Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0184(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0210/2013

Teksty złożone :

A7-0210/2013

Debaty :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Głosowanie :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Teksty przyjęte
PDF 282kWORD 79k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep***I
P7_TA(2014)0194A7-0210/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0380),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0186/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, parlament Cypru, Pierwszą i Drugą Izbę Parlamentu Niderlandzkiego oraz szwedzki Riksdag, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0210/2013),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 44 z 15.2.2013, s.128.
(2)Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 2 lipca 2013 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0297).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE
P7_TC1-COD(2012)0184

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/45/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności