Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0181(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0143/2014

Esitatud tekstid :

A7-0143/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0181

Vastuvõetud tekstid
PDF 386kWORD 146k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Euroopa Parlamendi 11. märtsil 2014. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamise ja kvaliteedi kohta (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määruses (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta1 on ette nähtud häiremehhanism tasakaalustamatuse varajase tuvastamise ja jälgimise hõlbustamiseks. Selle mehhanismi kohaselt peab komisjon igal aastal koostama häiremehhanismi aruande, mis sisaldab kvalitatiivset majandus- ja finantsolukorra hinnangut ja milles tehakse kindlaks liikmesriigid, kus komisjoni arvates võib esineda tasakaalustamatus või kus võib esineda oht selle tekkimiseks.
(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1176/20111 on ette nähtud häiremehhanism tasakaalustamatuse varajase tuvastamise ja jälgimise hõlbustamiseks. Selle mehhanismi kohaselt peab komisjon igal aastal koostama häiremehhanismi aruande, mis sisaldab kvalitatiivset majandus- ja finantsolukorra hinnangut ja milles tehakse kindlaks liikmesriigid, kus komisjoni arvates võib esineda tasakaalustamatus või kus võib esineda oht selle tekkimiseks.
__________________
__________________
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta (ELT L 306, 23.11.2011, lk 25).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Usaldusväärsed statistilised andmed on makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve alus. Selleks et kindlustada usaldusväärne ja sõltumatu statistika, peaksid liikmesriigid tagama riiklike statistikaasutuste ametialase sõltumatuse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta3.
(3)  Usaldusväärsed, täpsed ja kasulikud statistilised andmed on makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve jaoks hädavajalikud. Selleks et kindlustada usaldusväärne ja sõltumatu statistika, tuleks tugevdada Eurostati sõltumatust kooskõlas Euroopa Parlamendi ettepanekutega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/20091a läbivaatamiseks ning liikmesriigid peaksid tagama riiklike statistikaasutuste ametialase sõltumatuse kooskõlas nimetatud määrusega kehtestatud Euroopa statistika tegevusjuhisega.
__________________
3 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  On vaja, et komisjon võtaks ka edaspidi arvesse vajadust usaldusväärse statistilise teabe järele, mis aitab liidu tegevuspoliitikatel paremini reageerida piirkonnatasandi majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele tegelikkusele.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Häiremehhanismi aruanne, mis põhineb tulemustabelil, mille teatavate näitajate väärtust on võrreldud nende künnisväärtusega, on esmane analüüsivahend, mille abil komisjon teeb kindlaks liikmesriigid, kelle puhul oleks arengute põhjal vaja põhjalikult analüüsida, kas esineb tasakaalustamatust või on selle tekkimise oht. Häiremehhanismi aruanne peaks sisaldama ka MTMi jaoks vajalikke andmeid. Täheldatud arengute põhjuseid analüüsitakse aga üksikasjalikult järgnevates põhjalikes uuringutes, et määrata kindlaks tasakaalustamatuse laad. Tulemustabelit ja künnisväärtusi ei tõlgendada mehaaniliselt, vaid aluseks võetakse majanduslik analüüs. Põhjaliku läbivaatamise käigus uurib komisjon paljusid majanduslikke muutujaid ja lisateavet, võttes arvesse konkreetse riigi olukorda. Neil põhjustel ei ole võimalik eelnevalt esitada ammendavat loetelu andmetest, mida võidakse kasutada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluses, vaid need tuleks määratleda osutades korrale, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamiseks, samuti ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamiseks ja korrigeerimiseks liidus. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse rakendamisel peaksid komisjon ja nõukogu eelistama statistikat, mille on koostanud ja komisjonile (Eurostat) edastanud liikmesriigid. Muul viisil kogutud ja edastatud statistikat tuleks kasutada vaid siis, kui liikmesriikide koostatud ja edastatud statistika ei anna vajalikku teavet, võttes sealjuures nõuetekohaselt arvesse muul viisil kogutud ja edastatud statistika kvaliteeti.
(4)  Häiremehhanismi aruanne, mis põhineb tulemustabelil, mille teatavate näitajate väärtust on võrreldud nende künnisväärtusega, on esmane analüüsivahend, mille abil komisjon teeb kindlaks liikmesriigid, kelle puhul oleks arengute põhjal vaja põhjalikult analüüsida, kas esineb tasakaalustamatust või on selle tekkimise oht. Häiremehhanismi aruanne peaks sisaldama ka MTMi jaoks vajalikke andmeid. Täheldatud arengute põhjuseid analüüsitakse aga üksikasjalikult järgnevates põhjalikes uuringutes, et määrata kindlaks tasakaalustamatuse laad. Tulemustabelit ja künnisväärtusi ei tohiks tõlgendada mehaaniliselt, vaid aluseks tuleks võtta majanduslik analüüs. Põhjaliku läbivaatamise käigus uurib komisjon paljusid majanduslikke muutujaid ja lisateavet, võttes arvesse konkreetse riigi olukorda. Neil põhjustel ei ole võimalik eelnevalt esitada ammendavat loetelu andmetest, mida võidakse kasutada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluses, vaid need tuleks määratleda osutades korrale, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamiseks, samuti ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamiseks ja korrigeerimiseks liidus. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse rakendamisel, järelevalves ja hindamisel peaksid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon eelistama statistikat, mille on koostanud ja komisjonile (Eurostat) edastanud liikmesriigid. Muul viisil kogutud ja edastatud statistikat tuleks kasutada vaid siis, kui liikmesriikide koostatud ja edastatud statistika ei anna vajalikku teavet, võttes sealjuures nõuetekohaselt arvesse muul viisil kogutud ja edastatud statistika kvaliteeti.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Tuleks luua usaldusväärne kord makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalike andmete (edaspidi „MTMi jaoks vajalikud andmed”) koostamise, järelevalve ja avaldamise jaoks ning samuti nende aluseks oleva statistilise teabe pidevaks täiustamiseks kooskõlas komisjoni Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise raamistikuga4. Komisjoni loodud makromajandusliku statistika direktorite töörühm on asjakohane eksperdirühm toetamaks komisjoni (Eurostat) MTMi jaoks vajalike andmete tõhusa kvaliteedijärelevalve rakendamisel.
(5)  Tuleks luua usaldusväärne kord makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalike andmete (edaspidi „MTMi jaoks vajalikud andmed”) kogumise, koostamise, järelevalve ja avaldamise jaoks ning samuti nende aluseks oleva statistilise teabe pidevaks täiustamiseks kooskõlas komisjoni Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise raamistikuga4. Komisjoni loodud makromajandusliku statistika direktorite töörühm, mille koosseisu kuuluvad ka Euroopa statistikasüsteemi komitee ja Euroopa Keskpankade Süsteemi eksperdid, on asjakohane eksperdirühm toetamaks komisjoni (Eurostat) MTMi jaoks vajalike andmete tõhusa kvaliteedikontrolli rakendamisel.
__________________
__________________
4 KOM(2005) 217 (lõplik) ja KOM(2011) 211 (lõplik).
4 COM(2005)0217 final ja COM(2011)0211 final.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  On väga oluline, et liidu tegevuseks vajalik statistika toetuks usaldusväärsetele andmetele. MTMi jaoks vajalike andmete koostamisel, mis on oluline sisend liidus esineva makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning samuti ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamiseks ja korrigeerimiseks, võivad ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele märkimisväärset mõju avaldada. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks vajalike andmete koostamise, edastamise ja kvaliteedijärelevalve tõhusamaks jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid. Need meetmed peaksid suurendama statistilise alusteabe usaldusväärsust ja parandama MTMi jaoks vajalike andmete edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet. Selleks et vältida kas tahtlikku või tõsisest hooletusest tingitud valeandmete esitamist MTMi jaoks vajalike andmete puhul, tuleks kehtestada trahvid, mis aitavad tagada ka nõuetekohase hoolsuse MTMi jaoks vajalike andmete koostamisel.
(6)  On väga oluline, et liidu tegevuseks vajalik statistika toetub usaldusväärsetele andmetele. On kohane täiendada määruses (EL) nr 1176/2011 ja määruses (EL) nr 1174/2011 sätestatud menetlusi MTMi jaoks vajalike andmete kogumise, kvaliteedikontrolli ja väljastamise vastava ametliku raamistikuga, mis on kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud ühiste kvaliteedikriteeriumidega. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse läbiviimisel on vajalikud lisameetmed, mis peaksid MTMi jaoks vajalike andmete koostamise, edastamise ja kvaliteedikontrolli jõustamist tõhustama. Need meetmed peaksid suurendama statistilise alusteabe usaldusväärsust ja parandama MTMi jaoks vajalike andmete edastamist ja nende kvaliteedi kontrolli.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)  Selleks et MTMi jaoks vajalike andmete puhul vältida kas tahtlikku või tõsisest hooletusest tingitud valeandmete esitamist, tuleks kehtestada parandusmeetmed, mis aitavad tagada ka nõuetekohase hoolsuse MTMi jaoks vajalike andmete koostamisel.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Selleks et täiendada eeskirju, mis käsitlevad trahvide arvutamist statistika manipuleerimise vältimiseks ning menetlusnorme, mille kohaselt komisjon sellist tegevust uurib, peaks komisjonil olema õigus kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”) artikliga 290 võtta vastu õigusakte trahvisumma üksikasjalike kriteeriumide ja komisjoni teostatava uurimise kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
(7)  Selleks et täiendada eeskirju intressi kandvate tagatiste ja trahvide arvutamiseks karistusena statistikaga manipuleerimise eest ning menetlusnorme, mille kohaselt komisjon statistikaga manipuleerimise juhtumeid uurib, peaks komisjonil olema õigus kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”) artikliga 290 võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse põhjalikud kriteeriumid trahvisumma määramiseks ja komisjoni uurimiste läbiviimiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Selleks et tagada liikmesriikide esitatavate MTMi jaoks vajalike andmete ja nende aluseks oleva statistilise teabe kvaliteet, on vaja komisjoni ja liikmesriikide statistikaasutuste vahel luua tihe koostöö ja pidev dialoog.
(8)  Liikmesriikide statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostat) vaheline pidev koostöö ja koordineerimine on Euroopa statistikasüsteemi raames toimuva statistikatöö tõhusa koordineerimise oluline osa. Liikmesriikide esitatavate MTMi jaoks vajalike andmete ja nende aluseks oleva statistilise teabe kvaliteedi tagamiseks tuleb sellist koostööd tugevdada. Vastava juhtimisstruktuuri all toimuva MTMi jaoks vajalike andmete arendamise, koostamise ja levitamise ning Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade süsteemi (EKPS) statistika tööprogrammide raames peaks olema tagatud Euroopa keskpankade süsteemi (EKPS) institutsiooniline eraldatus ja keskpankade sõltumatus.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Selleks et vähendada aruandluskoormust, tagada sidusus, parandada statistikat ning tagada andmete võrreldavus, tuleks seoses MTMI jaoks vajalike andmetega tagada tihe koostöö Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vahel kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 9.
(9)  Kuna nii Euroopa statistikasüsteem kui ka EKPS on vastutavad MTMi jaoks vajalike andmete aluseks olevate erinevate statistiliste näitajate eest, tuleks MTMi jaoks vajalike andmetega seoses tagada nende kahe süsteemi vahel tihe koostöö vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 9, et vähendada aruandluskoormust, tagada sidusus, parandada statistikat ning tagada andmete võrreldavus. MTMi jaoks vajalike andmete kvaliteedi tagamiseks saaks vastastikuse mõistmise memorandumiga sätestada Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi vahelise praktilise koostöö korra. Kuna nõukogu otsusega 2006/856/EÜ1a loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteel on pikaajaline kogemus MTMi jaoks vajalike andmetega seotud statistika valdkonnas, võiks nimetatud komitee anda praktilise koostöö korraldamise küsimustes nõu, mis võiks kajastuda sellises vastastikuse mõistmise memorandumis.
_____________
1a.  ELT L 332, 30.11.2006, lk 21.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Käesoleva määruse sätteid tuleks võtta arvesse Euroopa majandusjuhtimise tugevdamisel, mis nõuab suuremat demokraatlikku vastutust nii riikide kui ka liidu tasandil. MTMi jaoks vajalike andmete parandatud statistilise kontrolli süsteem peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tihedamat ja õigeaegsemat kaasamist. Olgugi et Euroopa Parlamendi dialoogipartnerid on liidu asjaomased asutused ja nende esindajad, võib pädev parlamendikomisjon kutsuda liikmesriikide statistikaasutusi kuulamistel vabatahtlikult osalema.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)
(9b)  Majandusjuhtimise tugevdamine MTMi jaoks vajalike andmete parema statistilise kontrolli süsteemi kaudu peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tihedamat ja õigeaegsemat kaasamist.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)  Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse kohast maksete peatamist tuleks kasutada siiski alles viimase võimalusena ning võttes arvesse tööpuuduse, vaesuse ja SKP vähenemise näitajate põhjalikke analüüse.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
2a.  Käesoleva määruse raames kehtestatava kvaliteedi tagamise korra puhul kasutatakse ära ja võetakse arvesse seniste kvaliteedi tagamise menetluste parimaid tavasid. Need ei tohi põhjustada kvaliteedi tagamise meetmete dubleerimist ega paralleelseid andmeridu.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2
2.  MTMi jaoks vajalike andmete edastamise tähtajad kehtestatakse asjaomastes põhiõigusaktides või teatab need komisjon spetsiaalses kalendris, võttes arvesse Euroopa Liidu vajadusi.
2.  MTMi jaoks vajalike andmete edastamise tähtajad kehtestatakse asjaomastes põhiõigusaktides või teatab need komisjon spetsiaalses kalendris, võttes arvesse Euroopa poolaasta raamistikku ja liidu vajadusi.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
3.  Komisjon teatab liikmesriikidele igal aastal määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 3 kohase iga-aastase häiremehhanismi ajakava aruande. Selle ajakava ning lõikes 2 osutatud tähtaegade ja kalendri põhjal teeb komisjon otsuse kõige uuemate MTMi jaoks vajalike andmete edastamise tähtaja suhtes ja teatab sellest liikmesriikidele.
3.  Komisjon teatab liikmesriikidele igal aastal määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 3 kohase iga-aastase häiremehhanismi ajakava aruande. Selle ajakava ning lõikes 2 osutatud tähtaegade ja kalendri põhjal teeb komisjon otsuse, millal eraldab komisjon (Eurostat) MTMi jaoks vajalikud andmed makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli näitajate arvutamiseks iga liikmesriigi kohta, ja millal ta koostab MTMi jaoks vajalike andmete hindamise andmebaasi, ning teatab sellest liikmesriikidele.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)
3a.  Komisjon (Eurostat) annab igale liikmesriigile kontrolli eesmärgil juurdepääsu eraldatud MTMi jaoks vajalikke andmeid sisaldavale hindamise andmebaasile hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast andmete edastamise tähtaega. Liikmesriigid kontrollivad andmeid ja kinnitavad nende õigsust või esitavad andmete muudatused seitsme tööpäeva jooksul pärast eelnimetatud viiepäevast ajavahemikku.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Artiklis 1 osutatud MTMi jaoks vajalike andmete edastamisel saadavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) kvaliteediaruande vormis teabe selle kohta, kuidas need andmed on arvutatud, sealhulgas iga muutuse kasutatud allikates või meetodites.
1.  Artiklis 1 osutatud MTMi jaoks vajalike andmete edastamisel esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) kvaliteediaruande vormis teabe, mis näitab, kuidas need andmed on arvutatud, koos kõigi muutustega kasutatud allikates või meetodites.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriigid edastavad kvaliteediaruande seitsme päeva jooksul kooskõlas artikli 2 lõikega 3a.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Kvaliteediaruannete üksikasjad, ülesehituse ja esitamise sageduse määrab komisjon kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
3.  Lõikes 1 osutatud kvaliteediaruannete üksikasjad, ülesehituse ja esitamise sageduse määrab komisjon kindlaks delegeeritud õigusaktidega. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 12 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
2.  Liikmesriigid koostavad loetelud ja saadavad need komisjonile (Eurostat) hiljemalt [kuupäev] [üheksa kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist]. Komisjon võtab vastu rakendusaktid kõnealuste loetelude ülesehituse ja üksikasjade kindlaksmääramiseks nende ajakohastamise eesmärgil [kuupäev] [kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse vastuvõtmist]. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
2.  Liikmesriigid koostavad loetelud ja saadavad need komisjonile (Eurostat) hiljemalt [kuupäev] [üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist]. Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusaktid kõnealuste loetelude ülesehituse ja üksikasjade kindlaksmääramiseks nende ajakohastamise eesmärgil [kuupäev] [kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist]. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 12 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk – pealkiri
KONTROLLKÄIGUD LIIKMESRIIKIDESSE
ARUTELUKÜLASTUSED LIIKMESRIIKIDESSE
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
1.  Kui komisjon (Eurostat) avastab eelkõige artiklis 5 osutatud kvaliteedijärelevalve osas probleemi, võib ta otsustada teha kontrollkäigu asjaomasesse liikmesriiki.
1.  Kui komisjon (Eurostat) avastab eelkõige artiklis 5 osutatud kvaliteedi hindamise käigus vajaduse statistika kvaliteeti põhjalikumalt hinnata, võib ta otsustada korraldada arutelukülastuse asjaomasesse liikmesriiki.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Kontrollkäigu eemärk on uurida süvitsi asjaomaste MTMi jaoks vajalike andmete kvaliteeti. Kontrollkäikudel keskendutakse metoodilistele küsimustele, loeteludes kirjeldatud allikatele ja meetoditele, andmetele ja statistilistele tugiprotsessidele, et hinnata nende vastavust asjaomastele arvepidamis- ja statistikaalastele eeskirjadele.
2.  Lõikes 1 osutatud arutelukülastuse eesmärk on uurida süvitsi asjaomaste MTMi jaoks vajalike andmete kvaliteeti. Arutelukülastustel keskendutakse metoodilistele küsimustele, loeteludes kirjeldatud allikatele ja meetoditele, andmetele ja statistilistele tugiprotsessidele, et hinnata nende vastavust asjaomastele arvepidamis- ja statistikaalastele eeskirjadele.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)
2a.  Arutelukülastuste korraldamisel edastab komisjon (Eurostat) oma esialgsed tähelepanekud asjaomasele liikmesriigile selgituste saamiseks.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
3.  Komisjon teatab nõukogu otsusega 74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika komiteele kontrollkäikude tulemustest ja esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud märkused nende tulemuste kohta. Pärast seda, kui aruanded on koos asjaomaste liikmesriikide märkustega majanduspoliitika komiteele edastatud, tehakse need aruanded avalikuks, ilma et see piiraks statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid sätteid määruses (EÜ) nr 223/2009.
3.  Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja nõukogu otsusega 74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika komiteele arutelukülastuste tulemustest ja esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud märkused nende tulemuste kohta. Pärast seda, kui aruanded on koos asjaomaste liikmesriikide märkustega Euroopa Parlamendile ja majanduspoliitika komiteele edastatud, tehakse need aruanded avalikuks, ilma et see piiraks statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid sätteid määruses (EÜ) nr 223/2009.
____________
____________
7.  EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21.
7.  EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
4.  Komisjoni (Eurostat) taotlusel pakuvad liikmesriigid ekspertide abi komisjoni makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusega seotud statistikaalastes küsimustes, sealhulgas kontrollkäigu ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Kõnealused eksperdid esitavad sõltumatu eksperdiarvamuse. Ekspertide nimekiri koostatakse (kuupäev täpsustamisel) MTMi jaoks vajalike andmete eest vastutavate liikmesriikide ametiasutuste ettepaneku põhjal.
4.  Komisjoni (Eurostat) taotlusel pakuvad liikmesriigid ekspertide abi komisjoni makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusega seotud statistikaalastes küsimustes, sealhulgas arutelukülastuste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Kõnealused eksperdid esitavad sõltumatu eksperdiarvamuse. Ekspertide nimekiri koostatakse [Kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] MTMi jaoks vajalike andmete eest vastutavate liikmesriikide ametiasutuste ettepaneku põhjal.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5
5.  Komisjon (Eurostat) kehtestab ekspertide valimise eeskirjad ja menetluse, pidades silmas ekspertide asjakohast jaotust ja rotatsiooni liikmesriikide vahel, nende töökorra ja rahalised üksikasjad. Komisjon (Eurostat) jagab koos liikmesriikidega kõiki kulusid, mis liikmesriikidel nende riiklike ekspertide abiga seoses on tekkinud.
5.  Komisjon (Eurostat) kehtestab ekspertide valimise eeskirjad ja menetluse, pidades silmas ekspertide asjakohast jaotust ning asjakohast ja õigeaegset rotatsiooni liikmesriikide vahel, nende töökorra ja rahalised üksikasjad. Komisjon (Eurostat) jagab koos liikmesriikidega kõiki kulusid, mis liikmesriikidel nende riiklike ekspertide abiga seoses on tekkinud.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)
6a.  Käesolevat artiklit ei kohaldata juhtudel, kui valdkondlikes õigusaktides on juba sätestatud komisjoni külastused liikmesriikidesse.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Komisjon (Eurostat) esitab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluses kasutatavad MTMi jaoks vajalikud andmed pressiteadete kujul ja /või muude asjakohaste kanalite kaudu.
1.  Komisjon (Eurostat) avalikustab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluses kasutatavad MTMi jaoks vajalikud andmed pressiteadete kujul ja /või muude asjakohaste kanalite kaudu.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Komisjon (Eurostat) ei viivita MTMi jaoks vajalike andmete esitamisega nende liikmesriikide puhul, kes ei ole veel oma andmeid esitanud.
2.  Komisjon (Eurostat) määrab pressiteate avaldamise kuupäeva ja teatab sellest liikmesriikidele kümne tööpäeva jooksul pärast artiklis 2 osutatud tähtaega. Ta ei viivita MTMi jaoks vajalike andmete esitamisega nende liikmesriikide puhul, kes ei ole veel oma andmeid esitanud.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Komisjon (Eurostat) võib esitada reservatsiooni liikmesriigi MTMi jaoks vajalike andmete kvaliteedi suhtes. Kui komisjon (Eurostat) kavatseb esitada ja avaldada reservatsiooni, edastab ta selle hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat avaldamiskuupäeva asjaomasele liikmesriigile ning majanduspoliitika komitee esimehele. Kui küsimus lahendatakse pärast andmete ja reservatsiooni avaldamist, avaldatakse kohe teade reservatsiooni tagasivõtmise kohta.
3.  Komisjon (Eurostat) võib esitada reservatsiooni liikmesriigi MTMi jaoks vajalike andmete kvaliteedi suhtes. Asjaomasele liikmesriigile antakse võimalus oma seisukoha kaitsmiseks. Kui komisjon (Eurostat) kavatseb esitada ja avaldada reservatsiooni, edastab ta selle hiljemalt kümme tööpäeva enne kavandatavat avaldamiskuupäeva asjaomasele liikmesriigile ning majanduspoliitika komitee esimehele. Kui küsimus lahendatakse pärast andmete ja reservatsiooni avaldamist, avaldatakse kohe teade reservatsiooni tagasivõtmise kohta.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
4.  Komisjon (Eurostat) võib muuta liikmesriikide edastatud andmeid ning esitada muudetud andmed koos muudatuste põhjendustega, kui on tõendeid, et liikmesriikide edastatud andmed ei ole vastavuses artikli 3 lõike 2 nõuetega. Hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab komisjon (Eurostat) asjaomasele liikmesriigile ning majanduspoliitika komitee esimehele muudetud andmed koos põhjendustega.
4.  Komisjon (Eurostat) võib muuta liikmesriikide edastatud andmeid ning avaldada muudetud andmed koos muudatuste põhjendustega, kui on tõendeid, et liikmesriikide edastatud andmed ei ole vastavuses artikli 3 lõike 2 nõuetega, kohaldatavate metoodikanõuete ning statistiliste andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse nõuetega. Hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab komisjon (Eurostat) asjaomasele liikmesriigile ning majanduspoliitika komitee esimehele muudetud andmed koos põhjendustega.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Nõukogu võib komisjoni ettepanekul trahvida liikmesriiki, kes kas tahtlikult või tõsise hooletuse tõttu on esitanud ebaõigeid MTMi jaoks vajalikke andmeid.
1.  Nõukogu võib komisjoni soovitusel otsustada kohaldada kaheastmelist menetlust – kehtestada liikmesriigile intressi kandva deposiidi ning hiljem, kui liikmesriik komisjoni hinnangul ei ole rakendanud lõikes 1a osutatud parandusmeetmeid, viimase vahendina trahvida liikmesriiki, kes kas tahtlikult on esitanud või kelle tõsise hooletuse tõttu on esitatud ebaõigeid MTMi jaoks vajalikke andmeid, mis mõjutas komisjoni võimet anda õiget ja õiglast hinnangut.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)
1a.  Liikmesriik annab kindlaksmääratud tähtajaks komisjonile aru parandusmeetmetest lõikes 1 osutatud valeandmete korrigeerimiseks või tõsise hooletuse kõrvaldamiseks, ning väldib tulevikus sellise olukorra tekkimist. Aruanne avalikustatakse.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud trahv on tõhus, hoiatav ja proportsionaalne võrreldes ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme ja kestusega. Trahvisumma ei ületa 0,05 % asjaomase liikmesriigi SKPst.
2.  Lõikes 1 osutatud intressi kandev tagatis on tõhus, hoiatav ja proportsionaalne võrreldes ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme ja kestusega. Intressi kandva tagatise summa ei ületa 0,05 % asjaomase liikmesriigi eelnenud aasta SKPst.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1
3.  Komisjon võib teha kõiki uurimistoiminguid, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud ebaõige teabe esitamise fakti tuvastamiseks. Komisjon võib teha otsuse algatada uurimine, kui tal on tõsiseid viiteid ebaõige teabe esitamise kohta. Väidetavate ebaõige teabe esitamise juhtude uurimisel võtab komisjon arvesse asjaomase liikmesriigi esitatud märkusi. Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon nõuda liikmesriigilt teabe esitamist, viia läbi kohapealseid kontrollkäike ja kontrollida MTMi jaoks vajalike andmete aluseks olevat statistilist teavet ja seotud dokumente. Kui asjaomase liikmesriigi seadustes nõutakse enne kohapealse kontrollimise toimumist kohtu luba, esitab komisjon selleks vajalikud taotlused.
3.  Komisjon võib kooskõlas aluslepingutega ja konkreetsete valdkondlike õigusaktidega algatada ja läbi viia kõiki uurimistoiminguid, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud ebaõige teabe esitamise fakti tuvastamiseks. Komisjon võib teha otsuse algatada uurimine, kui tal on tõsiseid viiteid ebaõige teabe esitamise kohta. Väidetavate ebaõige teabe esitamise juhtude uurimisel võtab komisjon arvesse asjaomase liikmesriigi esitatud märkusi. Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon nõuda uurimise all olevalt liikmesriigilt teabe esitamist, viia läbi kohapealseid kontrollkäike ja kontrollida MTMi jaoks vajalike andmete aluseks olevat statistilist teavet ja seotud dokumente. Kui uurimise all oleva liikmesriigi seadustes nõutakse kohtu luba, tuleb see saada enne kohapealse kontrollimise toimumist.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2
Pärast uurimise lõpetamist ja enne nõukogule ettepaneku esitamist annab komisjon asjaomasele liikmesriigile võimaluse saada uurimisaluses küsimuses ära kuulatud. Komisjon võtab nõukogule esitatava ettepaneku aluseks üksnes asjaolud, mille kohta asjaomasel liikmesriigil on olnud võimalus selgitusi jagada.
Pärast uurimise lõpetamist ja enne nõukogule soovituse esitamist annab komisjon uurimise all olevale liikmesriigile võimaluse saada uurimisaluses küsimuses ära kuulatud. Komisjon võtab nõukogule esitatava soovituse aluseks üksnes asjaolud, mille kohta asjaomasel liikmesriigil on olnud võimalus selgitusi jagada.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)
Komisjoni teavitab Euroopa Parlamendi pädevat komisjoni kõigist käesoleva lõike kohastest uurimistest ja soovitustest. Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib pakkuda liikmesriigile, kelle kohta komisjon soovituse esitab, võimalust osaleda arvamustevahetuses.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)
4a.  Komisjon võib asjaomase liikmesriigi põhjendatud taotluse saamisel soovitada nõukogul vähendada intressi kandva tagatise summat või tühistada selle .
Intressi kandva tagatise intressimäär kajastab komisjoni krediidiriski ja asjaomast investeerimisperioodi.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5
5.  Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus vaadata läbi otsused, millega nõukogu on määranud trahve vastavalt lõikele 1. Kohus võib määratud trahvi tühistada, trahvisummat vähendada või suurendada.
5.  Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus vaadata läbi otsused, millega nõukogu on vastavalt lõikele 1 määranud intressi kandvaid tagatisi. Kohus võib määratud intressi kandva tagatise tühistada või selle summat vähendada või suurendada.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
IX peatükk – pealkiri
KARISTUSTE LAAD JA NENDE EELARVELINE JAOTUS
TRAHVIDE LAAD JA NENDE EELARVELINE JAOTUS
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
2.  Artikli 9 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kolmeks aastaks pärast ühe kuu möödumist käesoleva määruse vastuvõtmisest. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kõnealuse kolmeaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 6 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kaheks aastaks pärast ühe kuu möödumist käesoleva määruse vastuvõtmisest. Komisjon, olles konsulteerinud asjaomaste sidusrühmadega, sh kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 127 EKPga, esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kõnealuse kolmeaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 9 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 6 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5
5.  Artikli 9 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle kohta vastuväiteid või kui mõlemad institutsioonid on enne selle tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et neil ei ole õigusaktile vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
5.  Artikli 3 lõike 3, artikli 6 lõike 2 ja artikli 9 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui mõlemad institutsioonid on enne selle tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et neil ei ole õigusaktile vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13
Artiklis 9 osutatud meetmete üle otsustamisel ei võta nõukogu arvesse asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu liikme häält.
Artiklis 9 osutatud meetmete üle otsustamisel ei võta nõukogu arvesse asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu liikme häält. Artikli 9 lõikes 1 osutatud otsus loetakse nõukogu poolt vastu võetuks, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab kvalifitseeritud häälteenamusega soovituse tagasi lükata kümne päeva jooksul pärast selle vastuvõtmist komisjoni poolt.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)
Artikli 9 lõikes 1 osutatud nõukogu liikmete kvalifitseeritud häälteenamus määratakse kindlaks vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 punktile a.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15
Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 5 tagavad liikmesriikide statistikaasutused MTMi jaoks vajalike andmete nõuetekohase koordineerimise riigi tasandil. Kõik muud riigisisesed asutused annavad sellega seoses liikmesriigi statistikaametile aru. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada käesoleva sätte kohaldamine.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 5 tagavad liikmesriikide statistikaasutused MTMi jaoks vajalike andmete nõuetekohase koordineerimise riigi tasandil. Riiklikud keskpangad kui MTMi jaoks vajalikke andmeid väljastavad EKPSi liikmed, ja vajaduse korral muud asjaomased riigiasutused teevad sellega seoses liikmesriigi statistikaametiga koostööd. Andmeid väljastavad riigiasutused vastutavad nende andmete eest. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada käesoleva sätte kohaldamine.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17
Komisjon (Eurostat) annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule regulaarselt aru komisjoni (Eurostati) tegevuse kohta käesoleva määruse rakendamiseks.
Komisjon (Eurostat) annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord aastas aru komisjoni (Eurostati) tegevuse kohta käesoleva määruse rakendamiseks Euroopa poolaasta kontekstis, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1175/20111a.
________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (ELT L 306, 23.11.2011, lk 12).
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
1.  14. detsembriks 2014. ja seejärel iga viie aasta järel vaatab komisjon läbi käesoleva määruse kohaldamise ning teavitab selle tulemustest Euroopa Parlamenti ja nõukogu.
1.  14. detsembriks 2014 ja seejärel iga viie aasta järel vaatab komisjon läbi käesoleva määruse kohaldamise ning annab selle kohta aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
b)  määruse ja kohaldatava järelevalvekorra tulemuslikkus,
b)  määruse ja kohaldatava järelevalvekorra tulemuslikkus ja proportsionaalsus.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0143/2014).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika