Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0438(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0165/2014

Ingivna texter :

A7-0165/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0186

Antagna texter
PDF 196kWORD 58k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011) ***I
P7_TA(2014)0186A7-0165/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0895) – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0895)),

–  med beaktande av artikel 294.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 10 i bilaga XI, och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0459/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 4 mars 2014(1),

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 3 mars 2014(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0165/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna
P7_TC1-COD(2013)0438

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 422/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy