Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2013(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0158/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0158/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0184

Usvojeni tekstovi
PDF 432kWORD 63k
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg
Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana −industrija tekstila
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7-0158/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a;

C.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila za financijski doprinos iz EGF-a slijedom otpuštanja 560 radnika u 198 poduzeća, koja posluju u odjeljku 13. statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Revizija 2 (proizvodnja tekstila)(4) u regiji Comunidad Valenciana razine NUTS II (ES52), tijekom referentnog razdoblja od 1. studenog 2012. do 1. kolovoza 2013., pri čemu su mjere koje se sufinanciraju iz EGF-a namijenjene 300 radnika,

D.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 2. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  primjećuje da su španjolske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos EGF-a 8. listopada 2013. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 28. siječnja 2014.; izražava zadovoljstvo zbog kratkog razdoblja ocjenjivanja od četiri mjeseca;

3.  smatra da su otpuštanja u poduzećima tekstila u regiji Comunidad Valenciana povezana s velikim strukturnim promjenama u svjetskim trgovinskim tokovima, pritom misleći na okončanje Prijelaznog sporazuma WTO-a o tekstilu i odjeći na kraju 2004. i na veću izloženost svjetskom tržišnom natjecanju, osobito iz Kine i drugih dalekoistočnih zemalja, što je dovelo do znatnog porasta u uvozu tekstila u Uniju i gubitka tržišnog udjela Unije na svjetskom tržištu tekstila;

4.  primjećuje da je globalizacija snažno utjecala na regiju Comunidad Valenciana u kojoj je stopa nezaposlenosti u prvom tromjesečju 2013. dosegnula 29,19 %; pozdravlja činjenicu da se regija ponovno koristi pomoću iz EGF-a kako bi smanjila visoku stopu nezaposlenosti suočavajući se drugi put s otpuštanjima u tekstilnom sektoru;

5.  čestita regiji Comunidad Valenciana što traži pomoć iz EGF-a i koristi se njome za rješavanje problema na tržištu rada, za koje je svojstven visok postotak malih i srednjih poduzetnika; u tom kontekstu podsjeća da je regija Comunidad Valenciana već podnijela zahtjev za potporu iz EGF-a za sektore tekstila, keramike i prirodnog kamena te za građevinski sektor;

6.  naglašava da se sredstvima iz EGF-a može pomoći u rješavanju osjetljive situacije u pogledu zapošljavanja u regijama koje ovise o tradicionalnim sektorima kao što su tekstilni ili građevinski sektor; naglašava da taj kapacitet EGF-a ovisi o spremnosti nacionalnih i lokalnih vlasti da podnesu zahtjev za potporu iz Fonda i njihovoj učinkovitosti u tome;

7.  primjećuje da je do danas sektor proizvodnje tekstila bio predmetom 11 zahtjeva za mobilizaciju EGF-a(5) i da su se svi temeljili na globalizaciji povezanoj s trgovinom, dok je regija Comunidad Valenciana već podnijela šest zahtjeva za mobilizaciju EGF-a: u rujnu 2009.(6) (keramika), ožujku 2010.(7) (prirodni kamen), ožujku 2010.(8) (tekstil), srpnju(9) i prosincu 2011.(10) (građevinarstvo, odnosno obuća) i 2013.(11) (građevinski materijali);

8.  pozdravlja činjenicu da su španjolske vlasti, radi brze pomoći radnicima, odlučile pokrenuti provedbu personaliziranih usluga za pogođene radnike 1. siječnja 2014., puno prije konačne odluke o odobravanju sredstava EGF-a za predloženi usklađeni paket;

9.  primjećuje da se usklađenim paketom personaliziranih usluga za koji se traži sufinanciranje obuhvaćaju mjere za reintegraciju 300 otpuštenih radnika u zaposlenje kao što su profiliranje vještina, profesionalno usmjeravanje, savjetovanje, osposobljavanje (osposobljavanje u generičkim vještinama, strukovno osposobljavanje, osposobljavanje na radnom mjestu, osposobljavanje prema poduzetništvu), pružanje potpore poduzetništvu, intenzivna pomoć pri traženju posla, poticaji (poticaji za traženje posla, potpora za osnivanje poduzeća, poticaji za pomoć pri traženju novog radnog mjesta, doprinos za putne troškove i doprinos za skrb o uzdržavanim osobama);

10.  pozdravlja činjenicu da je prilikom pripreme zahtjeva za EGF provedeno savjetovanje sa socijalnim partnerima, uključujući sindikate (UGT-PV, CCOO-PV), i da je dogovoren doprinos od 10 % ukupnog nacionalnog sufinanciranja ukupnih troškova primijenjenih mjera te da će se tijekom različitih faza pristupa EGF-u i njegove provedbe primjenjivati politika ravnopravnosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

11.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi potrebama otpuštenih radnika, ali i stvarnom poslovnom okruženju;

12.  pozdravlja činjenicu da je usklađenim paketom obuhvaćeno strukovno osposobljavanje usmjereno na sektore u kojima se nude prilike i u kojima bi se one mogle ukazati, kao i izobrazba na radnom mjestu u skladu s utvrđenim potrebama lokalnih poduzetnika;

13.  žali što se u prijedlogu Komisije ne iznosi obrazovna struktura otpuštenih radnika;

14.  primjećuje da su usklađenim paketom predviđeni financijski poticaji za traženje posla (paušalni iznos od 300 EUR), naknada za mobilnost, poticaj za pomoć pri traženju novog radnog mjesta (do 350 EUR), kao i doprinos za skrb o uzdržavanim osobama; pozdravlja činjenicu da je ukupni iznos financijskih poticaja donekle ograničen tako da je većina doprinosa namijenjena troškovima osposobljavanja, savjetovanja i pomoći pri traženju posla te potpori poduzetnicima;

15.  primjećuje da ovaj slučaj dobro odražava društveni i gospodarski kontekst regije, za čije je lokalno gospodarstvo svojstven visok postotak malih i srednjih poduzetnika;

16.  primjećuje da informacije o usklađenom paketu personaliziranih usluga koji se treba financirati iz EGF-a sadrže informacije o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su španjolske vlasti potvrdile da prihvatljive mjere ne primaju pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

17.  traži od uključenih institucija da poduzmu potrebne napore kako bi se poboljšale postupovne mjere radi ubrzanja mobilizacije sredstava EGF-a; cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava kojima je cilj da se proračunskom tijelu predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti zahtjeva za EGF zajedno s prijedlogom za mobilizaciju sredstava EGF-a; ističe se da su daljnja postupovna poboljšanja uvrštena u novu Uredbu o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.)(12) te da će se postići veća učinkovitost, transparentnost i vidljivost EGF-a;

18.  naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u osigurava potpora EGF-a otpuštenim radnicima kako bi ponovno dobili stalno zaposlenje; nadalje naglašava da se sredstvima EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da pomoć EGF-a ne smije zamijeniti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća, niti mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  pozdravlja sporazum koji su postigli Europski parlament i Vijeće u vezi s novom Uredbom o EGF-u za razdoblje od 2014. do 2020. i to kad je riječ o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kad to čine Europski parlament i Vijeće skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih i o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

20.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

21.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

22.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4)Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna (COM(2008)-0609); EGF/2007/006 IT Piemonte (COM(2008)-0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)-0609); EGF/2008/001 IT Toscana (COM(2008)-0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile (COM(2008)-0547); EGF/2008/005 ES Cataluña-(COM(2009)-0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel (COM(2009)-0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel (COM(2009)-0515), EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)-0613) i EGF/2013/008 ES Comunidad Valenciana (aktualni predmet).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana keramika- (COM(2010)- 0216).
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana rezanje, oblikovanje i obrada kamena. (COM(2010)-0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)-0613).
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana građevinarstvo (COM(2012)-0053).
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana obuća (COM(2012)-0204).
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana građevinski materijali (COM(2013)-0635).
(12) Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/167/EU.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti