Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0213(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0004/2014

Внесени текстове :

A7-0004/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0198

Приети текстове
PDF 277kWORD 39k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
Електронното фактуриране при обществените поръчки ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно електронното фактуриране при обществените поръчки (COM(2013)0449 – C7‑0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0449),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0208/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 24 януари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7‑0004/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 79, 6.3.2014 г., стр. 67.
(2) Все още не е публикувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно електронното фактуриране при обществените поръчки
P7_TC1-COD(2013)0213

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/55/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност