Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0024(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0140/2014

Внесени текстове :

A7-0140/2014

Разисквания :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0190

Приети текстове
PDF 555kWORD 223k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Информация, придружаваща паричните преводи ***I
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0044),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0034/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 11 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 51 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по развитие и на комисията по правни въпроси (A7‑0140/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.
(2) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи
P7_TC1-COD(2013)0024

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Чрез паричните преводи Потоците от „мръсни“ пари могат да навредят с незаконен произход вредят на структурата, стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат застрашават вътрешния пазар и международното развитие и пряко или непряко подкопават доверието на гражданите в принципите на правовата държава. Финансирането на тероризма и организираната престъпност продължава да бъде значителен проблем, който следва да бъде разгледан на равнището на Съюза. Тероризмът разклаща и организираната престъпност вредят на демократичните институции и разклащат самите основи на обществото ни. Съществено спомагащи за потоците от пари с незаконен произход са сивите корпоративни структури, действащи във и чрез юрисдикции, практикуващи строга поверителност, често наричани още данъчни убежища. Надеждността, целостта и стабилността на системата за парични преводи и доверието във финансовата система като цяло могат да бъдат сериозно застрашени от опитите на престъпниците и съучастниците им да прикрият престъпния произход на парите или да преведат средства за престъпни дейности или терористични цели. [Изм. 1]

(2)  За да улеснят престъпните си дейности, лицата, които изпират пари, и тези, които финансират тероризма, биха могли да се опитат да използват свободата на движение на капитали в рамките на интегрираната финансова зона, освен ако се вземат определени координирани мерки на равнището на Съюза и на международно равнище. Международното сътрудничество в рамките на Специалната група за финансови действия (FATF) и глобалното прилагане на нейните препоръки целят предотвратяването на регулаторен арбитраж и нарушаването на конкуренцията. По своя мащаб действието на Съюза следва да гарантира, че Препоръка 16 относно електронните преводи, изготвена от Специалната група за финансови действия ( FATF ) и приета през февруари 2012 г., е транспонирана по еднакъв начин в Съюза и по-специално, че няма дискриминация или несъответствие между националните плащания в рамките на една държава членка и презграничните плащания между държавите членки. Самостоятелните мерки от страна на държавите членки в областта на презграничните парични преводи биха могли да имат сериозно отражение върху гладкото функциониране на платежните системи на равнището на Съюза, а оттам и да навредят на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги. [Изм. 2]

(2a)  Изпълнението и прилагането на настоящия регламент, включително Препоръка 16, изготвена от FATF, не следва да води до неоправдани или несъразмерни разходи за доставчиците на платежни услуги, нито за гражданите, които ползват техните услуги, и свободното движение на законния капитал следва да бъде напълно гарантирано на цялата територия на Съюза. [Изм. 3]

(3)  В преработената Стратегия на Съюза от 17 юли 2008 г. за борба с финансирането на тероризма беше подчертано, че трябва да се продължат усилията, за да се предотвратява финансирането на тероризма и за да не могат лицата, заподозрени в терористична дейност, да използват финансовите си ресурси. Отбелязва се, че FATF непрекъснато се стреми да подобрява препоръките си и работи за общи насоки за прилагането им. В преработената Стратегия на Съюза се обръща внимание, че редовно се оценява прилагането на тези препоръки от всички членове на FATF и членовете на регионални органи от типа на FATF и че от тази гледна точка е важен общият подход в прилагането от страна на държавите членки.

(4)  За да се предотврати финансирането на тероризма, бяха предприети мерки за замразяване на средства и икономически ресурси на определени лица, групи и образувания, като мерките включват Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета(4), и Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета(5). Със същата цел са предприети мерки, насочени към защита на финансовата система от използването на пари и икономически ресурси за терористични цели. Директива .../.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6)(7) съдържа известен брой такива мерки. Тези мерки обаче не предотвратяват напълно достъпа на терористи и други престъпници до платежните системи за прехвърляне на средствата им.

(5)  За да се засили последователният подход на международно ниво в областта на и да се направи по-ефективна борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, бъдещите мерки на Съюза следва да вземат предвид развитието в тази сфера, а именно международните стандарти за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, приети от FATF през 2012 г., и по-специално Препоръка 16 и преразгледаните тълкувателни бележки за прилагането ѝ. [Изм. 4]

(5a)  Следва да се отдели особено внимание на задълженията на Съюза съгласно член 208 от ДФЕС с цел да се спре засилващата се тенденция на преместване на дейностите по изпиране на пари от развитите държави със строго законодателство относно борбата с изпирането на пари към развиващите се държави, където разпоредбите може да са не толкова строги. [Изм. 5]

(6)  Пълната проследимост на паричните преводи може да се окаже особено важно и ценно средство за предотвратяване, разследване и установяване на изпиране на пари или финансиране на тероризма. Поради това, за да се осигури предаването на информация по цялата платежна верига, е необходимо да се предвиди задължението за доставчиците на платежни услуги да следят за това дали паричните преводи са придружени от информация за платеца и получателя, която следва да бъде точна и актуална. Във връзка с това за финансовите институции е важно да докладват подходяща, точна и актуална информация по отношение на паричните преводи, извършени за техните клиенти, за да позволят на компетентните органи да предотвратят по по-ефективен начин изпирането на пари и финансирането на тероризма. [Изм. 6]

(7)  Разпоредбите на настоящия регламент не засягат нормите от националното законодателство за транспониране на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(8). Например личните данни, събрани при прилагане на настоящия регламент, не следва да подлежат на по-нататъшна обработка по начин, който не отговаря на разпоредбите от Директива 95/46/ЕО. По-конкретно следва изрично да се забрани по-нататъшната обработка за търговски цели. Всички държави членки разглеждат борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма като съображение от значим обществен интерес. Ето защо при прилагане на настоящия регламент предаването на лични данни на трети държави, които не гарантират достатъчна степен на защита по смисъла на член 25 от Директива 95/46/ЕО, следва да се разрешава в съответствие с член 26, буква г) от същата директива. Важно е доставчиците на платежни услуги, упражняващи дейност в различни юрисдикции с клонове или дъщерни предприятия, разположени извън Съюза, да не бъдат неоснователно възпрепятствани да обменят информация относно съмнителни трансакции в рамките на същата организация. Това не засяга международните споразумения между Съюза и трети държави относно борбата с изпирането на пари, включващи подходящи предпазни мерки за гражданите, които гарантират равностойно или подходящо равнище на защита. [Изм. 7]

(8)  Лицата, чиято дейност се ограничава до прехвърляне в електронен формат на информацията от документи на хартиен носител и които действат съгласно договор с доставчик на платежни услуги, не са включени в обхвата на настоящия регламент. Същото се отнася и за всяко физическо или юридическо лице, което предоставя на доставчици на платежни услуги само системи за уведомяване или други помощни системи за парични преводи или системи за клиринг и сетълмент.

(9)  Целесъобразно е да се изключат от обхвата на настоящия регламент паричните преводи, които представляват малък риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма. Такива изключения следва да обхващат кредитни или дебитни карти, мобилни телефони или други цифрови или информационни устройства, теглене на пари от терминални устройства АТМ, плащане на данъци, глоби или други налози и парични преводи, при които платецът и получателят са доставчици на платежни услуги, които действат от свое име. Освен това, с оглед на специфичните характеристики на националните платежни системи държавите членки могат да изключат електронните плащания по сметки, при условие че във всеки един момент е възможно да се проследи паричният превод до платеца, както и паричните преводи, осъществени чрез обмен на дематериализирани чекове или менителници. Въпреки това не трябва да се изключват паричните преводи между граждани, когато се използва дебитна или кредитна карта, мобилен телефон или друго цифрово или информационно устройство, предлатено или заплатено след използването му. Като се отчита динамично развиващият се технологичен напредък, следва да се разгледа възможността за разширяване на обхвата на регламента, така че да обхване електронните пари и другите нови методи на плащане. [Изм. 8]

(10)  Доставчиците на платежни услуги следва да гарантират, че не липсва информация за платеца и получателя или че тя не е непълна. За да не бъде засегната ефективността на платежните системи, изискванията за проверка на паричните преводи от сметки следва да са отделни от тези за проверка на паричните преводи, които не са извършени от сметки. За да се намери балансът между риска, който съществува при налагане на свръхстроги изисквания за идентификация, а именно това да доведе до увеличение на незаконните трансакции, и терористичната заплаха, която може да е налице при малки парични преводи, задължението за проверка на точността на информацията за платеца следва да се наложи ограничи само по отношение до името на платеца за отделни парични преводи, които надхвърлят в размер до 1 000 EUR, ако се касае за парични преводи, които не са направени от сметка. По отношение на паричните преводи, извършени от сметка, не следва да се изисква от доставчиците на платежни услуги да проверяват информацията за платеца, придружаваща всеки паричен превод, когато са изпълнени задълженията по Директива .../.../ЕС(9). [Изм. 9]

(11)  Предвид на законодателството на Съюза във връзка с плащанията, а именно Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета(10), Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета(11) и Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12), е достатъчно да се представя опростена информация за платеца при парични преводи в Съюза.

(12)  За да могат органите на трети държави, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, да установяват източника на средствата, използвани за тези цели, паричните преводи от Съюза към лица извън него следва да съдържат пълната информация за платеца и получателя. На тези органи следва да се предоставя достъп до пълната информация за платеца само за целите на предотвратяване, разследване и установяване на изпиране на пари или финансиране на тероризма.

(12a)  Органите, които отговарят за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съответните съдебни и правоприлагащи органи в държавите членки следва да засилят сътрудничеството помежду си и със съответните органи на третите държави, в това число в развиващите се страни, за да се постигне по-голяма прозрачност, да се засили допълнително обменът на информация и да се укрепят най-добрите практики. Съюзът следва да подкрепя програмите за изграждане на капацитет в развиващите се страни с цел да се улесни това сътрудничество. Следва да се подобрят системите за събиране на доказателства и предоставяне на данни и информация във връзка с разследването на престъпления, без да се нарушават по никакъв начин принципите на субсидиарност и пропорционалност или основните права в рамките на Съюза. [Изм. 10]

(12б)  Доставчиците на платежни услуги на платеца, получателят и междинните доставчици на платежни услуги следва да прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от неволна загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп. [Изм. 11]

(13)  За да се изпращат по-евтино паричните преводи от един платец до няколко получатели под формата на поредица, съдържаща отделни преводи от Съюза за лица извън него, следва да бъде предвидена разпоредба, че тези отделни преводи съдържат само номера на сметката на платеца или уникалния му идентификатор на трансакцията, при условие че поредицата от парични преводи съдържа пълната информация за платеца и получателя.

(14)  За да се проверява дали изискваната информация за платеца и получателя придружава паричните преводи и за да се допринесе за установяване на съмнителните трансакции, доставчикът на платежни услуги на получателя и междинният доставчик на платежни услуги следва да разполагат с ефективни процедури за откриване на случаите на липсваща или непълна информация за платеца и получателя, по-специално ако в подобряването на проследимостта на паричните преводи са включени множество платежни услуги. Ефективните проверки за наличието на информацията и дали тя е пълна, и по-специално в случаите, когато участват няколко доставчици на платежни услуги, могат да помогнат процедурите по разследването да станат по-кратки и по-ефективни, което на свой ред подобрява възможността за проследяване на паричните преводи. Затова компетентните органи в държавите членки следва да гарантират, че доставчиците на платежни услуги включват изискваната информация за трансакцията заедно с електронния превод или със свързано съобщение по цялата платежна верига. [Изм. 12]

(15)  Поради потенциалната заплаха от финансиране на тероризма, която представляват преводите без информация за платеца и получателя, е целесъобразно да се предвиди доставчиците на платежни услуги да изискват тази информация. В съответствие с основания на анализ на риска подход, разработен от FATF, е уместно да се набележат сферите с по-висок и по-нисък риск, за да се установява по-добре опасността от евентуално изпиране на пари и финансиране на тероризма. Съответно доставчикът на платежни услуги на получателя и междинният доставчик на платежни услуги следва да създадат ефективни процедури, основани на анализ на риска, за и да се установяват случаите, когато трябва да се изпълни, откаже ценяват и претеглят рисковете, така че да може ресурсите да се насочват изрично към високорискови области на изпирането на пари. Такива ефективни процедури, основани на анализ на риска, ще помогнат на доставчиците на платежни услуги да решат по-ефективно дали да изпълнят, откажат или временно отложи да отложат извършването на паричен превод, при който липсва изискваната информация за платеца и получателя, както и за да се да набележат необходимите последващи действия. Когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън територията на Съюза, следва да се извършва задълбочена комплексна проверка на клиента в съответствие с Директива .../.../ЕС(13) по отношение на трансграничните кореспондентски банкови отношения с такъв доставчик на платежни услуги. [Изм. 13]

(16)  Доставчикът на платежни услуги на получателя и междинният доставчик на платежни услуги следва да са особено внимателни при оценка на рисковете, когато разберат, че липсва информация за платеца и получателя или че тя е непълна, и следва да уведомяват компетентните органи за съмнителните трансакции в съответствие със задълженията за докладване, определени в Директива .../.../ЕС(14) и в националните мерки за транспониране.

(17)  Разпоредбите относно паричните преводи в случай на липсваща или непълна информация за платеца или получателя се прилагат, без да се засягат задълженията на доставчиците на платежни услуги и междинните доставчици на платежни услуги временно да отлагат и/или да отказват изпълнението на парични преводи, при които се нарушават разпоредбите на гражданското, административното или наказателното право. Необходимостта от информация относно самоличността на платеца или на получателя на плащането – физическо лице, юридическо лице, дружества за доверително управление, фондации, взаимоспомагателни дружества, холдинги и всякакви други подобни съществуващи или бъдещи правни уредби – е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята самоличност зад корпоративна структура. [Изм. 14]

(18)  До премахване на техническите ограничения, които могат да възпрепятстват междинните доставчици на платежни услуги да изпълнят задължението за предаване на цялата информация, която получават за платеца, тези доставчици следва да съхраняват информацията. Такива технически ограничения следва да се премахнат в момента на усъвършенстване на платежните системи. С оглед на преодоляването на техническите ограничения би могло да бъде насърчено използването на схемата за прехвърляне на кредити в единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) при междубанковите преводи между държави членки на ЕС и трети държави. [Изм. 15]

(19)  Тъй като в наказателните разследвания е възможно съответната необходима информация или съответните лица да не бъдат установени в продължение на месеци или дори години след първоначалния паричен превод и за да се осигури достъп до основните доказателства при разследванията, е целесъобразно да се изисква от доставчиците на платежни услуги да съхраняват информация за платеца и получателя за целите на предотвратяване, разследване и установяване на изпиране на пари или финансиране на тероризма. Този срок следва да е ограничен до пет години, след което всички лични данни следва да се заличат, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго. Такова продължаване на съхраняването следва да се разрешава единствено ако това е необходимо за предотвратяването, разкриването или разследването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като допълнителният срок не следва да надхвърля десет години. Доставчиците на платежни услуги следва да гарантират, че данните, съхранявани съгласно настоящия регламент, се използват единствено за целите, описани в него. [Изм. 16]

(20)  За да се предприемат бързо действия в борбата срещу тероризма, доставчиците на платежни услуги следва да отговарят веднага на исканията за информация за платеца, които отправят органите, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма в държавата членка, в която са установени.

(21)  Като се определя броят на дните, с които се разполага за отговор на искания за информация за платеца, се взема предвид броят на работните дни в държавата членка, където е установен доставчикът на платежни услуги на платеца.

(22)  За по-голямо съблюдаване на изискванията на настоящия регламент и в съответствие със съобщението на Комисията от 9 декември 2010 г. „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ следва да се дадат повече правомощия на компетентните органи да приемат надзорни мерки и да налагат санкции. Следва да се предвидят административни санкции и предвид на значението, което има борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, държавите членки следва да определят санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки следва да уведомяват за тези санкции Комисията, Европейския надзорен орган (Европейския банков орган) („ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(15), както и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) („ЕОЗППО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(16), и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) („ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(17).

(23)  За да се осигурят еднакви условия за прилагане на членове ХХХ глава V от настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(18). [Изм. 17]

(24)  Редица държави и територии, които не са част от територията на Съюза, са в паричен съюз с държава членка, съставляват част от валутната зона на държава членка или са подписали парична конвенция със Съюза, представляван от държава членка, и техните доставчици на платежни услуги участват пряко или непряко в платежните и сетълмент системи на тази държава членка. За да се избегне прилагането на настоящия регламент към паричните преводи между съответните държави членки и тези държави или територии, което би имало значително отрицателно отражение върху икономиките на тези държави или територии, е целесъобразно да се предвиди възможността тези парични преводи да бъдат третирани като парични преводи в рамките на съответните държави членки.

(25)  Предвид на измененията, които следва да бъдат внесени в Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съветаот 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи(19), посоченият регламент следва да бъде отменен.

(26)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат поради обхвата или последиците на действието да се реализират по-добре на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(27)  Настоящият регламент съблюдава основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7), правото на защита на личните данни (член 8), правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47) и принципа ne bis in idem.

(28)  За да се гарантира гладкото въвеждане на новата рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е целесъобразно датата на прилагане на настоящия регламент да съвпада с края на срока за транспониране на Директива .../.../ЕС(20).

(28а)  Европейският надзорен орган по защита на данните представи становище на 4 юли 2013 г.(21),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата относно информацията за платеца и получателя, която придружава паричните преводи, с оглед на предотвратяване, установяване и разследване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „финансиране на тероризма“ е финансирането на тероризма съгласно определението в член 1, параграф 4 от Директива .../.../ЕС(22);

(2)  „изпиране на пари“ са дейностите във връзка с изпирането на пари, посочени в член 1, параграф 2 или 3 от Директива .../.../ЕС*;

(3)  „платец“ е физическо или юридическо лице, което извършва паричен превод от своя сметка или дава нареждане за паричен превод платец съгласно определението по член 4, параграф 7 от Директива 2007/64/ЕО; [Изм. 18]

(4)  „получател“ е физическо или юридическо лице, определено като краен получател на преведените пари e получател съгласно определението в член 4, параграф 8 от Директива 2007/64/ЕО; [Изм. 19]

(5)  „доставчик на платежни услуги“ е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги по парични преводи в рамките на професионалната си дейност доставчик на платежни услуги съгласно определението в член 4, параграф 9 от Директива 2007/64/ЕО; [Изм. 20]

(6)  „междинен доставчик на платежни услуги“ е доставчик на платежни услуги, който не е нито този на платеца, нито този на получателя, и който получава и изпраща паричен превод от името на доставчика на платежни услуги на платеца или на получателя или от името на друг междинен доставчик на платежни услуги;

(7)  „паричен превод“ е всяка трансакция, извършена по електронен път от името на платец чрез доставчик на платежни услуги, за да може получателят да получи парите при доставчик на платежни услуги, и по-специално „услуга за парични преводи“ и „директен дебит“ по смисъла на Директива 2007/64/ЕО, независимо дали платецът и получателят са едно и също лице; [Изм. 21]

(8)  „поредица от парични преводи“ е група от няколко отделни парични превода, които са групирани за изпращане;

(9)  „уникален идентификатор на трансакцията“ е комбинация от букви или символи, която е определена от доставчика на платежни услуги в съответствие с протоколите на платежните и сетълмент системи или системите за уведомяване, използвани за паричния превод, и която дава възможност за проследяване на трансакцията до платеца и получателя;

(10)  „паричен превод между граждани“ е трансакция между две физически лица, които в качеството на потребители извършват дейност, различна от тяхното занятие, професионална или стопанска дейност. [Изм. 22]

Член 3

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага за парични преводи във всякаква валута, които се изпращат или получават от доставчик на платежни услуги, установен в Съюза.

2.  Настоящият регламент не се прилага за парични преводи, извършени чрез кредитна или, дебитна или предплатена карта или ваучер, мобилен телефон, електронни пари или друго цифрово или информационно устройство, определено в Директива 2014/.../ЕС [ДПУ], когато са изпълнени следните условия: [Изм. 23]

а)  картата или устройството се използва за заплащане на стоки и услуги на дружество в рамките на професионална търговия или стопанска дейност; [Изм. 24]

б)  номерът на съответната карта или устройство придружава всички преводи в резултат на трансакцията.

Настоящият регламент се прилага обаче, когато кредитната или, дебитната или предплатената карта или предплатеният ваучер, мобилният телефон, електронните пари или което и да е друго цифрово или информационно устройство се използва за извършване на парични преводи между граждани. [Изм. 25]

3.  Настоящият регламент не се прилага за физически или юридически лица, чиято дейност се ограничава до прехвърляне в електронен формат на информацията от документи на хартиен носител и които действат съгласно договор с доставчик на платежни услуги, или, чиято дейност се ограничава до предоставяне на доставчици на платежни услуги на системи за уведомяване или на други помощни системи за парични преводи или на системи за клиринг и сетълмент. [Изм. 26]

Настоящият регламент не се прилага към парични преводи:

а)  при които платецът тегли пари в брой от своята собствена сметка;

б)  когато средствата се превеждат на публични органи за плащане на данъци, глоби или други налози в държава членка;

в)  когато платецът и получателят са доставчици на платежни услуги, които действат от свое име.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Раздел 1

Задължения на доставчика на платежни услуги на платеца

Член 4

Информация, придружаваща паричните преводи

1.  Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че паричният превод се придружава от следната информация за платеца:

а)  името на платеца;

б)  номерът на сметката на платеца, ако се използва сметка за извършване на паричния превод, а в противен случай — уникален идентификатор на трансакцията;

в)  адресът, националният идентификационен номер, клиентският идентификационен номер или датата и мястото на раждане на платеца. [Изм. 27]

2.  Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че паричният превод се придружава от следната информация за получателя:

а)  името на получателя и

б)  номерът на сметката на получателя, ако се използва сметка за извършване на трансакцията, а в противен случай — уникален идентификатор на трансакцията.

3.  Преди превеждане на средствата доставчикът на платежни услуги на платеца прилага мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с Директива .../.../ЕС(23) и проверява точността на информацията по параграф 1 въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник. [Изм. 28]

4.  Когато средствата се превеждат от сметка на платеца, проверката по параграф 3 се счита за извършена, ако:

а)  идентичността на платеца е проверена при откриване на сметката в съответствие с член 11 от Директива .../.../ЕС(24) и получената при тази проверка информация е съхранена съгласно член 39 от същата директива

или

б)  член 12, параграф 5 от Директива .../.../ЕС* се прилага към платеца.

5.  Чрез дерогация от параграф 3 обаче, когато се касае за парични преводи, които не са извършени от сметка, доставчикът доставчикът на платежни услуги на платеца не проверява информацията по параграф 1, ако сумата не надхвърля трябва да провери поне името на платеца за парични преводи в размер до 1 000 EUR и ако не изглежда, че съответният паричен превод е свързан с други парични преводи, които заедно с него, и пълната информация за платеца и получателя по параграф 1, когато трансакцията се извършва с няколко операции, които изглеждат свързани, или когато те надвишават 1 000 EUR. [Изм. 29]

Член 5

Парични преводи в Съюза

1.  Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, когато доставчикът(доставчиците) на платежни услуги на платеца и доставчикът(доставчиците) на платежни услуги на получателя са установени в Съюза, в момента на извършване на паричния превод се предоставя трябва да бъдат предоставени само името и фамилията или наименованието и номерът на сметката на платеца и на получателя или уникалният му идентификатор на трансакцията, без да се засягат изискванията за предоставяне на информация, предвидени в член 5, параграф 2, буква б) и параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 260/2012. [Изм. 30]

2.  Независимо от параграф 1, в случай на идентифициран по-висок риск, както е посочено в член 16, параграфи 2 и 3 от или в приложение III към Директива .../.../ЕС(25), доставчикът на платежни услуги на платеца изисква пълната информация за платеца и получателя или, при поискване от доставчика на платежни услуги на получателя или от междинния доставчик на платежни услуги, доставчикът на платежни услуги на платеца предоставя информацията за платеца или получателя съгласно член 4 в срок до три работни дни от получаване на искането. [Изм. 31]

Член 6

Парични преводи за лица извън Съюза

1.  При поредица от парични преводи от един платец, когато доставчиците на платежни услуги на получателите са установени извън Съюза, член 4, параграфи 1 и 2 не се прилага към отделните преводи, групирани в поредицата, при условие че тя съдържа информацията по посочения член и че отделните преводи съдържат номера на сметката на платеца или уникалния му идентификатор на трансакцията.

2.  Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, когато доставчикът на платежни услуги на получателя е установен извън Съюза, паричните преводи на суми до 1 000 EUR включително се придружават само от: [Изм. 32]

а)  името на платеца;

б)  името на получателя;

в)  номера на сметката на платеца и получателя или уникалния идентификатор на трансакцията.

Не е необходимо да се проверява точността на тази информация освен при съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Раздел 2

Задължения на доставчика на платежни услуги на получателя

Член 7

Установяване на липсваща информация за платеца и получателя

1.  Доставчикът на платежни услуги на получателя проверява дали полетата, свързани с информацията за платеца и получателя в системата за уведомяване или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на паричния превод, са били попълнени, като са използвани знаците или елементите, допустими за установените, основани на риска вътрешни процедури за борба със злоупотребите съгласно правилата на системата за уведомяване или на платежната и сетълмент система. [Изм. 33]

2.  Доставчикът на платежни услуги на получателя разполага с ефективни процедури, за да установява дали не липсва следната информация за платеца и получателя:

а)  за парични преводи, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен в Съюза — информацията, изисквана по член 5;

б)  за парични преводи, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза — информацията за платеца и получателя по член 4, параграфи 1 и 2 и ако е приложимо, информацията по член 14,

както и

в)  за поредица от парични преводи, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза — информацията по член 4, параграфи 1 и 2 във връзка с поредицата от парични преводи.

3.  За парични преводи на суми над 1 000 EUR, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза, доставчикът на платежни услуги на получателя проверява идентичността на получателя, ако тя не е била вече проверена.

4.  За парични преводи на суми, равни или по-малко от 1 000 EUR, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза, не е необходимо доставчикът на платежни услуги на получателя да проверява информацията за получателя освен при съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Държавите членки могат да намалят или отменят прага, когато оценката на риска на национално равнище води до препоръка да се засилят проверките на парични преводи, които не са извършени от сметка. Държавите членки, които се възползват от тази дерогация, уведомяват Комисията за това. [Изм. 34]

4a.  Когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен в трета държава, която представлява повишено равнище на риск, се извършва задълбочена комплексна проверка на клиента в съответствие с Директива .../.../ЕС(26) по отношение на трансграничните кореспондентски банкови отношения с такъв доставчик на платежни услуги. [Изм. 35]

Член 8

Парични преводи с липсваща или непълна информация за платеца и получателя

1.  Доставчикът на платежни услуги на получателя създава ефективни процедури, основани на анализ на риска, на базата на идентифицираните рискове в член 16, параграф 2 от и приложение III към Директива .../.../ЕС(27), за да се установяват случаите, когато трябва да се изпълни, откаже или временно отложи извършването на паричен превод, при който липсва изискваната пълна информация за платеца и получателя, както и за да се набележат необходимите последващи действия. [Изм. 36]

Във всеки случай доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя спазват всички приложими законови или административни разпоредби във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално Регламент (ЕО) № 2580/2001, Регламент (ЕО) № 881/2002 и Директива .../.../ЕС*. [Изм. 37]

Ако доставчикът на платежни услуги на получателя разбере при получаване на паричен превод, че информацията за платеца и получателя по член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграф 1 и член 6 липсва или е непълна или не е била попълнена, като се използват знаците или елементите, допустими съгласно правилата на системата за уведомяване или платежната и сетълмент система, той отказва извършването на превода или го прекратява и изисква пълната информация за платеца и получателя преди извършването на платежната трансакция. [Изм. 38]

2.  Когато доставчик на платежни услуги системно не предоставя изискваната пълна информация за платеца, доставчикът на платежни услуги на получателя предприема мерки, които първоначално могат да включват предупреждения и определяне на срокове, преди да пристъпи към отказ на извършването на всички бъдещи парични преводи от този доставчик на платежни услуги или към вземане на решение за ограничаване или прекратяване на бизнес отношенията си с този доставчик на платежни услуги. [Изм. 39]

Доставчикът на платежни услуги на получателя съобщава този факт на органите, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма.

Член 9

Оценка и уведомяване

Съгласно основаните на анализ на риска процедури на доставчиците на платежни услуги доставчикът на платежни услуги на получателя взема предвид факта определени факти, например, че липсва информация за платеца и получателя или че тя е непълна, когато преценява дали паричният превод или която и да е свързана трансакция е съмнителна и дали за това трябва да се уведоми звеното за финансово разузнаване. В своите ефективни процедури, основани на анализ на риска, доставчикът на платежни услуги се фокусира също върху други фактори за риск, идентифицирани в член 16, параграф 3 от и в приложение III към Директива .../.../ЕС(28), и предприема подходящи мерки във връзка с тях. [Изм. 40]

Раздел 3

Задължения на междинните доставчици на платежни услуги

Член 10

Съхраняване на информацията за платеца и получателя заедно с превода

Междинните доставчици на платежни услуги предприемат необходимото, за да съхраняват заедно с превода и цялата информация, получена за платеца и получателя, която придружава паричен превод.

Член 11

Установяване на липсваща информация за платеца и получателя

1.  Междинният доставчик на платежни услуги проверява дали полетата, свързани с информацията за платеца и получателя в системата за уведомяване или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на паричния превод, са били попълнени, като са използвани знаците или елементите, допустими съгласно правилата на системата.

2.  Междинният доставчик на платежни услуги въвежда ефективни процедури, за да установява дали не липсва или е непълна следната информация за платеца и получателя: [Изм. 41]

а)  за парични преводи, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен в Съюза — информацията, изисквана по член 5;

б)  за парични преводи, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза — информацията за платеца и получателя по член 4, параграфи 1 и 2 или, ако е приложимо, информацията по член 14,

както и

в)  за поредица от парични преводи, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза — информацията по член 4, параграфи 1 и 2 във връзка с поредицата от парични преводи.

Член 12

Парични преводи с липсваща или непълна информация за платеца и получателя

1.  Междинният доставчик на платежни услуги създава ефективни процедури, основани на анализ на риска, за да се установяват случаите, когато трябва да се изпълни, откаже или временно отложи извършването на паричен превод, при който липсва изискваната информация за платеца и получателя, както и за да се набележат установи дали получената информация за платеца и получателя липсва или е непълна, и предприема необходимите последващи действия. [Изм. 42]

Ако при получаване на паричен превод междинният доставчик на платежни услуги разбере, че информацията за платеца и получателя по член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграф 1 и член 6 липсва или е непълна или не е била попълнена, като се използват знаците или елементите, допустими съгласно правилата на системата за уведомяване или платежната и сетълмент система, той отказва извършването на превода или го прекратява и изисква пълната информация за платеца и получателя преди извършването на платежната трансакция. [Изм. 43]

2.  Когато доставчик на платежни услуги системно не предоставя изискваната информация за платеца, междинният доставчик на платежни услуги предприема мерки, които първоначално могат да включват предупреждения и определяне на срокове, преди да пристъпи към отказ на извършването на всички бъдещи парични преводи от този доставчик на платежни услуги или към вземане на решение за ограничаване или прекратяване на бизнес отношенията си с този доставчик на платежни услуги.

Междинният доставчик на платежни услуги съобщава този факт на органите, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма.

Член 13

Оценка и уведомяване

Междинният доставчик на платежни услуги взема предвид факта, че липсва информация за платеца и получателя или че тя е непълна, когато преценява дали паричният превод или която и да е свързана трансакция е съмнителна и дали за това трябва да се уведоми звеното за финансово разузнаване.

Член 14

Технически ограничения

1.  Настоящият член се прилага, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза, а междинният доставчик на платежни услуги е разположен в Съюза.

2.  Освен когато при получаване на паричния превод междинният доставчик на платежни услуги разбере, че изискваната съгласно настоящия регламент информация за платеца липсва или че е непълна, той може да използва, за да изпраща парични преводи до доставчика на платежни услуги на получателя, платежна система с технически ограничения, която не дава възможност паричният превод да е придружен от информацията за платеца.

3.  Когато при получаване на паричния превод междинният доставчик на платежни услуги разбере, че изискваната съгласно настоящия регламент информация за платеца липсва или че е непълна, той използва платежна система с технически ограничения само ако може да уведоми доставчика на платежни услуги на получателя за това чрез системата за уведомяване или платежната система, която предвижда съобщаването на този факт, или чрез друга процедура, при условие че начинът за уведомяване е приет от двамата доставчици на платежни услуги или е договорен между тях.

4.  Когато междинният доставчик на платежни услуги използва платежна система с технически ограничения, при поискване от доставчика на платежни услуги на получателя междинният доставчик на платежни услуги му предоставя цялата информация за платеца, която е получил, независимо от това дали е пълна, в срок до три работни дни от получаване на искането.

ГЛАВА III

СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 15

Задължения за сътрудничество и равностойност [Изм. 44]

1.  Доставчиците на платежни услуги и междинните доставчици на платежни услуги отговарят изчерпателно и своевременно в съответствие с процедурните изисквания, определени в националното законодателство на държавата членка, в която са установени, на запитвания изключително и само от органите, които отговарят за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма на същата държава членка, във връзка с информацията, изисквана съгласно настоящия регламент. Прилагат се специфични предпазни мерки с цел да се гарантира, че при такъв обмен на информация се спазват изискванията за защита на данните. Никакви други външни органи или страни нямат имат достъп до данните, съхранявани от доставчиците на платежни услуги. [Изм. 45]

1а.  Тъй като голяма част от незаконните финансови потоци в крайна сметка стигат до данъчните убежища, Съюзът следва да увеличи натиска си над тези държави, за да сътрудничат с цел борба с тези незаконни финансови потоци и повишаване на прозрачността. [Изм. 46]

1б.  Доставчиците на платежни услуги, установени в Съюза, прилагат настоящия регламент по отношение на своите дъщерни предприятия и клонове, упражняващи дейност в трети държави, които не се считат за равностойни.

Комисията е упълномощена да приема делегирани актове в съответствие с член 22а относно признаването на правната и надзорната рамка за юрисдикции извън Съюза като равностойна на изискванията на настоящия регламент. [Изм. 47]

Член 15a

Защита на данните

1.  При обработката на лични данни в съответствие с настоящия регламент доставчиците на платежни услуги изпълняват своите функции за целите на настоящия регламент в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира Директива 95/46/ЕО.

2.  Доставчиците на платежни услуги гарантират, че данните, съхранявани съгласно настоящия регламент, се използват единствено за целите, описани в него, и в никакъв случай за търговски цели.

3.  Органите за защита на данните разполагат с правомощия – включително правомощията за непряк достъп – да разследват, било то служебно или въз основа на подадена жалба, всякакви искове, свързани с проблеми при обработката на лични данни. Тук следва по-специално да се включи достъпът до досието с данни при доставчика на платежни услуги и при компетентните национални органи. [Изм. 48]

Член 15б

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Предаването на лични данни на трета държава или международна организация, която не гарантира подходяща степен на защита по смисъла на член 25 от Директива 95/46/ЕО, може да се осъществи само ако:

а)  се приложат подходящи мерки и гаранции за защита на данните; както и

б)  надзорният орган, след оценка на тези мерки и гаранции, е дал предварително разрешение за предаването. [Изм. 49]

Член 16

Съхраняване на информация

Информацията за платеца и получателя не се съхранява за по-дълъг период от строго необходимия. Доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя съхраняват информацията по членове 4, 5, 6 и 7 в продължение на максимален срок от пет години. В случаите по член 14, параграфи 2 и 3 междинният доставчик на платежни услуги трябва да съхранява цялата получена информация в продължение на пет години. След изтичане на този период личните данни трябва да се заличат, освен когато е предвидено друго от националното законодателство, което регламентира обстоятелствата, при които доставчиците на платежни услуги могат или са длъжни да продължават да съхраняват данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискват продължаване на съхраняването съхраняване за допълнителен период само при изключителни обстоятелства, когато това е надлежно обосновано и мотивирано, и само ако това е необходимо за предотвратяване, установяване или разследване на изпиране на пари и финансиране на тероризма. Максималният период за съхраняване не надвишава десет години след извършване на паричния превод и съхраняването на лични данни е в съответствие с националното законодателство, с което се транспонира Директива 95/46/ЕО. [Изм. 50]

Доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя и междинните доставчици на платежни услуги прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от непредумишлено или незаконно унищожаване, неволна загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп. [Изм. 51]

Събраната информация за платеца или получателя от доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя и от междинните доставчици на платежни услуги се заличава след изтичането на периода за съхранение. [Изм. 52]

Член 16a

Достъп до информация и поверителност

1.  Доставчиците на платежни услуги гарантират, че информацията, събрана за целите на настоящия регламент, е достъпна единствено за посочени лица или е ограничена до лицата, които са строго необходими за извършването на предприетата задача.

2.  Доставчиците на платежни услуги гарантират спазването на поверителността на обработваните данни.

3.  Лицата, които имат достъп до и обработват лични данни на платеца или на получателя, спазват поверителността при обработката на данни, както и изискванията за защита на данните.

4.  Компетентните органи гарантират предоставянето на специфично обучение относно защитата на данни на лицата, които редовно събират или обработват лични данни. [Изм. 53]

ГЛАВА IV

САНКЦИИ И МОНИТОРИНГ

Член 17

Санкции

1.  Държавите членки установяват правилата за административни мерки и санкции при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и предприемат необходимото за прилагането им. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки гарантират, че когато задълженията се прилагат към доставчици на платежни услуги, при извършване на нарушение санкциите могат да се налагат на членовете на управителния орган и всички други лица, които съгласно националното законодателство носят отговорност за нарушението.

3.  До ...(29) държавите членки уведомяват за правилата по параграф 1 Комисията и Съвместния комитет на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП. Те съобщават своевременно на Комисията и Съвместния комитет на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП всяко последващо изменение в тези правила.

4.  На компетентните органи се предоставят всички правомощия за извършване на разследвания, които са им необходими за изпълнение на техните функции. За да упражняват правомощията си за налагане на санкции, компетентните органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че съответните санкции или мерки постигат целта си, и съгласуват действията си при презгранични случаи.

Член 18

Специални разпоредби

1.  Настоящият член се прилага за следните нарушения:

а)  повторно невключване на изискваната информация за платеца и получателя от доставчик на платежни услуги в нарушение на членове 4, 5 и 6; [Изм. 54]

б)  сериозно неспазване от страна на доставчиците на платежни услуги на задълженията за съхраняване на информация съгласно член 16;

в)  неспазване от страна на доставчика на платежни услуги на задължението за създаване на ефективни стратегии и процедури, основани на анализ на риска, съгласно членове 8 и 12;

вa)  сериозно неспазване на задълженията съгласно членове 11 и 12 от страна на междинните доставчици на платежни услуги. [Изм. 55]

2.  В случаите по параграф 1 административните мерки и санкциите, които могат да се налагат, включват най-малко:

а)  уведомяване на обществеността за идентичността на физическото или юридическото лице и естеството на нарушението;

б)  разпореждане, с което се изисква физическото или юридическото лице да преустанови деянието и да не го извършва повторно;

в)  ако се касае за доставчик на платежни услуги — отнемане на лиценза на доставчика;

г)  издаване на временна забрана срещу член на управителния орган на доставчика на платежни услуги или срещу всяко друго отговорно физическо лице за упражняване на функциите му в структурата на доставчика на платежни услуги;

д)  за юридически лица: административни парични санкции в размер до 10 % от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната стопанска година; когато юридическото лице е дъщерно дружество на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната стопанска година;

е)  за физически лица: административни парични санкции в размер до 5 000 000 EUR или в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — равностойността в националната парична единица към ...(30);

ж)  административни парични санкции в размер до удвоения размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие на нарушението, когато размерът им може да бъде определен.

Член 19

Публикуване на санкциите

Компетентните органи своевременно публикуват административните санкции и мерки, наложени в случаите по член 17 и член 18, параграф 1, се публикуват своевременно, в това число информацията за вида и естеството на нарушението и идентичността на лицата, които са отговорни за него, освен когато публикуването на тези данни би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари ако това е необходимо и пропорционално след оценка на всеки отделен случай. [Изм. 56]

В случай че публикуването би довело до непропорционална вреда за съответните субекти, компетентните органи публикуват санкциите, без да съобщават имената на нарушителите.

Когато компетентният орган на държава членка налага или прилага административна санкция или друга мярка в съответствие с членове 17 и 18, той уведомява ЕБО за тази санкция или мярка и за обстоятелствата, при които тя е наложена или приложена. ЕБО включва това уведомление в централната база данни за административните санкции, създадена в съответствие с член 69 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(31), и прилага спрямо него същите процедури, както за всички други публикувани санкции. [Изм. 57]

Член 20

Прилагане на санкциите от компетентните органи

При определяне на вида на административните санкции или мерки и размера на административните парични санкции компетентните органи вземат предвид съответните обстоятелства, като това включва:

а)  тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице нарушител;

в)  финансовите възможности на физическото или юридическото лице нарушител, определени според общия оборот на юридическото лице нарушител или годишния доход на физическото лице нарушител;

г)  размера на реализираната печалба или нереализираната загуба от физическото или юридическото лице нарушител, когато размерът им може да бъде определен;

д)  загубите, произтекли за трети лица в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;

е)  степента на съдействие, което физическото или юридическото лице нарушител оказва на компетентния орган;

ж)  предишните нарушения на физическото или юридическото лице нарушител.

Член 21

Уведомяване за нарушения

1.  Държавите членки създават ефективни механизми, за да насърчават уведомяването на компетентните органи за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. Прилагат се подходящи технически и организационни мерки за защита на данните от непредумишлено или незаконно унищожаване, неволна загуба, промяна или непозволено разкриване. [Изм. 58]

2.  Механизмите по параграф 1 включват най-малко:

а)  специални процедури за приемане на сигнали за нарушения и предприемане на последващи действия;

б)  подходяща защита за лицата, които подават сигнал за нередности, и тези, които уведомяват за евентуални или действителни нарушения; [Изм. 59]

в)  в съответствие с принципите от Директива 95/46/ЕО защита на личните данни на лицата, които подават сигнал за нарушение, и на физическите лица, за които се предполага, че са отговорни за нарушението.

3.  Доставчиците на платежни услуги в сътрудничество с компетентните органи създават подходящи вътрешни процедури, за да могат служителите им да уведомяват вътрешно за нарушения по сигурен, независим и анонимен канал. [Изм. 60]

Член 22

Мониторинг

1.  Държавите членки изискват от компетентните органи да осъществяват ефективен мониторинг и да предприемат необходимите мерки, за да осигурят спазването на изискванията по настоящия регламент. ЕБО може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 относно процедурите за прилагане на настоящия регламент, като взема предвид най-добрите практики в държавите членки. [Изм. 61]

1а.  Комисията координира и внимателно следи прилагането на настоящия регламент по отношение на доставчиците на платежни услуги извън Съюза и засилва сътрудничеството, когато е целесъобразно, с компетентните органи на трети държави, които отговарят за разследването на и налагането на санкции за нарушения по член 18. [Изм. 62]

1б.  До 1 януари 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на глава IV, като обръща специално внимание на презграничните случаи, доставчиците на платежни услуги в трети държави и упражняването на правомощия за разследване и налагане на санкции от страна на техните компетентни органи на национално равнище. Ако има риск от нарушение във връзка със съхранението на данни, Комисията предприема подходящи и ефективни действия, включително като внася предложение за изменение на настоящия регламент. [Изм. 63]

Член 22а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ...(32).

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 1а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 1а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 64]

ГЛАВА V

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПЪЛНОМОЩИЯ

Член 23

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Комитетът“), който е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011, при условие че разпоредбите за прилагане, приети съгласно посочената в него процедура, не изменят основните разпоредби на настоящия регламент. [Изм. 65]

ГЛАВА VI

ДЕРОГАЦИИ

Член 24

Споразумения с територии или държави, които не са посочени в член 355 от Договора [Изм. 66]

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 1а, в случаи на доказана равностойност Комисията може да разреши на държава членка да сключва споразумения с държави или територии, които не са част от територията на Съюза и които са посочени в член 355 от Договора, като споразуменията съдържат дерогации от настоящия регламент, за да могат да се третират паричните преводи между съответната държава или територия и дадената държава членка като парични преводи в рамките на тази държава членка. [Изм. 67]

Тези споразумения могат да се разрешат само ако са изпълнени следните условия:

а)  съответната държава или територия е в паричен съюз с дадената държава членка, съставлява част от валутната зона на тази държава членка или е подписала парична конвенция със Съюза, представляван от държава членка;

б)  доставчиците на платежни услуги в съответната държава или територия участват пряко или непряко в платежните и сетълмент системи в същата държава членка,

както и

в)  съответната държава или територия изисква от доставчиците на платежни услуги под нейна юрисдикция да прилагат същите правила като тези, установени с настоящия регламент.

2.  Всяка държава членка, която иска да сключи споразумение по параграф 1, изпраща искане до Комисията и ѝ предоставя цялата необходима информация.

След като Комисията получи искането на държава членка, паричните преводи между тази държава членка и съответната държава или територия временно се третират като парични преводи в рамките на тази държава членка, докато се вземе решение в съответствие с процедурата по настоящия член.

Ако Комисията прецени, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в двумесечен срок от получаване на искането и уточнява необходимата допълнителна информация.

Когато Комисията разполага с цялата информация, която счита за необходима за оценка на искането, тя уведомява съответно отправилата искането държава членка в едномесечен срок и изпраща искането до останалите държави членки.

3.  В тримесечен срок от уведомлението по параграф 2, четвърта алинея Комисията взема решение в съответствие с процедурата по член 23, параграф 2 дали да разреши на съответната държава членка да сключи споразумението по параграф 1 от настоящия член.

Във всеки случай решението по първа алинея се приема в срок до 18 месеца, след като Комисията е получила искането.

3a.  За вече съществуващите решения за разрешаване по отношение на зависими или асоциирани територии се гарантира продължаване без прекъсване, а именно Решение за изпълнение 2012/43/ЕС на Комисията(33), Решение 2010/259/ЕС на Комисията(34) и Решение 2008/982/ЕО на Комисията(35). [Изм. 68]

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1781/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ...(36).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието, посочена в член 25

Регламент (ЕО) № 1781/2006

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 7

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 11

Член 16

Член 12

Член 10

Член 11

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Членове 17—22

Член 16

Член 23

Член 17

Член 24

Член 18

-

Член 19

-

Член 25

Член 20

Член 26

(1)ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.
(2)ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г.
(4)Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70).
(5)Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9).
(6)Директива .../.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета от ... за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (OВ L …).
(7) Номер, дата и препратка към ОВ за директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(8)Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(9) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(10)Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).
(11)Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).
(12)Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).
(13) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(14) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(15) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(16) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
(17) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(18)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(19) ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1.
(20) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(21)ОВ С 32, 4.2.2014 г., стр. 9.
(22) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(23) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(24) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(25) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(26) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(27) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(28) Номер на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.
(29) Две години след влизане в сила на настоящия регламент.
(30) ОВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(31) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(32) Две години след влизане в сила на настоящия регламент.
(33) Решение за изпълнение 2012/43/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. за даване на разрешение на Кралство Дания да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови за третиране на паричните преводи между Дания и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Дания, съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2012 г., стр. 12).
(34) Решение 2010/259/ЕС на Комисията от 4 май 2010 г. за разрешаване на Френската република да сключи споразумение с Княжество Монако за третиране на паричните преводи между Френската република и Княжество Монако като парични преводи в рамките на Френската република съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 5.5.2010 г., стр. 23).
(35) Решение 2008/982/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 г. за упълномощаване на Обединеното кралство да сключи споразумение с департамент Джърси, департамент Гърнзи и остров Ман за третиране на паричните преводи между Обединеното кралство и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Обединеното кралство съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 34).
(36) Датата на траспониране на директивата, приета въз основа на COD 2013/0025.

Правна информация - Политика за поверителност