Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0181(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0143/2014

Teksty złożone :

A7-0143/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0181

Teksty przyjęte
PDF 501kWORD 194k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 11 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1 ustanawia mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi. W ramach tego mechanizmu Komisja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania zawierającego jakościową ocenę gospodarczo-finansową i wskazującego państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji mogą występować zakłócenia lub w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.
(1)  Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1 ustanawia mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi. W ramach tego mechanizmu Komisja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania zawierającego jakościową ocenę gospodarczo-finansową i wskazującego państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji mogą występować zakłócenia lub w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.
__________________
__________________
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Wiarygodne dane statystyczne podstawą skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej3.
(3)  Wiarygodne, rzetelne i przydatne dane statystyczne mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych niezależność Eurostatu powinna zostać wzmocniona zgodnie z wnioskami Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady a państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w tym rozporządzeniu.
__________________
3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Komisja nadal musi zaspakajać potrzebę wiarygodnych danych statystycznych, które umożliwiają lepsze reagowanie w polityce Unii na realia ekonomiczne, społeczne i terytorialne na poziomie regionalnym.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania, które opiera się na tabeli wskaźników obejmującej zestaw wskaźników, których wartości są porównywane z orientacyjnymi progami, jest narzędziem wstępnego monitorowania, za pomocą którego Komisja wskazuje państwa członkowskie, w przypadku których stwierdza, że rozwój wydarzeń uzasadnia dalszą dokładniejszą analizę w celu ustalenia, czy występują zakłócenia lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania obejmuje dane związane z procedurą. Jednakże dopiero w szczegółowych ocenach sytuacji analizuje się szczegółowo czynniki sprawcze zaobserwowanego rozwoju wydarzeń w celu ustalenia charakteru zakłóceń równowagi. Tabela wskaźników i progi nie interpretowane automatycznie, lecz podlegają analizie ekonomicznej. Podczas przeprowadzania szczegółowych ocen sytuacji Komisja zbada szeroki wachlarz zmiennych ekonomicznych oraz dodatkowych informacji, biorąc pod uwagę okoliczności specyficzne dla odnośnego państwa członkowskiego. Z tego powodu nie jest możliwe uprzednie sporządzenie wyczerpującego wykazu wszystkich danych, które mogą być stosowane do celów procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej, lecz należy je określić poprzez odniesienie do procedur określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011 dotyczącym wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobiegania wystąpieniu i korygowania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii. Wdrażając procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja i Rada powinny priorytetowo traktować statystyki, które są zestawiane i przekazywane przez państwa członkowskie Komisji (Eurostatowi). Inne statystyki, które nie są zestawiane i przekazywane w ten sposób, powinny być stosowane wyłącznie, gdy wcześniej wymienione statystyki nie zapewniają wymaganych informacji, z należytym uwzględnieniem jakości tych innych statystyk.
(4)  Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania, które opiera się na tabeli wskaźników obejmującej zestaw wskaźników, których wartości są porównywane z orientacyjnymi progami, jest narzędziem wstępnego monitorowania, za pomocą którego Komisja wskazuje państwa członkowskie, w przypadku których stwierdza, że rozwój wydarzeń uzasadnia dalszą dokładniejszą analizę w celu ustalenia, czy występują zakłócenia lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania obejmuje dane związane z procedurą. Jednakże dopiero w szczegółowych ocenach sytuacji analizuje się szczegółowo czynniki sprawcze zaobserwowanego rozwoju wydarzeń w celu ustalenia charakteru zakłóceń równowagi. Tabela wskaźników i progi nie powinny być interpretowane automatycznie, lecz powinny podlegać analizie ekonomicznej. Podczas przeprowadzania szczegółowych ocen sytuacji Komisja zbada szeroki wachlarz zmiennych ekonomicznych oraz dodatkowych informacji, biorąc pod uwagę okoliczności specyficzne dla odnośnego państwa członkowskiego. Z tego powodu nie jest możliwe uprzednie sporządzenie wyczerpującego wykazu wszystkich danych, które mogą być stosowane do celów procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej, lecz należy je określić poprzez odniesienie do procedur określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011 dotyczącym wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobiegania wystąpieniu i korygowania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii. Wdrażając, monitorując i oceniając procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja, Rada i Parlament Europejski powinny priorytetowo traktować statystyki, które są zestawiane i przekazywane przez państwa członkowskie Komisji (Eurostatowi). Inne statystyki, które nie są zestawiane i przekazywane w ten sposób, powinny być stosowane wyłącznie, gdy wcześniej wymienione statystyki nie zapewniają wymaganych informacji, z należytym uwzględnieniem jakości tych innych statystyk.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Należy ustanowić rzetelną procedurę zestawiania, monitorowania i udostępniania danych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (zwanych dalej „danymi związanymi z procedurą”) oraz ciągłej poprawy podstawowych informacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez Komisję ramami zarządzania jakością w statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów ds. statystyk makroekonomicznych (DMES), utworzona przez Komisję, jest odpowiednią grupą ekspertów w celu zapewnienia Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy przy stosowaniu solidnej procedury monitorowania jakości danych związanych z procedurą.
(5)  Należy ustanowić rzetelną procedurę zbierania, zestawiania, monitorowania i udostępniania danych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (zwanych dalej „danymi związanymi z procedurą”) oraz ciągłej poprawy podstawowych informacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez Komisję ramami zarządzania jakością w statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów ds. statystyk makroekonomicznych (DMES), utworzona przez Komisję, składająca się z ekspertów z Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jest odpowiednią grupą ekspertów w celu zapewnienia Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy przy stosowaniu solidnej procedury monitorowania jakości danych związanych z procedurą.
__________________
__________________
4 COM(2005) 217 final i COM(2011) 211 final.
4 COM(2005)0217 final i COM(2011)0211 final.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Ważne jest, by statystyki niezbędne do wykonywania działań Unii były oparte wyłącznie na rzetelnych danych. W opracowywaniu danych związanych z procedurą, które są niezbędnym wkładem w wykrywanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobieganie wystąpieniu i korygowanie nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii, nierzetelne dane mogą mieć znaczący wpływ na interesy Unii. Należy przyjąć dodatkowe środki na rzecz skuteczniejszego egzekwowania opracowywania, przekazywania i monitorowania jakości danych związanych z procedurą w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Środki te powinny przyczyniać się do zwiększenia wiarygodności podstawowych informacji statystycznych, jak również przekazywania i monitorowania jakości danych związanych z procedurą. Aby zapobiec umyślnemu lub wynikającemu z poważnego zaniedbania wprowadzeniu w błąd w odniesieniu do danych, należy ustanowić mechanizm sankcji finansowych, który będzie również służyć zapewnieniu należytej staranności przy opracowywaniu danych związanych z procedurą.
(6)  Ważne jest, by statystyki niezbędne do wykonywania działań Unii były oparte na rzetelnych danych. Należy uzupełnić procedury ustanowione w rozporządzeniach (UE) nr 1176/2011 i (UE) nr 1174/2011 odpowiednimi formalnymi ramami na rzecz zestawiania, monitorowania jakości i udostępniania danych związanych z procedurą zgodnie ze wspólnymi kryteriami jakości ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009. Dodatkowe środki mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie opracowywanie, przekazywanie i monitorowanie jakości danych związanych z procedurą oraz są konieczne dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Środki te powinny przyczyniać się do zwiększenia wiarygodności podstawowych informacji statystycznych, jak również przekazywania i monitorowania jakości danych związanych z procedurą.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Aby zapobiegać umyślnemu lub wynikającemu z rażącego niedbalstwa wprowadzeniu w błąd w odniesieniu do danych, należy ustanowić mechanizm korygujący, który będzie również służyć zapewnieniu należytej staranności przy opracowywaniu danych związanych z procedurą.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  W celu uzupełnienia zasad obliczania grzywien za manipulowanie danymi statystycznymi, jak również zasad dotyczących procedury stosowanej przez Komisję do badania takich działań, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”), z poszanowaniem szczegółowych kryteriów określania wysokości grzywny oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przez Komisję. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(7)  W celu uzupełnienia zasad obliczania oprocentowanych depozytów i grzywień za manipulowanie danymi statystycznymi, jak również zasad dotyczących procedury stosowanej przez Komisję do badań związanych z manipulacją danych statystycznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”), z poszanowaniem szczegółowych kryteriów określania wysokości grzywny oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przez Komisję. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)   Należy ustanowić ścisłą współpracę i ciągły dialog między Komisją a organami statystycznymi państw członkowskich w celu zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych.
(8)  Obecna koordynacja i współpraca między Komisją (Eurostatem) a organami statystycznymi państw członkowskich jest ważną częścią skutecznej koordynacji działalności statystycznej prowadzonej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Należy zacieśnić taką współpracę w celu zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych; w ramach opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania danych związanych z procedurą w oparciu o właściwe struktury zarządzania i programy prac statystycznych ESS oraz ESBC należy przestrzegać rozdziału instytucjonalnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz niezależności banków centralnych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Należy zapewnić ścisłą współpracę między Europejskim Systemem Statystycznym i Europejskim Systemem Banków Centralnych w zakresie danych związanych z procedurą, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, aby ograniczyć do minimum obciążenie sprawozdawcze, zagwarantować spójność, poprawić podstawowe dane statystyczne i zagwarantować porównywalność.
(9)  Ponieważ ESS jest odpowiedzialny za opracowywanie części statystyk dla danych związanych z procedurą, a ESBC jest odpowiedzialny za opracowywanie innej części statystyk dla tych danych, konieczna jest ścisła współpraca między tymi dwoma systemami w zakresie danych związanych z procedurą, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, aby zagwarantować wysoką jakość danych związanych z procedurą, aby ograniczyć do minimum obciążenie sprawozdawcze, zagwarantować spójność, poprawić podstawowe dane statystyczne i zagwarantować porównywalność. Praktyczne uzgodnienia operacyjne dotyczące współpracy między ESS a ESBC na rzecz zapewnienia jakości danych związanych z procedurą mogłyby zostać określone w protokole ustaleń. Biorąc pod uwagę długotrwałe doświadczenie w dziedzinach statystyki obejmujących dane związane z procedurą, Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego ustanowiony decyzją Rady 2006/856/WE1a może doradzać w sprawie praktycznych operacyjnych uzgodnień dotyczących współpracy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w takim protokole ustaleń.
_____________
1a.  Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Postanowienia określone w niniejszym rozporządzeniu należy rozpatrywać w ramach wzmocnienia europejskiego zarządzania gospodarczego, w którym wzywa się do większej demokratycznej odpowiedzialności zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Lepszy system monitorowania statystycznego danych związanych z procedurą powinien obejmować ściślejsze i bardziej terminowe zaangażowanie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Uznając, że partnerami Parlamentu Europejskiego w ramach dialogu są odpowiednie instytucje Unii i ich przedstawiciele, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaproponować dobrowolny udział w przesłuchaniach przedstawicielom krajowych urzędów statystycznych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)
(9b)  Wzmocnienie zarządzania gospodarczego dzięki lepszemu systemowi monitorowania statystycznego danych związanych z procedurą powinno obejmować ściślejsze i terminowe zaangażowanie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Jednakże zawieszenie funduszy wywołane procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej powinno mieć miejsce w ostateczności i brać pod uwagę dogłębne analizy wskaźników bezrobocia, ubóstwa i spadku PKB.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Procedury zapewniania jakości realizowane w ramach niniejszego rozporządzenia powinny uwzględniać najlepsze praktyki stosowane w istniejących procedurach zapewniania jakości oraz opierać się na tych praktykach. Nie skutkują one powielaniem wysiłków związanych z zapewnianiem jakości ani równoległymi seriami danych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  Terminami przekazywania danych związanych z procedurą są terminy określone zgodnie z odnośnymi aktami podstawowymi lub są one przekazywane przez Komisję w specjalnych kalendarzach z uwzględnieniem potrzeb Unii.
2.  Terminami przekazywania danych związanych z procedurą są terminy określone zgodnie z odnośnymi aktami podstawowymi lub są one przekazywane przez Komisję w specjalnych kalendarzach z uwzględnieniem ram europejskiego semestru oraz potrzeb Unii.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
3.  Co roku Komisja informuje państwa członkowskie o harmonogramie rocznego sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania ustanowionego na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. W oparciu o ten harmonogram oraz terminy i kalendarze, o których mowa w ust. 2, Komisja ustala również ostateczny termin przekazania wszystkich najbardziej aktualnych danych związanych z procedurą i informuje o nim państwa członkowskie.
3.  Co roku Komisja informuje państwa członkowskie o harmonogramie rocznego sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania ustanowionego na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. W oparciu o ten harmonogram oraz terminy i kalendarze, o których mowa w ust. 2, Komisja ustala również ostateczny termin zebrania przez Komisję (Eurostat) danych związanych z procedurą, aby opracować dla każdego państwa członkowskiego tabele wskaźników dotyczących danych związanych z procedurą i stworzyć referencyjną bazę danych związanych z procedurą, i informuje o nim państwa członkowskie.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja (Eurostat) umożliwia wszystkim państwom członkowskim dostęp do referencyjnej bazy danych ze zgromadzonymi danymi związanymi z procedurą nie później niż pięć dni roboczych po ostatecznym terminie w celach kontrolnych. Państwa członkowskie sprawdzają dane i zatwierdzają je lub wprowadzają do nich zmiany w terminie siedmiu dni roboczych po tym okresie pięciu dni.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Przekazując dane związane z procedurą, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie przesyłają Komisji (Eurostatowi) informacje wskazujące, w jaki sposób dane te są obliczane, łącznie z informacjami na temat wszystkich zmian w źródłach i metodach, w formie sprawozdania dotyczącego jakości.
1.  Przekazując dane związane z procedurą, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) informacje wskazujące, w jaki sposób dane te są obliczane, łącznie z informacjami na temat wszystkich zmian w źródłach i metodach, w formie sprawozdania dotyczącego jakości.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie przekazują sprawozdanie dotyczące jakości w terminie 7 dni, zgodnie z art. 2 ust. 3a.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.
3.  Komisja przyjmuje akty delegowane w celu określenia zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 1. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie sporządzają wykazy i przesyłają je do Komisji (Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] [[dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia]. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia struktury i metod aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia]. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.
2.  Państwa członkowskie sporządzają wykazy i przesyłają je do Komisji (Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] [[dziewięć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja przyjmuje akty delegowane w celu określenia struktury i metod aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI – nagłówek
MISJE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH
WIZYTY KONSULTACYJNE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję (Eurostat) problemów, w szczególności w kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, może ona (on) zadecydować o przeprowadzaniu misji w odnośnym państwie członkowskim.
1.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję (Eurostat) potrzeby pogłębienia oceny jakości statystyk, w szczególności w kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, może ona (on) zadecydować o przeprowadzaniu wizyty konsultacyjnej w odnośnym państwie członkowskim.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Celem takich misji jest szczegółowe zbadanie jakości odnośnych danych związanych z procedurą. Misje te koncentrują się na kwestiach metodologicznych, źródłach i metodach opisanych w wykazach, danych i podstawowych procesach statystycznych w celu oceny ich zgodności z odnośnymi regułami rachunkowości i statystyki.
2.  Celem wizyt konsultacyjnych, o których mowa w ustępie 1, jest szczegółowe zbadanie jakości odnośnych danych związanych z procedurą. Wizyty te koncentrują się na kwestiach metodologicznych, źródłach i metodach opisanych w wykazach, danych i podstawowych procesach statystycznych w celu oceny ich zgodności z odnośnymi regułami rachunkowości i statystyki.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja (Eurostat) przekazuje danym państwom członkowskim wstępne ustalenia z wizyt konsultacyjnych, aby ustosunkowały się do nich.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Komisja (Eurostat) składa Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 sprawozdanie na temat wyników tych misji, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi Polityki Gospodarczej sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.
3.  Komisja (Eurostat) składa Parlamentowi Europejskiemu oraz Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 sprawozdanie na temat wyników tych wizyt konsultacyjnych, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Parlamentowi Europejskiemu oraz Komitetowi Polityki Gospodarczej sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.
____________
____________
7.   Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.
7.   Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie na żądanie Komisji (Eurostatu) zapewniają pomoc ekspertów w kwestiach statystycznych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym na etapie przygotowania i przeprowadzania misji. Wykonując swoje obowiązki, eksperci służą niezależną wiedzą fachową. Wykaz tych ekspertów sporządza się do (data zostanie ustalona później) na podstawie wniosków przesłanych do Komisji (Eurostatu) przez krajowe organy odpowiedzialne za dane związane z procedurą.
4.  Państwa członkowskie na żądanie Komisji (Eurostatu) zapewniają pomoc ekspertów w kwestiach statystycznych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym na etapie przygotowania i przeprowadzania wizyt konsultacyjnych. Wykonując swoje obowiązki, eksperci służą niezależną wiedzą fachową. Wykaz tych ekspertów sporządza się do [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] na podstawie wniosków przesłanych do Komisji (Eurostatu) przez krajowe organy odpowiedzialne za dane związane z procedurą.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5
5.  Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i procedury dotyczące wyboru ekspertów, uwzględniając stosowny rozdział ekspertów między państwa członkowskie i stosowną rotację ekspertów między państwami członkowskimi, organizację ich pracy oraz szczegóły finansowe. Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie wspólnie pokrywają pełne koszty poniesione przez państwa członkowskie w związku ze świadczeniem pomocy przez ich ekspertów krajowych.
5.  Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i procedury dotyczące wyboru ekspertów, uwzględniając stosowny rozdział ekspertów między państwa członkowskie i stosowną i terminową rotację ekspertów między państwami członkowskimi, organizację ich pracy oraz szczegóły finansowe. Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie wspólnie pokrywają pełne koszty poniesione przez państwa członkowskie w związku ze świadczeniem pomocy przez ich ekspertów krajowych.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w przypadkach gdy przepisy sektorowe stanowią już o wizytach Komisji w państwach członkowskich.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Komisja (Eurostat) przekazuje dane związane z procedurą wykorzystywane do celów procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym za pomocą komunikatów prasowych lub innych kanałów komunikacji, jakie uzna za właściwe.
1.  Komisja (Eurostat) podaje do wiadomości publicznej dane związane z procedurą wykorzystywane do celów procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym za pomocą komunikatów prasowych lub innych kanałów komunikacji, jakie uzna za właściwe.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Komisja (Eurostat) nie opóźnia przekazania danych związanych z procedurą dotyczących państw członkowskich w przypadku nieprzekazania własnych danych przez państwo członkowskie.
2.  Komisja (Eurostat) wyznacza datę publikacji komunikatu prasowego i informuje o niej państwa członkowskie w ciągu 10 dni roboczych po ostatecznym terminie, o którym mowa w art. 2. Komisja (Eurostat) nie opóźnia przekazania danych związanych z procedurą dotyczących państw członkowskich w przypadku nieprzekazania własnych danych przez państwo członkowskie.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Komisja (Eurostat) może wnieść zastrzeżenie co do jakości danych związanych z procedurą przekazanych przez państwo członkowskie. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i podać do wiadomości publicznej. W przypadku gdy dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie po tym podane do wiadomości publicznej.
3.  Komisja (Eurostat) może wnieść zastrzeżenie co do jakości danych związanych z procedurą przekazanych przez państwo członkowskie. Odnośne państwo członkowskie ma możliwość obrony swojego stanowiska. Nie później niż dziesięć dni roboczych przed planowaną datą publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i podać do wiadomości publicznej. W przypadku gdy dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie po tym podane do wiadomości publicznej.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
4.  Komisja (Eurostat) może skorygować dane przekazane przez państwa członkowskie i dostarczyć skorygowane dane oraz uzasadnienie korekt, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że dane zgłaszane przez państwa członkowskie nie spełniają wymogów art. 3 ust. 2. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.
4.  Komisja (Eurostat) może skorygować dane przekazane przez państwa członkowskie i podać do wiadomości publicznej skorygowane dane oraz uzasadnienie korekt, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że dane zgłaszane przez państwa członkowskie nie spełniają wymogów art. 3 ust. 2 ani mających zastosowanie norm metodologicznych i wymogów kompletności, rzetelności, terminowości i spójności danych statystycznych. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny na państwo członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadza w błąd w odniesieniu do danych.
1.  Rada, stanowiąc zgodnie z zaleceniem Komisji, może podjąć, w wyniku dwuetapowej procedury, decyzję o nałożeniu oprocentowanego depozytu, a następnie, jeśli Komisja uzna, że państwa członkowskie nie podjęły działań naprawczych, o których mowa w ust. 1a i jako środek ostateczny, grzywny na państwo członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadza w błąd w odniesieniu do danych związanych z procedurą, co w rezultacie wpływa na możliwości Komisji w zakresie dokonania prawdziwej i rzetelnej oceny.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwo członkowskie informuje Komisję w określonym terminie o działaniach naprawczych niezbędnych do rozwiązania kwestii wynikających z wprowadzenia w błąd lub poważnego zaniedbania, o którym mowa w ust. 1, i uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości. Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości publicznej.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna do charakteru, wagi i czasu trwania wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie przekracza 0,05% PKB odnośnego państwa członkowskiego.
2.  Oprocentowany depozyt, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczny, odstraszający i proporcjonalny do charakteru, wagi i czasu trwania wprowadzenia w błąd. Kwota oprocentowanego depozytu nie przekracza 0,05% PKB w poprzednim roku odnośnego państwa członkowskiego.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy
3.  Komisja może prowadzić wszelkie konieczne czynności wyjaśniające w celu stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o którym mowa w ust. 1. Komisja może zadecydować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić takie wprowadzenie w błąd. Przy badaniu domniemanego wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia wszelkie uwagi przekazane przez odnośne państwo członkowskie. Aby zrealizować swoje zadania, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedstawienie informacji, a także może prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać dostęp do podstawowych informacji statystycznych i dokumentów dotyczących danych związanych z procedurą. Jeżeli prawo krajowe odnośnego państwa członkowskiego wymaga wcześniejszej zgody organu sądowego na przeprowadzenie inspekcji na miejscu, Komisja występuje z odpowiednim wnioskiem.
3.  Komisja może, zgodnie z traktatami i szczegółowymi przepisami sektorowymi, zainicjować i prowadzić wszelkie konieczne czynności wyjaśniające w celu stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o którym mowa w ust. 1. Komisja może zadecydować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić takie wprowadzenie w błąd. Przy badaniu domniemanego wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia wszelkie uwagi przekazane przez odnośne państwo członkowskie. Aby zrealizować swoje zadania, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego o przedstawienie informacji, a także może prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać dostęp do podstawowych informacji statystycznych i dokumentów dotyczących danych związanych z procedurą. Jeżeli wymaga tego prawo krajowe państwa członkowskiego będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego, przed inspekcją na miejscu należy otrzymać zgodę organu sądowego.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi
Po zakończeniu czynności wyjaśniających i przed przedstawieniem Radzie wniosku, Komisja daje odnośnemu państwu członkowskiemu możliwość bycia wysłuchanym w kwestiach będących przedmiotem postępowania. Komisja opiera każdy wniosek do Rady jedynie na faktach, co do których odnośne państwo członkowskie miało możliwość przekazania uwag.
Po zakończeniu czynności wyjaśniających i przed przedstawieniem Radzie jakiegokolwiek zalecenia, Komisja daje państwu członkowskiemu będącemu przedmiotem postępowania wyjaśniającego możliwość bycia wysłuchanym w kwestiach będących przedmiotem postępowania. Komisja opiera każde zalecenie do Rady jedynie na faktach, co do których odnośne państwo członkowskie miało możliwość przekazania uwag.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
Komisja informuje właściwą komisję Parlamentu Europejskiego o wszelkich czynnościach wyjaśniających lub zaleceniach wydanych zgodnie z niniejszym ustępem. Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może umożliwić państwu członkowskiemu będącemu przedmiotem zalecenia Komisji udział w wymianie poglądów.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja może, po złożeniu przez odnośne państwo członkowskie uzasadnionego wniosku do Komisji, zalecić, aby Rada zmniejszyła wysokość oprocentowanego depozytu lub anulowała go.
W odniesieniu do oprocentowanego depozytu obowiązuje stopa procentowa odzwierciedlająca ryzyko kredytowe Komisji i odpowiedni okres inwestycji.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5
5.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma nieograniczoną jurysdykcję w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji Rady nakładających grzywny zgodnie z ust. 1. Trybunał Sprawiedliwości może uchylić, obniżyć lub podwyższyć tak nałożoną grzywnę.
5.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma nieograniczoną jurysdykcję w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji Rady nakładających oprocentowane depozyty zgodnie z ust. 1. Trybunał Sprawiedliwości może uchylić, obniżyć lub podwyższyć tak nałożone oprocentowane depozyty.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IX – nagłówek
CHARAKTER SANKCJI ORAZ ICH UJĘCIE W BUDŻECIE
RODZAJ GRZYWN I ŚRODKI Z BUDŻETU NA NIE PRZYZNANE
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na okres trzech lat rozpoczynający się po upływie jednego miesiąca po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego trzyletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na okres dwóch lat rozpoczynający się po upływie jednego miesiąca po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Komisja, po konsultacji z odpowiednimi podmiotami, w tym EBC zgodnie z art. 127 TFUE, sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego trzyletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 4 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 4 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
W odniesieniu do środków, o których mowa w art. 9, Rada stanowi bez uwzględniania głosu członka Rady reprezentującego zainteresowane państwo członkowskie.
W odniesieniu do środków, o których mowa w art. 9, Rada stanowi bez uwzględniania głosu członka Rady reprezentującego zainteresowane państwo członkowskie. Uznaje się, że decyzje, o których mowa w art. 9 ust. 1, zostały przyjęte przez Radę, chyba że Rada zadecyduje większością kwalifikowaną o odrzuceniu zalecenia w ciągu 10 dni od jego przyjęcia przez Komisję.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy a (nowy)
Większość kwalifikowaną członków Rady, o których mowa w art. 9 ust. 1, określa się zgodnie z art. 238 ust. 3 TFUE.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 krajowe urzędy statystyczne (KUS) państw członkowskich zapewniają niezbędną koordynację na szczeblu krajowym w odniesieniu do danych związanych z procedurą. Wszystkie inne organy krajowe w zakresie realizacji tego celu podlegają KUS. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania niniejszego przepisu.
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 krajowe urzędy statystyczne (KUS) państw członkowskich zapewniają niezbędną koordynację na szczeblu krajowym w odniesieniu do danych związanych z procedurą. Krajowe banki centralne, jako członkowie ESBC gromadzący dane związane z procedurą, oraz w stosownych przypadkach inne właściwe organy krajowe, współpracują z KUS w zakresie realizacji tego celu. Organy krajowe opracowujące dane ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania niniejszego przepisu.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17
Komisja (Eurostat) regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działań przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat) w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.
Komisja (Eurostat) przynajmniej raz w roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działań przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat) w celu wykonania niniejszego rozporządzenia w związku z europejskim semestrem zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1175/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady1a .
________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12).
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Do dnia 14 grudnia 2014 r., a następnie co pięć lat, począwszy od tej daty, Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników tego przeglądu.
1.  Do 14 grudnia 2014 r., a następnie co pięć lat, począwszy od tej daty, Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach takiemu sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b
b)  skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz zastosowanego procesu monitorowania.
b)  skuteczności i proporcjonalności niniejszego rozporządzenia oraz zastosowanego procesu monitorowania.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0143/2014).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności