Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2013(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0158/2014

Predkladané texty :

A7-0158/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0184

Prijaté texty
PDF 313kWORD 61k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil, Španielsko) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0158/2014),

A.  keďže Európska únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode, a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a vzhľadom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 560 pracovníkov v 198 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 13 (výroba textilu)(4) v regióne na úrovni NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) počas referenčného obdobia od 1. novembra 2012 do 1. augusta 2013, pričom opatrenia spolufinancované z EGF sú určené 300 pracovníkom;

D.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 2 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a že Španielsko je preto oprávnené na získanie finančného príspevku podľa uvedeného nariadenia;

2.  konštatuje, že španielske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 8. októbra 2013 a že Komisia sprístupnila svoje hodnotenie 28. januára 2014; víta rýchle vypracovanie hodnotenia, a to za štyri mesiace;

3.  domnieva sa, že prepúšťanie v textilných podnikoch Comunidad Valenciana súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu z dôvodu globalizácie, pričom sa odvoláva sa na uzavretie prechodnej Dohody o textile a odevoch Svetovej obchodnej organizácie koncom roka 2004 a na väčší tlak svetovej konkurencie, najmä Číny a ďalších krajín Ďalekého východu, čo vedie k podstatnému zvýšeniu dovozu textilných výrobkov do Únie a strate trhového podielu Únie na svetových trhoch s textilom;

4.  konštatuje, že región Comunidad Valenciana bol vážne zasiahnutý globalizáciou, pričom miera nezamestnanosti dosiahla 29,19 % v prvom štvrťroku 2013; víta skutočnosť, že samotnému regiónu sa poskytuje pomoc z EGF na zmiernenie vysokej miery nezamestnanosti, a to tým, že sa druhýkrát rieši prepúšťanie v textilnom odvetví;

5.  blahoželá regiónu Comunidad Valenciana k jeho schopnosti požiadať o pomoc z EGF a využiť tieto prostriedky na riešenie problémov na svojom pracovnom trhu, ktorý sa vyznačuje vysokým podielom malých a stredných podnikov (MSP); pripomína v tejto súvislosti, že región Comunidad Valenciana už požiadal o pomoc z EGF pre textilný a keramický priemysel, priemysel spracovania prírodného kameňa a pre stavebný priemysel;

6.  vyzdvihuje schopnosť EGF pomáhať pri riešení nestabilnej situácie v oblasti zamestnanosti v regiónoch, ktoré sú závislé od tradičných odvetví, ako je textilné alebo stavebné odvetvie; zdôrazňuje, že táto schopnosť závisí od toho, do akej miery sú vnútroštátne a miestne orgány pripravené využívať pomoc z EGF a do akej miery ju využívajú efektívne;

7.  konštatuje, že k dnešnému dňu bolo odvetvie textilu predmetom 11 žiadostí o finančný príspevok z EGF(5), pričom všetky z nich súviseli s globalizáciou týkajúcou sa obchodu, pričom región Comunidad Valenciana predložil už šesť žiadostí o príspevok z EGF: v septembri 2009(6) (keramika), v marci 2010(7) (prírodný kameň), v marci 2010(8) (textil), v júli(9) a decembri 2011(10) (stavebníctvo a obuv) a v roku 2013(11) (stavebný materiál);

8.  víta skutočnosť, že španielske orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 1. januára 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory navrhovanému koordinovanému balíku z EGF;

9.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa opatrenia na opätovné zapojenie 300 prepustených pracovníkov do zamestnania, ako sú profilovanie, pracovné poradenstvo, poradenstvo, odborná príprava (odborná príprava v prierezových zručnostiach, odborné vzdelávanie, odborná príprava na pracovisku, odborná príprava na podnikanie), pomoc smerujúca k podnikaniu, pomoc pri intenzívnom hľadaní zamestnania, stimuly (stimul na hľadanie zamestnania, podpora pri zakladaní podniku, stimuly na preraďovanie zamestnancov do iného zamestnania, príspevok na výdavky spojené s dochádzaním a príspevok pre opatrovateľov závislých osôb);

10.  víta skutočnosť, že počas prípravy žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z EGF sa konzultovalo so sociálnymi partnermi vrátane odborových zväzov (UGT-PV, CCOO-PV) a dohodlo sa na prispení 10 % celkovej sumy národného spolufinancovania celkových nákladov na realizované opatrenia a že politika rovnosti žien a mužov, ako aj zásada nediskriminácie sa budú uplatňovať v rozličných fázach uplatňovania pomoci z EGF a prístupu k nej;

11.  pripomína dôležitosť zlepšovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností nadobudnutých v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj súčasnému podnikateľskému prostrediu;

12.  víta skutočnosť, že súčasťou koordinovaného balíka je odborné vzdelávanie zamerané na odvetvia, v ktorých existujú príležitosti alebo v ktorých by príležitosti mohli vzniknúť, ako aj odborná príprava priamo na pracovisku, ktorá bude zodpovedať zisteným potrebám miestnych podnikov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhu Komisie nie je opísaná štruktúra prepustených pracovníkov z hľadiska vzdelania;

14.  konštatuje, že koordinovaný balík obsahuje finančné stimuly na hľadanie práce (jednorazová suma vo výške 300 EUR), príspevok na mobilitu, stimuly na preradenie (do výšky 350 EUR) a príspevok pre pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby; víta skutočnosť, že celková suma finančných stimulov je relatívne obmedzená a väčšina príspevku bude použitá na odbornú prípravu, poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania a na podporu v podnikaní;

15.  konštatuje, že tento prípad typicky odráža sociálnu a hospodársku situáciu v regióne, ktorého miestne hospodárstvo sa vyznačuje vysokým podielom MSP;

16.  konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, a tak zabezpečila, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

17.  žiada zainteresované inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; oceňuje zdokonalený postup, ktorý zaviedla Komisia na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov a ktorého cieľom je predkladať rozpočtovému orgánu hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o mobilizáciu EGF spolu s návrhom na jeho mobilizáciu; zdôrazňuje, že v novom nariadení o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)(12) sa zapracovali ďalšie zlepšenia v postupe a že sa dosiahne väčšia efektívnosť, transparentnosť a viditeľnosť EGF;

18.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  víta dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o novom nariadení o EGF na obdobie rokov 2014 – 2020, o opätovnom zavedení kritéria krízovej mobilizácie, o zvýšení finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, o posilnení efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v Komisii a Európskym parlamentom a Radou pri skrátení času na hodnotenie a schvaľovanie, o rozšírení oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a o financovaní stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

20.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardínia (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT Piemont (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT Toskánsko (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT Alytaus Tekstilė (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES Katalánsko (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE Limburg Textiel (COM(2009)0515), EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) a EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (táto vec).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0216).
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana – rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa. (COM(2010)0617).
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613).
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana – stavebníctvo (COM(2012)0053).
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana (COM(2012)0204).
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana – stavebný materiál (COM(2013)0635).
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil, Španielsko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/167/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia