Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2013(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0158/2014

Texte depuse :

A7-0158/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0184

Texte adoptate
PDF 229kWORD 64k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Fondul european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textile, Spania
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – textile, Spania) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0158/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C.  întrucât Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG (EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textile) pentru o contribuție financiară din FEG, în urma a 560 de concedieri ce au avut loc în perioada de referință 1 noiembrie 2012 - 1 august 2013 din 198 de întreprinderi încadrate în diviziunea 13 din NACE Rev. 2 („Fabricarea produselor textile”)(4) din regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), 300 de lucrători fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG;

D.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 8 octombrie 2013 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisia Europeană la 28 ianuarie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în patru luni;

3.  consideră că concedierile din întreprinderile de textile din Comunidad Valenciana sunt legate de modificările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale din cauza globalizării, și anume de încheierea la sfârșitul lui 2004 a Acordului tranzitoriu privind textilele și îmbrăcămintea (ATI) al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și o mai mare expunere la concurența mondială, îndeosebi din partea Chinei și a altor țări din Orientul Îndepărtat, ceea ce a dus la o creștere substanțială a importurilor de textile în Uniune și la reducerea cotei deținute de Uniune pe piața mondială a textilelor;

4.  constată că ocuparea forței de muncă în Comunidad Valenciana a fost grav afectată de globalizare, rata șomajului atingând 29,19 % în primul trimestru din 2013; salută faptul că această regiune apelează și cu această ocazie la FEG pentru a reduce nivelul ridicat al șomajului, abordând a doua oară concedierile din sectorul textilelor;

5.  felicită Comunidad Valenciana în legătură cu capacitatea sa de a solicita și de a utiliza FEG pentru a aborda problemele legate de piața muncii din regiunea Comunidad Valenciana, caracterizată printr-un procentaj ridicat de IMM-uri; în acest context, reamintește că această regiune a solicitat deja sprijin din partea FEG pentru sectoarele textilelor, ceramicii și al pietrei naturale, precum și pentru sectorul construcțiilor;

6.  subliniază capacitatea FEG de a contribui la remedierea situației fragile a ocupării forței de muncă din regiunile dependente de sectoare tradiționale, precum textilele sau construcțiile; subliniază că această capacitate depinde de promptitudinea și eficacitatea cu care autoritățile naționale și locale solicită asistență din partea FEG;

7.  remarcă faptul că, până acum, sectorul textilelor a făcut obiectul a 11 cereri adresate FEG(5), toate fiind determinate de globalizarea schimburilor comerciale, iar regiunea Comunidad Valenciana a depus deja șase cereri de contribuții din FEG: în septembrie 2009(6) (ceramică), martie 2010(7) (piatră naturală), martie 2010(8) (textile), iulie(9) și decembrie 2011(10) (construcții și, respectiv, încălțăminte) și 2013(11) (materiale de construcții);

8.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 ianuarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

9.  remarcă faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează a fi cofinanțat include măsuri de reintegrare pe piața muncii a 300 de lucrători concediați, cum ar fi stabilirea profilurilor, orientare profesională, consiliere, formare (abilități transversale, formare profesională, la locul de muncă și pentru antreprenoriat), sprijin pentru antreprenoriat, asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă, stimulente (stimulente pentru căutarea unui loc de muncă, sprijin pentru crearea unei întreprinderi, stimulente pentru plasarea personalului disponibilizat, contribuții la cheltuielile de deplasare și contribuții pentru îngrijitorii de persoane dependente);

10.  salută faptul că la elaborarea cererii adresate FEG au fost consultați partenerii sociali, inclusiv sindicatele (UGT-PV, CCOO-PV), care au fost de acord să contribuie cu 10% din cofinanțarea națională totală la costurile globale ale măsurilor aplicate, precum și faptul că în diversele stadii de accesare și utilizare a fondurilor din FEG vor fi aplicate o politică de egalitate între femei și bărbați, precum și principiul nediscriminării;

11.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

12.  salută faptul că pachetul coordonat include o formare profesională axată pe sectoare în care există sau pot să apară oportunități și că acesta cuprinde măsuri de pregătire la locul de muncă care vor răspunde necesităților identificate ale întreprinderilor locale;

13.  regretă că propunerea Comisiei nu prezintă structura educațională a forței de muncă concediate;

14.  constată că pachetul coordonat prevede stimulente financiare pentru căutarea unui loc de muncă (prevăzând o sumă forfetară de 300 EUR), alocații de mobilitate, stimulente pentru plasarea personalului disponibilizat (până la 350 EUR), precum și contribuții pentru îngrijitorii persoanelor dependente; salută faptul că valoarea totală a stimulentelor financiare este relativ limitată, majoritatea contribuției urmând să fie cheltuită pentru formare, consiliere, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și sprijinirea acțiunilor antreprenoriale;

15.  constată că acest caz reprezintă un exemplu tipic al mediului socioeconomic dintr-o regiune a cărei economie locală se caracterizează printr-un procentaj ridicat de IMM-uri;

16.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile spaniole confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

17.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; subliniază că în noul Regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)(12) au fost integrate alte îmbunătățiri ale procedurii, ceea ce va spori eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

18.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

19.  salută acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul în ceea ce privește noul Regulament privind FEG pentru perioada 2014-2020 de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența pentru procesarea cererilor în Comisie și la Parlamentul European și la Consiliu prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru crearea unor afaceri proprii;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemonte (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toscana (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Textile (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES Cataluña (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel (COM(2009)0515), EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) și EGF/2013/008 ES Comunidad Valenciana (cazul actual).
(6)EGF/2009/014 Comunidad Valenciana – Ceramică, COM(2010)0216;
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana – tăierea, fasonarea și finisarea pietrei. (COM (2010)0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613).
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana - construcții (COM(2012)0053).
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana – încălțăminte (COM(2012)0204).
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana – materiale de construcții (COM(2013)0635).
(12) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textile, Spania)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/167/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate