Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0297(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0002/2014

Predložena besedila :

A7-0002/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0197

Sprejeta besedila
PDF 353kWORD 99k
Torek, 11. marec 2014 - Strasbourg
Statistika železniškega prevoza ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0611),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0249/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0002/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah
P7_TC1-COD(2013)0297

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(2) vzpostavlja skupni okvir za pripravo, posredovanje, ocenjevanje in izkazovanje primerljive statistike železniškega prevoza v Uniji.

(2)  Komisija potrebuje statistične podatke o prevozu blaga in potnikov po železnici za spremljanje in razvoj skupne prometne politike ter tistih delov regionalne politike in politike vseevropskega omrežja, ki zadevajo promet.

(3)  Komisija potrebuje tudi statistične podatke o varnosti v železniškem prometu za pripravo in spremljanje dejavnosti Unije na področju prometne varnosti. Evropska železniška agencija zbira podatke o nesrečah v okviru statistične priloge k Direktivi 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta(3) o varnosti na železnicah Skupnosti glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč.

(3a)  Eurostat bi moral tesno sodelovati z Evropsko železniško agencijo pri zbiranju podatkov o nesrečah v železniškem prometu, da se zagotovi, da so pridobljeni podatki skladni in popolnoma primerljivi. Nenehno bi bilo treba krepiti vlogo Evropske železniške agencije na področju varnosti v železniškem prometu. [Sprememba 1]

(4)  Večina držav članic, ki je podatke o potnikih posredovala Komisiji (Eurostatu) v okviru Uredbe (ES) št. 91/2003, je iste podatke redno sporočala tako za začasne kot končne nabore podatkov.

(5)  Pri pripravi evropske statistike je treba vzpostaviti ravnotežje med potrebami uporabnikov in obremenitvijo poročevalcev.

(6)  Eurostat je v svoji delovni skupini in projektni skupini za statistiko železniškega prevoza izvedel tehnično analizo obstoječih podatkov o statistiki železniškega prevoza, zbranih na podlagi zakonodaje Unije, in politike izkazovanja, da bi čim bolj poenostavil različne dejavnosti, potrebne za pripravo statističnih podatkov, medtem ko bi ostal končni rezultat skladen s trenutnimi in prihodnjimi potrebami uporabnikov.

(7)  Komisija v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi Uredbe (ES) št. 91/2003, navaja, da bo dolgoročni razvoj verjetno povzročil prikrivanje ali poenostavitev podatkov, že zbranih v okviru Uredbe, in da je namen skrajšati obdobje posredovanja podatkov za letne podatke o potnikih v železniškem prometu. Komisija bi morala še naprej redno pripravljati poročila o načinu izvajanja te uredbe. [Sprememba 2]

(8)  Uredba (ES) št. 91/2003 pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe prenaša na Komisijo. Zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije („Pogodbe“) bi bilo treba pooblastila, prenesena na Komisijo v okviru navedene uredbe, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe.

(9)  Da bi bil prikazan nov razvoj v državah članicah, hkrati pa bi se ohranila usklajeno zbiranje podatkov o železniškem prometu v Uniji in visoka kakovost podatkov, ki jih posredujejo države članice, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo zaradi prilagoditve opredelitev in mejnih vrednosti za poročila ter vsebin prilog in zaradi določitve informacij, ki jih je treba predložiti.

(10)  Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, in upošteva stališče železniškega sektorja. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. [Sprememba 3]

(11)  Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalcem ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(12)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 91/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila glede določitve informacij, ki jih je treba predložiti za poročila o kakovosti in primerljivosti rezultatov , ter o pogojih, po katerih Komisija (Eurostat) razširja rezultate. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(4). Glede na splošni obseg teh aktov bi bilo treba za njihovo sprejetje uporabiti postopek pregleda. [Sprememba 4 ]

(13)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za evropski statistični sistem.

(14)  Uredbo (ES) št. 91/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 91/2003 se spremeni:

(1)  Člen 3 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se črtajo točke 24–30; [Sprememba 5]

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10 za prilagoditev tehničnih opredelitev iz odstavka 1 in za zagotovitev dodatnih opredelitev, kadar so potrebne zaradi upoštevanja novega razvoja, ki zahteva opredelitev določene stopnje tehničnih podrobnosti, s čimer se zagotovi uskladitev statistike.“

"

(2)  Člen 4 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se črtajo točke b, d in h črtata točki b in d; [Sprememba 6]

(aa)  v odstavku 1 se vstavi naslednja točka:"

„(ga) statistiko o železniški infrastrukturi (Priloga Ga);“ [Sprememba 7]

"

(ab)  vstavi se naslednji odstavek:"

„1a. Eurostat pri zbiranju podatkov o nesrečah, vključno s kvalifikacijami podatkov, tesno sodeluje z Evropsko železniško agencijo (ERA), da se zagotovi, da so podatki o nesrečah v železniškem prometu, ki jih Evropska železniška agencija zbira na podlagi priloge k Direktivi 2009/149/ES*.“

_______________

* Direktiva Komisije 2009/149/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (UL L 313, 28.11.2009, str. 65) “ [Sprememba 8]

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Države članice na podlagi prilog A in C sporočajo podatke za prevoznike:

(a)  pri katerih skupni obseg prepeljanega blaga znaša vsaj 200 milijonov tonskih km ali vsaj 500 000 ton;

(b)  pri katerih skupni obseg prepeljanih potnikov znaša vsaj 100 milijonov potniških km.

(c)  Poročila iz Priloge A in Priloge C so pod navedenimi mejnimi vrednostmi neobvezna.“;

"

(c)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Države članice v Prilogi L predložijo skupne podatke za prevoznike, ki so pod mejnimi vrednostmi iz odstavka 2, če ti podatki niso vključeni v poročilo v prilogah A in C, kakor je določeno v Prilogi L.“;

"

(d)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"

„5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, kjer je potrebno, v skladu s členom 10 glede prilagoditve vsebin prilog in mejnih vrednosti za poročila iz odstavkov 1 in 3, da se upoštevata gospodarski in tehnični razvoj.“;[Sprememba 9]

"

(e)  doda se naslednji odstavek:"

„6. Komisija pri izvajanju svojih pooblastil v skladu s tem odstavkom zagotovi, da se z nobenim sprejetim delegiranim aktom državam članicam in poročevalcem ne naložijo znatna dodatna upravna bremena.“

"

(3)  V členu 5(2) se točka b nadomesti z naslednjim:"

„(b) upravnih podatkov, vključno s podatki, ki jih zberejo nadzorni organi, zlasti tovornega lista za železniški promet, če je na voljo“.

"

(4)  Člen 7 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 7

Izkazovanje

Statistiko, ki temelji na podatkih v prilogah A, C, E, F, G, Ga, H in L k tej uredbi, izkazuje Komisija (Eurostat) najkasneje v dvanajstih mesecih po obdobju, na katerega se rezultati nanašajo.

Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) sprejme pogoje za razširjanje rezultatov.[Sprememba 10]

"

(4a)  V člen 8u se vstavi naslednji odstavek:"

„1a. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti posredovanih podatkov.“ [Sprememba 11]

"

(5)  Členu 8 se dodata odstavka 3 in 4:"

„3. Za namene te uredbe se za podatke, ki se pošiljajo, uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta*.

4.  Komisija z izvedbenimi akti določi načine, strukturo, pogostost in elemente primerljivosti za standardna poročila o kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11.

________________

* Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“

"

(6)  Člen 9 se črta se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 9

Poročilo

Komisija do ...(5)[dd/mm/yyyy] [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaka tri leta po posvetovanju z Odborom za statistični program predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe. V poročilu se zlasti:

(a)  ocenijo koristi, ki so jih od pripravljenih statističnih podatkov imeli Unija, države članice ter pripravljavci in uporabniki statističnih informacij glede na njihove stroške;

(b)  oceni kakovost pripravljene statistike, zlasti v zvezi z izgubo podatkov, ki jo je povzročila odprava poenostavljenega poročanja;

(c)  določijo področja za morebitne izboljšave in vse spremembe, ki so se izkazale za potrebne glede na pridobljene rezultate.“. [Sprememba 12]

"

(7)  Člen 10 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 10

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(2) in člena 4(5) se Komisiji podeli za nedoločen čas se na Komisijo prenese za obdobje petih let od ...(6). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja.[Sprememba 13]

3.  Pooblastilo iz člena 3(2) in člena 4(5) lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2) in členom 4(5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.“

"

(8)  Člen 11 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 11

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

____________

* Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13)“

"

(9)  Člen 12 se črta.

(10)  Priloge B, D, H in I se črtajo. [Sprememba 15]

(11)  Priloga C se nadomesti, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

(11a)  Priloga F se spremeni, kot sledi:

(a)  V stolpcu 2 se v vrstici 1, odstavek 1, doda alineja:"

„– tonskih km“

"

(b)  V stolpcu 2 se v vrstici 1, odstavek 2, doda alineja:"

„– potniških km.“ [Sprememba 16]

"

(c)  V stolpcu 2 se v vrstico 1 doda naslednji odstavek:"

„– modalni deleži prevožene poti v železniškem tovornem prometu v tonskih km glede na naslednje razčlenitve razdalje:

–  d ≤ 50 km

–  50 km < d ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < d ≤ 500 km

–  500 km < d ≤ 750 km

–  750 km < d ≤ 1000 km

–  d > 1000 km;“ [Sprememba 17]

"

(d)  V stolpcu 2 se vrstica 3 nadomesti z naslednjim:"

„– za „tone“ in „tonske km“: Vsako leto“

–  za „število potnikov“ in „potniške km“: Vsako peto leto.“ [Sprememba 18]

"

(11b)  Vstavi se naslednja priloga:"

„Priloga Ga

Podatki o železniški infrastrukturi

1.  Število kilometrov železniške infrastrukture, opremljene z ERTMS;

2.  Dolžina železniškega omrežja, stalno opremljenega z ERTMS (v državi članici) v km;

3.  Število čezmejnih točk železniške infrastrukture, ki se uporabljajo za prevoz potnikov pogosteje kot vsako uro, vsaki dve uri in redkeje kot vsaki dve uri;

4.  Število čezmejnih točk na železnici, ki se ne uporabljajo več za prevoz potnikov ali blaga, ali opuščena železniška infrastruktura;

5.  Število postaj brez ovir, dostopnih za osebe z zmanjšano mobilnostjo in invalide.“. [Sprememba 23]

"

(11c)  Priloga H se spremeni:

(a)  V stolpcu 2 se v vrstici 1 se doda alineja:"

„– število zapletov (Preglednica H2)“;

"

(b)  V stolpcu 2 se v vrstici 4 odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„Preglednica H: „število nesreč in zapletov pri prevozu nevarnega blaga“;

"

(c)  V stolpcu 2 se v vrstici 7, odstavek 1, tretja alineja nadomesti z naslednjim:"

„– nesreče na nivojskih prehodih in nesreče, ki jih niso povzročili vlaki“;

"

(d)  V stolpcu 2 se v vrstici 7, odstavek 2, prva alineja nadomesti z naslednjim:"

„– skupno število nesreč in zapletov, v katerih je udeleženo najmanj eno tirno vozilo, ki vozi nevarno blago, kakor je opredeljeno v seznamu blaga v Prilogi K“;

"

(e)  V stolpcu 2 se v vrstici 7, odstavek 2, druga alineja nadomesti z naslednjim:"

„– število nesreč in zapletov, v katerih pride do razlitja/razsutja nevarnega blaga“. [Sprememba 19]

"

(12)  Priloga L se doda, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.V treh mesecih po objavi se pripravi prečiščeno besedilo z Uredbo (ES) št. 91/2003. [Sprememba 21]

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

„Priloga C“

LETNA STATISTIKA PREVOZA POTNIKOV – PODROBNO POROČILO

Seznam spremenljivk in merskih enot

Prevoz potnikov v:

–  številu potnikov

–  potniških km

Promet potniških vlakov v:

–  vlakovnih km

Lokomotive, opremljene s sistemom ERTMS, v:

–  številki [Sprememba 22]

Referenčno obdobje

Leto

Pogostost

Vsako leto

Seznam preglednic z razčlenitvijo za vsako preglednico

Preglednica C3: prevoz potnikov glede na vrsto prevoza

Preglednica C4: mednarodni prevoz potnikov glede na državo vstopa in državo izstopa

Preglednica C5: promet potniških vlakov

Rok za posredovanje podatkov

Osem mesecev po koncu referenčnega obdobja

Prvo referenčno obdobje

2012

Opombe

1.  Vrsta prevoza je razčlenjena na:

notranji

mednarodni

2.  Države članice za preglednici C3 in C4 sporočijo podatke, ki vključujejo informacije o prodaji vozovnic zunaj države poročevalke. Te informacije je mogoče pridobiti neposredno pri nacionalnih organih drugih držav ali na podlagi mednarodnih ureditev nadomestil za vozovnice.

„Priloga L“

Preglednica L.1

RAVEN DEJAVNOSTI PROMETA PRI PREVOZU BLAGA

Seznam spremenljivk in merskih enot

Prevoz blaga v:

- tonah, skupaj

- tonskih km, skupaj

Promet tovornih vlakov v:

- vlakovnih km, skupaj

Referenčno obdobje

Eno leto

Pogostost

Vsako leto

Rok za posredovanje podatkov

Pet mesecev po koncu referenčnega obdobja

Prvo referenčno obdobje

201X

Opombe

Samo za prevoznike, pri katerih je skupni obseg prepeljanega tovora manjši od 200 milijonov tonskih km in manjši od 500 000 ton in ki ne poročajo na podlagi Priloge A (podrobnega poročila)

Preglednica L.2

RAVEN DEJAVNOSTI PROMETA PRI PREVOZU POTNIKOV

Seznam spremenljivk in merskih enot

Prevoz potnikov v:

- številu potnikov, skupaj

- potniških km, skupaj

Promet potniških vlakov v:

- vlakovnih km, skupaj

Referenčno obdobje

Eno leto

Pogostost

Vsako leto

Rok za posredovanje podatkov

Osem mesecev po koncu referenčnega obdobja

Prvo referenčno obdobje

201X

Opombe

Samo za prevoznike, pri katerih je skupni obseg prepeljanih potnikov manjši od 100 milijonov potniških km in ki ne poročajo na podlagi Priloge C (podrobnega poročila)

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014.
(2)Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza, UL L 14, 21.1.2003, str. 1.
(3) Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).
(4)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(5) Datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
(6) Točen datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov