Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0024(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0140/2014

Pateikti tekstai :

A7-0140/2014

Debatai :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Balsavimas :

PV 11/03/2014 - 9.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0190

Priimti tekstai
PDF 600kWORD 218k
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d. - Strasbūras
Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0044),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0034/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko 2013 m. gegužės 17 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2013 m. lapkričio 11 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0140/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 166, 2013 6 12, p. 2.
(2) OL C 271, 2013 9 19, p. 31.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas
P7_TC1-COD(2013)0024

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(1)

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  nusikalstamu būdu neteisėtai įgytų pinigų srautai pervedant lėšas gali pakenkti finansų sektoriaus struktūrai, stabilumui ir reputacijai, ir kelti grėsmę vidaus rinkai bei tarptautinei plėtrai ir tiesiogiai arba netiesiogiai mažinti piliečių pasitikėjimą teisinės valstybės principu. Terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo finansavimas išlieka svarbi problema, kurią reikėtų spręsti Sąjungos lygmeniu. Terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas kenkia demokratinėms institucijoms ir ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Neteisėtu būdu įgytų pinigų srautų judėjimą iš esmės palengvina slaptos korporacinės struktūros, veikiančios slaptumo principo besilaikančiose jurisdikcijose, dar dažnai vadinamose mokesčių rojais, ir per jas. Nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangos nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pajamų kilmę arba pervesti lėšas nusikalstamai veiklai arba terorizmo tikslais gali kelti kelia rimtą pavojų lėšų pervedimo sistemos patikimumui, vientisumui ir stabilumui ir sugriauti griauna pasitikėjimą visa finansų sistema; [1 pakeit.]

(2)  jei Sąjungos ir tarptautiniu mastu nebus imtasi tam tikrų derinimo priemonių, pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai, siekdami palengvinti savo nusikalstamos veiklos vykdymą, gali mėginti pasinaudoti naudojasi kapitalo judėjimo laisve, kurią užtikrina integruota finansų erdvė. Tarptautinio bendradarbiavimo dalyvaujant Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) veikloje ir visuotinio šios grupės rekomendacijų įgyvendinimo tikslas – užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui ir konkurencijos iškraipymui. Sąjungos masto veiksmai turėtų užtikrinti, kad 2012 m. vasario mėn. priimta Finansinių veiksmų darbo FATF 16-ta rekomendacija dėl elektroninių pervedimų būtų perkeliama perkelta į nacionalinę teisę vienodai visoje Sąjungoje ir kad nebūtų diskriminacijos arba neatitikimų tarp nacionalinių mokėjimų valstybėje narėje ir tarptautinių mokėjimų tarp valstybių narių. Nesuderinti veiksmai, kurių pavienės valstybės narės imasi tarptautinių lėšų pervedimų srityje, gali turėti didelį poveikį sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui Sąjungoje ir taip pakenkti vidaus rinkai finansinių paslaugų srityje; [2 pakeit.]

(2a)  dėl šio reglamento, įskaitant FATF 16-tą rekomendaciją, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo mokėjimo paslaugų teikėjams arba jų paslaugomis besinaudojantiems piliečiams neturėtų susidaryti nepagrįstų ar neproporcingų sąnaudų ir turėtų būti visiškai užtikrintas laisvas teisėto kapitalo judėjimas visoje Sąjungoje; [3 pakeit.]

(3)  2008 m. liepos 17 d. Sąjungos patikslintoje Kovos su teroristų finansavimu strategijoje pabrėžta, kad reikia toliau stengtis užkirsti kelią teroristų finansavimui ir galimybėms įtariamiems teroristams naudotis savo pačių finansiniais ištekliais. Joje pripažįstama, kad FATF nuolat stengiasi tobulinti savo rekomendacijas ir siekia bendro sutarimo dėl to, kaip jos turėtų būti įgyvendintos. Sąjungos patikslintoje strategijoje pažymima, kad reguliariai vertinama, kaip visi FATF nariai ir FATF pobūdžio regioninių organų nariai jas įgyvendina, ir kad šiuo požiūriu svarbu, kad valstybės narės taikytų bendrą įgyvendinimo metodą;

(4)  siekiant užkirsti kelią teroristų finansavimui, buvo imtasi priemonių įšaldyti tam tikrų asmenų, grupių ir įmonių lėšas ir ekonominius išteklius, įskaitant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001(4) ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002(5). Siekiant to paties tikslo buvo imtasi priemonių apsaugoti finansų sistemą nuo lėšų ir ekonominių išteklių panaudojimo teroristų tikslams. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje .../.../ES(6)(7) nurodytos kelios tokios priemonės. Tačiau tos priemonės nevisiškai užkerta kelią teroristams ir kitiems nusikaltėliams pasinaudoti mokėjimo sistemomis pervedant savo lėšas;

(5)  siekdama skatinti nuoseklų požiūrį tarptautiniu mastu kovojant ir efektyviau kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, tolesniais veiksmais Sąjunga turėtų atsižvelgti į pokyčius šiuo lygmeniu, t. y. į 2012 m. FATF priimtus tarptautinius kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartus, ypač į 16-tą rekomendaciją ir į peržiūrėtą jos įgyvendinimo aiškinamąjį raštą; [4 pakeit.]

(5a)  ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas SESV sutarties 208 straipsnyje išdėstytoms Sąjungoms prievolėms siekiant pažaboti stiprėjančią tendenciją pinigų plovimo veiklą perkelti iš išsivysčiusių šalių, kuriose galioja griežtos kovos su pinigu plovimu taisyklės, į besivystančias šalis, kuriose taisyklės gali būti ne tokios griežtos; [5 pakeit.]

(6)  visiškas lėšų pervedimų atsekamumas gali būti ypač svarbi ir vertinga pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo priemonė. Todėl norint užtikrinti informacijos perdavimą visais mokėjimo proceso etapais, tikslinga numatyti sistemą, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjai būtų įpareigoti su lėšų pervedimais pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją, kuri turėtų būti tiksli ir atnaujinama. Šiuo tikslu labai svarbu, kad finansų įstaigos praneštų pakankamą, tikslią ir naujausią informaciją apie lėšų pervedimus, kuriuos jos atlieka savo klientams, tam, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingiau užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui; [6 pakeit.]

(7)  šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(8). Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenys turėtų būti toliau tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais. Visos valstybės narės pripažįsta, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra svarbus visuomenės interesas. Todėl jeigu taikant šį reglamentą asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, perdavimas turėtų būti leidžiamas pagal tos direktyvos 26 straipsnio d punktą. Svarbu, kad keliose jurisdikcijose veikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjams, turintiems filialų ar patronuojamųjų įmonių už Sąjungos ribų, nebūtų nepagrįstai neleidžiama organizacijos viduje dalytis informacija apie įtartinas operacijas. Ši nuostata taikoma nedarant poveikio Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų, kuriais siekiama kovoti su pinigų plovimu, taip pat dėl tinkamų piliečių apsaugos priemonių, kuriomis užtikrinamas lygiavertis arba pakankamas apsaugos lygis, taikymui; [7 pakeit.]

(8)  asmenims, kurie tik keičia popierinius dokumentus elektroniniais duomenimis ir veikia pagal sutartį su mokėjimo paslaugų teikėju, šis reglamentas netaikomas, jis taip pat netaikomas fiziniam ar juridiniam asmeniui, teikiančiam mokėjimo paslaugų teikėjui tik pranešimų ar kitas pagalbines lėšų pervedime naudojamas sistemas arba tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemas;

(9)  lėšų pervedimams, susijusiems su maža pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsme, tikslinga netaikyti šio reglamento. Tokios išimtys turėtų apimti kredito arba debeto korteles, mobiliuosius telefonus arba kitus skaitmeninius ar IT prietaisus, grynųjų pinigų išmokėjimą naudojant bankomatus, mokesčių, baudų ar kitų rinkliavų mokėjimą bei lėšų pervedimą, kai tiek mokėtojas, tiek gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu. Be to, atsižvelgdamos atsižvelgiant į nacionalinių mokėjimo sistemų bruožus, valstybės narės turi teisę nuspręsti netaikyti reglamento elektroniniams žiro mokėjimams, jeigu šiuos lėšų pervedimus visada galima atsekti iki mokėtojo, taip pat lėšų pervedimams, atliekamiems keičiantis elektroninėmis čekių kopijomis ar naudojant įsakomuosius vekselius. Tačiau jokia išimtis neturi būti taikoma, kai kredito arba debeto kortelė, mobilieji telefonai arba kiti skaitmeniniai ar IT prietaisai su išankstinio mokėjimo plano ar apmokant jau už suteiktas paslaugas kortelėmis naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui. Atsižvelgiant į dinamišką technologinės pažangos raidą, turėtų būti svarstoma galimybė išplėsti reglamento taikymo sritį ir į ją įtraukti e. pinigus ir kitus naujus mokėjimo metodus; [8 pakeit.]

(10)  mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad netrūktų informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba kad ji nebūtų neišsami. Siekiant nesutrikdyti mokėjimo sistemų efektyvumo, iš sąskaitos atliekamų lėšų pervedimų patikrinimo reikalavimai turėtų būti atskirti nuo lėšų pervedimo ne iš sąskaitos reikalavimų. Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų operacijos gali būti vykdomos slapta, ir tarp galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais lėšų pervedimais, jeigu lėšų pervedimas atliekamas ne iš sąskaitos, įpareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas tik atskiriems lėšų pervedimams, viršijantiems neviršijantiems 1 000 EUR sumą sumos, turėtų apsiriboti mokėtojo vardo ir pavardės (pavadinimo) tikrinimu. Kai lėšų pervedimas atliekamas iš sąskaitos, mokėjimo paslaugų teikėjai neturėtų privalėti patikrinti informacijos apie mokėtoją, pridedamos prie kiekvieno lėšų pervedimo, jeigu buvo įvykdytos pareigos pagal Direktyvą .../.../ES (9); [9 pakeit.]

(11)  atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimus: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 924/2009(10), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 260/2012(11), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/64/EB(12), pakanka pateikti supaprastintą mokėtojo informaciją apie Sąjungoje pervedamas lėšas;

(12)  siekiant sudaryti sąlygas institucijoms, atsakingoms už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu trečiosiose šalyse, atsekti šiais tikslais naudojamų lėšų šaltinį, pervedant lėšas iš Sąjungos į ne Sąjungos teritoriją, turėtų būti nurodoma išsami informacija apie mokėtoją ir gavėją. Toms institucijoms turėtų būti suteikiama prieiga prie išsamios informacijos apie mokėtoją tik pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo tikslais;

(12a)  už kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu atsakingos valstybių narių institucijos ir atitinkamos teisminės ir teisėsaugos įstaigos turėtų didinti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiųjų šalių, įskaitant besivystančias šalis, institucijomis, kad toliau didėtų skaidrumas ir dar intensyviau vyktų keitimasis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Kad palengvintų tokį bendradarbiavimą, Sąjunga turėtų remti gebėjimų stiprinimo programas besivystančiose šalyse. Turėtų būti pagerintos įrodymų rinkimo sistemos ir galimybės gauti informaciją ir duomenis, susijusius su pažeidimų tyrimais, jokiu būdu nepažeidžiant subsidiarumo ir proporcingumo principų ar pagrindinių teisių Sąjungoje; [10 pakeit.]

(12b)  mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai bei tarpiniai paslaugų teikėjai turėtų taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio jų praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba neteisėtos prieigos prie jų; [11 pakeit.]

(13)  kai mokėtojas perveda lėšas keliems gavėjams nebrangiu paketinio pervedimo, kurį sudaro atskiri pervedimai iš Sąjungos į ne Sąjungos teritoriją, būdu, su tokiais atskirais pervedimais turėtų būti galima pateikti tik mokėtojo sąskaitos numerį ar unikalų operacijos atpažinties kodą su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje pateikiama išsami informacija apie mokėtoją ir gavėją;

(14)  siekdamas patikrinti, ar su lėšų pervedimais pateikiama reikalaujama informacija apie mokėtoją ir gavėją, ir padėti identifikuoti įtartinas operacijas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų taikyti veiksmingas procedūras, kad nustatytų, ar netrūksta informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba ar ši informacija yra išsami, ypač jei tai susiję su daugybe skaitmeninių mokėjimo paslaugų, kad būtų galima pagerinti lėšų pervedimų atsekamumą. Veiksmingi patikrinimai, ar informacija pateikta ir yra išsami, ypač kai esama kelių mokėjimo paslaugų teikėjų, gali padėti tyrimo procedūroms sugaišti mažiau laiko ir padaryti jas veiksmingesnes, o tai, savo ruožtu, pagerina lėšų pervedimų atsekamumą. Taigi valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai į mokėjimo pavedimą arba atitinkamą pranešimą įtrauktų reikiamą informaciją apie operaciją visoje mokėjimo grandinėje; [12 pakeit.]

(15)  dėl galimos teroristų finansavimo grėsmės, kurią kelia anonimiški pervedimai, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai prašytų informacijos apie mokėtoją ir gavėją. Remiantis FATF sukurtu grėsme grindžiamu metodu, tikslinga nustatyti didesnės ir mažesnės grėsmės sritis siekiant geriau spręsti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės klausimus. Todėl gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų nustatyti veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras ir įvertinti bei pasverti grėsmę, kad nuspręstų, išteklius būtų galima aiškiai nukreipti į didelės pinigų plovimo grėsmės sritis. Tokios veiksmingos grėsme grįstos procedūros padės mokėjimo paslaugų teikėjams geriau nuspręsti, ar lėšų pervedimo atveju neturint reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją tą pervedimą atlikti, atmesti ar sustabdyti ir kokių tolesnių veiksmų imtis. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, reikia ypač atidžiai išsamiau tikrinti kliento duomenis, vadovaujantis Direktyva .../.../ES(13) ir atsižvelgiant į tarptautinius korespondentinės bankininkystės ryšius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju; [13 pakeit.]

(16)  gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų ypač atidžiai įvertinti grėsmę, išsiaiškinęs, kad trūksta informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba ji neišsami, ir turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtartinas operacijas remiantis pareiga pranešti, numatyta Direktyva .../.../ES(14) ir nacionalinėmis perkėlimo priemonėmis;

(17)  nuostatos dėl lėšų pervedimo, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją arba ji yra neišsami, turėtų būti taikomos vykdant visas mokėjimo paslaugų teikėjų ir tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų pareigas sustabdyti ir atmesti lėšų pervedimus, kuriais pažeidžiamos civilinės, administracinės ar baudžiamosios teisės nuostatos. Mokėtojų ar gavėjų, kurie yra pavieniai asmenys, juridiniai asmenys, patikos fondai, fondai, savidraudos įmonės, kontroliuojančiosios bendrovės ir panašūs esami ar būsimi teisiniai subjektai, tapatybės nustatymo informacija yra pagrindinis veiksnys siekiant atsekti nusikaltėlius, kurie kitu atveju galėtų nuslėpti savo tapatybę naudodamiesi bendrovių struktūra; [14 pakeit.]

(18)  kol nepanaikinti techniniai apribojimai, kurie gali trukdyti tarpiniams mokėjimo paslaugų teikėjams įvykdyti savo pareigą perduoti visą gautą informaciją apie mokėtoją, tie tarpiniai mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų registruoti tokią informaciją. Tokie techniniai apribojimai turėtų būti panaikinti, kai tik bus atnaujintos mokėjimo sistemos. Siekiant įveikti techninius apribojimus, atliekant tarpbankinius pavedimus tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių turėtų būti raginama naudotis bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimų schema; [15 pakeit.]

(19)  kadangi, tiriant nusikaltimus, daug mėnesių ar netgi metų po pirminio lėšų pervedimo gali būti neįmanoma nustatyti reikalaujamų duomenų arba susijusių asmenų ir tyrimo metu norint pasinaudoti svarbiais įrodymais, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai registruotų informaciją apie mokėtoją ir gavėją pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo tikslais. Šis laikotarpis turėtų būti penkeri metai, o jam pasibaigus visi asmens duomenys turėtų būti ištrinti, nebent nacionalinės teisės aktuose būtų nustatyta kitaip. Tolesnis duomenų saugojimas turėtų būti leidžiamas tik tuomet, jei to reikia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ar tyrimo tikslu, ir jo laikotarpis neturėtų viršyti dešimties metų. Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad pagal šį reglamentą duomenys būtų saugomi tik jame nustatytiems tikslams; [16 pakeit.]

(20)  siekiant paspartinti kovos su terorizmu veiksmus, mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų greitai reaguoti į institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu valstybėje narėje, kurioje jie yra, prašymus pateikti informaciją apie mokėtoją;

(21)  darbo dienų skaičius, per kurį privaloma atsakyti į prašymus suteikti informaciją apie mokėtoją, nustatomas remiantis mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo valstybėje narėje darbo dienų skaičiumi;

(22)  siekiant pagerinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi ir atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos komunikatą „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“, turėtų būti sustiprinti kompetentingų institucijų įgaliojimai priimti priežiūros priemones ir nustatyti sankcijas. Turėtų būti numatytos administracinės sankcijos ir, atsižvelgiant į kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu svarbą, valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas. Apie tai valstybės narės turėtų pranešti Komisijai ir Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) (EBI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (15); Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai) (EDPPI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010(16); ir Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (EVPRI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(17);

(23)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento XXX straipsnių V skyriaus įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(18); [17 pakeit.]

(24)  keletas šalių ir teritorijų, kurios nėra Sąjungos teritorijos dalis, bendrai su valstybe nare naudojasi pinigų sąjunga, sudaro dalį valstybės narės valiutos zonos arba yra pasirašiusios pinigų konvenciją su Sąjunga, atstovaujama valstybės narės, ir jose veikia mokėjimo paslaugų teikėjai, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantys tos valstybės narės mokėjimo ir atsiskaitymo sistemose. Siekiant išvengti, kad šio reglamento taikymas lėšų pervedimams tarp susijusių valstybių narių ir tų šalių arba teritorijų turėtų reikšmingą neigiamą poveikį tų šalių arba teritorijų ekonomikai, tikslinga numatyti galimybę traktuoti tokius lėšų pervedimus kaip lėšų pervedimus atitinkamose valstybėse narėse;

(25)  atsižvelgiant į pakeitimus, kuriuos reikės padaryti 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas(19), siekiant aiškumo tą reglamentą reikėtų panaikinti;

(26)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(27)  šiuo reglamentu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje – visų pirma tai teisė į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis), teisė į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis) ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 straipsnis) bei ne bis in idem principas;

(28)  siekiant sklandžiai pradėti taikyti naują pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą, tikslinga, kad šio reglamento taikymo data sutaptų su Direktyvos .../.../ES(20) perkėlimo į nacionalinę teisę terminu;

(28a)  2013 m. liepos 4 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pateikė savo nuomonę(21),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir tyrimo tikslais nustatomos mokėtojo ir gavėjo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  teroristų finansavimas – teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos .../.../ES(22) 1 straipsnio 4 dalyje;

2)  pinigų plovimas – pinigų plovimo veikla, kaip nurodyta Direktyvos .../.../ES* 1 straipsnio 2 arba 3 dalyje;

3)  mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perveda lėšas iš savo sąskaitos arba pateikia pavedimą pervesti lėšas mokėtojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 7 dalyje; [18 pakeit.]

4)  gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra numatytas pervestų lėšų gavėjas gavėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 8 dalyje; [19 pakeit.]

5)  mokėjimo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris teikia lėšų pervedimo paslaugą versdamasis tokia veikla mokėjimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 9 dalyje; [20 pakeit.]

6)  tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris nėra nei mokėtojas, nei gavėjas ir kuris gauna ir siunčia lėšas mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito tarpinio mokėjimo paslaugų teikėjo vardu;

7)  lėšų pervedimas – bet kokia operacija, kurią mokėtojo vardu elektroninėmis priemonėmis atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas, kad gavėjas gautų lėšas per mokėjimo paslaugų teikėją, visų pirma piniginių perlaidų paslaugos ir tiesioginis debetas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/64/EB, nesvarbu, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo; [21 pakeit.]

8)  paketinis pervedimas – keli atskiri lėšų pervedimai, sujungti, kad lėšas galima būtų siųsti kartu;

9)  unikalus operacijos atpažinties kodas – raidžių arba simbolių derinys, kurį nustato mokėjimo paslaugų teikėjas, remdamasis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos arba pranešimų sistemos, naudojamos lėšų pervedimui atlikti, protokolais, ir pagal kurį galima atsekti operaciją iki mokėtojo ir gavėjo;

10)  vieno asmens lėšų pervedimas kitam asmeniui – operacija tarp dviejų fizinių asmenų, kurie, būdami vartotojai, veikia ne savo prekybos, verslo ar profesiniais, o kitais tikslais. [22 pakeit.]

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas lėšų pervedimams bet kuria valiuta, kuriuos siunčia arba gauna Sąjungos teritorijoje esantis mokėjimo paslaugų teikėjas.

2.  Šis reglamentas netaikomas lėšų pervedimams naudojant kredito arba debeto kortelę, debeto, išankstinio mokėjimo kortelę arba čekį, mobilųjį telefoną, e. pinigus arba bet kurį kitą skaitmeninį arba informacinių technologijų (IT) prietaisą, apibrėžtą Direktyvoje 2014/.../ES [MPD], jeigu laikomasi šių sąlygų: [23 pakeit.]

a)  kortelė arba prietaisas naudojami atsiskaitant už prekes ir paslaugas bendrovei, kurios profesinė veikla – prekyba ar verslas; [24 pakeit.]

b)  kortelės arba prietaiso numeris pateikiami visuose su operacija susijusiuose pervedimuose.

Tačiau šis reglamentas taikomas, kai kredito arba debeto, debeto, išankstinio mokėjimo kortelė arba čekis, mobilusis telefonas, e. pinigai arba bet kuris kitas skaitmeninis ar IT prietaisas naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui. [25 pakeit.]

3.  Šis reglamentas netaikomas fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių vykdomą veiklą sudaro tik dokumentų popieriuje perkėlimas į elektroninius duomenis ir kurie veikia pagal sutartį su mokėjimo paslaugų teikėju, arba tiems , kurių vykdomą veiklą sudaro tik pranešimų arba kitų pervedant lėšas naudojamų pagalbinių sistemų arba tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikimas mokėjimo paslaugų teikėjams. [26 pakeit.]

Šis reglamentas netaikomas lėšų pervedimams:

a)  kai pervesdamas lėšas mokėtojas paima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos;

b)  kai lėšos pervedamos valstybės institucijoms, kai valstybėje narėje norima sumokėti mokesčius, baudas ar kitas rinkliavas;

c)  kai ir mokėtojas, ir gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu.

II SKYRIUS

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PAREIGOS

1 skirsnis

Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo pareigos

4 straipsnis

Informacija, teikiama pervedant lėšas

1.  Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad pervedant lėšas apie mokėtoją būtų pateikiama ši informacija:

a)  mokėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas);

b)  mokėtojo sąskaitos numeris, kai tokia sąskaita naudojama lėšų pervedimui atlikti, arba unikalus operacijos atpažinties kodas, kai šiam tikslui jokia tokia sąskaita nenaudojama;

c)  mokėtojo adresas, nacionalinis tapatybės numeris, arba kliento identifikacinis numeris, arba gimimo data ir gimimo vieta. [27 pakeit.]

2.  Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad pervedant lėšas apie gavėją būtų pateikiama ši informacija:

a)  gavėjo vardas ir pavardė (pavadinimas), taip pat

b)  gavėjo sąskaitos numeris, kai tokia sąskaita naudojama operacijai atlikti, arba unikalus operacijos atpažinties kodas, kai šiam tikslui jokia tokia sąskaita nenaudojama.

3.  Prieš pervesdamas lėšas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas taiko išsamaus klientų tikrinimo priemones pagal Direktyvą .../.../ES(23) ir patikrina, ar 1 dalyje nurodyta informacija yra tiksli ir išsami, remdamasis dokumentais, duomenimis arba informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio. [28 pakeit.]

4.  Jeigu lėšos pervedamos iš mokėtojo sąskaitos, laikoma, kad 3 dalyje minimas patikrinimas įvykdytas šiais atvejais:

a)  kai mokėtojo tapatybė patikrinta atidarant sąskaitą pagal Direktyvos .../.../ES(24) 11 straipsnį ir šio patikrinimo metu gauta informacija saugoma pagal tos direktyvos 39 straipsnį

arba

b)  jeigu mokėtojui taikoma Direktyvos .../.../ES* 12 straipsnio 5 dalis.

5.  Tačiau nukrypstant nuo 3 dalies, kai lėšos pervedamos ne iš sąskaitos, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas netikrina 1 dalyje nurodytos informacijos, jeigu suma neviršija 1 000 EUR ir nepanašu, kad ji yra susijusi su kitais lėšų pervedimais, kurie kartu su šiuo pervedimupatikrina bent sumos, neviršijančios 1 000 EUR, pervedimą atlikusio mokėtojo vardą ir pavardę (pavadinimą), ir, jeigu operacija yra vykdoma keliomis operacijomis, kurios, kaip paaiškėja, yra susijusios arba viršija 1 000 EUR,patikrina visą 1 dalyje nurodytą informaciją apie mokėtoją ir gavėją. [29 pakeit.]

5 straipsnis

Lėšų pervedimai Sąjungoje

1.  Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik mokėtojo ir gavėjo vardas bei pavardė (pavadinimas), taip pat mokėtojo ir gavėjo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas, nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 260/2012 5 straipsnio 2 ir 3 dalies b punktuose nustatytų informacijos reikalavimų taikymui. [30 pakeit.]

2.  Nepažeidžiant Nepaisant 1 dalies, jei nustatyta didesnė grėsmė, kaip nurodyta Direktyvos .../.../ES(25) 16 straipsnio 2 ar 3 dalyje arba III priede, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas reikalauja pateikti išsamią informaciją, susijusią su mokėtoju arba gavėju, arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo arba tarpinio mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu pateikia informaciją apie mokėtoją ar gavėją pagal 4 straipsnį per tris darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. [31 pakeit.]

6 straipsnis

Lėšų pervedimai į ne Sąjungos teritoriją

1.  Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai yra ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytas mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

2.  Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, pervedant 1 000 EUR ar mažesnę sumą nurodoma ši informacija:

a)  mokėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas);

b)  gavėjo vardas ir pavardė (pavadinimas);

c)  tiek mokėtojo, tiek gavėjo sąskaitos numeris arba unikalus operacijos atpažinties kodas.

Šios informacijos tikslumo tikrinti nereikia, nebent kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

2 skirsnis

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo pareigos

7 straipsnis

Trūkstamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją nustatymas

1.  Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustato, ar pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos, naudojamos lėšų pervedimui atlikti, laukai, kuriuose pateikiama informacija apie mokėtoją ir gavėją, yra užpildyti naudojant simbolius arba kitas įvesties priemones, leidžiamas naudoti toje pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje pagal nustatytas grėsme pagrįstas kovos su piktnaudžiavimu vidaus procedūras. [33 pakeit.]

2.  Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas turi veiksmingas procedūras, kuriomis gali nustatyti, ar apie mokėtoją ir gavėją trūksta šios informacijos:

a)  lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 5 straipsnyje reikalaujamos informacijos;

b)  lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba, jei taikoma, 14 straipsnyje reikalaujamos informacijos; taip pat

c)  paketinio pervedimo, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra neSąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie paketinį pervedimą.

3.  Pervedant 1 000 EUR viršijančią sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina gavėjo tapatybę, jeigu jo tapatybė dar nebuvo patikrinta.

4.  Pervedant 1 000 EUR arba mažesnę sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui nereikia patikrinti informacijos apie gavėją, nebent kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

Valstybės narės gali sumažinti šią ribinę vertę arba jos netaikyti, kai, atlikus nacionalinį rizikos vertinimą, patariama vykdyti intensyvesnę ne iš sąskaitos pervedamų lėšų kontrolę. Valstybės narės, kurios taiko šią nukrypti leidžiančią nuostatą, praneša apie tai Komisijai. [34 pakeit.]

4a.  Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs trečiojoje šalyje, kurioje rizikos lygis yra didesnis, kliento duomenys tikrinami išsamiau, vadovaujantis Direktyva .../.../ES(26) ir atsižvelgiant į tarptautinius korespondentinės bankininkystės ryšius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju. [35 pakeit.]

8 straipsnis

Lėšų pervedimai, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba ji yra neišsami

1.  Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustato veiksmingas Direktyvos .../.../ES(27) 16 straipsnio 2 dalyje ir III priede nustatytomis grėsmėmis pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, kada atlikti, atmesti ar sustabdyti lėšų pervedimą, kai trūksta reikalaujamos išsamios informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ir kokių tolesnių veiksmų imtis. [36 pakeit.]

Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų gavėjas visais atvejais laikosi visų taikytinų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ypač Reglamento (EB) Nr. 2580/2001, Reglamento (EB) Nr. 881/2002 ir Direktyvos .../.../ES*. [37 pakeit.]

Jeigu gavęs lėšų pervedimą mokėjimo paslaugų teikėjas sužino, kad trūksta pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnį reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ji yra neišsami arba pateikta nenaudojant simbolių arba kitų įvesties priemonių, leidžiamų naudoti toje pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje, mokėjimo paslaugų teikėjas arba atmeta pervedimą, arba jį sustabdo ir prieš įvykdydamas mokėjimo operaciją pareikalauja pateikti išsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją. [38 pakeit.]

2.  Kai mokėjimo paslaugų teikėjas reguliariai nepateikia reikalaujamos išsamios informacijos apie mokėtoją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas imasi veiksmų ir, prieš atmesdamas būsimus to mokėjimo paslaugų teikėjo lėšų pervedimus arba prieš nuspręsdamas nutraukti ar apriboti verslo santykius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju, gali pirma įspėti ir nustatyti informacijos pateikimo terminus. [39 pakeit.]

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas praneša apie tą faktą institucijoms, atsakingoms už kovą su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu.

9 straipsnis

Vertinimas ir pranešimas

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pagal savo taikomas grėsme pagrįstas procedūras trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją laiko vienu iš kriterijumi kriterijų, vertindamas, ar lėšų pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją būtina pranešti finansinės žvalgybos padaliniui. Mokėjimo paslaugų teikėjas, taikydamas veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, taip pat skiria dėmesį kitiems Direktyvos .../.../ES(28) 16 straipsnio 3 dalyje ir III priede nurodytiems grėsmės kriterijams ir pagal juos imasi atitinkamų priemonių. [40 pakeit.]

3 skirsnis

Tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos

10 straipsnis

Informacijos apie mokėtoją ir gavėją išsaugojimas kartu su pervedimu

Tarpiniai mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad visa informacija apie mokėtoją ir gavėją, gauta su lėšų pervedimu, būtų išsaugojama kartu su pervedimu.

11 straipsnis

Trūkstamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją nustatymas

1.  Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas nustato, ar pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos, naudojamos atlikti lėšų pervedimą, laukai, kuriuose pateikiama informacija apie mokėtoją ir gavėją, yra užpildyti naudojant simbolius arba kitas įvesties priemones, leidžiamas naudoti toje sistemoje.

2.  Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi veiksmingas procedūras, kuriomis gali nustatyti, ar apie mokėtoją ir gavėją trūksta šios informacijos arba ji yra neišsami: [41 pakeit.]

a)  lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 5 straipsnyje reikalaujamos informacijos;

b)  lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba, jei taikoma, 14 straipsnyje reikalaujamos informacijos; taip pat

c)  paketinio pervedimo, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie paketinį pervedimą.

12 straipsnis

Lėšų pervedimai, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba ji yra neišsami

1.  Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas nustato veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, kada atlikti, atmesti ar sustabdyti lėšų pervedimą, kai ar trūksta reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ir kokių arba ji yra neišsami, ir imasi atitinkamų tolesnių veiksmų imtis. [42 pakeit.]

Jeigu gavęs lėšų pervedimą tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas sužino, kad trūksta pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnį reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ji yra neišsami arba pateikta nenaudojant simbolių arba kitų įvesties priemonių, leidžiamų naudoti toje pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemoje, mokėjimo paslaugų teikėjas arba atmeta pervedimą, arba jį sustabdo, ir prieš įvykdydamas mokėjimo operaciją pareikalauja pateikti išsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją. [43 pakeit.]

2.  Kai mokėjimo paslaugų teikėjas reguliariai nepateikia reikalaujamos informacijos apie mokėtoją, tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas imasi veiksmų ir, prieš atmesdamas būsimus to mokėjimo paslaugų teikėjo lėšų pervedimus arba prieš nuspręsdamas nutraukti ar apriboti verslo santykius su šiuo mokėjimo paslaugų teikėju, gali pirma įspėti ir nustatyti informacijos pateikimo terminus.

Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas praneša apie tą faktą institucijoms, atsakingoms už kovą su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu.

13 straipsnis

Vertinimas ir pranešimas

Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją laiko kriterijumi, vertindamas, ar lėšų pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją būtina pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.

14 straipsnis

Techniniai apribojimai

1.  Šis straipsnis taikomas tais atvejais, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, o tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas – Sąjungoje.

2.  Jeigu gavęs lėšų pervedimą tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas sužino, kad trūksta pagal šio reglamento nuostatas reikalaujamos informacijos apie mokėtoją arba ji yra neišsami, jis, perduodamas lėšų pervedimus gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, gali pasinaudoti mokėjimo sistema su techniniais apribojimais, kuri neleidžia pervedant lėšas pateikti informacijos apie mokėtoją.

3.  Kai gavęs lėšų pervedimą tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas nustato, kad trūksta pagal šio reglamento nuostatas reikalaujamos informacijos apie mokėtoją arba ji yra neišsami, jis naudojasi mokėjimo sistema su techniniais apribojimais tik tuo atveju, kai apie trūkstamą ar neišsamią informaciją jis gali pranešti gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, naudodamasis pranešimų arba mokėjimo sistema, leidžiančia keistis tokia informacija, arba kita tvarka, su sąlyga, kad toks keitimosi informacija būdas priimtinas abiem mokėjimo paslaugų teikėjams ar jie dėl to yra susitarę.

4.  Kai tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas naudojasi mokėjimo sistema su techniniais apribojimais, jis gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu per tris darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pateikia jam visą gautą informaciją apie mokėtoją, nesvarbu, ar ji išsami, ar ne.

III SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS IR DUOMENŲ SAUGOJIMAS

15 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti ir lygiavertiškumas [44 pakeit.]

1.  Mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugas teikiantys tarpininkai, laikydamiesi valstybės narės, kurioje jie yra, nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrinių reikalavimų, išsamiai ir nevėluodami atsako tik į tos valstybės narės institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, pateiktus užklausimus, susijusius su informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad toks keitimasis informacija vyktų laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, įdiegiamos specialios apsaugos priemonės. Jokios kitos išorės institucijos ar kiti subjektai neturi prieigos prie mokėjimo paslaugų teikėjų saugomų duomenų. [45 pakeit.]

1a.  Kadangi didelė dalis neteisėto kapitalo nuteka į mokesčių rojus, Sąjunga turėtų didinti toms šalims daromą spaudimą siekdama, kad jos bendradarbiautų kovojant su tokiais neteisėtais finansiniais srautais ir didintų skaidrumą. [46 pakeit.]

1b.  Sąjungos teritorijoje įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai taiko šį reglamentą savo patronuojamosioms įmonėms ir filialams, veikiantiems trečiosiose šalyse, kurios nelaikomos lygiavertėmis. [47 pakeit.]

Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ne Sąjungos jurisdikcijos teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte šio reglamento reikalavimams. [47 pakeit.]

15a straipsnis

Duomenų apsauga

1.  Tvarkydami asmens duomenis pagal šį reglamentą, mokėjimo paslaugų teikėjai vykdo savo funkcijas šio reglamento nuostatoms įgyvendinti laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 95/46/EB.

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad pagal šį reglamentą saugomi duomenys būtų naudojami tik jame nustatytais tikslais ir jokiu būdu ne komerciniais tikslais.

3.  Duomenų apsaugos institucijoms suteikiami įgaliojimai, įskaitant netiesioginės prieigos įgaliojimus, tirti ex officio arba remiantis skundu bet kokias pretenzijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymo problemomis. Šie įgaliojimai pirmiausia apima prieigą prie mokėjimo paslaugų teikėjo ir kompetentingų nacionalinių institucijų saugomos duomenų rinkmenos. [48 pakeit.]

15b straipsnis

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

Asmens duomenys gali būti perduodami trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, tik tuo atveju, jeigu:

a)  yra taikomos tinkamos duomenų apsaugos priemonės ir

b)  priežiūros institucija, įvertinusi šias apsaugos priemones, iš anksto suteikė leidimą atlikti pervedimą. [49 pakeit.]

16 straipsnis

Duomenų saugojimas

Informacija apie mokėtoją ir gavėją neturi būti saugoma ilgiau nei griežtai būtina. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas penkerius metus saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją ilgiausiai penkerius metus. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas saugo visą gautą informaciją penkerius metus. Pasibaigus tam laikotarpiui, asmens duomenys ištrinami, nebent nacionalinėje teisėje numatyta kitaip ir nurodyta, kokiomis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti arba toliau saugo duomenis. Valstybės narės leidžia gali leisti arba reikalauja toliau reikalauti saugoti asmens duomenis ilgesnį laikotarpį tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pateikus pagrįstas priežastis, ir, tik jeigu būtina dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir tyrimo ir nustatymo. Ilgiausias saugojimo laikotarpis pervedus lėšas neviršija dešimties metų, o asmens duomenų saugojimas atitinka nacionalinės teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 95/46/EB. [50 pakeit.]

Mokėtojo, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai ir tarpiniai paslaugų teikėjai taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto jų sunaikinimo arba atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba neteisėtos prieigos prie jų. [51 pakeit.]

Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo ir tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų surinkta informacija apie mokėtoją ir gavėją ištrinama pasibaigus jos saugojimo laikotarpiui. [52 pakeit.]

16a straipsnis

Galimybė gauti informaciją ir konfidencialumas

1.  Mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad pagal šį reglamentą surinkta informacija būtų prieinama tik atitinkamais tikslais įgaliotiems asmenims arba tik tiems asmenims, kuriems ta informacija yra griežtai būtina prisiimtai rizikai valdyti.

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad būtų laikomasi tvarkomų duomenų konfidencialumo reikalavimų.

3.  Asmenys, turintys prieigą prie mokėtojo ar gavėjo asmens duomenų ir juos tvarkantys, laikosi duomenų tvarkymo konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

4.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad reguliariai renkantiems ar tvarkantiems asmens duomenis asmenims būtų rengiami specialūs duomenų apsaugos mokymai. [53 pakeit.]

IV SKYRIUS

SANKCIJOS IR STEBĖSENA

17 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės parengia administracinių priemonių ir sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai nevykdomos mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytos pareigos, sankcijas būtų galima skirti vadovybės nariams ir visiems kitiems pagal nacionalinę teisę už pažeidimą atsakingiems asmenims.

3.  Iki ...(29) valstybės narės praneša 1 dalyje nurodytas taisykles Komisijai ir EBI, EDPPI ir EVPRI jungtiniam komitetui. Jos Komisijai ir EBI, EDPPI ir EVPRI jungtiniam komitetui nedelsdamos praneša apie bet kokius tolesnius taisyklių pakeitimus.

4.  Kompetentingoms institucijoms suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti. Naudodamosi savo įgaliojimais taikyti sankcijas, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų, kad sankcijomis ar priemonėmis būtų pasiekti norimi rezultatai, ir kad suderintų savo veiksmus spręsdamos tarpvalstybinius klausimus.

18 straipsnis

Specialiosios nuostatos

1.  Šis straipsnis taikomas šių pažeidimų atvejais:

a)  mokėjimo paslaugų teikėjo įvykdytas pakartotinis reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją neįtraukimas, pažeidžiant 4, 5 ir 6 straipsnius; [54 pakeit.]

b)  rimtas įpareigojimo mokėjimo paslaugų teikėjams užtikrinti duomenų saugojimą pagal 16 straipsnį nevykdymas;

c)  įpareigojimo mokėjimo paslaugų teikėjams įgyvendinti veiksmingą grėsme pagrįstą politiką ir procedūras, kurių reikalaujama pagal 8 ir 12 straipsnius, nevykdymas;

ca)  tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų pareigų, nustatytų 11 ir 12 straipsniuose, sunkus pažeidimas. [55 pakeit.]

2.  1 dalyje nurodytais atvejais galima taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:

a)  viešą pranešimą, kuriame nurodomas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

b)  įsakymą fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

c)  mokėjimo paslaugų teikėjui – panaikinti teikėjo leidimą;

d)  laikinai uždrausti bet kuriam atsakingam mokėjimo paslaugų teikėjo vadovybės nariui ar fiziniam asmeniui vykdyti funkcijas dirbant mokėjimo paslaugų teikėjui;

e)  juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 10 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos praėjusiais finansiniais metais; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių finansinių metų konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje;

f)  fiziniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 5 000 000 EUR arba atitinkamą sumą nacionaline valiuta ...(30) tose valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro;

g)  administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų iki dviejų kartų didesnė nei dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių suma, jeigu tokį pelną ar nuostolius galima nustatyti.

19 straipsnis

Sankcijų skelbimas

Kompetentingos institucijos nedelsdamos skelbia apie visas 17 straipsnyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais taikytas administracines sankcijas ir priemones skelbiama nedelsiant, nurodant informaciją apie pažeidimo tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl tokio skelbimo kiltų didelis pavojus finansų rinkų stabilumui jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad tai būtina ir proporcinga. [56 pakeit.]

Jeigu dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų padaryta neproporcinga žala, kompetentingos institucijos informaciją apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Jei valstybės narės kompetentinga institucija nustato arba taiko administracinę nuobaudą ar kitą priemonę pagal 17 ir 18 straipsnius, ji praneša EBI apie tą nuobaudą arba priemonę ir apie aplinkybes, kuriomis jos buvo nustatytos arba taikytos. EBI įtraukia tokį pranešimą į centrinę administracinių nuobaudų duomenų bazę, sukurtą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES(31) 69 straipsniu, ir taiko jam tokias pat procedūras kaip ir visoms kitoms paskelbtoms nuobaudoms. [57 pakeit.]

20 straipsnis

Kompetentingų institucijų taikomos sankcijos

Nustatydamos administracinių sankcijų ar priemonių tipą ir administracinių piniginių sankcijų dydį, kompetentingos institucijos atsižvelgia į visas šias svarbias aplinkybes:

a)  pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

c)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas;

d)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

e)  trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

f)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį;

g)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens anksčiau padarytus pažeidimus.

21 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1.  Valstybės narės įdiegia veiksmingus mechanizmus, kuriais skatina apie šio reglamento nuostatų pažeidimus pranešti kompetentingoms institucijoms. Turi būti įgyvendinamos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto jų sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo arba neteisėto atskleidimo. [58 pakeit.]

2.  Pagal 1 dalį taikomi bent šie mechanizmai:

a)  specialios pranešimų apie pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūros;

b)  tinkama informatorių ir apie galimus ar faktinius pažeidimus pranešusių asmenų apsauga; [59 pakeit.]

c)  asmens duomenų, susijusių su asmeniu, kuris praneša apie pažeidimus, ir su fiziniu asmeniu, kuris įtariamas padaręs pažeidimą, apsauga laikantis Direktyvoje 95/46/EB nustatytų principų.

3.  Mokėjimo paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su kompetentingomis institucijomis, įdiegia tinkamas vidaus procedūras, pagal kurias jų darbuotojai įstaigos viduje specialiu saugiu, nepriklausomu ir anoniminiu kanalu galėtų pranešti apie pažeidimus. [60 pakeit.]

22 straipsnis

Stebėsena

1.  Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos vykdytų veiksmingą stebėseną ir imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti šio reglamento reikalavimų vykdymą. EBI, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsniu ir atsižvelgdama į valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžius, gali pateikti šio reglamento įgyvendinimo proceso gaires. [61 pakeit.]

1a.  Ne Sąjungos mokėjimų paslaugų teikėjų atveju Komisija koordinuoja šio reglamento taikymą ir atidžiai stebi, kaip jis taikomas, ir esant reikalui stiprina bendradarbiavimą su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už 18 straipsnyje nurodytų pažeidimų tyrimą ir nuobaudų skyrimą. [62 pakeit.]

1b.  Ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia IV skyriaus taikymo ataskaitą, ypatingą dėmesį skirdama tarpvalstybiniams atvejams, trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjams ir tam, kaip jų atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos naudojasi įgaliojimais atlikti tyrimus ir skirti nuobaudas. Jei kyla grėsmė, kad duomenų saugojimo nuostatos gali būti pažeistos, Komisija imasi tinkamų ir veiksmingų priemonių, įskaitant pasiūlymą dėl šio reglamento pakeitimo. [63 pakeit.]

22a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  15 straipsnio 1a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...(32).

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnio 1a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po to jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 15 straipsnio 1a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [64 pakeit.]

V SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI

23 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas (toliau – komitetas). Komitetas −tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis su sąlyga, kad pagal jame nustatytą tvarką priimtomis įgyvendinimo nuostatomis nekeičiamos esminės šio reglamento nuostatos. [65 pakeit.]

VI SKYRIUS

LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS

24 straipsnis

Susitarimai su Sutarties 355 straipsnyje nurodytomis nenurodytomis šalimis ir teritorijomis [66 pakeit.]

1.  Nedarydama poveikio 15 straipsnio 1a dalies taikymui, Komisija patvirtinto lygiavertiškumo atvejais gali įgalioti bet kurią valstybę narę sudaryti susitarimus su į Sąjungos teritoriją neįeinančia šalimi arba teritorija, kaip nurodyta Sutarties 355 straipsnyje, kuriuose yra nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo šio reglamento, kad lėšų pervedimus tarp tos šalies arba teritorijos ir atitinkamos valstybės narės būtų galima traktuoti kaip lėšų pervedimus toje valstybėje narėje. [67 pakeit.]

Sudaryti tokius susitarimus gali būti leista tik tuomet, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:

a)  konkreti šalis ar teritorija bendrai naudojasi pinigų sąjunga su konkrečia valstybe nare, sudaro dalį tos valstybės narės valiutos zonos arba su Sąjunga, atstovaujama valstybės narės, pasirašė pinigų konvenciją;

b)  konkrečios šalies ar teritorijos mokėjimo paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja tos valstybės mokėjimo ir atsiskaitymo sistemose,taip pat

c)  konkreti šalis ar teritorija reikalauja, kad jos jurisdikcijoje esantys mokėjimo paslaugų teikėjai taikytų tokias pačias taisykles, kaip nustatyta šiuo reglamentu.

2.  Bet kuri valstybė narė, norinti sudaryti susitarimą, kaip nurodyta 1 dalyje, siunčia prašymą Komisijai ir suteikia jai visą būtiną informaciją.

Komisijai gavus valstybės narės prašymą, lėšų pervedimai tarp tos valstybės narės ir susijusios šalies arba teritorijos laikinai traktuojami kaip lėšų pervedimai toje valstybėje narėje, kol bus priimtas sprendimas pagal šiame straipsnyje nurodytą tvarką.

Jeigu Komisija mano neturinti visos reikalaujamos informacijos, ji per du mėnesius nuo prašymo gavimo kreipiasi į konkrečią valstybę narę ir patikslina, kokios papildomos informacijos reikia.

Gavusi visą informaciją, kurią laiko būtina prašymui įvertinti, Komisija per vieną mėnesį apie tai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei ir persiunčia prašymą kitoms valstybėms narėms.

3.  Per tris mėnesius nuo pranešimo, nurodyto 2 dalies ketvirtoje pastraipoje, Komisija, vadovaudamasi 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nusprendžia, ar suteikti įgaliojimus konkrečiai valstybei narei sudaryti šio straipsnio 1 dalyje minėtą susitarimą.

Bet kuriuo atveju pirmoje pastraipoje nurodytas sprendimas priimamas per aštuoniolika mėnesių nuo tos dienos, kai Komisija gauna prašymą.

3a.  Jeigu leisti sudaryti sprendimai dėl priklausomų arba asocijuotų teritorijų jau priimti, būtent pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/43/ES(33), Komisijos sprendimą 2010/259/ES(34) ir Komisijos sprendimą 2008/982/EB(35), užtikrinamas nepertraukiamas jų vykdymas. [68 pakeit.]

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą ir skaitomos pagal atitikmenų lentelę, pateiktą priede.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ...(36).

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

25 straipsnyje nurodyta atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

16 straipsnis

12 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

17–22 straipsniai

16 straipsnis

23 straipsnis

17 straipsnis

24 straipsnis

18 straipsnis

-

19 straipsnis

-

25 straipsnis

20 straipsnis

26 straipsnis

(1)OL C 166, 2013 6 12, p. 2.
(2)OL C 271, 2013 9 19, p. 31.
(3) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 70).
(5)2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (OL L 139, 2002 5 29, p. 9).
(6)Europos Parlamento ir Tarybos direktyva .../.../ES dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L , , p. ).
(7) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris, data ir OL nuoroda.
(8)1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(9) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(10)2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (OL L 266, 2009 10 9, p. 11).
(11)2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).
(12)2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).
(13) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(14) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(15) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(16) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
(17) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(18)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(19) OL L 345, 2006 12 8, p. 1.
(20) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(21) OL C 32, 2014 2 4, p. 9.
(22) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(23) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(24) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(25) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(26) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(27) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(28) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, numeris.
(29) 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo.
(30) Šio reglamento įsigaliojimo data.
(31) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
(32) Dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo.
(33) 2012 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/73/ES, kuriuo Danijos Karalystė įgaliojama sudaryti susitarimus su Grenlandija ir Farerų salomis, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 Danijos ir kiekvienos iš šių teritorijų abipusis lėšų pervedimas būtų traktuojamas kaip lėšų pervedimas Danijoje (OL L 24, 2012 1 27, p. 12).
(34) 2010 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas 2010/259/ES, kuriuo Prancūzijos Respublika įgaliojama sudaryti susitarimą su Monako Kunigaikštyste dėl lėšų pervedimo iš Prancūzijos Respublikos į Monako Kunigaikštystę ir atvirkščiai traktavimo kaip lėšų pervedimo Prancūzijos Respublikoje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 112, 2010 5 5, p. 23).
(35) 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas 2008/982/EB, kuriuo Jungtinė Karalystė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 įgaliojama sudaryti sutartį su Džersiu, Gernsiu ir Meno sala dėl lėšų pervedimo tarp Jungtinės Karalystės ir kiekvienos iš šių teritorijų traktavimo kaip lėšų pervedimo Jungtinėje Karalystėje (OL L 352, 2008 12 31, p. 34).
(36) Direktyvos, priimtos pagal COD 2013/0025, perkėlimo į nacionalinę teisę data.

Teisinė informacija - Privatumo politika