Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0213(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0004/2014

Ingivna texter :

A7-0004/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0198

Antagna texter
PDF 193kWORD 35k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling ***I
P7_TA(2014)0198A7-0004/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0449),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0208/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 oktober 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 24 januari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0004/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 79, 6.3.2014, s. 67.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling
P7_TC1-COD(2013)0213

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/55/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy