Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0181(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0143/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0143/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0181

Hyväksytyt tekstit
PDF 301kWORD 155k
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
Makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavat tilastot ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Euroopan parlamentin tarkistukset 11. maaliskuuta 2014 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)   Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 16 päivänä marraskuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1176/20111 otetaan käyttöön varoitusmekanismi, jonka tarkoituksena on helpottaa epätasapainojen varhaista havaitsemista ja seurantaa. Tässä mekanismissa komissio laatii vuotuisen varoitusmekanismia koskevan kertomuksen, joka sisältää talous- ja rahoitustilannetta koskevan kvalitatiivisen arvioinnin ja jossa nimetään jäsenvaltiot, joissa komission mukaan saattaa esiintyä epätasapainoa tai sen uhkaa.
(1)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1176/20111 otetaan käyttöön varoitusmekanismi, jonka tarkoituksena on helpottaa epätasapainojen varhaista havaitsemista ja seurantaa. Tässä mekanismissa komissio laatii vuotuisen varoitusmekanismia koskevan kertomuksen, joka sisältää talous- ja rahoitustilannetta koskevan kvalitatiivisen arvioinnin ja jossa nimetään jäsenvaltiot, joissa komission mukaan saattaa esiintyä epätasapainoa tai sen uhkaa.
__________________
__________________
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1176/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)   Luotettavat tilastotiedot muodostavat makrotalouden epätasapainojen tehokkaan valvonnan perustan. Luotettavien ja riippumattomien tilastotietojen takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisten tilastoviranomaisten ammatillinen riippumattomuus Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/20093 vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.
(3)   Luotettavat, paikkansapitävät ja hyödylliset tilastotiedot ovat olennaisia makrotalouden epätasapainojen tehokkaan valvonnan kannalta. Luotettavien ja riippumattomien tilastotietojen takaamiseksi olisi lisättävä Eurostatin riippumattomuutta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/20091a tarkistamista koskevien Euroopan parlamentin ehdotusten mukaisesti, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisten tilastoviranomaisten ammatillinen riippumattomuus kyseisessä asetuksessa vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.
__________________
3 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Komission olisi huolehdittava myös jatkossa luotettavien tilastotietojen saatavuudesta, jotta unionin politiikoissa voidaan reagoida paremmin aluetasolla ilmeneviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin realiteetteihin.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)   Varoitusmekanismia koskeva kertomus, jonka perustana oleva tulostaulu sisältää indikaattoreita, joiden arvoja verrataan niiden ohjeellisiin kynnysarvoihin, on alustava arviointiväline, jonka avulla komissio yksilöi jäsenvaltiot, joista on komission mukaan tehtävä perusteellinen jatkoarviointi sen määrittämiseksi, esiintyykö niissä tai uhkaako niissä esiintyä epätasapainoa. Varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa olisi oltava makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja. Vasta sen jälkeen tehdään perusteellisia jatkotutkimuksia, joissa analysoidaan havaittujen suuntausten pääasiallisia aiheuttajia yksityiskohtaisesti epätasapainon luonteen määrittämiseksi. Tulostaulua ja kynnysarvoja ei tulkita mekaanisesti, vaan niistä tehdään talouspoliittisia päätelmiä. Perusteellisissa tutkimuksissa komissio tarkastelee laajaa taloudellisten muuttujien ja lisätietojen valikoimaa ottaen asianmukaisesti huomioon maakohtaiset olosuhteet. Näistä syistä kaikkia tietoja, joita saatetaan käyttää makrotaloudellista epätasapainoa koskevassa menettelyssä, ei voida luetella tyhjentävästi ennakkoon, vaan ne olisi määriteltävä viittaamalla asetuksen (EU) N:o 1176/2011 mukaisiin menettelyihin, joiden tarkoituksena on makrotalouden epätasapainojen havaitseminen sekä liiallisten makrotalouden epätasapainojen ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen unionissa. Pannessaan täytäntöön makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn komission ja neuvoston olisi asettava etusijalle tilastot, jotka jäsenvaltiot ovat koonneet ja toimittaneet komissiolle (Eurostatille). Muita tilastoja, joita ei ole koottu ja toimitettu tällä tavalla, olisi käytettävä vain, kun jäsenvaltioiden kokoamat ja toimittamat tilastot eivät sisällä vaadittuja tietoja ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisten muiden tilastojen laatu.
(4)   Varoitusmekanismia koskeva kertomus, jonka perustana oleva tulostaulu sisältää indikaattoreita, joiden arvoja verrataan niiden ohjeellisiin kynnysarvoihin, on alustava arviointiväline, jonka avulla komissio yksilöi jäsenvaltiot, joista on komission mukaan tehtävä perusteellinen jatkoarviointi sen määrittämiseksi, esiintyykö niissä tai uhkaako niissä esiintyä epätasapainoa. Varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa olisi oltava makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja. Vasta sen jälkeen tehdään perusteellisia jatkotutkimuksia, joissa analysoidaan havaittujen suuntausten pääasiallisia aiheuttajia yksityiskohtaisesti epätasapainon luonteen määrittämiseksi. Tulostaulua ja kynnysarvoja ei saisi tulkita mekaanisesti, vaan niistä olisi tehtävä talouspoliittisia päätelmiä. Perusteellisissa tutkimuksissa komissio tarkastelee laajaa taloudellisten muuttujien ja lisätietojen valikoimaa ottaen asianmukaisesti huomioon maakohtaiset olosuhteet. Näistä syistä kaikkia tietoja, joita saatetaan käyttää makrotaloudellista epätasapainoa koskevassa menettelyssä, ei voida luetella tyhjentävästi ennakkoon, vaan ne olisi määriteltävä viittaamalla asetuksen (EU) N:o 1176/2011 mukaisiin menettelyihin, joiden tarkoituksena on makrotalouden epätasapainojen havaitseminen sekä liiallisten makrotalouden epätasapainojen ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen unionissa. Pannessaan täytäntöön makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn ja seuratessaan ja arvioidessaan sitä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi asettava etusijalle tilastot, jotka jäsenvaltiot ovat koonneet ja toimittaneet komissiolle (Eurostatille). Muita tilastoja, joita ei ole koottu ja toimitettu tällä tavalla, olisi käytettävä vain, kun jäsenvaltioiden kokoamat ja toimittamat tilastot eivät sisällä vaadittuja tietoja ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisten muiden tilastojen laatu.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)   Olisi otettava käyttöön luotettava menettely makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen kokoamista, seurantaa ja julkaisemista sekä kyseisten tietojen pohjana olevien tilastotietojen jatkuvaa parantamista varten eurooppalaisten tilastojen laadunhallintaa koskevien komission kehysten4 mukaisesti. Komission perustama makrotaloustilastoja käsittelevien johtajien ryhmä (DMES) on sopiva asiantuntijaryhmä antamaan komissiolle (Eurostatille) tarvittavaa apua varman laadunvalvontamenettelyn soveltamisessa makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisiin tietoihin.
(5)   Olisi otettava käyttöön luotettava menettely makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen keräämistä, kokoamista, seurantaa ja julkaisemista sekä kyseisten tietojen pohjana olevien tilastotietojen jatkuvaa parantamista varten eurooppalaisten tilastojen laadunhallintaa koskevien komission kehysten4 mukaisesti. Komission perustama makrotaloustilastoja käsittelevien johtajien ryhmä (DMES), jossa on mukana asiantuntijoita Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevästä komiteasta ja Euroopan keskuspankkijärjestelmästä, on sopiva asiantuntijaryhmä antamaan komissiolle (Eurostatille) tarvittavaa apua varman laadunvalvontamenettelyn soveltamisessa makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisiin tietoihin.
__________________
__________________
4 KOM(2005)0217 lopullinen ja KOM(2011)0211 lopullinen.
4 KOM(2005)0217 lopullinen ja KOM(2011)0211 lopullinen.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)   On tärkeää, että unionin toiminnassa tarvittava tilastotuotanto perustuu vain luotettaviin tietoihin. Tuotettaessa makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja, jotka ovat keskeinen tekijä unionin makrotalouden epätasapainojen havaitsemisessa sekä unionin liiallisten makrotalouden epätasapainojen ennalta ehkäisemisessä ja korjaamisessa, epäluotettavat tiedot voivat vaikuttaa tuntuvasti unionin etuun. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suorittamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, joilla tehostetaan makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen tuottamista, toimittamista ja laadunvalvontaa. Toimenpiteillä olisi lisättävä tilastollisten pohjatietojen luotettavuutta ja tehostettava epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen toimittamista ja laadunvalvontaa. Jotta estettäisiin makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen vääristely, olisi otettava käyttöön taloudellisia seuraamuksia koskeva mekanismi, jolla varmistettaisiin myös, että näiden olennaisten tuottamisessa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.
(6)   On tärkeää, että unionin toiminnassa tarvittava tilastotuotanto perustuu luotettaviin tietoihin. On tarkoituksenmukaista täydentää asetuksessa (EU) N:o 1176/2011 ja asetuksessa (EU) N:o 1174/2011 säädettyjä menettelyjä vastaavalla muodollisella kehyksellä, jota käytetään makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen kokoamisessa, laadunvalvonnassa ja julkaisemisessa asetuksessa (EY) N:o 223/2009 säädettyjen yhteisten laatukriteerien mukaisesti. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suorittamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, joilla olisi tehostettava makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen tuottamista, toimittamista ja laadunvalvontaa. Toimenpiteillä olisi lisättävä tilastollisten pohjatietojen luotettavuutta ja tehostettava epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen toimittamista ja laadunvalvontaa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Jotta estettäisiin makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen vääristely, olisi otettava käyttöön korjausmekanismi, jolla varmistettaisiin myös, että näiden olennaisten tietojen tuottamisessa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Jotta voitaisiin täydentää tilastojen vääristämisestä määrättävien sakkojen laskentatapaa koskevia sääntöjä sekä menettelysääntöjä, joita komissio noudattaa tällaisten toimien tutkimisessa, komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa säädöksiä yksityiskohtaisista perusteista, joilla vahvistetaan sakon määrä ja joilla komissio suorittaa tutkimuksiaan. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(7)   Jotta voitaisiin täydentää tilastojen vääristämisestä määrättävien korollisten talletusten ja sakkojen laskentatapaa koskevia sääntöjä sekä menettelysääntöjä, joita komissio noudattaa tilastojen vääristämistä koskevissa tutkimuksissa, komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa säädöksiä yksityiskohtaisista perusteista, joilla vahvistetaan sakon määrä ja joilla komissio suorittaa tutkimuksiaan. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   Komission ja jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä ja käytävä jatkuvaa vuoropuhelua varmistaakseen jäsenvaltioiden raportoimien makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen ja niiden perustana olevien tilastotietojen laadun.
(8)   Komission (Eurostatin) ja jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten välinen jatkuva yhteistyö ja koordinointi muodostavat tärkeän osan Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa toteutettavien tilastotoimien tehokasta koordinointia. Tätä yhteistyötä on vahvistettava, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden raportoimien makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen ja niiden perustana olevien tilastotietojen laatu. Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) institutionaalista erottamista ja keskuspankkien riippumattomuutta olisi kunnioitettava makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n hallintorakenteiden ja tilastoja koskevien työohjelmien mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)   Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän olisi asetuksen (EY) N:o 223/2009 9 artiklan mukaisesti tehtävä makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisiin tietoihin liittyvää läheistä yhteistyötä, jotta voitaisiin minimoida raportointitaakka, taata yhtenäisyys, parantaa tilastollisia pohjatietoja ja varmistaa vertailukelpoisuus.
(9)   Koska Euroopan tilastojärjestelmä on vastuussa useiden makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen pohjana olevien tilastojen tuottamisesta ja koska EKPJ on vastuussa useiden muiden näiden olennaisten tietojen pohjana olevien tilastojen tuottamisesta, olisi varmistettava, että nämä kaksi järjestelmää tekevät asetuksen (EY) N:o 223/2009 9 artiklan mukaisesti makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisiin tietoihin liittyvää läheistä yhteistyötä, jotta voitaisiin minimoida raportointitaakka, taata yhtenäisyys, parantaa tilastollisia pohjatietoja ja varmistaa vertailukelpoisuus. Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n välisen, makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen laadunvarmistusta koskevan yhteistyön käytännön toiminnallisista järjestelyistä voitaisiin määrätä yhteisymmärryspöytäkirjassa. Neuvoston päätöksellä 2006/856/EY1a perustettu raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea voisi, kun otetaan huomioon sen pitkäaikainen kokemus makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen kattamien tilastojen alalla, antaa neuvoja yhteistyön käytännön toiminnallisista järjestelyistä, ja sen neuvot voitaisiin ottaa huomioon edellä mainitussa yhteisymmärryspöytäkirjassa.
_____________
1 a EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Tämän asetuksen säännösten olisi katsottava vahvistavan Euroopan talouden ohjausta ja hallintaa, joka edellyttää demokraattisen vastuuvelvollisuuden lisäämistä kansallisella tasolla ja unionin tasolla. Kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin olisi osallistuttava entistä tiiviimmin ja oikea-aikaisemmin makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen parannettuun tilastointijärjestelmään. Euroopan parlamentin keskustelukumppaneita vuoropuhelussa ovat asianomaiset unionin toimielimet ja niiden edustajat, mutta Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi esittää myös kansallisten tilastolaitosten edustajille kutsuja osallistua vapaaehtoisesti kuulemisiin.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)  Kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin olisi osallistuttava entistä tiiviimmin ja oikea-aikaisemmin talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen parannetun tilastointijärjestelmän avulla.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Maksujen keskeyttämistä makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn perusteella olisi kuitenkin käytettävä vasta viimeisenä keinona, ja keskeytyksissä olisi otettava huomioon työttömyyttä, köyhyyttä ja BKT:n supistumista koskevien indikaattorien perinpohjainen analyysi.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Tämän asetuksen nojalla käynnistettävissä laadunvarmistusmenettelyissä on otettava huomioon olemassa olevien laadunvarmistusmenettelyjen parhaat käytänteet, ja niiden on perustuttava niihin. Ne eivät saa johtaa päällekkäisiin laadunvarmistustoimenpiteisiin eivätkä rinnakkaisiin tietosarjoihin.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
2.   Määräajat makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen toimittamiselle vahvistetaan asiaa koskevien perussäädösten nojalla, tai komissio antaa ne tiedoksi erillisissä kalentereissa, joissa otetaan huomioon unionin tarpeet.
2.   Määräajat makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen toimittamiselle vahvistetaan asiaa koskevien perussäädösten nojalla, tai komissio antaa ne tiedoksi erillisissä kalentereissa, joissa otetaan huomioon talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson järjestelmä ja unionin tarpeet.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
3.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille joka vuosi asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3 artiklassa säädetyn vuotuisen varoitusmekanismia koskevan kertomuksen aikataulun. Tämän aikataulun ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen ja kalentereiden perusteella komissio päättää myös koontipäivän mahdollisimman ajantasaisten makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen toimittamista varten ja antaa sen tiedoksi jäsenvaltioille.
3.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille joka vuosi asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3 artiklassa säädetyn vuotuisen varoitusmekanismia koskevan kertomuksen aikataulun. Tämän aikataulun ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen ja kalentereiden perusteella komissio päättää ja ilmoittaa jäsenvaltioille myös koontipäivän, jona komissio (Eurostat) kerää makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaiset tiedot laskeakseen kunkin jäsenvaltion makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn indikaattorit käsittävän tulostaulun ja perustaakseen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen viitetietokannan.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio (Eurostat) antaa tarkistamista varten kullekin jäsenvaltiolle viimeistään viisi työpäivää koontipäivän jälkeen pääsyn viitetietokantaan, joka sisältää kerätyt makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaiset tiedot. Jäsenvaltioiden on tarkistettava tiedot ja vahvistettava ne tai ehdotettava niihin muutoksia tätä viiden päivän jaksoa seuraavien seitsemän työpäivän kuluessa.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.   Toimittaessaan 1 artiklassa tarkoitettuja makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle (Eurostatille) laaturaportin muodossa tiedot, joista käy ilmi tietojen laskentatapa, mukaan lukien mahdolliset muutokset käytetyissä lähteissä ja menetelmissä.
1.   Toimittaessaan 1 artiklassa tarkoitettuja makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja jäsenvaltioiden on annettava komissiolle (Eurostatille) laaturaportin muodossa tiedot, joista käy ilmi tietojen laskentatapa, mukaan lukien mahdolliset muutokset käytetyissä lähteissä ja menetelmissä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava laaturaportti seitsemän päivän kuluessa 2 artiklan 3 a kohdan mukaisesti.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset määritelläkseen laaturaporttien yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, rakenteen ja jaksoittaisuuden. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
3.   Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä määritelläkseen 1 kohdassa tarkoitettujen laaturaporttien yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, rakenteen ja jaksoittaisuuden. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 12 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.   Jäsenvaltioiden on laadittava luettelot ja lähetettävä ne komissiolle (Eurostatille) viimeistään […][yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä]. Komissio (Eurostat) hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joissa määritellään kyseisien luetteloiden rakenne ja niiden ajantasaistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viimeistään […][kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä]. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2.   Jäsenvaltioiden on laadittava luettelot ja lähetettävä ne komissiolle (Eurostatille) viimeistään […][yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissio (Eurostat) hyväksyy delegoituja säädöksiä, joissa määritellään kyseisten luetteloiden rakenne ja niiden ajantasaistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viimeistään […][kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 12 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
VI luku – otsikko
VIRKAMATKAT JÄSENVALTIOIHIN
KONSULTOINTIMATKAT JÄSENVALTIOIHIN
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.   Jos komissio (Eurostat) havaitsee ongelmia erityisesti 5 artiklassa säädetyn laadunarvioinnin yhteydessä, se voi päättää tehdä virkamatkoja kyseiseen jäsenvaltioon.
1.   Jos komissio (Eurostat) havaitsee, että sen on tarpeen tehdä perusteellisempi tilastojen laatua koskeva arviointi erityisesti 5 artiklassa säädetyn laadunarvioinnin yhteydessä, se voi päättää tehdä konsultointimatkoja kyseiseen jäsenvaltioon.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.   Virkamatkojen tarkoituksena on tutkia perusteellisesti kyseisten makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen laatu. Virkamatkoilla keskitytään tarkastelemaan menetelmiin liittyviä kysymyksiä, luetteloissa kuvailtuja lähteitä ja menetelmiä sekä tietoja ja niitä tukevia tilastoprosesseja sen arvioimiseksi, noudattavatko ne sovellettavia tilinpito- ja tilastosääntöjä.
2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen konsultointimatkojen tarkoituksena on tutkia perusteellisesti kyseisten makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen laatu. Konsultointimatkoilla keskitytään tarkastelemaan menetelmiin liittyviä kysymyksiä, luetteloissa kuvailtuja lähteitä ja menetelmiä sekä tietoja ja niitä tukevia tilastoprosesseja sen arvioimiseksi, noudattavatko ne sovellettavia tilinpito- ja tilastosääntöjä.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Konsultointimatkoja järjestäessään komissio (Eurostat) toimittaa alustavat havaintonsa asianomaiselle jäsenvaltiolle sen huomautuksia varten.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.   Komissio (Eurostat) antaa neuvoston päätöksellä 74/122/ETY7 perustetulle talouspoliittiselle komitealle kertomuksen virkamatkojen tuloksista, mukaan lukien huomautukset, jotka kyseinen jäsenvaltio on mahdollisesti esittänyt tuloksista. Kun kertomukset ja kyseisen jäsenvaltion niistä mahdollisesti esittämät huomautukset on toimitettu talouspoliittiselle komitealle, ne on julkistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilastosalaisuutta koskevia asetuksen (EY) N:o 223/2009 säännöksiä.
3.   Komissio (Eurostat) antaa Euroopan parlamentille ja neuvoston päätöksellä 74/122/ETY7 perustetulle talouspoliittiselle komitealle kertomuksen konsultointimatkojen tuloksista, mukaan lukien huomautukset, jotka kyseinen jäsenvaltio on mahdollisesti esittänyt tuloksista. Kun kertomukset ja kyseisen jäsenvaltion niistä mahdollisesti esittämät huomautukset on toimitettu Euroopan parlamentille ja talouspoliittiselle komitealle, ne on julkistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilastosalaisuutta koskevia asetuksen (EY) N:o 223/2009 säännöksiä.
____________
____________
7.EYVL L 63, 5.3.1974, s. 21.
7EYVL L 63, 5.3.1974, s. 21.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
4.   Jäsenvaltioiden on annettava komission (Eurostatin) pyynnöstä makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn liittyvien tilastokysymysten asiantuntijoiden apua, myös virkamatkojen valmistelussa ja toteutuksessa. Näiden asiantuntijoiden on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti. Kyseisistä asiantuntijoista on laadittava luettelo viimeistään (päivämäärä vahvistetaan myöhemmin) makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisista tiedoista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) lähettämien ehdotusten perusteella.
4.   Jäsenvaltioiden on annettava komission (Eurostatin) pyynnöstä makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn liittyvien tilastokysymysten asiantuntijoiden apua, myös konsultointimatkojen valmistelussa ja toteutuksessa. Näiden asiantuntijoiden on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti. Kyseisistä asiantuntijoista on laadittava luettelo viimeistään [Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisista tiedoista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) lähettämien ehdotusten perusteella.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta
5.   Komissio (Eurostat) vahvistaa säännöt ja menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden valintaan, ottaen huomioon asiantuntijoiden asianmukaisen jakautumisen jäsenvaltioiden kesken ja noudattaen asiantuntijoiden vuorottelua jäsenvaltioiden välillä, sekä säännöt ja menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden työskentelyä koskeviin järjestelyihin ja rahoituksen yksityiskohtiin. Komissio (Eurostat) jakaa jäsenvaltioiden kanssa kaikki kustannukset, joita jäsenvaltioille aiheutuu niiden kansallisten asiantuntijoiden komissiolle antamasta avusta.
5.   Komissio (Eurostat) vahvistaa säännöt ja menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden valintaan, ottaen huomioon asiantuntijoiden asianmukaisen jakautumisen jäsenvaltioiden kesken ja noudattaen asiantuntijoiden asianmukaista ja oikea-aikaista vuorottelua jäsenvaltioiden välillä, sekä säännöt ja menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden työskentelyä koskeviin järjestelyihin ja rahoituksen yksityiskohtiin. Komissio (Eurostat) jakaa jäsenvaltioiden kanssa kaikki kustannukset, joita jäsenvaltioille aiheutuu niiden kansallisten asiantuntijoiden komissiolle antamasta avusta.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Tätä artiklaa ei sovelleta tapauksiin, joissa alakohtaisessa lainsäädännössä on jo säädetty komission matkoista jäsenvaltioihin.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.   Komissio (Eurostat) antaa makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä käytettävät makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaiset tiedot muun muassa lehdistötiedotteina ja/tai käyttäen muita tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan kanavia.
1.   Komissio (Eurostat) julkistaa makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä käytettävät makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaiset tiedot muun muassa lehdistötiedotteina ja/tai käyttäen muita tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan kanavia.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.   Komissio (Eurostat) ei lykkää jäsenvaltioiden toimittamien makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen antamista, vaikka jäsenvaltio ei olisi toimittanut omia tietojaan.
2.   Komissio (Eurostat) vahvistaa lehdistötiedotteen julkaisupäivän ja ilmoittaa sen jäsenvaltioille kymmenen työpäivän kuluessa 2 artiklassa tarkoitetusta koontipäivästä. Se ei lykkää jäsenvaltioiden toimittamien makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen antamista, vaikka jäsenvaltio ei olisi toimittanut omia tietojaan.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.   Komissio (Eurostat) voi esittää varauksen jäsenvaltion toimittamien makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen laadusta. Jos komissio (Eurostat) aikoo tehdä ja julkistaa tietoja koskevan varauksen, se ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen komitean puheenjohtajalle viimeistään kolme työpäivää ennen suunniteltua julkistamispäivää. Jos asiassa päästään ratkaisuun tietojen ja varauksen julkistamisen jälkeen, tieto varauksen peruuttamisesta julkistetaan välittömästi.
3.   Komissio (Eurostat) voi esittää varauksen jäsenvaltion toimittamien makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen laadusta. Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus puolustautua. Jos komissio (Eurostat) aikoo tehdä ja julkistaa tietoja koskevan varauksen, se ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen komitean puheenjohtajalle viimeistään kymmenen työpäivää ennen suunniteltua julkistamispäivää. Jos asiassa päästään ratkaisuun tietojen ja varauksen julkistamisen jälkeen, tieto varauksen peruuttamisesta julkistetaan välittömästi.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.   Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden antamat tiedot eivät ole 3 artiklan 2 kohdan mukaisia, komissio (Eurostat) voi tehdä muutoksia jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja esittää muutetut tiedot muutosta koskevine perusteluineen. Komissio (Eurostat) ilmoittaa muutetut tiedot muutosta koskevine perusteluineen asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen komitean puheenjohtajalle viimeistään kolme työpäivää ennen suunniteltua julkistamispäivää.
4.   Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden antamat tiedot eivät ole 3 artiklan 2 kohdan sekä sovellettavien menetelmästandardien ja tilastotietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja yhtenäisyyttä koskevien vaatimusten mukaisia, komissio (Eurostat) voi tehdä muutoksia jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja julkaista muutetut tiedot muutosta koskevine perusteluineen. Komissio (Eurostat) ilmoittaa muutetut tiedot muutosta koskevine perusteluineen asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen komitean puheenjohtajalle viimeistään kolme työpäivää ennen suunniteltua julkistamispäivää.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.   Neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää sakon määräämisestä jäsenvaltiolle, joka vääristelee tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja.
1.   Neuvosto voi komission suosituksesta päättää kaksivaiheisessa menettelyssä ensin korollisen talletuksen ja, jos komissio arvioi, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut 1 a kohdassa tarkoitettuja korjaavia toimenpiteitä, viimeisenä keinona sakon määräämisestä jäsenvaltiolle, joka on toiminut tahallisesti vääristelläkseen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja tai toiminut törkeän tuottamuksellisesti siten, että tuloksena on ollut makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen vääristyminen, joka puolestaan on vaikuttanut komission kykyyn suorittaa todellinen ja oikeudenmukainen arviointi.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltion on annettava komissiolle selvitys 1 kohdassa tarkoitetun vääristelemisen tai törkeän tuottamuksellisen toiminnan edellyttämistä korjaavista toimenpiteistä, joilla estetään vastaavien tilanteiden syntyminen tulevaisuudessa. Selvitys on julkaistava.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.   Edellä 1 kohdassa mainitun sakon on oltava tehokas, varoittava ja oikeassa suhteessa vääristelyn luonteeseen, vakavuuteen ja kestoon. Sakko saa olla enintään 0,05 prosenttia suhteessa kyseisen jäsenvaltion BKT:hen.
2.   Edellä 1 kohdassa mainitun korollisen talletuksen on oltava tehokas, varoittava ja oikeassa suhteessa vääristelyn luonteeseen, vakavuuteen ja kestoon. Korollinen talletus saa olla enintään 0,05 prosenttia suhteessa kyseisen jäsenvaltion edellisen vuoden BKT:hen.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.   Komissio voi toteuttaa kaikki tarvittavat tutkinnat 1 kohdassa tarkoitettujen vääristelyjen osoittamiseksi. Komissio voi päättää tutkinnan käynnistämisestä, kun se toteaa, että on vahvoja viitteitä tosiseikoista, jotka todennäköisesti on vääristelty. Tutkiessaan epäiltyjä vääristelyitä komissio ottaa huomioon kaikki kyseisen jäsenvaltion esittämät huomautukset. Hoitaakseen tehtävänsä komissio voi pyytää jäsenvaltiolta tietoja sekä suorittaa tarkastuksia paikan päällä ja tutkia makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen pohjana olevia tilastotietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Jos kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä edellytetään oikeusviranomaisen lupaa ennen paikalla toteutettavia tarkastuksia, komissio tekee tarvittavat hakemukset.
3.   Komissio voi perussopimusten ja erityisen alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti käynnistää ja toteuttaa kaikki tarvittavat tutkinnat 1 kohdassa tarkoitettujen vääristelyjen osoittamiseksi. Komissio voi päättää tutkinnan käynnistämisestä, kun se toteaa, että on vahvoja viitteitä tosiseikoista, jotka todennäköisesti on vääristelty. Tutkiessaan epäiltyjä vääristelyitä komissio ottaa huomioon kaikki kyseisen jäsenvaltion esittämät huomautukset. Hoitaakseen tehtävänsä komissio voi pyytää tutkinnan kohteena olevalta jäsenvaltiolta tietoja sekä suorittaa tarkastuksia paikan päällä ja tutkia makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen pohjana olevia tilastotietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Oikeusviranomaisen lupa on hankittava ennen paikalla toteutettavia tarkastuksia, jos tutkinnan kohteena olevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä niin edellytetään.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Tutkinnan päätyttyä ja ennen ehdotusten tekemistä neuvostolle komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden tulla kuulluksi tutkinnan kohteena olevista asioista. Komissio perustaa neuvostolle tekemänsä ehdotukset yksinomaan niiden tosiseikkojen varaan, joista asianomaisella jäsenvaltiolla on ollut tilaisuus esittää huomautuksia.
Tutkinnan päätyttyä ja ennen suositusten antamista neuvostolle komissio antaa tutkinnan kohteena olevalle jäsenvaltiolle tilaisuuden tulla kuulluksi tutkinnan kohteena olevista asioista. Komissio perustaa neuvostolle antamansa suositukset yksinomaan niiden tosiseikkojen varaan, joista asianomaisella jäsenvaltiolla on ollut tilaisuus esittää huomautuksia.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle kaikista tämän kohdan mukaisesti tekemistään tutkinnoista ja antamistaan suosituksista. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota komission suositus koskee, tilaisuuden osallistua keskusteluun.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Komissio voi perustellun pyynnön asianomaiselta jäsenvaltiolta saatuaan suositella, että neuvosto vähentää korollisen talletuksen määrää tai peruuttaa sen.
Korolliselle talletukselle kertyvässä korossa otetaan huomioon komission luottoriski ja vastaava investointikausi.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta
5.   Euroopan unionin tuomioistuimella on rajoittamaton toimivalta tarkistaa päätökset, joilla neuvosto on määrännyt 1 kohdan mukaisen sakon. Se voi poistaa sakon tai alentaa taikka korottaa sitä.
5.   Euroopan unionin tuomioistuimella on rajoittamaton toimivalta tarkistaa päätökset, joilla neuvosto on määrännyt 1 kohdan mukaisen korollisen talletuksen. Se voi poistaa korollisen talletuksen tai alentaa taikka korottaa sitä.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
IX Luku – otsikko
SEURAAMUSTEN LUONNE JA NIIDEN TALOUSARVION JAKAUTUMINEN
SAKKOJEN LUONNE JA TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.   Siirretään komissiolle 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä kolmeksi vuodeksi alkaen kuukauden kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kolmen vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
2.   Siirretään komissiolle kuukauden kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä kahden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä . Kuultuaan asianomaisia toimijoita, myös EKP:tä, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan mukaisesti komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.   Edellä olevan 9 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.   Edellä olevien 3 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
13 artikla
Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovellettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.
Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovellettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä. Neuvoston katsotaan hyväksyneen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, jollei neuvosto päätä suosituksen hylkäämisestä määräenemmistöllä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on sen antanut.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
Edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
Jäsenvaltioiden kansalliset tilastolaitokset varmistavat asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan mukaisesti makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen koordinoinnista kansallisella tasolla. Kaikkien muiden kansallisten viranomaisten on raportoitava kansalliselle tilastolaitokselle tässä tarkoituksessa. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän säännöksen soveltamisen varmistamiseksi.
Jäsenvaltioiden kansalliset tilastolaitokset varmistavat asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan mukaisesti makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisten tietojen koordinoinnista kansallisella tasolla. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn kannalta olennaisia tietoja tuottavina EKPJ:n jäseninä kansalliset keskuspankit ja tarvittaessa muut asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset tekevät yhteistyötä kansallisten tilastolaitosten kanssa tässä tarkoituksessa. Tietoja tuottavien kansallisten viranomaisten katsotaan olevan vastuussa tuottamistaan tiedoista. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän säännöksen soveltamisen varmistamiseksi.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
17 artikla
Komissio (Eurostat) antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen komission (Eurostatin) tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi harjoittamasta toiminnasta.
Komissio (Eurostat) antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa kertomuksen komission (Eurostatin) tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi harjoittamasta toiminnasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1175/20111a vahvistetun talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.
________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1175/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12).
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.   Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa tarkastelun tuloksia koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 14 päivään joulukuuta 2014 mennessä ja joka viides vuosi sen jälkeen.
1.   Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2014 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kyseiseen kertomukseen sisällytetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)   tämän asetuksen tehokkuutta ja käytettyä seurantaprosessia.
b)   tämän asetuksen tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta ja käytettyä seurantaprosessia.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0143/2014).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö