Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2013(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0158/2014

Esitatud tekstid :

A7-0158/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0184

Vastuvõetud tekstid
PDF 221kWORD 48k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,(2) eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0158/2014),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles EGFilt rahalise toetuse saamiseks seoses 560 koondamisega 198 ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 13 (tekstiilitootmine) valdkonnas(4) NUTS II tasandi piirkonnas Comunidad Valencianas (ES52), taotledes abi 300 töötajale, kelle puhul taotletakse EGFi kaasrahastamist vaatlusperioodi 1. november 2012 kuni 1. august 2013 osas;

D.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 8. oktoobril 2013 ja et komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 28. jaanuaril 2014; väljendab heameelt lühikese neljakuulise hindamisperioodi üle;

3.  leiab, et koondamised Comunidad Valenciana tekstiiliettevõtetes on seotud maailma kaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, ning viitab Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiil- ja rõivatoodete lepinguga kehtestatud üleminekukorra lõppemisele 2004. aasta lõpus ning Euroopa Liidu tekstiilituru avanemisele üleilmsetele, eelkõige Hiinast ja muudest Kaug-Ida riikidest pärit konkurentidele, mille tagajärjeks on oluliselt suurenenud tekstiiliimport liitu ja liidu turuosa vähenemine maailma tekstiiliturul;

4.  märgib, et üleilmastumine on rängalt mõjutanud tööhõivet Comunidad Valenciana piirkonnas ning tööpuuduse määr ulatus seal 2013. aasta esimeses kvartalis 29,19%ni; tunneb heameelt selle üle, et piirkond taotleb ka see kord fondist abi, et leevendada suurt tööpuudust, otsides teistkordselt lahendusi tekstiilitööstuses toimunud koondamistele;

5.  tunnustab Comunidad Valencianat selle eest, et ta on suuteline taotlema fondist abi ja kasutama seda probleemide lahendamiseks oma tööturul, mida iseloomustab VKEde suur osakaal; tuletab sellega seoses meelde, et Valencia piirkond on juba taotlenud fondi abi tekstiili-, keraamika- ja looduskivide sektorile ning ehitussektorile;

6.  rõhutab, et fond saab aidata parandada traditsioonilistest tööstusharudest, nagu tekstiilitööstus või ehitussektor, sõltuvates piirkondades valitsevat habrast tööhõiveolukorda; rõhutab, et abi sõltub sellest, kas riigi tasandi ja kohalikud ametiasutused on valmis fondi toetust kasutama ja kui tõhusalt seda tehakse;

7.  märgib, et praeguseks on esitatud 11 taotlust fondist toetuse saamiseks tekstiilitööstuse valdkonnas(5) ning neid on põhjendatud kaubanduse globaliseerumisega, samas on Comunidad Valenciana esitanud juba kuus taotlust fondist toetuse saamiseks: 2009. aasta septembris(6) seoses keraamikasektoriga, 2010. aasta märtsis(7) seoses kivitöötlemisega, 2010. aasta märtsis(8) seoses tekstiilisektoriga, 2011. aasta juulis(9) ja detsembris(10) seoses vastavalt ehitussektori ja jalatsitootmisega ning 2013. aastal(11) seoses ehitusmaterjalidega;

8.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Hispaania ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 1. jaanuaril 2014. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

9.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 300 koondatud töötaja tööturule tagasitoomise meetmeid, nagu profiilide koostamine, kutsenõustamine ja muu nõustamine, koolitused (valdkonnaüleste oskuste alane koolitus, kutseõpe, väljaõpe töökohal, ettevõtlusega alustamise koolitus), toetused ettevõtluse alustamiseks, aktiivse tööotsimise toetamine, stiimulid (tööotsingu stiimul, ettevõtte loomise toetus, töökohavahetuse stiimulid, toetus transpordikulude katteks ja toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele);

10.  tunneb heameelt asjaolu üle, et tööturu osapooltega, sealhulgas ametiühingutega (UGT-PV ja CCOO-PV) konsulteeriti fondi taotluse ettevalmistamise ajal ning nad andsid nõusoleku katta 10% kohaldatavate meetme riigi poolt kaasrahastatavatest kuludest ning et kohaldatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning diskrimineerimisest hoidumise põhimõtteid fondi toetuse rakendamise eri etappides ja sellele juurdepääsu puhul;

11.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

12.  väljendab heameelt selle üle, et kooskõlastatud pakett sisaldab kutseõpet, milles keskendutakse valdkondadele, kus on võimalused olemas või tõenäoliselt tekivad, samuti väljaõpet töökohal, mis vastab kohalike ettevõtete vajadustele;

13.  peab kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanekus ei ole andmeid koondatud töötajate haridustaseme kohta;

14.  märgib, et kooskõlastatud paketis on ette nähtud rahalised stiimulid tööotsinguks (ühekordne makse 300 eurot), liikuvushüvitis, töökohavahetuse stiimul (kuni 350 eurot) ja toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele; väljendab heameelt selle üle, et rahaliste stiimulite kogusumma on suhteliselt piiratud ja enamus toetusest on mõeldud koolituseks, nõustamiseks, tööotsingu toetamiseks ning ettevõtluse toetamiseks;

15.  märgib, et käesolev juhtum näitab tüüpilisi sotsiaalseid ja majandusolusid piirkonnas, mille kohalikku majandust iseloomustab suur VKEde osakaal;

16.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

17.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetluskorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse eesmärgiga esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta; rõhutab, et uues määruses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) kohta(12) on menetlusse tehtud veel rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

18.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  väljendab heameelt kokkuleppe üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel uue fondi määruse kohta aastateks 2014–2020, et võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt hindamis- ja heakskiitmisprotsessi lühendamise teel, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomist;

20.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardiinia, COM(2008)0609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008)0609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008)0609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008)0609; EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, COM(2008)0547; EGF/2008/005 ES Cataluña, COM(2009)0371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009)0371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009)0515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009)0515, EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613 ja EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (käesoleva juhtumi puhul).
(6)EGF/2009/020 ES Comunidad Valenciana keraamikasektor, COM(2010)0216.
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana kivi lõikamine, vormimine ja viimistlus, COM(2010)0617.
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana COM(2010)0613.
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana ehitussektor, COM(2012)0053.
(10)EGF/2011/014 ES Comunidad Valenciana jalatsitootmine, COM(2012)0204.
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana ehitusmaterjalide tootmine, COM(2013)0635.
(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/167/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika