Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0438(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0165/2014

Predkladané texty :

A7-0165/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0186

Prijaté texty
PDF 282kWORD 64k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2011) ***I
P7_TA(2014)0186A7-0165/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0895),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä na článok 10 prílohy XI k nemu, a na podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0459/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 4. marca 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 3. marca 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0165/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky
P7_TC1-COD(2013)0438

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 422/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia