Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2013(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0158/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0158/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0184

Elfogadott szövegek
PDF 233kWORD 63k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap – Spanyolország „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles” kérelme
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. március 11-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 12-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana textiles” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i IIA) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0158/2014),

A.  mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i IIA-t az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel Spanyolország a valenciai autonóm közösség NUTS II szintű régiójának (ES52)(4) a NACE Rev. 2. rendszer szerint a 13. ágazatban (textilgyártás) 198 vállalatánál bekövetkezett, 560 munkavállalót érintő elbocsátásokat követően „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelyben 300 munkavállalóra vonatkozóan folyamodott az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásért a 2012. november 1. és 2013. augusztus 1. közötti referencia-időszakban történt elbocsátásokkal összefüggésben;

D.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2013. október 8-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. január 28-án közzétette; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – négy hónap alatt – lezajlott;

3.  úgy véli, hogy a valenciai autonóm közösségben végrehajtott elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változásokhoz kötődnek, különös tekintettel a WTO átmeneti textil- és ruházati megállapodásának 2004 végén történő lezárulására, valamint az elsősorban Kína és más távol-keleti országok által vezérelt globális versenynek való nagyobb kitettségre, amely az Unióba irányuló textilbehozatal jelentős mértékű növekedését, valamint a textilipari világpiacon meglévő uniós részesedés csökkenését eredményezte;

4.  megállapítja, hogy a globalizáció súlyosan érintette Valencia autonóm közösséget, ahol a munkanélküliségi ráta 2013 első negyedévében elérte a 29,19%-ot; örömmel nyugtázza, hogy a régió a magas munkanélküliség kezelése érdekében ismét az EGAA-hoz fordul, és így kezeli immár másodjára a textilágazatban bekövetkező elbocsátásokat;

5.  gratulál Valencia autonóm közösségnek, amiért EGAA-támogatást kér és kíván felhasználni a nagyarányú kkv-jelenléttel jellemzett munkaerőpiaca problémáinak megoldására; ennek kapcsán emlékeztet rá, hogy a Valencia autonóm közösség a textilágazattal, a kerámiaiparral, a terméskőgyártással és az építési ágazattal összefüggésben már folyamodott EGAA-támogatásért;

6.  kiemeli, hogy az EGAA hozzá tud járulni a hagyományos ágazatoktól, így például a textil- és az építési ágazattól függő régiókban a törékeny foglalkoztatási helyzet kezeléséhez; hangsúlyozza, hogy az EGAA ezen képessége attól függ, hogy a nemzeti és a helyi hatóságok mennyire hatékonyak, és készen állnak-e a támogatás kérelmezésére;

7.  megállapítja, hogy a textilgyártás ágazata ez idáig 11 EGAA-kérelem tárgyát képezte(5); ezek mindegyike a kereskedelemhez kapcsolódó globalizáción alapult; a valenciai autonóm közösség eddig hat EGAA-kérelmet nyújtott be: 2009 szeptemberében (kerámiaipar)(6), 2010 márciusában (terméskőgyártás)(7), 2010 márciusában (textilgyártás)(8), 2011 júliusában (építőipar)(9) és decemberében (cipőipar)(10), valamint 2013-ban (építőipari anyagok)(11);

8.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a spanyol hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

9.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból finanszírozandó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának részét képezik a 300 elbocsátott munkavállaló újbóli munkába állását elősegítő intézkedések, így a profilkészítés, a pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, a tanácsadás, a képzések (transzverzális készségek fejlesztése, szakképzés, munkahelyi képzések, a vállalkozóvá válást elősegítő képzés), a vállalkozóvá válás támogatása, az intenzív álláskeresési támogatás, az ösztönzők – úgymint az álláskeresési ösztönzők, vállalkozás beindításának támogatása, az újbóli elhelyezkedés esélyének javítására (outplacement) irányuló ösztönzők, a munkába járás (ingázás) költségeihez való hozzájárulás, valamint az eltartott személyeket gondozók támogatása;

10.  örömmel látja, hogy az EGAA-kérelem elkészítéséről konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, köztük a szakszervezetekkel (UGT-PV, CCOO-PV), akik beleegyeztek az alkalmazott intézkedések összköltségére vonatkozó teljes nemzeti társfinanszírozás 10%-ának fedezésébe, és hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés tekintetében a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni;

11.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12.  örömmel látja, hogy az összehangolt csomag szakképzést is tartalmaz, előtérbe helyezve azokat az ágazatokat, amelyek lehetőségeket kínálnak vagy fognak valószínűleg kínálni, emellett a helyi vállalkozások meghatározott igényeire szabott munkahelyi képzést is magában foglal;

13.  sajnálja, hogy a bizottsági javaslat nem vázolja az elbocsátott munkaerő képzettség szerinti összetételét;

14.  nyugtázza, hogy az összehangolt csomag pénzügyi ösztönzőket irányoz elő a munkakeresésre (300 euró átalányösszeg), a mobilitási támogatásra, az újbóli elhelyezkedés esélyének javítására (outplacement) (350 euróig), valamint az eltartott személyeket gondozók támogatására; örömmel látja, hogy a pénzügyi ösztönzők teljes összege viszonylag korlátozott, így a hozzájárulás döntő részét képzésre, tanácsadásra, az álláskereséshez nyújtott segítségre és a vállalkozóvá válás támogatására fordítják;

15.  megállapítja, hogy a tárgyalt eset tipikusan egy olyan régióra jellemző szociális és gazdasági környezetet tükröz, amelyben a helyi gazdaságot a kkv-k nagyarányú jelenléte jellemzi;

16.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

17.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; hangsúlyozza, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló új rendeletben(12) tovább tökéletesedik majd az eljárás, és az EGAA hatékonyabbá, átláthatóbbá és láthatóbbá válik;

18.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA az elbocsátott munkavállalók újbóli, stabil munkaviszony keretében történő munkába állását segítse; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  üdvözli, hogy az Európai Parlament és a Tanács az új EGAA-ról szóló rendelet tekintetében a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan megegyezett abban, hogy újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

20.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

21.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

22.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
(5)EGF/2007/005 IT Szardínia (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toszkána (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES Katalónia (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel (COM(2009)0515), EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) és EGF/2013/008 ES Comunidad Valenciana (a jelenlegi eset).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana (kerámia) (COM(2010)0216).
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana (kőmegmunkálás) (COM (2010)0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, (COM(2010)0613).
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana (építés) (COM(2012)0053).
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana (lábbeli) (COM(2012)0204).
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana (építőipari termékek) (COM(2013)0635).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/167/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat