Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0297(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0002/2014

Texte depuse :

A7-0002/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0197

Texte adoptate
PDF 444kWORD 110k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Statisticile din transportul feroviar ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0611),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0249/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0002/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele
P7_TC1-COD(2013)0297

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliulu(2) stabilește un cadru comun pentru producerea, transmiterea, evaluarea și difuzarea de statistici comparabile privind transportul feroviar în Uniune.

(2)  Sunt necesare statistici referitoare la transportul feroviar de mărfuri și de călători pentru a permite Comisiei să supravegheze și să dezvolte politica comună în domeniul transporturilor, precum și elementele referitoare la transport ale politicilor privind regiunile și rețelele transeuropene.

(3)  Statisticile privind siguranța căilor ferate sunt necesare, de asemenea, pentru a permite Comisiei să pregătească și să monitorizeze acțiunile Uniunii în domeniul siguranței transportului. Agenția Europeană a Căilor Ferate colectează datele referitoare la accidente care sunt solicitate în temeiul anexei statistice la Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3), în ceea ce privește indicatorii comuni privind siguranța și metodele comune de calcul al costului accidentelor.

(3a)  Eurostat ar trebui să coopereze îndeaproape cu Agenția Europeană a Căilor Ferate la colectarea datelor privind accidentele feroviare, pentru a se asigura că datele obținute sunt coerente și pe deplin comparabile. Rolul Agenției Europene a Căilor Ferate în domeniul siguranței feroviare ar trebui consolidat în permanență. [AM 1]

(4)  Majoritatea statelor membre care transmit Comisiei (Eurostat) date privind călătorii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 91/2003, au furnizat, în repetate rânduri, aceleași date atât pentru seturile de date provizorii, cât și pentru seturile de date finale.

(5)  În producerea statisticilor europene, ar trebui să existe un echilibru între necesitățile utilizatorilor și sarcina administrativă a respondenților.

(6)  În cadrul grupului său de lucru și al grupului operativ privind statisticile referitoare la transportul feroviar, Eurostat a efectuat o analiză tehnică a datelor existente privind transportul feroviar care au fost colectate în temeiul legislației Uniunii, precum și a politicii de difuzare, cu scopul de a simplifica pe cât posibil diversele activități necesare pentru producerea de statistici, menținând, în același timp, producția finală în conformitate cu necesitățile prezente și viitoare ale utilizatorilor.

(7)  În raportul său către Parlamentul European și Consiliu privind experiența dobândită în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 91/2003, Comisia menționează faptul că acțiunile de dezvoltare pe termen lung vor presupune, probabil, suprimarea sau simplificarea datelor colectate deja în temeiul regulamentului și că intenția este de a reducere reduce perioada de transmitere a datelor anuale privind transportul feroviar de călători. Comisia ar trebui să prezinte în continuare, la intervale regulate, rapoarte privind modul în care este pus în aplicare prezentul regulament. [AM 2]

(8)  Regulamentul (CE) nr. 91/2003 conferă Comisiei competențe în privința punerii în aplicare a anumitor dispoziții din regulamentul respectiv. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), competențele conferite Comisiei în temeiul acestui regulament trebuie să fie aliniate la articolele 290 și 291 din tratat.

(9)  Pentru a reflecta noile evoluții din statele membre și pentru a menține, în același timp, o procedură de colectare a datelor armonizată pe întreg teritoriul Uniunii, precum și calitatea ridicată a datelor transmise de statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei, în vederea adaptării definițiilor, a pragurilor de raportare și a conținutului anexelor, precum și în vederea precizării informațiilor care urmează să fie furnizate.

(10)  Este deosebit de important ca, în cursul desfășurării lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și să ia în considerare poziția sectorului feroviar. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 3]

(11)  Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică o sarcină administrativă suplimentară semnificativă pentru statele membre și pentru respondenți.

(12)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește specificarea informațiilor care trebuie să fie furnizate pentru rapoartele privind calitatea și comparabilitatea rezultatelor, precum și în ceea ce privește modalitățile de difuzare a rezultatelor de către Comisie (Eurostat). Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(4). Având în vedere domeniul general de aplicare a acestor acte, ar trebui utilizată procedura de examinare pentru adoptarea lor. [AM 4]

(13)  A fost consultat Comitetul Sistemului Statistic European.

(14)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 91/2003 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (1), punctele 24-30 se elimină. [AM 5]

(b)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Se conferă Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 10, acte delegate pentru a adapta definițiile tehnice menționate la alineatul (1) și a furniza definiții suplimentare atunci când este necesar pentru a ține seama de noile evoluții care necesită definirea unui anumit nivel de detalii tehnice cu scopul de a asigura armonizarea statisticilor.”

"

2.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (1), literele (b) și (d) și (h) se elimină. [AM 6]

(aa)  La alineatul (1), se adaugă următoarea literă:"

„(ga) statistici privind infrastructura feroviară (Anexa Ga);” [AM7]

"

(ab)  Se adaugă următorul alineat:"

„(1a) Eurostat cooperează îndeaproape cu Agenția Europeană a Căilor Ferate (agenția) la colectarea datelor privind accidentele, inclusiv la calificarea acestor date, pentru a se asigura că datele privind accidentele feroviare colectate de agenție în temeiul anexei la Directiva 2009/149/CE a Comisiei* privind siguranța feroviară sunt pe deplin comparabile cu datele privind accidentele colectate de Eurostat în legătură cu alte moduri de transport.

______________

* Directiva 2009/149/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la indicatorii de siguranță comuni și la metodele comune de calcul al costului accidentelor (JO L 313, 28.11.2009, p. 65).” [AM 8]

"

(b)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) În anexele A și C, statele membre trebuie să raporteze date pentru întreprinderile:

(a)  al căror volum total de transport de marfă este de cel puțin 200 de milioane de tone-km sau cel puțin 500 000 de tone;

(b)  al căror volum total de transport de călători este de cel puțin 100 de milioane de călători-km.

(c)  Raportarea în anexa A și în anexa C este opțională sub aceste praguri.”

"

(c)  Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) În anexa L, statele membre furnizează datele totale pentru întreprinderile care se situează sub pragul menționat la alineatul (2), în cazul în care aceste date nu sunt raportate în anexele A și C, astfel cum este specificat în anexa L.”

"

(d)  Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 10, cu privire la adaptarea conținutului anexelor și a pragurilor de raportare menționate la alineatele (1) și (3), pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice.” [AM 9]

"

(e)  Se adaugă următorul alineat:"

„6. La exercitarea competențelor în temeiul prezentului alineat, Comisia se asigură că actele delegate pe care le adoptă nu impun statelor membre și respondenților o sarcină administrativă suplimentară considerabilă.”

"

3.  La articolul 5 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) date administrative, inclusiv date colectate de autoritățile de reglementare, în special scrisoarea de trăsură, în cazul în care aceasta este disponibilă”.

"

4.  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 7

Difuzarea

Statisticile bazate pe datele specificate în anexele A, C, E, F, G, Ga, H și L sunt difuzate de către Comisie (Eurostat) cel târziu la 12 luni după încheierea perioadei la care se referă rezultatele.

Comisia adoptă modalitățile de difuzare a rezultatelor în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). [AM 10]

"

4a.  La articolul 8 se introduce următorul alineat:"

„(1a) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru asigurarea calității datelor transmise.” [AM 11]

"

5.  La articolul 8, se adaugă următoarele alineate:"

„(3) În sensul prezentului regulament, datele care trebuie să fie transmise fac obiectul criteriilor privind calitatea menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului*.

(4)  Comisia precizează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modalitățile, structura, periodicitatea și comparabilitatea elementelor pentru rapoartele standard privind calitatea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11.

_________________

* Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).”

"

6.  Articolul 9 se elimină înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 9

Raport

Până la ...(5) și o dată la trei ani după această dată, Comisia, după consultarea Comitetului pentru programele statistice, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament. În special, raportul:

(a)  evaluează beneficiile aduse Uniunii, statelor membre, precum și furnizorilor și utilizatorilor informațiilor statistice de statisticile produse, în raport cu costurile acestora;

(b)  evaluează calitatea statisticilor produse, în special în ceea ce privește pierderea datelor rezultată din eliminarea raportării simplificate;

(c)  identifică domeniile care pot fi îmbunătățite, precum și orice modificări considerate necesare în lumina rezultatelor obținute.” [AM 12]

"

7.  Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 10

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de cinci ani, începând cu ...(6). Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 13]

(3)  Delegarea competențelor menționate la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 4 alineatul (5) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat o obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv este prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

"

8.  Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 11

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului*.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

_____________

* Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”

"

9.  Articolul 12 se elimină.

10.  Anexele B, D, H și I se elimină. [AM 15]

11.  Anexa C se înlocuiește în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

11a.  Anexa F se modifică după cum urmează:

(a)  În a doua coloană primul rând primul paragraf, se adaugă următoarea liniuță:"

„– tonă-km;”

"

(b)  În a doua coloană primul rând al doilea paragraf, se adaugă următoarea liniuță:"

„– călător-km.” [AM 16]

"

(c)  În a doua coloană primul rând, se adaugă următorul paragraf:"

„– ponderea modală a transportului feroviar de marfă în funcție de distanță, având în vedere raportul tonă-km, conform următoarei defalcări a distanței:

–  d ≤ 50 km

–  50 km < d ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < d ≤ 500 km

–  500 km < d ≤ 750 km

–  750 km < d ≤ 1 000 km

–  d > 1 000 km;” [AM 17]

"

(d)  A doua coloană, al treilea rând se înlocuiește cu următorul text:"

„– Pentru «tone» și «tonă-km»: în fiecare an;

–  Pentru «număr de călători» și «călător-km»: o dată la cinci ani.” [AM 18]

"

11b.  Se inserează următoarea anexă:"

„Anexa Ga

Date privind infrastructura feroviară

1.  Numărul de kilometri de infrastructură feroviară echipată cu ERTMS;

2.  Lungimea în kilometri a rețelei feroviare echipate fără întrerupere cu ERTMS (în statul membru);

3.  Numărul punctelor de infrastructură feroviară transfrontaliere utilizate pentru transportul de călători cu o frecvență mai mare decât o dată pe oră și decât o dată la două ore și mai mică decât o dată la două ore;

4.  Numărul punctelor feroviare transfrontaliere, abandonate pentru transportul de călători sau de mărfuri, sau numărul infrastructurilor feroviare dezafectate;

5.  Numărul stațiilor fără barieră, accesibile persoanelor cu mobilitate redusă (PRM) și persoanelor cu handicap.” [AM 23]

"

11c.  Anexa H se modifică după cum urmează:

(a)  În a doua coloană primul rând, se adaugă următoarea liniuță:"

„– număr de incidente (tabelul H2)”;

"

(b)  În a doua coloană, rândul al patrulea al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Tabelul H2: numărul de accidente și incidente în care este implicat transportul de mărfuri periculoase;”

"

(c)  În a doua coloană rândul al șaptelea primul paragraf, a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:"

„– accidente implicând trecerile la nivel și cele care nu sunt cauzate de trenuri;”

"

(d)  În a doua coloană rândul al șaptelea al doilea paragraf, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:"

„– numărul total al accidentelor și incidentelor care implică cel puțin un vehicul feroviar transportând mărfuri periculoase, astfel cum sunt definite de lista de mărfuri menționată în anexa K”;

"

(e)  În a doua coloană rândul al șaptelea al doilea paragraf, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:"

„– numărul acestor accidente și incidente în care sunt eliberate mărfuri periculoase”. [AM 19]

"

12.  Anexa L se adaugă în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi consolidat cu Regulamentul (CE) nr. 91/2003 în termen de trei luni de la publicare. [AM 21]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

„Anexa C

STATISTICI ANUALE PRIVIND TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI — RAPORTARE DETALIATĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Călători transportați în:

–  număr de pasageri

–  călători-km

Mișcări de trenuri de călători în:

–  trenuri-km

Locomotive echipate cu ERTMS în:

–   număr [AM 22]

Perioada de referință

Un an

Frecvența

În fiecare an

Lista tabelelor, cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul C3: călători transportați, pe tip de transport

Tabelul C4: transport internațional de călători, pe țară de îmbarcare și pe țară de debarcare

Tabelul C5: Mișcări de trenuri de călători

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință.

Prima perioadă de referință

2012

Note

1.  Tipul de transport este defalcat după cum urmează:

–  național

–  internațional

2.  Pentru tabelele C3 și C4, statele membre trebuie să raporteze date, inclusiv informații provenite din vânzarea de biletele în afara țării care raportează. Aceste informații pot fi obținute fie direct de la autoritățile naționale din alte țări, fie prin acorduri internaționale privind compensarea biletelor.”

„Anexa L

Tabelul L.1

NIVEL DE ACTIVITATE DE TRANSPORT ÎN TRANSPORTUL DE MĂRFURI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

- total tone

- total tone-km

Mișcări de trenuri de marfă în:

- total trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

În fiecare an

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință.

Prima perioadă de referință

201X

Note

Numai pentru întreprinderile care înregistrează un volum total de transport de marfă de mai puțin de 200 de milioane de tone-km și mai puțin de 500 000 de tone și care nu raportează date în temeiul anexei A (raportare detaliată)

Tabelul L.2

NIVEL DE ACTIVITATE DE TRANSPORT ÎN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI

Listă de variabile și unități de măsură

Călători transportați în:

- total călători

- total călători-km

Mișcări de trenuri de călători în:

- total trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

În fiecare an

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință.

Prima perioadă de referință

201X

Note

Numai pentru întreprinderile care înregistrează un volum total de transport de călători mai mic de 100 de milioane de călători-km și care nu raportează date în temeiul anexei C (raportare detaliată)”

(1) Poziția Parlamentului European din 11 martie 2014.
(2)Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (JO L 14, 21.1.2003, p. 1).
(3) Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).
(4)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(5) Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(6) Data intrării în vigoare a regulamentului de modificare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate