Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0002/2014

Předložené texty :

A7-0002/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0197

Přijaté texty
PDF 451kWORD 123k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Statistika železniční dopravy ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003/ES o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0611),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0249/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0002/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003/ES o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách
P7_TC1-COD(2013)0297

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003(2) stanoví společný rámec pro tvorbu, předávání, hodnocení a šíření srovnatelných statistik železniční dopravy v Unii.

2)  Statistické údaje o železniční přepravě zboží a cestujících jsou nezbytné pro to, aby Komise mohla sledovat a rozvíjet společnou dopravní politiku a dopravní prvky regionálních politik a politik transevropských sítí.

3)  Statistické údaje o bezpečnosti železniční dopravy jsou také nezbytné, aby Komise mohla připravovat a sledovat činnosti Unie v oblasti bezpečnosti dopravy. Evropská agentura pro železnice shromažďuje údaje o nehodách na základě statistické přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES(3), pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách.

(3a)  Eurostat by při shromažďování údajů o nehodách na železnici měl úzce spolupracovat s Evropskou agenturou pro železnice, aby zajistil, že získané údaje budou konzistentní a plně srovnatelné. Úloha Evropské agentury pro železnici v oblasti bezpečnosti železniční dopravy by měla být neustále posilována. [pozm. návrh 1]

4)  Většina členských států, které předávají Komisi (Eurostatu) údaje o cestujících podle nařízení (ES) č. 91/2003, pravidelně předávaly shodné údaje v předběžných i konečných datových souborech.

5)  Při tvorbě evropských statistik by mělo být dosaženo rovnováhy mezi potřebami uživatelů a zatížením respondentů.

6)  Eurostat provedl technickou analýzu stávajících údajů o statistice železniční dopravy shromažďovaných podle evropských právních předpisů a politiky šíření ve své pracovní a operační skupině pro statistiku železniční dopravy, s cílem co možná nejvíce zjednodušit různé činnosti nutné pro tvorbu statistik při současném zachování použitelnosti konečných výsledků vzhledem k současným i budoucím potřebám uživatelů.

7)  Ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných při provádění nařízení (ES) č. 91/2003 Komise uvádí, že v dlouhodobém horizontu pravděpodobně dojde k zmenšení objemu údajů shromažďovaných na základě uvedeného nařízení nebo k jejich zjednodušení a že zamýšlí zkrátit lhůtu pro předávání ročních údajů o cestujících po železnici. Komise by měla i nadále v pravidelných intervalech předkládat zprávy o způsobu uplatňování tohoto nařízení. [pozm. návrh 2]

8)  Nařízení (ES) č. 91/2003 svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých ustanovení uvedeného nařízení. V důsledku vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v platnost je třeba uvést pravomoci svěřené Komisi v uvedeném nařízení do souladu s články 290 a 291 Smlouvy.

9)  S ohledem na nový vývoj v členských státech a zároveň s cílem zajistit v celé Unii harmonizované shromažďování údajů o železniční dopravě a s cílem udržet vysokou kvalitu údajů předávaných členskými státy by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy svěřena Komisi, za účelem přizpůsobení definic a prahových hodnot pro vykazování, obsahu příloh a přesného určení shromažďovaných informací.

10)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a zohledňovala stanovisko odvětví železniční dopravy. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 3]

11)  Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

12)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 91/2003, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přesné stanovení informací, které mají být poskytovány pro zprávy o kvalitě a porovnatelnosti výsledků a o opatřeních Komise (Eurostatu) k šíření výsledků. Tyto pravomoci je třeba vykonávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(4). Pro přijímání těchto aktů by se měl vzhledem k jejich obecné působnosti použít přezkumný postup. [pozm. návrh 4]

13)  Byl konzultován Výbor pro Evropský statistický systém.

14)  Nařízení (ES) č. 91/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 91/2003 se mění takto:

1)  Článek 3 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se zrušují body 24–30. [pozm. návrh 5]

b)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o úpravy technických definic uvedených v odstavci 1 a doplnění nových definic podle potřeby, aby byl zohledněn nový vývoj, v jehož důsledku je nezbytné definovat na určité úrovni technické podrobnosti k zajištění harmonizace statistik.“

"

2)  Článek 4 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se zrušují písmena b), a d) a h). [pozm. návrh 6]

aa)  V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ga) statistika železniční infrastruktury (příloha Ga);“. [pozm. návrh 7]

"

ab)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„1a. Eurostat při shromažďování a vyhodnocování údajů o nehodách úzce spolupracuje s Evropskou agenturou pro železnice (ERA), aby zajistil, že údaje o nehodách na železnici shromážděné agenturou ERA na základě přílohy směrnice Komise 2009/149/ES* o statistice bezpečnosti na železnici budou plně srovnatelné s údaji o nehodách, které Eurostat shromáždil u jiných dopravních prostředků.

________________

* Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 65).“ [pozm. návrh 8]

"

b)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. V souladu s přílohami A a C členské státy předávají údaje za provozovatele:

a)  jejichž celkový přepravní výkon v přepravě zboží je 200 milionů tunových kilometrů a vyšší nebo 500 tisíc tun a vyšší.

b)  jejichž celkový přepravní výkon v přepravě cestujících je 100 milionů osobových kilometrů a vyšší.

c)  pro hodnoty nižší než tyto prahové hodnoty je předávání údajů podle příloh A a C nepovinné.“

"

c)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. V souladu s přílohou L členské státy předávají celkové údaje za provozovatele s výkonem nižším, než jsou prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, pokud tyto údaje nejsou předávány podle příloh A a C, jak je uvedeno v příloze L.“

"

d)  Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. Komisi je v případě nutnosti svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o úpravy obsahu příloh a prahových hodnot pro vykazování, jak je uvedeno v odst. 1 a 3, aby se zohlednil hospodářský a technický vývoj.“ [pozm. návrh 9]

"

e)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„6. Při výkonu svých pravomocí podle tohoto odstavce Komise zajistí, aby žádný z přijatých aktů v přenesené pravomoci nepředstavoval podstatnou další administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.“

"

3)  V čl. 5 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) administrativní údaje včetně údajů shromážděných regulačními orgány, zejména údaje ze železničního nákladního listu (pokud je k dispozici).“

"

4)  Článek 7 se nahrazuje tímto:"

„Článek 7

Šíření

Statistiky založené na údajích uvedených v přílohách A, C, E, F, G, Ga, H a L šíří Komise (Eurostat) nejpozději 12 měsíců od skončení období, k němuž se uvedené výsledky vztahují.“

Opatření k šíření výsledků přijme Komise v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.[pozm. návrh 10]

"

4a)  V článku 8 se vkládá odstavec, který zní:"

„1a. Členské státy přijmou veškerá opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů.“ [pozm. návrh 11]

"

5)  V článku 8 se doplňují nové odstavce, které znějí:"

„3. Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009*.

4.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů určuje modalitu, strukturu, periodicitu a srovnatelné prvky standardních zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 11.

___________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).“

"

6)  Článek 9 se zrušuje se nahrazuje tímto:"

„Článek 9

Zpráva

Do ...(5) a poté každé tři roky předloží Komise po konzultaci s Výborem pro statistické programy Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva zejména:

a)  posoudí výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k jejich nákladům;

b)  posoudí kvalitu vypracovaných statistik, především s ohledem na ztrátu údajů způsobenou vypuštěním zjednodušeného vykazování;

c)  uvede oblasti, kde by bylo případně vhodné zlepšení, a změny, které na základě získaných výsledků považuje za nutné.“ [pozm. návrh 12]

"

7)  Článek 10 se nahrazuje tímto:"

„Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let počínaje dnem ...(6). Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 13]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

"

8)  Článek 11 se nahrazuje tímto:"

„Článek 11

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

9)  Článek 12 se zrušuje.

10)  Přílohy B, D, H a I se zrušují. [pozm. návrh 15]

11)  Příloha C se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

11a)  Příloha F se mění takto:

a)  ve sloupci 2 řádku 1 bodu 1 se vkládá tato odrážka:"

„ v tunách/km“;

"

b)  ve sloupci 2 řádku 1 bodu 2 se vkládá tato odrážka:"

„– v osobových kilometrech“. [pozm. návrh 16]

"

c)  ve sloupci 2 řádku 1 se doplňuje tato odrážka:"

„– modální podíly nákladní železniční dopravy v tunových kilometrech při využití následujícího rozlišení podle vzdáleností:

–  vzdálenost ≤ 50 km

–  50 km < vzdálenost ≤ 150 km

–  150 km < vzdálenost ≤ 300 km

–  300 km < vzdálenost ≤ 500 km

–  500 km < vzdálenost ≤ 750 km

–  750 km < vzdálenost ≤ 1 000 km

–  vzdálenost > 1 000 km.“ [pozm. návrh 17]

"

d)  sloupec 2 řádka 3 nahrazuje tímto:"

„– pro „tuny“ a „tunové kilometry“: každoročně“;

–  pro „počet cestujících“ a „osobové kilometry“: každých pět let“. [pozm. návrh 18]

"

11b)  Vkládá se nová příloha, která zní:"

„Příloha Ga

Údaje o železniční infrastruktuře

1.  Počet kilometrů železniční infrastruktury vybavené ERTMS;

2.  Délka železniční sítě nepřetržitě vybavené ERTMS v kilometrech (v daném členském státě);

3.  Počet přeshraničních bodů železniční infrastruktury, které jsou pro přepravu cestujících využívány častěji než jednou za hodinu, častěji než jednou za dvě hodiny a méně často než jednou za dvě hodiny.

4.  Počet přeshraničních železničních bodů, na nichž byla osobní či nákladní doprava ukončena, či množství demontované železniční infrastruktury.

5.  Počet bezbariérových stanic, které jsou přístupné osobám se sníženou pohyblivostí a osobám se zdravotním postižením.“ [pozm. návrh 23]

"

11c)  Příloha H se mění takto:

a)  ve sloupci 2 řádku 1 se vkládá tato odrážka:"

„– počet nehod (tabulka H2)“;

"

b)  ve sloupci 2 řádku 4 se bod 2 nahrazuje tímto:"

„Tabulka H2: počet nehod a mimořádných událostí spojených s přepravou nebezpečných věcí“;

"

c)  ve sloupci 2 řádku 7 bodu 1 se třetí odrážka nahrazuje tímto:"

„– nehody na úrovňových přejezdech a nehody nezpůsobené vlakem“;

"

d)  ve sloupci 2 řádku 7 bodu 2 se první odrážka nahrazuje tímto:"

„– celkový počet nehod a mimořádných událostí zahrnujících alespoň jedno železniční vozidlo přepravující nebezpečné věci podle seznamu nebezpečných věcí v příloze K“;

"

e)  ve sloupci 2 řádku 7 bodu 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:"

„– počet takových nehod a mimořádných událostí, při kterých došlo k uvolnění nebezpečného nákladu.“ [pozm. návrh 19]

"

12)  Doplňuje se příloha L, uvedená v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Do tří měsíců od svého vyhlášení bude konsolidováno s nařízením (ES) č. 91/2003. [pozm. návrh 21]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

PŘÍLOHA

„Příloha C“

ROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH – PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

—  počtu cestujících

—  osobových kilometrech

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

—  vlakových kilometrech

Lokomotivy vybavené ERTMS v:

—  počtu lokomotiv [pozm. návrh 22]

Referenční období

Rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka C3: Přepravení cestující podle druhu dopravy

Tabulka C4: Mezinárodně přepravení cestující podle země nástupu a země výstupu

Tabulka C5: Dopravní výkon vlaků osobní dopravy

Lhůty pro předávání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2012

Poznámky

1.  Druhy dopravy se člení takto:

—  vnitrostátní

—  mezinárodní

2.  U tabulek C3 a C4 uvádí členské státy údaje včetně informací o prodeji jízdenek mimo vykazující zemi. Tyto informace se dají získat přímo od vnitrostátních orgánů jiných zemí nebo prostřednictvím mezinárodního clearingového vyúčtování jízdného.“

„PŘÍLOHA L“

Tabulka L.1

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

– tunách celkem

– tunových kilometrech celkem

Dopravní výkon nákladních vlaků ve:

– vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Lhůty pro předávání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

201X

Poznámky

Pouze za provozovatele, u kterých celkový objem přepravy v přepravě zboží nepřesáhne 200 milionů tunových kilometrů a nepřesáhne 500 tisíc tun a kteří se nevykazují podle přílohy A (podrobné vykazování)

Tabulka L.2

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

– počtu cestujících celkem

– osobových kilometrech celkem

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

– vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Lhůty pro předávání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

201X

Poznámky

Pouze za provozovatele, u kterých celkový objem přepravy v přepravě cestujících nepřesáhne 100 milionů osobových kilometrů a kteří se nevykazují podle přílohy C (podrobné vykazování)“

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5) Tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.
(6) Datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí