Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0181(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0143/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0143/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0181

Pieņemtie teksti
PDF 495kWORD 190k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamā statistika ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. martā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.apsvērums
(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību1, tika izveidots brīdināšanas mehānisms, kas paredzēts, lai laikus atklātu un uzraudzītu nelīdzsvarotību. Saskaņā ar šo mehānismu Komisijai jāsagatavo ikgadējs brīdinājuma mehānisma ziņojums (AMR), kurā iekļauj kvalitatīvu ekonomikas un finanšu novērtējumu un nosaka dalībvalstis, kuras saskaņā ar Komisijas viedokli var skart vai apdraudēt nelīdzsvarotība.
(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1176/2011 (MIP)1, tika izveidots brīdināšanas mehānisms, kas paredzēts, lai laikus atklātu un uzraudzītu nelīdzsvarotību. Saskaņā ar šo mehānismu Komisijai jāsagatavo ikgadējs brīdinājuma mehānisma ziņojums (AMR), kurā iekļauj kvalitatīvu ekonomikas un finanšu novērtējumu un nosaka dalībvalstis, kuras saskaņā ar Komisijas viedokli var skart vai apdraudēt nelīdzsvarotība.
__________________
__________________
1 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1176/2011 (2011. gada 16. novembris) par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību (OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.apsvērums
(3)  Efektīvas makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir ticami statistikas dati. Lai garantētu pareizu un neatkarīgu statistiku, dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts statistikas iestāžu profesionālā neatkarība atbilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksam, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku3.
(3)  Efektīvas makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai ir būtiski ticami, precīzi un lietderīgi statistikas dati. Lai garantētu pareizu un neatkarīgu statistiku, būtu jāpastiprina Eurostat neatkarība saskaņā ar Eiropas Parlamenta priekšlikumiem pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009a un dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts statistikas iestāžu profesionālā neatkarība atbilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksam, kas paredzēts minētajā regulā.
__________________
3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3.aapsvērums (jauns)
(3a)  Komisijai ir arī turpmāk jārūpējas par uzticamu statistikas datu nodrošināšanu, kas ļauj Savienības politikai labāk reaģēt uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo situāciju reģionos.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  AMR, kas pamatojas uz rezultātu pārskatu ar rādītāju kopumu, kuru vērtības tiek salīdzinātas ar to indikatīvajām robežvērtībām, ir sākotnējās pārbaudes rīks, ar ko Komisija nosaka dalībvalstis, kuru attīstība, kā tā uzskata, attaisno turpmāku pārbaudi, lai noteiktu, vai pastāv vai draud rasties nelīdzsvarotība. AMR būtu jāiekļauj MIP attiecīgie dati. Tomēr novēroto notikumu attīstību ietekmējošos faktorus detalizēti analizē vēlāk padziļinātos pārskatos, lai noteiktu nelīdzsvarotības veidu. Rezultātu pārskatu un robežvērtības neinterpretē mehāniski, bet gan analīzē ekonomiski. Veicot padziļinātu pārskatīšanu, Komisija pārbauda plašu ekonomisko rādītāju spektru un papildu informāciju, ņemot vērā valsts konkrētos apstākļus. Šo iemeslu dēļ nevar iepriekš izsmeļoši uzskaitīt visus datus, ko var izmantot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, taču tie būtu jādefinē, atsaucoties uz procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1176/2011, lai Savienībā atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Īstenojot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, Komisijai un Padomei būtu jādod priekšroka statistikai, kuru dalībvalstis apkopojušas un nosūtījušas Komisijai (Eurostat). Cita statistika, kas nav apkopota un nosūtīta šādā veidā, būtu jāizmanto tikai tad, ja minētā statistika nesniedz nepieciešamo informāciju, turklāt pienācīgi ņemot vērā šīs citas statistikas kvalitāti.
(4)  AMR, kas pamatojas uz rezultātu pārskatu ar rādītāju kopumu, kuru vērtības tiek salīdzinātas ar to indikatīvajām robežvērtībām, ir sākotnējās pārbaudes rīks, ar ko Komisija nosaka dalībvalstis, kuru attīstība, kā tā uzskata, attaisno turpmāku pārbaudi, lai noteiktu, vai pastāv vai draud rasties nelīdzsvarotība. AMR būtu jāiekļauj MIP attiecīgie dati. Tomēr novēroto notikumu attīstību ietekmējošos faktorus detalizēti analizē vēlāk padziļinātos pārskatos, lai noteiktu nelīdzsvarotības veidu. Rezultātu pārskats un robežvērtības nebūtu jāinterpretē mehāniski, bet gan būtu jāanalizē ekonomiski. Veicot padziļinātu pārskatīšanu, Komisija pārbauda plašu ekonomisko rādītāju spektru un papildu informāciju, ņemot vērā valsts konkrētos apstākļus. Šo iemeslu dēļ nevar iepriekš izsmeļoši uzskaitīt visus datus, ko var izmantot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, taču tie būtu jādefinē, atsaucoties uz procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1176/2011, lai Savienībā atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Īstenojot, uzraugot un izvērtējot makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jādod priekšroka statistikai, kuru dalībvalstis apkopojušas un nosūtījušas Komisijai (Eurostat). Cita statistika, kas nav apkopota un nosūtīta šādā veidā, būtu jāizmanto tikai tad, ja minētā statistika nesniedz nepieciešamo informāciju, turklāt pienācīgi ņemot vērā šīs citas statistikas kvalitāti.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Būtu jāizveido uzticama makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamo datu (turpmāk “MIP attiecīgie dati”) apkopošanas, uzraudzības un izplatīšanas procedūra, kā arī pastāvīgi jāuzlabo statistikas pamata informācija saskaņā ar Komisijas kvalitātes pārvaldības sistēmu Eiropas statistikā4. Komisijas izveidotā Makroekonomikas statistikas direktoru grupa (DMES) ir piemērota ekspertu grupa, kas Komisijai (Eurostat) sniedz vajadzīgo palīdzību, piemērojot uzticamu kvalitātes uzraudzības procedūru MIP attiecīgajiem datiem.
(5)  Būtu jāizveido uzticama makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamo datu (turpmāk „MIP attiecīgie dati”) vākšanas, apkopošanas, uzraudzības un izplatīšanas procedūra, kā arī pastāvīgi jāuzlabo statistikas pamata informācija saskaņā ar Komisijas kvalitātes pārvaldības sistēmu Eiropas statistikā4. Komisijas izveidotā Makroekonomikas statistikas direktoru grupa (DMES), kurā piedalās eksperti no Eiropas Statistikas sistēmas komitejas un Eiropas Centrālo banku sistēmas, ir piemērota ekspertu grupa, kas Komisijai (Eurostat) sniedz vajadzīgo palīdzību, piemērojot uzticamu kvalitātes uzraudzības procedūru MIP attiecīgajiem datiem.
__________________
__________________
4 COM(2005)0217 galīgā redakcija un COM(2011)0211 galīgā redakcija.
4 COM(2005)0217 galīgā redakcija un COM(2011)0211 galīgā redakcija.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6.apsvērums
(6)   Ir svarīgi, lai tās statistikas sagatavošana, kas vajadzīga Savienības darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz ticamiem datiem. Sagatavojot MIP attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, ir nepieciešami papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka. Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina statistikas pamata informācijas, kā arī MIP attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes uzraudzības ticamība. Lai nepieļautu, ka MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, būtu jāizveido finanšu sankciju mehānisms, ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP attiecīgos datus.
(6)   Ir svarīgi, lai tās statistikas sagatavošana, kas vajadzīga Savienības darbību veikšanai, ir balstīta uz ticamiem datiem. Regulās (ES) Nr. 1176/2011 un (ES) Nr. 1174/2011 noteiktās procedūras būtu jāpapildina ar atbilstošu oficiālu satvaru MIP attiecīgo datu apkopošanai, kvalitātes uzraudzībai un publicēšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 223/2009 noteiktajiem kopējiem kvalitātes kritērijiem. Papildu pasākumiem MIP attiecīgo datu sagatavošanu, sniegšanu un kvalitātes uzraudzību vajadzētu padarīt efektīvāku, un tie ir nepieciešami makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras veikšanai. Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina statistikas pamata informācijas, kā arī MIP attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes uzraudzības ticamība.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6.aapsvērums (jauns)
(6a)  Lai atturētu no tā, ka MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, būtu jāizveido korektīvs mehānisms, ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP attiecīgos datus.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Lai papildinātu noteikumus par sodanaudas aprēķināšanu, ja notiek manipulācijas ar statistikas datiem, kā arī noteikumus par procedūru, ko Komisija uzsāk šādu darbību izmeklēšanā, būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”) 290. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem kritērijiem sodanaudas apmēra noteikšanai un Komisijas izmeklēšanu veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus laikus un attiecīgā kārtībā nosūta vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un Padomei.
(7)  Lai papildinātu noteikumus par procentus nesošu drošības naudas iemaksu un sodanaudas aprēķināšanu, ja notiek manipulācijas ar statistikas datiem, kā arī noteikumus par procedūru, kas Komisijai jāievēro, veicot izmeklēšanu par manipulāciju ar statistikas datiem, būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk „Līgums”) 290. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem kritērijiem sodanaudas apmēra noteikšanai un Komisijas izmeklēšanu veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus laikus un attiecīgā kārtībā nosūta vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)   Būtu jāizveido cieša sadarbība un pastāvīgs dialogs starp Komisiju un dalībvalstu statistikas iestādēm, lai nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP attiecīgo datu un statistikas pamata informācijas kvalitāti.
(8)   Pastāvīga Komisijas (Eurostat) un dalībvalstu statistikas iestāžu sadarbība un darba koordinēšana ir svarīga daļa no statistikas jomā veikto darbību koordinēšanas Eiropas Statistikas sistēmā (turpmāk „ESS”). Minētā sadarbība ir jāstiprina, lai nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP attiecīgo datu un statistikas pamata informācijas kvalitāti; MIP attiecīgo datu izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā atbilstošās pārvaldes institūcijas vadībā un saskaņā ar ESS un Eiropas Centrālo banku sistēmas (turpmāk „ECBS”) statistikas darba programmām būtu jāievēro ECBS institucionālā nošķiršana un centrālo banku neatkarība.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
9.apsvērums
(9)   Lai mazinātu informācijas sniegšanas slogu, panāktu saskaņotību, uzlabotu statistikas pamata informāciju un nodrošinātu salīdzināmību, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 9. pantu saistībā ar MIP attiecīgajiem datiem cieša sadarbība būtu jānodrošina starp Eiropas Statistikas sistēmu un Eiropas Centrālo banku sistēmu.
(9)   Tā kā ESS ir atbildīga par daudzu tādu statistikas datu sagatavošanu, kuri ir pamatā MIP attiecīgajiem datiem, un ECBS ir atbildīga par daudzu citu statistikas datu sagatavošanu, kuri ir pamatā MIP attiecīgajiem datiem, abām šīm sistēmām būtu cieši jāsadarbojas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 9. pantu, lai nodrošinātu MIP attiecīgo datu augstu kvalitāti nolūkā līdz minimumam samazināt informācijas sniegšanas slogu, garantēt saskaņotību, uzlabot pamatā esošos statistikas datus un nodrošināt salīdzināmību. Praktisko kārtību ESS un ECBS sadarbībai MIP attiecīgo datu kvalitātes nodrošināšanā varētu noteikt saprašanās memorandā. Ņemot vērā Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas (turpmāk „Komiteja”), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK1a, ilgo pieredzi statistikas jomās, uz kurām attiecas MIP attiecīgie dati, tā varētu sniegt konsultācijas par minētās sadarbības praktisko norisi, ko varētu atspoguļot šādā saprašanās memorandā.
_____________
1a OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Šīs regulas noteikumi būtu jāskata saistībā ar Eiropas ekonomiskās pārvaldības pastiprināšanu, kā dēļ ir nepieciešama lielāka demokrātiskā pārskatatbildība valstu un Savienības līmenī; MIP attiecīgo datu uzlabotā uzraudzības sistēmā būtu jāietver dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta ciešāka un savlaicīgāka iesaistīšana. Apzinoties, ka šajā dialogā Eiropas Parlamenta partneri ir attiecīgās Savienības iestādes un to pārstāvji, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var paplašināt dialogā iesaistīto personu loku, uzaicinot uzklausīšanās brīvprātīgi piedalīties dalībvalstu statistikas iestāžu pārstāvjus.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
9.bapsvērums (jauns)
(9b)  Ekonomikas pārvaldības stiprināšanai, izmantojot MIP attiecīgo datu uzlabotu uzraudzības sistēmu, būtu jāietver dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta ciešāka un savlaicīgāka iesaistīšana.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
12.aapsvērums (jauns)
(12a)  Tomēr maksājumu apturēšana, kas būtu jāveic makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras piemērošanas rezultātā, būtu jāizmanto kā pēdējais līdzeklis un, to darot, būtu jāņem vērā bezdarba, nabadzības un IKP samazināšanās rādītāju padziļināta analīze.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Saistībā ar šo regulu ieviestās kvalitātes nodrošināšanas procedūras ņem vērā un pamatojas uz labāko praksi jau pastāvošajās kvalitātes nodrošināšanas procedūrās. Tās nerada kvalitātes nodrošināšanas centienu pārklāšanos vai paralēlas dinamikas rindas.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
2.  MIP attiecīgo datu nosūtīšanas termiņi ir termiņi, kas noteikti saskaņā ar attiecīgajiem pamata tiesību aktiem, vai Komisija tos paziņo konkrētos kalendāros, ņemot vērā Savienības vajadzības.
2.  MIP attiecīgo datu nosūtīšanas termiņi ir termiņi, kas noteikti saskaņā ar attiecīgajiem pamata tiesību aktiem, vai Komisija tos paziņo īpašos grafikos, ņemot vērā Eiropas pusgada shēmu un Savienības vajadzības.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
3.  Komisija dalībvalstīm katru gadu norāda ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu izveidotā ikgadējā brīdināšanas mehānisma ziņojuma grafiku. Pamatojoties uz šo grafiku un 2. punktā minētajiem termiņiem un kalendāriem, Komisija lemj arī par visu jaunāko MIP attiecīgo datu nosūtīšanas termiņu un paziņo to dalībvalstīm.
3.  Komisija dalībvalstīm katru gadu norāda ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu izveidotā ikgadējā brīdināšanas mehānisma ziņojuma grafiku. Pamatojoties uz šo grafiku un 2. punktā minētajiem termiņiem un kalendāriem, Komisija lemj arī par termiņu, kādā Komisija (Eurostat) iegūst MIP attiecīgos datus, lai katrai dalībvalstij aprēķinātu MIP apkopojošos rādītājus un izveidotu MIP attiecīgo datu atsauces datubāzi, un paziņo to dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija (Eurostat) visām dalībvalstīm nodrošina piekļuvi minētajai atsauces datubāzei, kurā iekļauti MIP attiecīgie dati, ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc pārbaudes nolūkā noteiktā termiņa. Dalībvalstis pārbauda attiecīgos datus un apstiprina vai labo tos septiņu darbdienu laikā pēc minētā piecu dienu laikposma beigām.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Nosūtot 1. pantā minētos MIP attiecīgos datus, dalībvalstis kvalitātes ziņojuma veidā nosūta Komisijai (Eurostat) informāciju par to, kā šie dati ir aprēķināti, tostarp informāciju par visām avotu un metožu pārmaiņām.
1.  Nosūtot 1. pantā minētos MIP attiecīgos datus, dalībvalstis kvalitātes ziņojuma veidā iesniedz Komisijai (Eurostat) informāciju par to, kā šie dati ir aprēķināti, tostarp informāciju par visām izmaiņām datu avotos un metodēs.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Dalībvalstis minēto kvalitātes ziņojumu iesniedz septiņu dienu laikā saskaņā ar 2. panta 3.a punktu.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kvalitātes ziņojumu noteikumus, struktūru un periodiskumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
3.  Komisija pieņem deleģētos aktus, lai noteiktu 1. punktā minēto kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, to struktūru un periodiskumu. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 12. pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis sagatavo sarakstus un vēlākais [..] [deviņus mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas] nosūta tos Komisijai (Eurostat). Komisija līdz [..] [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas] pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu struktūru un noteikumus, kā šie saraksti tiek atjaunināti. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
2.  Dalībvalstis sagatavo sarakstus un vēlākais [..] [deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] nosūta tos Komisijai (Eurostat). Komisija līdz [..] [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pieņem deleģētos aktus, lai noteiktu struktūru un noteikumus, kā šie saraksti tiek atjaunināti. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 12. pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
VI nodaļa – virsraksts
Apmeklējumi dalībvalstīs
DIALOGA APMEKLĒJUMI DALĪBVALSTĪS
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
1.  Ja Komisija (Eurostat) konstatē problēmas, īpaši saistībā ar kvalitātes novērtējumu saskaņā ar 5. pantu, tā var nolemt veikt apmeklējumus attiecīgajā dalībvalstī.
1.  Ja Komisija (Eurostat) konstatē nepieciešamību padziļināt statistikas datu kvalitātes novērtējumu, īpaši saistībā ar kvalitātes novērtējumu saskaņā ar 5. pantu, tā var nolemt veikt ar dialogu saistītus apmeklējumus attiecīgajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
2.  Šādu apmeklējumu mērķis ir MIP attiecīgo datu kvalitātes sīkāka izpēte. Apmeklējumi ir veltīti metodoloģiskajiem jautājumiem, sarakstos aprakstītajiem avotiem un metodēm, datiem un statistikas atbalsta procesiem, lai novērtētu to atbilstību attiecīgajiem uzskaites un statistikas noteikumiem.
2.  Panta 1. punktā minēto dialoga apmeklējumu mērķis ir MIP attiecīgo datu kvalitātes sīkāka izpēte. Dialoga apmeklējumi ir veltīti metodoloģiskajiem jautājumiem, sarakstos aprakstītajiem avotiem un metodēm, datiem un statistiskajiem palīgprocesiem, lai novērtētu to atbilstību attiecīgajiem uzskaites un statistikas noteikumiem.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Organizējot dialoga apmeklējumus, Komisija (Eurostat) attiecīgām dalībvalstīm nosūta pagaidu secinājumus, lai tās varētu izteikt komentārus.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
3.  Komisija (Eurostat) informē ar Padomes Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto Ekonomikas politikas komiteju par šo apmeklējumu laikā izdarītajiem konstatējumiem, tostarp par visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas Ekonomikas politikas komitejai šie ziņojumi līdz ar visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, neskarot statistikas konfidencialitātes noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.
3.  Komisija (Eurostat) informē Eiropas Parlamentu un ar Padomes Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto Ekonomikas politikas komiteju par šo dialoga apmeklējumu laikā izdarītajiem konstatējumiem, tostarp par visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas Eiropas Parlamentam un Ekonomikas politikas komitejai šie ziņojumi līdz ar visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, neskarot statistikas konfidencialitātes noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.
____________
____________
7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp.
7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
4.   Dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma sniedz ekspertu palīdzību statistikas jautājumos saistībā ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, tostarp sagatavojot un veicot apmeklējumus. Pildot savus pienākumus, šie eksperti nodrošina neatkarīgas zināšanas. Pamatojoties uz priekšlikumiem, kurus par MIP attiecīgajiem datiem atbildīgās valstu iestādes nosūtījušas Komisijai (Eurostat), līdz (datums jānosaka) sagatavo minēto ekspertu sarakstu.
4.   Dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma nodrošina ekspertu palīdzību statistikas jautājumos, kas saistīti ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, tostarp sagatavojot un veicot dialoga apmeklējumus. Pildot savus pienākumus, šie eksperti nodrošina neatkarīgas zināšanas. Ekspertu sarakstu sagatavo līdz [Seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā], pamatojoties uz priekšlikumiem, kurus Komisijai (Eurostat) nosūtījušas par MIP attiecīgajiem datiem atbildīgās valstu iestādes.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
5.  Komisija (Eurostat) izstrādā noteikumus un procedūras saistībā ar ekspertu atlasi, ņemot vērā ekspertu pienācīgu sadalījumu pa dalībvalstīm un pienācīgu rotāciju starp dalībvalstīm, viņu darba kārtību un finanšu informāciju. Komisija (Eurostat) kopīgi ar dalībvalstīm pilnībā sedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās tāpēc, ka šo valstu eksperti snieguši palīdzību.
5.  Komisija (Eurostat) izstrādā noteikumus un procedūras saistībā ar ekspertu atlasi, ņemot vērā ekspertu pienācīgu sadalījumu pa dalībvalstīm un pienācīgu un laicīgu rotāciju starp dalībvalstīm, viņu darba kārtību un finanšu informāciju. Komisija (Eurostat) kopīgi ar dalībvalstīm pilnībā sedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās tāpēc, ka šo valstu eksperti snieguši palīdzību.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Ja Komisijas apmeklējumi dalībvalstīs jau ir paredzēti nozares tiesību aktos, šo pantu nepiemēro.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
1.  Komisija (Eurostat) nodrošina MIP attiecīgos datus, ko izmanto makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, tostarp izmantojot paziņojumus presei un/vai citus instrumentus, ja uzskata to par lietderīgu.
1.  Komisija (Eurostat) publisko MIP attiecīgos datus, ko izmanto makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras vajadzībām, tostarp izmantojot paziņojumus presei un/vai citus instrumentus, ja uzskata to par lietderīgu.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
2.  Komisija (Eurostat) neaizkavē dalībvalstu MIP attiecīgo datu sniegšanu, ja kāda dalībvalsts nav nosūtījusi savus datus.
2.  Komisija (Eurostat) nosaka ziņu apskata publicēšanas datumu un paziņo to dalībvalstīm desmit darbdienu laikā pēc 2. pantā minētā termiņa. Tā neaizkavē dalībvalstu MIP attiecīgo datu sniegšanu, ja kāda dalībvalsts nav nosūtījusi savus datus.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
3.  Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam par piezīmi, kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas. Ja problēmu pēc datu un piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam publicē piezīmes atsaukumu.
3.  Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. Attiecīgajai dalībvalstij tiek dota iespēja aizstāvēt savu nostāju. Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam par iebildumiem, kurus tā gatavojas izteikt un publicēt, ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms plānotās publicēšanas dienas. Ja problēmu pēc datu un piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam publicē piezīmes atsaukumu.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
4.  Komisija (Eurostat) var grozīt dalībvalstu nosūtītos datus un sniegt grozītos datus, pamatojot izdarīto grozījumu, ja ir pierādījums tam, ka dalībvalstu iesniegtie dati neatbilst 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām. Ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam grozītos datus, kā arī grozījuma pamatojumu.
4.  Komisija (Eurostat) var labot dalībvalstu nosūtītos datus un publiskot labotos datus, pamatojot izdarīto labojumu, ja ir pierādījums tam, ka dalībvalstu iesniegtie dati neatbilst 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, kā arī piemērojamiem metodoloģijas standartiem un prasībām attiecībā uz statistikas datu pilnīgumu, ticamību, savlaicīgumu un konsekvenci. Ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms plānotās publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas politikas komitejas priekšsēdētājam labotos datus, kā arī labojuma pamatojumu.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
1.   Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, var nolemt noteikt sodanaudu dalībvalstij, kas apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ nepareizi atspoguļo MIP attiecīgos datus.
1.   Dalībvalstij, kas apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ nepareizi atspoguļojusi MIP attiecīgos datus, tādējādi ietekmējot Komisijas spēju veikt patiesu un taisnīgu novērtējumu, Padome, rīkojoties pēc Komisijas ieteikumiem un izmantojot divu posmu procedūru, var nolemt noteikt procentus nesošu drošības naudu un pēc tam, ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts nav veikusi 1.a punktā minētās korektīvās darbības, kā pēdējo līdzekli piemēro sodanaudu.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Attiecīgā dalībvalsts īpaši noteiktā termiņā ziņo Komisijai par korektīvajām darbībām, kas nepieciešamas, lai novērstu 1. punktā minēto nepareizo atspoguļošanu vai nopietno nolaidību un nodrošinātu, ka šādi apstākļi neveidojas nākotnē. Ziņojumu publisko.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
2.  Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, jābūt iedarbīgai, atturošai un samērīgai attiecībā pret nepareizā atspoguļojuma būtību, smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas apmērs nepārsniedz 0,05 % no attiecīgās dalībvalsts IKP.
2.  Procentus nesošā drošības nauda, kas minēta 1. punktā, ir iedarbīga, atturoša un samērīga attiecībā pret nepareizā atspoguļojuma būtību, smaguma pakāpi un ilgumu. Procentus nesošās drošības naudas apmērs nepārsniedz 0,05 % no attiecīgās dalībvalsts iepriekšējā gada IKP.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa
3.  Komisija var veikt visu veidu nepieciešamo izmeklēšanu, lai noteiktu, vai ir konstatējams 1. punktā minētais nepareizais atspoguļojums. Tā var lemt par izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. Izmeklējot šķietamos nepareizos atspoguļojumus, Komisija ņem vērā visas piezīmes, ko iesniedz attiecīgā dalībvalsts. Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija dalībvalstij var pieprasīt sniegt informāciju un var veikt pārbaudes uz vietas, un piekļūt statistikas pamata informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar MIP attiecīgajiem datiem. Ja attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos prasīta iepriekšēja tiesas atļauja attiecībā uz pārbaudi uz vietas, Komisija iesniedz vajadzīgos pieteikumus.
3.  Komisija saskaņā ar Līgumiem un attiecīgajiem nozares tiesību aktiem var ierosināt un veikt jebkādu izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai ir bijusi 1. punktā minētā datu nepareizā atspoguļošana. Tā var lemt par izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. Izmeklējot šķietamos nepareizos atspoguļojumus, Komisija ņem vērā visas piezīmes, ko iesniedz attiecīgā dalībvalsts. Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija dalībvalstij, pret kuru sākta izmeklēšana, var pieprasīt sniegt informāciju, veikt pārbaudes uz vietas un piekļūt pamatā esošajai statistiskajai informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar MIP attiecīgajiem datiem. Ja to paredz tās dalībvalsts tiesību akti, pret kuru sākta izmeklēšana, pirms pārbaužu veikšanas uz vietas tiek saņemta tiesu iestādes atļauja.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2. daļa
Pabeigusi izmeklēšanu un pirms iesniegts priekšlikums Padomē, Komisija attiecīgajai dalībvalstij dod iespēju tikt uzklausītai saistībā ar lietām, kuras izmeklē. Komisija priekšlikumu Padomei pamato tikai ar faktiem, par kuriem attiecīgajai dalībvalstij ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.
Pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms jebkāda ieteikuma sniegšanas Padomei Komisija dalībvalstij, pret kuru sākta izmeklēšana, dod iespēju tikt uzklausītai par jautājumiem, kas tiek izmeklēti. Komisija ieteikumu Padomei balsta tikai uz faktiem, par kuriem attiecīgajai dalībvalstij ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)
Komisija informē Eiropas Parlamenta kompetento komiteju par jebkādu saskaņā ar šo punktu veiktu izmeklēšanu vai sniegtajiem ieteikumiem. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var piedāvāt dalībvalstij, par kuru Komisija gatavo priekšlikumu, iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pamatota pieprasījuma var ieteikt, lai Padome samazina vai atceļ procentus nesošo drošības naudu.
Procentus nesošajai drošības naudai nosaka tādu procentu likmi, kas atspoguļo Komisijas kredītrisku un attiecīgo ieguldījumu periodu.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts
5.  Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes lēmumus, ar kuriem ir piemērota sodanauda saskaņā ar 1. punktu. Tā var atcelt šādi uzlikto sodanaudu, samazināt vai palielināt to.
5.  Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes lēmumus, ar kuriem ir piemērota procentus nesošā drošības nauda saskaņā ar 1. punktu. Tā var atcelt šādi uzlikto procentus nesošo drošības naudu, samazināt vai palielināt to.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
IX nodaļa – virsraksts
SANKCIJU VEIDS UN BUDŽETA SADALĪJUMS
NAUDASSODA RAKSTURS UN BUDŽETA LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANA
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz trīs gadu laikposmu, sākot no viena mēneša pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms trīs gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā un 9. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz divu gadu laikposmu, sākot no viena mēneša pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija pēc apspriešanās ar iesaistītajām pusēm, tai skaitā ECB, saskaņā ar LESD 127. pantu sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms trīs gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 4. punktā pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā un 9. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 9. panta 4. punktu pieņemts deleģētais stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisijai par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 6. panta 2. punktu un 9. panta 4. punktu pieņemts deleģētais stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisijai par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
13. pants
Par 9. pantā minētajiem pasākumiem Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.
Par 9. pantā minētajiem pasākumiem Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti. Tiek uzskatīts, ka Padome ir pieņēmusi 9. panta 1. punktā minēto lēmumu, ja vien tā 10 dienu laikā kopš dienas, kad Komisija pieņēmusi attiecīgo ieteikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj šo ieteikumu noraidīt.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)
Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu, kas minēts 9. panta 1. punktā, nosaka saskaņā ar LESD 238. panta 3. punkta a) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
15. pants
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. pantu valstu statistikas iestādes (VSI) nodrošina MIP attiecīgo datu vajadzīgo koordinēšanu valsts līmenī. Visas pārējās valsts iestādes šim nolūkam sniedz ziņojumus VSI. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā noteikuma piemērošanu.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. pantu valstu statistikas iestādes (VSI) nodrošina MIP attiecīgo datu vajadzīgo koordinēšanu valsts līmenī. Valstu centrālās bankas kā ECBS dalībnieces, kas sagatavo MIP attiecīgos datus, un attiecīgā gadījumā citas valsts iestādes šajā nolūkā sadarbojas ar VSI. Valsts iestādes, kas sagatavo datus, ir par tiem atbildīgas. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā noteikuma piemērošanu.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
17. pants
Komisija (Eurostat) regulāri sniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par darbībām, ko Komisija (Eurostat) veic, lai īstenotu šo regulu.
Komisija (Eurostat) vismaz reizi gadā sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par darbībām, ko Komisija (Eurostat) veikusi, lai īstenotu šo regulu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1175/20111a minēto Eiropas pusgadu.
________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1175/2011 (2011. gada 16. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.).
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
1.  Komisija līdz 2014. gada 14. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem veic šīs regulas pārskatīšanu un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par konstatējumiem.
1.  Komisija līdz 2014. gada 14. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem pārskata šīs regulas piemērošanu un iesniedz ziņojumu par to Eiropas Parlamentam un Padomei. Attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
b)  šīs regulas efektivitāti un piemēroto uzraudzības procesu.
b)  šīs regulas efektivitāti un proporcionalitāti un piemēroto uzraudzības procesu.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0143/2014).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika