Показалец 
Приети текстове
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург
Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес ***I
 Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес *
 Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС ***I
 Споразумение от Кейптаун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби ***
 29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз
 Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро
 Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз ***I
 Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I
 Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I
 Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I
 Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура ***I
 Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ — Германия)
 Сметна палата
 Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност — по-добро законотворчество
 Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност
 Прилагането на Директива относно нелоялните търговски практики
 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието
 Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи
 Малки земеделски стопанства
 Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС
 Жените мигранти без документи в Европейския съюз
 Стоманодобивната промишленост в Европа

Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес ***I
PDF 279kWORD 39k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (COM(2013)0427 — C7-0179/2013 — 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0427),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0179/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 януари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7‑0467/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес

P7_TC1-COD(2013)0198


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 257/2014.)


Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес *
PDF 262kWORD 35k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на правилата и процедурите, благодарение на които Гренландия ще може да участва в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (COM(2013)0429 — C7-0232/2013 — 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0429),

—  като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0232/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7‑0466/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС ***I
PDF 279kWORD 41k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (COM(2013)0937 — C7‑0008/2014 — 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0937),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0008/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 21 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 22 януари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0036/2014),

A.  като има предвид, че в неотложни случаи е обосновано да се премине към гласуване преди изтичане на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити

P7_TC1-COD(2013)0449


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 248/2014.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Споразумение от Кейптаун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби ***
PDF 263kWORD 36k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да подпишат, ратифицират или се присъединят към Споразумението от Кейптаун от 2012 г. за прилагането на разпоредбите на Протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос за безопасността на риболовните кораби, 1977 г. (13408/2013 — C7-0389/2013 — 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекторешението на Съвета (13408/2013),

—  като взе предвид Споразумението от Кейптаун от 2012 г. за прилагането на разпоредбите на Протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос за безопасността на риболовните кораби, 1977 г.,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 100, параграф 2, член 218, параграф 5 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7‑0389/2013),

—  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0040/2014),

1.  Дава своето одобрение относно проекторешението на Съвета;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз
PDF 373kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид 29-ия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (COM(2012)0714),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“(СОМ(2010)0070),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Втори доклад за оценка на проекта „EU Pilot“(СОМ(2011)0930),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 септември 2007 г., озаглавено „Европа на резултатите — прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)0502),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2002 г. относно отношенията с жалбоподателите при нарушения на правото на Общността (COM(2002)0141),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 април 2012 г., озаглавено „Осъвременяване на начина, по който се осъществяват контактите с жалбоподателя във връзка с прилагането на законодателството на Съюза“ (COM(2012)0154),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.)(1),

—  като взе предвид правното становище на Правната служба на Европейския парламент от 26 ноември 2013 г. относно „Достъп до информация относно случаи, предшестващи производството за установяване на неизпълнение на задължения, в контекста на проекта „EU Pilot“ и на годишния доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС“,

—  като взе предвид работните документи на службите на Комисията, придружаващи 29-ия годишен доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (SWD(2012)0399 и SWD(2012)0400),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции (A7-0055/2014),

А.  като има предвид, че Договорът от Лисабон въвежда редица нови правни основания, които имат за цел да улеснят въвеждането, прилагането и изпълнението на законодателството на ЕС;

Б.  като има предвид, че член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз определя правото на добра администрация като право на всяко лице засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите безпристрастно, справедливо и в разумен срок;

В.  като има предвид, че съгласно член 298 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация;

Г.  като има предвид, че според Правната служба на Европейския парламент проектът „EU Pilot“ – онлайн платформа, използвана от държавите членки и Комисията за изясняване на фактическия и правния контекст на проблемите, възникващи във връзка с прилагането на правото на ЕС – няма правен статус, и като има предвид, че в съответствие с Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия последната предоставя на Парламента обобщена информация относно всички производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка от етапа на официалното уведомително писмо, включително поотделно за всеки случай, и може да откаже само достъп до личните данни в рамките на „EU Pilot“;

1.  Заявява отново становището си, че член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) определя основната роля на Комисията като „пазителка на Договорите“; отбелязва в този контекст, че правомощието и задължението на Комисията да следи за прилагането на законодателството на ЕС и наред с другото да започва производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу държава членка, която не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите(2), е крайъгълен камък на правния ред на Съюза и като такъв е в съответствие с концепцията за Съюз, основан на принципите на правовата държава;

2.  Отбелязва, че според годишния си доклад(3) през последните години Комисията е намалила броя на новите производства за установяване на неизпълнение на задължения, като е започнала 2900 такива производства през 2009 г., 2100 през 2010 г. и 1775 през 2011 г.; освен това отбелязва, че годишният доклад показва също така увеличаване на случаите на късно транспониране през последните няколко години (1185 през 2011 г., 855 през 2010 г., 531 през 2009 г.). и че четирите области на политиката, в които има най-силно изразена тенденция задълженията да не се изпълняват, са: околна среда (17 %), вътрешен пазар (15 %), транспорт (15 %) и данъчно облагане (12 %);

3.  Отбелязва намаляващия дял на делата за неизпълнение на задължения (60,4 %), приключени през 2011 г., преди да достигнат до Съда на ЕС, в сравнение с 88 % от делата през 2010 г.; счита, че е от съществено значение да се продължи внимателният контрол върху действията на държавите членки, като се има предвид, че някои от петициите до Парламента и жалбите до Комисията се отнасят до проблеми, които продължават да съществуват дори след като въпросът е бил приключен;

4.  Отбелязва, че общо 399 дела за неизпълнение на задължения бяха приключени, тъй като държавата членка доказа, че спазва правото на ЕС, като положи сериозни усилия за прекратяване на нарушението без съдебно производство; отбелязва също така, че през 2011 г. Съдът постанови 62 решения по силата на член 258 от ДФЕС, от които 53 (85 %) бяха в полза на Комисията;

5.  Изразява своята загриженост относно постоянното нарастване на броя на производствата за установяване на неизпълнение във връзка със закъснения в транспонирането от страна на държавите членки, като се има предвид, че в края на 2011 г. бяха открити 763 производства за установяване на неизпълнение във връзка със закъснения в транспонирането, което представлява 60 % увеличение спрямо съответната цифра през предходната година;

6.  Отбелязва, че в края на 2011 г. Комисията започна първото производство за установяване на неизпълнение във връзка със закъснения в транспонирането пред Съда на ЕС с искане за финансови санкции съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС;

7.  Счита при все това, че тези статистически данни не дават точна картина на действителния дефицит при спазването на законодателството на ЕС, но „представляват само най-тежките нарушения или жалбите от най-гласовитите физически или юридически лица“; отбелязва, че Комисията понастоящем не разполага нито с политиката, нито с ресурсите, за да може систематично да определи и да наложи изпълнението във всички случаи на неизпълнение(4);

8.  Привлича вниманието към факта, че споразумението между институциите на ЕС относно изявленията, определящи отношенията между компонентите на дадена директива и съответните части от националните инструменти за транспониране („таблици на съответствието“), влезе в сила на 1 ноември 2011 г. и че поради това не беше възможно да се направи оценка на прилагането му в настоящия годишен доклад;

9.  Очаква Комисията да представи първоначален преглед на тези изявления до 1 ноември 2014 г. в съответствие с ангажимента, поет в годишния й доклад;

10.  Счита, че по отношение на функционирането на производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка съгласно членове 258 и 260 от ДФЕС Комисията следва да гарантира, че петициите до Парламента и жалбите до Комисията се разглеждат с еднакво внимание;

11.  Посочва, че петициите, внесени от граждани на ЕС, се отнасят до нарушения на правото на ЕС, по-специално в областта на основните права, околната среда, вътрешния пазар и правата на собственост; счита, че петициите свидетелстват, че все още има чести и широко разпространени случаи на непълно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС;

12.  Призовава Комисията да отдаде реален политически приоритет на спазването на правото на ЕС, което следва да се осъществява в тясно сътрудничество с Парламента, който е задължен: а) да търси политическа отговорност от Комисията и б) в качеството си на съзаконодател да гарантира, че самият той е информиран в пълна степен с оглед на постоянното подобряване на законодателната му дейност;

13.  Отбелязва, че е необходимо при процедурите за разглеждане на жалби да се използват систематично инструменти за насърчаване на спазването и да се упражнява правото на Парламента на надзор;

14.  Отбелязва, че производството за установяване на неизпълнение на задължения се състои от две фази: административна фаза (разследване) и съдебна фаза пред Съда на ЕС; отбелязва признаването от страна на Комисията, че „гражданите, предприятията и организациите на заинтересованите страни допринасят значително (...), като подават сигнали за недостатъци при транспонирането и/или прилагането на правото на ЕС от органите на държавите членки; отбелязва освен това, че „щом бъдат установени, проблемите се разглеждат чрез двустранни обсъждания между Комисията и съответната държава членка с цел отстраняването им, доколкото това е възможно, като се използва платформата „EU Pilot“(5);

15.  В този контекст отбелязва, че проектът „EU Pilot“ се определя като платформа за „двустранни обсъждания между Комисията и държавите членки“(6), че той „няма правен статус, а е само работен инструмент в рамките на административната автономия на Комисията“(7) в производството за установяване на неизпълнение на задължения;

16.  Изразява съжаление относно липсата на правен статус на „EU Pilot“ и счита, че „легитимност може да бъде гарантирана само чрез осигуряване на прозрачност, участие на жалбоподатели и [на Европейския парламент] (...) в проекта „EU Pilot“ и че законност може да бъде гарантирана чрез възможно най-бързо приемане на правно обвързващ акт, който да съдържа правилата, уреждащи цялото предварително производство за установяване на неизпълнение на задължения и цялото производство за установяване на неизпълнение на задължения“, както се посочва в неотдавнашно проучване на Парламента(8); счита, че подобен правно обвързващ акт следва да изясни законните права и задължения съответно на отделните жалбоподатели и на Комисията и следва да има за цел да позволи участие на жалбоподателите в проекта „EU Pilot“, доколкото това е възможно, като поне се гарантира, че те са запознати с различните етапи на производството;

17.  В този контекст изразява съжаление от факта, че не са предприети последващи действия във връзка с предходните му резолюции, и по-специално във връзка с призива му за обвързващи правила под формата на регламент съгласно член 298 от ДФЕС, в който да се определят различните аспекти на производството за установяване на неизпълнение на задължения и предварителното производство за установяване на неизпълнение на задължения, включително уведомленията, задължителните срокове, правото на изслушване, задължението за посочване на основанията и правото на всяко лице на достъп до неговото досие, с цел да се утвърдят правата на гражданите и да се гарантира прозрачност;

18.  Счита, че прилагането на платформата „EU Pilot“ трябва да бъде засилено от гледна точка на прозрачността по отношение на жалбоподателите; отправя искане да му се предостави достъп до базите данни, в които се съхраняват всички жалби, така че Парламентът да може да изпълнява своите функции по надзор на ролята на Комисията като пазителка на Договорите;

19.  Подчертава значението на добрите административни практики и призовава за създаването на „процедурен правилник“ под формата на регламент с правно основание член 298 от ДФЕС, който да определи различните аспекти на производствата за установяване на неизпълнение на задължения;

20.  Следователно призовава отново Комисията да предложи обвързващи правила под формата на регламент на правното основание, предвидено в член 298 от ДФЕС, за да гарантира пълното зачитане на правото на гражданите на добра администрация, уредено в член 41 от Хартата на основните права;

21.  Припомня, че в преработеното Рамково споразумение за отношенията с Парламента Комисията се ангажира да „предоставя на Парламента обобщена информация относно всички производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка от етапа на официалното уведомително писмо, включително, по искане на Парламента, (...), относно въпросите, до които се отнася процедурата за установяване на неизпълнение“, и очаква тази клауза да се прилага добросъвестно на практика;

22.  Следователно заявява отново, че Парламентът има право да получи „подробна информация за конкретни актове или разпоредби, които предизвикват проблеми, свързани с транспонирането, както и за броя на жалбите по отношение на конкретни актове или разпоредби“(9), и че докато „Комисията има право да откаже достъпа на Европейския парламент до личните данни в базата данни на „EU Pilot“, Парламентът „има право да изисква информация в анонимна форма, за да бъде напълно информиран относно всички относими аспекти на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза“(10);

23.  Приветства факта, че всички държави членки участват в „EU Pilot“; изразява надежда, че това ще доведе до допълнително намаляване на броя на производствата за установяване на неизпълнение на задължения; призовава за по-добро информиране на гражданите относно „EU Pilot“;

24.  Счита, че въпросът за „EU Pilot“ и по-общо за нарушенията на правото на ЕС и за достъпа на Парламента до съответната информация, свързана с предварителното производство за установяване на неизпълнение на задължения и производството за установяване на неизпълнение на задължения, е основна точка в програмата във връзка с едно бъдещо междуинституционално споразумение;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съда на ЕС, на Европейския омбудсман и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 66.
(2) Членове 258 и 260 от ДФЕС определят правомощията на Комисията за образуване на производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу дадена държава членка. По-конкретно, член 258 гласи, че Комисията „издава мотивирано становище“, ако счита, че дадена държава членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите.
(3) Доклад на Комисията „29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз“ (2011 г.) (COM(2012)0714), стр. 2 – 3.
(4) Проучване, поръчано от Парламента, Тематичен отдел В, „Инструменти за гарантиране на изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС и оценка на тяхната ефективност“, Брюксел 2013 г., стр. 11.
(5) Доклад на Комисията (COM(2012)0714), стр. 7.
(6)Вж.пасажа, посочен в предходния параграф.
(7) „Достъп до информация относно случаи, предшестващи производството за установяване на неизпълнение на задължения, в контекста на проекта „EU Pilot“ и на годишния доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС“, правно становище на Правната служба на Европейския парламент от 26 ноември 2013 г.
(8) „Инструменти за гарантиране на изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС и оценка на тяхната ефективност“, стр. 13.
(9) „Достъп до информация относно случаи, предшестващи производството за установяване на неизпълнение на задължения, в контекста на проекта „EU Pilot“ и на годишния доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС“, стр. 4.
(10) Пак там. Комисията вече публикува значителен обем информация в своя годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС.


Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми
PDF 278kWORD 45k
Решение на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Лара Коми от 16 октомври 2013 г. за защита на нейния имунитет в рамките на образувано производство пред съда във Ферара,

—  като изслуша Лара Коми на 5 ноември 2013 г. съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

—  като взе предвид своето решение от 14 януари 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми,

—  като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0067/2014),

А.  като има предвид, че Лара Коми, член на Европейския парламент, е отправила искане за защита на нейния парламентарен имунитет във връзка с призовка да се яви пред съда във Ферара, която й е била връчена на 1 октомври 2013 г. и предмет на която е иск за обезщетение за вреди, причинени от нейни изявления в хода на политически дебат по време на телевизионно предаване;

Б.  като има предвид, че на 30 юли 2013 г. Лара Коми вече отправи искане за защита на нейния парламентарен имунитет във връзка със съдебно производство, образувано от прокуратурата към съда във Ферара, вследствие на жалба във връзка с престъплението клевета при отегчаващи вината обстоятелства, за същите изявления, които са предмет на настоящото решение;

В.  като има предвид, че член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, на който изрично се позовава Лара Коми в своето искане за защита на имунитета, предвижда, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че при упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции;

Д.  като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение по искане за защита на парламентарния имунитет от страна на свой член;

Е.  като има предвид, че Съдът на ЕС признава, че изявление, направено от член на ЕП извън Европейския парламент, може да представлява мнение, изразено при изпълнението на неговите задължения по смисъла на член 8 от протокола, като следва да се отчита не мястото, където е направено изявлението, а естеството и съдържанието на това изявление;

Ж.  като има предвид, че имунитетът на членовете на ЕП по отношение на съдебни производства обхваща и гражданските производства;

З.  като има предвид, че Лара Коми е била поканена за участие във въпросното телевизионно предаване в качеството й на член на Европейския парламент, а не като национален представител на конкретна партия, която при това вече е била представена от друга гостенка съгласно националните разпоредби, които имат за цел да се осигури равнопоставено присъствие на политически фигури в телевизионни дебати, провеждани в периоди на предизборни кампании, какъвто е бил конкретният случай;

И.  като има предвид, че в модерните демокрации политическите дискусии се водят не само в парламента, но и чрез средствата за съобщение, като варират от изявления за печата до интернет;

Й.  като има предвид, че във въпросното телевизионно предаване Лара Коми е взела участие, в качеството си на член на Европейския парламент, в дискусия по политически въпроси, в т.ч. във връзка с възлагането на обществени поръчки и с организираната престъпност, по които въпроси тя неизменно се е занимавала в контекста на дейността си на европейско равнище;

К.  като има предвид, че на следващия ден Лара Коми е представила своите извинения на пострадалата страна, които е повторила впоследствие в хода на друго национално телевизионно предаване;

Л.  като има предвид, че разглежданият случай засяга същите изявления, във връзка с които Европейският парламент, с решение от 14 януари 2014 г., реши да защити имунитета на Лара Коми в рамките на наказателно производство, което е в ход пред същия съд във Ферара;

1.  Решава да защити привилегиите и имунитета на Лара Коми;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Италианската република и на Лара Коми.

(1) Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63, Wagner/Fohrmann и Krier (Recueil 1964 г., стр. 195), Решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85 Wybot/Faure и други (Recuеil 1986 г., стр. 2391), Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05 Mote/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II‑2849), Решениe от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C‑200/07 и C‑201/07 Marra/De Gregorio и Clemente (Сборник 2008 г., стр. I‑7929), Решение от 19 март 2010 г. по дело T‑42/06 Gollnisch/Парламент (Сборник 2010 г., стр. II‑1135) и Решение от 6 септември 2011 г. по дело C‑163/10 Patriciello (Сборник 2011 г., стр. I‑7565).


Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро
PDF 280kWORD 44k
Решение на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно искане за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро, предадено на 24 юни 2013 г. от прокурора на Република Полша във връзка с наказателно производство, което е в ход в Районен съд за Варшава Център, V Наказателно отделение под референтен номер V K199/12, и обявено в пленарно заседание на 9 септември 2013 г.,

—  като изслуша Збигнев Жьобро съгласно член 7, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

—  като взе предвид член 105 от Конституцията на Република Полша,

—  като взе предвид член 6, параграф 1 и член 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0045/2014),

A.  като има предвид, че прокурорът на Република Полша е отправил искане за снемане на имунитета на Збигнев Жьобро, член на Европейския парламент, във връзка с наказателно съдебно производство;

Б.  като има предвид, че искането на прокурора е във връзка с престъпление от частен характер съгласно член 212, параграфи 1 и 2 от Наказателния кодекс на Република Полша;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Д.  като има предвид, че съгласно член 105 от Конституцията на Република Полша „депутатът не носи отговорност за действия в обхвата на мандата му за срока на заеманата от него длъжност и след изтичане на този срок. По отношение на тези действия депутатът отговаря единствено пред Сейма, а в случаите, когато е нарушил правата на трети лица, срещу депутата може да се образува съдебно производство единствено със съгласието на Сейма“;

Е.  като има предвид, че единствено Парламентът има правомощието да реши дали да се снеме или не имунитетът в даден случай; като има предвид, че Парламентът може да вземе предвид в разумна степен становището на член на ЕП при вземането на своето решение дали да снеме или не неговия имунитет(2);

Ж.  като има предвид, че престъплението, за което се поддържа обвинението, няма пряка и очевидна връзка с изпълнението от страна на Збигнев Жьобро на задълженията му на член на Европейския парламент, нито представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнението на неговите задължения в качеството му на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че наказателното производство, образувано срещу Збигнев Жьобро, не е свързано с качеството му на член на Европейския парламент;

И.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не е открил доказателства за fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно подозрение, че делото е било заведено с намерението да се причини политическа вреда на засегнатия член на ЕП;

Й.  като има предвид, че искането е отправено вследствие на частна тъжба, и като има предвид, че в този контекст евентуално решение за отказ на снемането на имунитета на члена на ЕП би възпрепятствало другата частна страна да продължи поддържането на обвинението в съдебното производство като част от нейната защита;

1.  Решава да снеме имунитета на Збигнев Жьобро;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Збигнев Жьобро.

(1) Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63 Вагнер/Форман и Крир (Recueil 1964 г., стр. 195), решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85, Уайбот/Фор и други (Recueil 1986 г., стр. 2391), решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05, Моут/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II-2849), решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C‑200/07 и C‑201/07, Мара/Де Грегорио и Клементе (Сборник 2008 г., стр. I-7929), решение от 19 март 2010 г. по дело T-42/06, Голниш/Парламент (Сборник 2010 г., стр. II‑01135) и решение от 6 септември 2011 г. по дело C‑163/10, Патричело (Сборник 2011 г., стр. I‑07565).
(2) Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05, Моут/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II‑2849, точка 28).


Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз ***I
PDF 1607kWORD 1566k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2013)0228 — C7-0111/2013 — 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0228),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 21, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0111/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0017/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 21, параграф 2 и член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на хора. Съюзът си е поставил за цел също така установяването на вътрешен пазар и осигуряването на неговото функциониране. За да могат гражданите на Съюза и неговите дружества или други предприятия да се възползват от правото си на свободно движение в рамките на вътрешния пазар, Съюзът следва да приеме конкретни мерки за опростяване на съществуващите административни формалности, свързани с трансграничното приемане на някои официални документи.

(2)  Легализацията и апостилът са административни формални процедури, които понастоящем трябва да са изпълнени, за да може официален документ, издаден в една държава членка, да бъде използван за официални цели в друга държава членка.

(3)  Това са остарели и непропорционални механизми за установяване на автентичността на официалните документи. Необходимо е да се въведе опростена правна уредба. Същевременно, в случай на основателно съмнение относно автентичността на даден официален документ, следва да има на разположение по-ефективен механизъм за административно сътрудничество между държавите членки. Този механизъм би следвало да засили взаимното доверие между държавите членки в рамките на вътрешния пазар.

(4)  Установяването на автентичността Проверката на верността на официалните документи между държавите членки се урежда посредством различни международни конвенции и споразумения. Тези конвенции и споразумения предхождат установяването на административното и съдебното сътрудничество на равнището на Съюза, включително приемането на секторните инструменти на правото на Съюза, целящи да предоставят решение на проблема с трансграничното приемане на определени официални документи. Във всеки случай изискванията, налагани от тези инструменти, могат да затруднят гражданите и дружествата или другите предприятия и не предоставят задоволителни решения за по-лесно приемане на официалните документи между държавите членки. [Изм. 1]

(5)  Приложното поле на настоящия регламент следва да обхваща съставените от органите на държавите членки определени официални документи, които имат формална доказателствена сила по отношение на раждането, смъртта, името, брака или регистрираното партньорство, произхода, осиновяването, местопребиваването, гражданството, националната принадлежност, недвижимото имущество, правния статут и представителството на дружество или друго предприятие, правата на интелектуална собственост и липсата на съдебно минало. Опростяването на процедурата по приемане на тези категории официални документи между държавите членки следва да доведе до осезаеми ползи за гражданите, дружествата и другите предприятия на Съюза. Поради своето различно правно естество документите, съставени от частни лица, следва да се изключат от приложното поле на регламента. Документите, съставени от органи на трети страни, също следва да останат извън приложното му поле. Обхватът на настоящия регламент следва да не включва документи, които съдържат споразумение между две или повече страни. [Изм. 2]

(6)  Настоящият регламент няма за цел да промени не променя материалното право на държавите членки относно раждането, смъртта, името, брака, регистрираното партньорство, произхода, осиновяването, местопребиваването, гражданството или националната принадлежност, недвижимото имущество, правния статут на дружествата или другите предприятия, правата на интелектуална собственост или липсата на съдебно минало различни юридически факти и правния статус на физическите или юридическите лица. Документи, които съдържат споразумение между две или повече страни, следва да бъдат изключени. [Изм. 3]

(7)  За да се благоприятства свободното движение на гражданите и дружествата или другите предприятия в Съюза, посочените категории официални документи следва да бъдат освободени от всички форми на легализация или на друга подобна формална процедура от апостил.

(8)  Другите формални процедури, свързани с трансграничното движение на официални документи, а именно изискването за представяне на заверени копия и заверени преводи, също следва да се опростят, за да се улесни допълнително приемането на официалните документи между държавите членки.

(9)  Следва да се въведат подходящи защитни мерки за предотвратяване на измамите и на подправянето на официалните документи, които са в движение между държавите членки, с цел гарантиране на правната сигурност в Съюза. [Изм. 4]

(10)  С цел да се даде възможност за бърз и сигурен трансграничен обмен на информация и да се улесни взаимопомощта, с настоящия регламент следва да се въведе административно сътрудничество между органите, определени от държавите членки. Административното сътрудничество следва да се основава на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4).

(11)  С оглед на това Регламент (ЕС) № 1024/2012 следва да бъде изменен, за да може настоящият регламент да бъде добавен в списъка на разпоредбите, които се изпълняват посредством Информационната система за вътрешния пазар.

(12)  Ако органите на държавата членка, в която са представени официален документ или негово заверено копие, имат основателни съмнения относно автентичността на тези документи, те следва да разполагат с възможност да отправят искания за информация до съответните органи на държавата членка, в която са били издадени документите, като използват директно Информационната система за вътрешния пазар или като се свържат с централния орган на своята държава членка. Същата възможност следва да бъде предоставена на образуванията, оправомощени по силата на закон или на административно решение да изпълняват публични функции. Органите, до които са отправени исканията, следва да предоставят отговор във възможно най-кратък срок и при всички случаи до не повече от един месец. Ако отговорът на органите, до които е било отправено искането, не потвърждава автентичността на официалния документ или на неговото заверено копие, запитващият орган не следва да бъде задължен да ги приеме.

(13)  Националните органи следва да се ползват от наличните функционалности на ИСВП, сред които са предоставянето на многоезична система за комуникация, използването на предварително преведени и стандартни въпроси и отговори, както и архив от образци на официални документи, използвани в рамките на вътрешния пазар.

(14)  Централните органи на държавите членки следва да оказват помощ във връзка с исканията за информация, и по-специално следва да предават и получават такива искания, както и да предоставят цялата необходима информация по тях.

(15)  Централните органи следва да предприемат всякакви други мерки, необходими за улесняване прилагането на настоящия регламент, и по-специално да обменят най-добри практики относно приемането на официални документи между държавите членки, да установяват и редовно да актуализират най-добри практики за предотвратяване на измамите с официални документи и за насърчаване на използването на електронни версии на официалните документи. Те следва също така да въведат образци на национални официални документи посредством архива в Информационната система за вътрешния пазар. За тази цел следва да се използва Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета(5).

(15a)  Комисията следва да започне възможно най-бързо превода на стандартната формулировка на официалните документи, които са широко разпространени в държавите членки, с цел да се улесни по-нататъшното им трансгранично обращение. След това тези преводи могат бъдат предоставени както на обществеността, така и на органите, за да се избегнат недоразумения и да се улесни комуникацията по начина, който вече се използва от базата данни ПРАДО за документи за самоличност. Те също така в много случаи ще ускорят използването на системата ИСВП за комуникация между централните органи в случай на съмнение. [Изм. 5]

(16)  За официалните документи за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство и правен статут и представителство на дружествата или другите видове предприятия различните юридически факти и правния статус на физическите или юридическите лица следва да се въведат многоезични стандартни удостоверения на Съюза на всички официални езици на Съюза, за да се избегне необходимостта гражданите на Съюза и неговите дружества и други предприятия да представят преводи в случаите, в които нормално се изискват такива преводи. [Изм. 6]

(17)  Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза следва да се издават при поискване на гражданите и дружествата или другите видове предприятия, които имат право да получат еквивалентните им официални документи, съществуващи в официален документ, издаден при същите условия от издаващата държава членка, като те следва да се издават при същите условия който доказва определени юридически факти и правни сделки, посочени в него. Стандартните удостоверения следва да имат същата формална доказателствена сила като еквивалентните им официални документи, съставяни от органите на издаващата държава членка, което ще даде на гражданите на Съюза и на неговите дружества и други предприятия възможността да избират във всеки отделен случай дали да използват тях или еквивалентните им национални документи. Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза не следва да произвеждат правно действие по отношение признаването на съдържанието им в държавите членки, в които те са представени. Комисията следва да разработи подробни насоки за тяхното използване, като за целта работи съвместно с централните органи. [Изм. 7]

(18)  За да даде възможност за използване на съвременните комуникационни технологии, Комисията следва да разработи електронни версии на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза или други формати, които да са удобни за електронен обмен.

(19)  Връзката между настоящия регламент и действащото право на Съюза следва да бъде изяснена. Във връзка с това настоящият регламент не следва да възпрепятства прилагането на законодателството на Съюза, съдържащо разпоредби относно легализацията, подобна на нея формална процедура апостил или други формални процедури, а следва да го допълва. Освен това настоящият регламент не следва да засяга прилагането на законодателството на Съюза относно електронните подписи и електронната идентификация. На последно място, настоящият регламент не следва да възпрепятства използването на други системи за административно сътрудничество, създадени със законодателството на Съюза, които служат за обмен на информация между държавите членки в специфични области. Настоящият регламент може да бъде прилаган в синергия с такива специфични системи.

(20)  За да се осигури съгласуваност с общите цели на настоящия регламент, в отношенията между държавите членки той следва да се ползва с предимство пред двустранните или многостранните споразумения, по които тези държави са страни и които се отнасят до въпросите, уредени с него.

(21)  За да улеснят прилагането на настоящия регламент, държавите членки следва да предоставят на Комисията данните за връзка на централните си органи. Тази информация следва да бъде направена публично достояние, в частност чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

(21a)  Тъй като институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и европейските училища все повече придобиват пряка административна роля, те следва да се приравнят на органите на държавите членки за целите на издаването и приемането на официални документи. [Изм. 8]

(22)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7), правото на защита на личните данни (член 8), правото на встъпване в брак и на създаване на семейство (член 9), свободата при избор на професия и правото на полагане на труд (член 15), свободата на стопанска инициатива (член 16) и свободата на движение и пребиваване (член 45). Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(23)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) се прилага към обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на независимите публични органи, определени от държавите членки. Всеки обмен или предаване на информация и документи от органите на държавите членки следва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО. Освен това този обмен и предаване следва да служат именно за извършването от органите на проверка на автентичността на официалните документи посредством Информационната система за вътрешния пазар, и то само в рамките на техните правомощия за всеки отделен случай.

(24)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Предмет, обхват и определения

Член 1

Предмет

Настоящият регламент урежда освобождаването от изискването за легализация или за подобна формална процедура апостил и опростяването на други формални процедури, свързани с приемането на някои официални документи, издавани от органите на държавите членки.

С него също така се въвеждат многоезични стандартни удостоверения на Съюза за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство и правен статут и представителство на дружество или друг вид предприятие юридически факти и правния статус на физическите или юридическите лица. [Изм. 9]

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага за приемането на официални документи, които трябва да бъдат представени на органите на друга държава членка.

2.  Настоящият регламент не се прилага за признаването на съдържанието на официалните документи, издадени от органите на другите държави членки.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1)  „официални документи“ означава издадените от органите на държава членка или от органите на Съюза документи, включително многоезични стандартни удостоверения на Съюза съгласно член 11, които имат формална доказателствена сила по отношение на:

а)  раждане самоличност на физическо лице;

б)  смърт подпис на физическо лице;

в)  име гражданско състояние и родствени връзки на физическо лице;

г)  брак и регистрирано партньорство;

д)  произход;

е)  осиновяване;

ж)  място на пребиваване;

жa)  граждански права и избирателно право;

жб)  имигрантски статус;

жв)  квалификации и учебни и академични справки;

жг)  здравословно състояние, включително официално признато увреждане;

жд)  свидетелство за управление на наземни, въздушни и морски превозни средства;

з)  гражданство и национална принадлежност;

и)  недвижимо имущество;

й)  правен статут статус и представителство на дружество или друго предприятие;

йa)  правен статус и представителство на други юридически лица;

йб)  данъчни задължения и данъчно състояние на физическо или юридическо лице;

йв)  данъчно и митническо състояние на имущество;

йг)  социално-осигурителни права от всякакъв вид;

к)  права на интелектуална собственост;

л)  липса на осъждане и/или регистрация в регистрите за съдимост; [Изм. 11]

2)  „орган“ означава орган на публичната власт на държава членка или образувание, оправомощено по силата на закон или на административно решение да изпълнява публични функции, включително съдилища или нотариуси, които издават официални документи съгласно точка 1, или орган на Съюза; [Изм. 12]

2a)  „органи на Съюза“ означава институции, органи, служби и агенции на Съюза, както и европейските училища; [Изм. 13]

3)  „легализация“ означава формалната процедура за удостоверяване истинността на подписа на служител, заемащ публична длъжност, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, и при необходимост, автентичността на печата или марката, поставени върху документа;

4)  „подобна формална процедура“ „апостил“ означава прилагането на удостоверението, посочено в Хагската конвенция от 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове; [Изм. 14, което се прилага за целия текст]

5)  „други формални процедури“ означава издаването на заверени копия и заверени преводи на официални документи;

6)  „централен орган“ означава органът, определен от държавите членки в съответствие с член 9, на който е възложено да изпълнява функциите, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Глава II

Освобождаване от легализация, опростяване на други формални процедури и искания за информация

Член 4

Освобождаване от легализация и подобни формални процедури апостил

Официалните Органите приемат без легализация или апостил представените им официални документи се освобождават от всички форми на легализация и подобни формални процедури, които са издадени от органи на друга държава членка или от органи на Съюза. [Изм. 15]

Член 5

Заверени копия и оригинали на официалните документи

1.  Органите не могат да изискват едновременното представяне на приемат вместо оригинала на официален документ и негово заверено копие, издадени, издаден от органите на други държави членки или от органите на Съюза, негово заверено или незаверено копие. [Изм. 16]

2.  Когато оригиналът Ако в конкретен случай даден орган има основателни съмнения относно автентичността на представено му незаверено копие на официален документ, издаден от органите на една друга държава членка, е представен заедно със свое копие, или от органите на другите държави членки приемат това Съюза, той може да изиска да бъде представен оригинал или заверено копие без заверяване на този документ, като изборът се прави по преценка на лицето, което го представя.

Ако незаверено копие на такъв официален документ се представя с оглед на вписването на юридически факт или правна сделка в публичен регистър, за чиято точност се носи публична финансова отговорност, съответният орган може – дори когато липсва основателно съмнение относно автентичността на копието – да изиска също така да се представи оригинал или заверено копие на този документ, като изборът се прави по преценка на лицето, което го представя. [Изм. 17]

3.  Органите приемат заверени копия, издадени в други държави членки.

Член 6

Незаверени преводи

1.  Органите приемат незаверени преводи на официалните документи, издадени от органите на другите държави членки или от органи на Съюза.

1a.  Чрез дерогация от параграф 1 органите могат да изискат конкретни официални документи, обхванати от член 3, точка 1, букви и), й) и йа), различни от многоезичните стандартни удостоверения на Съюза, да бъдат представяни заедно със съответен заверен превод.

2.  Ако даден орган има основателни съмнения относно точността или качеството на превода на официален документ, който му е представен в конкретен случай, той може да поиска да му бъде представен да възложи извършването на заверен или служебен превод на съответния официален документ. В такъв случай органът приема заверени преводи, направени в други държави членки. Ако са налице съществени различия между превода и заверения или служебния превод, възложен от органа, т.е. ако преводът е непълен, непонятен или въвеждащ в заблуда, органът може да изиска от лицето, представило документа, да възстанови разходите за превод.

2a.  Органите приемат заверени преводи, изготвени в други държави членки. [Изм. 18]

Член 7

Искане на информация в случай на основателно съмнение

1.  Ако органите на държавата членка, в която са представени официален документ или негово заверено или незаверено копие, имат въз основа на обстоен и обективен преглед основателни съмнения относно автентичността на тези документи и съмненията не могат да бъдат отстранени по друг начин на официалния документ, те могат да отправят искане за информация до съответните органи на държавата членка, в която са издадени документите е издаден документът, като използват директно Информационната система за вътрешния пазар, посочена в член 8, или като се свържат с централния орган на своята държава членка. [Изм. 19]

2.  Основателното съмнение въз основа на обстоен и обективен преглед, посочено в параграф 1, може да се отнася по-специално до: [Изм. 20]

а)  истинността на подписа,

б)  качеството, в което е действало лицето, подписало документа,

в)  автентичността на печата или марката.

3.  Исканията за информация се мотивират за всеки отделен случай. Мотивите трябва да бъдат пряко свързани с обстоятелствата по случая и да не почиват на съображения от общ характер.

4.  Исканията за информация се придружават от сканирано копие на съответния официален документ или от негово заверено копие. За исканията, както и за всички отговори по тях не се заплащат никакви данъци, налози или такси. [Изм. 21]

5.  Органите предоставят отговор на такива искания във възможно най-кратък срок и при всички случаи до не повече от един месец. Липсата на отговор се счита за потвърждение на автентичността на официалния документ или неговото заверено копие. [Изм. 22]

6.  Ако отговорът на органите по искането за информация не потвърждава автентичността на официалния документ или на неговото заверено копие, запитващият орган не е длъжен да ги приеме този документ или неговото копие. [Изм. 23]

Глава III

Административно сътрудничество

Член 8

Информационна система за вътрешния пазар

Информационната система за вътрешния пазар, създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, се използва за целите на член 7.

Комисията гарантира, че Информационната система за вътрешния пазар съответства на техническите и свързаните с лицата изисквания за обмена на информация, посочен в член 7. [Изм. 24]

Член 9

Определяне на централни органи

1.  Всяка държава членка определя поне един централен орган.

2.  Когато дадена държава членка е определила повече от един централен орган, тя посочва централния орган, до който могат да се изпращат всички съобщения с цел предаването им на подходящия централен орган в тази държава членка.

3.  Наименованието на централния орган или на централните органи и техните данни за връзка се съобщават от всяка държава членка на Комисията съгласно член 20. [Изм. 25]

Член 10

Функции на централните органи

1.  Централните органи оказват помощ във връзка с исканията за информация съгласно член 7, и по-специално:

а)  предават и получават такива искания;

б)  предоставят цялата необходима информация по тези искания.

2.  Централните органи предприемат всички други мерки, необходими за улесняване прилагането на настоящия регламент, и по-специално:

а)  обменят най-добри практики относно приемането на официални документи между държавите членки;

б)  установяват и редовно актуализират най-добри практики за предотвратяване на измамите с официални документи, заверени копия и заверени преводи;

в)  установяват и редовно актуализират най-добри практики за насърчаване на използването на електронни версии на официалните документи;

г)  въвеждат образци на официални документи посредством архива в Информационната система за вътрешния пазар.

3.  За целите на параграф 2 се използва Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО.

Глава IV

Многоезични стандартни удостоверения на Съюза

Член 11

Многоезични стандартни удостоверения на Съюза за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство и правен статут и представителство на дружество или на друг вид предприятие във връзка с юридически факти и правен статус на физически или юридически лица

С настоящия регламент се въвеждат многоезични стандартни удостоверения на Съюза за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство и правен статут и представителство на дружество или на друг вид предприятие във връзка с юридически факти и правен статус на физически или юридически лица.

Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза са представени в приложенията. [Изм. 26]

Член 12

Издаване на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза

1.  Органите на държавите членки предоставят възможност за издаване на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза на гражданите и дружествата или другите предприятия като алтернатива на еквивалентните им официални документи, съществуващи в съответната държава членка.

2.  Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза се издават при поискване на гражданите и дружествата или другите видове предприятия, които имат право да получат еквивалентните им официални документи, съществуващи в издаващата държава членка, като те се издават при същите условия. Таксата за издаване на удостоверение на Съюза не трябва да надвишава таксата, налагана за издаването на съответния еквивалентен официален документ в съответната държава членка. [Изм. 27]

3.  Органите на държавата членка издават многоезично стандартно удостоверение на Съюза, ако в тази държава членка съществува еквивалентен официален документ орган, който може да потвърди точността на съответната информация. Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза се издават независимо от това какво е наименованието на еквивалентните им официални документи в държавата членка. [Изм. 28]

3a.  Държавите членки информират Комисията за това кой орган е компетентен за издаването на всяко многоезично стандартно удостоверение на Съюза. При необходимост те информират Комисията кои удостоверения не могат да бъдат издавани в съответствие с параграф 3. Те уведомяват Комисията за всякакви последващи промени на тази информация.

Комисията по подходящ начин прави публично достояние предоставената информация. [Изм. 29]

4.  В многоезичните стандартни удостоверения на Съюза се посочва датата на издаването им и те се подписват и подпечатват от издаващия орган.

Член 13

Насоки относно използването на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза

Комисията изготвя подробни насоки относно използването на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза и за тази цел работи с централните органи посредством способите, посочени в член 10.

Член 14

Електронни версии на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза

Комисията разработва електронни версии на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза или други формати, удобни за електронен обмен.

Член 15

Използване и приемане на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза

1.  Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза имат същата формална доказателствена сила като еквивалентните им официални документи, издавани от органите на издаващата държава членка.

2.  Независимо от параграф 1, многоезичните стандартни удостоверения на Съюза не произвеждат правно действие по отношение признаването на съдържанието им, когато бъдат представени в държава членка, различна от държавата членка, в която са издадени. [Изм. 30]

3.  Многоезичните стандартни удостоверения на Съюза се приемат от органите на държавите членки, в които са представени, без легализация или подобна формална процедура превод на съдържанието. [Изм. 31]

4.  Използването на многоезичните стандартни удостоверения на Съюза не е задължително и не представлява пречка за използването на еквивалентните им официални документи, издадени от органите на издаващата държава членка, или на други официални документи или доказателствени средства.

Глава V

Връзка с други инструменти

Член 16

Връзка с другите разпоредби от законодателството на Съюза

1.  Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на законодателството на Съюза, съдържащо конкретни разпоредби в определени области относно легализацията, подобна на нея формална процедура апостила или други формални процедури, а го допълва. [Изм. 32]

2.  Настоящият регламент не възпрепятства и прилагането на законодателството на Съюза относно електронните подписи и електронната идентификация.

3.  Настоящият регламент не възпрепятства използването на други системи за административно сътрудничество, създадени със законодателството на Съюза, които служат за обмен на информация между държавите членки в специфични области.

Член 17

Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

В приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 се добавя точка 6 както следва:"

„6. Регламент (ЕС) № .../2014*(7) на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012: член 7.“

"

_____________

*  ОВ L [...], [...] г., стр. [...].(8)+

Член 18

Връзка със съществуващи международни конвенции

1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на международните конвенции, по които една или повече държави членки са страни по време на приемането му и които се отнасят до въпроси, уредени с него.

2.  Независимо от параграф 1, в отношенията между държавите членки настоящият регламент се ползва с предимство пред споразуменията, сключени от тях, доколкото тези споразумения се отнасят до въпроси, уредени с него.

Глава VI

Общи и заключителни разпоредби

Член 19

Защита на данните

Обменът и предаването на информация и документи от държавите членки съгласно настоящия регламент имат за конкретна цел да предоставят възможност за извършване от органите на проверка на автентичността на официалните документи посредством Информационната система за вътрешния пазар, и то само в рамките на техните правомощия във всеки отделен случай.

Член 20

Информация относно централните органи и данни за връзка

1.  До ...(9) държавите членки съобщават на Комисията наименованието на един или повече централни органи и техните данни за връзка съгласно предвиденото в член 9, параграф 3. Държавите членки уведомяват Комисията за всякакви последващи промени в тази информация. [Изм. 33]

2.  Информацията, посочена в параграф 1, се прави публично достояние от Комисията посредством всички подходящи средства и в частност чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Член 21

Преразглеждане

1.  До ...(10) и най-късно на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад относно прилагането на настоящия регламент, в който се съдържа оценка на всеки практически опит, свързан със сътрудничеството между централните органи. В доклада се извършва и оценка на нуждите от:

а)  разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че той да обхване официални допълнителни документи, свързани с различни от посочените в член 3, параграф 1, букви а)–л) категории; [Изм. 34]

б)  въвеждане на допълнителни многоезични стандартни удостоверения на Съюза за произход, осиновяване, местопребиваване, гражданство и национална принадлежност, недвижимо имущество, права на интелектуална собственост и липса на съдебно минало; [Изм. 35]

в)  въвеждане на многоезични стандартни удостоверения на Съюза за други категории официални документи — в случай на разширяване на обхвата съгласно буква а). премахване на дерогацията, предвидена в член 6, параграф 1а. [Изм. 36]

2.  Докладът се придружава, доколкото е приложимо, от предложения за адаптиране, по-специално във връзка с разширяването на обхвата на настоящия регламент, така че той да обхване официални документи, свързани с нови категории, както е посочено в параграф 1, буква а), или във връзка с въвеждането на нови многоезични стандартни удостоверения на Съюза или на промени във вече съществуващите, както е посочено в параграф 1, букви б) и в).

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от ...(11), с изключение на член 20, който се прилага от …(12)*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

Приложение I

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

РАЖДАНЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000001.png

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000002.png

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно раждането.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde // AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING BIRTH / Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

NAME / Nom / Name / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORNAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

SEX / Sexe / Geschlecht / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

FATHER / Père / Vater / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

MOTHER / Mère / Mutter / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Приложение Iа

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ФАМИЛНО ИМЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000003.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФАМИЛНО ИМЕ

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning name / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 37]

Приложение Iб

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗАродство

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000004.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

РОДИТЕЛ 1

9

РОДИТЕЛ 2

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

10

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning descent / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH /DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

PARENT 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

PARENT 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 38]

Приложение Iв

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ОСИНОВЯВАНЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000005.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ

4

ДАТА НА ОСИНОВЯВАНЕТО Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

ФАМИЛНО ИМЕ

6

СОБСТВЕНО ИМЕ

7

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

ПОЛ

9

РОДИТЕЛ 1

10

РОДИТЕЛ 2

5

ФАМИЛНО ИМЕ

6

СОБСТВЕНО ИМЕ

11

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning adoption /Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date and place of the adoption / Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEX / SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

PARENT 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

PARENT 1 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 39]

Приложение II

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

СМЪРТ

Член 11 от Регламент (ЕС) [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000006.png

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000007.png

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно смъртта.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DEATH / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

DATE AND PLACE OF DEATH / Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

NAME / Nom / Name / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORNAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

SEX / Sexe / Geschlecht / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

NAME OF THE LAST SPOUSE / Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

FORENAME(S) OF THE LAST SPOUSE / Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

FATHER / Père / Vater / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

MOTHER / Mère / Mutter / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Приложение IIa

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК

Член 11 от Регламент (ЕС) [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000008.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ПОЛ

7

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS / Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT/ IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 40]

Приложение III

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

БРАК

Член 11 от Регламент (ЕС) [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000009.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА БРАК

4

ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

СЪПРУГ/СЪПРУГА A [Изм. 41]

6

СЪПРУГ/СЪПРУГА Б [Изм. 42]

7

ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА

8

СОБСТВЕНО ИМЕ

9

ПОЛ

10

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАКА

12

ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ

13

ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА

14

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING MARRIAGE /Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage / mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

DATE AND PLACE OF THE MARRIAGE / Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

SPOUSE A / époux A / Ehepartner A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE B / époux B / Ehepartner B / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE THE MARRIAGE / Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / Sexe / Geschlecht / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH/ Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME FOLLOWING THE MARRIAGE / Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Приложение IIIa

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

РАЗВОД

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000010.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД

4

ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

СЪПРУГ A

6

СЪПРУГ Б

7

ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА

8

СОБСТВЕНО ИМЕ

9

ПОЛ

10

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА

12

ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ

13

ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА

14

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : брак / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: регистрирано партньорство /Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : законна раздяла /Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div:развод / Divorce / Divorce / Scheidung / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: унищожаване / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: смърт / Death / Décès / Tod / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve /Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: смърт на съпруга / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijdenvan echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: смърт на съпругата / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA /NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DIVORCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date and place of the divorce / Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Spouse A / Conjoint A / EHEPARTNER A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Spouse B / Conjoint B / EHEPARTNER B / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Name before the divorce / Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Name following the divorce / Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Habitual residence / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Other particulars of the act / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 44]

Приложение IV

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО

Член 11 от Регламент (ЕС) [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000011.png

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000012.png

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно регистрираното партньорство.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE AND PLACE OF THE ACT / Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

PARTNER A / Partenaire A / Partner A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

PARTNER B / Partenaire B / Partner B / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

NAME BEFORE THE ACT / Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH/ Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME FOLLOWING THE ACT / Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Приложение IVа

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000013.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО

4

ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

ПАРТНЬОР А

6

ПАРТНЬОР Б

7

ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО

8

СОБСТВЕНО ИМЕ

9

ПОЛ

10

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО

12

ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ

13

ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА

14

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : брак / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: регистрирано партньорство / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : законна раздяла / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: развод / Divorce / Divorce / Scheidung / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Razvod / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: унищожаване / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung /Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: смърт / Death / Décès / Tod / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE DISSOLUTION OF A REGISTERED PARTNERSHIP /Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date and place of the dissolution / Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

PARTNER A / Partenaire A / Partner A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

PARTNER B / Partenaire B / Partner B / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Name before the dissolution / Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Name following the dissolution / Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Habitual residence / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Other particulars of the act / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ю ECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 44]

Приложение IVб

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000014.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА; ГРАЖДАНСТВО:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH /DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Union citizen; nationality (ISO 3166-1 alpha-3) / Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 45]

Приложение IVв

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000015.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX /SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 46]

Приложение I

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000016.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

  _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ

9

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning residence / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX /SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

RESIDENCE / DOMICILE / WOHNSITZ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 47]

Приложение IVд

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000017.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

СТЕПЕН НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)

9

ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)

10

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING AN EDUCATIONAL CERTIFICATE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX /SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Level of educational certificate (UNESCO ISCED 2011 Annexe II) / Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Field of educational certificate (UNESCO ISCED-F 2013 Appendix I) / Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 48]

Приложение I

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

УВРЕЖДАНЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) № [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000018.png

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА:

2

ИЗДАВАЩ ОРГАН

3

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ

4

ФАМИЛНО ИМЕ

5

СОБСТВЕНО ИМЕ

6

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ Де Ме Год

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ПОЛ

8

СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ

9

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, Де Ме Год

ПОДПИС, ПЕЧАТ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно брака.

СИМВОЛИ / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Де: ден / Day / Jour / Tag / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Ме: месец / Month / Mois / Monat / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Год: година / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: мъжки /Masculine / Masculin / Männlich / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  Ж: женски /Feminine / Féminin / Weiblich / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DISABILITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NAME / NOM / NAME / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX /SEXE / GESCHLECHT / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degree or nature of disability according to the national classification / Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Изм. 49]

Приложение V

МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА

ПРАВНИЯ СТАТУТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО

НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ

Член 11 от Регламент (ЕС) [Да се добавят номерът и заглавието на настоящия регламент]

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000019.png

20140204-P7_TA(2014)0054_BG-p0000020.png

Правна забележка: Органите на издаващата държава членка предоставят възможност за издаване на настоящото многоезично стандартно удостоверение на ЕС и то може да бъде поискано като алтернатива на еквивалентния му официален документ, съществуващ в тази държава членка. То не представлява пречка за използването на еквивалентен на него национален официален документ, изготвен от органите на издаващата държава членка. Удостоверението има същата формална доказателствена сила като националния му аналог в издаващата държава членка и използването му не накърнява материалното право на държавите членки относно правния статут и представителството на дружествата и другите видове предприятия.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE LEGAL STATUS AND REPRESENTATION OF A COMPANY OR OTHER UNDERTAKING/ Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

NAME OF THE COMPANY OR OTHER UNDERTAKING / Nom de la société ou autre forme d'entreprise / Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

LEGAL FORM / Forme juridique / Rechtsform / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

NATIONAL / National / National / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

EUROPEAN / Européen / Europäisch / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

REGISTERED OFFICE / Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

DATE AND PLACE OF REGISTRATION / date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

REGISTRATION NUMBER / Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

NAME(S) OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S)/ Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

FORENAME(S) OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S) / Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

FUNCTION OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S) / Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

IS (ARE) AUTHORISED TO REPRESENT / est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

ALONE / seul / allein / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

JOINTLY / conjointement / gemeinschaftlich / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 52.
(2)OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 52.
(3) Позиция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г.
(4)Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).
(5)Решение 2001/470/EO на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25).
(6)Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 319).
(7) Номер и дата на приемане на регламента в процедура COD(2013)0119.
(8)+ Препратка към ОВ за регламента в процедура COD(2013)0119.
(9) Шест месеца преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.
(10) Три години след началната дата на прилагане на настоящия регламент.
(11) Една година след влизането в сила на настоящия регламент.
(12)* Шест месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент.


Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I
PDF 279kWORD 41k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. (COM(2013)0102 — C7‑0047/2013 — 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0102),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0047/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 март 2008 г.,(1)

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0319/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

P7_TC1-COD(2013)0062


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/27/EU.)

(1) ОВ С 204, 9.8.2008 г., стр. 47.


Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I
PDF 282kWORD 61k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар (COM(2012)0372 — C7‑0183/2012 — 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0372),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 2, буква ж), както и членове 53 и 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0183/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 50, параграф 1, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, представени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Френската република, Камарата на депутатите на Люксембург, Сейма на Република Полша и Риксдага на Кралство Швеция, в които се твърди, че проектът на законодателен акт не е в съответствие с принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2012 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 6 ноември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по култура и образование (А7‑0281/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г.

P7_TC1-COD(2012)0180


с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар

P7_TC1-COD(2012)0180


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/26/ЕС.)

(1) OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 104.


Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I
PDF 280kWORD 41k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (COM(2011)0654 — C7‑0358/2011 — 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0654), и измененото предложение (COM(2012)0420),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C7‑0358/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, внесено от германския Бундесрат съгласно Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 март 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на комисията по правни въпроси (A7‑0344/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за манипулиране на пазара (директива за манипулиране на пазара)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/57/ЕС.)

(1) OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 3.
(2) ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 64.


Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура ***I
PDF 281kWORD 40k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕC, Евратом) № 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0153),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0075/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 13 ноември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0323/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането на Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета

P7_TC1-COD(2013)0082


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 256/2014.)

(1) OВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 153.


Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ — Германия)
PDF 261kWORD 35k
Решение на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложение за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната палата (C7‑0423/2013 — 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0423/2013),

—  като взе предвид член 108 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0050/2014),

A.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 23 януари 2014 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  Изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната палата;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


Сметна палата
PDF 410kWORD 101k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно бъдещата роля на Сметната палата. Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 286 от него,

—  като взе предвид член 108 от своя правилник,

—  като взе предвид Становище № 2/2004 на Европейската сметна палата относно образеца за „единен контрол“ (и предложение за рамката на Общността за вътрешен контрол)(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 1992 г. относно процедурата на консултация с Европейския парламент относно назначаването на членове на Сметната палата(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 1995 г. относно процедурите, които трябва да се следват при консултация с Европейския парламент във връзка с назначаването на членове на Сметната палата(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно интегрираната рамка за вътрешен контрол (2012/2291(INI))(4),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0014/2014),

I.Бъдещата роля на Сметната палата

A.  като има предвид, че в декларациите от Лима и Мексико на Международната организация на върховните одитни институции се полагат основните стълбове на независимостта на одитните институции и се заявява, че националните върховни одитни институции (ВОИ) разполагат със значителна свобода на тълкуване по отношение на принципите на декларациите;

Б.  като има предвид, че Европейската сметна палата като професионална одитна институция трябва да прилага, наред с другото, международните стандарти за одит, приложими за публичния сектор;

В.  като има предвид, че Европейската сметна палата бе създадена с Бюджетния договор от 1975 г., за да извършва одит на финансите на ЕС и като има предвид, че в качеството си на външен одитор на ЕС, тя допринася за подобряването на финансовото управление на Съюза, като същевременно действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на ЕС;

Г.  като има предвид, че бързо променящата се настоящата финансова и икономическа ситуация изисква ефективен пруденциален надзор на микро- и на макроравнище, в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност, в един модерен и пълен с предизвикателства Европейски съюз;

Д.  като има предвид, че публичните одитори, като Палатата и ВОИ на държавите членки, играят съществена роля за възстановяване на доверието и вярата в публичната отчетност и подобряване на нейното функциониране в ЕС; като има предвид, че следователно е важно всяко обсъждане на евентуални реформи на Палатата да бъдат поставени в по-широкия контекст на предизвикателството да се подобри публичната отчетност на ЕС;

Е.  като има предвид, че Договора от Лисабон утвърди правната рамка на Палатата за насърчаване на публичната отчетност и подпомагане на Парламента и Съвета по отношение на надзора над изпълнението на бюджета на ЕС, като по този начин спомага за подобряването на финансовото управление на ЕС и за защитата на финансовите интереси на гражданите;

II.Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент

Ж.  като има предвид, че съгласно член 286 от Договора за функционирането на Европейския съюз членовете на Сметната палата трябва да се избират измежду личности, които участват или са участвали в съответната държава членка във външни одиторски органи или които притежават специална квалификация да заемат въпросната длъжност и чиято независимост е извън съмнение;

З.  като има предвид, че е от съществено значение Сметната палата да се състои от членове, които предоставят, в най-висока степен, гаранции за професионална компетентност и независимост, съгласно изискването на Договора, като същевременно се избягват каквито и да било рискове за репутацията на Палатата;

И.  като има предвид, че някои назначения бяха повод за различия в становищата на Парламента и на Съвета, чието продължаване рискува да навреди на добрите работни отношения на Палатата с горепосочените институции и е възможно да има сериозни отрицателни последици за доверието в Палатата и следователно за нейната ефективност;

Й.  като има предвид, че решението на Съвета да назначи членове на Сметната палата в случаите, в които Парламентът е провел изслушвания и изразил отрицателни становища е непонятно и показва липса на уважение към Парламента;

К.  като има предвид, че становището на Парламента е предмет на значим интерес от страна на медиите; като има предвид, че в случай че лица, чиито кандидатури са били преди това публично и официално отхвърлени от Парламента, заемат длъжността си като членове на Съда, доверието в съответните институции би било отслабено;

Л.  като има предвид, че наличието на членове с професионални познания по одит, съчетани с по-широка и по-разнообразна функционална подготовка, която гарантира различни перспективи и компетентност, ще подобри ефективността на Палатата при вземането на решения и при нейното функциониране; като има предвид, че в наше време неспособността да се намери подходящ баланс между половете е неприемлива;

M.  като има предвид, че сътрудничеството между Сметната палата и Парламента, която играе централна роля в системата за бюджетен контрол на ЕС, страда, когато някои членове на Палатата не получат одобрението на Парламента;

Н.  като има предвид, че в партньорската оценка за 2013 г. се призовава за по-кратки вътрешни процедури в Палатата и изясняване на нейната роля и мандат по отношение на външните заинтересовани страни и се подчертава, че одитираните обекти разполагат с прекалено влияние върху констатациите и одиторските становища на Палатата;

O.  като има предвид, че Парламентът се съсредоточава основно върху предложения, които избягват необходимостта от промени в Договора;

П.  като има предвид, че Съветът винаги е спазвал препоръките, изказани от комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС, с цел да дава становище относно годността на кандидатите за поста генерален адвокат на Съда на Европейския съюз и на Общия съд, въпреки липсата на ясно задължение за това съгласно Договора;

I.Визията на Парламента за ЕСП: Бъдещата роля на Палатата

1.  Счита не само, че Европейската сметна палата като външен одитор на институциите на Съюза може да предоставя на законодателите декларация за достоверност относно надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции за дадена бюджетна година, но също и че Палатата е в отлична позиция да предоставя на законодателя и на бюджетния орган, по-специално на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, ценни становища относно резултатите, постигнати от политиките на Съюза, с цел подобряване на изпълнението и ефективността на финансираните от Съюза дейности, идентифициране на икономиите от мащаба и обхвата, както и на разпространяването на ефекти сред националните политики на държавите членка, и да предоставя на Парламента външни оценки относно оценката на Комисията на публичните финанси в държавите членки;

2.  Споделя становището, че Палатата следва да продължи своя ангажимент за независимост, интегритет, безпристрастност и професионализъм, като същевременно изгражда силни работни отношения със своите партньори, в частност Европейския парламент, и по-конкретно неговата комисия по бюджетен контрол, както и специализираните комисии, в процеса на отчетност на институциите на ЕС;

Традиционният модел на декларация за достоверност (ДЗД — DAS)

3.  Отбелязва, че Сметната палата е задължена от Договора (член 287, параграф 1, втора алинея от ДФЕС) да представя на Парламента и на Съвета декларация за достоверност (DAS(5)) по отношение на законосъобразността и редовността на плащанията, след като е проверила редовността, законосъобразността и резултатите от бюджета на Съюза; като освен това Европейската сметна палата (ЕСП) е също така задължена съгласно Договора да представя специални доклади и становища; отбелязва, че голяма част от човешките ресурси на Палатата са предназначени за изготвянето на годишната декларация за достоверност;

4.  Счита, че независимостта, интегритетът, безпристрастността и професионализмът на Палатата са от съществено значение за доверието в нея в контекста на подкрепата, която тя оказва на Парламента и Съвета, в наблюдението и сътрудничеството за подобряване на финансовото управление на ЕС и в защитата на финансовите интереси на гражданите от етапа на планирането до приключването на сметките;

5.  Изразява съжаление, че — за осемнадесета поредна година — резултатите от одита на Палатата не са ѝ позволили да даде положителна декларация за достоверност (DAS) по отношение на законосъобразността и редовността на плащанията; подчертава факта, че процентът грешки като такъв само отчасти предоставя всеобхватна картина на ефективността на политиките на Съюза;

6.  Припомня, че член 287 от ДФЕС постановява, че Палатата представя на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции; посочва, че вместо предоставянето на една декларация за достоверност относно надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, през 2012 г. Сметната палата е предоставила четири становища: едно относно надеждността на отчетите и три относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции (едно относно приходите, едно относно поетите задължения и едно относно плащанията); счита, че изборът на подобно списване затруднява оценката за изпълнението на бюджета от страна на Комисията;

7.  Посочва, че декларацията за достоверност (ДЗД) е годишен показател за многогодишен модел за изразходване на средства, което затруднява схващането на цикличния характер и ефект на многогодишната организация, и че следователно общото въздействие и ефективност на системите за управление и контрол могат да се измерват само частично в края на съответния период за изразходване на средствата; ето защо счита, че Палатата следва да е в състояние да представя на органа, отговарящ за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, междинен преглед и обобщаващ доклад в допълнение към годишната декларация за достоверност относно окончателните постижения за програмния период;

8.  Приветства факта, че от 2009 г. Палатата съсредоточава значителни усилия върху разработването на своите продукти и услуги, както и на годишния си доклад; въпреки това счита, че усилията следва да се засилят и да се използват повече ресурси за допълнително подобряване на качеството, най-вече по отношение на работата на Палатата по одитите за изпълнението, която дава информация относно бюджетните резултати на ЕС; счита, че Палатата следва да се опре на модела на ДЗД и да определи дали са постигнати резултати и обясни по какъв начин са постигнати, така че да могат да бъдат извлечени поуки, които да се прилагат в други контексти;

Нови измерения и предизвикателства за Палатата

9.  Признава историческата, конструктивна роля на ДЗД, доколкото тя се съсредоточава върху законосъобразността и редовността като полезни показатели за добри финансови практики и ефективността на управлението на всички равнища на разходване на Съюза и показва начина, по който се използват средствата на ЕС в съответствие с решенията на Парламента, в качеството му на законодател и бюджетен орган; при все това подчертава, че на този етап, а и в бъдеще, Палатата следва да отдели повече ресурси за разглеждането на въпроса доколко в употребата на публичните средства, поверени на Комисията, са постигнати икономичност, ефективност и ефикасност; резултатите от констатациите, получени в специалните доклади, следва да водят до съответно приспособяване на програмите на ЕС;

10.  Подчертава факта, че мандатът на Палатата във вида, в който е установен по Договора, осигурява референтната рамка, в която Палатата осъществява своята роля като независим външен одиторски орган на Съюза; отбелязва, че мандатът предоставя значителна гъвкавост и позволява на Палатата да изпълнява своята мисия извън обхвата на ДЗД; припомня, че мандатът дава възможност на Палатата да представя резултатите от своите одити за изпълнението в специални доклади, които предоставят значителни възможности да се добави стойност чрез фокусиране върху области с висок риск и извършването на съответните проучвания; отбелязва, освен това, че тези доклади предоставят информация на европейските граждани за функционирането на Съюза и използването на европейските фондове в много сектори, което спомага за доближаването на Европа до нейните граждани, както и за това, тя да бъде по-прозрачна и разбираема;

11.  Припомня, че един от най-добрите начини за подобряване на одита на отчетите на Европейския съюз и за повишаване както на производителността, така и на ефективността на разходването на ЕС е освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета да се гласува преди 31 декември на годината, следваща подлежащата на одит финансова година; подчертава, че това би принудило Палатата да представя своя годишен доклад не по-късно от 30 юни;

12.  Препоръчва на Европейската сметна палата, без да се засяга нейната независимост, да формира становището си въз основа на прага на същественост, а не само на процента на допустими грешки, тъй като това изглежда повече в съответствие с международните стандарти за одит;

13.  Предлага Европейският парламент да посвети специален раздел в годишния си доклад за освобождаване от отговорност на последващите действия относно препоръките, направени от Палатата в различните проведени от нея одити на изпълнението, за да мотивира Комисията и държавите членки да изпълняват съответните препоръки; Парламентът следва също така да посочи на кои основни последващи действия Палатата може да обърне специално внимание в годишния си доклад, без да се засяга нейната независимост;

14.  Отбелязва, че Палатата пристъпва към планиране на работната си програма на ежегодна и многогодишна основа; отбелязва, че многогодишният план позволява да се определя и актуализира стратегията на Палатата, а годишният план поставя конкретните задачи, които да се предприемат през въпросната година; приветства факта, че всяка година Палатата представя годишната си работна програма на комисията по бюджетен контрол, в която се изброяват приоритетните одитни задачи и ресурсите, заделени за тяхното изпълнение;

15.  Смята, че настоящият формат на срещите на Палатата с Парламента и Съвета предоставя ценни съвети за изготвянето на годишната работна програма на Палатата; набляга на това, че структуриран, подготвителен диалог от този вид оказва значителна помощ за обезпечаването на ефективна и демократична отчетност пред гражданите относно използването на обществени средства, предоставени за постигане на целите на ЕС; подчертава, че въпреки повишеното консултативно сътрудничество с Парламента и Съвета, Палатата следва, независимо от политическо или национално влияние, да определя сама своята годишна работна програма;

16.  Отбелязва, че въпросите от основен интерес за външни заинтересовани страни, като Европейския парламент, и последващите искания за одит нито се събират по структуриран начин, нито напълно се третират като преференциални; счита, че това вреди на целесъобразността и въздействието на резултатите от одитите на Палатата; отбелязва в допълнение, че добавената стойност на Палатата е пряко свързана с използването на нейната работа от страна на Парламента и на другите заинтересовани страни в процеса на отчетност; следователно приканва Палатата да вземе под внимание в годишната си работна програма политическите приоритети на законодателите и въпросите от особен интерес за гражданите на ЕС, съобщени от комисията по бюджетен контрол на Парламента в качеството ѝ на канал за изразяване на опасенията на гражданите на ЕС;

Сътрудничество с националните върховни одитни институции (ВОИ)

17.  Очаква установяването на по-тясно сътрудничество между ЕСП и върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки с конкретни резултати по отношение на споделянето на годишната работа на ЕСП; очаква освен това конкретни методологични стъпки и споразумения относно одитните графици; очаква от Комисията, въз основа на правно проучване, да направи предложения за включване на одитната работа на ВОИ на държавите членки в одитите на Палатата на споделеното управление в съответната държава членка;

18.  Подчертава, че Палатата следва заема челно място в определянето на метод на работа, чрез който националните ВОИ и Палатата да засилят координацията на своите ресурси за извършването на оценка на разходите и постигнатите резултати на бюджета на ЕС, като се избягва дублиране на контролната дейност и се обменя информация за същата, установяват се областите на риск, извършват се съвместни одити или се установяват по-тесни връзки между ВОИ и одиторските мисии на Европейската сметна палата, което позволява разработването на общи методи за работа и води до по-голяма ефективност на всяко равнище на контрол; отбелязва, че споделянето на данни за одитната и контролна дейност и на добри практики между Палатата и ВОИ е от ключово значение за подобряване на целевия характер на усилията, свързани с одита и контрола; отбелязва, че съществуват твърде много нива на контрол и че тези повторения следва да се избягват, за да се намали тежестта върху управляващите органи и бенефициентите;

19.  Следователно призовава за по-тясно сътрудничество между националните одитни институции и Европейската сметна палата във връзка с одита на мерките за споделено управление в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС;

20.  Предлага да се разгледа възможността националните органи за одит, в качеството си на независими външни одитори и при надлежно спазване на международните стандарти за одит, да издават национални сертификати за одит за управлението на средствата от Съюза, които да се предават на правителствата на държавите членки с цел представянето им в рамките на процеса по освобождаване от отговорност, в съответствие с подходяща междуинституционална процедура, която да бъде въведена;

21.  Подчертава важността на включването на европейските програми в програмирането на проверките, осъществявани от ВОИ, със специален фокус върху споделеното управление; в този смисъл националните парламенти трябва да играят основна роля, като могат да изискват от своите съответни ВОИ да извършват одити на европейските фондове и програми; отбелязва, че едно институционализиране и въвеждане на регулярност на този контрол би позволило представянето на резултатите от него веднъж годишно пред националния парламент;

Новата оперативна среда на Палатата

22.  Отбелязва, че регламентите, които обхващат основните области на разходи за периода 2014—2020 г. промениха значително финансовата и правна рамка, които уреждат изпълнението на бюджета на ЕС; изтъква, че тези реформи са придружени от значителни промени, които ще изменят контекста на рисковете, свързани с финансовото управление чрез опростяване на правилата за финансиране, повишаване на предявяваните условия и използването на лостовия ефект от бюджета на ЕС; поради това настоява Палатата да засили фокуса си върху резултатите, като предоставя адекватно докладване по отношение на рисковете и постигнатите резултати на нови инструменти от този тип;

23.  Предлага на Палатата да съгласува многогодишната си работна програма с МФР и да включи междинен преглед, както и цялостен преглед на приключването на сметките на Комисията за съответната МФР;

24.  Отбелязва, че в одитите на изпълнението често липсва ясен анализ на причините за констатациите от одита; отбелязва освен това, че няма въведена система, която да гарантира, че одиторите, определени за провеждането на конкретен одит, притежават техническите знания и методическите умения, необходими за извършването на одита, без да се налага да започват от самото начало работата по някой одитен въпрос; счита, че тези обстоятелства повишават неефективността и неефикасността на констатациите на Палатата от одитите на изпълнението;

25.  Очаква от Палатата пълна прозрачност относно нужното ѝ време за изготвяне на нейните документи и призовава Палатата да публикува в рамките на всеки съответен одит на изпълнението времевия график и различните етапи, през които съответният документ е преминал в процеса на изготвянето му, т.е. времето, което е било необходимо, за да премине през всеки от различните съществуващи етапи, които понастоящем са:

   предварително проучване;
   анализ на въпроса;
   меморандум за планиране на одита;
   изложение(я) на предварителните констатации;
   изготвяне на заключения;
   проектодоклад;
   състезателна процедура;

26.  Отбелязва, че одитите на изпълнението, извършвани от Палатата, които включват предварително проучване, отнемат две години, което в няколко случая е направило резултатите от одита неактуални и е възпрепятствало прилагането на подходящи мерки; очаква Палатата да опрости изготвянето на своите одити на изпълнението и да намали излишните процедурни стъпки;

27.  Изразява желанието си Палатата в бъдеще да публикува не само коментарите на Комисията относно нейните констатации, заключения и препоръки, но и ясно да изразява окончателен насрещен отговор, където това е целесъобразно;

28.  Счита, че Палатата следва редовно да съобщава на комисията по бюджетен контрол на Парламента статистически данни за присъствието на членовете в седалището ѝ в Люксембург; очаква пълна прозрачност на Палатата спрямо Парламента в тази връзка; желае да получи от Комисията анализ на възможността за заместване на част от възнаграждението на членовете на Палатата с дневна надбавка;

29.  Подчертава, че въпреки необходимостта от справедливост и позоваване на аргументите на одитирания обект в съответния доклад, постигането на консенсус с одитирания обект не е необходимо;

30.  Отбелязва, че в някои случаи парламентарните разисквания относно въпроси, обхванати в специалните доклади, вече са били приключени, което направи невъзможно ефективното използване на резултатите от одита на Палатата; освен това отбелязва, че в някои случаи ключови препоръки на Палатата вече са били изпълнени от Комисията, към момента на представянето на доклада на Палатата; очаква Палатата да взема под внимание всички външни времеви ограничения и развития, когато извършва своите одити;

31.  Очаква Палатата ясно да съобщава в своите доклади слабостите и най-добрите практики на органите на държавите членки, като непрекъснато ги оповестява;

32.  Изразява убеждение, че икономии от мащаба и обхвата биха могли да бъдат постигнати чрез задълбочен анализ на нуждите от ресурси на членовете на Палатата; очаква Палатата да проучи подобни икономии, наред с другото, във връзка с общата служба за шофьори за членовете, както и споделянето на кабинети и персонал;

33.  Изразява съжаление относно факта, че междуправителствените действия извън рамката на Договора за ЕС, като тези, използвани за създаването на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), също пораждат сериозни предизвикателства за публичната отчетност и одита, като отслабват съществената роля на Палатата;

34.  Изразява съжаление от факта, че за ЕИФС досега не са предвидени никакви разпоредби за независим публичен външен контрол, както и че дори ако Палатата бъде номинирана за член на одитния съвет на ЕМС, годишният одитен доклад на съвета няма да бъде предоставян нито на Парламента, нито на широката общественост; призовава Палатата редовно да представя на Парламента годишния одитен доклад на съвета и всичката друга необходима информация за дейностите на Палатата в тази връзка, така че Парламентът да може да упражнява контрол над работата на Сметната палата по време на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Реорганизиране на структурата на Палатата

35.  Отбелязва, че съставът и процедурата по назначаване на Палатата са определени в член 285 и член 286 от ДФЕС; подчертава обаче необходимостта от промяна на Договора, която да постави Съвета и Парламента на равна основа при назначаването на членове на Сметната палата, за да се осигури демократична легитимност, прозрачност и пълна независимост на членовете на Палатата;

36.  Изразява съжаление относно факта, че някои процедури по назначаване са довели до конфликт между Парламента и Съвета относно кандидатите, независимо от факта, че Договорът не предвижда такъв конфликт; набляга, че съгласно предвиденото в Договора, именно Парламентът има задължението да проверява номинираните кандидати; счита, че Съветът следва в духа на доброто сътрудничество между европейските институции да зачита решенията, взети от Парламента, след неговото изслушване;

37.  Призовава, със следващото изменение на Договора за ЕС, изборът на членовете на Европейската сметна палата по предложение на Съвета да бъде вменен като отговорност на Европейския парламент; подчертава, че една такава процедура би увеличила независимостта на членовете на Европейската сметна палата по отношение на държавите членки;

38.  Приветства факта, че Палатата прие нов правилник за дейността си през 2010 г., който ѝ позволи, в рамките на действащата правна рамка, да рационализира своя процес на вземане на решения, така че одитните доклади и становища понастоящем се приемат от състави от 5—6 членове вместо от целия колегиум от 28 членове;

39.  Споделя становището, че настоящото правило за географска представителност по отношение на висшите управленски постове, съгласно което може да има по един член от държава членка, далеч е надживяло своята практическа полза и доверието, с което първоначално се ползваше, и че то може да бъде заменено от лека управленска структура, съобразена с по-широк мандат за отчетност, с подходящи разпоредби, които да гарантират независимостта на всички дейности на Палатата;

40.  Ето защо предлага Палатата да има същия брой членове както Комисията; членовете следва да притежават най-малко професионален опит в областта на одита и управлението; членовете на Палатата следва да имат специална квалификация за изпълняваната от тях длъжност и тяхната независимост трябва да бъде извън всякакво съмнение;

41.  Предлага преразглеждане на метода за възнаграждение на членовете на Палатата и средствата, предоставени пряко и лично на всеки член, както за да бъдат приведени в съответствие с националните и международните практики за подобни функции, така и за да се позволи на членовете на Палатата да изпълняват задълженията си независимо;

II.Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент

42.  Приема следните принципи, критерии за подбор и процедури за предоставяне на своето становище относно кандидатурите за членство на Сметната палата:

   a) на Парламента следва да се предостави разумен срок за разглеждане, така че да се позволи кандидатите да бъдат изслушани от комисията по бюджетен контрол и да бъде възможно подлагането на гласуване в комисията на заседание след изслушването;
   б) когато следва да се вземе решение, при което се изключват политическите критерии, комисията по бюджетен контрол и пленарното заседание провеждат тайно гласуване;
   в) в комисията по бюджетен контрол изслушванията са публични и се излъчва видео на разискванията;
   г) Парламентът взема своите решения с мнозинство от подадените на пленарното заседание гласове и неговото становище трябва да бъде уважено от Съвета; кандидатите присъстват по време на гласуването и при отрицателен вот, председателят на ЕП се обръща към тях с въпроса дали оттеглят кандидатурата си;

43.  Счита, че критериите за назначаване на членовете на ЕСП следва да бъдат допълнително уточнени въз основа на член 286 от ДФЕС и подчертава, че оценката на Парламента ще се ръководи основно от следните критерии:

   а) професионален опит на високо равнище, придобит в областта на публичните финанси, одита и управлението, както и задълбочено познаване на управлението на институциите на ЕС;
   б) добра одитна история и доказателство за много добро владеене на поне един от работните езици на Европейския съюз;
   в) когато е необходимо, доказателство за предварително освобождаване от отговорност на кандидатите по отношение на изпълнявани по-рано управленски задължения;
   г) кандидатите не могат да заемат изборна длъжност, нито да имат каквито и да било отговорности към политическа партия към датата на тяхното назначаване;
   д) признати високи стандарти за почтеност и морал на кандидата;
   е) предвид на естеството на извършваната работа, възрастта на кандидатите също ще бъде вземана предвид, като се счита за разумно, например, да се определи, че членовете не трябва да бъдат на повече от 67 години по време на назначаването им;
   ж) членовете няма да служат повече от два мандата;
   з) най-накрая, Парламентът взема много сериозно под внимание въпроса за баланса между половете сред членовете на Палатата;

44.  Призовава Съвета да положи усилия да:

   a) да представя на Парламента поне двама кандидати от всяка държава членка, един мъж и една жена;
   б) оформя предложенията си по начин, който отговаря на критериите, изложени в резолюциите на Парламента, с разбирането, че Парламентът от своя страна ще гарантира, че той спазва строго посочените критерии;
   в) предоставя, при посочването на имената на кандидатите, имащи отношение професионални подробности, както и всичката информация и становища, които са му били предоставени, в хода на вътрешния процес на вземане на решение в държавите членки;
   г) предава цялата информация за номинациите, която е получил от държавите членки с разбирането, че ако не предаде съответната информация, Парламентът ще бъде задължен да проведе собствени проучвания, което ще доведе до неизбежно забавяне на процедурата по назначаване;
   д) осъществи контакт с подходящите органи на държавите членки, които ще бъдат приканени да посочат кандидати за членове на Сметната палата, и привлича вниманието на съответните органи върху определените от Парламента критерии и процедури;
   е) избягва оттеглянето на кандидатури и подаването на нови такива, които вземат предвид нови предложения от страна на държавите членки, мотивирани изключително от политически критерии;
   ж) зачита, при възникване на подобен случай, отрицателното становище на Парламента относно ситуацията, и предложи нов(и) кандидат(и);

45.  Постановява следното по отношение на процедурите в комисията по бюджетен контрол и в пленарно заседание:

   a) всяка препоръка за всяко назначаване се представя под формата на доклад, който трябва се приеме с мнозинство от подадените гласове, като докладът просто посочва назначението;
   б) докладът се състои от:
   (i) позовавания, които обобщават обстоятелствата на сезиране на Парламента;
   (ii) съображения, в които се излага процедурата на компетентната комисия;
   (iii) оперативен текст, който може да се състои единствено от:
   положително становище, или
   отрицателно становище;
   в) позоваванията и съображенията не се поставят на гласуване;
   г) автобиографията и отговорите на въпросника се прилагат към доклада;
   д) комисията по бюджетен контрол и пленарното заседание гласуват относно назначаването на въпросния кандидат;

o
o   o

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Сметната палата, както и за сведение, на останалите институции на Европейския съюз и на одитните институции на държавите членки.

(1) OВ C 107, 30.4.2004 г., стр. 1.
(2) OВ С 337, 21.12.1992 г., стр. 51.
(3) OВ C 43, 20.2.1995 г., стр. 75.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0319.
(5) Съкращение на термина на френски език „Déclaration d'assurance“.


Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност — по-добро законотворчество
PDF 396kWORD 97k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно регулаторната пригодност на ЕС, субсидиарността и пропорционалността —19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г. (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(1),

—  като взе предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, и по-специално членове 4, 6 и 7 от него,

—  като взе предвид практическите условия, договорени на 22 юли 2011 г. между компетентните служби на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на член 294, параграф 4 от ДФЕС по отношение на споразумения на първо четене,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2012 г. относно 18-ия доклад относно „по-доброто законотворчество“ — Прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно по-добро законотворчество, субсидиарност, пропорционалност и интелигентно регулиране(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките на въздействието(4),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно субсидиарността и пропорционалността (19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 година) (COM(2012)0373),

—  като взе предвид съобщенията на Комисията относно регулаторната пригодност на ЕС (COM(2012)0746 и COM(2013)0685),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Интелигентното регулиране — отговор на нуждите на малките и средните предприятия“ (COM(2013)0122),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно мониторинга и консултациите във връзка с интелигентното регулиране за малките и средните предприятия (SWD(2013)0060),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно разумното регулиране в Европейския съюз (COM(2010)0543),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно интелигентното регулиране от 30 май 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести от 15 ноември на 2011 г., озаглавен „Европа може да постигне по-добри резултати: доклад за най‑добрите практики в държавите членки за прилагане на законодателството на ЕС по възможно най-опростен начин“,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 май 2013 г.(5),

—  като взе предвид член 48 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A7‑0056/2014),

A.  като има предвид, че програмата за интелигентно регулиране представлява опит за консолидиране на усилията по отношение на по-доброто законотворчество, опростяването на правото на ЕС и намаляването на административната тежест, както и за следване на пътя на добро управление въз основа на разработването на политики, основани на факти, при което оценките на въздействието и последващите проверки играят ключова роля;

Б.  счита, че националните парламенти следва да участват в последващите оценки на новите регламенти, което би подпомогнало Комисията при изготвянето на нейните доклади и като цяло би подобрило оценките на европейските въпроси, извършвани от националните парламенти;

В.  като има предвид, че Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г. вече е неподходящо предвид настоящата законодателна среда, създадена от Договора от Лисабон, не на последно място поради частичния подход, възприет от институциите на ЕС по отношение на приемането на съвместни политически декларации относно обяснителните документи и практическите договорености на равнище секретариат за прилагането на член 294 от ДФЕС;

Общи бележки

1.  Подчертава, че законодателството, което се предлага и приема на европейско равнище, следва да бъде опростено, ефективно и ефикасно, следва да предлага очевидна добавена стойност и следва да бъде лесно за разбиране и достъпно на всички официални езици на държавите членки, както и да предлага пълни предимства при минимални разходи; отчита, че икономическата криза е увеличила натиска върху ресурсите на националните администрации, и счита, че поемането на ангажимент за изготвянето на ясно и лесно за транспониране законодателство ще спомогне за известно облекчаване на тежестта върху националните администрации и върху частните лица, които трябва да спазват законодателството; подчертава факта, че европейските институции носят отговорност за гарантирането на това, че законодателството е ясно и лесно разбираемо и че то не обременява гражданите или предприятията с ненужни административни тежести;

2.  Подчертава, че оценяването на въздействието на новите регламенти върху малките и средните предприятия или върху големите дружества не трябва нито да доведе до дискриминация между работниците въз основа на размера на дружествата, които са ги наели на работа, нито да накърнява основните права на работниците, включително правото на информиране и консултиране, или техните условия на труд, благосъстояние на работното място и права на социална сигурност, нито да възпрепятства подобрения на тези права или тяхната защита на работното място по отношение на съществуващите и новите рискове, свързани с работата;

3.  Подчертава, че принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да се спазват от европейските институции в рамките на тяхната законодателна дейност;

4.  Припомня по-ранните си забележки, в които отбелязва, че в много случаи Комитетът по оценка на въздействието и националните парламенти са констатирали, че тези принципи не са съблюдавани в достатъчна степен от Комисията в нейните оценки на въздействието; отново изразява своето разочарование, че подобни критики са отправени за пореден път по отношение на още една година;

5.  Счита, че усилията с оглед на по-доброто законотворчество следва да се извършват в духа на управлението на множество равнища, т.е. чрез координирани действия от страна на ЕС, националните институции и местните и регионалните органи;

6.  Отново призовава за предоговаряне на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г., за да се отчете новата законодателна среда, създадена от Договора от Лисабон, да се консолидират настоящите най-добри практики и споразумението да се актуализира в съответствие с програмата за по-добро законотворчество; отправя препоръка относно това, че новите споразумения следва да се приемат въз основа на член 295 от ДФЕС и че те следва да имат задължителен характер;

7.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета да преговарят с Парламента относно критериите за целесъобразно прилагане на членове 290 и 291 от ДФЕС; счита, че това може да се осъществи в рамките на преразглеждането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, в чийто обхват съответно биха били включени и тези критерии;

8.  Счита, че разнообразието от наименования на системите, използвани от Комисията за оценка на приетото законодателство и за намаляване на тежестта, води до объркване и е ненужно сложно; отправя препоръка да се приеме едно-единствено наименование, а именно „по-добро законотворчество“, и отново отправя своя призив един от членовете на Комисията да отговаря по този въпрос;

9.  Призовава Комисията да преразгледа по-активно прилагането на принципа на пропорционалност, особено по отношение на прилагането на членове 290 и 291 от ДФЕС относно делегираните актове и актовете за изпълнение;

10.  Счита, че в контекста на увеличаването на демократичната легитимност механизмът за ранно предупреждение следва да бъде обект на особено внимание;

Механизъм за субсидиарност за националните парламенти

11.  Посочва, че с оглед на икономическата и финансова криза е необходимо да има по-добра координация на политиките и да се укрепят правомощията на Съюза в различни области, като също така е от съществено значение да се запази ясната представа за разделението на правомощията в системата на многостепенно управление на Европейския съюз и да се вземат решения на възможно най-подходящото равнище след провеждане на прозрачен дебат, като се намалява бюрокрацията;

12.  Подчертава, че европейските институции трябва да спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност, предвидени в член 5 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз, които са от общ характер и са задължителни за институциите при прилагането на правомощията на Съюза с изключение на това, че принципът на субсидиарност не се прилага в областите, които са от изключителната компетентност на Съюза;

13.  Предлага да се извърши оценка на това дали на равнището на ЕС следва да се определят подходящи критерии за оценка на съответствието с принципите на субсидиарност и пропорционалност;

14.  Отбелязва, че Протокол № 2 предоставя на националните парламенти официалната възможност да съветват законодателя на ЕС за това дали дадено предложение за законодателен акт не отговаря на проверката за субсидиарност, тъй като неговите цели поради своя мащаб или въздействие не могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, отколкото на равнището на държавите членки;

15.  Посочва решаващото значение на оценките на въздействието като средство за подпомагане на вземането на решения в законодателния процес и подчертава необходимостта в този контекст да се обърне необходимото внимание на въпросите, свързани със субсидиарността и пропорционалността;

16.  Приветства по-активното участие на националните парламенти в европейския законодателен процес и отбелязва, че парламентите на държавите членки проявяват все по-голям интерес към правилното прилагане на тези принципи от страна на институциите на Съюза, като илюстрация на това е фактът, че през 2011 г. Европейският парламент получи 77 мотивирани становища, в които се твърди, че даден проект на законодателен акт не спазва принципа на субсидиарност, и 523 други документа относно същността на даден законопроект, докато за 2010 г. съответният брой беше 41 и 299; изразява готовността си да продължи и да активизира сътрудничеството и междупарламентарния диалог с националните парламенти;

17.  Подчертава категорично значението на парламентарния контрол от страна както на Европейския парламент, така и на националните парламенти; препоръчва да се предостави значителна помощ на националните парламенти, за да могат те да изпълняват своите задачи, свързани с контрола; предлага да се предоставят насоки на националните парламенти, които да им помогнат при извършване на оценката на съответствието с принципа на субсидиарност;

18.  Подчертава, че в съответствие с член 263 от ДФЕС Съдът на Европейския съюз е компетентен да разглежда законосъобразността на законодателните актове по отношение на спазването на принципа на субсидиарност и че този принцип представлява политическа насока за упражняването на правомощията на равнището на Съюза;

19.  Посочва, от друга страна, че по силата на Договорите Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по производства, образувани на основание „нарушаване на Договорите или на правна норма, свързана с тяхното изпълнение“, и че съгласно Договора за Европейския съюз принципите на субсидиарност и пропорционалност спадат към тези норми; отбелязва, че следователно съдебният контрол по отношение на действителността на актове на Съюза наистина обхваща и спазването на тези принципи;

20.  Подчертава, че в своето решение от 12 май 2011 г. по дело Люксембург/Европейски парламент и Съвет (C-176/09) Съдът посочва, че принципът на пропорционалност „изисква мерките, установени с разпоредба на правото на Съюза, да бъдат в състояние да осъществят легитимните цели, преследвани от съответната правна уредба, и да не надхвърлят необходимото за тяхното постигане“ и че „в области, в които законодателят на Съюза разполага с широки нормотворчески компетенции“, законосъобразността на приетата мярка в този контекст може да бъде нарушена само ако мярката очевидно е нецелесъобразна по отношение на целта, която компетентните институции искат да постигнат, макар че европейският законодател въпреки всичко „е длъжен да основе своя избор на обективни критерии“ и при оценката на тежестите, свързани с различни възможни мерки, „трябва да анализира дали с оглед на преследваните цели възприетата мярка може да оправдае дори значителните негативни икономически последици за някои оператори“;

21.  Отбелязва, че принципът на субсидиарност, както е формулиран в Договорите, позволява на Съюза да предприема действия в областите, които не попадат в неговата изключителна компетентност, само „в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки както на централно, така и на регионално и местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза“, докато принципът на пропорционалност изисква съдържанието и формата на действието на Съюза да не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите; изтъква, че субсидиарността и пропорционалността, въпреки че са тясно свързани помежду си, са различни понятия: докато субсидиарността се отнася до целесъобразността на действията на Съюза в областите, които не са от неговата изключителна компетентност, пропорционалността се отнася до съразмерността между средствата и целите, определени от законодателя, и представлява общо правило относно упражняването на правомощията на Съюза; отбелязва, че разглеждането на пропорционалността на даден проект за законодателен акт трябва логически да се извърша след оценката на неговата субсидиарност, като същевременно контролът на субсидиарността не би бил достатъчно ефективен без извършването на проверка на пропорционалността;

22.  Отбелязва, че само малка част от парламентарните въпроси, получени от Комисията през 2011 г. (32 от общо над 12 000), се отнасят до въпроси, свързани със спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

23.  Подчертава факта, че през 2011 г. Комисията получи 64 мотивирани становища по смисъла на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, което представлява значително увеличение в сравнение с 2010 г.; отбелязва обаче, че тези 64 мотивирани становища представляват по-малко от 10 % от общо 622 становища, изпратени през 2011 г. от националните парламенти до Комисията в рамките на въпросния политически диалог; насочва вниманието и към факта, че нито едно предложение на Комисията не получи достатъчен брой мотивирани становища, за да може да се задейства механизмът за контрол на субсидиарността (процедурата „жълт картон“ или процедурата „оранжев картон“) съгласно протокола; отбелязва обаче, че на 22 май 2012 г. механизмът за издаване на „жълт картон“ беше активиран за първи път във връзка с предложение на Комисията (предложението за регламент на Съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, т.е предложението за регламент „Монти ІІ“); подчертава, че Комисията оттегли предложението не защото счете, че е нарушен принципът на субсидиарност, а защото установи, че предложението трудно би могло да получи достатъчно политическа подкрепа в Парламента и Съвета, за да се гарантира неговото приемане;

24.  Счита, че механизмът за контрол на принципа на субсидиарност трябва да се разработи и използва като важен инструмент за сътрудничество между европейските и националните институции; отбелязва със задоволство, че този инструмент се използва в практиката като средство за комуникация и диалог за сътрудничество между различните институционални равнища на многостепенната европейска система;

25.  Отбелязва с безпокойство, че в някои мотивирани становища на национални парламенти се подчертава фактът, че в редица законодателни предложения на Комисията обосновката на субсидиарността е недостатъчна или изобщо липсва;

26.  Отправя препоръка да се проучат причините за ниския брой на внесените от националните парламенти официални мотивирани становища и да се определи дали той се дължи на факта, че принципът на субсидиарност се спазва от всички страни, или на факта, че националните парламенти не могат да приложат този принцип поради липса на ресурси или поради кратките срокове; счита, че е желателно Комисията да извърши анализ;

27.  Подчертава необходимостта европейските институции да предоставят възможност на националните парламенти да извършват контрол върху законодателните предложения, като се гарантира, че Комисията предоставя подробни и изчерпателни основания за своите законодателни решения относно субсидиарността и пропорционалността в съответствие с член 5 от Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз;

28.  Отбелязва също така в тази връзка, че настоящият срок за извършване на проверки на субсидиарността и пропорционалността от страна на националните парламенти в много случаи е бил счетен за недостатъчен;

29.  Счита, че ограниченията на времето и ресурсите, с които се сблъскват националните парламенти при изготвянето на своя отговор във връзка с проекти на законодателство, допринасят за възприятието за наличието на „демократичен дефицит“ в ЕС;

30.  Припомня за по-ранно отправените от него искания за по-подробно разглеждане на проблемите, с които се сблъскват националните парламенти, с цел да се подобри функционирането на съществуващия механизъм; счита, че също би било желателно да се проучат възможностите за укрепване на този механизъм, който, евентуално в контекста на бъдещо преразглеждане на Договора, би могъл да предостави повече права на националните парламенти; отправя предложение при подобно преразглеждане да се обърне внимание на въпроси като целесъобразния брой на отговорите на националните парламенти, който е необходим за активиране на този механизъм, дали той следва да се ограничава до съображенията относно субсидиарността и какви следва да бъдат последиците от него, като по-специално се посочат неотдавнашни случаи на прилагане на процедурата за „жълт картон“; счита, че подобна дискусия е полезен етап в процеса на предоставяне на по-широки правомощия на националните парламенти, като стимулите за упражняване на контрол се съгласуват с последиците на европейско равнище;

31.  Счита, че междувременно могат да бъдат въведени няколко инициативи за подобряване на оценката на европейските въпроси от страна на националните парламенти, по-специално:

   предлага всеки законодателен акт, публикуван в Официален вестник, да съдържа бележка, в която се посочват националните парламенти, които са изпратили отговор, както и националните парламенти, които са повдигнали възражения във връзка с принципа на субсидиарност;
   предлага мотивираните становища на националните парламенти, изпратени съгласно член 6 от Протокол № 2 към ДЕС и ДФЕС, да бъдат незабавно препращани на съзаконодателите;
   предлага да се изготвят насоки, в които се излагат критериите за изготвяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с принципа на субсидиарност;
   предлага да се насърчат националните парламенти да извършват сравнителни оценки на предварителните оценки, които те самите са провели, и на последващите оценки, извършени от Комисията;

По-добро законотворчество

32.  Счита, че прилагането на ефективен подход към предизвикателствата, свързани с по-доброто законотворчество, по отношение както на съществуващото, така и на бъдещото законодателство, ще помогне на европейските институции да предприемат действия в отговор на кризата; счита, че реформата на европейското законодателство и законодателни практики е съществен инструмент за постигането на по-голям растеж, конкурентоспособност и достойни работни места в Европа;

33.  Посреща със задоволство по-силния акцент, който Комисията поставя върху „цикъла“ за изготвяне на политики, като етапите от разработването на законодателството на ЕС (иницииране, оценка на въздействието, провеждане на консултации, привеждане в действие, прилагане и оценка) се възприемат като части от един последователен процес; счита в този контекст, че принципът „Мисли първо за малките“ следва да бъде ключов елемент от всеки етап и че предварителната оценка на новото законодателство следва да се усъвършенства, като се формира разбираем и прозрачен процес за стимулиране на растежа и конкурентоспособността в Европа;

34.  Във връзка с това посреща със задоволство съобщенията на Комисията относно интелигентното регулиране и относно регулаторната пригодност на ЕС, както и работния документ на службите на Комисията на тема „Кои са десетте най-обременителни законодателни акта на ЕС за МСП?“ („Which are the TOP10 most burdensome EU legislative acts for SMEs?“); счита, че тези документи представляват надежден напредък в рамките на програмата за по-добро законотворчество и отразяват много от по-ранните искания на Парламента;

35.  Счита, че този теоретичен напредък сега следва да се консолидира посредством конкретни действия; ето защо настоятелно приканва Комисията да представи конкретни предложения за намаляване на цялостната регулаторна тежест на ЕС, без да се нарушават здравословните и безопасни условия на труд, и по-специално:

   да предприеме действия за намаляване на тежестите, които малките и средните предприятия от цяла Европа са посочили в рамките на консултацията относно десетте най-обременителни акта;
   по целесъобразност да използва по-активно освобождаването от изисквания или облекчени режими за микропредприятията и малките и средните предприятия, когато предлага ново законодателство, и да направи правилата на ЕС за обществените поръчки по-благоприятни за МСП;
   своевременно да изпълни ангажиментите, посочени в нейното съобщение относно пригодността на регулаторната рамка от 2 октомври 2013 г. (COM(2013)0685), и да завърши оценките в ключови области на политиката преди края на текущия законодателен мандат, включвайки приноса от всички равнища на управление в основните сектори, които са от значение за местните и регионалните органи;
   да предприеме по-амбициозни усилия за създаване на работни места и растеж в ЕС чрез намаляване на разходите, свързани с регулаторните изисквания за предприятията;
   да изготви годишен доклад, насочен към програмата с по-широк обхват за по-добро законотворчество и съдържащ изложение на постигнатия напредък в рамките на провежданите от Комисията инициативи, включително като се посочат нетните разходи за предприятията, както и социалните разходи, произтичащи от приетите от Комисията през предходните 12 месеца нови предложения;

36.  Изтъква, че подобряването на здравословните и безопасни условия на работното място и информирането и консултирането на работниците са два важни фактора за повишаване на производителността и конкурентоспособността в рамките на европейската икономика; изтъква, че силното и стабилно регулиране в тези области не пречи, а по-скоро допринася за растежа;

37.  Счита, че Комисията следва да проучи допълнително възможността за въвеждане на етап на „Бялата книга“ в законодателния процес; счита, че предоставянето на заинтересованите страни на възможността да споделят своите забележки по проектопредложения и по придружаващите ги предварителни оценки на въздействието би подобрило качеството на проектите на законодателните актове, представяни от Комисията, без да се удължава ненужно времето за формулиране на бъдещото законодателство;

38.  Освен това припомня поканата, отправена от Парламента, към Комисията да представи предложения за прилагане на регулаторно компенсиране, което би изисквало да се определят равностойни компенсации за разходи преди приемането на ново законодателство, въвеждащо нови разходи; отбелязва, че законодателният процес на ЕС не предполага, че 28 национални закона автоматично се заличават и се заменят от един европейски законодателен акт, нито означава, че новото европейско законодателство налага по-малка тежест в сравнение със съответните национални закони; ето защо настоятелно призовава Комисията да разгледа задълбочено това предложение и да представи оценка на неговото въздействие преди края на текущия парламентарен мандат през 2014 г.;

39.  Изразява съжаление във връзка с това, че Комисията възнамерява да оттегли предложението си относно статута на Европейското частно дружество, за чието изготвяне Парламентът бе призовал в законодателен доклад по собствена инициатива, и изисква Комисията да се консултира с Парламента, преди да оттегля което и да е предложение, основано на доклад на Парламента;

40.  Подчертава значението на опростяването за рационализирането на регулаторната среда, особено за местните и регионалните органи, чиито ресурси за прилагането на законодателството в много случаи са ограничени и все повече намаляват;

41.  Тълкува термина „свръхрегулиране“ („goldplating“) като практиката, при която при транспонирането на директивите на ЕС в националното право държавите членки надхвърлят минималните изисквания; отново изразява своята подкрепа за приемането на мерки за преодоляване на ненужното свръхрегулиране и съответно призовава държавите членки да разясняват в случаите, в които прилагат такова свръхрегулиране, своите съображения за този си подход;

Оценки на въздействието и европейска добавена стойност

42.  Посреща със задоволство факта, че оценките на въздействието на Комисията се стремят да обхванат широк и пълен набор от евентуални въздействия, но счита, че системата би могла да бъде допълнителна укрепена по редица начини, например чрез включване на териториално измерение (финансови и административни последици за националните, регионалните и местните органи); в това отношение е окуражен от решението на Комисията да актуализира, консолидира и преразгледа своите насоки относно оценката на въздействието в срок до юни 2014 г. и запазва правото си да окаже принос през идните месеци, като изготви подробен списък на евентуалните подобрения на тези насоки; подчертава, че тези оценки на въздействието, които са от първостепенно значение за формирането на обществените и политическите възгледи, следва да спазват принципа на многоезичие;

43.  Изисква от Комисията да анализира методологията, използвана при изготвянето на оценките на въздействието, с цел да се извърши оценка на начините за подобряване както на качествените показатели, така и на общото провеждане на процеса на консултиране, в частност по отношение на участието на съответните заинтересовани страни;

44.  Счита, че е необходимо да има пълна съгласуваност между оценката на въздействието, публикувана от Комисията, и съдържанието на законодателното предложение във вида, в който е прието от членовете на Комисията; отправя искане всяка оценка на въздействието на предложение, което е изменено от членовете на Комисията, да бъде автоматично актуализирана, за да отразява внесените от членовете на Комисията промени;

45.  Призовава Комисията да укрепи ролята и независимостта на Комитета по оценка на въздействието (КОВ), и по-специално да придава окончателен вид на законодателните предложения и да ги представя единствено ако те са получили положително становище от страна на този комитет; настоятелно призовава КОВ да използва експертния опит на социалните партньори;

46.  Счита, че настоящата клауза за непоемане на отговорност, която гласи, че оценката на Комисията на въздействието ангажира единствено службите на Комисията, участващи в нейното изготвяне, и не предопределя окончателното решение, което се взема от Комисията, подчертава наличието на важен недостатък в съществуващата система;

47.  Посреща със задоволство положителното развитие на Дирекцията за оценка на въздействието и европейската добавена стойност в рамките на Европейския парламент; счита, че следва да се възприеме систематичен подход в рамките на целия Парламент към разглеждането на оценките на въздействието; посреща със задоволство изготвянето от Дирекцията за оценка на въздействието на кратки резюмета на оценките на въздействието, придружаващи предложенията на Комисията, и счита, че те следва да бъдат съществен елемент при разглеждането от комисиите на законодателните предложения, които се обсъждат; предлага оценките на въздействието, извършвани от Парламента, да включват териториално измерение, когато това е целесъобразно; отправя искане към Съвета на председателите на комисии да обсъди кой е най-добрият начин за прилагането на тази препоръка;

48.  Припомня ангажимента, поет от Парламента и Съвета в рамките на междуинституционалния общ подход за оценка на въздействието от 2005 г., за провеждането на оценки на въздействието, когато те считат, че това е целесъобразно и необходимо в рамките на законодателния процес, преди приемането на всяко изменение по същество и призовава комисиите да се възползват от Дирекцията за оценка на въздействието при изпълнението на този ангажимент;

49.  Освен това припомня Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г. и насърчава Съвета да приключи своевременно работата по създаването на свой собствен механизъм за извършване на оценки на въздействието на собствените си изменения по същество в съответствие със своите задължения по силата на споразумението от 2003 г;

50.  Настоява Комисията да разглежда задълбочено оценките на европейската добавена стойност, придружаващи законодателните доклади по собствена инициатива, като излага подробно причините, поради които евентуално не приема аргументите на Парламента или поради които счита, че те нямат отношение към случая;

o
o   o

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
(2) OВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 117.
(3) OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 87.
(4) OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 31.
(5) OВ C 218, 30.7.2013 г., стр. 22.


Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност
PDF 400kWORD 80k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност, приета на 31 март 2010 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз“ (COM(2010)0573),

—  като взе предвид доклада на Комисията за 2012 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС (COM(2013)0271) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията,

—  като взе предвид предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и своята позиция от 2 април 2009 г. относно това предложение(1),

—  като взе предвид насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от страна на лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, приети от Съвета на Европейския съюз на неговото заседание от 24 юни 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права от ноември 2010 г. относно хомофобията, трансфобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност,

—  като взе предвид резултатите от проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права и публикувано на 17 май 2013 г.,

—  като взе предвид становището на Агенцията за основните права от 1 октомври 2013 г. относно положението с равенството в Европейския съюз десет години след първоначалното прилагане на директивите за равенството,

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно борбата срещу хомофобията в Европа(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2012 г.относно положението на основните права в Европейския съюз (2010—2011 г.)(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза(4),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7‑0009/2014),

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценности като зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципите на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

Б.  като има предвид, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Европейският съюз се стреми да се бори срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че през юни 2013 г. Съветът на Европейския съюз прие стриктни насоки за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от ЛГБТИ лица извън Европейския съюз и че той следва да гарантира, че те се ползват с ефективна защита в рамките на ЕС;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз вече координира своите действия чрез цялостни политики в областта на равенството и недискриминацията чрез Рамковата стратегия за недискриминация и равни възможности за всички, в областта на равенството между половете чрез Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г., в областта на уврежданията чрез Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. и по отношение на равенството на ромите чрез Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.;

Д.  като има предвид, че в своята Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз Комисията отчете необходимостта от разработване на отделни политики относно определени специфични основни права въз основа на Договорите;

Е.  като има предвид, че в рамките на проучването относно ЛГБТ лица в ЕС от 2013 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права констатира, че през годината, предхождаща годината, през която е извършено проучването, в целия ЕС едно от всеки две от анкетираните ЛГБТ лица се е чувствало обект на дискриминация или тормоз въз основа на своята сексуална ориентация, едно от всеки три лица е срещало дискриминация при достъпа си до стоки или услуги, едно от всеки четири е било обект на физическо насилие и едно от пет е било подложено на дискриминация в сферата на заетостта или професиите;

Ж.  като има предвид, че Агенцията за основните права отправи препоръка към ЕС и държавите членки да разработят планове за действие, които насърчават зачитането на ЛГБТ лица и защитата на техните основни права;

З.  като има предвид, че през май 2013 г. единадесет министри, отговарящи за въпросите на равенството(5), призоваха Комисията да изготви цялостна политика на ЕС по отношение на равенството на ЛГБТ лица и че десет държави членки(6) вече са приели или обсъждат подобни политики на национално и регионално равнище;

И.  като има предвид, че Европейският парламент е отправил десетократно искания за разработване на всеобхватен инструмент на Европейския съюз за равенство въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Общи съображения

1.  Строго осъжда всякаква дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност и изразява дълбоко съжаление, че основните права на ЛГБТИ лица все още не се зачитат пълноценно във всички случаи в Европейския съюз;

2.  Счита, че в Европейския съюз понастоящем липсва цялостна политика за защита на основните права на ЛГБТИ лица;

3.  Отчита, че отговорността за защитата на основните права се носи съвместно от Комисията и държавите членки; призовава Комисията да използва своите правомощия в пълна степен, включително като улесни обмена на добри практики между държавите членки; призовава държавите членки да изпълнят своите задължения съгласно правото на ЕС и съгласно препоръката на Съвета на Европа относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Съдържание на пътната карта

4.  Призовава Комисията, държавите членки и съответните агенции да работят съвместно за разработването на цялостна многогодишна политика за защита на основните права на ЛГБТИ лица, т.е. пътна карта, стратегия или план за действие, в които фигурират темите и целите, изложени по-долу;

  А. Хоризонтални действия за прилагане на пътната карта
   i) Комисията следва да полага усилия за гарантиране на съществуващите права в рамките на цялата си дейност и във всички области, в които има правомощия, като интегрира въпросите, свързани с основните права на ЛГБТИ лица, във всички съответни дейности — например когато изготвя бъдещите политики и предложения или следи за прилагането на правото на ЕС;
   ii) Комисията следва да улеснява, координира и проследява обмена на добри практики между държавите членки чрез т.нар. отворен метод на координация;
   iii) съответните агенции на Европейския съюз, включително Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейският институт за равенство между половете (EIGE), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofоund), Европейският полицейски колеж (CEPOL), Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст), Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), следва да интегрират в своята работа въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, и да продължат да предоставят на Комисията и държавите членки подкрепени с доказателства съвети относно основните права на ЛГБТИ лица;
   iv) Комисията и държавите членки следва да бъдат насърчавани редовно да събират подходящи и сравними данни относно положението на ЛГБТИ лица в ЕС, съвместно със съответните агенции и Евростат, като същевременно спазват изцяло правилата на ЕС за защита на данните;
   v) съвместно със съответните агенции Комисията и държавите членки следва да насърчават обучението и изграждането на капацитет в националните органи по въпросите на равенството, националните институции по правата на човека и други организации, чиято задача е да насърчават и защитават основните права на ЛГБТИ лица;
   vi) съвместно със съответните агенции Комисията и държавите членки следва да се стремят да информират гражданите за правата на ЛГБТИ лица;
  Б. Общи разпоредби в областта на недискриминацията
   i) държавите членки следва да консолидират съществуващата правна рамка на ЕС, като работят за приемането на предложената директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, включително чрез изясняване на обхвата и разходите, свързани с нейните разпоредби;
   ii) Комисията, държавите членки и съответните агенции следва да обърнат особено внимание на факта, че лесбийките са подлагани на множествена дискриминация и на насилие (както въз основа на своя пол, така и на своята сексуална ориентация), и съответно да разработят и приложат политики за недискриминация;
  В. Недискриминация в сферата на заетостта
   i) Комисията следва да постави специален акцент върху сексуалната ориентация при проследяване на прилагането на Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(7) и върху половата идентичност при проследяване на прилагането на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(8);
   ii) съвместно със съответните агенции Комисията следва да изготви насоки, в които се уточнява, че транссексуалните и интерсексуалните лица са включени в термина „пол“ в Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите;
   iii) органите по въпросите на равенството следва да бъдат насърчавани да информират ЛГБТИ лица, както и синдикатите и организациите на работодателите, за правата на тези лица;
  Г. Недискриминация в сферата на образованието
   i) Комисията следва да насърчава равенството и недискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност в младежките и образователните си програми;
   ii) Комисията следва да улеснява обмена на добри практики между държавите членки в рамките на официалното образование, включително учебни материали, политики за борба с тормоза и дискриминацията, чрез незадължителния отворен метод на координация;
   iii) Комисията следва да улеснява споделянето между държавите членки на добри практики във всички сектори, свързани с образованието и младежта в държавите членки, включително услугите за подобряване на благосъстоянието на младежите и социалната дейност, чрез незадължителния отворен метод на координация;
  Д. Недискриминация в сферата на здравеопазването
   i) Комисията следва да включи здравните проблеми на ЛГБТИ лица в рамките на съответните по-мащабни стратегически здравни политики, включително достъпа до здравни грижи, равнопоставеността в областта на здравеопазването и глобалната позиция на ЕС по въпроси, свързани със здравето;
   ii) Комисията следва да продължи съвместната си работа със Световната здравна организация, за да могат разстройствата на половата идентичност да бъдат премахнати от списъка на психическите и поведенческите разстройства и за да се гарантира, че при преговорите по единадесетото преразглеждане на Международната класификация на болестите (МКБ-11) те ще бъдат прекласифицирани като непатологични;
   iii) Комисията следва да подкрепя държавите членки в обучението на здравни специалисти;
   iv) Комисията и държавите членки следва да проведат изследвания по здравни въпроси, специфични за ЛГБТИ лица;
   v) държавите членки следва да включат ЛГБТИ лица в националните здравни планове и политики, като гарантират, че обучението, здравните политики и здравните проучвания вземат предвид специфичните за ЛГБТИ лица здравни въпроси;
   vi) държавите членки следва да включат или да преразгледат правните процедури за признаване на пола, така че те изцяло да зачитат правото на транссексуалните лица на достойнство и физическа неприкосновеност;
  Е. Недискриминация при достъпа до стоки и услуги
   i) Комисията следва да постави по-силен акцент върху достъпа до стоки и услуги на транссексуланите лица при проследяването на прилагането на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(9);
  Ж. Специфични действия по отношение на транссексуалните и интерсексуалните лица
   i) Комисията следва да гарантира, че половата идентичност е включена сред забранените основания за дискриминация във всички бъдещи законодателни актове по въпросите на равенството, включително във всички преработки на актове;
   ii) Комисията следва да интегрира специфичните въпроси, засягащи транссексуалните и интерсексуалните лица, в съответните политики на ЕС като отражение на подхода, приет по отношение на Стратегията за равенство между половете;
   iii) държавите членки следва да гарантират, че органите по въпросите на равенството са осведомени и обучени относно правата на транссексуалните и интерсексуалните лица и специфичните въпроси, които ги засягат;
   iv) Комисията, държавите членки и съответните агенции следва да предприемат мерки във връзка с настоящата липса на познания, изследвания и съответно законодателство относно човешките права на интерсексуалните лица;
  З. Гражданство, семейства и свободно движение
   i) Комисията следва да изготви насоки, за да гарантира, че Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки(10) и Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството(11) се прилагат по начин, който гарантира спазването на всички законно признати форми на семейство съгласно националното законодателство на всяка държава членка;
   ii) Комисията следва да представи предложения за взаимно признаване на последиците от всички документи за гражданско състояние в рамките на ЕС, с цел да се намалят дискриминационните правни и административни пречки пред гражданите и техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение;
   iii) Комисията и държавите членки следва да проучат дали ограниченията за промяна на гражданското състояние и документите за самоличност на транссексуалните лица вредят на способността им да се възползват от правото си на свободно движение;
   iv) държавите членки, които са приели законодателство относно съжителството, регистрираните партньорства или брака при еднополови двойки, следва да признаят сходните разпоредби, приети от други държави членки;
  И. Свобода на събранията и на изразяване на мнение
   i) държавите членки следва да гарантират, че е обезпечено правото на свобода на изразяване и на събрания, особено по отношение на т.нар. „шествия на гордостта“ (pride marches) и други подобни събития, като гарантират, че тези събития се провеждат законно и че е осигурена ефективна защита на участниците;
   ii) държавите членки следва да се въздържат от приемане на нови закони и да преразгледат съществуващите закони, които ограничават свободата на изразяване по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност;
   iii) Комисията и Съветът на Европейския съюз следва да вземат предвид факта, че държавите членки, които приемат закони за ограничаване на свободата на изразяване по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност, нарушават ценностите, въз основа на които е изграден Европейският съюз, и да предприемат съответните действия;
  Й. Продиктувани от омраза изказвания и престъпления
   i) Комисията следва да наблюдава държавите членки и да им предоставя съдействие по специфични въпроси, свързани със сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяването на половата принадлежност, при прилагането на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления(12), по-специално когато престъплението е продиктувано от предразсъдъци или дискриминационно основание, които могат да бъдат свързани с личните характеристики на жертвите;
   ii) Комисията следва да предложи преработване на Рамковото решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, за да включи други форми на престъпления, продиктувани от предразсъдъци, и на подбуждане към омраза, включително въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;
   iii) съвместно със съответните агенции Комисията следва да улесни обмена между държавите членки на добри практики, свързани с обучението и образованието на полицейските сили, следствените служби, съдиите и службите за подкрепа на жертвите;
   iv) Агенцията за основните права следва да оказва съдействие на държавите членки, с цел те да подобрят събирането на съпоставими данни за хомофобски и трансфобски престъпления от омраза,
   v) държавите членки следва да регистрират и да разследват престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ лица и да приемат наказателно законодателство, което забранява подбуждане към омраза въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;
  К. Убежище
   i) съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и съответните агенции и в рамките на обхвата на действащото законодателство и съдебната практика на ЕС Комисията следва да включи специфични въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, в прилагането и мониторинга на законодателството в областта на убежището, включително Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила(13) и Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила(14);
   ii) съвместно със съответните агенции Комисията и държавите членки следва да гарантират, че специалистите в областта на убежището, включително интервюиращите лица и устните преводачи, получават подходящо обучение, включително обучение, което вече се предлага, за да могат да разглеждат въпроси, свързани конкретно с ЛГБТИ лица;
   iii) съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност Комисията и държавите членки следва да гарантират, че законовото и социалното положение на ЛГБТИ лица в държавите на произход е системно документирано и че тази информация е достъпна за лицата, които вземат решения в областта на убежището, като част от информацията относно държавата на произход;
  Л. Разширяване на ЕС и външна дейност
   i) Комисията следва да продължи да извършва мониторинг по въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност в присъединяващите се страни;
   ii) Комисията, Европейската служба за външна дейност, специалният представител на ЕС за правата на човека и държавите членки следва системно да се позовават на Насоките на Съвета за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от ЛГБТИ лица и да се придържат към единна позиция в случаите на нарушаване на тези права;
   iii) Комисията и Европейската служба за външна дейност следва да предоставят информацията, получена от делегациите на ЕС, относно положението на ЛГБТИ лица в трети държави, на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и на държавите членки;

5.  Подчертава, че тази цялостна политика трябва да съблюдава правомощията на Европейския съюз, на неговите агенции и на държавите членки;

6.  Припомня, че свободата на изразяване и демонстриране на убеждения и мнения в съответствие с принципа на идейния плурализъм следва да се спазва, при условие че не подбужда към омраза, насилие или дискриминация;

o
o   o

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на всички посочени по-горе агенции и на Съвета на Европа.

(1) ОВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68.
(2) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 54.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0500.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0090.
(5) Тези на Австрия, Белгия, Дания, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция.
(6) Белгия, Германия, Испания, Италия, Малта, Нидерландия, Обединено кралство, Португалия, Франция и Хърватия.
(7) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(8) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(9) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(10) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(11) ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12.
(12) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(13) ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60.
(14) ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.


Прилагането на Директива относно нелоялните търговски практики
PDF 296kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялни търговски практики)(1),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, озаглавен „Първи доклад за прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики” (COM(2013)0139),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики (COM(2013)0138),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(2),

—  като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009°г. относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите(5) и последващия отговор на Комисията, приет на 30 март 2011 г.;

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Транспониране и прилагане на Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) и Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114/ЕО)“, извършено по искане на комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите(6);

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0474/2013),

A.  като има предвид, че потреблението е един от основните двигатели на растежа в Европейския съюз и че следователно потребителите играят важна роля в европейската икономика;

Б.  като има предвид, че защитата на потребителите и техните права е една от основните ценности на ЕС;

В.  като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики е основният правен инструмент на ЕС за регулиране на заблуждаващата реклама и другите нелоялни практики при сделките между предприятия и потребители;

Г.  като има предвид, че чрез така наречената клауза за „единния пазар” директивата цели да осигури високо равнище на защита на потребителите в рамките на Съюза и да увеличи доверието им в единния пазар, като същевременно гарантира на предприятията значителна правна сигурност, както и намаляване на пречките пред трансграничната търговия;

Д.  като има предвид, че са налице съществени разлики в прилагането на Директива 2005/29/ЕО в различните държави членки;

Е.  като има предвид, че на 12 юни 2013 г. изтекоха временните дерогации, които позволяваха на държавите членки да продължат прилагането на по-ограничителни или по-строги национални разпоредби в сравнение със самата директива и да прилагат клаузите за минимална хармонизация, съдържащи се в други правни инструменти на Съюза;

Ж.  като има предвид, че държавите членки, които желаят това, са свободни да разширят обхвата на прилагане на директивата, така че да включва и отношенията между предприятията, и че до момента само четири от тях са направили този избор;

З.  като има предвид, че Европейската комисия обяви, че скоро ще предложи преразглеждане на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама, във връзка с отношенията между предприятията;

И.  като има предвид, че развитието на цифровата икономика и всички нейни технологични приложения революционизираха начините на пазаруване и методите, чрез които предприятията рекламират и продават стоки и услуги;

Й.  като има предвид, че правата, с които се ползват потребителите в Европа, все още не се познават в достатъчна степен от някои предприятия, по-специално по-малките сред тях, както и от много потребители;

К.  като има предвид, че е необходимо да се засили ролята на сдруженията на потребителите и да им се предостави възможност да укрепят своя капацитет;

1.  Поставя акцент върху ефективността на законодателната рамка, установена от директивата, както и нейното значение за вдъхване на по-голямо доверие сред потребителите и търговците по отношение на сделките на вътрешния пазар (по-специално по отношение на трансграничните сделки), за гарантиране на по-голяма правна сигурност за предприятията, както и за приноса за подобряване на защитата на потребителите в Съюза; припомня, че различията в прилагането на директивата създават риск да се намали ефективността ѝ;

2.  Изразява съжаление за това, че въпреки разпоредбите на Директива 2006/114/ЕО за борбата срещу заблуждаващите рекламни практики в областта на отношенията между предприятията, някои от тези практики, като например „телефонните измами”, продължават да съществуват; отбелязва намерението на Комисията да предложи скоро промяна на Директива 2006/114/ЕО, съсредоточаваща се върху отношенията между предприятията, с цел воденето на по-добра борба срещу подобни практики; предлага в този контекст Комисията да обмисли предимствата на целеви черен списък на търговски практики, които следва да се считат за нелоялни при всички обстоятелства в областта на отношенията между предприятията за Директива 2006/114/ЕО, подобен на този, който вече съществува в Директива 2005/29/ЕО; не счита обаче, че е целесъобразно обхватът на Директива 2005/29/ЕО във връзка с отношенията между предприятията и потребителите да се разширява в непосредствено бъдеще, така че да включва и нелоялните търговски практики между предприятията;

3.  Призовава Комисията да изясни съдържанието на Директива 2005/29/ЕО и Директива 2006/114/ЕО, за да гарантира по-високо равнище на защита на всички икономически субекти в рамките на Съюза, и по-специално на потребителите и МСП, срещу измамни или нелоялни практики и по този начин да укрепи доверието във вътрешния пазар;

4.  Счита, че дерогациите, предвидени за секторите на недвижимите имоти и на финансовите услуги, са оправдани и че е целесъобразно те да бъдат запазени;

5.  Счита, че на този етап разширяването на черния списък в приложение I не би било уместно; при все това призовава Комисията да изготви списък на практики, които националните органи са идентифицирали като нелоялни по смисъла на общите принципи на настоящата директива, с цел да се прецени дали подобно разширяване би било желателно в бъдеще;

6.  Отбелязва, че при някои форми на взаимодействие между потребителите и предприятията, потребителите могат да станат жертви на нелоялни търговски практики, например при продажба на продукт на търговец; призовава Комисията да изследва проблеми от този тип и, ако е целесъобразно, да проучи целенасочени и практически мерки, които, наред с другото, могат да включват по-гъвкави тълкувания на разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики, и които могат да бъдат обяснени в насоките на Комисията относно прилагането на настоящата директива;

7.  Припомня, че считано от 12 юни 2013 г., държавите членки вече не могат да прилагат действащите до тази дата разпоредби в съответствие с временните дерогации; следователно призовава всички държави членки да се съобразят с текста на директивата във възможно най-кратки срокове; същевременно призовава Комисията да извърши проучване относно това как държавите членки са транспонирали директивата, по-специално що се отнася до национални забрани, които не са включени в приложение I, и в срок от две години да представи на Парламента и Съвета нов изчерпателен доклад относно нейното прилагане, който да съдържа, в частност, анализ на обхвата за по-нататъшното хармонизиране и опростяване на законодателството на Общността, свързано със защитата на потребителите, както и предложения за необходимите мерки, които да се предприемат на общностно равнище, за обезпечаване на запазването на високо ниво на защита на потребителите;

8.  Потвърждава отново значението и абсолютната необходимост от цялостното и еднакво прилагане и правилното изпълнение на директивата от страна на държавите членки, с цел да се отстрани правната и оперативна несигурност за предприятията, развиващи трансгранична дейност; отбелязва със загриженост, че през периода 2011–2012 г. Комисията трябваше да прибегне към системата за консултации „Пилот ЕС“ по отношение на няколко държави членки поради неправилно транспониране на директивата; призовава държавите членки да подкрепят прилагането на национално равнище с всички налични средства, по-специално с достатъчно ресурси; подчертава съществената роля на засилването на сътрудничеството между националните органи, отговорни за изпълнение на директивата, както и значението на изграждането на структуриран диалог между публичните правоприлагащи органи и другите заинтересовани страни, по-специално асоциациите на потребителите;

9.  Отбелязва, че от края на срока за транспониране на директивата през 2007 г. досега съществуват множество случаи, при които държавите членки не изпълняват или не прилагат правилно ключови разпоредби, по-специално черния списък със забранени, заблуждаващи и агресивни търговски практики; поради това призовава Комисията да продължи да наблюдава внимателно прилагането на директивата и, по целесъобразност, да образува производства срещу държави членки, които нарушават, не изпълняват или не прилагат правилно директивата в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз; призовава по-специално Комисията спешно да разреши всички нерешени въпроси във връзка със започнатите през 2011 г. консултации – или чрез приключване на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, или чрез сезиране на Съда на ЕС;

10.  Подкрепя намерението на Комисията за създаване на списък с показатели, с цел да се оцени ефективността на механизма за изпълнение на директивата от държавите членки;

11.  Приветства факта, че откакто директивата е транспонирана в държавите членки, трансграничните покупки са се увеличили; припомня обаче, че засиленото сътрудничество и координация между Комисията и националните органи е от съществено значение за насърчаване на сближаващите се практики в изпълнението, както и за осигуряване на бързо и ефективно реагиране; посочва, че следва да се обърне особено внимание на трансграничните покупки онлайн, особено когато уебсайтовете за сравняване на цените не разкриват ясно самоличността на търговеца, който поддържа съответния сайт;

12.  Потвърждава важността на засиленото сътрудничеството между националните органи, отговарящи за прилагането на директивата, с цел да бъде постигнато пълно прилагане и правилно изпълнение от страна на държавите членки; в тази връзка насърчава Комисията да извърши задълбочен преглед на приложното поле, ефективността и механизмите на функциониране на Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите (Регламента за СОЗП), тъй като тя се ангажира да направи това до края на 2014 г.; в тази връзка приветства започнатото неотдавна от Комисията обществено допитване относно преразглеждането на този регламент, както и факта, че допитването е на разположение на всички езици на ЕС; призовава всички заинтересовани страни да вземат участие в посоченото допитване;

13.  Подчертава полезността на операциите „метла”, провеждани в рамките на Регламента за СОЗП, и призовава Комисията да развие и подсили тези операции и да разшири техния обхват; настоятелно призовава Комисията да обобщи събраните данни и списъка с действия, предприети от Комисията и от държавите членки в резултат на тези операции, както и да публикува своите констатации, като същевременно вземе предвид необходимостта да се гарантира поверителността на определена чувствителна информация, която се използва в рамките на съдебно производство на национално равнище; призовава Комисията да докладва своите констатации на Парламента и освен това да предложи, ако са необходими, допълнителни мерки, за да се подобри функционирането на вътрешния пазар;

14.  Изразява съгласие, че следва да се положат допълнителни усилия за подобряване на прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики по отношение на уязвимите потребители;

15.  Изразява загриженост във връзка със свързаните с това конфликти на интереси, както и с подвеждащия начин, по който някои търговци използват инструментите за отзиви от потребители и уебсайтовете за сравнение на цени; приветства решението на Комисията да проучи това, как би могла да се повиши яснотата за потребителите на информацията, предлагана от такива платформи;

16.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики, особено по отношение на подвеждащата „скрита“ реклама по интернет под формата на коментари, публикувани в социалните мрежи, форуми или блогове, които изглежда, че произлизат от самите потребители, докато в действителност са съобщения с търговски или рекламен характер, които пряко или косвено са създадени или финансирани от икономически оператори; настоява, че тези практики оказват разрушително влияние върху доверието на потребителите и правилата за конкуренция; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки за по-нататъшно предотвратяване на развитието на тези практики, включително чрез информационни кампании, насочени към предупреждаване на потребителите на тези „скрити“ форми на реклама, или чрез поощряване на създаването на наблюдатели/модератори на форумите, които да са специално обучени и да предупреждават за опасностите от „скритата“ реклама;

17.  Счита, че предвид бързото разпространение на онлайн рекламирането е необходимо да се разработи подходящ метод за мониторинг на защитата на уязвимите групи лица, по-специално децата, и достъпа до тях от страна на рекламодатели;

18.  Изразява съжаление за това, че въпреки настоящата европейска законодателна рамка за цените в сектора на въздушния транспорт и операцията „метла”, проведена през 2007 г. съгласно Регламента за СОЗП и насочена към интернет страниците за продажба на самолетни билети, потребителите продължават да са жертва на множество измамни практики в този сектор, като например изключване на неизбежните разходи като допълнителните такси за кредитните и дебитните карти при резервация онлайн; отбелязва със загриженост нарастващия брой жалби във връзка с потребители на сайтове за закупуване на билети онлайн, станали жертва на така нареченото „проследяване на IP адреси“ – практика, която цели да запамети колко пъти отделният потребител се е свързал със съответния сайт от същия IP адрес и след това изкуствено да завиши цените в зависимост от интереса, показан чрез други сходни търсения; призовава Комисията да разследва честотата на използване на тази практика, която създава нелоялна конкуренция и представлява неправомерно използване на личните данни на потребителите, и ако е целесъобразно, да предложи подходящо законодателство за защита на интересите на потребителите;

19.  Смята, че налаганите при неспазване на директивата санкции не следва да бъдат по-малки от печалбата, която се реализира чрез използването на практики, считани за нелоялни или измамни; припомня на държавите членки, че директивата предвижда, че санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи; призовава Комисията да събира и анализира данните за санкциите, налагани от държавите членки, както и относно ефикасността на правоприлагащите режими, по-конкретно по отношение на сложността и продължителността на изпълнителното производство; призовава Комисията да предостави на Европейския парламент резултатите от тези анализи;

20.  Приветства усилията на Европейската комисия да подпомага държавите членки в транспонирането и прилагането на директивата;

21.  Приветства базата данни относно националното законодателство и съдебната практика във връзка с нелоялните търговски практики, разработена от Комисията и признава, че базата данни е полезен инструмент за допълване на информацията, с която разполагат потребителите; изразява съжаление, че базата е достъпна единствено на английски език; призовава Комисията постепенно да увеличи броя на езиците, на които е достъпна базата данни и да разработи нейната популярност, по-конкретно сред икономическите оператори; призовава Комисията да помисли също така за допълнителни инструменти за повишаване на осведомеността на МСП по отношение на нелоялните търговски практики;

22.  Подчертава значението на съставения от Комисията документ с насоки, който придружава прилагането на директивата; приветства намерението на Комисията да пристъпи към преразглеждане на документа до 2014 г.; насърчава Комисията да прозрачен начин, като провежда широки консултации със заинтересованите страни по време на целия процес; призовава Комисията да продължи редовно да актуализира и изяснява този документ в бъдеще; призовава държавите членки доколкото е възможно да вземат предвид това ръководство и да обменят най-добри практики по прилагането му; призовава Комисията да представи оценка на проблемите с тълкуването и прилагането, често срещани от националните органи и заинтересованите страни, при прилагането на разпоредбите на директивата, за да оцени кои аспекти от документа с насоки се нуждаят от подобрение;

23.  Подчертава, че принципът на максимална хармонизация, определен от директивата, предполага, че националното законодателство не може да предвижда по-строги условия от тези, предвидени в директивата; подчертава, че съгласно тълкуването на този принцип от Съда на ЕС, обвързаните продажби и други търговски промоции, които Съдът разглежда като нелоялни търговски практики и които не са включени в „черния списък“ на приложение I, могат да бъдат забранявани единствено индивидуално за всеки отделен случай; подчертава, че от съображения за правна сигурност, както и за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, Комисията следва да уточни, в рамките на преразглеждането на документа с насоки, в кои конкретни случаи обвързаните продажби и другите търговски промоции следва да се считат за незаконни; призовава също Комисията да анализира необходимостта от ново законодателно предложение, посветено на търговските промоции;

24.  Подчертава, че използването на неверни твърдения за екологосъобразност е нелоялна практика, която има тенденция да се развива; насърчава Комисията да задълбочи раздела от документа с насоки, който е посветен на тази тема, с цел да се внесе яснота за икономическите оператори относно прилагането на директивата; наред с това приканва Комисията да проучи инициативите, които би могла да предприеме с цел по-добра защита на потребителите от тези практики;

25.  Призовава Комисията и държавите членки да информират по-добре предприятията относно правата на потребителите, за да се насърчи тяхното по-стриктно спазване от икономическите оператори;

26.  Припомня, че много потребители се колебаят да претендират за обезщетение, когато похарчената сума им се струва не много висока; подчертава необходимостта от допълнително информиране на потребителите относно подкрепата, която могат да им предоставят едновременно сдруженията на потребителите и мрежата на европейските центрове на потребителите; подчертава значението на организациите на потребителите за повишаване на осведомеността относно съществуващите нелоялни търговски практики като превантивни мерки и тяхната роля в подпомагането на жертвите на нелоялни практики, като по този начин дават възможност на потребителите да отстояват правата си по правилен начин; призовава за координирани действия между потребителските организации на национално и европейско равнище, както и с националните органи и Комисията;

27.  Подчертава важността потребителите да се ползват с ефикасни и бързи възможности за правна защита на достъпни цени; призовава във връзка с това държавите членки да приложат изцяло директивата относно алтернативните способи за разрешаване на спорове и онлайн извънсъдебното решаване на спорове;

28.  Изтъква значението за потребителите на механизмите за предявяване на колективен иск и приветства публикуваната неотдавна от Комисията препоръка C(2013)3539 и съобщението ѝ COM(2013)0401; изразява съгласие, че една хоризонтална рамка за колективна правна защита би избегнала риска от некоординирани разделени по сектори инициативи на ЕС; призовава държавите членки да следват препоръките на Комисията за установяване на хоризонтални общи принципи, чието прилагане в държавите членки би послужило да се прецени дали са необходими по-нататъшни мерки, включително законодателна инициатива, най-вече при трансграничните случаи; припомня, че нито един от различните подходи в областта на колективната правна защита не трябва да предоставя икономически стимули за злоупотреби с колективни искове и че всички тези подходи трябва да включват подходящи гаранции за избягване на неоснователни искове;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(2) ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(3) ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51.
(4) OВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 26.
(5) OВ C 169 E, 15.6.2012 г., стр. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието
PDF 273kWORD 48k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието – гражданско и административно правосъдие в държавите членки (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието — Инструмент за насърчаване ефективността на правосъдието и растежа“ (COM(2013)0160),

—  като взе предвид двугодишните доклади за оценка на европейските съдебни системи, изготвени от Комисията за ефикасност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ);

—  като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0442/2013),

А.  като има предвид, че Комисията публикува информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, което е сравнителен, незадължителен инструмент, целящ да се оцени ефективността на националните съдебни системи, с цел по-доброто определяне на политиките в областта на правосъдието, като акцентът в приложното му поле е поставен върху параметрите на съдебните системи, които допринасят за подобряване на стопанския и инвестиционния климат в Съюза;

Б.  като има предвид, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието сравнява националните съдебни системи, като използва отделни показатели, а не представя общо класиране на националните съдебни системи;

В.  като има предвид, че информационното табло в областта на правосъдието за 2013 г. се съсредоточава изключително върху гражданското, търговското и административното правосъдие;

Г.  като има предвид, че незадължителната сравнителна процедура има предимството да идентифицира подобренията и стъпките назад, както и стремежа към обмен на най-добри практики в целия Съюз, като оставя независимостта на националните правни и съдебни системи незасегната;

1.  Приема с интерес информационното табло на ЕС в областта на правосъдието; призовава Комисията да продължи тази процедура в съответствие с Договорите и в консултация с държавите членки, като има предвид необходимостта от избягване на ненужното дублиране на работа с други органи;

2.  Подкрепя целта за обмен на най-добри практики, с оглед да се осигури ефективна и независима съдебна система, която да може да допринесе за икономическия растеж в Европа и да повиши конкурентоспособността; подчертава, че ефективната и надеждна съдебна система предоставя на предприятията стимули за развитие и инвестиции на национално и трансгранично равнище;

3.  Отбелязва значението на съдебния бенчмаркинг за трансграничното взаимно доверие, за ефективното сътрудничество между съдебните институции и за създаването на общо съдебно пространство и европейска съдебна култура;

4.  Счита, че всяко сравнение на националните съдебни системи, особено по отношение на предишното им състояние, трябва да се основава на обективни критерии и на доказателства, които са обективно събирани, сравнявани и анализирани; изтъква важността на оценяването на функционирането на съдебните системи като цяло, без обаче те да бъдат отделяни от социалното, историческо и икономическо положение на държавите членки или от конституционните традиции, на които се основават; подчертава значението на безпристрастното третиране на държавите членки, като по този начин се гарантира равнопоставеност между тях при оценяването на техните съдебни системи;

5.  Призовава Комисията да обсъди планирания метод своевременно в рамките на прозрачна процедура с участието на държавите членки;

6.  Изтъква, че целевите показатели трябва да бъдат определени, преди да се събере информация относно националните съдебни системи, за да се изгради общо разбиране за методологията и показателите;

7.  Приветства усилията на Комисията за предоставяне на измерими данни; изтъква обаче, че някои цели, като качеството и безпристрастността на правосъдието, е трудно да бъдат измерени обективно;

8.  Отбелязва, че ефективността на съдебната система не може да бъде измерена само със статистически, количествено изразими параметри, а трябва също да се отчитат структурните особености и различните социални традиции в държавите членки; във връзка с това призовава Комисията за в бъдеще, при събирането на данните и определянето на целевите показатели, да взема повече предвид различията между националните съдебни системи;

9.  Призовава Комисията в областта на дружественото право да вземе равностойно предвид както едностепенната, така и двустепенната система;

10.  Призовава държавите членки да разгледат отблизо резултатите от информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2013 г. и да определят дали трябва да се извлекат поуки от него за организирането и напредъка на техните съответни граждански, търговски и административни съдебни системи;

11.  Насърчава държавите членки да събират съответни данни по въпроси като разходите за съдебните производства, случаите на медиация и процедурите по правоприлагане; изразява съжаление, че не са били предоставени данни от някои държави членки за някои категории, посочени в информационното табло в областта на правосъдието; счита обаче, че Комисията е следвало да направи разлика между случаите, когато данните не са били налични, и случаите, когато показателите не са били съществени или приложими към отделните държави членки;

12.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават взаимното разбирателство и сътрудничеството между националните съдебни системи, включително чрез мрежи от съдии за връзка;

13.  Призовава да се отдаде по-голямо значение на програмите за обучение на съдии, съдебни служители и други практикуващи юристи, особено в областта на европейското и сравнителното право; подчертава необходимостта езиковото обучение да бъде основен компонент на университетските програми по право;

14.  Заявява своя интерес да получи данни за трансграничните дела, при които често се наблюдава по-голяма степен на сложност в сравнение с чисто местните дела и се доказват пречките, пред които са изправени гражданите на ЕС, когато упражняват правата си, произтичащи от единния пазар на ЕС, по-специално при прилагането на правото на ЕС;

15.  Изтъква важността на алтернативното разрешаване на спорове за намаляването на тежестта за съдебните системи и спестяването на средства за всички заинтересовани страни;

16.  Призовава Комисията да разгледа процедурите за трансгранична медиация, когато предприеме следващата си процедура от този вид; насърчава държавите членки активно да повишават популярността на процедурите по медиация, като се обърне специално внимание на търговските и семейните въпроси, регулирани на равнище ЕС (като например „Рим III“ и „Брюксел II“);

17.  Подчертава, че съществуват големи различия между държавите членки при разработването на ИКТ системи; изтъква, че използването на нови технологии може да допринесе ефективно за намаляване на разходите и за ускоряване на съдебните процедури, по-специално чрез използването на компютризирани приложения и инструменти за управление на делата и за комуникация;

18.  Посочва, че процедурите за искове с малък материален интерес и безспорни вземания могат да бъдат придвижвани по-бързо с помощта на ИКТ инструменти;

19.  Подчертава ролята на CEPEJ за събирането и представянето на съответните данни както на национално, така и на регионално равнище; счита, че институциите на ЕС следва да се стремят към сътрудничество с CEPEJ, тъй като това представлява отлична основа за обмена на най-добри практики и за избягването на дублирането на усилия;

20.  Припомня водещата роля на Европейската съдебна мрежа за гражданскоправните и търговскоправните въпроси, както и на портала за електронно правосъдие, за улесняване на достъпа на гражданите на ЕС до знания по европейско и национално гражданско и търговско право;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки.


Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи
PDF 405kWORD 113k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно последиците на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 174, 175, 176, 177, 178 и 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 26 от ДФЕС,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1298/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на финансовите средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(6),

—  като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО(7),

—  като взе предвид насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда(8),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО(9),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи“(10),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 април 2011 г., озаглавено „Интелигентни“ електроенергийни мрежи: от нововъведението към внедряването“ (COM(2011)0202),

—  като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО(11),

—  като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО(12),

—  като взе предвид Съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (COM(2011)0112),

—  като взе предвид Съобщението на Комисията от 15 ноември 2012 г., озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ (COM(2012)0663),

—  като взе предвид Съобщението на Комисията от 6 юни 2012 г., озаглавено „Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“ (COM(2012)0271),

—  като взе предвид зелената книга на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавена „Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ (COM(2013)0169),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно микропроизводството — дребномащабно производство на електрическа и топлинна енергия(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно ролята на политиката на ЕС на сближаване и на участниците в нея в прилагането на новата европейска енергийна политика(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2013 г. относно прилагането и въздействието на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване(15),

—  като взе предвид предложението от 25 януари 2012°г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

—  като взе предвид работния документа на службите на Комисията от 14 ноември 2008 г., озаглавен „Европа 2020: оценка на бъдещите предизвикателства за регионите в ЕС“ (SEC(2008)2868),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г. „Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (COM(2010)0553),

—  като взе предвид документа за консултация, съдържащ проект на Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от ХХХ, определящ някои категории помощ за съвместими с вътрешния пазар при прилагане на членове 107 и 108 от Договора,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0019/2014),

A.  като има предвид, че редица най-добри практики, като например регионът Бургенланд, проектът „MaRes“ (Стратегия за изследване на Макронезия) и проектът „Зелени острови“, Енергийната долина в Нидерландия, регионът – образец за регенерация Харц в Германия, Хостетин в Чешката република, проектът „Микровъзобновяеми енергийни източници“ в Оркни, Шотландия, както и пилотните проектни градове и общини в рамките на инициативата „Кончерто“ (CONCERTO) или инициативата „Копауър“ (CO-POWER) на Комисията, за ефективното използване на енергията и децентрализираното производство на енергия показват, че местните общности и гражданите могат да станат „потребители производители“, които произвеждат енергия за собствените си нужди, като в същото време продават енергия на мрежите или получават кредит за произведения от тях излишък от енергия и използват мрежовото отчитане, упражняват дейност във виртуални електроцентрали заедно с други участници, постигат максимални печалби чрез включване на всички участници в планирането и изпълнението на регионални действия, насърчават активното участие и обмена на информация и създават холистичен подход чрез включване на други сектори, свързани с енергетиката, като например транспортът и жилищният сектор, като използват интелигентни механизми за финансова подкрепа и създават нови работни места;

Б.  като има предвид,че Парламентът прие доклади за ролята на политиката на сближаване на ЕС и участниците в нея за изпълнението на новата европейска енергийна политика и прилагането и въздействието на мерките за енергийна ефективност в рамките на Политиката на сближаване;

В.  като има предвид, че личните данни, събирани във връзка с използването на интелигенти енергийни системи, са много чувствителни, тъй като позволяват да се правят изводи относно поведението на потребителите, и като има предвид, че поради това е необходимо да се гарантира специалната им защита;

Нови възможности за регионалната икономика

1.  Приветства промяната в регионите на модела на производство и потребяване на енергия чрез преминаване от негъвкав традиционен модел, който функционира съобразно логиката на базовите мощности, към променливо, децентрализирано и местно производство, което включва висок дял на дребномащабно производство на енергия от възобновяеми източници с гъвкаво и отзивчиво търсене и разпределено съхранение; признава, че за да се запази устойчивото развитие и за да се отговори на изискванията за бъдещо търсене, следва да бъдат насърчавани нови модели за производство и потребление на енергия, основаващи се на децентрализирано и местно производство; подчертава факта, че интелигентната енергийна мрежа е от съществено значение за подобна промяна на модела и че въвеждането на интелигентна енергийна мрежа следва да бъде включено в междусекторен и всеобхватен подход за регионално развитие с цел възможно най-голямо увеличаване на ползите и пазарните възможности за регионите, както и за постигането на устойчивост, растеж и иновации;

2.  Посочва, че много европейски региони разработват проекти в рамките на съществуващата рамка на ЕС, които едновременно поощряват взаимодействието в определени области и насърчават енергийната устойчивост и производството на енергия от възобновяеми източници, като публичните и частните партньори обединяват усилията си, за да изследват възможностите за регионален растеж в енергийния сектор чрез включването на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ранен етап, целенасочени партньорства на местно, регионално, национално и европейско равнище и ефективни децентрализирани стратегии за експлоатацията на местни източници на енергия;

3.  Подчертава множеството ползи от интелигентните мрежи за намаляването на емисиите на парникови газове, повишаването на дела на енергията от възобновяеми източници и разпределеното производство, гарантиране на доставките за домакинствата, създаването на условия за ефективно използване на електроенергията в транспорта, осигуряването на възможност на потребителите да приспособят своите потребителски навици, така че да се възползват от най-ниските цени и в същото време да спестяват енергия, повишаване на енергийната ефективност, икономия на енергийна мощност, намаляване на скъпите инвестиции в електрически мрежи чрез използването на енергия извън периодите на високо потребление, стимулиране на технологичните иновации и развитието в ЕС; подчертава необходимостта от участие на гражданите на всеки един етап, в т.ч. разгръщането на усъвършенствана измервателна инфраструктура, която да осигурява двупосочен поток от информация, както и в дейности, планирани от операторите на разпределителни мрежи (ОРМ) и доставчиците на технологии за интелигентни мрежи; посочва също така, че разработването и използването на интелигентни мрежи значително намалява загубата на енергия при транспорта и разпределението; подчертава, че автоматичното преконфигуриране на мрежата може да бъде използвано за предотвратяване на прекъсвания или за възстановяване при прекъсвания (възможности за самовъзстановяване); отбелязва при все това, че националните схеми за подкрепа в различните региони често не дават предимство на най-ефективния начин за прилагане на възобновяемите технологии за частните домакинства;

4.  Подчертава в този контекст възможностите за географски (или териториални) промени на енергийната мрежа за необлагодетелстваните райони, включително най-отдалечените и периферните райони и острови, които могат да се развият от потребители в производители на енергия, като си осигурят големи икономически и конкурентни ползи, обезпечавайки едновременно с това сигурни енергийни доставки и разгръщането и функционирането на интелигентни мрежи; отбелязва, че разгръщането и функционирането на интелигентни мрежи в частност предоставят възможности на тези региони, чрез които могат да се намалят техните разходи за енергия;

5.  Посочва, че мрежовата инфраструктура, управлението на мрежата и правилата на пазара понастоящем са съобразени с потребностите и възможностите на атомните електроцентрали и електроцентралите на изкопаеми горива, поради което новите технологии, като производството на енергия от възобновяеми източници, са в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията;

6.  Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да инвестират на възможно най-ранен етап в местни интелигентни мрежи, като проучат задълбочено възможностите за увеличаване на инвестициите чрез ЕСИФ, включително финансови инструменти за привличане на частни инвестиции, като се вземат предвид свързаните с околната среда, икономическите, социалните и териториалните потребности на конкретните региони и техните особености, като се има предвид че не съществува единно решение за всички региони; призовава за гъвкав подход на местно и регионално равнище с цел намаляване на пречките пред обединяването на мерките за производство и съхраняване на енергия, включително през граница, и за енергийна ефективност, както и с цел работа с други сектори, като например сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и транспортния сектор; подчертава във връзка с това значението на помпено-акумулиращите станции в съчетание с експлоатацията на възобновяемите източници на енергия;

7.  Подчертава, че въвеждането на интелигентни мрежи изисква наличие на стабилна, дългосрочна политическа рамка; призовава Комисията да предложи амбициозни стратегии, политики и цели за 2030 г. за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, както и за емисиите на парникови газове, с цел да се осигури бъдеща сигурност на инвеститорите и взаимосвързаните сектори и да се улесни създаването на интелигентна енергийна система;

8.  Припомня, че в повечето сценарии на Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. правилната интеграция на разпределеното производство на енергия от възобновяеми източници ще бъде непостижима без изграждането на местни и регионални интелигентни разпределителни мрежи за електричество, особено като се има предвид, че те създават информационна свързаност и свързаност на електрическото захранване между местните зони на социално-икономическо развитие, като създават условия за гъвкаво управление и необходимото подпомагане за тези променливи енергийни източници; призовава следователно да се придава по-голяма важност на разпределителните мрежи; подчертава въпреки това, че развитието на интелигентни мрежи е свързано с ефикасното транспортиране на енергията от мястото на производство до мястото на крайно потребление; посочва освен това, че добавената стойност на интелигентните мрежи е още по-голяма, тъй като те осъществяват обмен в по-разширен мащаб, например на национално или дори на европейско равнище, а контролът на търсенето на електроенергия на това равнище чрез разпределяне на търсенето предоставя нови възможности за премахване на потреблението (източниците на потребление), когато местното производство е твърде слабо (или твърде силно);

9.  Призовава за по-гъвкав подход в регламентите и директивите на ЕС относно вътрешния пазар за намаляване на пречките за специфични за всеки регион решения по отношение на мерките за производство, доставка и съхранение на енергия и за енергийна ефективност, както и за съчетаването на тези мерки, включително публично-частни партньорства и трансгранични проекти;

Интелигентни енергийни системи

10.  Подчертава, че за да бъде успешно въвеждането на интелигентни мрежи, следва да се разработи стратегия за регионите и местните общности, насочена към интелигентните енергийни мрежи, като интелигентните мрежи станат част от регионалната енергийна система и включват голям дял енергия от възобновяеми източници, включително децентрализирани производствени съоръжения, съчетани с управление на търсенето, мерки за енергийна ефективност, увеличаването на икономията на енергия, решения за интелигентно съхранение, транспортния сектор (е-транспорт) и увеличен обмен със съседните мрежи;

11.  Отбелязва ролята на интелигентните измервателни уреди за способстване на двупосочната комуникация, тъй като те създават условия за точно фактуриране за потребителите и за по-активно участие на потребителите, като последните приспособяват своите навици съобразно периодите на завишено производство и спад на производството на енергия; подчертава,че на гражданите следва да бъдат предоставени всички предимства на интелигентната енергийна система и че гражданската ангажираност увеличава поведенческата ефективност, а по този начин води като цяло до по-съществена икономия на енергия посредством отворени протоколи; подчертава отговорността на ОРС в качеството на доставчици на услуги на местните, регионалните или националните органи за гарантиране на достъп до тази услуга от общ интерес за всички чрез обезпечаване на сигурността и стабилността на мрежата; подчертава, че всеки гражданин следва да има пряк достъп до данните за потреблението и производството, за да се осигури ефективно, безопасно и сигурно функциониране на интелигентните мрежи; настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че електроуредите (в частност пералните машини, съдомиялните машини, термопомпите, акумулаторните нагреватели и др.) могат автоматично да работят в съчетание с интелигентни измервателни уреди, като осигуряват на потребителите икономически най-изгодните тарифи;

12.  Призовава Комисията и нейната работна група за интелигентни енергийни мрежи да актуализират и разширят съществуващото определение за интелигентни мрежи, така че то да включва интелигентната енергийна система; призовава местните и регионалните органи да управляват енергопотреблението и облекчаването на натоварването и да разработят и приемат регионални стратегии, основаващи се на интелигентна енергийна система;

13.  Подчертава, че с цел гарантиране на икономическа ефективност на интелигентните мрежи за регионите е необходимо да се обединят преките и непреките ползи, като по този начин енергийният сектор се свърже с други сектори, и по-специално жилищния и транспортния сектор, а също така и околната среда, градоустройственото планиране, социалното приобщаване, управлението на отпадъците и сектора на строителството, за да се постигнат целите за икономия на енергия, като едновременно с това се извличат максимални икономически ползи и се балансират енергийните доставки и търсенето в региона;

14.  Призовава за иновации и повече инвестиции в сектора на ИКТ с цел преодоляване на основните предизвикателства пред интелигентните технологии, сред които са оперативната съвместимост на технологиите със съществуващите мрежи, както и регулаторни предизвикателства; призовава Комисията и националните и регионалните участници да създадат положителна регулаторна и инвестиционна рамка, която дава възможност за разработването на оперативно съвместими решения въз основа на ИКТ;

Положително въздействие върху заетостта на местно равнище

15.  Насърчава всички региони и местни органи да разгледат предимствата на интелигентните енергийни системи и да инвестират в тях като възможен източник на устойчиви работни места на местно равнище; подчертава, че строителната промишленост е една от основните области, в които ще бъдат създадени работни места, не само чрез преки инвестиции в интелигентни енергийни мрежи, но и чрез подпомагане на развитието на технологиите, иновациите и конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, инвестиции в мерки за енергийна ефективност и ремонт, например в жилищния сектор, както и чрез приспособяване към нови технологични решения за изграждането на енергийно ефективни жилища;

16.  Подчертава, че разгръщането на интелигентни мрежи предоставя също така възможност за повишаване на конкурентоспособността и укрепване на водещата технологична позиция на доставчиците на технологии от ЕС в световен мащаб, като например в сектора на електротехниката и електрониката, състоящ се предимно от МСП;

17.  Призовава всички региони да проучат възможностите за инвестиции в умения и обучение за тези нови работни места, като се вземе предвид, че значителен брой нови работни места на местно равнище могат също да бъдат създадени в сферата на услугите в областта на ИКТ, транспортния сектор, секторите, доставящи интелигентно оборудване, инфраструктура и услуги, например за нови съоръжения, а също така и да избегнат недостига на специализирана работна ръка и да създадат условия за приспособяване към потребностите, които възникват вследствие на появата на нови професии в съответната област; призовава държавите членки и регионите да подкрепят образователни инициативи на академично равнище и сред едноличните стопански субекти в областта на енергията от възобновяеми източници, като например създаването на технически образователни специалности в областта на околната среда и нови програми за придобиване на професионален опит, например в областта на изграждането и поддръжката на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници; подчертава,че регионите, които успешно прилагат интелигентна енергийна система, могат да привлекат допълнителни работни места в региона под формата на специализирано обучение чрез откриването на технически университети и колежи с експертен опит в тази област; призовава регионите да си взаимодействат във връзка с интелигентната специализация и приветства схемите, при които знанията се споделят на междурегионално и трансгранично равнище; обръща внимание на инициативите, по които работи Европейският институт за иновации и технологии (ЕИИТ) в рамките на общността на знание и иновации „Иноенърджи“ („InnoEnergy“), за научни изследвания и развитие във връзка с интелигентните мрежи и обучението на специалисти в този сектор; обръща внимание освен това на новите възможности за създаване на регионални иновационни схеми (РИС);

18.  Подчертава, че публичните инвестиции в интелигентни енергийни системи, включително чрез ЕСИФ, могат да насърчат създаването на възможности за устойчива заетост на местно равнище, да породят взаимодействия и положителни въздействия върху заетостта, както и дългосрочни ползи на местно равнище за регионите в икономическата и социалната сфера и в сферата на околната среда; те могат също така да бъдат използвани като инструмент за преодоляване на икономически предизвикателства, особено в региони в държавите, засегнати от кризата;

Ролята на гражданите

19.  Подчертава, че успехът на интелигентните енергийни системи, както показват проучванията на най-добрите практики и водещите примери, често се дължи на ангажираността на местно равнище на отделните граждани, кооперативи, местни общности или на съчетаните действия на тези участници; признава, че подобна ангажираност увеличава приемането на инвестиции във всички елементи на интелигентните енергийни системи; подчертава, че на гражданите следва да се предоставя по-качествена информация, както и стимули, като например механизми за динамично ценообразуване и подходящи инструменти на ИКТ, така че те да могат да бъдат включвани на всички етапи на интелигентната енергийна инфраструктура, производството и енергийното и мрежовото планиране на разпределението;

20.  Подчертава значението, предвид техническия характер на интелигентните мрежи, на информирането и повишаването на осведомеността на потребителите, така че те да станат информирани производители потребители, които са запознати с възможностите, предоставяни от тези мрежи, особено по отношение на тяхната връзка с интелигентните измервателни уреди; подчертава колко е важно повишаването на осведомеността да бъде насочено към младите хора посредством образователни програми за учениците в средните и професионалните училища;

21.  Призовава Комисията да премахне пречките и регулаторните и правните предизвикателства за местната ангажираност в действащото законодателство на ЕС, по-специално в правилата за държавната помощ; приканва държавите членки да подкрепят възможностите за изкупуване на енергия и споделянето на енергия на местно равнище, не само двупосочно между мрежата и крайните потребители, но и трансгранично и между единиците крайни потребители, като се насърчава ангажираност в местното енергийно производство и споделяне на произведената на местно равнище енергия;

22.  Подчертава, че въвеждането на интелигентни енергийни системи ще промени значително частната и обществената сфера, тъй като доставките на електричество ще бъдат свързани със събирането на данни и съобщавани в реално време; призовава следователно за прозрачни процедури на всички равнища, чрез включване на всички участници, в това число гражданите, предприятията, промишлеността, местните органи, ОРМ, операторите на преносни системи (ОПС), местните и регионалните служби за защита на данните или омбудсманите и доставчиците на технологии за интелигентни енергийни мрежи;

Защита на данните и неприкосновеност на личния живот

23.  Подчертава, че интелигентните енергийни системи ще функционират посредством огромно количество лични данни и много профили и че това ще е предпоставка за висок риск от нарушаване на сигурността на данните; подчертава необходимостта от високи стандарти за интелигентните измервателни уреди по отношение на защитата на личните данни и поверителността на данните и от предоставяне на гражданите на възможност да решават и контролират кои данни освен абсолютния минимум, необходим за доставката на енергия, да се предоставят на мрежовите оператори; отбелязва своята загриженост по-конкретно относно сигурността на системите на интелигентните мрежи и ползите за потребителите от интелигентните измервателни уреди и призовава за по-задълбочена оценка на тази област, както и за допълнителни проучвания относно защитата и неприкосновеността на данните във връзка с измервателните уреди; подчертава следователно, че личните данни трябва да бъдат защитени без изключение, за да останат защитени и сигурни; подчертава освен това, че сигурността на данните трябва да бъде част от стратегиите за разгръщане на интелигентните мрежи;

24.  Подчертава необходимостта от подобряване на нормативната база и практиката в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот при инсталирането на интелигентни измервателни уреди; подчертава, че гарантирането на защитата на личните данни и тяхната неприкосновеност за всички хора и домакинства, които са свързани с мрежата, е задължително условие за функционирането и разгръщането на интелигентните мрежи; подчертава, че събраните данни следва да се използват единствено за гарантиране на сигурността на енергийните доставки; призовава държавите членки да прилагат правилата за защита на данните, като същевременно поддържат и развиват взаимодействия чрез телекомуникационните и енергийните мрежи, както и да подкрепят правата на физическите лица в тази област; подчертава, че от гледна точка на събирането на данни за интелигентните енергийни системи следва да се разработят стандарти с цел да се гарантира, че се предоставят единствено релевантни данни, за да се гарантира сигурността на доставката на електроенергия, да се гарантира, че не се разкриват данни на трети страни, да се гарантира, че клиентите имат правото да проверят и заличат събраните данни, ако те са престанали да бъдат необходими за целите, за които са били събирани или обработвани, както и за да се гарантира, че гражданите запазват собствеността върху данните си и са в състояние да упражняват контрол по отношение на страните, на които предоставят достъп до тези данни;

25.  Изисква от Комисията да издаде допълнителни насоки за използването на лични и други видове данни, налични в интелигентните мрежи, с оглед на преразгледаното законодателство на ЕС в областта на защитата на личните данни и договорените правила относно собствеността върху тези данни и тяхното управление от страна на ОРС, доставчиците или други търговски субекти;

Рамка за успешни интелигентни енергийни системи

26.  Призовава Комисията да предприеме мерки за ускоряване на разгръщането на интелигентни мрежи и да съсредоточи вниманието си върху следните аспекти: стимулиране на инвестициите и предоставяне на финансови стимули в тази област, разработване на технически стандарти, гарантиране на защитата на данните за потребителите, създаване на регулаторна рамка за предоставяне на стимули за разгръщане на интелигенти мрежи, гарантиране на отворен и конкурентоспособен пазар на дребно в интерес на потребителите и осигуряване на постоянна подкрепа за иновациите в технологиите и системите;

27.  Подчертава, че съгласно новите разпоредби относно ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г. държавите членки са задължени да съсредоточат средствата от ЕСИФ в инвестиции за интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа; отбелязва, че ще бъде определен минималният дял, така че регионите да съсредоточат, в зависимост от своето равнище на икономическо развитие, най-малко 20 % от средствата от ЕФРР в инвестиции в енергийния преход, като се наблегне по-специално на интелигентните мрежи, производството и разпределението на енергия от възобновяеми източници, енергийната ефективност, икономията на енергия, комбинираното производство на топлоенергия и електроенергия и нисковъглеродните стратегии, с особен акцент върху градските райони, както и енергията от интелигентни мрежи на равнището на разпределението; подчертава факта, че публичното финансиране продължава да бъде от решаващо значение за насърчаване на частните инвестиции в научните изследвания и развитието и в демонстрационните проекти в областта на интелигентните мрежи; посочва, че Кохезионният фонд също създава условия за инвестиции в тази област; призовава държавите членки да използват тази нова възможност по най-добрия възможен начин; посочва,че по отношение на инвестициите, които не са обхванати от задължителната тематична концентрация, ЕФРР може да бъде използван и за подкрепа на изграждането на интелигентни системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия и за включване на разпределеното производство на енергия от възобновяеми източници;

28.  Подчертава, че ЕСИФ служат за катализатори за инвестициите и че тъй като при финансирането и процеса на вземане на решения са включени няколко териториални равнища, многостепенното управление е важно за успешното прилагане; приветства възможностите за допълнително финансиране в рамките на програмата „Интелигентна енергия – Европа“;

29.  Приветства поставянето на силен акцент върху интелигентните енергийни проекти от общ интерес в рамките на Механизма за свързване на Европа, като в същото време изразява съжаление, че в настоящия двугодишен списък са включени само два проекта за интелигентни мрежи; подчертава, че трябва да бъдат взети предвид и проектите, свързани с интелигентните мрежи на равнището на разпределителната система; подчертава, че инфраструктурните проекти трябва да изпълняват критериите за устойчивост и конкурентоспособност и да бъдат подкрепени от интегриран подход, който да се гарантира чрез привличане за участие на операторите на разпределителни системи; подчертава също така значението на развитието на междусистемните енергийни връзки в Средиземноморието в посока север – юг;

30.  Призовава Комисията да намали броя на пречките пред инвестирането в интелигентни енергийни системи, в частност чрез разширяване на обхвата на освобождаването в рамките на модернизирането на държавната помощ, за да се даде възможност за оказване на обществена подкрепа на всички елементи от регионалните и местните интелигентни енергийни системи, включително междусекторни инвестиции и операции; настоятелно призовава интелигентните енергийни системи да бъдат включени като категория в бъдещия регламент на Комисията, определящ някои категории помощ за съвместими с вътрешния пазар при прилагане на членове 107 и 108 от Договора (ОРГО) и да се приспособят разпоредбите относно другите категории за групово освобождаване, които са свързани с изграждането на интелигентни енергийни системи;

31.  Подчертава, че оперативната съвместимост е от решаващо значение за интелигентната инфраструктура, тъй като регулаторната несигурност и различните стандарти забавят разрастването на интелигентната инфраструктура; призовава следователно за по-добро сътрудничество между различните организации за Европейски технически стандарти; подчертава, че отворените стандарти са необходими в подкрепа на оперативната съвместимост и за ускоряване на технологичното разработване и използване;

32.  Призовава Комисията да предприеме мерки за премахване на основните пречки, като например липса на оперативна съвместимост и стандарти (стандартизираните конектори биха намалили разходите и биха осигурили възможност за свързването и на малки децентрализирани енергийни източници (ДЕИ) (или малки приложения за децентрализирани източници), несигурност относно ролите и отговорностите в новите приложения за интелигентни мрежи, несигурност по отношение на поделянето на разходите и ползите и съответно по отношение на новите бизнес модели, съпротива на потребителите спрямо участието им в изпитвания; спектърът от регулаторни разпоредби в Европа би могъл да възпрепятства до голяма степен прилагането на резултатите от проекта в различните държави;

33.  Припомня мандата за стандартизация от 2011 г. в подкрепа на разгръщането на европейска интелигентна мрежа със срок на приключване през 2012 г.; приветства напредъка, постигнат в рамките на този мандат, но подчертава, че е необходима още работа; призовава Комисията да започне диалог с органите по стандартизация, за да ускори завършването на тяхната работа и – ако счете това за необходимо – да издаде нов мандат;

34.  Призовава държавите членки да продължат сътрудничеството и обмена на най-добри практики в рамките на форумите на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) относно регулацията на националните ОРС; отбелязва същевременно разнообразието в организацията на ОРС, вследствие на което някои държави членки имат един-единствен ОРС, докато други разполагат с над 800; насърчава държавите членки да работят в по-тясно сътрудничество помежду си; призовава държавите членки и Комисията да договорят единна система за класификация, която да определя кога дадена организация трябва да се счита за оператор на преносна мрежа, оператор на разпределителна мрежа или комбиниран оператор;

35.  Призовава Комисията да прецени дали е необходимо да представи предложения, в съответствие с третия пакет за вътрешния енергиен пазар, за разработването и популяризирането на интелигентните мрежи, което трябва да продължи да се обезпечава чрез последователни действия от страна на Комисията, тъй като това би създало условия за включването във все по-голяма степен на повече участници на пазара и би засилило евентуалните взаимодействия при разгръщането, развитието и поддръжката на далекосъобщителните и енергийните мрежи; подчертава при все това, че тези предложения следва да бъдат интегрирани в рационална регулаторна рамка съгласно принципите, установени от Комисията;

36.  Призовава за сътрудничество при изграждането на интелигентни мрежи на европейско, национално и регионално равнище; счита, че интелигентните мрежи предлагат значима възможност за увеличаване на иновациите, научните изследвания и развитието, за създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост на местно и регионално равнище, по-специално по отношение на МСП;

37.  Призовава регионите да установят връзки помежду си и да споделят ползите, знанията и добрите практики, както и да си сътрудничат по отношение на анализа на разходите и ползите на интелигентните енергийни системи в рамките на целите за териториално сътрудничество на ЕСИФ; призовава Комисията да създаде транснационална мрежа за регионите с интелигентни енергийни системи; приканва трансграничните региони да използват правния инструмент на Европейската група за териториално сътрудничество за съвместно създаване и управление на услуги от общ икономически интерес в областта на енергията от възобновяеми източници и икономията на енергия и инфраструктурата от интелигентни енергийни мрежи в подобна мрежа;

38.  Подчертава значението на инициативите от рода на Споразумението на кметовете, което е основното европейско движение, включващо местни и регионални органи в борбата с изменението на климата и което се основава на доброволния ангажимент на страните по него да изпълнят и надвишат целта на ЕС за 20-процентно намаляване на СО2 чрез повишаване на енергийната ефективност и разработването на възобновяеми източници на енергия, което потвърждава и поддържа усилията на местните органи за прилагането на политики за устойчива енергетика; подчертава, че местните администрации са от решаващо значение за смекчаването на последиците от изменението на климата, още повече като се има предвид, че 80 % от потреблението на енергия и емисии на CO2 са свързани с градски дейности;

o
o   o

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Комитета на регионите.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 256.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(6) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.
(7) ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.
(8) OВ C 82, 1.4.2008 г., стр. 1.
(9) ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 15.
(10) OВ C 25, 26.1.2013 г., стр. 1.
(11) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
(12) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1.
(13) Приети текстове, P7_TA(2013)0374.
(14) Приети текстове, P7_TA(2013)0017.
(15) Приети текстове, P7_TA(2013)0345.


Малки земеделски стопанства
PDF 349kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно бъдещето на малките земеделски стопанства (2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид целите на общата селскостопанска политика, определени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално „да се увеличава селскостопанската производителност чрез подкрепа на техническия прогрес и осигуряването на рационално развитие на селскостопанското производство и максималното използване на производствените фактори, по-специално на работната сила“ и „да се осигури приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, в частност посредством увеличаването на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи тази дейност“,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета(1), и по-специално членове 32 и 61 от него съответно относно преразпределителните плащания и схемата за дребни земеделски стопани,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(2), и по-специално член 7 и член 19 съответно относно тематичните подпрограми и относно развитието на стопанството и стопанската дейност,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 май 2011 г., озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливите доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа(3),

—  като взе предвид аналитичния доклад от 2013 г. „Полупазарната дейност в областта на селското стопанство — нейната стойност и посоки на развитие“, на Тематичен отдел Б на Парламента (Структурни политики и политика на сближаване) ,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0029/2014),

A.  като има предвид, че малките земеделски стопанства са подложени на непрекъснат натиск от демографски, търговски и технологичен характер, което води до постепенна дезаграризация и обезлюдяване на селата в регионите, в които тези стопанства преобладават, включително до масово прекратяване на отглеждането на животни в малки стада и на отглеждането на специфични местни култури;

Б.   като има предвид, че малките земеделски стопанства представляват модел на селско стопанство със социален характер, който понастоящем все още преобладава в ЕС и който може и трябва да съществува редом с други модели на селско стопанство от по-едър мащаб и с по-изразена пазарна ориентация;

В.  като има предвид, че малките земеделски стопанства изпълняват не само производствени функции, но също така и съществени функции, свързани с предоставянето на обществени блага; като има предвид, че това включва роли, свързани с околната среда и ландшафта (като допринасят за запазването както на характерния ландшафт на европейското село, така и на биоразнообразието в селските райони), социални роли (осигуряване на прехрана за милиони хора в Европа, предотвратяване на бедност и създаване на резерви от работна сила за промишлеността и други сектори на икономиката, например туризма) и културни роли (съхраняване на прекрасни традиции, обичаи и други нематериални исторически ценности и производство на регионални и традиционни изделия);

Г.   като има предвид, че малките земеделски стопанства създават добри условия за селскостопанска дейност, благоприятни както за околната среда, така и за здравето на животните;

Д.   като има предвид, че обезлюдяването и масовото напускане на селските общини засягат изключително неблагоприятно условията на живот в тях, а оттам – и качеството на живот и условията на труд на земеделските стопани – и често са определящ фактор при решенията за запазване или изоставяне на малките стопанства; като има предвид, че създаването на устойчиви перспективи, по-специално за младите хора, в селските райони е от жизненоважно значение за бъдещето на малките земеделски стопанства;

Е.   като има предвид, че в някои територии присъствието и оцеляването на малките земеделски стопанства представлява гаранция за източник на доходи и ограничава обезлюдяването;

Ж.   като има предвид нестабилността на цените на пазара, която често се задълбочава поради наличието на прекупвачи, които диктуват цените, като се възползват от уязвимостта на производителите;

З.  като има предвид, че малките земеделски стопанства по правило са по-гъвкави и по-лесно се приспособяват към пазарните кризи;

И.  като има предвид, че много малки земеделски стопанства се специализират и обединяват в организации на производители, което им позволява да предявяват основателни претенции да произвеждат за пазара на храни на равна основа с по-големите стопанства;

Й.  като има предвид, че е необходим по-широк подход за решаването на проблемите на малките земеделски стопанства; като има предвид, че подкрепата за възможните алтернативни приходи и перспективата за диверсификация, както и създаването на работни места извън сферата на селското стопанство и предоставянето на публични услуги в селските райони имат жизненоважно значение за бъдещето на малките земеделски стопанства и селските общности;

К.  като има предвид, че малките земеделски стопанства не се вземат предвид в достатъчна степен в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП), и като има предвид, че сред причините за това са фактът, че структура на подпомагане в рамките на ОСП принципно се основава на размера на площите и на предходния обем на производството и поради това не е в състояние да реагира по подходящ начин на ситуацията и функционирането на малките земеделски стопанства, фактът, че някои държави членки определят минимални прагове за финансиране по втория стълб, и невъвеждането от държавите членки на изпълнителни разпоредби, съобразени с нуждите на този вид земеделски стопанства;

Л.  като има предвид трудностите пред малките земеделски стопанства при осигуряването на финансова подкрепа, произтичащи наред с другото от затруднения достъп до финансиране по програмите на Съюза поради невъзможността да отговорят на критериите за допустимост, свързани с капитала и/или капацитета, или от ниската им кредитоспособност или дори липсата на такава;

М.  като има предвид, че малките стопанства в най-отдалечените региони следва също да получат особено внимание с оглед на двойния натиск, на който са изложени при упражняването на дейността си;

Н.  като има предвид, че допълнителните и съпътстващите печалби са от голямо значение за много от малките земеделски стопанства;

O.  като има предвид, че някои видове малки земеделски стопанства, като например семейните земеделски стопанства, действат като буфер срещу пълното обезлюдяване, като предоставят най-малко минимални равнища на прехрана и доходи,

П.  като има предвид, че в някои случаи собствениците на малки земеделски стопанства не получават достатъчно административна подкрепа или качествени консултантски услуги; като има предвид, че държавите членки често създават ненужна бюрокрация и че някои собственици на малки земеделски стопанства не разполагат с достатъчно ресурси и опит, за да преминат ефективно съответните административни процедури;

Р.  като има предвид, че поради географската си разпръснатост земеделските производители имат по-слаби преговорни позиции в рамките на хранителната верига в сравнение с останалите участници на пазара, и като има предвид, че това е особено изразено при малките земеделски стопанства;

С.  като има предвид специалната роля на малките земеделски стопанства за поддържането на жизнеспособността на някои райони, като например планинските, по-слабо облагодетелстваните и най-отдалечените райони, както и на онези, в които поради географски или морфологични ограничения земеделието е една от малкото, ако не и единствената икономически устойчива дейност;

Т.  като има предвид, че равнището на доходите и жизненият стандарт на семействата, които се издържат от труд в малки земеделски стопанства, са много по-ниски от тези на работещите в пазарно ориентираните земеделски стопанства или в други стопански отрасли;

У.  като има предвид, че голям брой по-малки земеделски стопанства не могат да се издържат само от земеделие и че са необходими алтернативни източници на доходи за гарантиране на съществуването им; като има предвид същевременно, че по-малките земеделски стопанства следва да се ориентират все повече към рентабилност и производителност на своята дейност;

Ф.  като има предвид, че малките земеделски стопанства в много райони са източник на препитание за семейства, които нямат възможност да намерят други източници на доходи;

Х.  като има предвид, че липсват достатъчно достоверни данни относно положението на малките земеделски стопанства и влиянието на инструментите на ОСП в този сектор, както и че определението за малки стопанства е много различно в отделните държави членки;

Ц.  като има предвид, че някои малки земеделски производители, като например пчеларите, не притежават или не обработват земя, което ги изключва от схемата за малки земеделски производители;

Ч.  като има предвид, че Общото събрание на ООН обяви 2014 г. за международна година на семейното земеделие;

1.  Призовава държавите членки и Европейската комисия да предприемат подходящи действия в рамките на новата обща селскостопанска политика и да изготвят насоки за периода след 2020 г., в които да се обърне по-голямо внимание на специфичните нужди на малките семейни земеделски стопанства, които представляват важен елемент в европейския модел селско стопанство и са ядрото на многофункционалното развитие на селските райони, както и на устойчивото развитие на регионите като цяло;

2.  Призовава за продължаване на политиката на подкрепа за уедряването на земеделската земя и отпускането на плащания към земеделските стопани, участващи в схемата за дребни селскостопански производители, които окончателно са прехвърлили земята си на друг земеделски стопанин, като ефективно средство за подобряване на структурата на земеделското производство;

3.  Счита, че главната цел на действията по преструктуриране не трябва да се изразява в простото намаляване на броя на малките земеделски стопанства, тъй като то не води до повишаване на конкурентоспособността на едрите земеделски стопанства; във връзка с това призовава държавите членки да подготвят съответните решения и модели за развитие на малките земеделски стопанства, съобразени със съответните характеристики на селското стопанство на дадената държава и с регионалните различия, за повишаване на конкурентоспособността, жизнеспособността и доходността на малките земеделски стопанства, за насърчаване на предприемачеството, създаване на работни места и ограничаване на обезлюдяването на селските райони;

4.  Счита, че трябва неотложно да се противодейства на процеса на напускане и обезлюдяване на селските райони, за да може да се предложи на малките земеделски стопанства съответна среда в местата, където са установени, а с това и дългосрочна перспектива за тях; призовава държавите членки да използват ефективно наличните средства от ЕС, за да насърчават изграждането на инфраструктура, на образователни, медицински заведения, заведения за грижа и детски заведения, достъпа до високоскоростен интернет и създаването и развитието на малки и средни предприятия (МСП) в селските райони, за да се гарантират еднакви условия на живот в града и селото; препоръчва усилията да бъдат насочени към създаването на устойчиви перспективи за бъдещето на младите хора, хората с високо образование и жените;

5.  Призовава за увеличаване на преките продажби, като например на традиционни изделия, на местните и регионалните пазари, развитие в малките земеделски стопанства на устойчиви, отговорни форми на преработка на продуктите и на основна и пропорционална система за контрол; приканва Комисията и държавите членки да преразгледат съществуващите разпоредби относно безопасността на храните с оглед намаляване на тежестите и премахване на пречките, които те могат да предизвикат пред развитието на преработката и продажбата на храни от малките земеделски стопанства; насърчава Комисията и държавите членки да създадат платформа за обмен на най-добри практики по отношение на регулирането и контрола на преработката, извършвана в малките земеделски стопанства; призовава също така регионалните органи към по-голяма активност с оглед на развитието на инфраструктурата за преки продажби, включително на местни и градски пазари, като по този начин се улесни придобиването от потребителите на евтини, здравословни и висококачествени земеделски продукти;

6.  Счита, че в процеса на разрешаване на проблемите на малките земеделски стопанства освен ОСП трябва да бъдат включени и други политики на ЕС, включително политиката на сближаване, за да се допринесе за подобряването на техническата инфраструктура и достъпа до публични услуги в селските райони, а средствата на Европейския социален фонд следва да се използват за финансирането на общностни и социални действия, свързани със социалното приобщаване, образованието, обученията и трансфера на знания; освен това счита, че тъй като тези стопанства нямат значимо влияние върху пазара, може да се разреши допълнително подпомагане от национални средства в съответствие с правила, договорени с Комисията, и без да се възпрепятства конкуренцията;

7.  Насочва вниманието към натиска нагоре върху цените на земеделската земя, породен от предстоящата дерегулация на пазара за земя в новите държави членки; посочва, че дребните селскостопански производители ще бъдат засегнати най-силно от покачващите се цени на земята;

8.  Призовава държавите членки да осигурят включването в техните образователни системи на подходяща инфраструктура за професионално обучение по селско стопанство;

9.  Насочва вниманието върху натиска нагоре върху цените на земеделската земя в резултат на разрастването на градовете;

10.  С удовлетворение приветства създаването в рамките на първия стълб на новата ОСП на система за подпомагане на дребните селскостопански производители, но въпреки това счита, че е опростена единствено формата на трансфера, а ниските ставки на директните плащания не дават възможности за развитие, т.е. тези действия не са достатъчни, за да се подобри положението на малките земеделски стопанства в ЕС; счита, че следва да се създаде механизъм, който да позволи на малките земеделски стопанства да подават многогодишни заявления за преки плащания, които да бъдат актуализирани само в случай на промени в съответното стопанство;

11.  Отново насочва вниманието към значителните разлики между земеделските субсидии, отпускани в отделните държави членки, които са в ущърб на новите държави членки;

12.  Подчертава, че поради доброволния характер на схемата за малки земеделски производители в рамките на първи стълб на ОСП е необходимо да бъдат разгледани и използвани всички възможности за подпомагане на дребните производители в рамките на втори стълб;

13.  Счита, че освен тези мерки е необходимо да се намери ефективен начин за подпомагане на онези малки земеделски производители, чиято дейност и производство не са свързани с притежаването и/или използването на земеделски земи;

14.  Призовава държавите членки да създадат подходящи финансови инструменти, например под формата на микрокредити, субсидирани лихви по заеми, финансов лизинг, покриване на първите вноски или гарантиране на кредитите; счита освен това, че регионалните и местните органи следва да бъдат включени в процеса на това подпомагане;

15.  Подчертава, че изискванията за добри селскостопански практики, както и европейските и съответните национални правила, особено по отношение на селскостопанската продукция и защитата на потребителите, са обвързващи дори и за малките земеделски стопанства и поради това е необходимо собствениците им да притежават минимални квалификации; във връзка с това призовава Европейската комисия и държавите членки да обсъдят как да се гарантира общото придобиване на тези квалификации и приспособяването им към потребностите на малките земеделски стопанства;

16.  Призовава за по-точно приспособяване на безплатните консултации за нуждите на малките земеделски стопанства, опростяване на процедурите, свързани с информацията, обучението, оценката на риска и здравния контрол, провеждане на информационни кампании, разпространяване на най-добри практики в областта на късите вериги на снабдяване с хранителни продукти, предоставяне на техническа помощ при кандидатстване за помощ от ЕС, както и предоставяне на консултации с цел подпомагане на малките земеделски стопанства в приспособяването на профила на производствената им дейност към техния производствен и екологичен потенциал;

17.  Подчертава необходимостта от сдружаване на малките земеделски стопанства в организации, групи на производители и кооперации и провеждане на общи маркетингови кампании; счита, че всички видове сдружаване на малките земеделски стопанства под формата на кооперации, организации на производители или обединяване на ресурси, включително машини, следва да получават специално подпомагане в рамките на механизмите на ЕС и националните механизми;

18.  Счита, че малките земеделски стопанства, разположени в планинските райони, районите в неблагоприятно положение и най-отдалечените райони, следва да могат да се възползват от обвързано с производството подпомагане, като например за животновъдство, при положение че изпълняват и определени функции, свързани с околната среда;

19.  Счита, че повече от всякога селскостопанските дейности са от стратегическо значение, факт, който следва да се вземе съответно предвид от всички държавите членки при търсенето на решения, които да позволят на дребните земеделски производители да продължат дейността си, така че да се постигне равновесие между продажните цени на селскостопанските продукти и производствените разходи;

20.  Призовава държавите членки да включат в програмите си по І и ІІ стълб подпрограми и мерки, насочени към малките земеделски стопанства; посочва, че по-специално малките земеделски стопанства трябва да предприемат допълнителни и съпътстващи дейности, например в туристическия сектор, за да си осигурят достатъчно приходи, във връзка с това подчертава, че е от особена важност да има добре осигурен със средства втори стълб на ОСП и програми за развитие на селските райони, съобразени с потребностите на малките земеделски стопанства;

21.  Препоръчва обхватът на системата за земеделска счетоводна информация да бъде разширен с цел проучване на положението на малките земеделски стопанства и въздействието на ОСП върху тях и програмиране на тяхното развитие;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
(3) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 22.


Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС
PDF 388kWORD 88k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който ангажира Съюза да работи за „силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда“,

—  като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве“,

—  като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие“,

—  като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза“,

—  като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 относно услугите от общ (икономически) интерес, приложен към него,

—  като взе предвид член 26 от ДФЕС, който предвижда, че „вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали в съответствие с разпоредбите на Договорите“;

—  като взе предвид членове 49 и 56 от ДФЕС относно свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги в рамките на Съюза,

—  като взе предвид членове 101 и 102 от ДФЕС относно правата за конкуренцията, които се прилагат за предприятията,

—  като взе предвид член 169 от ДФЕС относно насърчаването на интересите на потребителите и осигуряването на високо равнище на защита на потребителите,

—  като взе предвид Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пощенските услуги, изменена от Директива 2002/39/ЕО и Директива 2008/6/ЕО,

—  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар,

—  като взе предвид Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО,

—  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 ноември 2012 г., озаглавена „Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС“ (COM(2012)0698),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2013 г., озаглавено „ Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки.Повишаване на доверието в услугите по доставка и насърчаване на продажбите онлайн“(COM(2013)0886),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 април 2013 г., озаглавен „План за действие за електронната търговия за периода 2012-2015 г. — актуално състояние през 2013 г.“ (SWD(2013)0153),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2012 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж“ (COM(2012)0784),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)“ (COM(2010)0245),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 декември 2012 г., озаглавен „Индекс за развитие на пазарите на дребно — Как пазарите да работят в полза на потребителите — осмо издание“ (SWD(2012)0432),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено „Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 януари 2013 г., озаглавено „План за действие „Предприемачество 2020 г.“ — Възраждане на предприемаческия дух в Европа“ (COM(2012)0795),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2011 г., озаглавено „Малък бизнес, голям свят — ново партньорство за подпомагане на МСП да се възползват от глобални възможности“ (COM(2011)0702),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2013 г.“ (COM(2012)0750),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 година до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „За Акт за единния пазар — За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика — 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г. до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Акт за единния пазар II“ (COM(2012)0573),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ (COM(2011)0206),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 октомври 2007 г., озаглавено „Програма на ЕС за товарния транспорт: Насърчаване на ефективността, интеграцията и устойчивостта на товарния транспорт в Европа“ (COM(2007)0606),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2012 г. относно цифровия единен пазар и управлението на единния пазар,

—  като взе предвид резолюцията си от 4 юли 2013 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар(1),

—  като взе предвид резолюцията си от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар(2),

—  като взе предвид резолюцията си от 21 септември 2010 г. относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия(3),

—  като взе предвид своите резолюции от 6 април 2011 г. относно единния пазар за европейците(4), относно единния пазар за предприятията и растежа(5) и относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(6),

—  като взе предвид резолюцията си от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(7),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по транспорт и туризъм (A7‑0024/2014),

A.  като има предвид, че електронната търговия е канал с огромен потенциал за борба с икономическата и финансова криза, укрепване на единния пазар и създаване на икономически растеж и заетост в Европейския съюз; като има предвид, че съобщението на Комисията от януари 2012 г. относно електронната търговия и интернет услугите определя доставките на стоки, купени по интернет, като един от петте най-важни приоритета за стимулиране на електронната търговия до 2015 г., и като има предвид, че тяхното значение беше потвърдено от Съвета и от Парламента;

Б.  като има предвид, че пазарът на електронна търговия в ЕС нарасна с над 20% през 2012 г.; като има предвид, че по-специално за трансграничната електронна търговия се предвижда четирикратно увеличаване; като има предвид, че пазарът за доставки на колетни пратки претърпява радикални трансформации с навлизането на пазара на нови доставчици, инвестициите в иновации и с възникването на нови услуги;

В.  като има предвид, че ефективните и надеждни услуги за доставки са основен стълб на реалния и ефективен цифров единен пазар и оказват значително въздействие за улесняването на електронната търговия и изграждането на доверие между продавачи и купувачи;

Г.  като има предвид, че трансграничните доставки са считани за пречка от 57 % от търговците на дребно, а един от всеки двама потребители заявява, че се притеснява при доставките при трансгранични операции; като има предвид, че опасенията за доставките (включително връщането на продукта) и високите разходи за доставки са двете най-големи опасения на потребителите във връзка с пазаруването по интернет, допринасящи за ниското доверие на потребителите в трансграничната електронна търговия;

Д.  като има предвид, че за да се преодолее тази ситуация, от съществено значение е да се повиши доверието на потребителите в операторите на доставките и услугите за доставки, доверието в пазара и познаването на правата и задълженията им, чрез осигуряване на повече информация, по-лесно разбиране и по-голяма прозрачност относно условията за доставяне;

Е.  като има предвид, че МСП, които търсят възможности за стопанска дейност в целия ЕС, се сблъскват с по-високи разходи, засилена сложност и липса на прозрачност, когато става дума за трансгранични доставки; като има предвид, че цените за трансгранични доставки са три до пет пъти по-високи от цените на вътрешния пазар; като има предвид, че ефективните, прости и достъпни системи за доставки са основна движеща сила на устойчивостта на бизнес моделите на МСП и тяхната способност да доставят продукти на клиенти;

Интегрираните услуги за доставки в Европа: стълб на цифровия единен пазар

1.  Подчертава, че достъпните, на приемлива цена, ефективни и висококачествени услуги за доставки са важен елемент в купуването на стоки по интернет и трябва да бъдат насърчавани, като се гарантира свободна и честна конкуренция; въпреки това отбелязва, че много потребители не са склонни да купуват онлайн, особено от други държави, поради несигурност за наличните възможности за доставка, окончателната доставка, разходите за доставяне или надеждността;

2.  Приветства Зелената книга, публикувана от Комисията с цел идентифициране на възможните недостатъци в европейския пазар за доставки, и призовава Комисията да предприеме подходящи мерки за преодоляването им по начин, който позволява на предприятията и потребителите да се възползват напълно от възможностите, предлагани от цифровия единен пазар; подчертава, че всяко предложено действие следва да бъде съобразено с устойчивостта на процеса на доставяне и да търси начини за свеждане до минимум на отражението му върху околната среда;

3.  Отбелязва слабостите в трансграничен мащаб на конкуренцията между операторите в сферата на доставките в някои държави членки и изказва съжаление по повод на липсата на прозрачност по отношение на ценовите условия и качеството на съответните услуги; счита по-специално, че трябва да се въведат инструменти за предоставяне на информация относно офертите на всички оператори в сферата на доставките в европейски мащаб;

Поставяне на интересите на потребителите в центъра на процеса на доставяне

4.  Подчертава значението на засилването на доверието на потребителите в процеса на доставяне; счита по-голямата прозрачност и по-добрата и по-лесно сравнима информация за наличните възможности, цени и условия за доставяне за фактори от първостепенно значение за потребителите, особено по отношение на условията, при които се транспортират поръчките на потребителите, и процедурите, които трябва да се следват в случай на повреда или загубване на стоки, или закъснение при тяхното доставяне или връщане;

5.  Подчертава, че е необходимо да се насърчават мерки, насочени към гарантиране на избора на потребителя по време на покупката; отбелязва значителното разминаване между очакванията на потребителите и наличието на удобни, иновативни услуги, като например предавателни или колетни пунктове или терминали, услуги по всяко време на деня и нощта, възможности за електронно проследяване, удобни за потребителя място и час за доставка или политики за лесно връщане;

6.  Подчертава, че надеждността на услугите за доставки е от решаващо значение и че е важно да се предлагат ефикасни системи, гарантиращи, че пратките наистина стигат до желаната дестинация в рамките на разумен срок;

7.  Изтъква, че високата цена на трансграничните доставки или доставките до отдалечени места или най-отдалечени региони е една от основните причини за недоволството на потребителите; подчертава, че по-голямото наличие на финансово достъпни възможности за доставки за потребителите и търговците, включително МСП, е от решаващо значение за увеличаването на покупките и продажбите от дълги разстояния и за създаването на един действително единен пазар;

8.  Подчертава необходимостта от подобряване на географския обхват и достъпа до универсална услуга за доставка на колетни пратки в селските и отдалечените район;

9.  Счита, че за да се изгради интегриран единен пазар за колетни пратки, от съществено значение е социалното измерение да бъде стабилно и последователно и услугите за доставка да спазват правата на упражняване на труд, условията на заетост и възнаграждение и социалните и екологичните стандарти; в тази връзка отбелязва, че недекларираният труд и злоупотребите представляват риск за сектора и че отговорната и качествена заетост и непрекъснатото и подходящо обучение на служителите са важни за постигане на висококачествени услуги за доставка; подчертава, че запазването на социалното измерение и едновременно с това позволяването на достатъчно гъвкавост на пазара за доставки, за да се развива и приспособява към технологичните новости, са от ключово значение за пълното удовлетворяване на търсенето и очакванията на потребителите, като същевременно дават възможност на предприятията да им предлагат по-добри продукти, които изцяло отговарят на техните потребности и очаквания;

10.  Обръща внимание на значението на правната сигурност с оглед на осигуряването на доверието на потребителите; подчертава в тази връзка значението на правилното информиране на потребителите относно приложимото законодателство;

11.  Счита, че развитието на трансграничната онлайн търговия зависи и от доверието на потребителите и че създаването на европейска мрежа от национални центрове за решаване на проблеми като SOLVIT би допринесла за засилване на доверието на потребителите, също както и системата за бърз обмен на информация RAPEX, чрез която потребителите могат да бъдат предупреждавани относно сайтове, за които е установено, че прилагат измамни практики;

12.  Отбелязва, че все повече потребители използват уебсайтове за сравняване на цените, характеристиките или условията на доставка на продукти и услуги, предоставяни от предприятията за доставка на колетни пратки, особено по отношение на електронната търговия; приканва Комисията да приеме насоки на ЕС относно минимални стандарти за сравняване на уебсайтове въз основа на централните принципи за прозрачност, безпристрастност, качество, информация и удобство за ползване от потребителите;

13.  Призовава Комисията, съвместно с организациите на производителите и потребителите, да изработи показатели за качество на услугите за доставка, които позволяват на потребителите да сравняват по-добре едно с друго различни предложения;

Създаването на равнопоставени условия на конкуренция за МСП

14.  Подчертава жизненоважната роля на МСП за създаването на растеж, иновации и заетост, по-специално младежка заетост; подчертава, че услугите за доставки са от изключително значение за европейските МСП и че един интегриран конкурентен пазар за доставки, предоставящ различни възможности за доставки и логистична подкрепа на достъпни цени, е предпоставка за достъпа до нови пазари и за достигането до повече потребители в ЕС; подчертава, че е важно да се подобри потокът от информация към МСП, отнасяща се до възможностите за обединяване на техните обеми от колетни доставки и за иновативни решения за доставка и вземане, които ще намалят разходите за последния етап от доставката;

15.  Подчертава, че предприятията, и по-специално МСП, трябва да могат да отговорят на потребностите и очакванията на потребителите с по-прости, по-бързи, по-достъпни, прозрачни, надеждни и ефективни спедиторски услуги в контекста на трансграничната електронна търговия; подчертава, че начините на доставяне, които не отговарят на очакванията на потребителите, имат пряко въздействие върху търговската марка, имиджа и конкурентоспособността на предприятието;

16.  Отбелязва, че развитието на електронна търговия в трансграничен мащаб от страна на МСП е ограничено; насърчава сътрудничеството между МСП, както и чрез представителните им органи, с цел договаряне на по-ниски цени на доставка, по-специално посредством въвеждане на споделени онлайн платформи, и подобряване на качеството на техните услуги;

17.  Изразява загриженост относно пречките, пред които се изправят МСП поради малкия си размер; подчертава, че МСП понастоящем се сблъскват с по-високи разходи, голяма сложност поради раздробеността на европейския пазар и липса на информация относно наличните възможности и цени за доставка;

Към иновативни и оперативно съвместими решения за създаване на истински европейски пазар за доставки

18.  Отбелязва, че пощенският сектор в ЕС е раздробен от национални мрежи със слаба оперативна съвместимост и че липсва интеграция между сухопътния, железопътния и водния транспорт; приветства вече предприетите действия от операторите на пазара за доставки за въвеждане на условия, които отговарят по-добре на потребностите на онлайн търговците и потребителите, като например по-гъвкави възможности за доставка и връщане; призовава Комисията да продължи да предлага мерки за насърчаване на сектора да подобрява оперативната съвместимост и ускорява въвеждането на рационализирани процедури за изпращане и вземане на колетни пратки, насочени към намаляване на разходите, увеличаване на икономиите от мащаба за операторите по доставка, насърчаване на обединяването на малки доставки с оглед на отстъпки за количество за дребните търговци, увеличаване на наличността и качеството на услугите за доставки и предлагане на достъпни и гъвкави тарифи за транспорт както за потребителите, така и за предприятията;

19.  Счита, че в тази връзка сътрудничеството в рамките на сектора относно оперативно съвместими трансгранични системи за електронно проследяване на пратки е от особено значение; насърчава Комисията да проучи допълнително възможността за разработване на европейски стандарти за подобряване на интегрираните системи за проследяване и за насърчаване на качеството, надеждността и устойчивостта на интегрираните логистични услуги, прилагани в електронната търговия;

20.  Подчертава, че по-лесните решения за прибиране и връщане на пратките вече играят значителна роля за растежа на електронната търговия и в бъдеще могат да доведат до спад на цените и по-голямо удовлетворение на потребителите, особено при трансграничните операции; насърчава по-нататъшното сътрудничество за подобряване на оперативната съвместимост на центровете за телефонно обслужване, посветени на жалби на потребители;

21.  Призовава Комисията да създаде платформи за сътрудничество и обмен на информация между операторите в сферата на доставките с цел намиране на бързо решение на проблема със съществуващите пропуски в пазара на ЕС за доставки по отношение на иновации, гъвкавост, управлението на складовите наличности, транспорт, вземане и връщане на пратки, като същевременно се зачита правото на ЕС в областта на конкуренцията, както и да обсъди възможността за съвместно използване на инфраструктура от оператори на експресни куриерски и пощенски услуги в тяхна взаимна полза;

22.  Призовава Комисията да работи съвместно с предприятията за приемането на европейски стандарти за адресиране и етикетиране, както и стандарти за пощенски кутии, благоприятстващи електронната търговия;

23.  Призовава Комисията да проучи възможността за създаване на европейски знак за доверие за електронната търговия и дали такъв знак за доверие би могъл също така да допринесе за осигуряване на качество и надеждност за интегрираните услуги за доставки, като по този начин се гарантира доверието на потребителите в трансграничната електронна търговия, да стимулира електронните търговци на дребно и предприятията за доставки на колетни пратки да увеличат прозрачността, а също и правната сигурност, както за потребителите, така и за стопанските субекти, и да засили конкурентните предимства на предприятията, особено на МСП, и следователно да допринесе за стабилен икономически растеж и създаване на работни места; подчертава, че за да бъде ефективен, този знак за доверие следва да се основава на набор от минимални характеристики, отнасящи се до прозрачни разпоредби за защита и информация на потребителите, както и изисквания за процедури за разглеждане на оплаквания и решаване на спорове;

24.  Подчертава, че защитата на личните данни и на данните като цяло е от изключителна важност и че всички нови мерки, които се предприемат, следва се съобразяват със законодателството на ЕС за защита на данните, и по-специално на Директива 95/46/ЕО;

Наблюдение на развитието на пазара и подобряване на регулаторния надзор

25.  Признава динамичната същност на пазара за доставка на пратки, с бързо възникващи нови услуги и оператори; отбелязва, че новаторските решения в отговор на потребностите на електронните търговци на дребно и потребители вероятно ще се превърнат в ключов фактор за диференциране при конкуренцията; счита, че евентуалните законодателни мерки следва да бъдат внимателно оценени предварително, за да не засегне отрицателно динамичния характер на пазара за доставки на колетни пратки, за който не следва да бъдат създавани пречки посредством свръхрегулация; призовава Комисията да наблюдава внимателно развитието на пазара, с цел да се идентифицират всички области на потенциална неефективност на пазара, в които в бъдеще могат да бъдат необходими допълнителни действия; в тази връзка подчертава, че наблюдението на пазара следва да взема под внимание не само утвърдените пощенски оператори, но и другите видове доставчици на услуги за доставки;

26.  Изтъква, че вече съществува подходяща регулаторна рамка и призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че съществуващата регулаторна рамка е изцяло транспонирана, прилагана и изпълнявана, като се обърне особено внимание на Директивата за пощенските услуги, законодателството на ЕС в областта на конкуренцията , Директивата за алтернативно решаване на спорове и Директивата за правата на потребителите, по-специално по отношение на изискванията относно формата на договорите от разстояние;

27.  Подчертава, че ефективното прилагане на правната рамка зависи и от надзора от страна на националните регулаторни органи върху законовите задължения на пощенските оператори, по-специално по отношение на задължението за предоставяне на универсална услуга съгласно Директива 97/67/ЕО;

28.  Посочва, че сложните разпоредби относно данъка върху добавената стойност представляват съществена пречка за малките предприятия, които извършват трансгранична търговия; призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок обявеното предложение за въвеждане на единна декларация за данък върху добавената стойност;

29.  Подчертава, че незадължително европейско договорно право за договорите между предприятия и потребители би довело до чувствително опростяване и би насърчавало в по-голяма степен МСП да осъществяват трансгранични доставки на колетни пратки; призовава държавите членки да продължат в дух на конструктивност текущите преговори по европейското право за продажбите;

o
o   o

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0327.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0468.
(3) OВ C 50 E, 21.2.2012 г., стр. 1.
(4) OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 59.
(5) OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 70.
(6) OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 51.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0239.


Жените мигранти без документи в Европейския съюз
PDF 371kWORD 86k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно жените мигранти без документи в Европейския съюз (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално членове 24 и 28 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН до Общото събрание на ООН от 23 юли 2013 г., озаглавен „Насилието срещу работничките мигранти“,

—  като взе предвид член 12 от Международния пакт на ООН за икономическите, социалните и културните права,

—  като взе предвид Обща препоръка № 26 относно работничките мигранти, приета от Комитета на ООН за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените на 5 декември 2008 г.,

—  като взе предвид Международната конвенция на ООН за защита правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства,

—  като взе предвид Общ коментар № 2 на Комитета на ООН за работниците мигранти относно правата на работниците мигранти с нередовен статут и членовете на техните семейства,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие,

—  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) относно достойния труд на домашните работници,

—  като взе предвид тълкуването на член 13 и член 17 от Европейската социална харта от Европейския комитет за социални права,

—  като взе предвид членове 79, 153 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 1, 14, 31, 35 и 47 от нея,

—  като взе предвид Стокхолмската програма „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“(1),

—  като взе предвид Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването(2),

—  като взе предвид Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава(3),

—  като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни(4),

—  Като взе предвид Директива 2004/81/EО на Съвета от 29 април 2004 г. относно издаване на разрешително за пребиваване на граждани на трети страни, жертви на трафик на хора или обект на действие за улесняване на незаконна имиграция, които сътрудничат с компетентните органи(5),

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) от 2011 г., озаглавен „Основни права на мигрантите с неуредено положение в Европейския съюз“,

—  като взе предвид насоките на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) от 2012 г., озаглавени „Задържане на мигрантите с неуредено положение — съображения, свързани с основните права“,

—  като взе предвид европейския изследователски проект „Clandestino“ и проекта за движението на работниците без документи, които се финансират от Комисията по линия на Шестата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юни 2013 г., озаглавено „Четвърти годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2012 г.)“ (COM(2013)0422),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г., озаглавена „Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи“(7),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А7-0001/2014),

A.  като има предвид, че понятието „мигрант без документи“ се дефинира като гражданин на трета държава, чието присъствие на територията на държава членка не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, изложени в член 5 от Кодекса на шенгенските граници, или на други условия за влизане, престой или пребиваване в тази държава членка(8), и чието откриване от имиграционните органи би довело до решение за връщане или експулсиране;

Б.  като има предвид, че сложните обстоятелства, предизвикани от войните и утежнени от световните хуманитарни кризи, допринасят за увеличаването на потоците от бежанци, които включват голям брой жени и деца без документи;

В.  като има предвид, че държавите членки имат право да вземат решения относно собствените си имиграционни политики; като има предвид, обаче, че основните права на имигрантите трябва да бъдат защитени и гарантирани в съответствие с правото на ЕС и международното право, което е обвързващо за държавите членки;

Г.  като има предвид, че мигрантите без документи често нямат достатъчно финансови средства, което ги поставя в риск от недохранване и влошаване на здравето, и означава, че те трябва да търсят неприемливи решения за осигуряване на средства за съществуване; като има предвид, наред с това, че жените често са придружени от деца, за които трябва да се грижат, което действа като допълнителен стимул за тях да търсят възможни начини за препитание и оцеляване;

Д.  като има предвид, че поради своя правен статут мигрантите без документи не получават достъп до приемливи жилища, основни и спешни здравни услуги и образование; като има предвид, че правният статут на лица без документи не позволява те да бъдат защитени от трудова експлоатация на работното място или от физически и психически злоупотреби; като има предвид, че този правен статут не им позволява да търсят достъп до правосъдие;

Е.  като има предвид, че жените мигранти без документи и лицата на тяхна издръжка са особено уязвими по отношение на рисковете, произтичащи от техния правен статут, тъй като те са изложени в по-голяма степен от мъжете на риск от физически, сексуални и психически злоупотреби, лоши условия на труд, трудова експлоатация от страна на работодатели и двойна дискриминация въз основа на расова и полова принадлежност;

Ж.  като има предвид, че жените мигранти без документи могат да бъдат особено уязвими по отношение на трафикантите и впоследствие могат да станат жертва на трафика на хора;

З.  като има предвид, че мигрантите без документи имат ограничен достъп до социални жилища и остават зависими от пазара на частните жилища; като има предвид, че жените мигранти без документи са изложени на най-голям риск от злоупотреби под формата на физическо или сексуално насилие, извършвани от частни наемодатели;

И.  като има предвид, че за жените мигранти без документи като цяло е по-вероятно да станат жертва на насилие и злоупотреба, включително сексуална злоупотреба, и на сексуална експлоатация и трафик; като има предвид, че достъпът до държавно управлявани приюти за жени подлежи на изискването на официален документ за самоличност или разрешение за пребиваване, и като има предвид, че жертвите следователно нямат друг избор, освен да продължат да търпят ситуацията на злоупотреба с тях или да заживеят на улицата; като има предвид, че те са изправени пред риска от депортиране, ако се свържат с полицията;

Й.  като има предвид, че стереотипите, свързани с половете, са по-дълбоко вкоренени в имигрантските общности и жените мигранти са по-често жертви на различни видове насилие срещу жени, особено на принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, така наречените „престъпления на честта“, лошо отношение от страна на лица, с които поддържат близки отношения, сексуален тормоз на работното място и дори на трафик и сексуална експлоатация;

К.  като има предвид, че държавите членки се различават много по отношение на нивото на достъп до здравни услуги, които предоставят на незаконни мигранти, и по отношение на условията, които налагат на доставчиците на здравно обслужване по отношение на докладването за мигранти без документи и в други аспекти;

Л.  като има предвид, че неотложните здравни нужди на жените без документи през целия им жизнен цикъл ги поставят в непропорционално голям риск от получаване на изключително високи сметки за болнични грижи в държавите, в които те не отговарят на условията за субсидирани грижи; като има предвид, че страхът от получаването на такива сметки кара редица жени без документи да раждат вкъщи без медицинска помощ;

М.  като има предвид, че достъпът до най-основните здравни услуги, като например спешни грижи, е силно ограничен, ако не и невъзможен, за мигрантите без документи поради изискването за идентификация, високата цена на лечението и поради страха от това да бъдат забелязани и докладвани на съответните органи; като има предвид, че жените мигранти без документи са изложени на особен риск, тъй като те не получават услуги, специфични за пола им, като например услуги преди, по време на и след раждане; като има предвид, че някои мигранти без документи нямат никаква представа относно своите права на здравеопазване в държавата по местоназначение;

Н.  като има предвид, че страхът от това, да бъдат открити и докладвани пред органите, на практика не позволява на жените мигранти без документи да потърсят помощ, когато с тях се злоупотребява, дори помощ от НПО, специализирани в юридически консултации на имигранти; като има предвид, следователно, че тези мигранти на практика са лишени от възможността да познават собствените си права и те да им бъдат гарантирани; като има предвид, че поради същите причини за организациите на гражданското общество е трудно да предлагат помощ и подкрепа;

O.  като има предвид, че свързаните с проституцията пазари и индустрия в Европа до голяма степен се основават на уязвимостта на жените и момичетата мигранти, както и че много жени, които се занимават с проституция, са без документи, което води до увеличаване на насилието и уязвимостта, които по начало са присъщи на свързаната с проституцията индустрия;

П.  като има предвид, че децата мигранти, включително момичетата, в нерегистрирани семейства не могат да ходят на училище поради страха от разкриване и невъзможността им да предоставят официални документи за записване в училище; като има предвид, че подрастващите момичета без документи срещат значителни пречки по отношение на достъпа им до висше/университетско образование и обучение;

Р.  като има предвид, че нарасналото търсене на работна ръка в секторите на домакинствата и полагането на грижи привлича голям брой жени мигранти, много от които са без документи; като има предвид, че жените без документи, които са заети в този сектор, са най-уязвими по отношение на ниско заплащане, психически злоупотреби, задържане на заплати и паспорти, а понякога дори и физически злоупотреби от страна на техните работодатели; като има предвид, че за жените без документи е малко вероятно да потърсят защита в съда;

С.  като има предвид, че жените мигранти без документи, които са наети на работа, почти не разполагат с възможности да изискват справедливи условия на труд и възнаграждения поради икономическата и социалната им изолация, непознаване на основните им права и страх от депортиране;

Т.  като има предвид, че мигрантите без документи са в положение на „правен вакуум“(9);

У.  като има предвид, че жените мигранти без документи са особено уязвими по отношение на физически, психически и сексуални злоупотреби в момента на задържане и в центровете за задържане;

Препоръки

1.  Припомня, че необходимостта от защита на основните права на мигрантите без документи беше многократно подчертана от международни организации като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, в международните инструменти на ООН за правата на човека и в законодателството на ЕС; посочва, във връзка с това, Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, която забранява дискриминацията на основата на сексуална ориентация, полова идентичност или статут на мигрант, бежанец или друг вид статут;

2.  Отбелязва, че имиграционната политика и управлението на миграционните потоци са обща и съвместна отговорност на държавите — членки на ЕС;

3.  Подчертава, че лесбийките имигранти, както и би- и транссексуалните имигранти без законни документи, са жертви на двойна дискриминация и че крехкият им статут на чужденци без документи допълва тяхното сложно положение;

4.  Подчертава, че имиграцията е много актуален въпрос и че е необходима обща правна рамка относно миграционните политики, за да се защитят мигрантите и потенциалните жертви, особено жените и децата, които са уязвими спрямо различни форми на организирана престъпност в контекста на миграцията и трафика на хора;

5.  Осъжда факта, че много жени мигранти биват подвеждани в държавите, от които произхождат, с обещания за трудови договори в развити държави, а някои от тях дори биват отвличани, за да бъдат експлоатирани сексуално от организации на организираната престъпност и мрежи за трафик на хора; призовава държавите членки да увеличат усилията си в борбата с тези нечовешки практики на злоупотреба;

6.  Насърчава държавите членки да прилагат Директивата за улесняване по начин, който да не ограничава възможността за мигрантите без документи да наемат жилища на свободния пазар, с цел да се намали рискът от ситуации на експлоатация или злоупотреби;

7.  Припомня член 8 от ЕКПЧ относно зачитането на физическата неприкосновеност на всеки човек и във връзка с това насърчава държавите членки да отменят — за мигрантите без документи в най-уязвимо положение — изискването за предоставяне на документи за достъп до държавни приюти, като по-специално се отчитат специфичните нужди на бременните жени и жените, които имат малки деца или полагат грижи за други лица;

8.  Настоява да бъде взета под внимание особената уязвимост на лицата със специални нужди, като например децата и подрастващите, възрастните хора, хората с увреждания, неграмотните, представителите на малцинствата, имигрантите, които са преследвани в държавата си на произход заради своите вярвания, сексуална ориентация, физически характеристики и т.н., и жените, които са жертви на насилие, основано на пола;

9.  Отбелязва, че правото на здраве е основно право на човека и във връзка с това насърчава държавите членки да отделят политиките на здравеопазване от контрола върху имиграцията и да се въздържат от налагане на здравните работници задължението да докладват за мигранти без документи; насърчава също така държавите членки да осигурят предоставянето на подходящи грижи и подпомагане съобразно потребностите, произтичащи от пола; също така насърчава държавите членки да осигурят на длъжностните лица, занимаващи се с жени мигранти без документи, подходящо обучение по въпроси, свързани с пола, както и да се въздържат от изискването за училищата да докладват за посещаващи ги деца на мигранти без документи;

10.  Насърчава държавите членки да предоставят на жените без документи съответна психологическа, здравна и правна подкрепа;

11.  Припомня, че правата, установени в Директивата за жертвите, не са обвързани със статута на жертвите на местни лица(10); силно насърчава държавите членки, следователно, да разделят наказателното преследване на насилието срещу жените мигранти без документи от имиграционния контрол, така че жертвите да могат безопасно да докладват за престъпления;

12.  Осъжда всички форми на насилие, трафик на хора, злоупотреба и дискриминация на жени без документи; подчертава необходимостта от осигуряване на достъп до съответни предложения за помощ в такива ситуации, без страх, че това ще доведе пряко до предприемането на мерки за преустановяване на пребиваването;

13.  Призовава за прилагането на Конвенция № 29 на МОТ относно принудителния труд; призовава да се обърне внимание на особеното положение на жените, извършващи принудителен труд, което включва не само принудителна проституция, но и всички форми на недоброволен труд, също и домакинска работа, и да се защитават засегнатите жени мигранти без документи;

14.  Призовава държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят разпространението на проституцията и принудителния труд сред жените мигранти;

15.  Призовава държавите членки да осигурят правилното прилагане на защитната клауза, предвидена в член 6 от Директивата за налагане на санкции на работодателите, която изисква от държавите членки да предоставят на работниците мигранти без документи механизми за внасяне на искове срещу работодател за всяко дължимо възнаграждение; призовава държавите членки, НПО и всички други организации на гражданското общество, които работят с мигранти без документи, да провеждат осведомителни кампании за информиране на мигрантите без документи за това право;

16.  Призовава държавите членки да сложат край на дискриминиращите практики, да се борят срещу недекларирания труд и трудовата експлоатация, наред с друго чрез проверки и позволят достъп до основни здравни услуги;

17.  Призовава държавите членки да изготвят за своите полицейски служби и други държавни служби, от които може да бъде поискано да се занимават с жени мигранти без документи, подходящи обучителни курсове относно насилието, основано на пола, и сексуалната експлоатация, на която тези жени могат да станат жертва;

18.  Настоятелно препоръчва Комисията, като част от бъдещото преразглеждане на Директивата за налагане на санкции на работодателите, да въведе възможността за механизми, които да позволяват на незаконните мигранти да подават анонимни официални жалби срещу извършващ злоупотреби работодател;

19.  Настоятелно призовава всички държави членки да ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулска конвенция) и правилно да прилагат нейните разпоредби, по-специално член 59, в който ясно се заявява, че страните следва да предприемат необходимите мерки за прекратяване на процедурите за експулсиране и/или за предоставяне на самостоятелно разрешение за пребиваване в случай на разтрогване на брака с тези жени мигранти, чийто статут на пребиваване е зависел от техните съпрузи;

20.  Препоръчва на държавите членки да потърсят начин да признаят стойността на труда, полаган от тези жени, които предоставят ценни услуги и допринасят за функционирането на приемащото общество;

21.  Призовава държавите членки да гарантират, че на всички жени мигранти, включително на жените мигранти без документи, които са били жертва на малтретиране или основано на пола насилие, включително жените мигранти, експлоатирани с цел проституция, се предоставя защита и подкрепа и се счита, че те имат особени причини, поради които следва да им се предостави убежище или разрешение за постоянно пребиваване по хуманитарни причини;

22.  Призовава държавите членки да прилагат в пълна степен Директивата за връщане и да издават удостоверение за отлагане на извеждането, както се изисква от директивата, с цел да се избегне положението на правен вакуум;

23.  Подчертава значението на събирането на данни относно конкретните преживявания на жените без документи и силно подчертава необходимостта от надеждни, точни, навременни и сравними данни за свързаната с пола уязвимост на жените без документи и липсата на достъп до правосъдие и услуги в Европейския съюз, за да се подпомогне разработването и управлението на съгласувани публични политики;

24.  Призовава Комисията, при извършването на оценка на Директивата за връщане, да я преработи като засили защитата на основните права на задържаните мигранти;

25.  Изтъква, че аспектите, свързани с откриването на имигранти, в рамките на политиките за прилагане на разпоредбите относно имиграцията, никога не трябва да подкопават човешкото достойнство и основните права или до поставят жените, изложени на повишен риск от насилие и злоупотреба; поради това призовава Европейската комисия за изменение на Директивата за връщането, за да се гарантира спазването на правата на човека на незаконните мигранти, особено на бременните жени и децата;

26.  Припомня, че в съответствие с Директивата за връщане държавите членки са длъжни да третират гражданите на трети държави в центровете за задържане по „хуманен и достоен начин“, който е в пълно съответствие с основните права на задържаните лица; изразява съжаление относно докладваните случаи на насилие срещу жените в центрове за задържане; във връзка с това призовава държавите членки да проучат всички твърдения за физическо насилие спрямо задържани лица;

27.  Настоятелно призовава държавите членки да обръщат внимание на всякакви признаци за това дали жените мигранти без документи са подложени на принуда или нечовешко отношение;

28.  Призовава държавите членки да засилят своето сътрудничество с неправителствените организации и организациите на гражданското общество, работещи по този въпрос, за да намерят алтернативи на центровете за задържане, както и да предприемат действия, за да гарантират, че жените мигранти без документи не е нужно да се страхуват от взаимодействие с хората, които би следвало да им оказват помощ;

29.  Призовава Комисията да гарантира, че стандартите, установени от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето (КПД на ООН), продължават да бъдат в основата на всяко действие за правата на детето и следователно призовава държавите членки да прекратят, изцяло и бързо, задържането на деца на основата на статута им на имигранти, да защитават децата от нарушения като част от миграционните политики и процедури и да приемат алтернативи на задържането, които позволяват на децата да останат с членове на семейството и/или попечители;

30.  Призовава Комисията и държавите членки, с помощта на обширни и интегрирани научни изследвания, да запълнят пропуските по отношение на надеждни данни и налични познания относно броя и положението на лицата без документи в ЕС, да насочат вниманието на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд) към положението на жените без документи и да вземат в по-голяма степен предвид жените в тази категория при изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на приобщаването;

31.  Призовава Комисията и държавите членки за разработване на обхващащи целия ЕС информационни кампании за осведомяване на жените мигранти без документи относно техните права;

32.  Призовава, в контекста на усилията за превенция на миграцията чрез предоставяне на помощ за развитие в държавите на произход на мигрантите, да се постави акцент върху образованието и правата на жените;

33.  Призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно лица за контакт, специалисти в областта на полагането на грижи, длъжностни лица, оценители и други служители, които да са от женски пол; призовава за предприемането на такива мерки от уважение към други религии и култури и поради необходимостта от защита от дискриминация;

o
o   o

34.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17.
(3) ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24.
(4) ОВ L 348, 24.12.2008г., стр. 98.
(5) ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19.
(6) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 25.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0328.
(8) Член 3 от Директива 2008/115/ЕО.
(9) В случаите, когато мигрантите без документи са арестувани и идентифицирани от имиграционните органи и получават решение за извеждане, които след това се отлага, но нямат документи, удостоверяващи отлагането на решението за извеждане.
(10) Съображение 10 от Директива 2012/29/EС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.


Стоманодобивната промишленост в Европа
PDF 426kWORD 116k
Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа (2013/2177(INI))
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 173 от дял XVII от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 157 от Договора за създаване на Европейската общност), който обхваща индустриалната политика на ЕС и се отнася, наред с други неща, до конкурентоспособността на промишлеността на Съюза,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г. относно плана за действие в стоманодобивната промишленост, озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

—  като взе предвид доклада от 10 юни 2013 г., съставен за Комисията от Центъра за изследване на европейските политики, озаглавен „Оценка на кумулативното въздействие на разходите в стоманодобивната промишленост“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Зелена книга относно рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ (COM(2013)0169),

—  като взе предвид препоръките от 12 февруари 2013 г. от кръглата маса на високо равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост(3),

—  като взе предвид своето разискване от 4 февруари 2013 г., във връзка с изявлението на Комисията, относно възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности (2013/2538(RSP)),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно стоманодобивната промишленост на ЕС(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM(2012)0582),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Акт за единния пазар: следващите стъпки към растежа“(5),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2012 г., озаглавено „Действия за стабилност, растеж и работни места“ (COM(2012)0299),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената политика в ерата на глобализацията(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2010 г. относно инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (SET-Plan)(7),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 февруари 2012 г., озаглавено „Обезпечаване на Европа със суровини в името на нейното бъдещо благоденствие — предложение за европейско партньорство за иновации в областта на суровините“ (COM(2012)0082),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 13 декември 2011 г., озаглавен „Пътна карта за материалите за развитие на нисковъглеродни енергийни технологии“ (SEC(2011)1609),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (COM(2011)0112),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.(8),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г.(9),

—  като взе предвид проучването на „Еврофонд“ относно организациите на социалните партньори в стоманодобивната промишленост,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0028/2014),

A.  като има предвид, че след изтичането на Договора за ЕОВС европейските сектори на въгледобива и стоманодобива се уреждат от разпоредбите на Договора за ЕС;

Б.  като има предвид, че европейските сектори на въгледобива и стоманодобива са от съществено историческо значение за европейската интеграция и че представляват основата на създаването на добавена стойност за сектора на промишлеността в Европа;

В.  като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е вторият по големина производител на стомана в света и е от стратегическо значение за няколко значими европейски отрасъла като наземен и морски транспорт, строителство, машинно оборудване, битови електроуреди, енергетика и отбрана;

Г.  като има предвид, че делът на ЕС в световното производство на стомана е намалял наполовина през последните 10 години, като понастоящем в Китай се произвежда близо 50 % от световното производство;

Д.  като има предвид, че се очаква световното търсене на стомана да се увеличи в дългосрочен план и че стоманата ще остане ключов материал за промишлените вериги за създаване на стойност в Европа, и като има предвид, че следователно от интерес за ЕС е да поддържа вътрешното производство;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз следва да насърчава политика за развитие на промишленото производство във всички държави членки, с цел да се запазят работните места в рамките на ЕС и да се гарантира, че сегашният дял от 15,2 % от БВП ще се повиши до най-малко 20 % към 2020 г.;

Ж.  като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености, включително по веригата на доставки за рециклиране; като има предвид, че всяка форма на преструктуриране има съществени последици за засегнатата географска област;

З.  като има предвид, че в сравнение с други сектори производствените отношения в стоманодобивната промишленост са силно организирани; като има предвид, че тази особеност се проявява във високата степен на профсъюзно участие и силното присъствие на организации на работодателите, които също така имат висока компактност и високо ниво на обхващане от колективни споразумения; като има предвид, че това се отразява на европейско равнище, където стоманодобивната промишленост е на челни позиции по отношение на развитието на отношенията на социално партньорство(10);

И.  като има предвид, че въпреки непрекъснатите усилия на европейската стоманодобивна промишленост по отношение на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и въпреки осъществяваните от нея инвестиции, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда и оптимизиране на ефективността на ресурсите, нейната конкурентоспособност в световен мащаб е изложена на риск като резултат от няколко фактора:

   търсенето на стомана е намаляло значително поради финансовата и икономическата криза, а също и структурните промени в някои отрасли, използващи стомана;
   нейните оперативни разходи са високи в сравнение с тези, наблюдавани при конкуренцията;
   наличието на ожесточена конкуренция от страна на трети държави, където предприятията не извършват дейност в съответствие със същите строги регулаторни стандарти като тези, които се прилагат в ЕС;

Й.  като има предвид, че резултатите от кумулативната оценка на разходите на стоманодобивната промишленост сочат, че съответствието с регламентите на ЕС поставя под въпрос значителен дял от маржа на печалба на производителите на стомана в ЕС;

К.  като има предвид, че виждаме, че екологичната и енергийната политика на ЕС създава трудна бизнес среда за черната металургия, по-специално за повишаването на цената на енергията, което прави производството на ЕС неконкурентоспособно на световния пазар;

Л.  като има предвид, че разходите за енергия представляват до 40 % от общите оперативни разходи, както и че цените на промишлената електроенергия в ЕС ограничават конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар;

М.  като има предвид, че стоманодобивната промишленост, особено производството на специални стомани, са напълно глобализирани и Европа се изправя пред сериозна конкуренция от страна на трети държави, като същевременно производствените разходи в ЕС са по-високи поради едностранното натоварване с разходи, произтичащи основно от политиките на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата, което води до това, че цените на природния газ в ЕС са три до четири пъти по-високи, а на електрическата енергия — два пъти по-високи от тези в САЩ;

Н.  като има предвид, че от ЕС се изнася повече стоманен скрап, отколкото се внася, и че поради това ЕС губи значителен обем ценна вторична суровина често в полза на стоманодобивната промишленост в държави, където законодателството в областта на околната среда изостава спрямо законодателството на ЕС; като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е зависима от вноса на суровини, докато за 40 % от световните промишлени суровини има експортни ограничения, и като има предвид, че Европа изнася огромни количества стоманен скрап, докато много държави ограничават износа му;

O.  като има предвид, че перспективите за заетост в стоманодобивната промишленост дават повод за сериозна загриженост, тъй като през изминалите няколко години в Европа са били закрити над 65 000 работни места поради спад в капацитета или закриването на заводи за стомана;

П.  като има предвид, че настоящата криза създава огромни социални трудности за засегнатите работници и региони и като има предвид, че участващите в преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че успешното преструктуриране може да бъде постигнато само с достатъчен социален диалог;

Р.  като има предвид, че настоящата криза доведе до световно свръхпроизводство на стомана; но като има предвид, че през 2050 г. се очаква използването на стомана и други основни метали да бъде два или три пъти по-голямо спрямо настоящото равнище, и че европейската стоманодобивна промишленост трябва да преодолее този неимоверно труден период през следващите години, да инвестира и да подобри конкурентоспособността си;

С.  като има предвид, че икономически успешното и социално отговорното преструктуриране изисква интегрирането му в дългосрочна стратегия, която цели да гарантира и да укрепи дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на дружеството;

1.  Приветства плана за действие на Комисията за стоманодобивната промишленост в Европа като значим елемент за предотвратяване на по-нататъшното изнасяне на производството на стомана извън Европа;

2.  Приветства подхода на Комисията, съгласно който продължава диалогът между институциите на ЕС, главните изпълнителни директори в промишлеността и профсъюзите, под формата на постоянна кръгла маса на високо равнище по стоманодобивните въпроси и под формата на европейски комитети за секторен социален диалог;

3.  Приветства създаването на групата на високо равнище по въпросите на стоманата, въпреки че изразява съжаление за ниската честота на нейните заседания, които се ограничават до веднъж годишно; счита, че е от съществено значение регионалните и местните органи да участват отблизо в процеса, като улесняват и засилват участието на европейските региони, в които се намират стоманодобивните предприятия, в работата на групата на високо равнище по въпросите на стоманата, с цел да се насърчат сътрудничеството, обменът на информация и добри практики между основните заинтересовани страни в държавите членки;

4.  Подчертава, че съществуващото европейско законодателство в областта на конкуренцията и държавните помощи гарантира стабилни рамкови условия за сектора на стоманодобива; призовава Комисията да продължи да преследва и наказва решително нарушенията на конкуренцията;

I.Подобряване на рамковите условия

I.1. Увеличаване на търсенето

5.  Подчертава, че устойчивият растеж зависи от силната промишленост в ЕС, и следователно настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят стратегическото развитие на ключови сектори, използващи стомана, като стимулират условията за извършване на инвестиции, включително за научни изследвания, иновации и развитие на уменията, като създават стимули за ефикасни и справедливи производствени процеси (например чрез политики за стандартизация и за обществени поръчки), като укрепват вътрешния пазар и продължават изпълнението на европейските проекти за развитие на инфраструктурата в сътрудничество с всички съответни заинтересовани участници;

6.  Счита, че строителството е един от ключовите сектори, потребители на стомана, поради което с оглед на неговото укрепване е необходимо да се направи задълбочено проучване в ЕС относно увеличаването на благоустройствените дейности не само по отношение на транспортната и комуникационната инфраструктура, но със сектори като например образование, култура, публична администрация, както и що се отнася до устойчивото строителство и енергийната ефективност;

7.  Подчертава значението и възможността за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите с цел укрепване на обмена и търсенето в ключовите сектори, използващи стомана, и следователно настоява за необходимостта преговорите да се водят, без да се компрометира конкурентоспособност на нашата промишлена в кой да е от тези сектори;

8.  Призовава Комисията да създаде задълбочен инструмент за анализ на пазара на стомана, който би предоставил точна информация относно баланса в търсенето и предлагането на стомана и рециклирането в Европа и по света, като прави разграничение между структурните и цикличните компоненти при развитието на този пазар; счита, че мониторингът на пазара на стомана би могъл да даде значителен принос за прозрачността на пазарите на стомана и скрап и да даде ценен принос за коригиращи и проактивни мерки, които са неизбежни поради цикличния характер на стоманодобивната промишленост;

9.  Призовава Комисията да използва този инструмент за анализ на пазара за предвиждане на рисковете и за проучване как затварянето на заводи засяга възстановяването на отрасъла;

I.2. Трудова заетост

10.  Счита, че Комисията, държавите членки, промишлеността и профсъюзите следва да положат съвместни усилия за запазването и привличането към стоманодобивната промишленост на квалифицирани работници, талантливи учени и ръководители с голям набор от умения, както и на млади таланти чрез схеми за стажуване, като така се гарантира наличието на динамична и иновативна работна ръка; припомня ролята на регионалните университети и промишлените научни институти, чиито постижения допринасят значително за създаването на регионални предпоставки за конкурентна стоманодобивна промишленост; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да извършат незабавни действия, с които да се предотврати загубата на експертни познания и да се сведе до минимум загубата на работни места; призовава за подобряване на планирането и управлението на промяната чрез насърчаване на обучението, повишаване на уменията и подкрепа за преквалификация; изразява тревога поради липсата на системни решения във връзка със смяната на поколенията и бъдещия недостиг на умения, загубата на ноу-хау и компетентности, и подчертава необходимостта от запазване и развитие на работната сила и уменията, които са от жизненоважно значение за бъдещата конкурентоспособност на отрасъла; настоятелно призовава Комисията да насърчава чрез програмите „Еразъм за всички“ и „Еразъм за предприемачи“ секторните „алианси на уменията“, които въз основа на данните за нуждите от умения и тяхното развитие ще се включат в разработването и изпълнението на програми за обучение и общи методи, в това число най-вече обучение в работна среда; призовава да бъдат предприети мерки за засилването на инструменти, които да подпомагат работниците и да насърчават професионалното обучение, за да се улеснява и подпомага професионалното пренасочване на работещия в сектора персонал, като резултат от преструктурирането на предприятията;

11.  Счита, че при липсата на подходяща индустриална политика европейската промишленост губи своята дългосрочна конкурентоспособност в резултат на изключително високи разходи за енергия; отбелязва, че високите цени на енергията и суровините са следствие не само на нуждата от внос на такива продукти от трети страни, но също така и на вътрешни фактори; изразява съгласие с Комисията, че текущото преструктуриране на стоманодобивната промишленост е довело до социални проблеми чрез намаляване на броя на работните места;

12.  Призовава при определянето на новата европейска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд, както и в ръководствата относно пенсиите и другите социални придобивки да се отчетат трудността на професиите и стресът за служителите и подизпълнителите в стоманодобивна промишленост, които зависят от производствения процес(11); подчертава, че в сравнение с обикновения работник в ЕС-28 за работниците в стоманодобивния сектор съществува по-висок риск от стрес на работното място, тъй като те са изложени на физически опасности и имат здравословни проблеми в резултат от трудовата си дейност.

13.  Приветства социалния диалог с представителите на работниците и наличието на допълнителни (формални и неформални) структури за социален диалог, като например работни групи, управителни комитети и др., които предлагат място за по-голямо взаимодействие между работниците и работодателя;

14.  Изтъква, че за да се насърчи повече социалният диалог в европейския стоманодобивен сектор, следва да се обърне специално внимание на неговите специфични особености, като се установят специфичните причини, като например сериозното естество на или труда при производството на стомана, характеристиките на работната сила, екологичните съображения, бързото нарастване на технологичните иновации и същественото преструктуриране на европейската стоманодобивна промишленост;

15.  Подчертава, че изпълнението на плана за действие следва също така да се съсредоточи върху краткосрочното въздействие на икономическата криза върху работната сила и конкурентоспособността в сектора и призовава Комисията да наблюдава отблизо намаленията в капацитета и закриването на заводи за стомана в Европа; счита, че фондовете на ЕС не следва да се използват за поддържане на стопанските дейности на някои съоръжения, тъй като това ще доведе до нарушаване на конкуренцията между стоманопроизводителите в ЕС, а само за смекчаване на въздействието от затварянето или съкращаването на производството върху засегнатите работници и за насърчаване на младежката заетост в отрасъла;

16.  Подчертава, че ограничаването на търсенето не трябва да води до нелоялна конкуренция за работни места между държавите членки; призовава в тази връзка за намирането на общоевропейско решение;

17.  Призовава Комисията да насърчава инициативи, насочени към запазването на производството на стомана в Европа, като се гарантират съответните нива на заетост, както и инициативи, които имат за цел да се предотврати и избегне затварянето на фабрики в Европа;

18.  Приканва Комисията незабавно и изцяло да финансира със средства на ЕС намаляването на социалното въздействие върху преструктурирането на промишлеността; призовава по-специално за използване на пълния потенциал на Европейския социален фонд (ЕСФ) и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

19.  Изразява убеждение, че участието на работниците в мерките за иновации и преструктуриране е най-добрият гарант за икономически успех;

20.  Подчертава нуждата от квалифицирани и опитни хора, които да се справят с прехода към по-устойчиви производствени процеси и продукти, и призовава за европейска стратегия за обучение и образование; приветства проекта за екологично техническо образование и обучение за стоманодобивния сектор(12), при който стоманодобивните предприятия, изследователските институти и социалните партньори съвместно са проучили потребностите от умения за постигане на устойчива околна среда; призовава Комисията да продължава да подкрепя прилагането на резултатите от този проект;

21.  Призовава Европейската комисия да изготви план за преструктуриране, който да запазва и създава добри работни места и добавена стойност за сектора на промишлеността в европейските региони;

II.Действия по подобряване на конкурентоспособността на европейската стоманодобивна промишленост

II.1. Надеждни енергийни доставки на достъпни цени

22.  Отбелязва, че поради факта, че Европа е континент, ограничен по отношение на ресурсите, цените на енергията в ЕС са се увеличили рязко през последните години, което води до силно влошаване на глобалната конкурентоспособност на промишлеността в ЕС; признава, че цените на електроенергията са най-значителните разходни фактори за стоманодобивната промишленост и други енергоемки сектори; счита, че ефективното функциониране на единния пазар за електроенергия, основано именно на прозрачността на цените, е необходима предпоставка, за да може стоманодобивната промишленост да получава надеждна и устойчива електроенергия на достъпни цени; подчертава, че липсващите трансгранични връзки следва да бъдат попълнени и съществуващото законодателство да бъде изцяло приложено, за да се използват предимствата на единния европейски енергиен пазар; подкрепя обещанието на Комисията да увеличи усилията за намаляване на разликата в цените на енергията между промишлеността в ЕС и неговите основни конкуренти, като се вземат предвид стратегиите на всяка държава членка и се позволява на държавите членки да изпълняват своите национални изисквания; счита, че в рамките на 12 месеца Комисията следва да представи конкретни предложения за тази цел;

23.  Подчертава, че Комисията следва да подходи по-конкретно и задълбочено към въпроса с изместването на въглеродни емисии и че целите на политиката в областта на климата и енергетиката за 2030 г. трябва да бъдат технически и финансово осъществими за промишлените отрасли в ЕС, като най-добре представящите се не следва да имат пряко или непряко допълнителни разходи, произтичащи от политиките в областта на климата; подчертава, че разпоредбите за изместване на въглеродни емисии следва да предвиждат 100 % безплатно разпределение на технически постижимите референтни стойности без фактор за намаляване за секторите на изместване на въглеродните емисии;

24.  Поощрява Комисията да разработи стратегии за развитие на енергията от нисковъглеродни източници, с цел да се насърчи бързото ѝ интегриране на пазара на електроенергия;

25.  Счита, че следва да се предоставя подкрепа за инвестиции в технологии за оптимизиране на оползотворяването и регенерацията на енергия, например чрез оптимизиране на използването на технологични газове и топлината на отпадъците, която би могла да се използва за производство на пара и електричество;

26.  Счита, че е необходимо да се подобрят дългосрочните договори между производителите на електричество и промишлените потребители, да се намалят енергийните разходи, както и да се засилят международните връзки, които са от изключително значение за периферните региони в ЕС; така ще се избегне и изнасянето на производството в трети държави и между държавите членки. подчертава, че сключването на дългосрочни договори за доставка на енергия може да смекчи риска от колебанията в цените на енергията и да допринесе за намаляване на цените на електроенергията за промишлените потребители; призовава Комисията да предостави насоки относно конкурентните аспекти на дългосрочните споразумения за енергийни доставки;

27.  Насърчава Комисията да разработи стратегии за внедряване на нисковъглеродни енергийни източници по разходно-ефективен начин и постепенно да премахне субсидиите, така че да се насърчи бързото интегриране на тези форми на енергия на пазара на електроенергия; счита, че междувременно компенсирането на разходите на енергоемките отрасли за общите допълнителни такси за електроенергия следва да бъде възможно, ако те представляват разходи, които конкурентите извън ЕС не трябва да поемат;

28.  Подчертава, че сигурността на енергийните доставки е важна предпоставка за стоманодобивната промишленост; призовава държавите членки да прилагат изцяло Третия енергиен пакет; призовава държавите членки да гарантират надеждни енергийни доставки с разработването на необходими проекти за изграждането на енергийна инфраструктура, както и да осигуряват подходящи стимули за инвеститорите, за да се гарантира по-ниска зависимост от вноса на изкопаеми горива; насърчава Комисията да стимулира диверсифицирането на източниците и маршрутите на природен газ и да поеме координирането и подкрепата на безопасността на маршрутите за доставка на втечнен природен газ; приканва Комисията да извърши всеобхватна оценка на адекватността на производството на енергия и предоставянето на насоки относно това как да се поддържа гъвкавостта на електроенергийните мрежи;

29.  Приканва Комисията да изготви доклад въз основа на наблюдаваното развитие в обекти, чиято цялостност е изложена на риск, както се призовава в резолюцията на Европейския парламент от 13 декември 2012 г. относно стоманодобивната индустрия на ЕС;

II.2. Опазване на климата, ефективност на ресурсите и екологично въздействие

30.  Припомня, че европейската стоманодобивна промишленост е намалила общия размер емисии с близо 25 % от 1990 г. насам; отбелязва, че стоманата е напълно рециклируема без това да води до загуба на качество; признава, че стоманените продукти играят значителна роля за гарантирането на прехода към основана на знанието икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите; подчертава значението на усилията за по-нататъшно намаляване на общото количество на емисиите на стоманодобивната промишленост;

31.  Счита, че европейското производство на стомана следва да се поддържа от устойчив модел за производство на стомана; настоятелно призовава Комисията да изготви и насърчи европейските стандарти за устойчивост, като например знака за стоманените продукти за строителството (SustSteel);

32.  Подчертава значението на логистичните разходи, особено тези, свързани с корабоплаването, осигуряването на суровини, сигурността на доставките и икономическо развитие по отношение на развитието на пристанищата;

33.  Счита, че ЕС трябва да разнообрази местата за достъп до и разпределение на суровините, тъй като за европейската стоманодобивна промишленост е от жизненоважно значение да се избегне зависимостта от една единствена точка за получаване на суровини; счита, че в този смисъл следва да се създаде разпределителен център за полезните изкопаеми към Южна и Източна Европа;

34.  Признава важната роля на първичното стоманопроизводство в ЕС в контекста на нарастващите равнища на стоманодобива в световен план, както и за производството на специфични качества, необходими в някои европейски вериги за създаване на стойност; подчертава, че производството на стомана от скрап намалява необходимостта от енергия с приблизително 75 %, а тази от суровини с 80 %; затова настоятелно призовава Комисията да гарантира ефективното функциониране на европейския пазар за стоманен скрап, като осигури по-добро функциониране на пазарите за използвани метали, противодейства на нелегалния износ на скрап, който е причина за загубата на ценни суровини, необходими за европейската икономика, и като засилва капацитета на държавите членки да извършват проверки на превозването на отпадъци по силата на регламента; насърчава по-нататъшното развитие на рециклирането на скрап чрез максималното събиране и подобряването на качеството на скрап като начин да се гарантира достъпът до суровини, да се смекчи енергийната зависимост, да се намалят емисиите и да се насърчава кръговата икономика; подкрепя инициативата на Комисията за проверка и контрол на превозите на отпадъци, за да се избегне незаконният износ на скрап често пъти към държави, в които законодателството в областта на околната среда не може да се сравнява със законодателството на ЕС в тази област;

35.  Настоятелно призовава Комисията да възприеме цялостен подход към политиката относно изменението на климата, околната среда, енергетиката и конкурентоспособността, като се вземат под внимание особеностите на отделните отрасли; счита, че при извършването на регулаторна дейност Комисията следва да търси взаимодействия, които ще направят възможно постигането на целите във връзка с климата и енергетиката, като едновременно се подпомагат целите, свързани с конкурентоспособността и заетостта, и се свежда до минимум рискът от изместване и пренасочване на въглеродни емисии;

36.  Призовава Комисията да извърши следващ преглед на списъка на изместването на въглеродни емисии с помощта на открита и прозрачна методология, като се вземе под внимание ролята на стоманата, произведена в Европа, като смекчаващ фактор и непрякото въздействие на цените на енергията върху конкуренцията; призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите за изместване на въглеродните емисии остават в сила, като стоманодобивната промишленост продължи да се числи в списъка на изместването;

37.  Подчертава, че през 2030 г. рамката относно климата следва да отчита секторните различия, технологичната осъществимост и икономическата жизнеспособност и като основен принцип не следва да създава допълнителни разходи за по-ефективните промишлени съоръжения;

38.  Изразява загриженост относно въздействието, което неотдавнашното решение на Комисията относно националните мерки за прилагане на държавите членки за третия период на търгуване на емисиите може да има върху индустрията чрез прилагането на фактор за междусекторна корекция, който показва, че за промишлеността целта не е постижима дори и с най-добрите налични технологии, прилагани понастоящем в Европа, в резултат на което дори и най-ефективните инсталации в Европа може да имат допълнителни разходи;

39.  Подчертава значението на ефективната и надеждна инфраструктура за развитието на стоманодобивната промишленост и припомня, че 65 % от световното производство на стомана е все още базирано на рудите, така че инвестициите в подходяща инфраструктура, обхващаща цялата верига от добива до стоманолеенето и още по-нагоре — до пазарите за износ, да оказват голямо влияние върху конкурентоспособността, особено за слабо населените държави;

II.3. Равнопоставеност в международен план

40.  Счита, че търговските преговори следва да се предприемат за насърчаване на икономическите и стратегическите интереси на Съюза и неговите държави членки и че те трябва да следват реципрочен подход, съгласно който се вземат под внимание съображения като достъп до нови пазари, достъп до суровини, риск от изместване на въглеродни емисии, равнопоставеност и изтичане на ноу-хау; счита, че стратегиите следва да отразяват различията между развитите икономики, основните страни с бързо развиващи се икономики и икономиките на най-слабо развитите държави; подчертава, че достъпът до нови пазари за износ в развиващите се икономики, където европейската