Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0297(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0002/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0002/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0197

Usvojeni tekstovi
PDF 442kWORD 112k
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg
Statistika željezničkog prijevoza ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0611),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0249/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0002/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama
P7_TC1-COD(2013)0297

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Uredbom (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza(2) utvrđuje se zajednički okvir za izradu, prijenos, ocjenu i širenje usporedive statistike željezničkog prijevoza u Uniji.

(2)  Statistika o željezničkom prijevozu robe i putnika potrebna je kako bi se omogućilo Komisiji da nadzire i razvija zajedničku prometnu politiku, kao i dijelove prometa u politikama regija i transeuropskih mreža.

(3)  Statistika o sigurnosti željeznice potrebna je Komisiji kako bi pripremala i pratila radnje Unije u području sigurnosti prometa. . Europska agencija za željeznice prikuplja podatke o nesrećama prema Statističkom prilogu Direktivi 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(3) u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i zajedničkim metodama za izračunavanje troškova nesreća.

(3a)  Eurostat treba usko surađivati s Europskom agencijom za željeznice pri prikupljanju podataka o željezničkim nesrećama kako bi se osigurala dosljednost i potpuna usporedivost prikupljenih podataka. Uloga Europske agencije za željeznice u području sigurnosti željezničkog prometa treba se stalno poboljšavati. [Am. 1]

(4)  Većina država članica koje dostavljaju podatke o putnicima Komisiji (Eurostat) prema Uredbi (EZ) br. 91/2003 redovno su dostavljale jednake podatke za privremene i konačne skupove podataka.

(5)  Treba postojati ravnoteža između potreba korisnika i opterećenja predstavnika pri izradi europske statistike.

(6)  Eurostat je proveo tehničku analizu postojećih podataka o statistici željezničkog prijevoza koju je prema zakonodavstvu Unije i politici širenja prikupila radna skupina o statistici željezničkog prijevoza kako bi se što je više moguće pojednostavile različite aktivnosti koje su potrebne za izradu statistike pri čemu konačni rezultat treba ostati u skladu s potrebama postojećih i potencijalnih korisnika.

(7)  U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu stečenom pri primjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Komisija napominje da će dugoročan razvoj vjerojatno dovesti do smanjenja ili pojednostavljenja podataka već prikupljenih u skladu s tom Uredbom te da je namjera smanjiti razdoblje prijenosa podataka za godišnje podatke o željezničkim prijevozu putnika.Komisija treba nastaviti redovno izrađivati izvješća o načinima provede ove Uredbe. [Am. 2]

(8)  Uredbom (EZ) br. 91/2003 Komisiji se dodjeljuju ovlasti za provedbu nekih odredaba ove Uredbe. Zbog stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije ( „Ugovor”) potrebno je s člancima 290. i 291. Ugovora uskladiti ovlasti dodijeljene Komisiji prema ovoj Uredbi.

(9)  Radi odražavanja novih promjena u državama članicama, ali i održavanja usklađenog prikupljanja podataka o željezničkom prijevozu u čitavoj Uniji te radi održavanja visoke kvalitete podataka koje dostavljaju države članice, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora treba se dodijeliti Komisiji radi prilagodbe definicija i graničnih vrijednosti za izvještavanje i sadržaja priloga te navođenja podataka koji će se dostaviti.

(10)  Od osobite je važnosti da Komisija u svom pripremnom radu provede odgovarajuća savjetovanja uključujući savjetovanja na razini stručnjaka te da vodi računa o stajalištu željezničkog sektora. Komisija tijekom pripremanja i sastavljanja delegiranih akata treba osigurati istovremenu, pravovremenu i prikladnu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. [Am. 3]

(11)  Komisija treba osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama i predstavnicima ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje.

(12)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 91/2003, potrebno je dodijeliti Komisiji provedbene ovlasti u vezi sa određenjem podataka koje će se dostaviti za izvješće o kvaliteti te usporedivosti rezultata te o sporazumima o širenju rezultata, što obavlja Komisija (Eurostat).Navedene se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(4). Postupak ispitivanja treba se koristiti za usvajanje tih akata s obzirom na njihovo opće područje primjene. [Am. 4]

(13)  Provedeno je savjetovanje s Odborom za europski statistički sustav.

(14)  Uredbu (EZ) br. 91/2003 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 91/2003 izmjenjuje se kako slijedi:

(1)  Članak 3. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. brišu su točke 24. – 30. [Am. 5]

(b)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Komisija ima ovlasti, u skladu s člankom 10., donijeti delegirane akte radi prilagodbe tehničkih definicija iz stavka 1. te radi stvaranja, kada je to potrebno, dodatnih definicije kako bi se u obzir uzele nove promjene koje zahtijevaju definiranje određene razine tehničkih podataka kako bi se osiguralo usklađivanje statistike.”

"

(2)  Članak 4. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. brišu se točke b) i d). [Am. 6]

(aa)  U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ga) statistike o željezničkoj infrastrukturi (Prilog Ga);” [Am. 7]

"

(ab)  Dodaje se sljedeći stavak:"

„1a. Eurostat usko surađuje s Europskom agencijom za željeznice pri prikupljanju i obradi podataka o željezničkim nesrećama, kako bi se osiguralo da su podatci o željezničkim nesrećama koje je prikupila Europska agencija za željeznice u skladu s Prilogom Direktivi 2009/149/EZ* o sigurnosti željeznica u potpunosti usporedivi s podatcima koje je prikupio Eurostat o drugim načinima prijevoza.”

_________________

* Direktiva Komisije 2009/149/EZ od 27. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i zajedničkim metodama izračunavanja troškova nesreće (SL L 313, 28.11.2009., str. 65.). ” [Am. 8]

"

(b)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Prema prilozima A i C države članice u izvještaju navode podatke za prijevoznike:

(a)  kod kojih ukupan opseg prijevoza robe iznosi najmanje 200 milijuna tonskih kilometara ili najmanje 500 000 tona;

(b)  kod kojih ukupan opseg prijevoza putnika iznosi najmanje 100 milijuna putničkih kilometara.

(c)  Izvješća u prilogu A i Prilogu C neobvezatna su za iznose ispod navedenih graničnih vrijednosti.”

"

(c)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Prema Prilogu L države članice dostavljaju ukupne podatke za prijevoznike ispod granične vrijednosti iz stavka 2. ako se ti podatci ne dostave u izvješću prema Prilozima A i C kako je navedeno u Prilogu L.”

"

(d)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:"

„5. Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte, po potrebi, u skladu s člankom 10. u vezi s prilagođavanjem sadržaja priloga i graničnih vrijednosti za izvještavanje kako je navedeno u stavcima 1. i 3. kako bi se u obzir uzele tehničke i gospodarske promjene.” [Am. 9]

"

(e)  dodaje se sljedeći stavak:"

„6. Pri izvršavanju ovlasti iz ovog stavka Komisija osigurava da se donesenim delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje državama članicama i njihovim predstavnicima.”

"

(3)  U članku 5. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:"

„(b) administrativni podatci, uključujući podatke koje su prikupila regulatorna tijela, osobito željeznički teretni list ako je dostupan;”.

"

(4)  Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 7.

Širenje podataka

Statistiku koja se temelji na podacima iz Priloga A, C, E, F, G, Ga, H i L objavljuje Komisija (Eurostat) najkasnije 12 mjeseci nakon isteka razdoblja na koje se rezultati odnose.

Komisija usvaja sporazume o širenju rezultata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2. ” [Am. 10]

"

(4a)  U članku 8. umeće se sljedeći stavak:"

„1a. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale kvalitetu dostavljenih podataka.” [Am. 11]

"

(5)  U članku 8. dodaju se stavci 3. i 4.:"

„3. Za potrebe ove Uredbe, kriteriji kvalitete koji se moraju primijeniti na podatke koji se prenose su oni navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća*.

4.  Komisija provedbenim aktima određuje modalitet, strukturu, periodičnost i usporedivost elemenata za standardne izvještaje o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11.

___________________

* Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).ˮ

"

(6)  Članak 9 zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 9.

Izvještaj

Do ...(5) i poslije toga svake tri godine Komisija, nakon savjetovanja s Odborom za statistički program, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvještaj o provedbi ove Uredbe. U tom se izvještaju osobito:

(a)  ocjenjuju pogodnosti za Uniju, države članice te pružatelje i korisnike statističkim podatcima iz dobivene statistike, u odnosu na njihove troškove;

(b)  ocjenjuje kvaliteta dobivenih statističkih podataka, osobito u odnosu na gubitke podataka koji su posljedica ukidanja pojednostavljenog izvještavanja;

(c)  utvrđuju područja za moguća poboljšanja te bilo kakve izmjene koje se smatraju potrebnima s obzirom na dobivene rezultate.” [Am. 12]

"

(7)  Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 10.

Izvršavanje delegiranja

1.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 5. dodjeljuju se Komisiji za razdoblje od pet godina od ...(6). Komisija sastavlja izvještaj o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće takvom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 13]

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 5. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. Njome se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija o njemu istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 4. stavkom 5. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavještavanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su, prije isteka tog roka, i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

"

(8)  Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 11.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća*.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”

________________

* Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

"

(9)  Članak 12. se briše.

(10)  Prilozi B, D, i I brišu se. [Am. 15]

(11)  Prilog I. mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(11a)  Prilog F mijenja se kako slijedi:

(a)  U stupcu 2. redu 1. stavku 1. dodaje se sljedeća alineja:"

„tonskim kilometrima”;

"

(b)  U stupcu 2. redu 1. stavku 2. dodaje se sljedeća alineja:"

„putničkim kilometrima”. [Am. 16]

"

(c)  U stupcu 2. redu 1. dodaje se sljedeći stavak:"

„– udjele željezničkog prijevoza tereta koji se temelje na udaljenosti u tonama po kilometru prema sljedećem modelu raščlambe:

–  d ≤ 50 km

–  50 km < d ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < d ≤ 500 km

–  500 km < d ≤ 750 km

–  750 km < d ≤ 1000 km

–  d > 1000 km;’ [Am. 17]

"

(d)  Stupac 2. red 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„‒ Za „tone” i „tone po kilometru”: svake godine”;

‒  Za „broj putnika” i „putnika po kilometru”: svakih pet godina”. [Am. 18]

"

(11b)  Umeće se sljedeći Prilog:"

„Prilog Ga

Podatci o željezničkoj infrastrukturi

1.  Broj kilometara željezničke infrastrukture opremljene sustavom ERTMS;

2.  Duljina željezničke mreže neprekidno opremljene sustavom ERTMS (u državi članici) izražena u kilometrima;

3.  Broj prekograničnih točaka željezničke infrastrukture korištenih za prijevoz putnika češće od svakog sata, svaka dva sata i rijeđe od svaka dva sata;

4.  Broj prekograničnih željezničkih točaka koje se više ne koriste za putnika ili prijevoza tereta ili demontirane željezničke infrastrukture;

5.  Broj stanica bez prepreka dostupnih osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom.”. [Am. 23]

"

(11c)  Prilog H mijenja se kako slijedi:

(a)  U stupcu 2. redu 1. dodaje se sljedeća alineja:"

„– broj nezgoda (tablica H2)”;

"

(b)  U stupcu 2. redu 4., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

Tablica H2: broj nesreća i nezgoda koje uključuju prijevoz opasnih tvari”;

"

(c)  U stupcu 2. redu 7. stavku 1. treća alineja zamjenjuje se sljedećim:"

„– nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima i one koje nisu prouzručili vlakovi”;

"

(d)  U stupcu 2. redu 7. stavku 2. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:"

„– ukupan broj nesreća i nezgoda u kojima sudjeluje najmanje jedno željezničko vozilo koje prevozi opasne tvari kako su određene u popisu tvari u Prilogu K”;

"

(e)  U stupcu 2. redu 7. stavku 2. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:"

„– broj takvih nesreća i nezgoda s oslobađanjem opasnih tvari”. [Am. 19]

"

(12)  Dodaje se Prilog L kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi. [Am. 20]

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije. U roku od tri mjeseca od objave sastavlja se u pročišćenom obliku s Uredbom (EZ) br. 91/2003. [Am. 21]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

„Prilog C”

GODIŠNJA STATISTIKA O PRIJEVOZU PUTNIKA – DETALJNO IZVJEŠĆE

Popis varijabli i mjernih jedinica

Prevezeni putnici izraženi u:

–  broju putnika.

–  putničkim kilometrima.

Željeznički prijevoz putnika izražen u:

–  vlak-kilometrima.

Lokomotive opremljene sustavom ERTMS:

–  broj [Am. 22]

Referentno razdoblje

Godina

Učestalost

Svake godine

Popis tablica s razvrstavanjem podataka u njima

Tablica C3: prevezeni putnici, prema vrsti prijevoza

Tablica C4: prekogranični prijevoz putnika, prema državi ukrcaja i državi iskrcaja

Tablica C5: željeznički prijevoz putnika

Rok za dostavu podataka

Osam mjeseci nakon isteka referentnog razdoblja.

Prvo referentno razdoblje

2012.

Napomene

1.  Vrste prijevoza mogu se podijeliti na:

—  domaći

—  prekogranični

2.  Za tablice C3 i C4, države članice moraju u izvješću dati podatke koji uključuju i informacije o prodaji karata izvan države izvjestiteljice. Te se informacije mogu dobiti izravno od državnih tijela drugih zemalja ili međunarodnim dogovorom o kompenzaciji karata.

„Prilog L”

Tablica L.1

RAZINA PRIJEVOZNE DJELATNOSTI U PRIJEVOZU ROBE

Popis varijabli i mjernih jedinica

Prevezena roba izražena u:

- ukupno tonama

- ukupno tonskim kilometrima

Željeznički prijevoz robe izražen u:

- ukupno vlak-kilometrima

Referentno razdoblje

Jedna godina

Učestalost

Svake godine

Rok za dostavu podataka

Pet mjeseci nakon isteka referentnog razdoblja

Prvo referentno razdoblje

201X.

Napomene

Samo za prijevoznike kod kojih je ukupan opseg prijevoza robe manji od 200 milijuna tonskih kilometara i manji od 500 000 tona te koji ne dostavljaju izvješće prema Prilogu A (detaljno izvješće)

Tablica L.2

RAZINA PRIJEVOZNE DJELATNOSTI U PRIJEVOZU PUTNIKA

Popis varijabli i mjernih jedinica

Prevezeni putnici izraženi u:

- ukupno broju putnika

- ukupno putničkim kilometrima

Željeznički prijevoz putnika izražen u:

- ukupno vlak-kilometrima

Referentno razdoblje

Jedna godina

Učestalost

Svake godine

Rok za dostavu podataka

Osam mjeseci nakon isteka referentnog razdoblja

Prvo referentno razdoblje

201X.

Napomene

Samo za prijevoznike kod kojih je ukupan opseg prijevoza putnika manji od 100 milijuna putničkih kilometara i koji ne dostavljaju izvješće prema Prilogu C (detaljno izvješće)

(1) Stajalište Europskog Parlamenta od 11 ožujka 2014.
(2) Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza (SL L 14, 21.1.2003., str. 1.).
(3) Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) (SL L 164, 30.4.2004., str. 44).
(4)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(5) Tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.
(6) Datum stupanja na snagu Uredbe o izmjenama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti