Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0207/2013

Внесени текстове :

A7-0207/2013

Разисквания :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Гласувания :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Приети текстове
PDF 281kWORD 86k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Проверки на търговски превозни средства ***I
P7_TA(2014)0196A7-0207/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (COM(2012)0382 – C7-0188/2012– 2012/0186(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0382),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0188/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Република Кипър, Първата камара и Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2012 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0207/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 44, 15.2.2012 г., стр. 128.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 2 юли 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0296).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО
P7_TC1-COD(2012)0186

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/47/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност