými státy a podkladových statistických informací by mezi Komisí a statistickými úřady členských států měla být navázána úzká spolupráce a trvalý dialog.
(8)   Důležitou součástí účinné koordinace statistických činností v rámci Evropského statistického systému (ESS) je pokračující spolupráce a koordinace mezi Komisí (Eurostatem) a statistickými úřady členských států. Tuto spolupráci je nutné posílit v zájmu zajištění kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze poskytovaných členskými státy a podkladových statistických informací; v rámci vývoje, produkce a šíření údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze uvnitř příslušné struktury řízení a statistických pracovních programů ESS a Evropského systému centrálních bank (ESCB) by mělo být respektováno institucionální oddělení ESCB, stejně jako nezávislost centrálních bank.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  V souvislosti s údaji relevantními pro postup při makroekonomické nerovnováze by měla být v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 223/2009 zajištěna úzká spolupráce mezi Evropským statistickým systémem a Evropským systémem centrálních bank za účelem minimalizace zátěže spojené s vykazováním, jakož i za účelem zaručení soudržnosti, zlepšení podkladových statistik a zajištění srovnatelnosti.
(9)  Jelikož je za produkci určitého počtu statistik, jež jsou podkladové pro údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze, odpovědný ESS, a za produkci určitého počtu jiných statistik stejného typu naopak ESCB, měla by být v souvislosti s údaji relevantními pro postup při makroekonomické nerovnováze v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 223/2009 zajištěna úzká spolupráce mezi oběma systémy za účelem minimalizace zátěže spojené s vykazováním, jakož i za účelem zaručení soudržnosti, zlepšení podkladových statistik a zajištění srovnatelnosti. Praktická provozní ustanovení týkající se spolupráce mezi ESS a ESCB ve věci zajištění kvality údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze by mohla být stanovena v memorandu o porozumění. Poradenství o praktických provozních ustanoveních týkajících se této spolupráce, které by mohlo být v takovémto memorandu o porozumění zohledněno, by mohl poskytnout Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES1a, a to vzhledem ke svým dlouhodobým zkušenostem v oblasti statistik, na něž se vztahují údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze.
_____________
1a.  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Ustanovení uvedená v tomto nařízení by měla být zvažována v rámci posilování evropské správy ekonomických záležitostí, což vyžaduje větší demokratickou odpovědnost na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Vylepšený systém statistického sledování údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze by měl zahrnovat užší a včasnější zapojení vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu. Ačkoli se bere na vědomí, že protějšky Evropského parlamentu v rámci tohoto dialogu jsou příslušné orgány Unie a jejich zástupci, může příslušný výbor Evropského parlamentu pozvat i zástupce národních statistických úřadů, aby se dobrovolně zúčastnili slyšení.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)  Do posílené správy ekonomických záležitostí prostřednictvím vylepšeného systému statistického sledování údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze by měly být úžeji a včasněji zapojovány vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Pozastavení prostředků z fondů v návaznosti na postup při makroekonomické nerovnováze by se nicméně mělo používat jako nejzazší opatření a mělo by zohledňovat hloubkové analýzy ukazatelů nezaměstnanosti, chudoby a poklesu HDP.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
2a.  Postupy pro zajištění kvality zavedené v rámci tohoto nařízení zohledňují osvědčené postupy v rámci stávajících postupů zajišťování kvality a vycházejí z nich. Jejich výsledkem nesmí být zdvojování úsilí o zajištění kvality ani souběžné série údajů.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
2.  Lhůtami pro předávání údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze jsou lhůty stanovené podle příslušných základních aktů nebo lhůty, které sdělí Komise ve zvláštních kalendářích s přihlédnutím k potřebám Unie.
2.  Lhůtami pro předávání údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze jsou lhůty stanovené podle příslušných základních aktů nebo lhůty, které sdělí Komise ve zvláštních kalendářích s přihlédnutím k rámci evropského semestru a potřebám Unie.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3
3.  Komise členským státům každý rok oznámí časový rozvrh výroční zprávy mechanismu varování, jejíž vypracování stanoví článek 3 nařízení (EU) č. 1176/2011. Na základě tohoto rozvrhu a lhůt a kalendářů zmíněných v odstavci 2 Komise také rozhodne o nejzazším datu, kdy mají členské státy předat všechny nejnovější údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze, a toto datum jim sdělí.
3.  Komise členským státům každý rok oznámí časový rozvrh výroční zprávy mechanismu varování, jejíž vypracování stanoví článek 3 nařízení (EU) č. 1176/2011. Na základě tohoto rozvrhu a lhůt a kalendářů zmíněných v odstavci 2 Komise také rozhodne o nejzazším datu, kdy má Komise (Eurostat) extrahovat údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze, aby pro každý členský stát vytvořila srovnávací přehled ukazatelů pro postup při makroekonomické nerovnováze a zřídila referenční databázi týkající se údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze, a toto datum sdělí členským státům.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)
3a.  Nejpozději do pěti pracovních dnů po tomto nejzazším datu poskytne Komise (Eurostat) každému členskému státu přístup do referenční databáze obsahující extrahované údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze za účelem kontroly. Členské státy tyto údaje v průběhu sedmi pracovních dnů následujících po uplynutí dané pětidenní lhůty zkontrolují a potvrdí je, nebo k nim předloží změny.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Při předávání údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze podle ustanovení článku 1 členské státy Komisi (Eurostatu) zašlou též informace o tom, jak byly tyto údaje vypočteny, včetně jakýchkoli změn zdrojů a metod, v podobě zprávy o kvalitě.
1.  Při předávání údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze podle ustanovení článku 1 členské státy Komisi (Eurostatu) předloží též informace uvádějící, jak byly tyto údaje vypočteny, včetně jakýchkoli změn zdrojů a metod, v podobě zprávy o kvalitě.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy předloží zprávu o kvalitě do sedmi dnů v souladu s čl. 2 odst. 3a.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení způsobu předkládání, struktury a periodicity zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.
3.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení způsobu předkládání, struktury a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 1. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou přezkumným postupem podle článku 12.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Členské státy tyto soupisy vypracují a zašlou Komisi (Eurostatu) nejpozději dne […][devět měsíců po přijetí tohoto nařízení. Komise přijme prováděcí akty za účelem vymezení struktury a způsobu aktualizace těchto seznamů do […][do šesti měsíců po přijetí tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.
2.  Členské státy tyto soupisy vypracují a zašlou Komisi (Eurostatu) nejpozději dne […][devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise přijme akty v přenesené pravomoci za účelem vymezení struktury a způsobu aktualizace těchto seznamů do […][do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou přezkumným postupem podle článku 12.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Kapitola VI – nadpis
MISE DO ČLENSKÝCH STÁTŮ
MISE DO ČLENSKÝCH STÁTŮ ZA ÚČELEM DIALOGU
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Zjistí-li Komise (Eurostat) problémy, zejména v souvislosti s hodnocením kvality podle článku 5, může se rozhodnout uskutečnit mise do dotčeného členského státu.
1.  Zjistí-li Komise (Eurostat), že je zapotřebí, aby prohloubila své hodnocení kvality statistik, zejména v souvislosti s hodnocením kvality podle článku 5, může se rozhodnout uskutečnit do dotčeného členského státu mise za účelem dialogu.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Účelem těchto misí je prošetřit do hloubky kvalitu dotčených údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze. Mise se zaměří na otázky metodiky, zdroje a metody popsané v soupisech a údaje a podpůrné statistické procesy s cílem posoudit jejich soulad s příslušnými účetními a statistickými pravidly.
2.  Cílem misí za účelem dialogu uvedených v odstavci 1 je prošetřit do hloubky kvalitu dotčených údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze. Mise za účelem dialogu se zaměří na otázky metodiky, zdroje a metody popsané v soupisech a údaje a podpůrné statistické procesy s cílem posoudit jejich soulad s příslušnými účetními a statistickými pravidly.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pokud Komise (Eurostat) pořádá misi za účelem dialogu, předá předběžná zjištění dotčenému členskému státu k vyjádření.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Komise (Eurostat) o zjištěních misí podá zprávu Výboru pro hospodářskou politiku zřízenému rozhodnutím Rady 74/122/EHS7, včetně informací o jakýchkoli případných připomínkách dotčených členských států k těmto zjištěním. Po předání Výboru pro hospodářskou politiku se tyto zprávy společně s případnými připomínkami dotčeného členského státu zveřejní, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 223/2009 týkající se důvěrnosti statistických údajů.
3.  Komise (Eurostat) o zjištěních misí za účelem dialogu podá zprávu Evropskému parlamentu a Výboru pro hospodářskou politiku zřízenému rozhodnutím Rady 74/122/EHS7, včetně informací o jakýchkoli případných připomínkách dotčených členských států k těmto zjištěním. Po předání Evropskému parlamentu a Výboru pro hospodářskou politiku se tyto zprávy společně s případnými připomínkami dotčeného členského státu zveřejní, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 223/2009 týkající se důvěrnosti statistických údajů.
____________
____________
7.   Úř. věst. L 63, 5.3.1974, s. 1.
7.   Úř. věst. L 63, 5.3.1974, s. 21.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
4.  Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na statistické otázky týkající se postupu při makroekonomické nerovnováze, včetně pomoci při přípravě a provádění misí. V rámci výkonu svých povinností poskytují tito odborníci nezávislé odborné posudky. Na základě návrhů, které Komisi (Eurostatu) zašlou vnitrostátní orgány odpovědné za údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze, se do (datum bude určeno) vytvoří seznam těchto odborníků.
4.  Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na statistické otázky týkající se postupu při makroekonomické nerovnováze, včetně pomoci při přípravě a provádění misí za účelem dialogu. V rámci výkonu svých povinností poskytují tito odborníci nezávislé odborné posudky. Na základě návrhů, které Komisi (Eurostatu) zašlou vnitrostátní orgány odpovědné za údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze, se seznam těchto odborníků vytvoří do [Šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5
5.  Komise (Eurostat) stanoví pravidla a postupy pro výběr těchto odborníků a bude při tom dbát na vhodné rozdělení a vhodnou rotaci odborníků mezi členskými státy, jejich pracovní podmínky a podrobnosti týkající se finančních otázek. Komise (Eurostat) se s členskými státy podílí na úhradě plných nákladů, které členské státy vynaložily na pomoc jejich odborníků.
5.  Komise (Eurostat) stanoví pravidla a postupy pro výběr těchto odborníků a bude při tom dbát na vhodné rozdělení a vhodnou a včasnou rotaci odborníků mezi členskými státy, jejich pracovní podmínky a podrobnosti týkající se finančních otázek. Komise (Eurostat) se s členskými státy podílí na úhradě plných nákladů, které členské státy vynaložily na pomoc jejich odborníků.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)
6a.  Tento článek se nepoužije v případech, kdy jsou návštěvy Komise v členských státech již stanoveny v odvětvových právních předpisech.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Komise (Eurostat) poskytuje údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze použité pro účely postupu při makroekonomické nerovnováze, též prostřednictvím tiskových zpráv a dalších cest dle svého uvážení.
1.  Komise (Eurostat) zveřejňuje údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze použité pro účely postupu při makroekonomické nerovnováze, též prostřednictvím tiskových zpráv a dalších cest dle svého uvážení.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Komise (Eurostat) poskytuje údaje členských států relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze bez odkladu i v případě, že určitý členský stát nepředal své údaje.
2.  Komise (Eurostat) stanoví datum pro zveřejnění tiskové zprávy a sdělí jej členským státům do deseti pracovních dnů po nejzazším datu uvedeném v článku 2. Údaje členských států relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze poskytuje bez odkladu i v případě, že některý členský stát své údaje nepředal.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Komise (Eurostat) může vyjádřit výhrady ke kvalitě údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze poskytnutých určitým členským státem. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Výboru pro hospodářskou politiku výhrady, které zamýšlí vznést a zveřejnit. V případě, že bude záležitost po zveřejnění údajů a výhrady vyřešena, zveřejní se bezprostředně poté odvolání výhrady.
3.  Komise (Eurostat) může vyjádřit výhrady ke kvalitě údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze poskytnutých určitým členským státem. Dotčenému členskému státu je poskytnuta příležitost, aby svůj postoj obhájil. Nejpozději deset pracovních dnů před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Výboru pro hospodářskou politiku výhrady, které zamýšlí vznést a zveřejnit. V případě, že bude záležitost po zveřejnění údajů a výhrady vyřešena, zveřejní se bezprostředně poté odvolání výhrady.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Komise (Eurostat) může změnit údaje předané členskými státy a poskytnout pozměněné údaje s odůvodněním změn, je-li zřejmé, že údaje oznámené členskými státy nesplňují požadavky čl. 3 odst. 2. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Výboru pro hospodářskou politiku pozměněné údaje a důvody pro změnu.
4.  Komise (Eurostat) může změnit údaje předané členskými státy a zveřejnit je s odůvodněním změn, je-li zřejmé, že údaje oznámené členskými státy nesplňují požadavky čl. 3 odst. 2 ani platné metodické normy a požadavky úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a ucelenosti statistických údajů. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Výboru pro hospodářskou politiku pozměněné údaje a důvody pro změnu.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Rada může na návrh Komise rozhodnout o uložení pokuty členskému státu, který úmyslně nebo z hrubé nedbalosti zkreslí údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze.
1.  Rada může na doporučení Komise ve dvoufázovém postupu rozhodnout, aby členský stát, který úmyslně zkreslí údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze nebo v důsledku hrubé nedbalosti zapříčiní jejich zkreslení tak, že to ovlivní schopnost Komise vypracovat věrné a spravedlivé hodnocení, složil úročený vklad, a dojde-li poté Komise k závěru, že členský stát nepřijal nápravná opatření uvedená v odstavci 1a, rozhodne Rada v krajním případě o uložení pokuty dotčenému členskému státu.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členský stát ve stanovené lhůtě informuje Komisi o nápravných opatřeních nezbytných k řešení a nápravě zkreslených údajů – ať v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, jak je uvedeno v odstavci 1 –, a k zamezení toho, aby v budoucnu nedocházelo k podobným situacím. Tato zpráva se zveřejní.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Pokuta podle odstavce 1 musí být účinná, odrazující a přiměřená povaze, závažnosti a době trvání zkreslování údajů. Výše pokuty nepřekročí 0,05 % HDP dotčeného členského státu.
2.  Úročený vklad podle odstavce 1 musí být účinný, odrazující a přiměřený povaze, závažnosti a době trvání zkreslování údajů. Výše úročeného vkladu nepřekročí 0,05 % HDP dotčeného členského státu v předchozím roce.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1
3.  Komise může provést jakákoli šetření nezbytná ke zjištění, zda došlo ke zkreslování zmíněnému v odstavci 1. O zahájení šetření může rozhodnout, pokud zjistí, že existují vážné indicie nasvědčující existenci skutečností, které by mohly představovat takové zkreslování. Při šetření domnělého zkreslování Komise přihlédne k veškerým vyjádřením dotčeného členského státu. Za účelem plnění svých úkolů může Komise žádat od dotčeného členského státu poskytnutí informací a může provádět kontroly na místě a zkoumat podpůrné statistické informace a dokumenty související s údaji relevantními pro postup při makroekonomické nerovnováze. Je-li podle práva dotčeného členského státu pro kontrolu na místě nutné předchozí soudní povolení, podá Komise potřebné žádosti.
3.  Komise může v souladu se Smlouvami a zvláštními odvětvovými právními předpisy zahájit a vést jakákoli šetření nezbytná ke zjištění toho, zda došlo ke zkreslování zmíněnému v odstavci 1. O zahájení šetření může rozhodnout, pokud zjistí, že existují vážné indicie nasvědčující existenci skutečností, které by mohly představovat takové zkreslování. Při šetření domnělého zkreslování Komise přihlédne k veškerým vyjádřením dotčeného členského státu. Za účelem plnění svých úkolů může Komise žádat od vyšetřovaného členského státu poskytnutí informací a může provádět kontroly na místě a zkoumat podpůrné statistické informace a dokumenty související s údaji relevantními pro postup při makroekonomické nerovnováze. Vyžaduje-li to právo vyšetřovaného členského státu, musí před provedením kontroly na místě získat povolení příslušného soudního orgánu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2
Po skončení svého šetření a před tím, než předloží jakýkoli návrh Radě, dá Komise dotčenému členskému státu možnost se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Při předkládání jakéhokoli návrhu Radě musí Komise vycházet pouze ze skutečností, k nimž měl dotčený členský stát příležitost se vyjádřit.
Po skončení svého šetření a před tím, než předloží jakékoli doporučení Radě, dá Komise vyšetřovanému členskému státu možnost se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Veškerá doporučení Komise předložená Radě musí vycházet pouze ze skutečností, k nimž měl dotčený členský stát příležitost se vyjádřit.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
Komise informuje příslušný výbor Evropského parlamentu o veškerých šetřeních či doporučeních učiněných podle tohoto odstavce. Příslušný výbor Evropského parlamentu může členskému státu, pro nějž Komise vydala doporučení, nabídnout, aby se zúčastnil výměny názorů.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)
4a.  Na základě odůvodněné žádosti dotčeného členského státu adresované Komisi může Komise Radě doporučit, aby úročený vklad snížila nebo zrušila.
Úročený vklad je úročen sazbou odrážející úvěrové riziko Komise a příslušné investiční období.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5
5.  Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou příslušnost přezkoumávat rozhodnutí Rady ukládající pokuty podle odstavce 1. Uloženou pokutu může zrušit, snížit nebo zvýšit.
5.  Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou příslušnost přezkoumávat rozhodnutí Rady o úročených vkladech podle odstavce 1. Úročený vklad může zrušit, snížit nebo zvýšit.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Kapitola IX – nadpis
POVAHA A ROZPOČTOVÉ ROZDĚLENÍ SANKCÍ
POVAHA POKUT A JEJICH PŘEVEDENÍ DO ROZPOČTU
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 4 je Komisi svěřena na období tří let počínající po uplynutí jednoho měsíce po přijetí tohoto nařízení. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 6 odst. 2 a čl. 9 odst. 4 je Komisi svěřena na období dvou let počínající po uplynutí jednoho měsíce po přijetí tohoto nařízení. Komise po konzultaci s příslušnými subjekty, včetně ECB, v souladu s článkem 127 Smlouvy o fungování EU vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 6 odst. 2 a čl. 9 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 6 odst. 2 a čl. 9 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 13
Ve věci opatření uvedených v článku 9 Rada nepřihlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotčený členský stát.
Ve věci opatření uvedených v článku 9 Rada nepřihlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotčený členský stát. Rozhodnutí uvedené v čl. 9 odst. 1 se považuje za přijaté Radou, pokud Rada do deseti dnů od jeho přijetí Komisí kvalifikovanou většinou nerozhodne o zamítnutí doporučení.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
Kvalifikovaná většina členů Rady uvedená v čl. 9 odst. 1 se vymezí v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU .
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Článek 15
V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 223/2009 národní statistické úřady (NSÚ) členských států zajistí potřebnou koordinaci ohledně údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze na vnitrostátní úrovni. Všechny ostatní vnitrostátní orgány předávají za tímto účelem informace NSÚ. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily uplatnění tohoto ustanovení.
V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 223/2009 národní statistické úřady (NSÚ) členských států zajistí potřebnou koordinaci ohledně údajů relevantních pro postup při makroekonomické nerovnováze na vnitrostátní úrovni. S NSÚ za tímto účelem spolupracují národní centrální banky jakožto členové ESCB poskytující údaje relevantní pro postup při makroekonomické nerovnováze a případně i další příslušné vnitrostátní orgány. Zodpovědnost za tyto údaje nesou vnitrostátní orgány, které je poskytují. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily uplatnění tohoto ustanovení.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Článek 17
Komise (Eurostat) pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o činnostech vykonávaných Komisí (Eurostatem) za účelem provádění tohoto nařízení.
Komise (Eurostat) podává Evropskému parlamentu a Radě nejméně jednou ročně zprávu o činnostech vykonávaných Komisí (Eurostatem) za účelem provádění tohoto nařízení v rámci evropského semestru, jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/20111a.
________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12).
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Do 14. prosince 2014 a následně každých pět let přezkoumá Komise uplatňování tohoto nařízení a předloží zprávu o svých zjištěních Evropskému parlamentu a Radě.
1.  Do 14. prosince 2014 a následně každých pět let přezkoumá Komise uplatňování tohoto nařízení a předloží v této věci zprávu Evropskému parlamentu a Radě. K této zprávě případně připojí legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  účinnost tohoto nařízení a použitý postup sledování.
b)  účinnost a přiměřenost tohoto nařízení a použitý postup sledování.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0143/2014).

Právní upozornění - Ochrana soukromí