Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0263/2013

Predkladané texty :

A7-0263/2013

Rozpravy :

PV 11/09/2013 - 16
CRE 11/09/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 12/09/2013 - 13.6
CRE 12/09/2013 - 13.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 11/03/2014 - 9.14
CRE 11/03/2014 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0373
P7_TA(2014)0193

Prijaté texty
PDF 282kWORD 92k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Genetické zdroje ***I
P7_TA(2014)0193A7-0263/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Európskej únii (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0576),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0322/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, talianskym Senátom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. marca 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybárstvo (A7-0263/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 73.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 12. septembra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0373).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii
P7_TC1-COD(2012)0278

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 511/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia