Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0181(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0143/2014

Ingivna texter :

A7-0143/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0181

Antagna texter
PDF 331kWORD 160k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ***I
P7_TA(2014)0181A7-0143/2014

Europaparlamentets ändringar antagna den 11 mars 2014 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser1 inrättas en förvarningsmekanism för att underlätta tidig upptäckt och övervakning av obalanser. Enligt denna mekanism ska kommissionen utarbeta en årlig rapport om förvarningsmekanismen, med en kvalitativ ekonomisk och finansiell bedömning, och identifiera de medlemsstater som kommissionen anser kan ha drabbats av eller kan riskera att drabbas av obalanser.
(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 (MIP)1 inrättas en förvarningsmekanism för att underlätta tidig upptäckt och övervakning av obalanser. Enligt denna mekanism ska kommissionen utarbeta en årlig rapport om förvarningsmekanismen, med en kvalitativ ekonomisk och finansiell bedömning, och identifiera de medlemsstater som kommissionen anser kan ha drabbats av eller kan riskera att drabbas av obalanser.
__________________
__________________
1 EUT L 306, 23.11.11, s. 25.
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (EUT L 306, 23.11.2011, s. 25).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)   Tillförlitliga statistiska uppgifter är grunden för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik3.
(3)   Tillförlitliga, precisa och användbara statistiska uppgifter är nödvändiga för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör Eurostats oberoende stärkas i enlighet med Europaparlamentets förslag inför översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009a och medlemsstaterna bör garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i den förordningen.
__________________
3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Det är nödvändigt att kommissionen fortsätter att hantera behovet av tillförlitlig statistisk information som gör det möjligt för EU:s politik att bättre reagera på den ekonomiska, sociala och territoriella verkligheten på regional nivå.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)   Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen, som bygger på en resultattavla med ett antal indikatorer vars värden jämförs med deras indikativa tröskelvärden, fungerar som en inledande undersökning varigenom kommissionen identifierar de medlemsstater där den anser att utvecklingen kräver en fördjupad granskning för att avgöra om obalanser föreligger eller riskerar att uppstå. Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen bör innehålla uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det är dock i de efterföljande fördjupade granskningarna som drivkrafterna bakom den konstaterade utvecklingen analyseras närmare, för att utröna obalansernas karaktär. Resultattavlan och tröskelvärdena tolkas inte mekaniskt, utan det sker en ekonomisk avläsning av dem. När kommissionen gör en fördjupad granskning går den igenom ett brett urval av ekonomiska variabler och ytterligare information, med vederbörlig hänsyn till ländernas specifika förhållanden. Av dessa skäl är det inte möjligt att i förväg på ett uttömmande sätt ange alla de uppgifter som kan användas för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, utan de bör bestämmas utifrån de förfaranden som föreskrivs i förordning (EU) nr 1176/2011 för att upptäcka makroekonomiska obalanser samt kunna bidra till att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen. Vid genomförandet av förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska rådet och kommissionen ge företräde åt statistik som medlemsstaterna sammanställer och rapporterar in till kommissionen (Eurostat). Annan statistik, som inte sammanställs och rapporteras in på detta sätt, bör endast användas när den förstnämnda statistiken inte innehåller den information som krävs, och med vederbörlig hänsyn till kvaliteten på denna andra statistik.
(4)   Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen, som bygger på en resultattavla med ett antal indikatorer vars värden jämförs med deras indikativa tröskelvärden, fungerar som en inledande undersökning varigenom kommissionen identifierar de medlemsstater där den anser att utvecklingen kräver en fördjupad granskning för att avgöra om obalanser föreligger eller riskerar att uppstå. Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen bör innehålla uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det är dock i de efterföljande fördjupade granskningarna som drivkrafterna bakom den konstaterade utvecklingen analyseras närmare, för att utröna obalansernas karaktär. Resultattavlan och tröskelvärdena bör inte tolkas mekaniskt, utan bör avläsas ekonomiskt. När kommissionen gör en fördjupad granskning går den igenom ett brett urval av ekonomiska variabler och ytterligare information, med vederbörlig hänsyn till ländernas specifika förhållanden. Av dessa skäl är det inte möjligt att i förväg på ett uttömmande sätt ange alla de uppgifter som kan användas för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, utan de bör bestämmas utifrån de förfaranden som föreskrivs i förordning (EU) nr 1176/2011 för att upptäcka makroekonomiska obalanser samt kunna bidra till att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen. Vid genomförandet, övervakningen och bedömningen av förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen ge företräde åt statistik som medlemsstaterna sammanställer och rapporterar in till kommissionen (Eurostat). Annan statistik, som inte sammanställs och rapporteras in på detta sätt, bör endast användas när den förstnämnda statistiken inte innehåller den information som krävs, och med vederbörlig hänsyn till kvaliteten på denna andra statistik.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)   Det bör utarbetas ett tillförlitligt förfarande för sammanställning, övervakning och publicering av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och det bör ske en ständig förbättring av underliggande statistik i linje med kommissionens kvalitetsstyrningsramar för europeisk statistik4. Direktörsgruppen för den makroekonomiska statistiken (DMES), som inrättats av kommissionen, är en lämplig expertgrupp som kan ge kommissionen (Eurostat) det stöd som krävs för att genomföra ett solitt kvalitetsövervakningsförfarande för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
(5)   Det bör utarbetas ett tillförlitligt förfarande för insamling, sammanställning, övervakning och publicering av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och det bör ske en ständig förbättring av underliggande statistik i linje med kommissionens kvalitetsstyrningsramar för europeisk statistik4. Direktörsgruppen för den makroekonomiska statistiken (DMES), som inrättats av kommissionen, som även består av experter från kommittén för det europeiska statistiksystemet och det europeiska centralbanksystemet, är en lämplig expertgrupp som kan ge kommissionen (Eurostat) det stöd som krävs för att genomföra ett solitt kvalitetsövervakningsförfarande för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
__________________
__________________
4 COM(2005) 217 slutlig och COM(2011) 211 slutlig.
4 COM(2005) 217 slutlig och COM(2011) 211 slutlig.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)   Det är väsentligt att framställningen av den statistik som är nödvändig för unionens verksamhet grundas enbart på tillförlitliga uppgifter. Vid framställningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, vilka är avgörande för att kunna upptäcka makroekonomiska obalanser samt för att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen, kan otillförlitliga uppgifter ha stort inflytande på unionens intressen. För att förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska fungera väl är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att effektivisera verkställigheten av framställningen, tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Dessa åtgärder bör göra de underliggande statistiska uppgifterna mer trovärdiga, liksom tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. För att förhindra att det lämnas felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, oavsett om det sker avsiktligt eller av grov försumlighet, bör en mekanism med ekonomiska påföljder inrättas, som också kommer att kunna garantera att framställningen av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser sker med vederbörlig omsorg.
(6)   Det är väsentligt att framställningen av den statistik som är nödvändig för unionens verksamhet grundas på tillförlitliga uppgifter. De förfaranden som fastställs i förordningarna (EU) nr 1176/2011 och (EU) nr 1174/2011 bör kompletteras med en motsvarande formell ram för sammanställningen, kvalitetsövervakningen och publiceringen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, i enhetlighet med de gemensamma kvalitetskriterier som fastställs i förordning (EG) nr 223/2009. För att förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska fungera väl bör ytterligare åtgärder för att effektivisera verkställigheten av framställningen, tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter vidtas och dessa åtgärder är nödvändiga för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Dessa åtgärder bör göra de underliggande statistiska uppgifterna mer trovärdiga, liksom tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  För att inte uppmuntra lämnandet av felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, oavsett om det sker avsiktligt eller av grov försumlighet, bör en korrigeringsmekanism inrättas, som också kommer att kunna garantera att framställningen av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser sker med vederbörlig omsorg.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)   I syfte att komplettera reglerna om beräkning av böter för manipulation av statistik och reglerna om det förfarande som kommissionen ska följa för att utreda sådant handlande, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de närmare kriterierna för att fastställa bötesbeloppen och för genomförandet av kommissionens utredningar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(7)   I syfte att komplettera reglerna om beräkning av räntebärande inlåning för manipulation av statistik och reglerna om det förfarande som kommissionen ska följa för att utreda manipulation av statistik, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de närmare kriterierna för att fastställa bötesbeloppen och för genomförandet av kommissionens utredningar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)   Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör ha ett nära samarbete och föra en fortlöpande dialog för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna.
(8)   De pågående insatserna för samordning och samarbete mellan kommissionen (Eurostat) och medlemsstaternas statistikmyndigheter är en viktig del av en effektiv samordning av den statistiska verksamheten inom det europeiska statistiksystemet. Det samarbetet bör stärkas för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna. Den institutionella avgränsningen av det europeiska centralbankssystemet (ECBS) och centralbankernas oberoende bör respekteras vid utveckling, framställning och spridning av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser inom ramen för ESS och ECBS respektive förvaltningsstruktur och statistiska arbetsprogram.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)   Det europeiska statistiksystemet och det europeiska centralbankssystemet bör ha ett nära samarbete avseende uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att minska uppgiftslämnarbördan i möjligaste mån, garantera samstämmigheten, förbättra den underliggande statistiken och garantera jämförbarheten.
(9)   Eftersom ESS har ansvaret för framställningen av viss statistik som ligger till grund för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, och ECBS har ansvaret för framställningen av annan statistik som ligger till grund för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bör ett nära samarbete säkerställas mellan de två systemen, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att minska uppgiftslämnarbördan i möjligaste mån, garantera samstämmigheten, förbättra den underliggande statistiken och garantera jämförbarheten. De praktiska operativa arrangemangen för samarbetet mellan ESS och ECBS när det gäller kvalitetssäkring av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser skulle kunna fastställas i ett samförståndsavtal. Med hänsyn till dess långa erfarenhet på området för statistik som innehåller uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, skulle kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättades genom rådets beslut 2006/856/EG1a, kunna ge råd om de praktiska operativa samarbetsarrangemang som skulle kunna ingå i ett detta samförståndsavtal.
_____________
1a.  EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  De bestämmelser som fastställs genom denna förordning bör betraktas inom ramen för en stärkning av den europeiska ekonomiska styrningen, vilket kräver ökad demokratisk ansvarsskyldighet på både nationell nivå och unionsnivå. Det förbättrade systemet för statistisk övervakning av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bör innebära att Europaparlamentet och de nationella parlamenten involveras i högre grad och i ett tidigare skede. Motparterna till Europaparlamentet inom ramen för denna dialog är visserligen de berörda unionsinstitutionerna och deras representanter, men Europaparlamentets ansvariga utskott får också erbjuda företrädare för de nationella statistikbyråerna att frivilligt delta i utfrågningarna.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)
(9b)  En förstärkning av den ekonomiska styrningen genom bättre statistiska övervakningssystem för uppgifter med betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör även omfatta en närmare och tidigare delaktighet från de nationella parlamenten och Europaparlamentet.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Den inställning av medlen som sätts i verket genom förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör dock utgöra en sista utväg och förutsätta att en djupgående analys av indikatorer beträffande arbetslöshet, fattigdom och minskad BNP har beaktats.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
2a.  De kvalitetssäkringsförfaranden som fastställs genom denna förordning ska beakta och bygga på bästa praxis i befintliga kvalitetssäkringsförfaranden. De ska inte leda till dubblerade kvalitetssäkringsinsatser eller parallella dataserier.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
2.   Tidsfristerna för inrapportering av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska vara de som fastställs i de relevanta grundläggande akterna eller ska meddelas av kommissionen i särskilda tidsplaner, med hänsyn tagen till unionens behov.
2.   Tidsfristerna för inrapportering av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska vara de som fastställs i de relevanta grundläggande akterna eller ska meddelas av kommissionen i särskilda tidsplaner, med hänsyn tagen till den europeiska planeringsterminen och unionens behov.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
3.   Kommissionen ska varje år meddela medlemsstaterna tidsplanen för den årliga rapporten om förvarningsmekanismen som upprättas enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/2011. På grundval av denna tidsplan och de tidsfrister och tidsplaner som avses i punkt 2 ska kommissionen även besluta om och meddela medlemsstaterna ett slutdatum för deras inrapportering av samtliga de mest aktuella uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
3.   Kommissionen ska varje år meddela medlemsstaterna tidsplanen för den årliga rapporten om förvarningsmekanismen som upprättas enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/2011. På grundval av denna tidsplan och de tidsfrister och tidsplaner som avses i punkt 2 ska kommissionen även besluta om och meddela medlemsstaterna ett slutdatum för kommissionens (Eurostat) framtagande av de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser i syfte att för varje medlemsstat sammanställa indikatorerna för resultattavlan avseende förfarandet vid makroekonomiska obalanser och upprätta en referensdatabas för uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen (Eurostat) ska ge varje medlemsstat tillgång till referensdatabasen med de uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som sammanställts senast fem arbetsdagar efter slutdatumet för kontroll. Medlemsstaterna ska kontrollera och bekräfta uppgifterna, eller lägga fram Ändring till dem, inom de sju arbetsdagar som följer denna femdagarsperiod.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.   När medlemsstaterna rapporterar in uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som avses i artikel 1 ska de till kommissionen (Eurostat) sända information som visar hur dessa uppgifter beräknas, inbegripet eventuella förändringar i källor och metoder, i form av en kvalitetsrapport.
1.   När medlemsstaterna rapporterar in uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som avses i artikel 1 ska de tillhandahålla kommissionen (Eurostat) information som visar hur dessa uppgifter beräknas, inbegripet eventuella förändringar i källor och metoder, i form av en kvalitetsrapport.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska översända kvalitetsrapporten inom sju dagar i enlighet med artikel 2.3a.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange formerna för kvalitetsrapporterna och deras struktur och frekvens. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.
3.  Kommissionen ska anta delegerade akter för att ange formerna för kvalitetsrapporterna och deras struktur och frekvens enligt punkt 1. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska upprätta förteckningarna och sända dem till kommissionen (Eurostat) senast den [...][nine months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att ange strukturen och formerna för aktualisering av dessa förteckningar senast den [...][within six months after the adoption of this Regulation]. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.
2.  Medlemsstaterna ska upprätta förteckningarna och sända dem till kommissionen (Eurostat) senast den [...][nio månader efter denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska anta delegerade akter i syfte att ange strukturen och formerna för aktualisering av dessa förteckningar senast den [...][inom sex månader efter denna förordnings ikraftträdande. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.
Ändring 22
Förslag till förordning
Kapitel VI – rubriken
KONTROLLBESÖK I MEDLEMSSTATERNA
DIALOGBESÖK I MEDLEMSSTATERNA
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.   Om kommissionen (Eurostat) identifierar problem, särskilt i samband med kvalitetsbedömningen enligt artikel 5, får den besluta att göra kontrollbesök i den berörda medlemsstaten.
1.   Om kommissionen (Eurostat) identifierar ett behov av att fördjupa bedömningen av kvaliteten på statistiken, särskilt i samband med kvalitetsbedömningen enligt artikel 5, får den besluta att göra dialogbesök i den berörda medlemsstaten.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.   Syftet med sådana kontrollbesök ska vara att göra en fördjupad utredning av kvaliteten på uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Kontrollbesöken ska inriktas på metodfrågor, källor och metoder som beskrivs i förteckningarna, uppgifterna och statistiska stödprocesser, i syfte att bedöma om de överensstämmer med de relevanta reglerna för redovisning och statistik.
2.   Syftet med de dialogbesök som avses i punkt 1 ska vara att göra en fördjupad utredning av kvaliteten på uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Dialogbesöken ska inriktas på metodfrågor, källor och metoder som beskrivs i förteckningarna, uppgifterna och statistiska stödprocesser, i syfte att bedöma om de överensstämmer med de relevanta reglerna för redovisning och statistik.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
2a.  När kommissionen (Eurostat) organiserar dialogbesök, ska den översända sina preliminära resultat till den berörda medlemsstaten för synpunkter.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
3.   Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa kontrollbesök till kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7 , inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till kommittén för ekonomisk politik, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.
3.   Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa dialogbesök till Europaparlamentet och kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7, inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till Europaparlamentet och kommittén för ekonomisk politik, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.
____________
____________
7.   EGT L 63, 5.3.1974, s. 21
7.   EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.   Medlemsstaterna ska, på begäran av kommissionen (Eurostat), ge stöd av experter på statistiska frågor som rör förfarandet vid makroekonomiska obalanser, inbegripet vid förberedelse och genomförande av kontrollbesöken. När dessa experter fullgör sina uppgifter ska de erbjuda oberoende sakkunskap. En förteckning över dessa experter ska upprättas den (date to be fixed) på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheter som ansvarar för uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
4.   Medlemsstaterna ska, på begäran av kommissionen (Eurostat), ge stöd av experter på statistiska frågor som rör förfarandet vid makroekonomiska obalanser, inbegripet vid förberedelse och genomförande av dialogbesöken. När dessa experter fullgör sina uppgifter ska de erbjuda oberoende sakkunskap. En förteckning över dessa experter ska upprättas den (sex månader efter ikraftträdandet av denna förordning) på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheter som ansvarar för uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5
5.   Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, med beaktande av en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig rotation av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.
5.   Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, med beaktande av en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig rotation vid lägliga tidpunkter av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)
6a.  Denna artikel ska inte tillämpas i de fall sektorslagstiftning redan föreskriver att kommissionen ska besöka medlemsstaterna.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.   Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla de uppgifter som används vid förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bland annat genom pressmeddelanden och/eller andra kanaler som den anser vara lämpliga.
1.   Kommissionen (Eurostat) ska offentliggöra de uppgifter som används vid förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bland annat genom pressmeddelanden och/eller andra kanaler som den anser vara lämpliga.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.   Kommissionen (Eurostat) får inte fördröja tillhandahållandet av medlemsstaternas uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser om en medlemsstat inte har inrapporterat sina uppgifter.
2.   Kommissionen (Eurostat) ska fastställa datum för offentliggörandet av pressmeddelandet och meddela medlemsstaterna detta inom tio arbetsdagar efter det slutdatum som avses i artikel 2. Den får inte fördröja tillhandahållandet av medlemsstaternas uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser om en medlemsstat inte har inrapporterat sina uppgifter.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.   Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på en medlemsstats uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.
3.   Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på en medlemsstats uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att försvara sin ståndpunkt. Senast tio arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.   Kommissionen (Eurostat) får ändra uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in och lägga fram de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 3.2. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.
4.   Kommissionen (Eurostat) får ändra uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in och offentliggöra de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 3.2 och tillämpliga metodstandarder, samt kraven på att de ska vara fullständiga, tillförlitliga, aktuella och konsekventa. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.   Rådet får, på förslag av kommissionen, besluta att ålägga en medlemsstat böter om den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.
1.   Rådet får, på rekommendation av kommissionen, i ett tvåstegsförfarande besluta att ålägga en medlemsstat att göra en räntebärande inlåning, och sedan, om kommissionen bedömer att medlemsstaten inte har följt de korrigeringsåtgärder som avses i punkt 1a, och såsom en sista utväg, ålägga en medlemsstat böter som uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser eller uppvisat grov oaktsamhet som leder till felaktiga uppgifter med betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, vilket påverkar kommissionens förmåga att göra en sanningsenlig och rättvis bedömning.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaten ska rapportera till kommissionen inom en fastställd tidsfrist om vilka korrigeringsåtgärder som krävs för att ta itu med och rätta till de felaktiga uppgifterna eller den grova försumligheten som avses i punkt 1 samt att förhindra att liknande omständigheter uppstår i framtiden. Rapporten ska offentliggöras.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.   De böter som avses i punkt 1 ska vara effektiva och avskräckande samt stå i förhållande till den karaktär, det allvar och den varaktighet som lämnandet av felaktiga uppgifter har. Bötesbeloppet får inte överstiga 0,05 % av den berörda medlemsstatens BNP.
2.   Den räntebärande inlåning som avses i punkt 1 ska vara effektiva och avskräckande samt stå i förhållande till den karaktär, det allvar och den varaktighet som lämnandet av felaktiga uppgifter har. Beloppet för den räntebärande inlåningen får inte överstiga 0,05 % av den berörda medlemsstatens BNP under föregående år.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1
3.   Kommissionen får genomföra de utredningar som är nödvändiga för att fastställa att sådant lämnande av felaktiga uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. Den får besluta att inleda en utredning när den anser att det finns allvarliga indikationer på att omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra ett sådant lämnande av felaktiga uppgifter. Kommissionen ska, när den utreder det påstådda lämnandet av felaktiga uppgifter, beakta den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer. För att fullgöra sina uppgifter får kommissionen begära att medlemsstaten lämnar information, och får utföra undersökningar på plats och ta fram de underliggande statistiska uppgifter och handlingar som rör uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Om det enligt den berörda medlemsstatens rätt krävs ett rättsligt förhandstillstånd för undersökningar på plats, ska kommissionen göra de ansökningar som krävs.
3.   Kommissionen får, i enlighet med fördragen och specifik sektorslagstiftning, inleda och genomföra de utredningar som är nödvändiga för att fastställa att sådant lämnande av felaktiga uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. Den får besluta att inleda en utredning när den anser att det finns allvarliga indikationer på att omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra ett sådant lämnande av felaktiga uppgifter. Kommissionen ska, när den utreder det påstådda lämnandet av felaktiga uppgifter, beakta den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer. För att fullgöra sina uppgifter får kommissionen begära att den medlemsstat som är föremål för utredningen lämnar information, och får utföra undersökningar på plats och ta fram de underliggande statistiska uppgifter och handlingar som rör uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Om lagen i den medlemsstat som är föremål för undersökningen så kräver ska ett godkännande från en rättslig instans föregå varje inspektion på plats.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2
Efter att ha slutfört utredningen, och innan ett förslag lämnas till rådet, ska kommissionen ge den berörda medlemsstaten möjlighet att yttra sig om de frågor som är föremål för utredning. Kommissionen ska grunda eventuella förslag till rådet uteslutande på de uppgifter som den berörda medlemsstaten har haft möjlighet att kommentera.
Efter att ha slutfört utredningen, och innan en rekommendation lämnas till rådet, ska kommissionen ge den medlemsstat som är föremål för utredningen möjlighet att yttra sig om de frågor som utreds. Kommissionen ska grunda eventuella rekommendationer till rådet uteslutande på de uppgifter som den berörda medlemsstaten har haft möjlighet att kommentera.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)
Kommissionen ska informera ansvarigt utskott i Europaparlamentet om varje utredning och rekommendation som gjorts enligt denna punkt. Ansvarigt utskott vid Europaparlamentet kan ge en medlemsstat som omfattas av kommissionens rekommendation möjlighet att delta i en diskussion.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
4a.  Kommissionen får efter motiverad begäran från berörd medlemsstat, som skickas till kommissionen, rekommendera rådet att sänka eller upphäva beloppet för den räntebärande inlåningen.
För den räntebärande depositionen ska en ränta löpa som återspeglar kommissionens kreditrisk och den relevanta investeringsperioden.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5
5.   Europeiska unionens domstol ska ha obegränsad behörighet att pröva rådsbeslut om åläggande av böter enligt punkt 1. Den får upphäva, sätta ner eller höja på så sätt ålagda böter.
5.   Europeiska unionens domstol ska ha obegränsad behörighet att pröva rådsbeslut om åläggande av räntebärande inlåning enligt punkt 1. Den får upphäva, sätta ner eller höja på så sätt ålagda räntebärande inlåning.
Ändring 42
Förslag till förordning
Kapitel IX – rubriken
PÅFÖLJDERNAS ART OCH BUDGETFÖRDELNING
BÖTERNAS ART OCH BUDGETTILLDELNING
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.4 ska ges till kommissionen för en period av tre år som inleds en månad efter antagandet av denna förordning. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 9.4 ska ges till kommissionen för en period av två år som inleds en månad efter antagandet av denna förordning. Kommissionen ska efter samråd med relevanta aktörer, inklusive ECB i enlighet med artikel 127 i FEUF, utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.   Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 9.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 9.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 6.2 och 9.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 13
När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9, ska rådet agera utan att beakta den berörda medlemsstatens röst i rådet.
När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9, ska rådet agera utan att beakta den berörda medlemsstatens röst i rådet. Det beslut som avses i artikel 9.1 ska anses ha antagits av rådet såvida inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att avslå rekommendationen inom tio dagar från det att den antogs av kommissionen.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)
Den kvalificerade majoritet av rådets medlemmar som avses i artikel 9.1 ska definieras i enlighet med artikel 238.3 FEUF.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 15
I enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009 ska medlemsstaternas nationella statistikbyråer ansvara för den samordning som krävs på nationell nivå av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Alla andra nationella myndigheter ska rapportera till de nationella statistikbyråerna för detta ändamål. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att denna bestämmelse tillämpas.
I enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009 ska medlemsstaternas nationella statistikbyråer ansvara för den samordning som krävs på nationell nivå av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. De nationella centralbankerna, i egenskap av medlemmar av ECBS som framställer uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, och, i förekommande fall, andra relevanta nationella myndigheter, ska samarbeta med de nationella statistikbyråerna för detta ändamål. De nationella myndigheter som tar fram uppgifterna ska ansvara för dessa uppgifter. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att denna bestämmelse tillämpas.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 17
Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivs av kommissionen (Eurostat) för att genomföra denna förordning.
Kommissionen (Eurostat) ska minst en gång per år, rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivs av kommissionen (Eurostat) för att genomföra denna förordning mot bakgrund av den europeiska planeringstermin som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/20111a.
________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (EUT L 306, 23.11.2011, s. 12).
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
1.   Kommissionen ska senast den 14 december 2014 och därefter vart femte år se över tillämpningen av den här förordningen och rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet.
1.   Kommissionen ska senast den 14 december 2014 och därefter vart femte år se över och till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning. Den rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led b
b)   Hur effektiv denna förordning och det tillämpade övervakningsförfarandet är.
b)   Hur effektiv och proportionerlig denna förordning och det tillämpade övervakningsförfarandet är.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0143/2014).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy