Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0024(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0140/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0140/2014

Viták :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0190

Elfogadott szövegek
PDF 576kWORD 222k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
A pénzátutalásokat kísérő adatok ***I
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0044),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0034/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2013. május 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. november 11-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0140/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 166., 2013.6.12., 2. o.
(2) HL C 271., 2013.9.19., 31. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0024

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(2),

az európai adatvédelmi biztossal való konzultációt követően(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentős feketepénz-áramlás Az illegális pénzáramlás árthat a pénzügyi szektor struktúrájának stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent a belső piacra és a nemzetközi fejlesztésre nézve, valamint közvetlenül vagy közvetve aláássa a polgárok jogállamiság iránti bizalmát. A terrorizmus és a szervezett bűnözés finanszírozása továbbra is fontos probléma, amelyet uniós szinten kell kezelni. A terrorizmus és a szervezett bűnözés árt a demokratikus intézményeknek és társadalmunk alapjait rengeti meg. Az adóparadicsomként is ismert, banktitkot fenntartó joghatóságokban és azokon keresztül működő titkos vállalati struktúrák az illegális pénzáramlást megkönnyítő döntő tényezőnek számítanak. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista tevékenységekre vagy célokra célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztethetik veszélyeztetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat. [Mód. 1]

(2)  Amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra uniós és nemzetközi szinten, a pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmus finanszírozói a bűnözői tevékenységeik megkönnyítése érdekében megpróbálhatják kihasználni kihasználják a tőke szabad mozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) keretein belüli nemzetközi együttműködés, illetve ajánlásainak globális szintű végrehajtása a szabályozási arbitrázs és a verseny torzulásának megelőzését szolgálják. Az uniós fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által 2012. februárban elfogadott, elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlás egységes átültetését az Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés vagy eltérés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangolt fellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatna a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén. [Mód. 2]

(2a)  E rendelet végrehajtása és érvényesítése, beleértve a FATF 16. ajánlását, nem járhat indokolatlan és aránytalan költségekkel a pénzforgalmi szolgáltatók és azok szolgáltatásait igénybe vevő polgárok számára, és a törvényes tőkeáramlást teljes mértékben szavatolni kell az Európai Unión belül. [Mód. 3]

(3)  A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós stratégia 2008. július 17-i felülvizsgált változata kiemelte, hogy folytatni kell a terrorizmus finanszírozásának és a terroristagyanús személyek birtokában lévő pénzügyi források felhasználásának megelőzésére irányuló erőfeszítéseket. El kell ismerni, hogy a FATF folyamatosan törekszik ajánlásainak javítására és közös megegyezés kialakítására arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan kellene végrehajtani. Az Unió felülvizsgált stratégiája megjegyzi, hogy az ajánlások valamennyi FATF-tag és a FATF-hez hasonló típusú regionális szervek tagjai általi végrehajtását rendszeres időközönként értékelik, és hogy ebben a tekintetben fontos a tagállami végrehajtásra vonatkozó közös megközelítés.

(4)  A terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében sor került bizonyos személyek, csoportok és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztását célzó intézkedések meghozatalára, beleértve a 2580/2001/EK rendeletet(4) és a 881/2002/EK tanácsi rendeletet(5). Ugyanebből a célból intézkedések kerültek elfogadásra a pénzügyi rendszernek a pénzeszközök és gazdasági erőforrások terrorista célokra terelésétől történő megvédése érdekében. Az , …/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(6)(7) számos ilyen jellegű intézkedést tartalmaz. Azonban ezen intézkedések nem akadályozzák meg teljes mértékben, hogy a terroristák és egyéb bűnözők pénzeszközeik mozgatása érdekében hozzáférhessenek a fizetési rendszerekhez.

(5)  A nemzetközi szinten történő következetes megközelítés elősegítése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén a nemzetközi szinten történő következetes megközelítés elősegítése hatékonyabbá tétele érdekében a további uniós fellépésnek figyelembe kell vennie az ezen a szinten történt előrelépéseket, nevezetesen a pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció elleni küzdelemről szóló, a FATF által 2012-ben elfogadott nemzetközi standardokat, és különösen a 16. ajánlást és az annak végrehajtására vonatkozó, átdolgozott értelmező magyarázatot. [Mód. 4]

(5a)  Külön figyelmet kell szentelni az EUMSZ 208. cikkében foglalt uniós kötelezettségeknek, azon egyre terjedő jelenség megszüntetése érdekében, hogy a pénzmosási tevékenységet a szigorúbb pénzmosásellenes jogszabályokkal rendelkező fejlett országokból a kevésbé szigorú szabályokkal rendelkező fejlődő országokba helyezzék át. [Mód. 5]

(6)  A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítése során. Ezért az adatok fizetési láncolatban való továbbításának biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó pontos és naprakész adatok kísérjék.. E tekintetben elengedhetetlen, hogy a pénzügyi intézmények az ügyfeleik számára végzett pénzátutalásokra vonatkozó megfelelő, pontos és naprakész adatokról jelentést tegyenek annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyabban akadályozhassák meg a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. [Mód. 6]

(7)  E rendelet előírásainak alkalmazása nem sérti a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(8) átültető nemzeti jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés céljából gyűjtött személyes adatok például nem dolgozhatók fel tovább a 95/46/EK irányelvvel összeegyeztethetetlen módon. Szigorúan meg kell tiltani mindenekelőtt a kereskedelmi célokra történő további feldolgozást. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet minden tagállam fontos közérdekként ismeri el. Így e rendelet alkalmazása során a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében a személyes adatoknak a megfelelő védelmi szintet biztosítani nem tudó harmadik országba történő továbbítását ugyanazon irányelv 26. cikkének (d) pontja alapján kell engedélyezni. Fontos, hogy a több joghatóságban működő, Unión kívüli fiókokkal vagy leányvállalatokkal rendelkező pénzforgalmi szolgáltatókat ne akadályozzál ésszerűtlenül a gyanús ügyletekre vonatkozó információk ugyanazon szervezeten belüli megosztásában. Ez nem sérti az Unió és harmadik országok közötti, a pénzmosás elleni küzdelmet célzó megállapodásokat, ideértve a polgároknak nyújtott kellő biztosítékokat is, amelyek egyenlő vagy megfelelő szintű védelmet biztosítanak. [Mód. 7]

(8)  Nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a személyek, akik csak papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik egy pénzforgalmi szolgáltatóval kötött szerződés alapján; ugyanez vonatkozik azokra a természetes és jogi személyekre is, akik vagy amelyek csak pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldési vagy egyéb támogató rendszereket vagy klíring és elszámolási rendszereket működtetnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára.

(9)  Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közé tartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a mobiltelefonok vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT) eszközök, a bankjegykiadó automatából (ATM) történő készpénzfelvételek, az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekében a tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket, valamint a csekkeken és váltókon keresztül megvalósuló pénzátutalásokat is, feltéve ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig. Mindazonáltal nem alkalmazható a kivétel, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-, előre vagy utólag fizetett eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják. A dinamikusan fejlődő technológiára való tekintettel fontolóra kell venni a rendelet hatályának az elektronikus pénzre és más új fizetési módokra való kiterjesztését. [Mód. 8]

(10)  A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok ne hiányozzanak vagy ne legyenek hiányosak. A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő pénzátutalások esetén csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a(z) …/…/EU irányelvben(9) előírt kötelezettségeknek eleget tettek. [Mód. 9]

(11)  A fizetésekre vonatkozó uniós jogi szabályozásra tekintettel – a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről szóló, 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(10), az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(11), és a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(12) – elegendő arról gondoskodni, hogy az Unión belüli pénzátutalásokat a megbízóra vonatkozó egyszerűsített adatok kísérjék.

(12)  Annak érdekében, hogy harmadik országokban működő, a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságok felkutathassák az ilyen célokra használt pénzeszközök forrását, az Unióból az Unión kívülre irányuló pénzátutalásoknak tartalmazniuk kell a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét. E hatóságok csak a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából kaphatnak hozzáférést a megbízóra vonatkozó adatok teljes köréhez.

(12a)  A tagállamok pénzmosás és terroristák finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságainak, valamint illetékes igazságszolgáltatási és bűnüldözési szerveinek fokozniuk kellene az egymással, illetve harmadik országok – köztük a fejlődő országok – illetékes hatóságaival folytatott együttműködést az átláthatóságnak, valamint az információk és a bevált gyakorlatok megosztásának további erősítése érdekében. Az Uniónak kapacitásbővítő programokat kellene támogatnia a fejlődő országokban ezen együttműködés megkönnyítése érdekében. A bűncselekmények felderítéséhez szükséges bizonyítékok összegyűjtésére és az ezekhez kapcsolódó adatok és információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó rendszereket tovább kell fejleszteni az Unióban a szubszidiaritás és az arányosság elvének vagy az emberi jogoknak bármilyen megsértése nélkül. [Mód. 10]

(12b)  A megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóinak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak rendelkezniük kell a személyes adatoknak azok véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelemére szolgáló megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel. [Mód. 11]

(13)  Annak érdekében, hogy az egyetlen megbízótól származó több kedvezményezettnek szánt pénzátutalásokat olcsón, az egyedi átutalásokat tartalmazó kötegelt fájlban lehessen az Unióból az Unión kívülre küldeni, gondoskodni kell arról, hogy az ilyen egyedi átutalások esetén elegendő legyen a megbízó számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját feltüntetni, feltéve hogy a kötegelt fájl tartalmazza a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

(14)  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó, előírt adatok meglétét vagy azok teljességét – különösen, ha sok pénzforgalmi szolgáltatás érintett –, javítsa a pénzátutalások nyomon követhetőségét, és segítsen azonosítani a gyanús ügyleteket. Az adatok meglétének és teljességének hatékony ellenőrzése – különösen több pénzforgalmi szolgáltató esetében – segítheti azt, hogy a vizsgálati eljárások kevésbé időigényessé és még hatékonyabbá váljanak, ami egyúttal javítja a pénzátutalások nyomon követhetőségét. A tagállamok illetékes hatóságainak így biztosítaniuk kell, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikus átutalással vagy egy kapcsolódó üzenettel a fizetési lánc egészében megadják a szükséges tranzakciós információkat.i [Mód. 12]

(15)  Mivel a névtelen pénzátutalások esetén potenciálisan fennáll a terroristák finanszírozásának a veszélye, helyénvaló előírni a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy kérjenek a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat. A FATF által kidolgozott kockázatalapú megközelítéssel összhangban helyénvaló a magasabb és az alacsonyabb kockázatú területek azonosítása a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok célzottabb kezelése érdekében. Ennek megfelelően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony kockázatalapú eljárásokat kell kialakítania, valamint a kockázatokat fel kell mérnie és mérlegelnie kell, hogy az erőforrásokat egyértelműen a pénzmosás magas kockázati területei felé irányíthassák. Ezek a hatékony kockázatalapú eljárások, melyek olyan esetekre vonatkoznak, amikor a pénzátutalásból hiányoznak az előírt, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok, segítenek a pénzforgalmi szolgáltatóknak annak hatékonyabb eldöntésében, annak eldöntése céljából, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni egy pénzátutalást, és milyen megfelelő nyomon követő intézkedéseket kell hozni. Amennyiben a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unió területén kívül letelepedett, a(z) …/…/EU irányelvve(13)l összhangban fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni az adott pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló, határokon átnyúló levelező banki kapcsolatok tekintetében. [Mód. 13]

(16)  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak különleges gondossággal kell eljárnia – felmérve a kockázatokat –, ha a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányát vagy hiányosságát észleli, és a gyanús ügyleteket jelentenie kell az illetékes hatóságoknak a(z) …/…/EU irányelvben(14) megállapított bejelentési kötelezettségekkel és a nemzeti végrehajtási intézkedésekkel összhangban.

(17)  A megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok nélkül vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalásokra vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és/vagy el kell utasítaniuk a polgári, a közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat. A magánszemélyek, jogi személyek, trösztök, alapítványok, biztosító egyesületek, holdingok és más hasonló létező vagy jövőben létrejövő jogi megállapodások megbízója vagy kedvezményezettje azonosító adatainak szükségessége alapvető tényező azon bűnözők felderítése során, akik személyazonosságukat egyébként valamely társasági struktúra mögé rejthetik. [Mód. 14]

(18)  Amíg meg nem szűnnek azok a technikai korlátok, amelyek következtében a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók nem tehetnek eleget a hozzájuk beérkezett valamennyi, megbízóra vonatkozó adat továbbítására irányuló kötelezettségüknek, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell őrizniük ezeket az adatokat. A fizetési rendszerek korszerűsítésével e technikai korlátokat meg kell szüntetni. A technikai korlátozások áthidalása érdekében az uniós tagállamok és harmadik országok közötti bankközi transzferek esetében ösztönözni lehetne az egységes eurófizetési térség átutalási rendszerének alkalmazását; [Mód. 15]

(19)  Mivel a bűnügyi nyomozások során néha csak az eredeti pénzátutalás után hónapokkal, sőt évekkel később azonosíthatók a szükséges adatok vagy az érintett személyek, és annak érdekében, hogy a nyomozások keretében hozzá lehessen férni a lényeges bizonyítékokhoz, helyénvaló kötelezni a pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat megőrizzék a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozása céljából. Ezt az adatmegőrzési időtartamot öt évre kell korlátozni kell., melyet követően minden személyes adatot törölni kell, amennyiben a nemzeti jog másként nem rendelkezik. Az adatok további megőrzése akkor engedélyezett, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzését, felderítését, illetve vizsgálatát szolgálja, és nem haladhatja meg a tíz éves időkeretet. A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az e rendelet alapján megőrzött adatokat csak a rendeletben meghatározott célokra használják fel. [Mód. 16]

(20)  A terrorizmus elleni küzdelem keretében történő gyors intézkedés érdekében a pénzforgalmi szolgáltatóknak haladéktalanul válaszolniuk kell a letelepedésük szerinti tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságainak a megbízóra vonatkozó adatokra irányuló kéréseire.

(21)  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának tagállama szerinti munkanapok száma határozza meg azon napok számát, amelyen belül válaszolni kell a megbízóra vonatkozó adatok iránti kérésekre.

(22)  Az e rendeletben foglalt követelményeknek való jobb megfelelés érdekében, és „A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről” című, 2010. december 9-i bizottsági közlemény nyomán ki kell bővíteni az illetékes hatóságok felügyeleti intézkedések elfogadására vonatkozó hatáskörét, valamint szankcionálási hatáskörét. Rendelkezni kell közigazgatási szankciókról, és tekintve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fontosságát, a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell meghatározniuk. A tagállamoknak ezekről értesíteniük kell a Bizottságot, valamint az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(15) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (Európai Bankhatóságot) (a továbbiakban: EBH); az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(16) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot) (a továbbiakban: EBFH); és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(17) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapírpiaci Hatóságot) (a továbbiakban: EÉPH).

(23)  E rendelet XXX cikkének V. fejezetének a végrehajtásához egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket E a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(18) megfelelően kell gyakorolni. [Mód. 17]

(24)  Az Unió területén kívül eső országok és területek egy része monetáris uniót alkot valamely tagállammal, egy tagállam valutaövezetéhez tartozik, vagy monetáris egyezményt írt alá az Uniót képviselő egyik tagállammal, és vannak olyan pénzforgalmi szolgáltatóik, amelyek közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az adott tagállam fizetési és elszámolási rendszereiben. Annak elkerülése érdekében, hogy e rendeletnek az érintett tagállamok és ezen országok vagy területek között történő pénzátutalásokra való alkalmazása következtében ezen országok vagy területek gazdaságát számottevő negatív hatás érje, helyénvaló lehetőséget biztosítani arra, hogy ezeket a pénzátutalásokat az adott tagállamokon belüli pénzátutalásként kezeljék.

(25)  A pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlementi és tanácsi rendeletet(19) a szükséges módosításainak fényében az egyértelműség kedvéért hatályon kívül kell helyezni.

(26)  Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a fellépés nagyságrendje vagy hatása miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(27)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különös tekintettel a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogra (7. cikk), a személyes adatok védelméhez való jogra (8. cikk) és a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogra (47. cikk), valamint a ne bis in idem elvre.

(28)  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni új keretszabályozás zökkenőmentes bevezetésének biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet alkalmazásának kezdőidőpontja egybeessen a(z) …/…/EU irányelv(20) átültetési határidejének végével.

(28a)  Az Európai Adatvédelmi Biztps 2013. július 4-i véleménye(21),

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a pénzátutalásokat kísérő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatokkal kapcsolatos szabályokat, a pénzátutalások során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)  „terrorizmus finanszírozása”: a terrorizmus finanszírozása a(z) [xxxx/yyyy] irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint;

(2)  „pénzmosás”: a(z) …/…/EU irányelv(22) 1. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett pénzmosási tevékenységek;

(3)  „megbízó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely vagy a saját számlájáról végez pénzátutalást, vagy pénzátutalási megbízást ad;”: a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének 7. pontjában meghatározott megbízó; [Mód. 18]

(4)  „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt jogosultja; ”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 8. pontjában meghatározott kedvezményezett; [Mód. 19]

(5)  „pénzforgalmi szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szakmai minőségében pénzátutalási szolgáltatásokat nyújt;”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 9. pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltató; [Mód. 20]

(6)  „közvetítő pénzforgalmi szolgáltató”: az a pénzforgalmi szolgáltató, aki vagy amely sem a megbízó, sem a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, hanem pénzátutalást fogad és továbbít a megbízó vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy egy másik közvetítő pénzforgalmi szolgáltató nevében;

(7)  „pénzátutalás”: a megbízó nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy pénzforgalmi szolgáltatón, különösen a 2007/64/EK irányelv szerinti „készpénz-átutalási szolgáltatásokon” és „beszedésen” keresztül hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos vagy sem; [Mód. 21]

(8)  „kötegelt fájlban történő átutalás”: több egyedi pénzátutalás, amelyek továbbítás céljára egy kötegbe kerülnek;

(9)  „egyedi ügyletazonosító”: a pénzforgalmi szolgáltató által – a pénzátutalás végrehajtásához használt fizetési és elszámolási rendszer vagy üzenetküldési rendszer protokolljaival összhangban – meghatározott betű- vagy szimbólumkombináció, amely lehetővé teszi az ügylet visszakövetését a megbízóig és a kedvezményezettig;

(10)  „személyek közötti” átutalás: két természetes személy közötti ügyletkét olyan természetes személy közötti ügylet, akik fogyasztókként kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységükön kívüli célból járnak el. [Mód. 22]

3. cikk

Hatály

(1)  Ez a rendelet az Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltatók által küldött vagy fogadott, bármely pénznemben megvalósuló pénzátutalásokra alkalmazandó.

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a 2014/.../EU irányelvben (pénzügyi szolgáltatások irányelvben) meghatározott alkalmazandó hitelkártya vagy betéti kártyaalkalmazandó a 2014/.../EU irányelvben (pénzügyi szolgáltatások irányelvben) meghatározott, vagy mobiltelefon, elektronikus pénz vagy más digitális vagy információtechnológiai (IT) eszköz használatával végrehajtott pénzátutalásokra, ha a következő feltételek teljesülnek: [Mód. 23]

a)  a kártyát vagy eszközt hivatásos kereskedelmi vagy üzleti társaság áruinak és szolgáltatásainak áruk és szolgáltatások kifizetésére használják; [Mód. 24]

b)  a tranzakcióból származó minden átutalást kísér a fent említett kártya vagy eszköz száma.

Mindazonáltal a rendelet alkalmazandó akkor, ha a hitel-betéti vagy betéti előre fizetett kártyát, utalványt a mobiltelefont, e-pénzt vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT-)eszközt IT-eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják. [Mód. 25]

(3)  Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a természetes vagy jogi személyekre, akiknek tevékenysége csak papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítására terjed ki, és akik egy pénzforgalmi szolgáltatóval kötött szerződés alapján lépnek fel, valamint semely olyan természetes vagy jogi személyre, akiknek vagy amelyeknek tevékenysége csak pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldési vagy egyéb támogató rendszerek vagy klíring és elszámolási rendszerek működtetésére korlátozódik a pénzforgalmi szolgáltatók számára. [Mód. 26]

Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan pénzátutalásokra:

a)  amelyek esetén a pénzátutalás eredményeként a megbízó a saját számlájáról vesz fel készpénzt;

b)  amelyek esetén a pénzeszközök átutalása egy tagállamon belül a hatóságok számára adók, pénzbírságok vagy más illetékek megfizetése céljából történik;

c)  amelyek esetén mind a megbízó, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató.

II. FEJEZET

A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

1.szakasz

A megbízó pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek

4. cikk

A pénzátutalásokat kísérő adatok

(1)  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a megbízóra vonatkozó következő adatok kísérjék a pénzátutalást:

a)  a megbízó neve;

b)  a megbízó számlaszáma, ha ilyen számlát használnak a pénzátutalás feldolgozásához, vagy ha erre a célra nem használnak ilyen számlát, akkor egy egyedi ügyletazonosító;

c)  a megbízó címe, vagy nemzeti azonosítószáma, vagy ügyfél-azonosító száma, vagy születési ideje és helye. [Mód. 27]

(2)  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezettre vonatkozó következő adatok kísérjék a pénzátutalást:

a)  a kedvezményezett neve; és

b)  a kedvezményezett számlaszáma, ha ilyen számlát használnak a pénzátutalás feldolgozásához, vagy ha erre a célra nem használnak ilyen számlát, akkor egy egyedi ügyletazonosító.

(3)  A pénzeszközök átutalása előtt a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján a(z) …/…/EU irányelvvel(23) összhangban alkalmazza az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, és ellenőrzi az (1) bekezdésben említett adatok pontosságát és teljességét. [Mód. 28].

(4)  Ha pénzeszközök átutalása a megbízó számlájáról történik, a (3) bekezdésben említett ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni a következő esetekben:

a)  ha a megbízó személyazonosságát a(z) …/…/EU irányelv* 11. cikkének megfelelően a számlanyitáshoz kapcsolódóan ellenőrizték és az ellenőrzés során szerzett információt az említett irányelv 39. cikkének megfelelően megőrizték;

vagy

b)  ha a(z) …/…/EU irányelv(24) 12. cikkének (5) bekezdése alkalmazandó a megbízóra.

(5)  Mindazonáltal a (3) bekezdéstől eltérve nem számláról teljesített pénzátutalások esetén a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának nem az 1000 EUR-ig terjedő pénzátutalások esetében legalább a megbízó nevét ellenőriznie kell, azonban ellenőriznie kell a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó, az (1) bekezdésben említett adatokat, minden adatot ha az összeg nem haladja meg az 1 000 EUR-t és nem tűnik más pénzátutalásokkalátutalások több összefüggőnek tűnő művelettel történnek, vagy ha , amelyek a szóban forgó átutalással együtt meghaladják az 1 000 EUR-t. [Mód. 29]

5. cikk

Pénzátutalások az Unión belül

(1)  A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, a pénzátutaláskor csak a megbízó és a kedvezményezett teljes nevét és megbízó számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját kell megadni a 260/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdése b) pontjában meghatározott tájékoztatási követelmények sérelme nélkül. [Mód. 30]

(2)  Az (1) bekezdés ellenére, a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója a(z) …/…/EU irányelv(25) 16. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében, vagy III. mellékletében említett magasabb kockázat esetében a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó teljes körű tájékoztatást kér, vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatójának a kérésére a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül rendelkezésre bocsátja a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatokat a 4. cikknek megfelelően. [Mód. 31]

6. cikk

Pénzátutalások az Unión kívülre

(1)  Az egyetlen megbízótól származó, kötegelt fájlban történő átutalások esetén, amennyiben a kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatói az Unión kívül letelepedettek, a 4. cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó a kötegelt fájlban összegyűjtött egyedi átutalásokra, feltéve, hogy a kötegelt fájl tartalmazza az említett cikkben előírt adatokat és az egyedi átutalások tartalmazzák a megbízó számlaszámát vagy az egyedi ügyletazonosítóját.

(2)  A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, az 1 000 EUR-t meg nem haladó pénzátutalásokat csak a következő adatoknak kell kísérnie: [Mód. 2]

a)  a megbízó neve;

b)  a kedvezményezett neve;

c)  mind a megbízó, mind a kedvezményezett számlaszáma vagy az egyedi ügyletazonosító.

Ezen adatok pontosságát nem kell ellenőrizni, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

2.szakasz

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek

7. cikk

A megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése

(1)  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ellenőrzi, hogy a pénzátutalásokhoz használt üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszeren belül a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra vonatkozó mezőket az adott üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályai keretén belüli, kockázatalapon létrehozott, visszaélés elleni belső eljárások által megengedett karakterek és beviteli adatok felhasználásával kitöltötték-e. [Mód. 33]

(2)  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának észlelésére:

a)  olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, az 5. cikkben előírt adatok;

b)  olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok, és adott esetben a 14. cikkben előírt adatok;

és

c)  olyan kötegelt fájlban történő átutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében a kötegelt fájlban történő átutalás tekintetében előírt adatok.

(3)  Az olyan 1 000 EUR-t meghaladó pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ellenőrzi a kedvezményezett személyazonosságát, ha azt még nem ellenőrizték.

(4)  Az olyan 1 000 EUR-t nem meghaladó pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie a kedvezményezettre vonatkozó adatokat, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

A tagállamok csökkenthetik vagy megszüntethetik ezt a küszöbértéket, ha a nemzeti kockázatértékelés alapján javallott a nem számláról történő pénzátutalások feletti ellenőrzés fokozása. Azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a mentesítési lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot. [Mód. 34]

(4a)  Amennyiben a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye harmadik országban található, ami fokozott kockázati szintet jelent, a(z) …/…/EU irányelvvel(26) összhangban fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni az adott pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló, határokon átnyúló levelező banki kapcsolatok tekintetében. [Mód. 35]

8. cikk

Pénzátutalások a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal

(1)  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kockázatalapú eljárásokat alakít ki hoz létre a(z) …/…/EU irányelv(27) 16. cikkének (2) bekezdésében és III. mellékletében azonosított kockázatok alapján, annak meghatározása céljából, hogy mikor kell végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni egy pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó teljes körű adatok, valamint amelyek révén a megfelelő nyomon követő intézkedések meghatározhatók. [Mód. 36]

(1a)  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója minden esetben eleget tesz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos minden vonatkozó jogszabálynak vagy közigazgatási rendelkezésnek, különösen a 2580/2001/EK rendeletnek, a 881/2002/EK rendeletnek és a(z) …/…/EU irányelvnek(28) . [Mód. 37]

Amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy nem az üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték ki, vagy elutasítja az átutalást, vagy a kifizetési ügylet végrehajtása előtt felfüggeszti azt és elkéri a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét. [Mód. 38]

(2)  Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató rendszeresen elmulasztja az előírt, megbízóra vonatkozó adatok teljes körének elküldését, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója lépéseket tesz, amelyek kezdetben figyelmeztetések küldését és határidők megszabását jelenthetik, azt megelőzően, hogy vagy visszautasítja az adott pénzforgalmi szolgáltatótól származó jövőbeli pénzátutalásokat, vagy esetleg úgy dönt, hogy korlátozza vagy megszünteti az érintett pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatát. [Mód. 39]

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója jelenti ezt a tényt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságoknak.

9. cikk

Értékelés és jelentés

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a saját kockázatalapú eljárásai szerint a hiányzó vagy hiányos, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatokat is figyelembe veszi annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és jelenteni kell-e a pénzügyi hírszerző egységnek. A pénzforgalmi szolgáltató a hatékony kockázatalapú eljárásaiban összpontosít a(z) …/…/EU irányelv(29) 16. cikkének (3) bekezdése és III. melléklete szerint azonosított egyéb kockázati tényezőkre is, valamint megteszi a megfelelő intézkedéseket ezekkel kapcsolatosan. [Mód. 40]

3.szakasz

A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek

10. cikk

Keeping information on the payer and the payee with the transfer

A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató biztosítja, hogy a pénzátutalást kísérő valamennyi beérkezett, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adat az átutalással együtt maradjon.

11. cikk

A megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése

(1)  A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató ellenőrzi, hogy a pénzátutalásokhoz használt üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszeren belül a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra vonatkozó mezőket az adott rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek és beviteli adatok felhasználásával kitöltötték-e.

(2)  A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának vagy hiányosságának észlelésére: [Mód. 41]

a)  olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, az 5. cikkben előírt adatok;

b)  olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok, vagy adott esetben a 14. cikkben előírt adatok;

és

c)  olyan kötegelt fájlban történő átutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében a kötegelt fájlban történő átutalás tekintetében előírt adatok.

12. cikk

Pénzátutalások a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal

(1)  A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak szolgáltató kockázatalapú eljárásokat alakít ki annak meghatározása céljából, hogy mikor kell végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni egy pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok, valamint amelyek révén a hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó benyújtott adatok hiányoznak-e vagy hiányosak-e, és megfelelő nyomon követő intézkedések meghatározhatók intézkedéseket hoz.. [Mód. 42]

Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányoznak , vagy nem az üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték ki, vagy hiányosak, vagy elutasítja az átutalást, vagy a kifizetési ügylet végrehajtása előtt felfüggeszti azt vagy elkéri a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét. [Mód. 43]

(2)  Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató rendszeresen elmulasztja az előírt, megbízóra vonatkozó adatok elküldését, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató lépéseket tesz, amelyek kezdetben figyelmeztetések küldését és határidők megszabását jelenthetik, azt megelőzően, hogy vagy visszautasítja az adott pénzforgalmi szolgáltatótól származó jövőbeli pénzátutalásokat vagy esetleg úgy dönt, hogy korlátozza vagy megszünteti az érintett pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatát.

A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatója jelenti ezt a tényt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságoknak.

13. cikk

Értékelés és jelentés

A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a hiányzó vagy hiányos, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatokat is figyelembe veszi annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és jelenteni kell-e a pénzügyi hírszerző egységnek.

14. cikk

Technikai korlátok

(1)  Ez a cikk azon esetekben alkalmazandó, amikor a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató pedig az Unión belül letelepedett.

(2)  Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor nem észleli, hogy az e rendeletben előírt megbízóra vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, használhat olyan, technikailag korlátozott fizetési rendszert a pénzátutalásoknak a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához történő továbbítására, amely nem teszi lehetővé a megbízóra vonatkozó adatok pénzátutalásokkal együtt történő elküldését.

(3)  Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor észleli, hogy az e rendeletben előírt, megbízóra vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, csak akkor használhat technikailag korlátozott fizetési rendszert, ha erről a tényről – vagy e tény közlését lehetővé tevő üzenetküldési vagy fizetési rendszeren keresztül, vagy más eljárás révén – tájékoztatni tudja a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját, feltéve hogy a kommunikáció módját mindkét pénzforgalmi szolgáltató elfogadja, vagy arról megállapodik.

(4)  Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató technikailag korlátozott fizetési rendszert használ, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának kérésére, a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül e pénzforgalmi szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megbízóról hozzá beérkezett összes adatot, tekintet nélkül arra, hogy az adatok teljes körűek-e vagy sem.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS

15. cikk

Együttműködési kötelezettségek és egyenértékűség

(1)  A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak teljes körűen és haladéktalanul, a letelepedésük szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően kell válaszolniuk kizárólag a tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságaitól érkező, az ebben a rendeletben előírt adatokkal kapcsolatos megkeresésekre. Egyedi biztosítékokat kell életbe léptetni annak biztosítása érdekében, hogy ez az információcsere megfeleljen az adatvédelmi követelményeknek. A pénzforgalmi szolgáltatók által tárolt adatokhoz nem férhetnek hozzá más külső hatóságok vagy felek. [Mód. 45]

(1a)  Mivel az illegális pénzáramlások nagy része az adóparadicsomokban köt ki, az Uniónak nagyobb nyomást kellene gyakorolnia ezekre az országokra annak érdekében, hogy együttműködjenek az illegális pénzáramlások elleni küzdelemben, és az átláthatóság javításában. [Mód. 46]

(1b)  Az Unión belül működő pénzforgalmi szolgáltatóknak ezt a rendeletet azokra a harmadik országokban működő leányvállalataikra és fióktelepeikre kell alkalmazniuk, melyek nem minősülnek egyenértékűnek.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Unión kívüli jogrendszerek jogi és felügyeleti keretének e rendelet követelményeivel egyenértékűnek történő elismerésére vonatkozóan.[Mód. 47]

15a. cikk

Adatvédelem

(1)  A személyes adatok a tagállamok által e rendelet keretei között végzett feldolgozása tekintetében a pénzforgalmi szolgáltatók e rendelet alkalmazásában feladataikat a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti joggal összhangban végzik.

(2)  A pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják, hogy az e rendelet alapján megőrzött adatokat csak a rendeletben leírt célokra használják fel, kereskedelmi célokra semmilyen esetben sem.

(3)  Az adatvédelmi hatóságok – akár közvetett módon is – jogosultak arra, hogy úgy hivatalból, mint panasz alapján kivizsgáljanak minden, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos problémát. Ez magában foglalja – különösen – az adatfájlhoz a pénzforgalmi szolgáltatónál és az illetékes nemzeti hatóságoknál való hozzáférést. [Mód. 48]

15b. cikk

A személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

A személyes adatoknak a 95/46/EK irányelv 25. cikke szerinti megfelelő védelmi szintet biztosítani nem tudó harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha:

a)  megfelelő adatvédelmi intézkedéseket és garanciákat biztosítanak; valamint

b a felügyeleti hatóság – az említett intézkedések és garanciák értékelését követően – előzetesen jóváhagyta az adatok továbbítását. [Mód. 49]

16. cikk

Az adatok nyilvántartása

A megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok nem őrizhetők meg a szigorúan szükséges időn túl. A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4., 5., 6. és 7. cikkben előírt adatokat nyilvántartásában legfeljebb 5 évig megőrzi. A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak öt éven át nyilvántartásaiban meg kell őriznie a beérkezett összes adatot. Ezen időtartam lejártával a személyes adatokat törölni kell, hacsak a nemzeti jog, amely meghatározza, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak milyen körülmények között lehet vagy kell tovább megőrizniük az adatokat, másképp nem rendelkezik. A tagállamok csak kellően és megfelelően indokolt, kivételes esetekben akkor engedélyezhetik vagy írhatják elő az adatok további időtartamra történő megőrzését, és csak akkor, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése, felderítése, illetve vizsgálata céljából szükséges. Az adatok megőrzésének a pénzátutalás végrehajtását követő maximális időtartama nem haladhatja meg a tíz évet a személyes adatok tárolásának pedig meg kell felelnie a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti jognak. [Mód. 50]

A megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóinak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak rendelkezniük kell a személyes adatoknak azok véletlen vagy jogsértő megsemmisülése, illetve véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy jogosulatlan hozzáférése elleni védelmére szolgáló megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel. [Mód. 51]

A megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók által a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozóan gyűjtött adatokat a megőrzési időszak leteltét követően törölni kell. [Mód. 52]

16a. cikk

Hozzáférés az információkhoz és azok bizalmas kezelése

(1)  A pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják, hogy az e rendelet céljából gyűjtött információk csak a kijelölt személyek számára hozzáférhetők, illetve csak a vállalt kockázat elvégzéséhez szigorúan szükséges személyekre korlátozódnak.

(2)  A pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják a feldolgozott adatok titkosságának tiszteletben tartását.

(3)  A megbízó vagy a kedvezményezett személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező és azokkal foglalkozó személyeknek tiszteletben kell tartaniuk az adatfeldolgozási folyamatok bizalmas jellegét, valamint az adatvédelmi előírásokat.

(4)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a személyes adatok rendszeres gyűjtésével vagy feldolgozásával foglalkozó személyek speciális adatvédelmi képzésben részesüljenek.i [Mód. 53]

IV. FEJEZET

SZANKCIÓK ÉS NYOMON KÖVETÉS

17. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet előírásainak megsértése esetén alkalmazandó közigazgatási intézkedésekre és szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges rendelkezést azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó kötelezettségek megsértése esetén szankciók legyenek alkalmazhatók a vezetőtestület tagjaira és bármely más magánszemélyre, aki a nemzeti jog alapján felelős a jogsértésért.

(3)  A tagállamok …(30)-ig értesítik a Bizottságot és az EBH, az EBFH és az EÉPH vegyes bizottságát az (1) bekezdésben említett szabályokról. Haladéktalanul értesítik a Bizottságot és az EBH, az EBFH és az EÉPH vegyes bizottságát azok későbbi módosításairól.

(4)  Az illetékes hatóságokat fel kell ruházni minden olyan vizsgálati hatáskörrel, amely feladataik ellátásához szükséges. Az illetékes hatóságok szankcionálási hatáskörük gyakorlása során szorosan együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a szankciók vagy intézkedések elérjék a kívánt hatást, és több tagállamra kiterjedő esetek kezelése során intézkedéseiket koordinálják.

18. cikk

Különös rendelkezések

(1)  Ezt a cikket a következő jogsértésekre kell alkalmazni:

a)  a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozóan előírt adatok pénzforgalmi szolgáltató általi ismételt meg nem adása, a 4., 5. és 6. cikket megsértve; [Mód. 54]

b)  a pénzforgalmi szolgáltatók súlyos mulasztása az adatok 16. cikk szerinti nyilvántartásának biztosítása terén;

c)  a pénzforgalmi szolgáltató nem alakít ki hatékony kockázatalapú szabályokat és eljárásokat a 8. és 12. cikkben előírtaknak megfelelően.

ca)  a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók súlyos mulasztása a 11. és a 12. cikknek való megfelelés terén. [Mód. 55]

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben alkalmazható közigazgatási intézkedések és szankciók közé tartoznak legalább a következők:

a)  nyilvános nyilatkozat, amely megnevezi a természetes vagy jogi személyt és a jogsértés természetét;

b)  végzés, amely előírja a természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással és tartózkodjon a magatartás megismétlésétől;

c)  pénzforgalmi szolgáltató esetében a szolgáltató engedélyének visszavonása;

d)  a pénzforgalmi szolgáltató vezetőtestülete bármely tagjának, vagy bármely természetes személynek, akit felelősnek tartanak, az átmeneti eltiltása a pénzforgalmi szolgáltatónál történő feladatvégzéstől;

e)  jogi személy esetén közigazgatási pénzbírság az adott jogi személy előző üzleti évi teljes éves árbevételének legfeljebb 10 %-áig; ha a jogi személy egy anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó teljes éves árbevétel a végső anyavállalat konszolidált beszámolója szerinti, előző üzleti évi teljes éves árbevétel;

f)  természetes személy esetében közigazgatási pénzbírság legfeljebb 5 000 000 EUR, illetve azokban a tagállamokban, amelyekben nem az euró a hivatalos pénznem, ennek az összegnek a nemzeti pénznemben kifejezett értéke …(31) napján;

g)  közigazgatási pénzbírság a jogsértésből származó nyereség vagy az azáltal elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszereséig, amennyiben a veszteség, illetve a nyereség meghatározható.

19. cikk

A szankciók közzététele

(1)  Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül közzéteszik a 17. cikkben és a 18. cikk (1) bekezdésében említett esetekben alkalmazott közigazgatási intézkedést vagy szankciót indokolatlan késedelem nélkül közzé kell tenni, ezen belül a jogsértés típusára és jellegére és a felelős személyek kilétére vonatkozó információkat, kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását amennyiben az egyes esetek értékelése alapján ez szükséges és arányos. [Mód. 56]

(2)  Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, az illetékes hatóságok anonim módon teszik közzé a szankciókat.

(2a)  Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága a 17. és 18 cikkel összhangban közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést szab ki vagy alkalmaz, értesítenie kell az EBH-t a szankcióról vagy intézkedésről, illetve azokról a körülményekről, amelyek között azt kiszabták vagy alkalmazták. Az EBH az ilyen jellegű értesítést rögzíti a közigazgatási szankciók 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(32) 69. cikkével összhangban létrehozott adatbázisában, valamint ugyanazokat az eljárásokat alkalmazza az értesítésre, mint az egyéb közzétett szankciókra. [Mód. 57]

20. cikk

Szankciók illetékes hatóságok általi alkalmazása

A közigazgatási szankciók vagy intézkedések típusának, valamint a közigazgatási pénzbírság szintjének meghatározásakor az illetékes hatóságok figyelembe vesznek minden lényeges körülményt, többek között:

a)  a jogsértés súlyosságát és időtartamát;

b)  a felelős természetes vagy jogi személy felelősségének mértékét;

c)  a felelős természetes vagy jogi személynek a felelős jogi személy teljes árbevételében vagy a felelős természetes személy éves jövedelmében kifejezett pénzügyi erejét;

d)  a felelős természetes vagy jogi személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség jelentőségét, amennyiben ezek meghatározhatók;

e)  harmadik feleknek a jogsértés által okozott veszteségét, amennyiben meghatározható;

f)  a felelős természetes vagy jogi személy illetékes hatósággal való együttműködésének szintjét;

g)  a felelős természetes vagy jogi személy általi korábbi jogsértéseket.

21. cikk

A jogsértések jelentése

(1)  A tagállamok e rendelet előírásai megsértésének az illetékes hatóságoknál történő bejelentését hatékony mechanizmusok bevezetésével ösztönzik. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell végrehajtani az adatoknak azok véletlen vagy jogsértő megsemmisülése, illetve véletlen elvesztése, megváltoztatása vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatala elleni védelme érdekében. [Mód. 58]

(2)  Az (1) bekezdésben említett mechanizmusok közé tartoznak legalább a következők:

a)  a jogsértésekről szóló jelentések átvételére és nyomon követésére vonatkozó konkrét eljárások;

b)  a visszaélést jelentő és a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyek megfelelő védelme; [Mód. 59]

c)  a személyes adatok védelme mind a jogsértést jelentő személy, mind a jogsértésért feltételezetten felelős természetes személy esetében, a 95/46/EK irányelvben meghatározott elveknek megfelelően.

(3)  A pénzforgalmi szolgáltatók az illetékes hatóságokkal együttműködve megfelelő belső eljárásokat alakítanak ki alkalmazottaik számára a jogsértések külön biztonságos, független és névtelen csatornán, belsőleg történő jelentéséhez. [Mód. 60]

22. cikk

Nyomon követés

(1)  A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy kövessék eredményesen nyomon e rendelet előírásainak betartását, és annak biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatásokat adhat ki az e rendelet végrehajtásához szükséges eljárásokról, figyelembe véve a tagállamok bevált gyakorlatait. [Mód. 61]

(1a)  A Bizottság koordinálja és gondosan figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazását az Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltatók tekintetében, valamint szükség esetén megerősíti a harmadik országbeli, a 18. cikk szerinti jogsértések kivizsgálásáért és szankcionálásáért felelős hatóságokkal folytatott együttműködést.i [Mód. 62]

(1b)  A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a IV. fejezet alkalmazásáról, különös tekintettel a határokon átnyúló ügyekre, a harmadik országbeli pénzforgalmi szolgáltatókra és az illetékes nemzeti hatóságaik által gyakorolt vizsgálati és szankciókiszabási hatáskörre. Az adattárolással kapcsolatos jogsértés kockázata esetén a Bizottság megfelelő és hatékony intézkedéseket hoz, melyek magukban foglalják e rendelet módosítására vonatkozó javaslat benyújtását. [Mód. 63]

22a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottság …(33) kezdődően határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 15. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 15. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy az abban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 15. cikk (1a) bekezdésében hivatkozott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról való értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 64]

V. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK

23. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot munkájában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)  E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni, amennyiben az ebben előírt eljárás szerint elfogadott végrehajtási rendelkezések nem változtatják meg e rendelet alaprendelkezéseit. [Mód. 65]

VI. FEJEZET

ELTÉRÉSEK

24. cikk

A Szerződés 355. cikkében nem említett területekkel vagy országokkal kötött megállapodások [Mód. 66]

(1)  A nem Bizottság – olyan esetekben, amikor az egyenértékűség megalapozott – bármely tagállam számára engedélyezheti, hogy az Unió a Szerződés 355. cikkében említett területének részét nem képező országgal vagy területtel olyan megállapodásokat kössön, amelyek eltéréseket tartalmaznak e rendelettől, annak érdekében, hogy az adott ország vagy terület és az érintett tagállam között történő pénzátutalásokat az érintett tagállamon belüli pénzátutalásként lehessen kezelni. [Mód. 67]

Ezeket a megállapodásokat kizárólag a következő összes feltétel teljesülése esetén lehet engedélyezni:

a)  az érintett ország vagy terület monetáris uniót alkot az érintett tagállammal, vagy a tagállam valutaövezetéhez tartozik, vagy monetáris egyezményt kötött az egyik tagállam által képviselt Unióval;

b)  az érintett országban vagy területen található pénzforgalmi szolgáltatók közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az adott tagállamban működő fizetési és elszámolási rendszerekben;

és

c)  az érintett ország vagy terület a joghatósága alá tartozó pénzforgalmi szolgáltatóktól az e rendeletben megállapítottakkal egyező szabályok alkalmazását követeli meg.

(2)  Az (1) bekezdésben említett megállapodást megkötni kívánó tagállam kérelmet küld a Bizottsághoz, és megad számára minden szükséges információt.

Amint a tagállam kérelme beérkezik a Bizottsághoz, az adott tagállam és az érintett ország vagy terület között történő pénzátutalásokat átmenetileg a tagállamon belüli pénzátutalásokként kell kezelni, amíg az ebben a cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozat nem születik.

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik minden szükséges információval, a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és meghatározza, hogy milyen kiegészítő információra van szüksége.

Amikor a Bizottság megkapta a kérelem elbírálásához általa szükségesnek ítélt valamennyi információt, egy hónapon belül értesíti a kérelmező tagállamot, és továbbítja a kérelmet a többi tagállamnak.

(3)  A 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság a (2) bekezdés negyedik albekezdésében említett értesítéstől számított három hónapon belül határoz arról, hogy engedélyezi-e az érintett tagállam számára az e cikk (1) bekezdésében említett megállapodás megkötését.

Az első albekezdésben említett határozatot a kérelem Bizottsághoz történő beérkezésétől számított tizennyolc hónapon belül mindenképpen el kell fogadni.

(3a)  Biztosítani kell a függő vagy társult területekre vonatkozó, engedélyezett határozatok – nevezetesen a 2012/43/EU bizottsági végrehajtási határozat(34), a 2010/259/EK bizottsági határozat(35) és a 2008/982/EK bizottsági határozat(36) – megszakítás nélküli folytatását.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1781/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet …(37)tól/-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ….

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

A 25. cikkben említett megfelelési táblázat.

1781/2006/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk, (1) bekezdés

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

8. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

16. cikk

12. cikk

10. cikk

11. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

17–22. cikk

16. cikk

23. cikk

17. cikk

24. cikk

18. cikk

-

19. cikk

-

25. cikk

20. cikk

26. cikk

(1)HL C 166., 2013.6.12., 2. o.
(2)HL C 271., 2013.9.19., 31. o.
(3)HL C […], […], […] o.
(4)A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (HL L 344., 2001.12.28., 70. o.)
(5)A Tanács 881/2002/EK Rendelete (2002. május 27.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.).
(6) Szám, dátum és HL referencia a COD 2013/0025 alapján.
(7)Az Európai parlament és a Tanács …/…/EZ irányelve a pénzügyi rendszerek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről HL L […], […], […] o.
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
(9) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.)
(11)Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete ( 2012. március 14. ) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.)
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve ( 2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)
(13) HL : Kérném beilleszteni az irányelv számát a COD 2013/0025 alapján.
(14) HL : Kérném beilleszteni az irányelv számát a COD 2013/0025 alapján.
(15) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete ( 2010. november 24. ) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12.o.).
(16) Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete ( 2010. november 24. ) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48.o.)
(17) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete ( 2010. november 24. ) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84.o.).
(18)Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.)
(19) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.
(20) HL : Kérném beilleszeni az irányelv számát a COD 2013/0025 alapján.
(21) HL C 32., 2014.2.4., 9. o.
(22) HL : Kérném beilleszteni az elfogadott irányelv számát a COD 2013/0025 alapján.
(23) Az elfogadott irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(24) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(25) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(26) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(27) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(28) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(29) Az irányelv száma a COD 2013/0025 alapján.
(30) E rendelet hatálybalépését követő 2 évvel.
(31) E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(32) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).
(33) HL : Kérném beilleszteni a dátumot: 2 évvel e rendelet hatálybalépését követően.
(34) A Bizottság 2012/43/EU végrehajtási határozata (2012. január 25.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Dán Királyságnak a Grönlanddal, illetve a Feröer szigetekkel kötendő, a Dán Királyság és e területek közötti pénzátutalásoknak Dánián belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodások megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 24., 2012.1.27., 12. o.).
(35) A Bizottság 2010/259/EU határozata (2010. május 4.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Francia Köztársaságnak a Monacói Hercegséggel a Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség közötti pénzátutalásoknak a Francia Köztársaságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 112., 2010.5.5., 23. o.).
(36) A Bizottság 2008/982/EK határozata (2008. december 8.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Egyesült Királyságnak a Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel az Egyesült Királyság és e területek közötti pénzátutalások Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 352., 2008.12.31., 34. o.).
(37) Ezen irányelv átültetésének dátuma, a COD 2013/0025 alapján.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat