Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0297(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0002/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0002/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0197

Pieņemtie teksti
PDF 448kWORD 125k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Dzelzceļa transporta statistika ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0611),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0249/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0002/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku
P7_TC1-COD(2013)0297

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003(2) izveidota kopēja sistēma, lai sagatavotu, nosūtītu, novērtētu un izplatītu salīdzināmu dzelzceļa transporta statistiku Savienībā.

(2)  Statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu ir nepieciešama, lai Komisija varētu uzraudzīt un izstrādāt kopējo transporta politiku, kā arī transporta elementus reģionu politikā un Eiropas komunikāciju tīklu politikā.

(3)  Statistika par dzelzceļa drošību ir arī vajadzīga, lai Komisija varētu sagatavot un uzraudzīt Savienības pasākumus transporta drošības jomā. Eiropas Dzelzceļa aģentūra vāc datus par negadījumiem saskaņā ar statistikas pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/49/EK(3) attiecībā uz kopīgiem drošības rādītājiem un kopīgām metodēm negadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai.

(3a)  Eurostat būtu cieši jāsadarbojas ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru datu vākšanā par dzelzceļa negadījumiem, lai nodrošinātu, ka iegūtie dati ir saskaņoti un pilnībā salīdzināmi. Eiropas Dzelzceļa aģentūras loma dzelzceļa drošības jomā būtu nepārtraukti jāpilnveido. [Gr. 1]

(4)  Lielākā daļa dalībvalstu, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 91/2003 nosūta Komisijai (Eurostat) datus par pasažieriem, regulāri dara pieejamus šos pašus datus gan pagaidu, gan galīgajām datu kopām.

(5)  Sagatavojot Eiropas statistiku, būtu jānodrošina līdzsvars starp lietotāju vajadzībām un respondentu slogu.

(6)  Eurostat dzelzceļa transporta statistikas darba grupā un uzdevumgrupā ir veicis esošo datu tehnisku analīzi par dzelzceļa statistiku, kas savākta saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un par izplatīšanas politiku, lai cik vien iespējams vienkāršotu dažādās darbības, kas vajadzīgas, lai sagatavotu statistiku, vienlaikus nodrošinot, ka galīgie rezultāti ir saskaņā ar pašreizējām un nākotnes lietotāju vajadzībām.

(7)  Ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija norāda, ka ilgākā laika posmā, iespējams, būs jāatsakās no datiem vai jāvienkāršo dati, kas jau tiek vākti saskaņā ar šo regulu, un ka mērķis ir samazināt datu nosūtīšanas periodu gada datiem par dzelzceļa pasažieriem. Komisijai būtu jāturpina regulāri iesniegt ziņojumus par to, kā šī regula tiek īstenota. [Gr. 2]

(8)  Regulā (EK) Nr. 91/2003 Komisijai piešķirtas pilnvaras īstenot dažus šīs regulas noteikumus. Stājoties spēkā Līgumam par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”), ar šo regulu Komisijai piešķirtās pilnvaras jāsaskaņo ar Līguma 290. un 291. pantu.

(9)  Lai atspoguļotu jaunas attīstības tendences dalībvalstīs un vienlaikus nodrošinātu saskaņotu datu vākšanu par dzelzceļu visā Savienībā un saglabātu dalībvalstu nosūtīto datu augstu kvalitāti, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai pielāgotu ziņojumu definīcijas un robežvērtības un pielikumu saturu, un precizētu sniedzamo informāciju.

(10)  Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darbā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī, un ņemtu vērā dzelzceļa nozares pārstāvju nostāju. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. [Gr. 3]

(11)  Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiktu radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un respondentiem.

(12)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, īstenojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās informācijas noteikšanu, kas sniedzama ziņojumos par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību, kā arī par to, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(4). Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu minētos aktus, ņemot vērā to vispārējo raksturu. [Gr. 4]

(13)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju.

(14)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 91/2003,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 91/2003 groza šādi:

(1)  regulas 3. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktā svītro 24.–30. apakšpunktu;  [Gr. 5]

(b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, lai pielāgotu tehniskās definīcijas, kas minētas 1. punktā, un lai vajadzības gadījumā nodrošinātu papildu definīcijas, ņemot vērā jaunas attīstības tendences, kas nosaka vajadzību konkrētā līmenī definēt tehnisko informāciju, lai nodrošinātu statistikas saskaņošanu.”;

"

(2)  regulas 4. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punkta b), un d) un h) apakšpunktu svītro; [Gr. 6]

(aa)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

„(ga) statistika par dzelzceļa infrastruktūru (Ga pielikums);” [Gr. 7]

"

(ab)  iekļauj šādu punktu:"

„1.a Eurostat ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru (EDzA) cieši sadarbojas datu vākšanā par negadījumiem, tostarp datu novērtēšanā, lai nodrošinātu, ka dzelzceļa negadījumu dati, ko EDzA savākusi atbilstīgi pielikumam Komisijas Direktīvā 2009/149/EK* par dzelzceļa drošību, ir pilnībā salīdzināmi ar negadījumu datiem, kurus Eurostat ir savācis par citiem transporta veidiem.

__________________

* Komisijas Direktīva 2009/149/EK ( 2009. gada 27. novembris ) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm nelaimes gadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai. ” [Gr. 8]

"

(b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Saskaņā ar A un C pielikumu dalībvalstis sniedz datus par uzņēmumiem:

(a)  kuru kopējais kravu pārvadājumu apjoms ir vismaz 200 miljoni tonnkilometru vai vismaz 500 000 tonnu;

(b)  kuru kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms ir vismaz 100 miljoni pasažierkilometri.

(c)  ja šīs robežvērtības nav sasniegtas, ziņojumi A un C pielikumā ir nosūtāmi pēc izvēles.”;

"

(c)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Saskaņā ar L pielikumu dalībvalstis sniedz kopējos datus par uzņēmumiem, kuri nesasniedz 2. punktā minētās robežvērtības, ja šie dati nav paziņoti saskaņā ar A un C pielikumu, kā noteikts L pielikumā.”;

"

(d)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Komisija vajadzības gadījumā ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz pielikumu satura un robežvērtību pielāgošanu 1. un 3. punktā minētajos ziņojumos, lai ņemtu vērā ekonomikas un tehnikas attīstību.”; [Gr. 9]

"

(e)  pievieno šādu punktu:"

“6. Īstenojot šajā punktā paredzētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka pieņemtie deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.”;

"

(3)  regulas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) administratīviem datiem, tostarp datiem, ko savākušas pārvaldes iestādes, jo īpaši dzelzceļa kravu pārvadājumu pavadzīmēm, ja tās pieejamas”;

"

(4)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:"

“7. pants

Izplatīšana

Vēlākais 12 mēnešus pēc tā perioda beigām, uz kuru attiecas šie rezultāti, Komisija (Eurostat) izplata statistiku, pamatojoties uz datiem, kas norādīti A, C, E, F, G, Ga, H un L pielikumā.

Rezultātu izplatīšanas kārtību Komisija pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 10]

"

(4a)  regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:"

„1.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtāmo datu kvalitāti.” [Gr. 11]

"

(5)  regulas 8. pantu papildina ar šādu punktu:"

“3. Šīs regulas vajadzībām nosūtāmajiem datiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009* 12. panta 1. punktā minētos kvalitātes kritērijus.

4.  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija precizē kārtību, struktūru, periodiskumu un salīdzināmības elementus standarta kvalitātes ziņojumiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. pantā minēto pārbaudes procedūru.

______________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 ( 2009. gada 11. marts ), par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.). ”;

"

(6)  regulas 9. pantu svītroaizstāj ar šādu:"

„9. pants

Ziņojums

Līdz ...(5) trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk reizi trijos gados Komisija pēc apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:

(a)  novērtē ieguvumus, ko sagatavotā statistika sniedz Savienībai, dalībvalstīm, kā arī statistikas informācijas sniedzējiem un lietotājiem saistībā ar viņu izmaksām;

(b)  novērtē sagatavotās statistikas kvalitāti, īpaši attiecībā uz datu zudumiem, ko rada vienkāršoto ziņojumu svītrošana;

(c)  nosaka potenciālā uzlabojuma jomas un jebkādus grozījumus, ko, ņemot vērā gūtos rezultātus, uzskata par vajadzīgiem.” [Gr. 12]

"

(7)  regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:"

“10. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku piecu gadu laikposmu no ...(6). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 13]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā un 4. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 4. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

"

(8)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:"

“11. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009*. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;

"

(9)  regulas 12. pantu svītro;

(10)  regulas B, D, H un I pielikumu svītro; [Gr. 15]

(11)  regulas C pielikumu aizstāj, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

(11a)  regulas F pielikumu groza šādi:

a)  pielikuma 2. slejas 1. ailes 1. daļā pievieno šādu ievilkumu:"

„– tonnkilometri”;

"

b)  pielikuma 2. slejas 1. ailes 2. daļā pievieno šādu ievilkumu:"

„– pasažierkilometri”;[Gr. 16]

"

c)  pielikuma 2. slejas 1. rindā pievieno šādu ievilkumu:"

„– ar nobraukto attālumu saistīts dzelzceļa kravu īpatsvars, kura pamatā ir tonnkilometri atbilstoši šādam attāluma sadalījumam:

–  a ≤ 50 km

–  50 km < a ≤ 150 km

–  150 km < a ≤ 300 km

–  300 km < a ≤ 500 km

–  500 km < a ≤ 750 km

–  750 km < a ≤ 1000 km

–  a > 1000 km” [Gr. 17]

"

d)  pielikuma 2. slejas 3. rindu aizstāj ar šādu:"

„– tonnas un tonnkilometri: katru gadu

–  pasažieru skaits un pasažierkilometri: reizi piecos gados”;[Gr. 18]

"

(11b)  iekļauj šādu pielikumu:"

„Ga pielikums

Dzelzceļa infrastruktūras dati

1.  Ar ERTMS aprīkotas dzelzceļa infrastruktūras kilometru skaits

2.  Ar ERTMS nepārtraukti aprīkota dzelzceļa tīkla garums kilometros (dalībvalstī)

3.  Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras punktu skaits, kurus pasažieru transportam izmanto biežāk nekā reizi stundā, biežāk nekā reizi divās stundās un retāk nekā reizi divās stundās

4.  Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras punktu skaits, kurus pasažieru vai kravu transportam vairs neizmanto, vai demontēta dzelzceļa infrastruktūra

5.  Bezšķēršļu staciju skaits, kuras pieejamas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām ar invaliditāti”. [Gr. 23]

"

(11c)  regulas H pielikumu groza šādi:

(a)  pielikuma 2. slejas 1. ailē pievieno šādu ievilkumu:"

„– negadījumu skaits (H.2 tabula)”;

"

(b)  pielikuma 2. slejas 4. ailes 2. daļu aizstāj ar šādu:"

„H.2 tabula: negadījumu un starpgadījumu skaits, kas saistīti ar bīstamu kravu pārvadājumiem”;

"

(c)  pielikuma 2. slejas 7. ailes 1. punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„– negadījumi, kuri saistīti ar dzelzceļa pārbrauktuvēm un kurus nav izraisījuši vilcieni”;

"

(d)  pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„– kopējais to negadījumu un starpgadījumu skaits, kas saistīti vismaz ar vienu dzelzceļa transportlīdzekli, kurš transportē bīstamu kravu, kas noteikta kravu sarakstā K pielikumā”;

"

(e)  pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:"

„– minēto negadījumu un starpgadījumu skaits, kuros notiek bīstamo kravu noplūde”; [Gr. 19]

"

(12)  regulas L pielikumu pievieno, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Triju mēnešu laikā pēc publicēšanas to konsolidē ar Regulu (EK) Nr. 91/2003. [Gr. 21]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

“C pielikums

Ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem — sīki izstrādāts ziņojums

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātie pasažieri:

–  pasažieru skaits

–  pasažierkilometri

Pasažieru vilcienu kustība:

–  vilcienkilometri

Ar ERTMS aprīkotas lokomotīves:

–   skaits [Gr. 22]

Pārskata periods

Gads

Biežums

Katrs gads

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai

C3 tabula: pārvadātie pasažieri pēc transporta veida

C4 tabula: starptautiski pārvadātie pasažieri, pēc iekāpšanas valsts un pēc izkāpšanas valsts

C5 tabula: pasažieru vilcienu kustība

Datu nosūtīšanas termiņš

Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

2012

Piezīmes

1.  Transporta veidus iedala šādi:

–  iekšzemes

–  starptautiskie

2.  C3 un C4 tabulai dalībvalstis sniedz datus, kuros iekļauta informācija par pārdotajām biļetēm arī ārpus ziņotājvalsts. Šo informāciju var iegūt tieši no citu valstu valsts iestādēm vai izmantojot starptautiskas vienošanās par biļešu kompensāciju."

“L pielikums”

L.1 tabula

Transporta darbības līmenis kravu pārvadāšanā

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas:

– kopā tonnas

– kopā tonnkilometri

Kravas vilcienu kustība:

– kopā vilcienkilometri

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katrs gads

Datu nosūtīšanas termiņš

Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

201X

Piezīmes

Tikai uzņēmumiem, kuru kopējais kravas pārvadājumu apjoms ir mazāks par 200 miljoniem tonnkilometru un mazāks par 500 000 tonnu un kuri neziņo saskaņā ar A pielikumu (sīki izstrādāts ziņojums)

L.2 tabula

Transporta darbības līmenis pasažieru pārvadāšanā

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārvadātās kravas:

– kopā tonnas

– kopā tonnkilometri

Kravas vilcienu kustība:

– kopā vilcienkilometri

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts

Pārskata periods

Viens gads

Biežums

Katrs gads

Datu nosūtīšanas termiņš

Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām

Pirmais pārskata periods

201X

Piezīmes

Tikai uzņēmumiem, kuru kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms ir mazāks par 100 miljoniem pasažierkilometru un kuri neziņo saskaņā ar C pielikumu (sīki izstrādāts ziņojums)"

(1) Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(5)Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
(6) Šīs regulas spēkā stāšanās precīza diena.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika