Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2013(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0158/2014

Внесени текстове :

A7-0158/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0184

Приети текстове
PDF 333kWORD 65k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, подадено от Испания) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0045 – C7–0019/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020(2), и по‑специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7–0158/2014),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при реинтегрирането им на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 560 съкращения в 198 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Rev. 2 („Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“)(4) в регион на ниво NUTS II автономна област Валенсия (ES52), от които 300 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, в рамките на референтния период от 1 ноември 2012 г. до 1 август 2013 г.;

Г.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че испанските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 8 октомври 2013 г. и че Комисията представи своята оценка на 28 януари 2014 г.; приветства краткия период на оценка от четири месеца;

3.  Счита, че съкращенията в текстилните предприятия в автономна област Валенсия са свързани с големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, отнасящи се до изтичането на преходното споразумение за текстила и облеклото на СТО в края на 2004 г. и по-голямото излагане на световната конкуренция, по-специално от Китай и други държави от Далечния изток, което доведе до значително увеличаване на вноса на текстил в Съюза и до загуба на пазарен дял на Съюза на световните текстилни пазари;

4.  Отбелязва, че глобализацията има тежко отражение върху автономната област Валенсия, като безработицата достигна 29,19% през първото тримесечие на 2013 г.; приветства факта, че регионът отново се ползва от помощ по линия на ЕФПГ с цел намаляване на високия процент на безработица чрез разглеждане за втори път на съкращения в текстилния сектор;

5.  Приветства автономната област Валенсия за капацитета за кандидатстване и използване на средства от ЕФПГ за справяне с проблемите на нейния пазар на труда, който се характеризира с наличието на голям процент МСП; в този контекст припомня, че автономна област Валенсия вече е кандидатствал за подкрепа по линия на ЕФПГ за текстилния и керамичния сектор, за сектора за обработка на естествени камъни, както и за строителния сектор;

6.  Подчертава капацитета на ЕФПГ да спомогне за справянето с нестабилната ситуация със заетостта в регионите, които зависят от традиционни сектори, като например текстилния или строителния сектор; подчертава, че този капацитет зависи от готовността и ефективността на националните и местните органи за кандидатстване за подкрепа от ЕФПГ;

7.  Отбелязва, че към момента производството в текстилния сектор е било обект на 11 заявления по ЕФПГ(5), като всички те се основават на свързана с търговията глобализация, докато автономна област Валенсия вече е представила шест заявления по ЕФПГ: през септември 2009 г.(6) (керамика), март 2010 г.(7) (естествен камък), март 2010 г.(8) (текстил), юли(9) и декември 2011 г.(10) (съответно строителство и обувна промишленост) и 2013 г.(11) (строителни материали);

8.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, испанските органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 януари 2014 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за реинтеграцията на 300 съкратени работници на пазара на труда, като например профилиране, професионално ориентиране, консултиране, обучения (обучение по взаимодопълващи се умения, професионално обучение, обучение на работното място, обучение, насочено към предприемачество), съдействие за предприемачество, интензивно подпомагане при търсене на работа, стимули (стимул за търсене на работа, помощ за започване на бизнес, стимули при пренасочване, финансово участие в пътните разходи и помощ за лица, полагащи грижи за зависими лица);

10.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори, включително с профсъюзните организации (UGT-PV, CCOO-PV), при изготвянето на заявлението за помощ от ЕФПГ и договарянето на вноска в размер на 10% от общия размер на националното съфинансиране на общите разходи за приложените мерки, както и факта, че ще се прилага политика на равнопоставеност между жените и мъжете и на недопускане на дискриминация на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетентностите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

12.  Приветства факта, че съгласуваният пакет включва професионално обучение, насочено към сектори, в които съществуват или могат да възникнат възможности, както и че пакетът съдържа обучение на работното място, което ще съответства на установените потребности на местните предприятия;

13.  Изразява съжаление относно факта, че предложението на Комисията не предоставя описание на образователната структура на съкратената работна сила;

14.  Отбелязва, че съгласуваният пакет предвижда финансови стимули за търсенето на работа (еднократна сума от 300 EUR), парична помощ за мобилност, стимул при пренасочване (до 350 EUR), както и помощ за лица, полагащи грижи за зависими лица; приветства факта, че общият размер на финансовите стимули е сравнително ограничен, като по-голямата част от помощта остава за разходи във връзка с обучението, консултирането, помощта при търсенето на работа и подкрепата за предприемачество;

15.  Отбелязва, че конкретният случай е типично отражение на социалната и икономическата среда на регион с местна икономика, която се характеризира с наличието на голям процент МСП;

16.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на ЕС; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

17.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявлението за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; подчертава, че в новия регламент за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)(12) са били включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

18.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на трайна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  Приветства постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно новия Регламент за ЕФПГ за периода 2014 – 2020 г. за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране във връзка с кризата за увеличаване на финансовата вноска от Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за увеличаване на ефективността при обработката на заявления по ЕФПГ в рамките на Комисията, както и от страна на Европейския парламент и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включването на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и чрез финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

20.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toscana (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES Cataluña (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel (COM(2009) 0515), EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) и EGF/2013/008 ES Comunidad Valenciana (настоящият случай).
(6)EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana – производство на керамични изделия (COM(2010)0216).
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana – шлифоване, оформяне и изглаждане на камък (COM(2010)0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613).
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana – строителство на сгради (COM(2012)0053).
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana footwear (COM(2012)0204).
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana –строителни материали (COM(2013)0635).
(12) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, подадено от Испания)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/167/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност