Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2013(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0158/2014

Předložené texty :

A7-0158/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0184

Přijaté texty
PDF 367kWORD 65k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl, Španělsko) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0158/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

C.  vzhledem k tomu, že Španělsko v návaznosti na propuštění 560 pracovníků ze 198 podniků působících podle klasifikace NACE, Rev. 2, v oddíle 13 (výroba textilií)(4) v Comunidad Valenciana (ES52), regionu NUTS II, s 300 pracovníky, na které se vztahují opatření spolufinancovaná v referenčním období od 1. listopadu 2012 do 1. srpna 2013 z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, podalo žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, textilní průmysl, o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

D.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Španělsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  konstatuje, že španělské orgány podaly svou žádost o finanční příspěvek z EFG dne 8. října 2013 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 28. ledna 2014; vítá rychlé posouzení žádosti během čtyř měsíců;

3.  domnívá se, že propouštění zaměstnanců textilních podniků v regionu Comunidad Valenciana souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, přičemž poukazuje na to, že na konci roku 2004 byla uzavřena přechodná dohoda Světové obchodní organizace (WTO) o textilu a oděvech, i na silnější celosvětové konkurenční tlaky, zvláště pak ze strany Číny a dalších východoasijských zemí, v jejichž důsledku se výrazně zvýšil objem dovozu textilií do Unie a zmenšil se podíl Unie na světových textilních trzích;

4.  konatatuje, že region Comunidad Valenciana byl vážně postižen globalizací a míra nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí roku 2013 dosahovala 29,19 %; vítá skutečnost, že region na zmírnění vysoké nezaměstnanosti opět využije pomoc z EFG, o níž v souvislosti s propouštěním v textilním odvětví požádal již podruhé;

5.  gratuluje regionu Comunidad Valenciana ke schopnosti žádat o pomoc z EFG a využívat ji k řešení problémů na jeho trhu práce, pro nějž je charakteristický vysoký podíl malých a středních podniků; v této souvislosti připomíná, že region Comunidad Valenciana již požádal o podporu z EFG pro odvětví textilu, keramiky, přírodního kamene i pro stavební odvětví;

6.  zdůrazňuje, že EFG poskytuje možnost čerpat prostředky, s jejichž pomocí lze řešit nestabilní situaci v oblasti zaměstnanosti v regionech závislých na tradičních průmyslových odvětvích, např. textilním či stavebním průmyslu; zdůrazňuje, že možnost čerpání těchto prostředků se odvíjí od toho, jak rychle a efektivně jsou vnitrostátní a místní orgány schopny o podporu z EFG zažádat;

7.  konstatuje, že dosud bylo pro odvětví výroby textilií u EFG podáno 11 žádostí(5), ve všech případech odůvodněných globalizací obchodu, přičemž region Comunidad Valenciana podal u EFG již šest žádostí: v září 2009 (keramika)(6), v březnu 2010 (přírodní kámen)(7), v březnu 2010(8) (textil), v červenci(9) a v prosinci 2011(10) (stavebnictví a obuv) a v roce 2013(11) (stavební materiály);

8.  vítá rozhodnutí španělských orgánů, že dne 1. ledna 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balíček opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům urychleně poskytly pomoc;

9.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje opatření na opětovné začlenění 300 propuštěných pracovníků do pracovního procesu; součástí těchto opatření je profilování, profesní a jiné poradenství, odborná příprava (zvládání průřezových dovedností, odborné vzdělávání, profesní příprava na pracovišti, příprava k podnikání), podpora pro podnikání, intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, pobídky (pobídky k hledání zaměstnání, podpora na založení vlastního podniku, pobídky k outplacementu), příspěvek na dojíždění do zaměstnání a příspěvek na péči o závislé osoby);

10.  vítá skutečnost, že v době přípravy žádosti o prostředky z EFG proběhly konzultace se sociálními partnery včetně odborů (UGT-PV, CCOO-PV) a že s nimi bylo dohodnuto, že přispějí částkou odpovídající 10 % celkové výše vnitrostátního spolufinancování celkových nákladů na realizovaná opatření, rovněž vítá, že během jednotlivých fází provádění EFG a při zpřístupňování prostředků z tohoto fondu bude uplatňována politika rovnosti mužů a žen, jakož i zásada nediskriminace;

11.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12.  vítá skutečnost, že koordinovaný soubor opatření zahrnuje odbornou přípravu se zaměřením na odvětví, v nichž existují nebo pravděpodobně budou existovat pracovní příležitosti, a jeho součástí je i profesní příprava na pracovišti, která odpovídá zjištěným potřebám místních podniků;

13.  lituje skutečnosti, že návrh Komise neuvádí vzdělanostní strukturu propuštěných pracovníků;

14.  konstatuje, že koordinovaný soubor opatření obsahuje finanční pobídky k hledání zaměstnání (jednorázová částka 300 EUR), příspěvek na mobilitu, pobídku k outplacementu (až 350 EUR) i příspěvek na péči o závislé osoby; vítá skutečnost, že celková částka vyčleněná na finanční pobídky je relativně omezená, přičemž hlavní část příspěvku bude vynaložena na odbornou přípravu, poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a podporu podnikání;

15.  konstatuje, že tento případ příznačně odráží sociální a hospodářskou situaci v regionu, jehož hospodářství je charakterizováno vysokým procentním podílem malých a středních podniků;

16.  konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že španělské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

17.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procesních pravidel s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG rovněž hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti o podporu z EFG; zdůrazňuje, že do nového nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)(12) budou začleněna další zlepšení a že bude dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

18.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na trhu práce, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  vítá dohodu, k níž dospěly Evropský parlament a Rada v souvislosti s novým nařízením o EFG na období 2014–2020 a jež se týká opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkového objemu odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG, čehož by mělo být dosaženo zkrácením doby jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zařazeny i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, i financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

20.  schvaluje rozhodnutí, které je přílohou tohoto usnesení;

21.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.13, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna, (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte, (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia, (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toscana, (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES Cataluña, (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro, (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, (COM(2009)0515); EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, (COM(2010)0613) a EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (současný případ).
(6)EGF/2009/014 ES, Comunidad Valenciana, keramika, (COM(2010)0216).
(7)EGF/2010/005 ES, Comunidad Valenciana, řezání, tvarování a povrchová úprava kamene: (COM(2010)0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, (COM(2010)0613).
(9)EGF/2011/006 ES, Comunidad Valenciana, stavebnictví, (COM(2012)0053).
(10)EGF/2011/020 ES, Comunidad Valenciana, obuv, (COM(2012)0204).
(11)EGF/2013/004 ES, Comunidad Valenciana, stavební materiály, (COM(2013)0635).
(12)1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl, Španělsko)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/167/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí