Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0263/2013

Внесени текстове :

A7-0263/2013

Разисквания :

PV 11/09/2013 - 16
CRE 11/09/2013 - 16

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.6
CRE 12/09/2013 - 13.6
Обяснение на вота
PV 11/03/2014 - 9.14
CRE 11/03/2014 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0373
P7_TA(2014)0193

Приети текстове
PDF 285kWORD 79k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Генетични ресурси ***I
P7_TA(2014)0193A7-0263/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0576),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0322/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Франция, Сената на Италия и Парламента на Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 март 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 11 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, на комисията по земеделие и развитие на селските райони и на комисията по рибно стопанство (A7‑0263/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 161, 6.6.2013 г., стр. 73.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 12 септември 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0373).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза
P7_TC1-COD(2012)0278

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 511/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност