Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0002/2014

Внесени текстове :

A7-0002/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0197

Приети текстове
PDF 437kWORD 103k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Статистиката за железопътния транспорт ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0611),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0249/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0002/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията
P7_TC1-COD(2013)0297

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета(2) се установява обща рамка за изготвянето, предаването, оценяването и разпространението на сравнима статистика за железопътния транспорт в Съюза.

(2)  Статистиката относно превоза на товари и пътници по железопътните линии ще даде възможност на Комисията да следи и да разработи обща транспортна политика, както и транспортни елементи на политиката на регионите и относно трансевропейските мрежи.

(3)  Статистиката относно железопътната безопасност е необходима и с цел Комисията да подготви и да следи действията на равнището на Съюза в областта на транспортната безопасност. Европейската железопътна агенция събира данни за произшествия съгласно статистическото приложение към Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие.

(3а)  Евростат следва да си сътрудничи тясно с Европейската железопътна агенция при събирането на данни за железопътни произшествия, с цел да се гарантира, че получените данни са съвместими и напълно сравними. Ролята на Европейската железопътна агенция в областта на безопасността на железопътния транспорт следва да се укрепва постоянно. [Изм. 1]

(4)  По-голямата част от държавите членки, които подават данни за пътниците на Комисията (Евростат) съгласно Регламент (ЕО) № 91/2003, редовно са предоставяли едни и същи данни за междинните и за окончателните набори от данни.

(5)  При изготвянето на европейската статистика следва да се търси баланс между нуждите на ползвателите и тежестта върху респондентите.

(6)  Евростат проведе технически анализ на съществуващите статистически данни за железопътния транспорт, събирани по силата на законодателството на Съюза в тази област, и на политиката за разпространението на данните, в рамките на работната и оперативната група относно статистиката за железопътния транспорт, с цел да се опростят в оптимална степен различните дейности, необходими за изготвяне на статистиката, като в същото време крайният резултат да отговаря на настоящите и бъдещите нужди на ползвателите.

(7)  В доклада си до Европейския парламент и до Съвета за натрупания опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003 Комисията посочва, че дългосрочните тенденции вероятно ще наложат отпадане или опростяване на данните, събирани по силата на регламента, както и че се цели съкращаване на периода за предаване на данни за годишните данни относно пътниците, използващи железопътен транспорт. Комисията следва да продължава периодично да предоставя доклади относно начина на изпълнение на настоящия регламент. [Изм. 2]

(8)  С Регламент (ЕО) № 91/2003 на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от разпоредбите на посочения регламент. С влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) е необходимо предоставените на Комисията правомощия да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора.

(9)  С цел да се отразят новите тенденции в държавите членки, като същевременно продължи хармонизираното събиране на железопътни данни на равнището на Съюза, и с оглед да се поддържа високото качество на данните, предадени от държавите членки, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове с оглед на адаптирането на определенията, праговете за докладване и съдържанието на приложенията, както и с цел да се уточни информацията, която трябва да бъде предоставена.

(10)  От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и да вземе предвид позицията на железопътния сектор. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 3]

(11)  Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки и отделните респонденти.

(12)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на специфичните изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставена за докладите за качеството и съпоставимостта на резултатите, и по отношение на договореностите относно разпространението на резултатите от страна на Комисията (Евростат). Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4). Като се има предвид общият обхват на тези актове, за тяхното приемане следва да се използва процедурата по разглеждане. [Изм. 4]

(13)  Консултации бяха проведени с Комитета на Европейската статистическа система.

(14)  Поради това Регламент (ЕО) № 91/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 91/2003 се изменя, както следва:

(1)  Член 3 се изменя, както следва:

а)  В член 1 точки 24—30 се заличават. [Изм. 5]

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10 по отношение на техническите определения, посочени в параграф 1, и да предоставя допълнителни определения, когато това е необходимо, за да се вземат предвид новите тенденции, които изискват определено ниво на технически подробности с оглед на хармонизирането на статистическите данни.“.

"

(2)  Член 4 се изменя, както следва:

а)  В параграф 1 точки б), г) и з) и г)се заличават. [Изм. 6]

аа)  В параграф 1 се добавя следната буква:"

„жа) статистически данни относно железопътната инфраструктура (Приложение Жа);“; [Изм. 7]

"

аб)  Вмъква се следният параграф:"

„1a. Евростат си сътрудничи тясно с Европейската железопътна агенция (ERA) при събирането на данни за произшествия, включително квалификациите на данните, за да се гарантира, че данните за железопътни произшествия, събрани от ERA съгласно приложението към Директива 2009/149/ЕО на Комисията* относно безопасността на железопътния транспорт, са напълно сравними с данните за произшествия, събирани от Евростат за други видове транспорт.

_________________

* Директива 2009/149/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие (ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр. 65).“; [Изм. 8]

"

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Съгласно приложения А и В държавите членки докладват данни за предприятия:

а)  чийто общ обем на превозите на товари е най-малко 200 милиона т/км или поне 500 000 тона;

б)  чийто общ обем на превозите на пътници е най-малко 100 милиона пътник-километра;

в)  докладване по приложение A и приложение В не е задължително под тези прагове.“;

"

в)  Параграф 3 се заменя със следното:"

„3. В приложение Л държавите членки предоставят данни за предприятия под прага, посочен в параграф 2, ако тези данни не се докладват в приложения А и В, както е уточнено в приложение Л.“;

"

г)  Параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Комисията е оправомощена да приема, когато е необходимо, делегирани актове в съответствие с член 10 по отношение на адаптиране на съдържанието на приложенията и праговете за докладване, както е посочено в параграфи 1 и 3, с цел отчитане на икономическите и техническите тенденции.“; [Изм. 9]

"

д)  Добавя се следният параграф:"

„6. При упражняване на правомощията си в съответствие с настоящия параграф Комисията гарантира, че приетите делегирани актове не водят до съществена допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите.“.

"

(3)  В член 5, параграф 2, буква б) се заменя със следното:"

„б) административни данни, включително данни, събрани от регулаторните органи, по-конкретно от товарителници за железопътен товарен превоз, ако са налични.“.

"

(4)  Член 7 се заменя със следното:"

„Член 7

Разпространение

Статистиката въз основа на данни, посочени в приложения А, В, Д, Е, Ж, Жа, З и Л, се разпространява от Комисията (Евростат) не по-късно от 12 месеца след края на периода, за който се отнасят резултатите.

Договореностите относно разпространението на резултатите се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.“. [Изм. 10]

"

(4а)  В член 8 се добавя следният параграф:"

„1а. Държавите членки вземат всички мерки, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни.“. [Изм. 11]

"

(5)  В член 8 се добавят следните параграфи:"

„3. За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета*.

4.  Чрез актове за изпълнение Комисията уточнява условията, структурата, периодичността и елементите за съпоставимост за стандартните доклади за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11.

__________________

* Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“.

"

(6)  Член 9 се заличава. заменя със следното:"

„Член 9

Доклад

До ...(5) и на всеки три години след това, след като се е консултирала със Статистическия програмен комитет, Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. По-специално в доклада:

а)  се дава оценка на ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представените статистически данни спрямо направените разходи;

б)  се оценява качеството на изготвената статистика, по-специално по отношение на загубата на данни в резултат на премахването на опростените доклади;

в)  се определят областите, в които е възможно да се постигне потенциално подобрение, и всякакви изменения, считани за необходими в контекста на получените резултати.“. [Изм. 12]

"

(7)  Член 10 се заменя със следното:"

„Член 10

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 2, и член 4, параграф 5, се предоставят на Комисията за неопределен срок от време пет години, считано от ...(6). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 13]

3.  Делегирането на правомощията, посочено в член 3, параграф 2, и член 4, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 3, параграф 2, и член 4, параграф 5, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

"

(8)  Член 11 се заменя със следното:"

„Член 11

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

__________________

* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“.

"

(9)  Член 12 се заличава.

(10)  Приложения Б, Г, З и И се заличават. [Изм. 15]

(11)  Приложение В се заменя в съответствие с предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(11а)  Приложение Е се изменя, както следва:

а)  В колона 2, ред 1, параграф 1 се добавя следното тире:"

„— тон/км“;

"

б)  В колона 2, ред 1, параграф 2 се добавя следното тире:"

„— пътник/км“. [Изм. 16]

"

в)  В колона 2, ред 1, се добавя следният параграф:"

„— основани на разстояние дялове на железопътния товарен транспорт въз основа на тон/километри, съгласно следната разбивка по разстояния:

—  разст. ≤ 50 км;

—  50 км < разст. ≤ 150 км;

—  150 км < разст.≤ 300 км;

—  300 км < разст.≤ 500 км;

—  500 км < разст.≤ 750 км;

—  750 км < разст.≤ 1 000 км;

—  разст.> 1 000 км;“. [Изм. 17]

"

г)  Колона 2, ред 3 се заменя със следното:"

„— за „тонове“ и „тон/км“: всяка година“;

—  за „брой пътници“ и „пътник/км“: на всеки пет години.“. [Изм. 18]

"

(11б)  Вмъква се следното приложение:"

„Приложение Жа

Данни за железопътната инфраструктура

1.  Брой на километри железопътна инфраструктура, оборудвана с ERTMS;

2.  Дължина в километри на железопътната мрежа без прекъсване, оборудвана с ERTMS ( в държавата членка);

3.  Брой на трансгранични пунктове от железопътната инфраструктура, които се използват за пътнически транспорт по-често от веднъж на всеки час, веднъж на всеки два часа и по-рядко от веднъж на два часа;

4.  Брой на трансгранични железопътни пунктове, излезли от употреба за пътнически или товарен транспорт или демонтирана железопътна инфраструктура;

5.  Брой на гари без препятствия, достъпни за лица с намалена подвижност (ЛНП) и лица с увреждания.“. [Изм. 23]

"

(11в)  Приложение З се изменя както следва:

а)  В колона 2, ред 1, се добавя следното тире:"

„— брой на инцидентите (Таблица З2)“;

"

б)  В колона 2, ред 4, параграф 2 се заменя със следния текст:"

„Таблица З2: брой на произшествията и инцидентите, включващи превоз на опасни товари“;

"

в)  В колона 2, ред 7, параграф 1, третото тире се заменя със следния текст:"

„— произшествия на железопътни прелези и такива, които не са предизвикани от влакове;“;

"

г)  В колона 2, ред 7, параграф 2, първото тире се заменя със следния текст:"

„— общ брой на произшествията и инцидентите, в които участва поне едно железопътно превозно средство, превозващо опасни товари, както са определени от списъка на товари, обхванати от приложение К;“;

"

д)  В колона 2, ред 7, параграф 2, второто тире се заменя със следния текст:"

„— брой на такива произшествия и инциденти, при които опасни товари са освободени;“. [Изм. 19]

"

(12)  Добавя се приложение Л в съответствие с предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се консолидира с Регламент (ЕО) № 91/2003 в срок от три месеца след публикуването си. [Изм. 21]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ В

ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ – ПОДРОБЕН ДОКЛАД

Списък на променливите величини и мерни единици

Превозени пътници в:

—  брой на пътниците

—  пътници/км

Движения на пътническите влакове във:

—  влак/километри

Локомотиви оборудвани с ERTMS по:

—  брой [Изм. 22]

Референтен период

Година

Честота

Всяка година

Списък на таблиците с разбивка за всяка таблица

Таблица В3: Превозени пътници по вид транспорт

Таблица В4: Превозени пътници по международни линии по държава на качване и държава на слизане

Таблица В5: Движения на пътническите влакове

Срок за предаване на данните

Осем месеца след края на референтния период

Първи отчетен период

2012 г.

Забележки

1.  Разбивка по вид транспорт, както следва:

—  вътрешен

—  международен

2.  За таблици В3 и В4 в докладваните данни държавите членки включват информация за продадени билети извън докладващата държава. Тази информация може да бъде получена директно от националните органи на други държави или чрез международни споразумения за компенсация за билети.“

„Приложение Л

Таблица Л.1

Транспортна дейност за превоз на товари

Списък на променливите величини и мерни единици

Превозени товари в:

– общо тонове

– общо т/км

Движение на товарни влакове:

– общо влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Срок за предаване на данните

Пет месеца след края на референтния период

Първи отчетен период

201X

Забележки

Само за предприятия с общ обем на товарния превоз под 200 млн. т/км и по-малко от 500 000т, който не е отчетен съгласно приложение А (подробен доклад)

Таблица Л.2

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Списък на променливите величини и мерни единици

Превозени пътници в:

- общо пътници

- общо пътник/км

Движение на пътнически влакове:

- общо влак/км

Референтен период

Една година

Честота

Всяка година

Срок за предаване на данните

Осем месеца след края на референтния период

Първи отчетен период

201X

Забележки

Само за предприятия с общ обем на пътническия превоз под 100 млн. пътник/км, който не е отчетен съгласно приложение А (подробен доклад)“

(1) Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г.
(2)Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт (ОВ L 14, 21.1.2003 г., стp. 1).
(3) Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).
(4)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(5) Три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(6) Датата на влизане в сила на регламента за изменение.

Правна информация - Политика за поверителност