Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0158/2014

Ingivna texter :

A7-0158/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0184

Antagna texter
PDF 275kWORD 50k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier
P7_TA(2014)0184A7-0158/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − textilier) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0158/2014), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

C.  Spanien har lämnat ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − textilier om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av att 560 personer blivit uppsagda vid 198 företag som är verksamma i Nace rev. 2 huvudgrupp 13 (Tillverkning av textil)(4) i Nuts II-regionen Comunidad Valenciana (ES52), varav 300 arbetstagare omfattas av åtgärder finansierade av fonden under referensperioden 1 november 2012–1 augusti 2013.

D.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 8 oktober 2013 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 28 januari 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på fyra månader.

3.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna inom textilföretagen i Comunidad Valenciana är kopplade till strukturförändringar i världshandeln till följd av globaliseringen, och hänvisar till Världshandelsorganisationens (WTO) övergångsavtal om textil och konfektion som löpte ut i slutet av 2004 och den ökade exponeringen för internationell konkurrens, särskilt från Kina och andra sydostasiatiska länder, vilket har medfört en kraftigt ökad textilimport till unionen och att unionen har förlorat marknadsandelar på de internationella textilmarknaderna.

4.  Europaparlamentet noterar att Comunidad Valenciana har drabbats allvarligt av globaliseringen och att arbetslösheten första kvartalet 2013 uppgick till 29,19 procent. Parlamentet välkomnar att regionen på nytt utnyttjar stöd ur fonden för att minska den höga arbetslösheten genom att för andra gången ta itu med uppsägningar i textilbranschen.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att Comunidad Valenciana faktiskt ansöker om stöd och utnyttjar fonden för att hantera problem på sin arbetsmarknad som kännetecknas av en hög andel små och medelstora företag. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att regionen redan har ansökt om stöd från fonden för textil-, keramik-, naturstens- respektive byggsektorn.

6.  Europaparlamentet understryker fondens kapacitet att bidra till att hantera bräckliga sysselsättningssituationer i de regioner som är beroende av traditionella branscher såsom textil- eller byggindustrin. Parlamentet betonar att denna kapacitet är beroende av de nationella och lokala myndigheternas beredvillighet och effektivitet att ansöka om stöd från fonden.

7.  Europaparlamentet noterar att det hittills har kommit in elva ansökningar(5) om stöd från fonden från textiltillverkare, och att samtliga hänvisar till den globaliserade handeln, och att regionen Comunidad Valenciana redan har lämnat in sex ansökningar till fonden: i september 2009(6) (keramik), mars 2010(7) (natursten), mars 2010(8) (textil), juli(9) och december 2011(10) (byggbranschen respektive skor) och 2013(11) (byggnadsmaterial).

8.  Europaparlamentet ser positivt på att de spanska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 januari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

9.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras innehåller åtgärder för återinträde på arbetsmarknaden för 300 uppsagda arbetstagare, exempelvis kartläggning, yrkesvägledning, rådgivning, utbildning (utbildning i övergripande färdigheter, yrkesutbildning, utbildning på arbetsplatsen, företagarutbildning), stöd till företagande, stöd till intensivt jobbsökande, incitament (jobbsökarbidrag, stöd för att starta företag, incitament att söka jobb, resebidrag och bidrag till personer med omsorgsansvar).

10.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter, däribland fackföreningar (UGT-PV, CCOO-PV), hördes när ansökan till fonden utarbetades och enades om att bidra med 10 procent av den nationella medfinansieringen av de totala kostnaderna för åtgärderna, och att en politik för jämställdhet och icke-diskriminering kommer att tillämpas under de olika etapperna av genomförandet av fonden och de åtgärder som finansieras.

11.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och att erkänna den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till det befintliga näringslivets behov.

12.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet inbegriper yrkesutbildning, inriktad på sektorer där det finns eller förväntas finnas sysselsättningsmöjligheter, samt arbetsplatsbaserad utbildning utformad för de framtida behoven hos de lokala företagen.

13.  Europaparlamentet beklagar att kommissionens förslag inte innehåller någon beskrivning av de uppsagda arbetstagarnas utbildningsstruktur.

14.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet omfattar ekonomiska incitament för arbetssökande (schablonbelopp på 300 EUR), resebidrag, stöd till annan sysselsättning (upp till 350 EUR) och bidrag för omsorgsansvar. Parlamentet välkomnar att det totala beloppet för ekonomiska incitament är relativt begränsat och gör det möjligt att avsätta största delen av bidraget för utbildning, rådgivning, stöd till arbetssökande och stöd till företagande.

15.  Europaparlamentet noterar att det aktuella ärendet på ett typiskt sätt återspeglar det sociala och ekonomiska landskapet i en region vars lokala ekonomi kännetecknas av en stor andel små och medelstora företag.

16.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de spanska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

17.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfarandena så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter parlamentets begäran om att man ska påskynda frigörandet av bidrag, så att kommissionens bedömning av ansökningar om medel kan läggas fram för budgetmyndigheten tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet betonar att ytterligare förbättringar i förfarandet har införts i den nya förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)(12) och att fondens effektivitet, transparens och synlighet kommer att förbättras.

18.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i fondens förordning ska säkerställas att fonden stöder enskilda arbetstagare som blivit uppsagda, så att de kan återgå till stabila anställningar. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om den nya förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för perioden 2014–2020, om att återinföra kriteriet om krismobilisering, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 procent av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar till fonden inom kommissionen och av Europaparlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008)0609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008)0609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008)0609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008)0609; EGF/2008/003 LT Alytaus Textile, COM(2008)0547; EGF/2008/005 ES Cataluña, COM(2009)0371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009)0371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009)0515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009)0515, EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613 och EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (det aktuella ärendet).
(6)EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana keramik, COM(2010)0216.
(7)EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana huggning, formning och slutlig bearbetning av sten, COM(2010)0617.
(8)EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613.
(9)EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana byggbranschen, COM(2012)0053.
(10)EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana skor, COM(2012)0204.
(11)EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana byggmaterial, COM(2013)0635.
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EGT L 347, 20.12.2013, s. 855).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − textilier)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/167/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy