Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0184(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0210/2013

Predkladané texty :

A7-0210/2013

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Prijaté texty
PDF 282kWORD 81k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I
P7_TA(2014)0194A7-0210/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0380),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0186/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré predložili v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzsky Senát, cyperský parlament, holandská druhá komora, holandská prvá komora a švédsky parlament, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2012(1)

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0210/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 128.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 2. júla 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0297).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
P7_TC1-COD(2012)0184

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/45/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia