Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0439(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0164/2014

Внесени текстове :

A7-0164/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0187

Приети текстове
PDF 283kWORD 59k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I
P7_TA(2014)0187A7-0164/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0896),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Правилника за длъжностите лица на Европейския съюз, и по-специално член 10 от приложение XI към него, както и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C7-0460/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Съда от 4 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 3 март 2014 г.(2),

—  като взе предвид ангажимента, поет в писмо от 7 март 2014 г. от представителя на Съвета, за одобряване на позицията на Парламента, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0164/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях
P7_TC1-COD(2013)0439

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 423/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност