Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2013(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0158/2014

Teksty złożone :

A7-0158/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0184

Teksty przyjęte
PDF 381kWORD 63k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), a w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0158/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

C.  mając na uwadze, że Hiszpania przedłożyła wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku z 560 zwolnieniami w 198 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 13 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów tekstylnych)(4) w regionie według klasyfikacji NUTS II Wspólnota Autonomiczna Walencji (ES52), przy czym środki współfinansowane z EFG przewidziano wobec 300 pracowników w okresie odniesienia od dnia 1 listopada 2012 r. do 1 sierpnia 2013 r.,

D.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do pomocy finansowej na mocy powyższego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 8 października 2013 r. władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a w dniu 28 stycznia 2014 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący cztery miesiące;

3.  uważa, że zwolnienia pracowników w przedsiębiorstwach z branży wyrobów tekstylnych we Wspólnocie Autonomicznej Walencji powiązane są z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, wygaśnięciem z końcem 2004 r. przejściowego Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży (ATC) zawartego przez Światową Organizację Handlu (WTO) oraz większą ekspozycją na światową konkurencję, szczególnie z Chin i innych krajów Dalekiego Wschodu, prowadzącymi do znaczącego wzrostu przywozu tekstyliów oraz do utraty udziału rynkowego UE na rynkach światowych;

4.  zauważa, że globalizacja wywarła poważny wpływ na Wspólnotę Autonomiczną Walencji, przy bezrobociu sięgającym 29,19% w pierwszym kwartale 2013 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że region ten ponownie korzysta z pomocy EFG, aby zmniejszyć wysokie bezrobocie i rozwiązać w ten sposób po raz drugi problem zwolnień w sektorze tekstylnym;

5.  gratuluje Wspólnocie Autonomicznej Walencji zdolności występowania z wnioskiem o środki z EFG i ich wykorzystywania w celu rozwiązywania problemów na rynku pracy, który charakteryzuje się wysokim udziałem MŚP; w tym kontekście przypomina, że region Wspólnoty Autonomicznej Walencji wystąpił już z wnioskiem o wsparcie z EFG dla branży tekstylnej, ceramicznej i kamieniarskiej, a także dla sektora budowlanego;

6.  podkreśla potencjał EFG, który sprawia, że może on wspierać regiony, w których panuje trudna sytuacja w zatrudnieniu i które zależą od tradycyjnych branż, takich jak włókiennictwo lub budownictwo; podkreśla, że ten potencjał zależy od gotowości i skuteczności krajowych i lokalnych władz składających wnioski o wsparcie z EFG;

7.  odnotowuje, że do chwili obecnej 11 wniosków o wkład finansowy z EFG(5) dotyczyło sektora produkcji wyrobów tekstylnych i wszystkie wskazywały na globalizację handlu, natomiast region Wspólnoty Autonomicznej Walencji przedłożył już sześć wniosków o wkład finansowy z EFG: we wrześniu 2009 r.(6) (ceramika), marcu 2010 r.(7) (kamień naturalny), marcu 2010 r.(8) (tekstylia), lipcu(9) i grudniu 2011 r.(10) (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków i obuwie) oraz 2013 r.(11) (materiały budowlane);

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Hiszpanii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 stycznia 2014 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, obejmuje działania mające na celu ponowną integrację 300 zwolnionych pracowników na rynku pracy, m.in. określanie profilu pracowników, poradnictwo zawodowe, doradztwo, szkolenia (szkolenia umiejętności o charakterze ogólnym, w zakresie umiejętności zawodowych, w zakresie podnoszenia kwalifikacji, wprowadzenie do przedsiębiorczości), promowanie przedsiębiorczości, intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, środki zachęcające (środki motywujące do poszukiwania pracy, pomoc w rozpoczęciu działalności, środki motywujące w zakresie zwolnień monitorowanych, wsparcie finansowe do kosztów dojazdów i pomoc z przeznaczeniem dla opiekunów osób będących na utrzymaniu pracownika);

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w trakcie przygotowywania wniosku o wkład finansowy z EFG przeprowadzono konsultacje z partnerami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi (UGT-PV, CCOO-PV), i uzgodniono, że pokryte zostanie 10% łącznej kwoty współfinansowania krajowego ogólnych kosztów zastosowanych środków oraz że na różnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn, a także zasada niedyskryminacji;

11.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet obejmuje szkolenie zawodowe koncentrujące się na branżach, w których istnieją lub mogą się pojawić pewne możliwości, a także obejmuje szkolenia w miejscu pracy ukierunkowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb lokalnych przedsiębiorstw;

13.  ubolewa, że wniosek Komisji nie przedstawia struktury wykształcenia zwalnianej siły roboczej;

14.  stwierdza, że skoordynowany pakiet przewiduje zachęty finansowe na poszukiwanie pracy (ryczałtowe środki w wysokości 300 EUR), wkład w koszty dojazdu, środki zachęcające w związku ze zwolnieniami monitorowanymi (do kwoty 350 EUR), a także dodatek dla opiekunów osób pozostających na ich utrzymaniu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że całkowita kwota zachęt finansowych jest stosunkowo ograniczona i jej większość przeznaczona jest na szkolenia, doradztwo, pomoc w poszukiwaniu pracy i wsparcie przedsiębiorczości;

15.  stwierdza, że wniosek ten odzwierciedla typową sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie, którego lokalna gospodarka charakteryzuje się wysokim odsetkiem MŚP;

16.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Hiszpanii potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

17.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych w celu szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; podkreśla, że w nowym rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)(12) zostaną wprowadzone dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

18.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał reintegrację na rynku pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

19.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę porozumienie dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie EFG na lata 2014–2020 co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament Europejski i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków pomagających w rozpoczęciu własnej działalności;

20.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania niniejszej decyzji wraz z przewodniczącym Rady i do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s.1.
(4)Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toscana (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES Cataluña (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oosten West Vlaanderen Textiel (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel (COM(2009)0515); EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) i EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (bieżąca sprawa).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana (ceramika) (COM(2010)0216).
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana (cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni) (COM(2010)0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613).
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków) (COM(2012)0053).
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana (obuwie) (COM(2012)0204).
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana (materiały budowlane) (COM(2013)0635).
(12)— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/167/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności