Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0002/2014

Predkladané texty :

A7-0002/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0197

Prijaté texty
PDF 370kWORD 104k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Štatistika železničnej dopravy ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0611),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0249/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0002/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách
P7_TC1-COD(2013)0297

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003(2) vytvára spoločný rámec pre zostavovanie, odovzdávanie, hodnotenie a šírenie porovnateľnej európskej štatistiky v Únii.

(2)  Komisia potrebuje štatistiky o preprave tovaru a cestujúcich po železnici, aby mohla sledovať a rozvíjať spoločnú dopravnú politiku, ako aj dopravné prvky politiky týkajúcej sa regiónov a transeurópskych sietí.

(3)  Komisia vyžaduje štatistiky o bezpečnosti železníc s cieľom prípravy a sledovania opatrení Únie v oblasti dopravnej bezpečnosti. Európska železničná agentúra zbiera údaje o nehodách podľa štatistickej prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES(3), pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné ukazovatele a spoločné metódy výpočtu nákladov nehôd.

(3a)  Eurostat by mal úzko spolupracovať s Európskou železničnou agentúrou pri zbere údajov o nehodách s cieľom zabezpečiť, aby získané údaje boli zosúladené a v plnej miere porovnateľné. Úloha Európskej železničnej agentúry v oblasti bezpečnosti železníc by sa mala neustále posilňovať. [PN 1]

(4)  Väčšina členských štátov odovzdávajúcich údaje o cestujúcich Komisii (Eurostatu) podľa nariadenia (ES) č. 91/2003 pravidelne poskytovala rovnaké údaje v predbežných a konečných súboroch údajov.

(5)  Pri zostavovaní európskych štatistík by mala existovať rovnováha medzi potrebami používateľov a záťažou respondentov.

(6)  Eurostat vykonal technickú analýzu existujúcich údajov o štatistike železničnej dopravy zozbieraných podľa európskych právnych predpisov, ako aj technickú analýzu politiky jej šírenia, s cieľom čo najviac zjednodušiť rôzne činnosti potrebné na zostavovanie štatistiky pri zachovaní súladu medzi konečným výstupom a súčasnými i budúcimi potrebami používateľov.

(7)  Vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach získaných uplatňovaním nariadenia (ES) č. 91/2003 Komisia spomína, že dlhodobý vývoj pravdepodobne povedie k odstráneniu alebo zjednodušeniu údajov zozbieraných podľa nariadenia, a že existuje zámer skrátiť lehotu na odovzdávanie ročných údajov o cestujúcich po železnici. Komisia by mala naďalej pravidelne predkladať správy o spôsobe vykonávania tohto nariadenia. [PN 2]

(8)  Nariadením (ES) č. 91/2003 sa na Komisiu prenášajú právomoci vykonávať niektoré ustanovenia tohto nariadenia. V dôsledku nadobudnutia platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) je potrebné, aby sa právomoci prenesené na Komisiu podľa tohto nariadenia zosúladili s článkami 290 a 291 zmluvy.

(9)  S cieľom zohľadniť nový vývoj v členských štátoch a zároveň zachovať harmonizovaný zber údajov o železnici v celej Únii a so zámerom udržať vysokú kvalitu údajov odovzdávaných členskými štátmi sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegujú na Komisiu s cieľom prispôsobiť definície a prahové hodnoty na vykazovanie, ako aj obsah príloh, a špecifikovať, aké informácie sa majú poskytovať.

(10)  Je najmä osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni expertov, a aby zohľadnila pozíciu železničného odvetvia. Komisia by Pri príprave a vypracovávaní vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť súčasné, včasné a náležité predloženie príslušných dokumentov zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade. [PN 3]

(11)  Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty významne nezvyšovali administratívnu záťaž členských štátov a respondentov.

(12)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 91/2003 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifikáciu informácií, ktoré sa majú poskytovať na účely správ o kvalite a porovnateľnosti výsledkov a o opatreniach pre šírenie výsledkov Komisiou (Eurostatom). Tieto Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(4). Vzhľadom na ich všeobecný rozsah pôsobnosti by sa pri prijímaní uvedených aktov mal použiť postup preskúmania. [PN 4]

(13)  Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre európsky štatistický systém.

(14)  Nariadenie (ES) č. 91/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 91/2003 sa mení takto:

(1)  Článok 3 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa vypúšťajú body 24 až 30. [PN 5]

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 10 s cieľom upraviť technické definície uvedené v odseku 1 a poskytnúť doplňujúce definície, keď sú potrebné na zohľadnenie nového vývoja, ktorý si vyžaduje definovanie určitých technických podrobností, ako predpokladu zabezpečenia harmonizácie štatistiky.“

"

(2)  Článok 4 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa vypúšťajú písmená b), d) a h) a d); [PN 6]

aa)  v odseku 1 sa vkladá toto písmeno:"

„ga) štatistiky o železničnej infraštruktúre (príloha Ga);“ [PN 7]

"

ab)  vkladá sa tento odsek:"

„1a. Eurostat pri zbere a vyhodnocovaní údajov o nehodách úzko spolupracuje s Európskou železničnou agentúrou (ERA) s cieľom zabezpečiť, aby údaje o nehodách na železnici, ktoré ERA zhromaždila na základe prílohy k smernici Komisie 2009/149/ES* o bezpečnosti železníc, boli v plnej miere porovnateľné s údajmi o nehodách, ktoré zhromaždil Eurostat v rámci iných druhov dopravy. [PN 8]

____________

* Smernica Komisie 2009/149/ES z 27. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné indikátory a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2009, s. 65).“;

"

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Podľa príloh A a C členské štáty vykazujú údaje o podnikoch:

a)  ktorých celkový objem nákladnej dopravy je aspoň 200 miliónov tonokilometrov alebo aspoň 500 000 ton;

b)  ktorých celkový objem osobnej dopravy je aspoň 100 miliónov osobokilometrov;

c)  vykazovanie podľa príloh A a C je v prípade objemov nedosahujúcich tieto prahové hodnoty nepovinné.“;

"

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Podľa prílohy L poskytujú členské štáty v prípade podnikov nedosahujúcich prahové hodnoty uvedené v odseku 2 celkové údaje, ak sa tieto nevykazujú podľa príloh A a C, ako sa uvádza v prílohe L.“;

"

d)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. Komisia je v prípade potreby splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10 delegované akty, pokiaľ ide o úpravu obsahu príloh a prahových hodnôt na účely vykazovania, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 3, s cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj.“; [PN 9]

"

e)  dopĺňa sa tento odsek:"

„6. Komisia pri vykonávaní právomocí podľa tohto odseku zabezpečí, aby prijaté delegované akty výrazne nezvýšili administratívnu záťaž členských štátov a respondentov.“

"

(3)  V článku 5 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) administratívne údaje vrátane údajov zozbieraných regulačnými orgánmi, najmä nákladných listov nákladnej železničnej dopravy, ak sú k dispozícii“

"

(4)  Článok 7 sa nahrádza takto:"

„Článok 7

Šírenie

Štatistiky založené na údajoch uvedených v prílohách A, C, E, F, G, Ga, H a L šíri Komisia (Eurostat) najneskôr 12 mesiacov po skončení obdobia, na ktoré sa výsledky vzťahujú.

Komisia prijíma opatrenia na šírenie výsledkov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2. [PN 10]

"

(4a)  V článku 8 sa vkladá tento odsek:"

„1a. Členské štáty prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality prenosu údajov.“ [PN 11]

"

(5)  V článku 8 sa dopĺňajú tieto odseky:"

„3. Na účely tohto nariadenia sa na údaje, ktoré sa majú odovzdávať, vzťahujú kritériá kvality, ktoré sa uvádzajú v článku 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009*.

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov spresní modality, štruktúru, periodicitu a porovnateľnosť prvkov štandardných správ o kvalite. Tieto vykonávacie akty budú prijaté v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11.

__________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).“

"

(6)  Článok 9 sa vypúšťa. nahrádza takto:"

„Článok 9

Správa

Do ...(5) a následne každé tri roky Komisia po konzultáciách s Výborom pre štatistické programy predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa predovšetkým:

a)  zhodnotí prínos pre Úniu, členské štáty a poskytovateľov a používateľov štatistických informácií v predložených štatistikách v pomere k ich nákladom;

b)  zhodnotí kvalita vypracovaných štatistík, najmä pokiaľ ide o stratu údajov spôsobenú odstránením zjednodušeného vykazovania;

c)  určia oblasti, ktoré je možné vylepšiť, ako aj akékoľvek zmeny, ktoré Komisia považuje za nevyhnutné vzhľadom na získané výsledky.“ [PN 12]

"

(7)  Článok 10 sa nahrádza takto:"

„Článok 10

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa na Komisiu prenáša za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 5 sa na Komisii prenáša udeľuje na neurčité obdobie piatich rokov od ...(6). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 13]

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie o odvolaní nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

"

(8)  Článok 11 sa nahrádza takto:"

„Článok 11

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

_________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

(9)  Článok 12 sa vypúšťa

(10)  Prílohy B, D, H a I sa vypúšťajú [PN 15]

(11)  Príloha C sa nahrádza, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu

(11a)  Príloha F sa mení takto:

a)  v stĺpci 2 riadku 1 sa v odseku 1dopĺňa táto zarážka:"

„– tonokilometroch“;

"

b)  v stĺpci 2 riadku 1 sa v odseku 2 dopĺňa táto zarážka:"

„– osobokilometroch“; [PN 16]

"

c)  v stĺpci 2 sa v riadku 1 dopĺňa táto zarážka:"

„– podiel tonokilometrov nákladnej železničnej dopravy v závislosti od vzdialenosti podľa tohto rozdelenia vzdialeností:

–  v ≤ 50 km

–  50 km < v ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < v ≤ 500 km

–  500 km < v ≤ 750 km

–  750 km < v ≤ 1 000 km

–  v > 1 000 km“; [PN 17]

"

d)  v stĺpci 2 sa riadok 3 nahrádza takto:"

„– pre „tony“ a „tonokilometre“: „každý rok;

–  pre „počet cestujúcich“ a „osobokilometre“: každých päť rokov“ [PN 18]

"

(11b)  Vkladá sa táto príloha:"

„Príloha Ga

Údaje o železničnej infraštruktúre

1.  počet kilometrov železničnej infraštruktúry vybavenej systémom ERTMS;

2.  dĺžka v kilometroch železničnej siete neustále vybavenej systémom ERTMS (v členskom štáte);

3.  počet cezhraničných bodov železničnej infraštruktúry, ktoré sa používajú pri osobnej doprave častejšie ako každú hodinu, častejšie ako každé dve hodiny a menej často ako každé dve hodiny;

4.  počet cezhraničných železničných bodov, ktoré sa nepoužívajú na osobnú alebo nákladnú železničnú dopravu alebo v ktorých je demontovaná železničná infraštruktúra;

5.  počet bezbariérových staníc prístupných pre osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby so zdravotným postihnutím.“ [PN 23]

"

(11c)  Príloha H sa mení takto:

a)  v stĺpci 2 sa v riadku 1 dopĺňa táto zarážka:"

„– počet incidentov (Tabuľka H2)“;

"

b)  v stĺpci 2 riadku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:"

Tabuľka H2: počet nehôd a incidentov, na ktorých sa podieľa preprava nebezpečného tovaru“;

"

c)  v stĺpci 2 riadku 7 odseku 1 sa tretia zarážka nahrádza takto:"

„– nehody na úrovňových križovatkách a nehody, ktoré neboli spôsobené vlakmi“;

"

d)  v stĺpci 2 riadku 7 odseku 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:"

„– celkový počet nehôd a incidentov, na ktorých sa podieľa aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar podľa zoznamu tovaru v prílohe K“;

"

e)  v stĺpci 2 riadku 7 odseku 2 sa druhá zarážka nahrádza takto:"

„– počet takých nehôd a incidentov, pri ktorých sa uvoľnia nebezpečné látky“ [PN. 19]

"

(12)  Príloha L sa dopĺňa, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Konsoliduje sa s nariadením (ES) č. 91/2003 do troch mesiacov od jeho uverejnenia. [PN 21]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

„Príloha C

ROČNÉ ŠTATISTIKY OSOBNEJ DOPRAVY – PODROBNÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravení cestujúci v:

–   počte cestujúcich

–   osobokilometroch

Pohyby osobných vlakov vo:

–   vlakových kilometroch

Lokomotívy vybavené systémom ERTMS v:

–   počet [PN 22]

Referenčné obdobie

Rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka C3: prepravení cestujúci podľa typu prepravy

Tabuľka C4: cestujúci prepravení v medzinárodnej doprave podľa krajiny nástupu a krajiny výstupu

Tabuľka C5: pohyby osobných vlakov

Lehota na odovzdanie údajov

Osem mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2012

Poznámky

1.  Členenie prepravy je nasledujúce:

–   vnútroštátna

–   medzinárodná

2.  V prípade tabuliek C3 a C4 členské štáty oznamujú údaje vrátane informácií o predaji cestovných lístkov mimo vykazujúcej krajiny. Tieto informácie sa môžu získať buď priamo od národných orgánov ostatných krajín alebo prostredníctvom medzinárodných systémov na kompenzáciu cestovných lístkov“

„Príloha L

Tabuľka L.1

ÚROVEŇ DOPRAVNEJ AKTIVITY V NÁKLADNEJ DOPRAVE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v: tonách spolu tonokilometroch spolu

Pohyby nákladných vlakov vo: vlakových kilometroch spolu

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každý rok

Lehota na odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

201X

Poznámky

Platí len pre podniky s celkovým objemom nákladnej dopravy menším ako 200 miliónov tonokilometrov a menším ako 500 000 ton, ktoré zároveň neoznamujú údaje podľa prílohy A (podrobné vykazovanie).

Tabuľka L.2

ÚROVEŇ DOPRAVNEJ AKTIVITY V OSOBNEJ DOPRAVE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravení cestujúci v:

– počte cestujúcich spolu

– osobokilometroch spolu

Pohyby osobných vlakov vo:

– vlakových kilometroch spolu

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každý rok

Lehota na odovzdanie údajov

Osem mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

201X

Poznámky

Platí len pre podniky s celkovým objemom osobnej dopravy menej ako 100 miliónov osobokilometrov, ktoré zároveň nevykazujú údaje podľa prílohy C (podrobné vykazovanie)“

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. marca 2014.
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5) Tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(6) Dátum nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia