Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2013(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0158/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0158/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0184

Pieņemtie teksti
PDF 379kWORD 60k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam(2), un tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0158/2014),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 560 darbinieku atlaišanas 198 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 13. nodaļas (Tekstilizstrādājumu ražošana)(4) nozarē NUTS II reģionā Valensijas apgabalā (ES52), pārskata periodā no 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 1. augustam, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus 300 atlaistajiem darbiniekiem;

D.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta b) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2013. gada 8. oktobrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 28. janvārī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — četru mēnešu laikā;

3.  uzskata, ka darbinieku atlaišana Valensijas apgabala tekstilrūpniecības uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, atsaucoties uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Nolīguma par tekstilizstrādājumiem un apģērbu (NTA) pārtraukšanu 2004. gada beigās un tirgus pakļaušanu daudz globālākai konkurencei, jo īpaši no Ķīnas un citām Tālo Austrumu valstīm, kas izraisīja tekstilizstrādājumu importa ievērojamu pieaugumu Savienībā un Savienības tirgus daļas zaudēšanu pasaules tekstilizstrādājumu tirgos;

4.  norāda, ka globalizācija ir smagi skārusi Valensijas apgabalu un ka 2013. gada 1. ceturksnī bezdarba līmenis tajā sasniedza 29,19 %; atzinīgi vērtē to, ka reģions atkal izmanto EGF palīdzību, lai mazinātu lielo bezdarbu un otro reizi risinātu darbinieku atlaišanas problēmu tekstilrūpniecības nozarē;

5.  atzinīgi vērtē Valensijas apgabala spēju iesniegt pieteikumu EGF un izmantot to, lai risinātu problēmas savā darba tirgū, kuram ir raksturīgs liels MVU īpatsvars; šajā sakarā atgādina, ka Valensijas apgabals jau iepriekš ir prasījis EGF palīdzību saistībā ar stāvokli tekstilizstrādājumu, keramikas un dabīgā akmens, kā arī būvniecības nozarē,

6.  uzsver, ka EGF var palīdzēt risināt problemātisko nodarbinātības jautājumu reģionos, kas ir atkarīgi no tādām tradicionālām nozarēm kā tekstilrūpniecība un celtniecība; uzsver, ka EGF spēja palīdzēt ir atkarīga no valsts un vietējo iestāžu gatavības pieteikties EGF atbalstam un to arī iegūt;

7.  norāda, ka līdz šim par tekstilizstrādājumu ražošanas nozari ir iesniegti 11 EGF pieteikumi(5), kuri visi balstīti uz tirdzniecības globalizāciju, turpretī Valensijas apgabala reģionā jau ir iesniegti seši EGF pieteikumi: 2009. gada septembrī(6) (keramika), 2010. gada martā(7) (dabīgais akmens), 2010. gada martā(8) (tekstilrūpniecība), 2011. gada jūlijā(9) un decembrī(10) (attiecīgi — būvniecība un apavu ražošana) un 2013. gadā(11) (būvmateriāli);

8.  atzinīgi vērtē to, ka Spānijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu skartajiem darbiniekiem nolēma sākt 2014. gada 1. janvārī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  norāda, ka saskaņotā individualizēto pakalpojumu pakete, kas jālīdzfinansē, ietver tādus pasākumus 300 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū kā profilu veidošana, profesionālā orientācija, konsultācijas, mācības (starpnozaru iemaņu apmācība, profesionālā apmācība, apmācība darbavietā, mācības virzībā uz uzņēmējdarbību), atbalsts uzņēmējdarbībai, intensīva palīdzība darba meklēšanā, stimuli (darba meklēšanas stimuls, atbalsts uzņēmuma izveidei, pārcelšanas veicināšana, transporta izmaksu kompensēšana un finansējums tiem, kuri aprūpē apgādājamos);

10.  atzinīgi vērtē to, ka EGF pieteikuma sagatavošanas laikā tika veikta apspriešanās ar sociālajiem partneriem un arodbiedrībām (UGT-PV, CCOO-PV) un ka tika panākta vienošanās par ieguldījumu 10 % apmērā no piemēroto pasākumu kopējo izmaksu kopējā valsts līdzfinansējuma, un ka tiks piemērota sieviešu un vīriešu līdztiesības politika un nediskriminācijas princips dažādajos EGF līdzekļu īstenošanas posmos un saistībā ar piekļuvi EGF;

11.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darbinieku profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotajā pakalpojumu kopumā ir iekļauta arodapmācība, kas vērsta uz nozarēm, kurās jau pastāv vai var rasties darba iespējas, kā arī apmācība darbavietā, kas atbildīs apzinātajām vietējo uzņēmumu vajadzībām;

13.  pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumā nav ieskicēta atlaisto darbinieku izglītošanas struktūra;

14.  norāda, ka saskaņotajā pasākumu kopumā ir iekļauti finansiāli stimuli darba meklēšanai (vienreizējs maksājums EUR 300 apmērā), pabalsts ceļa izdevumu segšanai, pārkvalificēšanos stimulējošs maksājums (līdz EUR 350), kā arī ieguldījums apgādājamo karjeras attīstībā; atzinīgi vērtē to, ka kopējais finansiālo stimulu apmērs ir samērā ierobežots un lielākā daļa līdzekļu ir paredzēta apmācībai, konsultācijām, palīdzībai darba meklēšanā un uzņēmējdarbības sākšanas atbalstam;

15.  norāda, ka šis gadījumi atspoguļo tādu reģiona ierasto sociālo un ekonomisko ainu, kuros vietējai tautsaimniecībai raksturīgs liels MVU īpatsvars;

16.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Spānijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas tiesīgas saņemt atbalstu, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz;

17.  prasa iesaistītajām iestādēm pielikt vajadzīgās pūles, lai pilnveidotu ar procedūru saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; uzsver, ka turpmāki procedūras uzlabojumi ir iekļauti jaunajā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda regulā (2014–2020)(12) un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība;

18.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  atzinīgi vērtē vienošanos, kura panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi attiecībā uz jauno EGF regulu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam un kurā paredzēts no jauna iekļaut ar krīzi saistīto kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā, Eiropas Parlamentā un Padomē, samazinot vērtēšanas un apstiprināšanas laiku, paplašināt to darbību un saņēmēju loku, kas tiesīgi saņemt atbalstu, ietverot pašnodarbinātās personas un jauniešus, un finansēt pasākumus savu uzņēmumu izveidei;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008)0609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008)0609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008)0609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008)0609; EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, COM(2008)0547; EGF/2008/005 ES Cataluña, COM(2009)0371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009)0371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009)0515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009)0515, EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613 un EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (pašreizējā lieta).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana keramika, COM(2010)0216;
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana, akmens griesana, veidošana un apstrāde. COM(2010)0617.
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613.
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana, ēku būvniecība COM(2012)0053.
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana, apavu ražošana COM(2012)0204.
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana, būvmateriāli COM(2013)0635.
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/167/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika