Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0199/2013

Внесени текстове :

A7-0199/2013

Разисквания :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Гласувания :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Приети текстове
PDF 281kWORD 40k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Документите за регистрация на превозни средства ***I
P7_TA(2014)0195A7-0199/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/EO на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0381),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0187/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Република Кипър и от Първата камара и Втората камара на Кралство Нидерландия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2012 г.(1),

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0199/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 128.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 2 юли 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0295).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/EO на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства
P7_TC1-COD(2012)0185

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/46/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност