Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0002/2014

Ingivna texter :

A7-0002/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0197

Antagna texter
PDF 143kWORD 87k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Järnvägstransportstatistik ***I
P7_TA(2014)0197A7-0002/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0611),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0249/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0002/2014),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor
P7_TC1-COD(2013)0297

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003(2) fastställs en gemensam ram för produktion, överföring, kontroll och spridning av jämförbar järnvägstransportstatistik i unionen.

(2)  Statistik om transporter av gods och passagerare på järnväg behövs för att kommissionen ska kunna övervaka och utveckla både den gemensamma transportpolitiken och de transportpolitiska inslagen i regionalpolitiken och politiken för transeuropeiska nät.

(3)  Statistik om järnvägssäkerhet behövs också för att kommissionen ska kunna utarbeta och övervaka unionsinsatser på transportsäkerhetens område. Europeiska järnvägsbyrån samlar in uppgifter om olyckor enligt statistikbilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG(3) vad gäller gemensamma säkerhetsindikatorer och gemensamma metoder för beräkning av olyckornas kostnader.

(3a)  Eurostat bör ha ett nära samarbete med Europeiska järnvägsbyrån vid insamlandet av statistik över järnvägsolyckor, så att den erhållna statistiken blir entydig och fullt jämförbar. Europeiska järnvägsbyråns roll inom järnvägssäkerhetsområdet bör stadigt ökas. [Ändr. 1]

(4)  De flesta medlemsstater som lämnar passageraruppgifter till kommissionen (Eurostat) enligt förordning (EG) nr 91/2003 har regelbundet lämnat samma uppgifter i både de preliminära och slutliga omgångarna.

(5)  När europeisk statistik produceras bör det göras en avvägning mellan användarnas behov och belastningen på uppgiftslämnarna.

(6)  Eurostat har utfört en teknisk analys av befintliga uppgifter om järnvägar som samlas in enligt unionslagstiftningen och av spridningspolicyn inom sina arbetsgrupper för järnvägstransportstatistik, i syfte att i möjligaste mån förenkla de arbetsmoment som krävs för produktion av statistiken och samtidigt se till att slutprodukten överensstämmer med användarnas behov nu och i framtiden.

(7)  Kommissionen nämner i sin rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 91/2003 att den långsiktiga utvecklingen antagligen kommer att medföra att de uppgifter som i dag samlas in enligt förordningen utgår eller förenklas, och att avsikten är att förkorta tiden för överföring av årsuppgifter om järnvägspassagerare. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet tillhandahålla rapporter över hur denna förordning genomförs. [Ändr. 2]

(8)  Genom förordning (EG) nr 91/2003 ges kommissionen befogenheter att genomföra några av förordningens bestämmelser. I och med att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) antagits behöver de befogenheter som kommissionen tilldelats enligt förordningen anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget.

(9)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen i medlemsstaterna och samtidigt bibehålla insamlingen av harmoniserade uppgifter om järnvägar i hela unionen och bevara den höga kvaliteten på medlemsstaternas uppgifter, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på anpassning av definitioner, trösklar för rapportering, bilagornas innehåll och specifikationer för de uppgifter som ska lämnas.

(10)  Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, samt beaktar järnvägssektorns ställning. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 3]

(11)  Kommissionen bör se till att de delegerade akterna inte medför någon betydande ytterligare administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

(12)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 91/2003 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller angivelse av de uppgifter som ska lämnas för rapporterna om kvalitet och resultatens jämförbarhet och om upplägget för spridning av resultaten från kommissionen (Eurostat). Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(4). Eftersom dessa akter är av allmän karaktär bör granskningsförfarandet användas vid antagandet av dem. [Ändr. 4]

(13)  Kommittén för det europeiska statistiksystemet har rådfrågats.

(14)  Förordning (EG) nr 91/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 91/2003 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska leden 24–30 utgå. [Ändr. 5]

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för att anpassa definitionerna i punkt 1 och införa kompletterande definitioner när så krävs för att ta hänsyn till utveckling som föranleder att en viss teknisk detaljgrad definieras för att garantera harmoniserad statistik.”

"

2.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska leden b, d och h och d utgå. [Ändr. 6]

(aa)  I punkt 1 ska följande led införas:"

'(ga) Statistik över järnvägsinfrastruktur (bilaga Ga).” [Ändr. 7]

"

(ab)  Följande punkt ska införas:"

”1a. Eurostat ska ha ett nära samarbete med Europeiska järnvägsbyrån vid insamlandet av statistik över järnvägsolyckor, inklusive statistikkvalificering, för att se till att den statistik om järnvägsolyckor som samlas in av Europeiska järnvägsbyrån i enlighet med bilagan till kommissionens direktiv 2009/149/EG* om järnvägssäkerhet är fullt jämförbar med den olycksstatistik som Eurostat samlar in för andra transportslag.

____________

* Kommissionens direktiv 2009/149/EG av den 27 november 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG när det gäller gemensamma säkerhetsindikatorer och gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna för olyckor (EUT L 313, 28.11.2009, s. 65).” [Ändr. 8]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Medlemsstaterna ska enligt bilagorna A och C rapportera uppgifter för företag

a)  vars totala godstransportvolym är minst 200 miljoner tonkilometer eller minst 500 000 ton,

b)  vars totala persontransportvolym är minst 100 miljoner passagerarkilometer,

c)  rapportering enligt bilaga A och bilaga C är valfri under dessa trösklar.”

"

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. I bilaga L ska medlemsstaterna tillhandahålla totala uppgifter för företag under den tröskel som avses i punkt 2, om dessa uppgifter inte rapporteras enligt bilagorna A och C, i enlighet med bilaga L.”

"

d)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att vid behov anta delegerade akter enligt artikel 10 för att anpassa innehållet i bilagorna och trösklarna för rapportering enligt punkterna 1 och 3, för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.” [Ändr. 9]

"

e)  Följande punkt ska läggas till:"

”6. När kommissionen utövar sina befogenheter enligt detta stycke ska den se till att de delegerade akterna inte medför någon betydande ytterligare administrativ börda på medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.”

"

3.  Artikel 5.2 b ska ersättas med följande:"

”b) Administrativa uppgifter, inklusive uppgifter som insamlats av tillsynsmyndigheter, särskilt uppgifter från järnvägsfraktsedeln om sådan finns.”

"

4.  Artikel 7 ska ersättas med följande:"

”Artikel 7

Spridning

Statistik som grundar sig på de uppgifter som anges i bilagorna A, C, E, F, G, GA, H och L ska spridas av kommissionen (Eurostat) senast 12 månader efter slutet av den period som resultaten avser.

Kommissionen ska anta rutiner för spridning av resultat i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2." [Ändr. 10]

"

4a.  I artikel 8 ska följande punkt införas:"

"1a. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som överförs.” [Ändr. 11]

"

5.  I artikel 8 ska följande punkter läggas till:"

”3 Vid tillämpningen av den här förordningen är de kvalitetskriterier som ska tillämpas på uppgifter som ska överlämnas de som avses i artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009.

4.  Kommission ska i genomförandeakter fastställa element i de standardiserade kvalitetsrapporterna som rör formkrav, struktur, tidsintervall och jämförbarhet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.

__________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).”

"

6.  Artikel 9 ska utgå ersättas med följande."

”Artikel 9

Rapport

Senast den…(5) och därefter vart tredje år, samt efter att ha hört kommittén för det statistiska programmet, ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning. Rapporten ska särskilt innehålla

a)  en bedömning av den nytta i förhållande till kostnaderna som unionen, medlemsstaterna samt leverantörer och användare av statistisk information har av den framtagna statistiken,

b)  en utvärdering av kvaliteten på den framtagna statistiken, i synnerhet när det gäller dataförluster på grund av att den förenklade rapporteringen har tagits bort,

c)  en kartläggning av områden som kan förbättras och ändringar som anses nödvändiga med hänsyn till de resultat som erhållits.” [Ändr. 12]

"

7.  Artikel 10 ska ersättas med följande:"

”Artikel 10

Delegeringens utövande

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare för en period av fem år från och med den …(6). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 13]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2 och 4.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2 och 4.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

"

8.  Artikel 11 ska ersättas med följande:"

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011*.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

_________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

9.  Artikel 12 ska utgå.

10.  Bilagorna B, D, H och I ska utgå. [Ändr. 15]

11.  Bilaga C ska ersättas enligt bilagan till den här förordningen.

11a.  Bilaga F ska ändras på följande sätt:

a)  I kolumn 2, rad 1, stycke 1 ska följande strecksats läggas till:"

”– tonkilometer”

"

(b)  I kolumn 2, rad 1, stycke 2 ska följande strecksats läggas till:"

”– personkilometer” [Ändr. 16]

"

(c)  I kolumn 2, rad 1 ska följande stycke läggas till:"

”– avståndsbaserad andel av godstransporterna som sker på järnväg, i tonkilometer och uppdelat på följande avståndsintervall:

–  d ≤ 50 km

–  50 km < d ≤ 150 km

–  150 km < d ≤ 300 km

–  300 km < d ≤ 500 km

–  500 km < d ≤ 750 km

–  750 km < d ≤ 1000 km

–  d > 1000 km;" [Ändr. 17]

"

(d)  Kolumn 2, rad 3 ska ersättas med följande:"

"– För ”ton” och ”tonkilometer”: varje år

–  För ”antal passagerare” och ”passagerarkilometer”: vart femte år." [Ändr. 18]

"

11b.  Följande bilaga ska införas:"

”Bilaga Ga

Statistik över järnvägsinfrastruktur

1.  Antal kilometer järnvägsinfrastruktur som är utrustad med ERTMS.

2.  Längd i kilometer på det järnvägsnät som kontinuerligt är utrustat med ERTMS (i medlemsstaterna).

3.  Antal gränsövergångar för järnvägar som trafikeras av passagerartåg oftare än en gång i timmen, oftare än en gång varannan timme respektive mer sällan än varannan timme.

4.  Antal gränsövergångar vid järnvägar som inte längre används för passagerar- eller godstransporter, eller borttagen järnvägsinfrastruktur.

5.  Antal stationer som ger obehindrad tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet eller funktionshinder.” [Ändr. 23]

"

11c.  Bilaga H ska ändras på följande sätt:

(a)  I kolumn 2, rad 1 ska följande strecksats läggas till:"

”– Antal tillbud (tabell H2)”

"

(b)  Kolumn 2, rad 4, stycke 2 ska ersättas med följande:"

”Tabell H2: antal olyckor och tillbud i samband med transport av farligt gods”

"

(c)  I kolumn 2, rad 7, stycke 1 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:"

”– plankorsningsolyckor och olyckor som inte orsakats av tåg”

"

(d)  I kolumn 2, rad 7, stycke 2 ska första strecksatsen ersättas med följande:"

”– totalt antal olyckor och tillbud där minst en järnvägsvagn som transporterar farligt gods är inblandad, vilket specificeras i listan över gods i bilaga K”

"

(e)  I kolumn 2, rad 7, stycke 2 ska andra strecksatsen ersättas med följande:"

”– antal sådana olyckor och tillbud där utsläpp av farligt gods sker” [Ändr. 19]

"

12.  Bilaga L ska läggas till enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska konsolideras med förordning (EG) nr 91/2003 inom tre månader från dess offentliggörande. [Ändr. 21]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

”Bilaga C

ÅRSSTATISTIK ÖVER PERSONTRANSPORTER – DETALJERAD RAPPORTERING

Lista över variabler och måttenheter

Transporterade passagerare i:

—  antal passagerare,

—  passagerarkilometer

Persontågstrafik i:

—  tågkilometer

Lok som är utrustade med ERTMS i:

—  antal [Ändr. 22]

Referensperiod

År

Frekvens

Varje år

Lista över tabeller med indelning för varje tabell

Tabell C3: transporterade passagerare, efter transporttyp

Tabell C4: transporterade internationella passagerare, efter land för påstigning och land för avstigning

Tabell C5: persontågstrafik

Sista datum för överföring av uppgifter

Åtta månader efter det att referensperioden gått ut.

Första referensperiod

2012

Kommentarer

1.  Transporttyp indelas enligt följande:

—  nationell

—  internationell

2.  När det gäller tabellerna C3 och C4 ska medlemsstaterna lämna in slutliga konsoliderade uppgifter som inkluderar uppgifter över biljettförsäljning utanför det uppgiftslämnande landet. Denna information får inhämtas antingen direkt från de nationella myndigheterna i andra länder eller genom internationella ersättningsarrangemang för biljetter.”

”Bilaga L

Tabell L.1

JÄRNVÄGSVERKSAMHET I FRÅGA OM GODSTRANSPORT

Lista över variabler och måttenheter

Transporterat gods i:

- antal ton

- antal tonkilometer

Godstågstrafik i:

- antal tågkilometer

Referensperiod

Ett år

Frekvens

Varje år

Sista datum för överföring av uppgifter

Fem månader efter det att referensperioden gått ut

Första referensperiod

201X

Kommentarer

Endast för företag med en total volym av godstransport på mindre än 200 miljoner tonkilometer och mindre än 500 000 ton som inte rapporterar enligt bilaga A (detaljerad rapportering).

Tabell L.2

JÄRNVÄGSVERKSAMHET I FRÅGA OM PERSONTRANSPORT

Lista över variabler och måttenheter

Transporterade passagerare i:

- antal passagerare

- antal passagerarkilometer

Persontågstrafik i:

- antal tågkilometer

Referensperiod

Ett år

Frekvens

Varje år

Sista datum för överföring av uppgifter

Åtta månader efter det att referensperioden gått ut.

Första referensperiod

201X

Kommentarer

Endast för företag med en total volym av persontransport på mindre än 100 miljoner passagerarkilometer som inte rapporterar enligt bilaga C (detaljerad rapportering).”

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014.
(2)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik, EGT L 14, 21.1.2003, s. 1.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44).
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5) Tre år efter att denna förordning har trätt i kraft.
(6) Exakt datum då denna ändringsförordning träder i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy