Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2013(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0158/2014

Pateikti tekstai :

A7-0158/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/03/2014 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0184

Priimti tekstai
PDF 306kWORD 62k
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio nagrinėjimo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0158/2014),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau bei kuo veiksmingiau prieinama,

C.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš 198 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 13 skyriaus (Tekstilės gaminių gamyba)(4) veiklą Valensijos (ES52) NUTS II regione, per ataskaitinį laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. buvo atleista 560 darbuotojų (iš jų paramą taikant EGF bendrai finansuojamas priemones numatyta suteikti 300 darbuotojų),

D.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus,

1.  pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinamos EGF reglamento 2 straipsnio b punkte išdėstytos sąlygos ir kad dėl to Ispanija turi teisę gauti finansinę paramą pagal minėtąjį reglamentą;

2.  pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos 2013 m. spalio 8 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. sausio 28 d. Komisija pateikė savo vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo įvertinta greitai, per keturis mėnesius;

3.  mano, kad darbuotojų atleidimas Valensijos regiono tekstilės įmonėse yra susijęs su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos ir nurodo 2004 m. pabaigoje nustojusį galioti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) pereinamojo laikotarpio susitarimą dėl tekstilės gaminių ir drabužių ir didesnę pasaulinę konkurenciją, ypač iš Kinijos ir kitų Tolimųjų Rytų šalių, dėl kurios itin padidėjo tekstilės importas į Sąjungą ir sumažėjo Sąjungos rinkos dalis pasaulio tekstilės rinkose;

4.  pažymi, kad Valensijos regionui didelį poveikį padarė globalizacija ir kad nedarbo lygis pirmąjį 2013 m. ketvirtį siekė 29,19 proc.; palankiai vertina tai, kad šis regionas vėl naudojasi EGF pagalba, kad sumažintų didelį nedarbo lygį antrą kartą spręsdamas atleidimų iš darbo tekstilės sektoriuje problemą;

5.  džiaugiasi, kad Valensijos regionas sugeba prašyti EGF lėšų ir jomis naudotis, kad spręstų savo darbo rinkos, kuriai būdinga didelė MVĮ dalis, problemas; atsižvelgdamas į tai, primena, kad Valensijos regionas jau teikė paraišką dėl EGF paramos dėl tekstilės, keramikos ir gamtinio akmens, taip pat statybos sektorių;

6.  pabrėžia EGF gebėjimą padėti spręsti su nestabilia užimtumo padėtimi susijusias problemas regionuose, kurie priklauso nuo tradicinių sektorių, tokių kaip tekstilės ar statybos sektoriai; pabrėžia, kad šis gebėjimas priklauso nuo nacionalinių ir vietos valdžios institucijų pasirengimo ir veiksmingumo, kai jos teikia paraiškas dėl EGF paramos;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol dėl tekstilės gaminių gamybos sektoriaus pateikta 11 EGF paraiškų(5), visos jos pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o Valensijos regionas jau pateikė šešias EGF paraiškas: 2009 m. rugsėjo mėn.(6) (keramika), 2010 m. kovo mėn.(7) (gamtinis akmuo), 2010 m. kovo mėn.(8) (tekstilės gaminiai), 2011 m. liepos(9) ir gruodžio(10) mėn. (atitinkamai, statybos ir avalynės sektoriai) ir 2013 m.(11) (statybinės medžiagos);

8.  palankiai vertina tai, kad Ispanijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. sausio 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

9.  pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas apima priemones, kuriomis siekiama 300 atleistų darbuotojų vėl integruoti į darbo rinką, pavyzdžiui, profilio nustatymą, profesinį orientavimą ir konsultavimą, mokymus (universaliųjų įgūdžių ugdymą, profesinį rengimą, mokymą darbo vietoje, verslumo mokymą), verslumo paramą, intensyvią pagalbą ieškant darbo, paskatas (darbo paieškos paskatą, paramą verslui steigti, įdarbinimo paskatas, dalies kelionės išlaidų padengimą ir paramą priklausomų asmenų globėjams);

10.  džiaugiasi tuo, kad rengiant EGF paraišką konsultuotasi su socialiniais partneriais, įskaitant profesines sąjungas (UGT-PV ir CCOO-PV), ir sutarta dėl visos nacionalinės bendro finansavimo dalies, sudarančios 10 proc. visų išlaidų, susijusių su taikomomis priemonėmis, ir kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą, bus įgyvendinama moterų ir vyrų lygybės politika bei taikomas nediskriminavimo principas;

11.  primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

12.  palankiai vertina tai, kad suderintas paketas apima profesinį mokymą, kurį teikiant didžiausias dėmesys teikiamas tiems sektoriams, kuriuose esama ar gali atsirasti galimybių, taip pat apima mokymą darbo vietoje, kuris atitiks nustatytus vietos įmonių poreikius;

13.  apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme neapibūdinama atleistos darbo jėgos mokymo struktūra;

14.  pažymi, kad suderintame pakete numatomos finansinės paskatos darbo paieškai (vienkartinė 300 EUR išmoka), judumo pašalpa, įdarbinimo paskata (iki 350 EUR), taip pat parama priklausomų asmenų globėjams; palankiai vertina tai, kad bendra finansinių paskatų suma yra santykinai ribota ir kad didžioji paramos dalis skiriama mokymui, konsultavimui, pagalbai ieškant darbo ir paramai verslumui;

15.  pažymi, kad šis atvejis tipiškai atspindi socialinę ir ekonominę padėtį regiono, kurio vietos ekonomikai būdinga didelė MVĮ procentinė dalis;

16.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

17.  ragina susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant patobulinti su procedūromis susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; pabrėžia, kad kiti šios procedūros patobulinimai įtraukti į naująjį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) reglamentą(12) ir kad bus užtikrintas didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas;

18.  pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų remiama pakartotinė atskirų iš darbo atleistų darbuotojų integracija, siekiant sudaryti sąlygas dirbti nuolatinį darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  palankiai vertina Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą naujajame EGF reglamente 2014–2020 m. laikotarpiu vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Europos Parlamento ir Tarybos paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti tinkamų finansuoti veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įrašant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

20.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

21.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4)2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008)0609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008)0609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008)0609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008)0609; EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, COM(2008)0547; EGF/2008/005 ES Cataluña, COM(2009)0371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009)0371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009)0515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009)0515, EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613 ir EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (ši paraiška).
(6)EGF/2009/014 Comunidad Valenciana, keramika, COM(2010)0216;
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana, akmens pjaustymas, tašymas ir apdaila. COM (2010)0617.
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana COM(2010)0613.
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana, statyba COM(2012)0053.
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana, avalynė COM(2012)0204.
(11)EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, statybinės medžiagos COM(2013)0635.
(12) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/167/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika