Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0297(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0002/2014

Esitatud tekstid :

A7-0002/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0197

Vastuvõetud tekstid
PDF 338kWORD 81k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Raudteeveo statistika ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0611),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 388 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0249/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0002/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega
P7_TC1-COD(2013)0297

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 91/2003(2) on kehtestatud ühtne raamistik võrreldava raudteetranspordistatistika koostamiseks, edastamiseks, hindamiseks ja levitamiseks liidus.

(2)  Komisjon vajab statistikat kauba- ja reisijateveo kohta raudteel, et jälgida ja arendada ühist transpordipoliitikat ning piirkondlike ja üleeuroopaliste võrkude tegevuspõhimõtete veondustahke.

(3)  Komisjon vajab statistikat raudteeohutuse kohta, et ette valmistada ja jälgida liidu tegevust transpordiohutuse alal. Euroopa Raudteeagentuur kogub andmeid õnnetuste kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ(3) alusel seoses ühiste ohutusnäitajatega ja õnnetusjuhtumite maksumuse arvestamise ühiste meetoditega.

(3a)  Eurostat peaks tegema tihedat koostööd Euroopa Raudteeagentuuriga raudteel juhtunud õnnetuste kohta andmete kogumisel, et tagada kogutud andmete järjepidevus ja täielik võrreldavus. Euroopa Raudteeagentuuri osakaalu raudteeohutuse valdkonnas tuleks pidevalt suurendada. [ME 1]

(4)  Enamik liikmesriike, kes on komisjonile (Eurostat) määruse (EÜ) nr 91/2003 alusel reisijate andmeid edastanud, on esitanud samad andmed nii esialgsete kui ka lõplike andmetena.

(5)  Euroopa statistika koostamisel peaks valitsema tasakaal kasutajate vajaduste ja vastajate koormuse vahel.

(6)  Eurostat on teinud raudteeveostatistika töörühmas raudteeveostatistikat käsitlevate liidu õigusaktide alusel kogutud andmete ning andmelevituspõhimõtete tehnilise analüüsi, et võimaluste piires lihtsustada mitmesuguseid statistika koostamiseks vajalikke menetlusi, hoides samal ajal lõpptulemuse vastavuses kasutajate praeguste ja tulevaste vajadustega.

(7)  Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud aruandes määruse (EÜ) nr 91/2003 kohaldamisel saadud kogemuste kohta mainib komisjon, et pikemas perspektiivis tõenäoliselt kaotatakse määruse alusel juba kogutud andmed või lihtsustatakse neid ning et kavas on vähendada reisijate raudteeveo aastaandmete edastamise perioodi. Komisjon peaks jätkama korrapäraste aruannete esitamist käesoleva määruse rakendamise kohta. [ME 2]

(8)  Määrusega (EÜ) nr 91/2003 on komisjonile antud volitused kõnealuse määruse teatavate sätete rakendamiseks. Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) jõustumisega tuleb kõnealuse määrusega komisjonile antud volitused viia vastavusse ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.

(9)  Selleks et peegeldada uusi arenguid liikmesriikides ja sama ajal säilitada raudteeandmete ühtne kogumine kogu liidus ja liikmesriikide edastatud andmete kõrge kvaliteet, tuleks komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus võtta vastu õigusakte, et kohandada mõisteid ja piirmäärasid andmete esitamiseks ning lisade sisu ja määrata kindlaks esitatav teave.

(10)  Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistuste käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja võtaks arvesse raudteesektori seisukohti. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. [ME 3]

(11)  Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

(12)  Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 91/2003 rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, et määrata kindlaks kvaliteeti ja tulemuste võrreldavust käsitlevate aruannete jaoks esitatavad andmed, mida tuleb esitada aruannete tarvis, mis käsitlevad kvaliteeti ja tulemuste võrreldavust ning korda, kuidas komisjon (Eurostat) tulemusi levitab. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(4). Kõnealuste aktide üldist kohaldamisala arvestades tuleks need vastu võtta kontrollimenetlust kasutades. [ME 4]

(13)  Euroopa statistikasüsteemi komiteega on konsulteeritud.

(14)  Määrust (EÜ) nr 91/2003 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 91/2003 muudetakse järgmiselt.

1)  Artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõikes 1 jäetakse välja punktid 24–30. [ME 5]

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lõikes 1 osutatud tehnilisi määratlusi ja lisada vajaduse korral uusi määratlusi, milles võetakse arvesse uusi arenguid, mille puhul on vaja määrata kindlaks teatav tehnilise üksikasjalikkuse tase, et tagada statistika ühtsus.”

"

2)  Artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

a)  Lõike 1 punktid b, ja d ja h jäetakse välja. [ME 6]

aa)  Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ga) raudteetaristu andmed (G a lisa);”. [ME 7]

"

ab)  Lisatakse järgmine lõige:"

„1a. Eurostat teeb Euroopa Raudteeagentuuriga (ERA) tihedat koostööd õnnetuste kohta andmete kogumisel, sh andmete nõuetele vastavuse seisukohast, et tagada, et ERA poolt komisjoni direktiivi 2009/149/EÜ* raudteeohutust käsitleva statistilise lisa alusel kogutud raudteeõnnetuste andmed on täielikult võrreldavad Eurostati kogutud muude transpordiliikidega seotud õnnetuste andmetega.

____________

* Komisjoni 27. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/149/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ seoses ühiste ohutusnäitajate ja õnnetusjuhtumite maksumuse arvestamise ühiste meetoditega (ELT L 313, 28.11.2009, lk 65).” [ME 8]

"

b)  Lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. A ja C lisa all esitavad liikmesriigid andmed nende ettevõtete kohta,

a)  mille kaubaveo kogumaht on vähemalt 200 miljonit tonnkilomeetrit või vähemalt 500 000 tonni;

b)  mille reisijateveo kogumaht on vähemalt 100 miljonit reisijakilomeetrit;

c)  aruande esitamine A ja C lisas on allapoole neid piirmäärasid vabatahtlik.”

"

c)  Lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„3. L lisas esitavad liikmesriigid koguandmed 2 lõikes osutatud piirmääradest allapoole jäävate ettevõtete kohta, kui neid andmeid ei esitata A ja C lisa all, nagu on täpsustatud L lisas.”

"

d)  Lõige 5 asendatakse järgmisega:"

„5. Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 10 vajaduse korral vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lisade sisu ja lõigetes 1 ja 3 osutatud aruandluse piirmäärasid, et võtta arvesse majanduse ja tehnika arengut.” [ME 9]

"

e)  Lisatakse järgmine lõige:"

„6. Käesolevast lõikest tulenevate volituste kasutamisel tagab komisjon, et vastu võetavate delegeeritud õigusaktidega ei kehtestata liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.”

"

3)  Artikli 5 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:"

„b) haldusandmed, sealhulgas reguleerivate asutuste kogutud andmed, eelkõige raudteeveo saatekiri, kui see on olemas.”

"

4)  Artikkel 7 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 7

Levitamine

Lisades A, C, E, F, G, Ga, H ja L nimetatud andmetel põhinevat ühenduse statistikat levitab komisjon (Eurostat) hiljemalt 12 kuu möödumisel tulemustega seotud ajavahemiku lõpust.

Komisjon võtab tulemuste levitamise korra vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. ”[ME 10]

"

4a)  Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:"

„1a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastavate andmete kvaliteet.” [ME 11]

"

5)  Artiklile 8 lisatakse järgmised lõiked:"

„3. Käesolevas määruses kohaldatakse edastatavate andmete suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009* artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

4.  Komisjon täpsustab rakendusaktide abil standardsete kvaliteediaruannete tingimuste, struktuuri, perioodilisuse ja võrreldavuse elemente. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 11 osutatud kontrollimenetlusega.

__________________

* Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164)”

"

6)  Artikkel 9 jäetakse välja. asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 9

Aruanne

Komisjon esitab ...(5) ja pärast seda iga kolme aasta järel pärast statistikaprogrammi komiteega konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. Selles aruandes:

a)  hinnatakse kasu, mida liit, liikmesriigid, andmeesitajad ja -kasutajad saavad koostatud statistikast võrreldes andmete tootmiseks tehtud kulutustega;

b)  hinnatakse koostatud statistika kvaliteeti, arvestades eelkõige andmekadu, mis tuleneb lihtsustatud andmeesituse kaotamisest;

c)  tehakse saadud tulemuste põhjal kindlaks, milliseid valdkondi võiks parandada ja milliseid muudatusi oleks vaja teha.”. [ME 12]

"

7)  Artikkel 10 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 10

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 5 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ...(6). Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 13]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt on Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra.”

"

8)  Artikkel 11 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 11

Komitee

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* tähenduses.

2.  Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

_________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).”

"

9)  Artikkel 12 jäetakse välja.

10)  B, D, H ja I lisa jäetakse välja. [ME 15]

11)  C lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

11a)  F lisa muudetakse järgmiselt:

a)  teise veeru esimese rea esimesele lõigule lisatakse järgmine taane:"

„– tonnkilomeetrites”;

"

b)  teise veeru esimese rea teisele lõigule lisatakse järgmine taane:"

„– reisijakilomeetrites”. [ME 16]

"

c)  teise veeru esimesele reale lisatakse järgmine lõik:"

„– vahemaapõhised raudtee kaubaveo osakaalud, mis põhinevad tonnkilomeetritel ja on liigendatud vahemaa alusel järgmiselt:

–  d ≤ 50 km

–  50 km < d ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < d ≤ 500 km

–  500 km < d ≤ 750 km

–  750 km < d ≤ 1000 km

–  d > 1000 km.” [ME 17]

"

d)  teise veeru kolmandas rida asendatakse järgmisega:"

„– tonnide ja tonnkilomeetrite kohta: igal aastal;

–  reisijate arvu ja reisijakilomeetrite kohta: iga viie aasta järel.” [ME 18]

"

11b)  Lisatakse järgmine lisa:"

„Ga lisa

Raudteetaristu andmed

1.  ERTMSiga varustatud raudteetaristu kilomeetrite arv;

2.  ERTMSiga katkematult varustatud raudteevõrgu pikkus kilomeetrites (liikmesriikides);

3.  raudteetaristu selliste piiriüleste punktide arv, mida kasutatakse reisijateveoks sagedamini kui kord tunnis, kord iga kahe tunni järel ja harvemini kui iga kahe tunni järel;

4.  raudteetaristu selliste piiriüleste punktide arv, mida enam reisijate- või kaubaveoks ei kasutata, või lammutatud raudteetaristu;

5.  piiratud liikumisvõimega isikutele ja puudega inimestele juurdepääsetavate tõketeta jaamade arv.”. [ME 23]

"

11c)  H lisa muudetakse järgmiselt:

a)  teise veeru esimesele reale lisatakse järgmine taane:"

„– õnnetuste arv (tabel H2)”;

"

b)  teise veeru neljanda rea teine lõik asendatakse järgmisega:"

„Tabel H2: ohtlike kaupade veoga seotud õnnetuste ja intsidentide arv”;

"

c)  teise veeru seitsmenda rea esimese punkti kolmas taane asendatakse järgmisega:"

„– õnnetused raudteeületuskohtadel ja õnnetused, mida ei ole põhjustanud rongid”;

"

d)  teise veeru seitsmenda rea teise punkti esimene taane asendatakse järgmisega:"

„– selliste õnnetuste ja intsidentide koguarv, milles osales vähemalt üks K lisaga hõlmatud kaubaloendis määratletud ohtlikke kaupu vedav raudteesõiduk”;

"

e)  teise veeru seitsmenda rea teise punkti teine taane asendatakse järgmisega:"

„– selliste õnnetuste ja intsidentide arv, kus vabaneb ohtlikke aineid”. [ME 19]

"

12)  Lisatakse L lisa vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist konsolideeritakse see määrusega (EÜ) nr 91/2003. [ME 21]

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

The President The President

LISA

„C LISA

REISIJATEVEO AASTAANDMED – ÜKSIKASJALIK ANDMEESITUS

Muutujate loend ja mõõtühikud

Veetud reisijad:

–  reisijate arvuna

–  reisijakilomeetrites

Reisirongide liikumine:

–  rongikilomeetrites

ERTMSiga varustatud vedurid:

–   arv [ME 22]

Vaatlusperiood

Aasta

Sagedus

Igal aastal

Tabelite loend ja iga tabeli liigendus

Tabel C3: veetud reisijad veoliikide järgi

Tabel C4: veetud rahvusvahelised reisijad lähte- ja sihtriikide järgi

Tabel C5: reisirongide liikumine

Andmete edastamise tähtaeg

Kaheksa kuud pärast vaatlusperioodi lõppu.

Esimene vaatlusperiood

2012

Märkused

1.  Veoliigid on järgmised:

–  riigisisene

–  rahvusvaheline

2.  Tabelite C3 ja C4 puhul esitavad liikmesriigid andmed, mis sisaldavad teavet väljaspool andmeid esitavat riiki müüdud piletite kohta. Selle teabe võib saada kas otse muude riikide asutustelt või pileteid käsitlevate rahvusvaheliste hüvitussüsteemide kaudu.”

„L lisa

Tabel L.1

KAUBAVEO MAHT

Muutujate loend ja mõõtühikud

Veetud kaubad:

– tonnides kokku

– tonnkilomeetrites kokku

Kaubarongide liikumine:

– rongikilomeetrites kokku

Vaatlusperiood

Üks aasta

Sagedus

Igal aastal

Andmete edastamise tähtaeg

Viis kuud pärast vaatlusperioodi lõppu.

Esimene vaatlusperiood

201X

Märkused

Ainult ettevõtete puhul, mille kaubaveo maht on vähem kui 200 miljonit tonnkilomeetrit ja vähem kui 500 000 tonni ja mille kohta ei ole andmeid esitatud A lisa all (üksikasjalik andmeesitus).

Tabel L.2

REISIJATEVEO MAHT

Muutujate loend ja mõõtühikud

Veetud reisijad:

– reisijate koguarvuna

– reisijakilomeetrites kokku

Reisirongide liikumine:

– rongikilomeetrites kokku

Vaatlusperiood

Üks aasta

Sagedus

Igal aastal

Andmete edastamise tähtaeg

Kaheksa kuud pärast vaatlusperioodi lõppu

Esimene vaatlusperiood

201X

Märkused

Ainult ettevõtete puhul, mille reisijateveo maht on vähem kui 100 miljonit reisijakilomeetrit ja mille kohta ei ole andmeid esitatud C lisa all (üksikasjalik andmeesitus).”

(1) Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seisukoht.
(2)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 91/2003, raudteeveo statistika kohta (EÜT L 14, 21.1.2003, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/49/EÜ ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (raudteede ohutuse direktiiv) (ELT L 164, 30.4.2004, lk 44).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(5) Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
(6) Muutmismääruse jõustumise kuupäev.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika