Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0002/2014

Teksty złożone :

A7-0002/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0197

Teksty przyjęte
PDF 438kWORD 141k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Statystyka transportu kolejowego ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0611),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0249/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0002/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków
P7_TC1-COD(2013)0297

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 91/2003 (2) ustanowiono wspólne ramy tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnych statystyk transportu kolejowego w Unii.

(2)  Statystyki dotyczące kolejowego transportu towarów i pasażerów są niezbędne do umożliwienia Komisji monitorowania i kształtowania wspólnej polityki transportowej oraz tych elementów polityki regionalnej i polityki w zakresie sieci transeuropejskich, które dotyczą transportu.

(3)  Statystyka dotycząca bezpieczeństwa kolei jest również niezbędna, aby umożliwić Komisji przygotowywanie i monitorowanie działań Unii w dziedzinie bezpieczeństwa transportu. Europejska Agencja Kolejowa gromadzi dane dotyczące wypadków na podstawie załącznika statystycznego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE(3) w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków.

(3a)  Eurostat powinien ściśle współpracować z Europejską Agencją Kolejową przy zbieraniu danych na temat wypadków kolejowych w celu zapewnienia spójności i pełnej porównywalności zebranych danych. Rolę Europejskiej Agencji Kolejowej w obszarze bezpieczeństwa kolei należy stale zwiększać. [Popr. 1]

(4)  Większość państw członkowskich przekazujących Komisji (Eurostatowi) dane na temat pasażerów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 91/2003 regularnie dostarcza te same dane do tymczasowego i ostatecznego zbioru danych.

(5)  Powinna istnieć równowaga pomiędzy potrzebami użytkowników a obciążeniem dla respondentów przy tworzeniu europejskiej statystyki.

(6)  W ramach swojej grupy roboczej i grupy zadaniowej ds. statystyki transportu kolejowego Eurostat przeprowadził analizę techniczną istniejących danych dotyczących statystyki transportu kolejowego gromadzonych na podstawie unijnych przepisów oraz polityki w zakresie rozpowszechniania tych danych, aby uprościć na tyle, na ile jest to możliwe, różne działania niezbędne do tworzenia statystyki, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ostatecznego produktu z obecnymi i przyszłymi potrzebami użytkowników.

(7)  W sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat doświadczeń wyniesionych ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 91/2003 Komisja stwierdza, że zmiany długoterminowe będą prawdopodobnie oznaczały wstrzymanie lub uproszczenie danych już gromadzonych na podstawie rozporządzenia, a zamierzeniem jest skrócenie okresu przekazywania danych w przypadku rocznych danych dotyczących pasażerów transportu kolejowego. Komisja powinna nadal regularnie składać sprawozdania w sprawie sposobu wdrażania niniejszego rozporządzenia. [Popr. 2]

(8)  Rozporządzeniem (WE) nr 91/2003 powierzono Komisji uprawnienia do wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia. W związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”) uprawnienia powierzone Komisji na mocy tego rozporządzenia należy dostosować do postanowień art. 290 i 291 Traktatu.

(9)  Aby uwzględnić rozwój sytuacji w państwach członkowskich, a jednocześnie utrzymać gromadzenie zharmonizowanych danych dotyczących transportu kolejowego w całej Unii, a także zachować wysoką jakość danych przekazywanych przez państwa członkowskie, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu dostosowania definicji i progów sprawozdawczości oraz treści załączników, a także określenia informacji, które mają być dostarczane.

(10)  Szczególnie istotne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami, oraz uwzględniała stanowisko sektora kolejowego. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. [Popr. 3]

(11)  Komisja powinna dopilnować, aby te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie oraz respondentów.

(12)  Aby zapewnić jednolite warunki do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 91/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określenia informacji, które mają być dostarczane do sprawozdań dotyczących jakości i porównywalności wyników, oraz w sprawie ustaleń dotyczących rozpowszechniania wyników przez Komisję (Eurostat). Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(4). Do przyjmowania tych aktów powinno się stosować procedurę sprawdzającą z uwagi na ich ogólny zakres. [Popr. 4]

(13)  Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego.

(14)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 91/2003,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 91/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 skreśla się pkt 24-30; [Popr. 5]

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10 aktów delegowanych w celu dostosowania fachowych definicji, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnienia dodatkowych definicji w razie potrzeby uwzględnienia zmian, które wymagają określenia pewnego poziomu technicznej szczegółowości w celu zapewnienia harmonizacji statystyk.”;

"

2)  w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 skreśla się lit. b), i d) i h); [Popr. 6]

aa)  W ust. 1 dodaje się literę w następującym brzmieniu:"

„ga) statystyki dotyczące infrastruktury kolejowej (załącznik Ga);” [Popr. 7]

"

ab)  dodaje się następujący ustęp:"

„1a. Eurostat powinien ściśle współpracować z Europejską Agencją Kolejową (ERA) przy zbieraniu danych na temat wypadków, łącznie z kwalifikacjami danych, aby zagwarantować, że dane na temat wypadków kolejowych zebrane przez Europejską Agencję Kolejową na mocy załącznika do dyrektywy Komisji 2009/149/WE* w sprawie bezpieczeństwa kolei są w pełni porównywalne z danymi na temat wypadków zebranymi przez Eurostat w odniesieniu do innych środków transportu. [Popr. 8]

____________

* Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (Dz.U. L 313 z 28.11.2009, s. 65). ”

"

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Na podstawie załączników A i C państwa członkowskie przekazują dane dotyczące przedsiębiorstw:

a)  w których łączna wielkość transportu towarów wynosi co najmniej 200 mln ton-km lub co najmniej 500 000 ton;

b)  w których łączna wielkość transportu pasażerskiego wynosi co najmniej 100 mln pasażerów-km;

c)  poniżej tych progów sprawozdawczość na podstawie załączników A i C jest nieobowiązkowa.”;

"

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Na podstawie załącznika L państwa członkowskie przekazują łączne dane dla przedsiębiorstw poniżej progu, o którym mowa w ust. 2, jeśli dane te nie są zgłaszane na podstawie załączników A i C, jak określono w załączniku L.”;

"

d)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania w razie potrzeby aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w odniesieniu do dostosowania treści załączników i progów sprawozdawczości, o których mowa w ust. 1 i 3 w celu uwzględnienia zmian gospodarczych i technicznych.”; [Popr. 9]

"

e)  dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„6. Podczas wykonywania uprawnień zgodnie z niniejszym ustępem Komisja zapewnia, aby przyjęte akty delegowane nie nakładały na państwa członkowskie i respondentów dodatkowych znaczących obciążeń administracyjnych.”;

"

3)  art. 5 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:"

„b) dane administracyjne, w tym dane gromadzone przez organy regulacyjne, w szczególności listy przewozowe kolejowego transportu towarowego, jeśli są dostępne;”;

"

4)  art. 7 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 7

Rozpowszechnianie

Statystyka w oparciu o dane wyszczególnione w załącznikach A, C, E, F, G, Ga, H i L są rozpowszechniane przez Komisję (Eurostat) najpóźniej 12 miesięcy po upływie okresu, do którego wyniki się odnoszą.

Komisja przyjmuje uzgodnienia dotyczące rozpowszechniania wyników zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2. [Popr. 10]

"

4a)  W art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„1a. Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych.” [Popr. 11]

"

5)  w art. 8 dodaje się ustępy:"

„3. Do celów niniejszego rozporządzenia kryteria jakości stosowane w odniesieniu do przekazywanych danych to kryteria wymienione w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady*.

4.  W drodze aktów wykonawczych Komisja określa metody, strukturę, okresowość i elementy zapewniające porównywalność dla standardowych sprawozdań na temat jakości danych. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11.

__________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE)- nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich”;

"

6)  skreśla się art. 9;otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 9

Sprawozdanie

Do dnia ...(5), a następnie co trzy lata, Komisja, po konsultacji z Komitetem ds. Programu Statystycznego, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to w szczególności:

a)  ocenia korzyści dla Unii, państw członkowskich, a także dostarczycieli i użytkowników informacji statystycznej z wytworzonych danych statystycznych w powiązaniu z ich kosztami;

b)  ocenia jakość wytworzonych danych statystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do utraty danych wynikającej z likwidacji uproszczonej sprawozdawczości;

c)  określa obszary potencjalnej poprawy oraz zmiany uznane za niezbędne w świetle otrzymanych wyników.” [Popr. 12]

"

7)  art. 10 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 10

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony pięć lat, począwszy od dnia ...(6). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem każdego okresu. [Popr. 13]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bądź gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

"

8)  art. 11 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 11

Komitet

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011*.

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (DZ.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”;

"

9)  skreśla się art. 12;

10)  skreśla się załączniki B, D, H oraz I; [Popr. 15]

11)  załącznik C zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

11a)  w załączniku F zostaje wprowadza się następującą zmianę:

a)  w kolumnie 2, rząd 1 ust. 1 dodaje się podpunkt w brzmieniu:"

„- ton-km” ;

"

b)  w kolumnie 2, rząd 1 ust. 2 dodaje się podpunkt w brzmieniu:"

„- pasażerów-km” ; [Popr. 16]

"

c)  w kolumnie 2 w pierwszym wierszu dodaje się następujący ustęp:"

„– udział przewozów towarowych w oparciu o odległość z wykorzystaniem ton-km zgodnie z poniższymi przedziałami:

–  odl. ≤ 50 km

–  50 km < odl. ≤ 150 km

–  150 km < odl. ≤ 300 km

–  300 km < odl. ≤ 500 km

–  500 km < odl. ≤ 750 km

–  750 km < odl. ≤ 1000 km

–  odl. > 1000 km”; [Popr. 17]

"

d)  kolumna 2 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:"

„– dla „ton” i „ton-km”: co roku”;

–  dla „liczby pasażerów” i „pasażerów-km”: co pięć lat” [Popr. 18]

"

11b)  Dodaje się załącznik w następującym brzmieniu"

„Załącznik Ga

Dane o infrastrukturze kolejowej

1.  Liczba km infrastruktury kolejowej wyposażonej w ERTMS.

2.  Długość w kilometrach sieci kolejowej stale wyposażonej w ERTMS (w państwie członkowskim).

3.  Liczba transgranicznych punktów infrastruktury kolejowej wykorzystywanych do transportu pasażerów częściej niż co godzinę, co dwie godziny i rzadziej niż co dwie godziny;

4.  Liczba transgranicznych punktów infrastruktury kolejowej niewykorzystywanych już do transportu pasażerów lub towarów lub zdemontowana infrastruktura kolejowa;

5.  Liczba stacji bez barier, dostępnych dla osób o ograniczonej mobilności i osób niepełnosprawnych. [Popr. 23]

"

11c)  W załączniku H wprowadza się następujące zmiany:

a)  w kolumnie 2, rząd 1 dodaje się podpunkt w brzmieniu:"

„– liczba incydentów *tabela H2)”;

"

b)  Art. 2 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

„Tablica H2: liczba wypadków i incydentów w transporcie towarów niebezpiecznych”;

"

c)  Kolumna 2, rząd 7 pkt 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:"

„– Wypadki na przejazdach kolejowych i wypadki niespowodowane przez kolej;”

"

d)  Kolumna 2, rząd 7 pkt 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:"

„– całkowita liczba wypadków i incydentów z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego przewożącego towary niebezpieczne, zgodnie z definicją podaną w wykazie towarów z załącznika K;”

"

e)  Kolumna 2, rząd 7 pkt 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:"

„– liczba tego rodzaju wypadków i incydentów, w których doszło do uwolnienia towarów niebezpiecznych;” [Popr. 19]

"

12)  dodaje się załącznik załączniki Ga i L w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. [Popr. 20]

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zostaje ono skonsolidowane z rozporządzeniem (WE) nr 91/2003 w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania go. [Popr. 21]

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„Załącznik C

ROCZNA STATYSTYKA TRANSPORTU PASAŻERÓW – SPRAWOZDAWCZOŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Lista zmiennych i jednostek miary

Transport pasażerów w:

–  liczbie pasażerów

–  pasażerach-km

Ruch pociągów pasażerskich w:

–  pociągach-km

Lokomotywy wyposażone w ERTMS w:

–  liczbie [Am. 22]

Okres bazowy

Rok

Częstotliwość

Corocznie

Lista tablic z rozbiciem dla każdej tablicy

Tablica C3: transport pasażerów według rodzaju transportu

Tablica C4: międzynarodowy transport pasażerów według kraju rozpoczęcia i zakończenia podróży

Tablica C5: ruch pociągów pasażerskich

Termin przekazywania danych

Osiem miesięcy od końca okresu bazowego

Pierwszy okres bazowy

2012

Uwagi

1.  Rodzaj transportu podlega rozbiciu na:

—  krajowy

—  międzynarodowy

2.  W przypadku tablic C3 i C4 państwa członkowskie przekazują dane zawierające informacje ze sprzedaży biletów poza krajem sprawozdawcą. Informacje te można uzyskać bezpośrednio od krajowych organów innych państw lub za pośrednictwem międzynarodowych rozwiązań w zakresie płatności za bilety.”

„Załącznik L

Tablica L.1

POZIOM DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW

Lista zmiennych i jednostek miary

Transport towarów w:

- tonach ogółem

- tonach-km ogółem

Ruch pociągów towarowych w:

- pociągach-km ogółem

Okres bazowy

Jeden rok

Częstotliwość

Corocznie

Termin przekazywania danych

Pięć miesięcy od końca okresu bazowego

Pierwszy okres bazowy

201X

Uwagi

Tylko dla przedsiębiorstw, których łączna wielkość transportu towarów nie przekracza 200 mln ton-km i 500 000 ton i które nie są objęte sprawozdawczością na podstawie załącznika A (sprawozdawczość szczegółowa)

Tablica L.2

POZIOM DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU PASAŻERÓW

Lista zmiennych i jednostek miary

Transport pasażerów w:

- liczbie pasażerów ogółem

- pasażerach-km ogółem

Ruch pociągów pasażerskich w:

- pociągach-km ogółem

Okres bazowy

Jeden rok

Częstotliwość

Corocznie

Termin przekazywania danych

Osiem miesięcy od końca okresu bazowego

Pierwszy okres bazowy

201X

Uwagi

Tylko dla przedsiębiorstw, których łączna wielkość transportu pasażerskiego nie przekracza 100 mln pasażerów-km i które nie są objęte sprawozdawczością na podstawie załącznika C (sprawozdawczość szczegółowa)”

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r.
(2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 91/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego, Dz.U. L 14 z 21.1.2003, s. 1.
(3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(5) Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
(6) Data wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności