Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0297(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0002/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0002/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0197

Elfogadott szövegek
PDF 437kWORD 122k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
A vasúti közlekedés statisztikája ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0611),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0249/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0002/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0297

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) közös uniós keretet hoz létre az összehasonlítható vasúti közlekedési statisztikák előállítására, továbbítására, értékelésére és terjesztésére.

(2)  A Bizottságnak statisztikai adatokra van szüksége az áruk és utasok vasúti szállításáról annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje és kialakítsa a közös közlekedéspolitikát, valamint a regionális politika és a transzeurópai hálózatokra vonatkozó politika szállítási elemeit.

(3)  A vasútbiztonságra vonatkozó statisztikai adatok egyben lehetővé teszik, hogy a Bizottság előkészítse és figyelemmel kísérje a közlekedésbiztonság terén megvalósuló uniós fellépéseket. A vasúti balesetekkel kapcsolatos adatokat a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek számítására szolgáló közös módszerek tekintetében a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(3) statisztikai mellékletének megfelelően gyűjti.

(3a)  Az Eurostatnak szorosan együtt kell működnie az Európai Vasúti Ügynökséggel a vasúti balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében, hogy biztosítsa a beszerzett adatok következetességét és teljes mértékű összehasonlíthatóságát. Az Európai Vasúti Ügynökség vasútbiztonság terén betöltött szerepét folyamatosan erősíteni kell. [Mód. 1]

(4)  A Bizottságnak (Eurostat) a 91/2003/EK rendelet értelmében személyszállításra vonatkozó adatokat továbbító legtöbb tagállam rendszerint megegyező adatokat szolgáltat az ideiglenes és a végleges adatállományok tekintetében.

(5)  Az európai statisztikák előállításakor egyensúlyra kell törekedni a felhasználók igényei és a válaszadókra nehezedő terhek között.

(6)  Az uniós jogszabályok értelmében gyűjtött vasúti közlekedési statisztikákkal kapcsolatos meglévő adatokat és a terjesztési politikát az Eurostat – vasúti közlekedési statisztikával foglalkozó munkacsoportján belül – szakmai elemzésnek vetette alá annak érdekében, hogy amennyire csak lehetséges leegyszerűsítsék a statisztikák előállításához szükséges különböző tevékenységeket, amellett, hogy a végső eredmény továbbra is megfeleljen a jelen és az előrelátható felhasználói igényeknek.

(7)  A 91/2003/EK rendelet alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett jelentésében a Bizottság megemlíti, hogy a hosszú távú fejlesztések vélhetően a rendelet alkalmazásában már összegyűjtött adatok figyelmen kívül hagyását vagy egyszerűsítését vonják maguk után, továbbá jelzi, hogy szándékában áll rövidíteni a vasúti személyszállításra vonatkozó éves adatok továbbítási időszakát. A Bizottságnak továbbra is rendszeres időközönként jelentést kell tennie arról, hogy milyen módon hajtják végre ezt a rendeletet. [Mód. 2]

(8)  A 91/2003/EK rendelet az abban szereplő egyes rendelkezések végrehajtására vonatkozó hatásköröket ruház a Bizottságra. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) hatálybalépésének következtében a szóban forgó rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni a Szerződés 290. és 291. cikkével.

(9)  Annak érdekében, hogy az Unióra kiterjedő vasúti adatok harmonizált gyűjtésének megtartása mellett a tagállami fejlemények is kifejezésre jussanak, továbbá törekedve arra, hogy a tagállamok által továbbított adatok megőrizzék kitűnő minőségüket, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el egyrészt a jelentéstétel során alkalmazott fogalommeghatározások és küszöbértékek, másrészt a mellékletek tartalmának kiigazítása, valamint a továbbítandó információk pontosítása céljából.

(10)  Különösen fontos, hogy előkészítő munkája során a Bizottság – többek között szakértői szinten – mindvégig megfelelő konzultációkat folytasson és vegye figyelembe a vasúti ágazat álláspontját. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, kellő időben történő és megfelelő benyújtását. [Mód. 3]

(11)  A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és a válaszadókra.

(12)  A 91/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az eredmények minőségére és összehasonlíthatóságára, valamint az eredmények Bizottság (Eurostat) általi terjesztésével kapcsolatos szabályokra vonatkozó jelentésekhez biztosítandó információk részletes meghatározása tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(4) megfelelően kell gyakorolni. Általános hatáskörükre tekintettel e jogi aktusok elfogadására vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. [Mód. 4]

(13)  Konzultációra került sor az európai statisztikai rendszerrel foglalkozó bizottsággal.

(14)  A 91/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 91/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdésben a 24–30. pontot el kell hagyni. [Mód. 5]

b)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett technikai fogalommeghatározások kiigazítása, valamint az új fejlemények figyelembe vételéhez szükséges, a harmonizált statisztikák biztosítása végett bizonyos szintű technikai részletezettség meghatározását igénylő kiegészítő fogalommeghatározások megállapítása céljából.”

"

2.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdésben a b) és a d) és a h) pontot el kell hagyni. [Mód. 6]

aa)  Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:"

„ga) a vasúti infrastruktúrára vonatkozó statisztikák (Ga. melléklet);” [Mód. 7]

"

ab)  A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(1a) Az Eurostat szorosan együttműködik az Európai Vasúti Ügynökséggel (ERA) a balesetekre vonatkozó adatgyűjtés – többek között az adatok hitelesítése – tekintetében, hogy biztosítsa az ERA által a 2009/149/EK bizottsági irányelv* vasúti biztonságról szóló mellékletének megfelelően gyűjtött, a vasúti balesetekkel kapcsolatos adatok teljes mértékű összehasonlíthatóságát az Eurostat által a többi közlekedési módra vonatkozóan gyűjtött baleseti adattal.

_____________________

* A Bizottság 2009. november 27-i 2009/149/EK irányelve a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek számítására szolgáló közös módszerek tekintetében történő módosításáról (HL L 313., 2009.11.28., 65. o.).” [Mód. 8]

"

b)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Az A. és a C. melléklet alapján a tagállamok azon vállalkozásokról szolgáltatnak adatokat:

a)  amelyek teljes áruszállításának volumene legalább 200 millió tonna-kilométer vagy legalább 500 000 tonna;

b)  amelyek teljes személyszállításának volumene legalább 100 millió utaskilométer;

c)  e küszöbértékek alatt az A. és a C. melléklet alapján történő jelentéstétel opcionális.”

"

c)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A tagállamok az L. melléklet alapján, az abban meghatározottak szerint szolgáltatják a (2) bekezdésben említett küszöbérték alatti vállalkozások összesített adatait, amennyiben ezeket az adatokat nem jelentik az A. és a C. melléklet alapján.”

"

d)  Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) A gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy szükség esetén a 10. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek tartalmának, valamint a jelentéstétel során az (1) és (3) bekezdés szerint alkalmazott küszöbértékeknek a kiigazítása tekintetében.” [Mód. 9]

"

e)  A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(6) Az e bekezdés szerinti hatáskörének gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy az általa elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak további jelentős adminisztratív terhet a tagállamokra és a válaszadókra.”

"

3.  Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„b) közigazgatási adatok, beleértve a szabályozó hatóságok által összegyűjtött adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll, elsősorban a vasúti fuvarlevelet.”

"

4.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„7. cikk

Terjesztés

Az A., C., E., F., G., Ga., H. és L. mellékletben meghatározott adatokon alapuló statisztikai adatokat a Bizottság (Eurostat) terjeszti azon időszak végét követő 12 hónapon belül, amelyre az eredmények vonatkoznak.

A Bizottság az eredmények terjesztésével kapcsolatos szabályokat fogad el a 11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.” [Mód. 10]

"

4a.  A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(1a) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a továbbított adatok minőségének biztosításáért.” [Mód. 11]

"

5.  A 8. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

„(3) E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségkritériumokat kell alkalmazni.

(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén határozza meg a standard minőségjelentések módját, szerkezetét, ütemezését és összehasonlíthatósági elemeit. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

____________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 223/2009/EK rendelete az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).”

"

6.  A 9. cikket el kell hagyni cikk helyébe a következő szöveg lép."

„9. cikk

Jelentés

..(5)-ig és azután háromévenként a Bizottság a statisztikai programbizottsággal folytatott konzultációt követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentés különösen:

a)  értékeli az Unió, a tagállamok, valamint a statisztikai adatok szolgáltatóinál és felhasználóinál jelentkező, költségeikhez viszonyított hasznot;

b)  értékeli az előállított statisztikák minőségét, különös tekintettel az egyszerűsített jelentéstétel eltörléséből következő adatveszteségekre;

c)  azonosítja a kapott eredmények fényében szükségesnek minősülő lehetséges fejlesztések és módosítások körét.” [Mód. 12]

"

7.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„10. cikk

Felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, ...(6)-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 13]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság köteles egyidejűleg értesíteni az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az aktusról szóló értesítést követő két hónapos időtartamon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogással élni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

"

8.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„11. cikk

A bizottság

(1)  A Bizottság munkáját a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vett bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

___________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”

"

9.  A 12. cikket el kell hagyni.

10.  A B., a D., a H. és az I. mellékleteket el kell hagyni. [Mód. 15]

11.  A C. melléklet helyébe az e rendelet mellékletének „C. melléklet” című része lép.

11a.  Az F. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A 2. oszlop 1. sorának (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:"

„– tonna-kilométerben”.

"

b)  A 2. oszlop 1. sorának (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:"

„– utaskilométerben”. [Mód. 16]

"

c)  A 2. oszlop 1. sora a következő bekezdéssel egészül ki:"

„– távolságalapú vasúti áruszállítás modális részesedése tonnakilométerben, az alábbi távolságok szerinti bontásban:

–  d ≤ 50 km

–  50 km < d ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < d ≤ 500 km

–  500 km < d ≤ 750 km

–  750 km < d ≤ 1000 km

–  d > 1 000 km.” [Mód. 17]

"

d)  A 2. oszlop 3. sora helyébe következő szöveg lép:"

„– A „tonna” és a „tonnakilométer” esetében: évente;

–  Az „utasok száma” és az „utaskilométer” esetében: ötévente”. [Mód. 18]

"

11b.  A szöveg a következő melléklettel egészül ki:"

„Ga. MELLÉKLET

A vasúti infrastruktúra adatai

1.  Az ERTMS-sel felszerelt vasúti infrastruktúra kilométereinek száma;

2.  A vasúti hálózat ERTMS-sel folyamatosan felszerelt hossza (a tagállamban) kilométerben;

3.  A személyszállítás céljából egy órás, illetve két órás időköznél gyakrabban, valamint két órás időköznél ritkábban igénybe vett vasúti infrastruktúra határokon átnyúló pontjainak száma;

4.  A személyszállítás vagy teherszállítás szempontjából elhagyott vagy leszerelt vasúti infrastruktúra határokon átnyúló pontjainak száma;

5.  Az akadálymentes, mozgáskorlátozott személyek és fogyatékossággal élők által hozzáférhető állomások száma.” [Mód. 23]

"

11c.  A H. melléklet a következőképpen módosul:

a)  A 2. oszlop 1. sora a következő ponttal egészül ki:"

„– A balesetek száma (H2. táblázat)”;

"

b)  A 2. oszlop 4. sorának (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„H2 táblázat: a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos balesetek és események száma”;

"

c)  A 2. oszlop 7. sora (1) bekezdésének harmadik pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„– szintbeli kereszteződésekben történt és nem vonatok által okozott balesetek”;

"

d)  A 2. oszlop 7. sora (2) bekezdésének első pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„– azon balesetek és események összes száma, amelyben legalább egy olyan vasúti kocsi vesz részt, amely a K. melléklet árulistájában meghatározott veszélyes árut szállít”;

"

e)  A 2. oszlop 7. sora (2) bekezdésének második pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„– az olyan balesetek és események száma, amelyben veszélyesáru-kibocsátás történik.” [Mód. 19]

"

12.  A rendelet e rendelet mellékletének „L. melléklet” című részével egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A kihirdetésétől számított három hónapon belül össze kell vonni a 91/2003/EK rendelettel. [Mód. 21]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

„C. MELLÉKLET”

A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ÉVES STATISZTIKAI ADATOK – RÉSZLETES JELENTÉS

A változók listája és mértékegységek

A szállított utasok:

–  az utasok száma szerint

–  utaskilométerben

Személyvonatok mozgása:

–  vonatkilométerben

ERMTS-sel felszerelt mozdonyok:

–  száma [Mód. 22]

Referencia-időszak

Év

Gyakoriság

Évente

Táblázatok listája, táblázatonkénti bontással

C3. táblázat: szállított utasok, a szállítás típusa szerint

C4. táblázat: szállított nemzetközi utasok, az indulási ország és az érkezési ország szerint

C5. táblázat: személyvonatok mozgása

Az adatok beküldésének határideje

A referencia-időszak végét követő nyolc hónap

Első referencia-időszak

2012

Megjegyzések

1.  A szállítás típusának bontása a következő:

–  belföldi

–  nemzetközi

2.  A C3. és a C4. táblázatra vonatkozóan a tagállamoknak az adatszolgáltató országon kívüli jegyeladásról szóló információkat tartalmazó adatokat kell benyújtaniuk. Ezt az információt vagy közvetlenül a többi ország nemzeti hatóságaitól, vagy a jegyeladás nemzetközi elszámolási megállapodásai révén lehet megszerezniˮ

„L. MELLÉKLET”

L1. táblázat

ÁRUSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK SZINTJE

A változók listája és mértékegységek

A szállított áru:

– összsúlya tonnában

– összesen tonna-kilométerben

Áruszállító vonatok mozgása:

– összesen vonatkilométerben

Referencia-időszak

Év

Gyakoriság

Évente

Az adatok beküldésének határideje

A referencia-időszak végét követő öt hónap

Első referencia-időszak

201X

Megjegyzések

Csak olyan vállalkozások esetében, amelyek teljes áruszállításának volumene kevesebb, mint 200 millió tonna-kilométer és kevesebb, mint 500 000 tonna, és amelyek adatait nem jelentik az A. melléklet alapján (részletes jelentés).

L2. táblázat

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK SZINTJE

A változók listája és mértékegységek

A szállított utasok:

– az összes utas száma szerint

– összesen utaskilométerben

Személyvonatok mozgása:

– összesen vonatkilométerben

Referencia-időszak

Év

Gyakoriság

Évente

Az adatok beküldésének határideje

A referencia-időszak végét követő nyolc hónap

Első referencia-időszak

201X

Megjegyzések

Csak olyan vállalkozások esetében, amelyek teljes személyszállításának volumene kevesebb, mint 100 millió utaskilométer, és amelyek adatait nem jelentik a C. melléklet alapján (részletes jelentés).ˮ

(1) Az Európai Parlament 2014. március 11-i álláspontja.
(2)Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 91/2003/EK rendelete a vasúti közlekedés statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o.)
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/49/EK irányelve a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (Vasútbiztonsági irányelv) (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(5) Három évvel e rendelet hatálybalépésének időpontját követően.
(6) A módosító rendelet hatálybalépésének pontos időpontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat