Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I
 Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ *
 Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση ***I
 Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών ***
 Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi
 Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro
 Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I
 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I
 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I
 Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I
 Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I
 Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner LEHNE - Γερμανία)
 Ελεγκτικό Συνέδριο
 Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας
 Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου
 Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
 Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων
 Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
 Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Χαλυβουργία στην Ευρώπη

Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I
PDF 266kWORD 38k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον αφορά τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0427),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0179/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0467/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ

P7_TC1-COD(2013)0198


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 257/2014.)


Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ *
PDF 252kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0429),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0232/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0466/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση ***I
PDF 271kWORD 39k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0937),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0008/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 22ας Ιανουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0036/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης δικαιολογείται η μετάβαση στο στάδιο της ψηφοφορίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση

P7_TC1-COD(2013)0449


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 248/2014.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών ***
PDF 263kWORD 36k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στη Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του Torremolinos 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13408/2013),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 5, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0389/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0040/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)
PDF 384kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) (COM(2012)0714),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας “EU PILOT”» (COM(2010)0070),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας “EU PILOT”» (COM(2011)0930),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (COM(2007)0502),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2002 όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου (COM(2002)0141),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2012 με τίτλο «Επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης» (COM(2012)0154),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009)(1),

–  έχοντας υπόψη τη νομική γνωμοδότηση της 26ης Νοεμβρίου 2013 της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law» (Πρόσβαση σε πληροφορίες για υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο που προηγείται της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU Pilot και της ετήσιας έκθεσης για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (SWD(2012)0399 και SWD(2012)0400),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A7-0055/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε ορισμένες νέες νομικές βάσεις με σκοπό να διευκολυνθεί η μεταφορά, η εφαρμογή και η επιβολή του δικαίου της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει το δικαίωμα σε χρηστή διοίκηση ως το δικαίωμα κάθε προσώπου σε αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά όργανα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρωτοβουλία EU Pilot, μία διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προκειμένου να αποσαφηνίζουν το πραγματικό και νομικό πλαίσιο για τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, δεν έχει νομικό καθεστώς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία πρέπει να θέτει στη διάθεση του Κοινοβουλίου συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει ήδη από το στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής, αλλά και κατά περίπτωση, και μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU Pilot·

1.  επιβεβαιώνει ότι το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών»· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η εξουσία και το καθήκον της Επιτροπής να επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και, μεταξύ άλλων, να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κράτους μέλους το οποίο έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών(2), αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής έννομης τάξης και, υπό αυτήν την έννοια, συνάδει με την ιδέα μιας Ένωσης που βασίζεται στο κράτος δικαίου·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της(3), η Επιτροπή μείωσε τον αριθμό των νέων διαδικασιών επί παραβάσει κατά τα τελευταία έτη, κινώντας 2 900 τέτοιες διαδικασίες το 2009, 2 100 το 2010 και 1 775 το 2011· επισημαίνει ακόμη ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, σημειώνεται αύξηση των περιπτώσεων καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο κατά τα τελευταία έτη (1185 το 2011, 855 το 2010, 531 το 2009) και ότι οι τέσσερις περισσότερο επιρρεπείς σε παραβάσεις τομείς πολιτικής είναι το περιβάλλον (17%), η εσωτερική αγορά (15%), οι μεταφορές (15%) και η φορολογία (12%)·

3.  διαπιστώνει τη φθίνουσα αναλογία των υποθέσεων παραβάσεων (60,4%) που περατώθηκαν το 2011 προτού φθάσουν στο Δικαστήριο, σε σύγκριση με το 88% των υποθέσεων το 2010· πιστεύει ότι, έχει ζωτική σημασία να συνεχισθεί ο προσεκτικός έλεγχος των ενεργειών των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές προς το Κοινοβούλιο και ορισμένες από τις καταγγελίες προς την Επιτροπή αφορούν σε προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και μετά την περάτωση της υπόθεσης·

4.  επισημαίνει ότι συνολικά 399 υποθέσεις παραβάσεων περατώθηκαν, διότι το κράτος μέλος απέδειξε τη συμμόρφωσή του με το ενωσιακό δίκαιο, καταβάλλοντας σοβαρές προσπάθειες να αντιμετωπίσει την παράβαση, χωρίς δικαστικές διαδικασίες· επισημαίνει επίσης ότι το Δικαστήριο εξέδωσε 62 αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ το 2011, εκ των οποίων 53 αποφάσεις (85 %) απηχούσαν τις απόψεις της Επιτροπής·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σταθερή αύξηση των παραβάσεων για καθυστερημένη μεταφορά από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι 763 υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς εκκρεμούσαν στο τέλος του 2011, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 60% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία για το προηγούμενο έτος·

6.  επισημαίνει ότι στα τέλη του 2011 η Επιτροπή παρέπεμψε την πρώτη παράβαση για καθυστερημένη μεταφορά στο Δικαστήριο με αίτημα για επιβολή οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ·

7.  θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το πραγματικό έλλειμμα συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ αλλά αντιπροσωπεύουν μόνο τις σοβαρότερες παραβιάσεις ή τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από πρόσωπα ή οργανισμούς με ισχυρή φωνή· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, επί του παρόντος, δεν διαθέτει ούτε την πολιτική ούτε τους πόρους για τον συστηματικό εντοπισμό και την δίωξη όλων των περιπτώσεων μη εφαρμογής(4)·

8.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τις δηλώσεις στις οποίες εκτίθεται η σχέση μεταξύ του περιεχομένου μιας οδηγίας και των αντίστοιχων τμημάτων των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο(«πίνακες αντιστοιχίας») τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2011 και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί η εφαρμογή της στην παρούσα ετήσια έκθεση·

9.  αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει μια πρώτη επισκόπηση των δηλώσεων αυτών έως την 1η Νοεμβρίου 2014, όπως είχε δεσμευτεί στην ετήσια έκθεση·

10.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τη λειτουργία των διαδικασιών επί παραβάσει, σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο και οι καταγγελίες προς την Επιτροπή τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης·

11.  τονίζει ότι οι αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ αφορούν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου ιδίως στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, της εσωτερικής αγοράς και των δικαιωμάτων κυριότητας· θεωρεί ότι από τις αναφορές προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται συχνές και εκτεταμένες περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς ή κακής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ πραγματική πολιτική προτεραιότητα που πρέπει να επιδιωχθεί σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει καθήκον α) να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή παραμένει πολιτικά υπόλογη και β), ως συννομοθέτης, να διασφαλίζει ότι τηρείται πλήρως ενήμερο προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς το νομοθετικό του έργο·

13.  σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται συστηματικά στις διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών εργαλεία που προωθούν τη συμμόρφωση και να ασκείται το δικαίωμα ελέγχου από το ΕΚ·

14.  σημειώνει ότι η διαδικασία επί παραβάσει αποτελείται από δύο στάδια: το διοικητικό στάδιο (έρευνα) και το δικαστικό στάδιο ενώπιον του Δικαστηρίου· σημειώνει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι «οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών συμβάλλουν σημαντικά (...) επισημαίνοντας ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ή/και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τις αρχές των κρατών μελών»· σημειώνει, ακόμη, ότι μόλις εντοπιστούν, τα προβλήματα εξετάζονται με διμερείς συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους με σκοπό την επίλυσή τους, στο μέτρο του δυνατού, με τη χρησιμοποίηση της πρότυπης πρωτοβουλίας της ΕΕ («EU Pilot»)(5)·

15.  επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η πρωτοβουλία EU Pilot ορίζεται ως πρότυπη πρωτοβουλία για «διμερείς συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών»(6), η οποία δεν έχει νομικό καθεστώς αλλά αποτελεί απλώς ένα εργαλείο στο πλαίσιο της διοικητικής αυτονομίας της Επιτροπής(7) κατά το στάδιο που προηγείται της διαδικασίας επί παραβάσει·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία EU Pilot στερείται νομικού καθεστώτος και θεωρεί ότι «η νομιμότητα μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με διευκόλυνση της διαφάνειας, της συμμετοχής των καταγγελόντων και [του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου] στην πρωτοβουλία EU Pilot», καθώς και ότι η νομιμότητα μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της έγκρισης το συντομότερο δυνατόν μιας νομικά δεσμευτικής πράξης η οποία θα περιέχει τους κανόνες που διέπουν ολόκληρη τη διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο το στάδιο που προηγείται της διαδικασίας επί παραβάσει όσο και την ίδια τη διαδικασία επί παραβάσει, όπως αναφέρεται σε μία πρόσφατη μελέτη του Κοινοβουλίου(8)· θεωρεί ότι μια τέτοια νομικά δεσμευτική πράξη θα πρέπει να διασαφηνίζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεμονωμένων καταγγελλόντων και της Επιτροπής, αντίστοιχα, και ότι πρέπει να επιδιώκει να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των καταγγελλόντων στην πρωτοβουλία EU Pilot, κατά το μέτρο του δυνατού, διασφαλίζοντας τουλάχιστον ότι αυτοί ενημερώνονται για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας·

17.  εκφράζει τη λύπη του, στη συνάρτηση αυτή, για το γεγονός ότι δεν δόθηκε συνέχεια σε προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως στην έκκλησή του για θέσπιση δεσμευτικών κανόνων υπό μορφή κανονισμού δυνάμει του άρθρου 298 της ΣΛΕΕ στους οποίους να προσδιορίζονται οι διάφορες πτυχές της διαδικασίας επί παραβάσει και της διαδικασίας που προηγείται αυτής –συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων, των δεσμευτικών προθεσμιών, του δικαιώματος ακρόασης, της υποχρέωσης αιτιολόγησης, καθώς και του δικαιώματος κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του– με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και την εξασφάλιση της διαφάνειας·

18.  υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της πρότυπης πρωτοβουλίας της ΕΕ («EU Pilot») θα πρέπει να ενισχυθεί από την άποψη της διαφάνειας έναντι των καταγγελλόντων· ζητεί πρόσβαση στη βάση δεδομένων, στην οποία συλλέγονται όλες οι καταγγελίες, προκειμένου να μπορεί το Κοινοβούλιο να επιτελεί την αποστολή του που συνιστάται στο να ελέγχει το ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της καλής διοικητικής πρακτικής και ζητεί τη θέσπιση ενός «κώδικα διαδικασίας» με τη μορφή κανονισμού, με νομική βάση το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ, που καθορίζει τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας για παράβαση.

20.  καλεί, για μία ακόμη φορά συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς κανόνες υπό μορφή κανονισμού δυνάμει της νέας νομικής βάσης που προβλέπει το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος των πολιτών σε χρηστή διοίκηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

21.  υπενθυμίζει ότι στην αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις της με το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αναλαμβάνει να «θέτει στη διάθεση του Κοινοβουλίου συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει ήδη από το στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον ζητηθεί, από το Κοινοβούλιο, των ζητημάτων στα οποία αναφέρεται η διαδικασία επί παραβάσει», και προσδοκά ότι αυτή η ρήτρα θα εφαρμόζεται στην πράξη με καλή πίστη·

22.  επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι το Κοινοβούλιο δικαιούται να λαμβάνει λεπτομερή πληροφόρηση για ειδικές πράξεις ή διατάξεις που εγείρουν προβλήματα μεταφοράς του δικαίου, καθώς και για τον αριθμό καταγγελιών για ειδικές πράξεις ή διατάξεις(9), και ότι, ενώ η Επιτροπή δικαιούται να απαγορεύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της βάσης δεδομένων της πρωτοβουλίας EU pilot, το Κοινοβούλιο δικαιούται να ζητεί πληροφορίες σε ανωνυμοποιημένη μορφή προκειμένου να έχει πλήρη γνώση όλων των σχετικών πτυχών της μεταφοράς και της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης(10)·

23.  επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «EU Pilot»· ελπίζει ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του αριθμού των διαδικασιών επί παραβάσει· ζητεί να διατεθούν στους πολίτες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία·

24.  θεωρεί το ζήτημα της πρωτοβουλίας EU Pilot και, γενικότερα, των παραβάσεων του δικαίου της ΕΕ και της πρόσβασης του Κοινοβουλίου σε συναφείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει και με τη διαδικασία που προηγείται αυτής, ως σημαντικό σημείο της ατζέντας για μια μελλοντική διοργανική συμφωνία·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών·

(1) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 66.
(2) Τα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ ορίζουν τις εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών. Ειδικότερα, το άρθρο 258 ορίζει ότι η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη αν κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών.
(3) 29η έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (COM(2012)0714), σ. 2-3.
(4) Μελέτη που εκπονήθηκε από το Κοινοβούλιο, Θεματικό Τμήμα Γ, «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness» (Εργαλεία για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της ισχύος του δικαίου της ΕΕ και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους), Βρυξέλλες 2013, σ. 11.
(5) Έκθεση της Επιτροπής (COM(2012)0714), σ. 7
(6) Βλέπε χωρίο που παρατίθεται στην προηγούμενη παράγραφο.
(7) «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law», νομική γνωμοδότηση της 26ης Νοεμβρίου 2013 της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(8) «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness» (Εργαλεία για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της ισχύος του ενωσιακού δικαίου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους), σ. 13.
(9) «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law», σ. 4.
(10) ο.π. Η Επιτροπή δημοσιεύει ήδη πολλές πληροφορίες στην ετήσια έκθεσή της για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi
PDF 277kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε η Lara Comi (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2013 αίτηση της Lara Comi σχετικά με την υπεράσπιση της ασυλίας της στο πλαίσιο άσκησης της δικαστικής δίωξης ενώπιον του Δικαστηρίου της Φεράρα,

–  αφού άκουσε τη Lara Comi στις 5 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της πράξης σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων της Lara Comi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0067/2014),

A.  επισημαίνοντας ότι η Lara Comi, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε την υπεράσπιση της ασυλίας της σε σχέση με κλητήριο θέσπισμα να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Φεράρα, το οποίο της κοινοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2013 και αφορά αίτηση αποζημίωσης για βλάβη που προκάλεσε με τα λεγόμενά της κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιουλίου 2013, η Lara Comi είχε ήδη υποβάλει αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής της ασυλίας σε σχέση με δικαστική δίωξη που είχε κινηθεί από την Εισαγγελία της Φεράρα μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση για τις ίδιες δηλώσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης·

Γ.  επισημαίνοντας ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ρητώς επικαλείται η Lara Comi στην αίτηση υπεράσπισής της, ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε κανενός είδους ανάκριση, κράτηση ή άλλη νομική ενέργεια για γνώμη ή ψήφο που δόθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ε.  επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την κατεύθυνση που επιθυμεί να δώσει σε μία απόφαση μετά από αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας ενός από τα μέλη του·

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δήλωση που διατυπώνεται από βουλευτή εκτός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, γνώμη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία όχι στον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η δήλωση, αλλά στη φύση και το περιεχόμενό της·

Ζ.  επισημαίνοντας ότι η ασυλία έναντι δικαστικών διώξεων της οποίας απολαύουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτείνεται και στις αστικές διαδικασίες·

Η.  επισημαίνοντας ότι η Lara Comi προσκλήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή υπό την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι ως εθνική εκπρόσωπος κόμματος, το οποίο άλλωστε εκπροσωπείτο από άλλη προσκεκλημένη, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίζεται ισόρροπη παρουσία των πολιτικών εκπροσώπων στις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται σε προεκλογικές περιόδους, όπως ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση·

Θ.  αναγνωρίζοντας ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες ο πολιτικός διάλογος δεν διεξάγεται μόνον στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε μέσα ενημέρωσης, που ποικίλλουν από δηλώσεις στον Τύπο έως το Διαδίκτυο·

Ι.  επισημαίνοντας ότι, στην εν λόγω τηλεοπτική εκπομπή, η Lara Comi παρενέβη ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσει πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων το θέμα των δημόσιων συμβάσεων και του οργανωμένου εγκλήματος, θέματα με τα οποία ασχολείται από μακρού χρόνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΑ.  υπενθυμίζοντας ότι, την επομένη, η κυρία Comi ζήτησε συγγνώμη από τον ενάγοντα, συγγνώμη η οποία στη συνέχεια επανελήφθη και σε άλλη εθνική τηλεοπτική εκπομπή·

ΙΒ.  επισημαίνοντας ότι η υπό εξέταση υπόθεση αφορά τις ίδιες δηλώσεις για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με απόφασή του στις 14 Ιανουαρίου 2014, ήδη έκρινε ορθό να υπερασπιστεί την ασυλία της κ. Comi στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ενώπιον και πάλι του Δικαστηρίου της Φεράρα·

1.  αποφασίζει να υπερασπισθεί την ασυλία και τα προνόμια της Lara Comi·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας και στη Lara Comi.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).


Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro
PDF 294kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro, που υποβλήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 24 Ιουνίου 2013, σε σχέση με ποινική διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του κέντρου της πόλης της Βαρσοβίας, 5ο Τμήμα (ποινικών υποθέσεων) [Υπόθεση αριθ. V K199/12], και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2013,

–  αφού άκουσε τον Zbigniew Ziobro, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0045/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Zbigniew Ziobro, σε σχέση με δίωξη που αφορά εικαζόμενο ποινικό αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά αδίκημα που διώκεται κατ’ έγκληση σύμφωνα με το άρθρο 212 παράγραφοι 1 και 2 του Ποινικού Κώδικα της Πολωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο βουλευτής δεν υπέχει ευθύνη για δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο της βουλευτικής εντολής, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο μετά τη λήξη της. Όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές ο βουλευτής μπορεί να κληθεί να λογοδοτήσει μόνο ενώπιον της Δίαιτας και, εάν έχει προσβάλει δικαιώματα τρίτων, μπορεί να διωχθεί δικαστικά μόνο ύστερα από άδεια της Δίαιτας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικά και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία σε μια συγκεκριμένη υπόθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του βουλευτή προτού αποφασίσει να άρει ή να μην άρει την ασυλία του(2)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή πρόδηλη συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Zbigniew Ziobro υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί κατά του Zbigniew Ziobro ουδεμία σχέση έχει με την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του εν λόγω βουλευτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβάλλεται ως αποτέλεσμα αντέγκλησης και ότι, στο πλαίσιο αυτό, τυχόν απόφαση να μην αρθεί η ασυλία βουλευτή θα στερούσε τον άλλο εγκαλούντα από τη δυνατότητα να δώσει δικαστική συνέχεια στην υπόθεσή του στο πλαίσιο της υπεράσπισής του·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Zbigniew Ziobro·

2.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Zbigniew Ziobro.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).
(2) Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 2008, σ. II-2849, σκέψη 28.


Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I
PDF 1778kWORD 1751k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0228),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής (C7-0111/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0017/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση όρισε ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η Ένωση όρισε επίσης ως στόχο την εγκαθίδρυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου οι πολίτες και οι εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις της Ένωσης να απολαύουν του δικαιώματός τους ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, η Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει συγκριμένα μέτρα για την απλούστευση των διοικητικών διατυπώσεων που ισχύουν για τη διασυνοριακή αποδοχή ορισμένων δημοσίων εγγράφων.

(2)  Η επικύρωση και η επισημείωση είναι διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται επί του παρόντος προκειμένου ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί σε κάποιο κράτος μέλος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίσημους σκοπούς σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

(3)  Οι μηχανισμοί αυτοί για τη διαπίστωση της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων είναι παρωχημένοι και δυσανάλογοι. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί ένα απλούστερο πλαίσιο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικότερος μηχανισμός διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε περιπτώσεις εύλογης αμφιβολίας ως προς τη γνησιότητα ενός δημοσίου εγγράφου. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών στην εσωτερική αγορά.

(4)  Η επικύρωση επαλήθευση της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών διέπεται από διάφορες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Αυτές οι συμβάσεις και συμφωνίες προηγούνται της καθιέρωσης της διοικητικής και δικαστικής συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης τομεακών νομικών πράξεων της Ένωσης που διέπουν το ζήτημα της διασυνοριακής αποδοχής συγκεκριμένων δημοσίων εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από αυτές τις πράξεις μπορούν να είναι επαχθείς για τους πολίτες και τις εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και δεν προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για τη διευκόλυνση της αποδοχής των δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών. [Τροπολογία 1]

(5)  Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ορισμένα δημόσια έγγραφα που καταρτίζονται από τις αρχές των κρατών μελών και έχουν τυπική αποδεικτική ισχύ, τα οποία αφορούν τη γέννηση, τον θάνατο, το όνομα, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, την ιδιότητα του γονέα, την υιοθεσία, την κατοικία, την ιθαγένεια, την υπηκοότητα, την ακίνητη περιουσία, το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση μιας εταιρείας ή άλλης επιχείρησης, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την απουσία ποινικού μητρώου. Η απλούστευση της αποδοχής αυτών των κατηγοριών δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών θα προσφέρει απτά οφέλη στους πολίτες και τις εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις της Ένωσης. Λόγω του διαφορετικού νομικού χαρακτήρα τους, τα έγγραφα που καταρτίζονται από ιδιώτες θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα έγγραφα που καταρτίζονται από αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να καλύπτει έγγραφα που περιέχουν συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. [Τροπολογία 2]

(6)  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως στόχο να τροποποιήσει τροποποιεί το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών σχετικά με τη γέννηση, τον θάνατο, το όνομα, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, την ιδιότητα του γονέα, την υιοθεσία, την κατοικία, την ιθαγένεια, την υπηκοότητα, την ακίνητη περιουσία, το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση μιας εταιρείας ή άλλης επιχείρησης, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την απουσία ποινικού μητρώου διάφορες νομικές πράξεις και σχετικά με το νομικό καθεστώς φυσικών ή νομικών προσώπων. Πρέπει να εξαιρούνται τα έγγραφα που περιέχουν συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. [Τροπολογία 3]

(7)  Για να προωθηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εταιρειών ή άλλων επιχειρήσεων στην Ένωση, οι προσδιορισθείσες κατηγορίες δημοσίων εγγράφων θα πρέπει να εξαιρούνται από κάθε μορφή επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης επισημείωσης (apostille).

(8)  Οι άλλες διατυπώσεις που συνδέονται με τη διασυνοριακή κυκλοφορία των δημοσίων εγγράφων, κυρίως η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων και επικυρωμένων μεταφράσεων θα πρέπει επίσης να απλουστευθούν για να διευκολυνθεί περαιτέρω η αποδοχή των δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών.

(9)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διασφαλίσεις για την πρόληψη της απάτης και της νόθευσης των δημοσίων εγγράφων που κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου στην Ένωση. [Τροπολογία 4]

(10)  Για να υπάρχει η δυνατότητα ταχέων και ασφαλών διασυνοριακών ανταλλαγών πληροφοριών και να διευκολυνθεί η αμοιβαία βοήθεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Αυτή η διοικητική συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («το IMI»), που δημιουργήθηκε από τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(11)  Θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 1024/2012 για να προστεθεί ο παρών κανονισμός στον κατάλογο των διατάξεων που εφαρμόζονται μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

(12)  Οι αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται ένα δημόσιο έγγραφο ή το επικυρωμένο αντίγραφό του θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από τις σχετικές αρχές του κράτους μέλους έκδοσης αυτών των εγγράφων, είτε χρησιμοποιώντας απευθείας το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς είτε ερχόμενες σε επαφή με την κεντρική αρχή του δικού τους κράτους μέλους, όταν έχουν εύλογη αμφιβολία για τη γνησιότητα αυτών των εγγράφων. Η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται σε οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένες μέσω πράξης ή διοικητικής απόφασης να εκτελούν δημόσια καθήκοντα. Οι αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι αιτήσεις πληροφοριών θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στις αιτήσεις αυτές το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός. Αν η απάντηση της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση πληροφοριών δεν επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του δημοσίου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του, η αιτούσα αρχή δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τα έγγραφα αυτά.

(13)  Οι αρχές θα πρέπει να επωφελούνται από τις διαθέσιμες λειτουργίες IMI, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ενός πολύγλωσσου συστήματος επικοινωνιών, της χρήσης προμεταφρασμένων και τυποποιημένων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και ενός αποθετηρίου υποδειγμάτων δημοσίων εγγράφων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

(14)  Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να παρέχουν τη συνδρομή τους σε σχέση με αιτήσεις πληροφοριών, κυρίως διαβιβάζοντας και παραλαμβάνοντας αυτές τις αιτήσεις και παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σε σχέση με αυτές.

(15)  Οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αποδοχή των δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών, για τη διάδοση και την τακτική ενημέρωση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη της απάτης εις βάρος των δημοσίων εγγράφων και για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών εκδόσεων των δημοσίων εγγράφων. Θα πρέπει επίσης να καταρτίζουν υποδείγματα των εθνικών δημοσίων εγγράφων μέσω του αποθετηρίου του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου(5).

(15α)  Η Επιτροπή θα πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να αρχίσει τη μετάφραση της τυποποιημένης διατύπωσης των δημοσίων κειμένων που είναι σε κοινή χρήση στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω τη διασυνοριακή τους κυκλοφορία. Οι μεταφράσεις αυτές θα μπορούσαν στη συνέχεια να καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό και στις αρχές, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και να διευκολύνεται η επικοινωνία, όπως συμβαίνει με τη βάση δεδομένων PRADO που χρησιμοποιείται ήδη για τα έγγραφα ταυτότητας. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη χρήση του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI) για την επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αρχών σε περιπτώσεις αμφιβολίας. [Τροπολογία 5]

(16)  Θα πρέπει να δημιουργηθούν πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, για τα δημόσια έγγραφα που αφορούν τη γέννηση, τον θάνατο, το όνομα, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, καθώς διάφορες νομικές πράξεις και το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση μιας εταιρείας ή άλλης επιχείρησης φυσικών ή νομικών προσώπων, ούτως ώστε οι πολίτες και οι εταιρείες ή οι άλλες επιχειρήσεις της Ένωσης να μην οφείλουν πλέον να προσκομίζουν μεταφράσεις στις περιπτώσεις που αυτό θα ήταν άλλως απαραίτητο. [Τροπολογία 6]

(17)  Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης θα πρέπει να εκδίδονται μετά από αίτηση των πολιτών και των εταιρειών ή άλλων επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα αντίστοιχα δημόσια έγγραφα που υπάρχουν στο κράτος μέλος δημόσιο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης, το οποίο πιστοποιεί τις εκάστοτε νομικές πράξεις και συναλλαγές, και υπό τις ίδιες υποθέσεις. Θα πρέπει να έχουν την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με τα ισοδύναμα δημόσια έγγραφα που καταρτίζονται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης, αφήνοντας την επιλογή στους πολίτες και τις εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις της Ένωσης σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση να χρησιμοποιούν αυτά τα έγγραφα ή τα ισοδύναμα εθνικά έγγραφα. Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης δεν θα πρέπει να παράγουν έννομα αποτελέσματα όσον αφορά την αναγνώριση του περιεχομένου τους στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει λεπτομερείς οδηγίες ως προς την χρήση τους, προσεταιριζόμενη προς το σκοπό αυτό τις κεντρικές αρχές. [Τροπολογία 7]

(18)  Για να δώσει τη δυνατότητα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικές εκδοχές των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης, ή άλλους μορφότυπους προσαρμοσμένους στις ηλεκτρονικές ανταλλαγές.

(19)  Η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ως προς το θέμα αυτό, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την επικύρωση, παρόμοια διατύπωση επισημείωσης (apostille) ή άλλες διατυπώσεις, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να συμπληρώνει αυτές τις πράξεις. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει επίσης να επηρεάζει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Τέλος, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη χρήση άλλων συστημάτων διοικητικής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί από το ενωσιακό δίκαιο τα οποία προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς. Ο παρών κανονισμός μπορεί να εφαρμόζεται σε συνέργεια με συγκεκριμένα συστήματα αυτού του είδους.

(20)  Η συνοχή με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού προϋποθέτει ότι, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών, ο παρών κανονισμός υπερέχει των διμερών ή πολυμερών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίες αφορούν θέματα καλυπτόμενα από τον κανονισμό.

(21)  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τα λεπτομερή στοιχεία των κεντρικών αρχών τους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού, ιδιαίτερα μέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

(21α)  Δεδομένου ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης καθώς και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία διαδραματίζουν ολοένα περισσότερο έναν άμεσο διοικητικό ρόλο, θα έπρεπε να εξομοιωθούν με τις αρχές των κρατών μελών όσον αφορά την κατάρτιση και την αποδοχή δημοσίων εγγράφων. [Τροπολογία 8]

(22)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας (άρθρο 9), την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16) και την ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

(23)  Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των ανεξάρτητων δημοσίων αρχών που διορίζονται από τα κράτη μέλη. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών και εγγράφων από τις αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ. Επιπλέον, αυτές οι ανταλλαγές και διαβιβάσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τον ειδικό στόχο της επαλήθευσης της γνησιότητας δημοσίων εγγράφων εκ μέρους των αρχών μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς και, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, μόνο για θέματα που υπάγονται στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους.

(24)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη αυτών των στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την κατάργηση της επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης επισημείωσης (apostille) και την απλούστευση άλλων διατυπώσεων που αφορούν την αποδοχή ορισμένων δημοσίων εγγράφων που εκδίδονται από τις αρχές των κρατών μελών.

Θεσπίζει επίσης πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης σχετικά με τη γέννηση, τον θάνατο, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση νομικές πράξεις καθώς και με το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή άλλης επιχείρησης φυσικών ή νομικών προσώπων. [Τροπολογία 9]

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται όσον αφορά την αποδοχή δημοσίων εγγράφων που οφείλουν πρόκειται να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους. [Τροπολογία  που δεν αφορά όλες τις γλώσσσες]

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την αναγνώριση του περιεχομένου δημοσίων εγγράφων που εκδίδονται από τις αρχές άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως :

1)  «δημόσια έγγραφα», τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους ή από αρχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 11, και τα οποία έχουν τυπική αποδεικτική ισχύ όσον αφορά:

α)  τη γέννηση την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου·

β)  τον θάνατο·την υπογραφή ενός φυσικού προσώπου·

γ)  το όνομα· την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση ενός φυσικού προσώπου·

δ)  τον γάμο και την καταχωρισμένη συμβίωση·

ε)  την ιδιότητα του γονέα·

στ)  την υιοθεσία·

ζ)  την κατοικία·

ζα)  τα δικαιώματα του πολίτη και το δικαίωμα ψήφου·

ζβ)  το καθεστώς μετανάστευσης·

ζγ)  προσόντα και στοιχεία σχετικά με τη σχολική και ανώτερη εκπαίδευση·

ζδ)  την υγεία, περιλαμβανομένης της επισήμως αναγνωρισμένης αναπηρίας·

ζε)  την άδεια οδήγησης ή χειρισμού χερσαίων, εναέριων και θαλάσιων οχημάτων·

η)  την ιθαγένεια και την υπηκοότητα·

θ)  την ακίνητη περιουσία·

ι)  το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή άλλης επιχείρησης·

ια)  το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση άλλων νομικών προσώπων·

ιβ)  τις φορολογικές υποχρεώσεις και το φορολογικό καθεστώς του φυσικού ή νομικού προσώπου·

ιγ)  το φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς της περιουσίας·

ιδ)  κάθε μορφής αξιώσεις κοινωνικής ασφάλισης·

ια)  το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας·

ιβ)  την απουσία ποινικού μητρώου και/ή τις εγγραφές σε ποινικά μητρώα· [Τροπολογία 11]

2)  «αρχή», δημόσια αρχή ενός κράτους μέλους ή οντότητα εξουσιοδοτημένη δυνάμει πράξης ή διοικητικής απόφασης να εκτελεί δημόσια καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων ή συμβολαιογράφων που εκδίδουν δημόσια έγγραφα σύμφωνα με το σημείο 1, ή αρχή της Ένωσης· [Τροπολογία 12]

2α)  «αρχές της Ένωσης», τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης καθώς και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία· [Τροπολογία 13]

3)  «επικύρωση», η τυπική διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής κατόχου δημοσίου αξιώματος, της ιδιότητας του υπογράφοντος και, κατά περίπτωση, της ταυτότητας της σφραγίδας την οποία φέρει το έγγραφο·

4)  «παρόμοια διατύπωση» «επισημείωση» (apostille), η προσθήκη της επισημείωσης που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης του 1961 η οποία καταργεί την απαίτηση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων· [Τροπολογία 14. Η τροπολογία αυτή ισχύει σε όλο το κείμενο]

5)  «άλλη διατύπωση», η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων και επικυρωμένων μεταφράσεων δημοσίων εγγράφων·

6)  «κεντρική αρχή», η αρχή που έχει διοριστεί από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 9, για να ασκεί τα καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο II

Απαλλαγή από την επικύρωση, απλούστευση άλλων διατυπώσεων και αιτήσεις πληροφοριών

Άρθρο 4

Απαλλαγή από την επικύρωση και παρόμοια διατύπωση επισημείωσης (apostille)

Τα Οι αρχές αποδέχονται δημόσια έγγραφα απαλλάσσονται από κάθε μορφή επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης που τους προσκομίζονται, τα οποία εκδόθηκαν από αρχές άλλου κράτους μέλους ή από αρχές της Ένωσης, χωρίς επικύρωση ή επισημείωση. [Τροπολογία 15]

Άρθρο 5

Επικυρωμένα αντίγραφα και πρωτότυπα δημοσίων εγγράφων

1.  Οι αρχές δεν αξιώνουν την ταυτόχρονη υποβολή αποδέχονται αντί του πρωτοτύπου ενός δημοσίου εγγράφου και του επικυρωμένου αντιγράφου του που έχουν που έχει εκδοθεί από τις αρχές άλλων κρατών μελών ή από αρχές της Ένωσης, ένα επικυρωμένο ή μη επικυρωμένο αντίγραφο αυτού του εγγράφου. [Τροπολογία 16]

2.  Όταν το πρωτότυπο Εάν μια αρχή έχει, σε μεμονωμένη περίπτωση, εύλογη αμφιβολία ως προς τη γνησιότητα του υποβληθέντος μη επικυρωμένου αντιγράφου ενός δημοσίου εγγράφου που έχει εκδοθεί από τις αρχές ενός άλλου κράτους μέλους προσκομίζεται ταυτόχρονα με το αντίγραφό του, οι αρχές των άλλων κρατών μελών δέχονται αυτό το αντίγραφο χωρίς επικύρωση ή από τις αρχές της Ένωσης, η αρχή αυτή μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου, κατ' επιλογήν του προσώπου που τα προσκομίζει.

Όταν υποβάλλεται μη επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω δημοσίου εγγράφου που αφορά καταχώριση νομικής πράξης ή νομικής συναλλαγής σε δημόσιο μητρώο, για την ορθότητα των οποίων το δημόσιο φέρει οικονομική ευθύνη, η αρχή μπορεί να αξιώσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου, κατ’ επιλογήν του προσώπου που τα προσκομίζει, ακόμη και ελλείψει εύλογης αμφιβολίας για τη γνησιότητα του αντιγράφου. [Τροπολογία 17]

3.  Οι αρχές δέχονται τα επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Μη επικυρωμένες μεταφράσεις

1.  Οι αρχές δέχονται μη επικυρωμένες μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις αρχές άλλων κρατών μελών ή από αρχές της Ένωσης.

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρχές μπορούν να ζητήσουν όπως ειδικά δημόσια έγγραφα που καλύπτονται από τα στοιχεία θ), ι) και ια) του σημείου 1 του άρθρου 3, άλλα από τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης, υποβάλλονται συνοδευόμενα από επικυρωμένη μετάφρασή τους.

2.  Αν μια αρχή έχει εύλογη αμφιβολία ως προς την ακρίβεια ή την ποιότητα μιας μετάφρασης ενός δημοσίου εγγράφου που της υποβάλλεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να αξιώσει ζητήσει να γίνει επικυρωμένη ή επίσημη μετάφραση αυτού του δημοσίου εγγράφου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αρχή δέχεται τις επικυρωμένες μεταφράσεις που έχουν γίνει σε άλλα κράτη μέλη. Όταν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ της μετάφρασης που προσκομίστηκε και της επικυρωμένης ή επίσημης μετάφρασης που ζήτησε η αρχή, π.χ. εάν η μετάφραση είναι ατελής, ακατανόητη ή παραπλανητική, τότε η αρχή μπορεί να αξιώσει την επιστροφή των εξόδων της μετάφρασης από το πρόσωπο που προσκόμισε την αρχική μετάφραση.

2α.  Οι αρχές δέχονται επικυρωμένες μεταφράσεις που έχουν γίνει σε άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 18]

Άρθρο 7

Αίτηση πληροφοριών σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας

1.  Αν οι αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο ή το επικυρωμένο ή μη επικυρωμένο αντίγραφό του έχουν, επί τη βάσει ενδελεχούς και αντικειμενικής εξέτασης, εύλογη αμφιβολία όσον αφορά την γνησιότητά του, η οποία δεν μπορεί να αρθεί με άλλον τρόπο, τη γνησιότητα του δημοσίου εγγράφου, μπορούν να απευθύνουν αίτηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχουν έχει εκδοθεί αυτά τα έγγραφα το έγγραφο, είτε χρησιμοποιώντας απευθείας το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 8 είτε ερχόμενες σε επαφή με την κεντρική αρχή του δικού τους κράτους μέλους. [Τροπολογία 19]

2.  Η εύλογη αμφιβολία που προκύπτει μετά από ενδελεχή και αντικειμενική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορά κυρίως: [Τροπολογία 20]

α)  τη γνησιότητα της υπογραφής,

β)  την ιδιότητα υπό την οποία έδρασε ο υπογράφων,

γ)  την ταυτότητα της σφραγίδας.

3.  Οι αιτήσεις πληροφοριών αιτιολογούνται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Η αιτιολόγηση αναφέρεται άμεσα στις συνθήκες της υπόθεσης και δεν βασίζεται σε επιχειρήματα γενικού χαρακτήρα.

4.  Οι αιτήσεις πληροφοριών συνοδεύονται από σαρωμένο αντίγραφο του συγκεκριμένου δημοσίου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του. Οι αιτήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές απαλλάσσονται από κάθε εισφορά, τέλος ή επιβάρυνση. [Τροπολογία 21]

5.  Οι αρχές απαντούν σε αιτήσεις αυτού του είδους το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η απουσία απάντησης θεωρείται επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του δημοσίου εγγράφου ή της επικυρωμένης φωτοτυπίας του. [Τροπολογία 22]

6.  Αν η απάντηση των αρχών στην αίτηση πληροφοριών δεν επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του δημοσίου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του, η αιτούσα αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να το αποδεχθεί το έγγραφο ή το αντίγραφό του. [Τροπολογία 23]

Κεφάλαιο III

Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 8

Σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς

Το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1024/2012 χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 7.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά πληροί τις τεχνικές και προσωπικές προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 9

Διορισμός κεντρικών αρχών

1.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει τουλάχιστον μία κεντρική αρχή.

2.  Το κράτος μέλος που έχει διορίσει περισσότερες της μίας κεντρικές αρχές, προσδιορίζει την κεντρική αρχή προς την οποία μπορεί να απευθύνεται οποιαδήποτε αλληλογραφία με σκοπό την περαιτέρω διαβίβασή της στην αρμόδια κεντρική αρχή αυτού του κράτους μέλους.

3.  Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 20, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής αρχής ή των κεντρικών αρχών που έχει διορίσει. [Τροπολογία 25]

Άρθρο 10

Καθήκοντα των κεντρικών αρχών

1.  Οι κεντρικές αρχές παρέχουν βοήθεια στο πλαίσιο των αιτήσεων πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 και, ιδιαίτερα:

α)  διαβιβάζουν και παραλαμβάνουν αυτές τις αιτήσεις·

β)  παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με αυτές τις αιτήσεις.

2.  Οι κεντρικές αρχές λαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο είναι απαραίτητο για να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδιαίτερα:

α)  ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους όσον αφορά την αποδοχή δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών·

β)  διαδίδουν και ενημερώνουν τακτικά τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την πρόληψη της απάτης που διαπράττεται εις βάρος δημοσίων εγγράφων, επικυρωμένων αντιγράφων και επικυρωμένων μεταφράσεων·

γ)  διαδίδουν και ενημερώνουν τακτικά τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών εκδόσεων των δημοσίων εγγράφων·

δ)  καταρτίζουν υποδείγματα δημοσίων εγγράφων μέσω του αποθετηρίου του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε από την απόφαση 2001/470/EΚ.

Κεφάλαιο IV

Πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα της Ένωσης

Άρθρο 11

Πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης σχετικά με τη γέννηση, τον θάνατο, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, καθώς νομικές πράξεις και με το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή άλλης επιχείρησης φυσικών ή νομικών προσώπων

Με τον παρόντα κανονισμό καταρτίζονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης σχετικά με τη γέννηση, τον θάνατο, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, καθώς νομικές πράξεις και με το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή άλλης επιχείρησης φυσικών ή νομικών προσώπων. [Τροπολογία 26]

Αυτά τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης επισυνάπτονται στα παραρτήματα.

Άρθρο 12

Έκδοση των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης

1.  Οι αρχές εντός κράτους μέλους θέτουν στη διάθεση των πολιτών και των εταιρειών ή άλλων επιχειρήσεων τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης ως εναλλακτική λύση των ισοδύναμων δημοσίων εγγράφων που υπάρχουν σε αυτό το κράτος μέλος.

2.  Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης εκδίδονται στους πολίτες και στις εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα ισοδύναμα δημόσια έγγραφα που υπάρχουν στο κράτος μέλος έκδοσης, μετά από αίτησή τους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα τέλη για την έκδοση ενός τυποποιημένου εντύπου της Ένωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τέλη για την έκδοση του αντίστοιχου δημοσίου εγγράφου που χορηγεί συνήθως το κράτος μέλος. [Τροπολογία 27]

3.  Οι αρχές ενός κράτους μέλους εκδίδουν ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της Ένωσης αν υπάρχει σε αυτό το κράτος μέλος ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο αρχή η οποία είναι σε θέση να επικυρώσει την ακρίβεια των εκάστοτε πληροφοριών. Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης εκδίδονται ανεξάρτητα από την ονομασία των ισοδύναμων δημοσίων εγγράφων που υπάρχουν σε αυτό το κράτος μέλος. [Τροπολογία 28]

3α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή ποια αρχή τους είναι αρμόδια για την έκδοση κάθε τυποποιημένου εντύπου της Ένωσης. Κατά περίπτωση, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα που δεν μπορούν να εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3. Ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των πληροφοριών αυτών.

Η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. [Τροπολογία 29]

4.  Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης φέρουν την ημερομηνία της έκδοσής τους καθώς και την υπογραφή και τη σφραγίδα της αρχής που τα εκδίδει.

Άρθρο 13

Οδηγίες για τη χρήση των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης

Η Επιτροπή εκδίδει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης και προσεταιρίζεται προς τον σκοπό αυτό τις κεντρικές αρχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.

Άρθρο 14

Ηλεκτρονικές εκδοχές των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης

Η Επιτροπή αναπτύσσει ηλεκτρονικές εκδοχές των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης ή άλλους μορφότυπους προσαρμοσμένους στις ηλεκτρονικές ανταλλαγές.

Άρθρο 15

Χρήση και αποδοχή των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης

1.  Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης έχουν την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με τα ισοδύναμα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ως προς την αναγνώριση του περιεχομένου τους όταν υποβάλλονται σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο εκδόθηκαν. [Τροπολογία 30]

3.  Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης γίνονται δεκτά από τις αρχές των κρατών μελών στα οποία υποβάλλονται, χωρίς να υπόκεινται σε επικύρωση ή παρόμοια διατύπωση μεταφράζονται. [Τροπολογία 31]

4.  Η χρήση των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης δεν είναι υποχρεωτική και δεν εμποδίζει τη χρήση ισοδύναμων δημοσίων εγγράφων που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης ούτε τη χρήση άλλων δημοσίων εγγράφων ή αποδεικτικών μέσων.

Κεφάλαιο V

Σχέσεις με άλλες νομικές πράξεις

Άρθρο 16

Σχέσεις με άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου που, σε επιμέρους τομείς, περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις περί επικύρωσης, παρόμοιας διατύπωσης επισημείωσης (apostille) ή άλλων διατυπώσεων, αλλά αντιθέτως το συμπληρώνει. [Τροπολογία 32]

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει επίσης την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη χρήση άλλων συστημάτων διοικητικής συνεργασίας που εγκαθιδρύονται από το ενωσιακό δίκαιο, τα οποία προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς.

Άρθρο 17

Τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1024/2012

Στο παράρτημα του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1024/2012, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 6 :"

«6. Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. …/2014* του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...,(7) για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012: Άρθρο 7. »

"

_____________

*  ΕΕ L .., …, σ. .(8)+».

Άρθρο 18

Σχέσεις με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων στις οποίες έχουν προσχωρήσει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κατά το χρόνο της έκδοσής του και οι οποίες αφορούν τα ρυθμιζόμενα από αυτόν θέματα.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός υπερέχει, στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, στο μέτρο που αυτές αφορούν τα ρυθμιζόμενα από αυτόν θέματα.

Κεφάλαιο VI

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 19

Προστασία δεδομένων

Η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαβίβαση εγγράφων από τα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχουν ειδικά ως στόχο να επιτρέψουν την επαλήθευση της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων από τις αρχές μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς και αποκλειστικά εντός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων τους σε κάθε επί μέρους περίπτωση.

Άρθρο 20

Πληροφορίες των κεντρικών αρχών και λεπτομέρειες επικοινωνίας

1.  Μέχρι τις …(9), τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το διορισμό μιας ή περισσοτέρων κεντρικών αρχών και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των πληροφοριών αυτών. [Τροπολογία 33]

2.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 21

Επανεξέταση

1.  Το αργότερο …(10), και στη συνέχεια ανά τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση των ενδεχόμενων πρακτικών εμπειριών που έχουν προκύψει από τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών. Η συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της ανάγκης

α)  να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα δημόσια έγγραφα που αφορούν άλλες κατηγορίες πέραν εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ιβ) και σε άλλα· [Τροπολογία 34]

β)  να δημιουργηθούν και άλλα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης· σχετικά με την ιδιότητα του γονέα, την υιοθεσία, την κατοικία, την ιθαγένεια και την υπηκοότητα, την ακίνητη περιουσία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την απουσία ποινικού μητρώου· [Τροπολογία 35]

γ)  σε περίπτωση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο α), να δημιουργηθούν πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα της Ένωσης σχετικά με άλλες κατηγορίες δημοσίων εγγράφων εξάλειψη της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1α. [Τροπολογία 36]

2.  Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις προσαρμογών, ιδιαίτερα όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε δημόσια έγγραφα που αφορούν νέες κατηγορίες δημοσίων εγγράφων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) ή τη δημιουργία νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων της Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ).

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ….(11), εξαιρουμένου του άρθρου 20, το οποίο εφαρμόζεται από ...(12)*

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ

ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000001.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

5

ΕΠΩΝΥΜΟ

6

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

7

ΦΥΛΟ

8

ΠΑΤΕΡΑΣ

9

ΜΗΤΕΡΑ

5

ΕΠΩΝΥΜΟ

6

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

10

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

Νομική σημείωση: Το παρόν πολλύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών σχετικά με τη γέννηση.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΟΝΟΜΑ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000002.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 37]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΑΠΟΓΟΝΟΙ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000003.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΟΝΟΙ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

ΓΟΝΕΑΣ 1

9

ΓΟΝΕΑΣ 2

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 38]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιγ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΥΙΟΘΕΣΙΑ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000004.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

ΕΠΩΝΥΜΟ

6

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

ΦΥΛΟ

9

ΓΟΝΕΑΣ 1

10

ΓΟΝΕΑΣ 2

5

ΕΠΩΝΥΜΟ

6

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTIONN / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 39]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000005.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

5

ΕΠΩΝΥΜΟ

6

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

7

ΦΥΛΟ

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

9

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

10

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

 

12

ΠΑΤΕΡΑΣ

13

ΜΗΤΕΡΑ

5

ΕΠΩΝΥΜΟ

6

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημέρα

Mo

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

Νομική σημείωση: Το παρόν πολλύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών σχετικά με τον θάνατο.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000006.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΦΥΛΟ

7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 40]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΓΑΜΟ

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000007.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

 

5

ΣΥΖΥΓΟΣ Α / Ο ΣΥΖΥΓΟΣ [Τροπολογία 41]

6

ΣΥΖΥΓΟΣ Β / Η ΣΥΖΥΓΟΣ [Τροπολογία 42]

7

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

8

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

9

ΦΥΛΟ

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

11

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

12

ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

13

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

Νομική σημείωση: Το παρόν πολλύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών σχετικά με τον γάμο.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIα

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΔΙΑΖΥΓΙΟ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000008.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

ΣΥΖΥΓΟΣ Α

6

ΣΥΖΥΓΟΣ Β

7

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

8

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

9

ΦΥΛΟ

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

12

ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

13

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls: Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 43]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000009.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

 

5

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A

6

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B

7

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

8

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

9

ΦΥΛΟ

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

11

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

12

ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

13

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

Νομική σημείωση: Το παρόν πολλύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών σχετικά με την καταχωρισμένη συμβίωση.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000010.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

8

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

9

ΦΥΛΟ

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

12

ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

13

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 44]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού ύ]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000011.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ· ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 45]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVγ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000012.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 46]

Παράρτημα IVδ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΚΑΤΟΙΚΙΑ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000013.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

  _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 47]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVε

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000014.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ -

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

(UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

9

TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

(UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I)

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 48]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVστ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΑΝΑΠΗΡΙΑ -

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

 

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000015.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ :

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ -

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

5

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

ΦΥΛΟ

8

BΑΘΜΟΣ Ή ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Νομική σημείωση: Το παρόν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το σχετικό ουσιαστικό δίκαιο του κράτους μέλους.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Τροπολογία 49]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) [Να προστεθεί ο αριθμός και ο τίτλος του παρόντος κανονισμού]

20140204-P7_TA(2014)0054_EL-p0000016.png

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

2

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

3

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

6

ΕΘΝΙΚΗ

7

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

8

ΕΔΡΑ

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

11

ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

12

ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

14

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ

 

 

15

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

 

 

16

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

17

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημέρα

Μήνας

Έτος

l_l_l

l_l_l

l_l_l_l_l

Νομική σημείωση: Το παρόν πολλύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο της ΕΕ διατίθεται από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης και μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά προς το ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο που υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θίγει τη χρήση ισοδύναμου εθνικού δημοσίου εγγράφου που έχει καταρτισθεί από τις αρχές του κράτους μέλους έκδοσης. Έχει την ίδια τυπική αποδεικτική ισχύ με το εθνικό ισοδύναμο έγγραφο του κράτους μέλους έκδοσης και χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών σχετικά με το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή άλλης επιχείρησης.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 52.
(2)ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 52.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014.
(4)Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).
(5)Απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25).
(6)Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 319).
(7) O αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του κανονισμού στη διαδικασία 2013/0119(COD).
(8)+ Tα στοιχεία ΕΕ του κανονισμού στη διαδικασία 2013/0119(COD).
(9) Έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(10) Τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(11) Ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(12)* Έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.


Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I
PDF 269kWORD 39k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0102),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0047/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2008(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 4ης Δεκεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0319/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων

P7_TC1-COD(2013)0062


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/27/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 204 της 9.8.2008, σ. 47.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις ***I
PDF 280kWORD 71k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0372),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και τα άρθρα 53 και 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0183/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και τα άρθρα 50 παράγραφος 1, 53 παράγραφος 1 και 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τη Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας (Sejm) και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 6ης Νοεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0281/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά

P7_TC1-COD(2012)0180


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/26/ΕΕ.)

(1) EE C 44 της 15.2.2013, σ. 104.


Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς ***I
PDF 272kWORD 41k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0654) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2012)0420),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0358/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0344/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/57/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 161, 7.6.2012, σ. 3.
(2) ΕΕ C 181, 21.6.2012, σ. 64.


Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I
PDF 269kWORD 39k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0075/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2013(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 13ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0323/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2013)0082


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 256/2014.)

(1) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 153.


Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner LEHNE - Γερμανία)
PDF 264kWORD 35k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το διορισμό του Klaus Heiner Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0423/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0050/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Ιανουαρίου 2014 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Klaus Heiner Lehne μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ελεγκτικό Συνέδριο
PDF 406kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το άρθρο 286,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) (και πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες κατά τις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0014/2014),

I.Ο μελλοντικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση της Λίμας και του Μεξικού, που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου, καθορίζονται οι βασικοί πυλώνες των ανεξάρτητων ελεγκτικών οργάνων και επιβεβαιώνεται ότι τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα διαθέτουν σημαντική ελευθερία όσον φορά την ερμηνεία των αρχών της δήλωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως επαγγελματικό ελεγκτικό όργανο πρέπει να εφαρμόζει μεταξύ άλλων διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου που ισχύουν για τον δημόσιο τομέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του έτους 1975 περί προϋπολογισμού με σκοπό τον λογιστικό έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ένωσης, ενεργώντας παράλληλα ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη η ταχέως μεταβαλλόμενη, παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση απαιτεί αποτελεσματική μικροπροληπτική και μακροπροληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τις αρχές της εξοικονόμησης πόρων, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, σε μια σύγχρονη και απαιτητική Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι ελεγκτές, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την αξιοπιστία της δημόσιας λογοδοσίας της ΕΕ και στη βελτίωση της λογοδοσίας αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς σημαντικό, οιαδήποτε συζήτηση για δυνατές μεταρρυθμίσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του ζητήματος της βελτίωσης της υποχρέωσης λογοδοσίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε το νομοθετικό πλαίσιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την προώθηση της δημόσιας λογοδοσίας και την επικούρηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών·

II.Η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 286 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στα κράτη τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου ή διαθέτουν ειδικά προσόντα για το λειτούργημα αυτό και των οποίων η ανεξαρτησία είναι πέραν κάθε αμφιβολίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες το Ελεγκτικό Συνέδριο να απαρτίζεται από μέλη που παρέχουν στον μέγιστο βαθμό εγγυήσεις επαγγελματικής επάρκειας και ανεξαρτησίας, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη, και παράλληλα να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι για τη φήμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένους διορισμούς μελών υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η συνέχιση της οποίας υπάρχει κίνδυνος να βλάψει τις καλές σχέσεις συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα ανωτέρω θεσμικά όργανα και να έχει ενδεχομένως σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συμβουλίου να διορίσει μέλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε ακροάσεις και διατύπωσε αρνητική γνωμοδότηση είναι ακατανόητη και καταδεικνύει έλλειψη σεβασμού έναντι του Κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου αποτελεί αντικείμενο τεράστιου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν αναλάβουν καθήκοντα ως μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου άτομα των οποίων η υποψηφιότητα έχει ήδη απορριφθεί δημόσια και επισήμως από το Κοινοβούλιο θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη στα ενεχόμενα θεσμικά όργανα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη με επαγγελματικές ελεγκτικές γνώσεις και αυξημένο φάσμα εξειδίκευσης, στοιχεία που εξασφαλίζουν ποικίλες προοπτικές και ικανότητες, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την κρίση και τη δράση του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων είναι απαράδεκτη στις μέρες μας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία Ελεγκτικού Συνεδρίου και Κοινοβουλίου, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σύστημα ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ, επηρεάζεται δυσμενώς όταν ορισμένα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν την έγκριση του Κοινοβουλίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση από ομότιμους του 2013 ζητεί πιο σύντομες εσωτερικές διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αποσαφήνιση του ρόλου και της εντολής του έναντι των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών και τονίζει ότι οι ελεγχόμενοι επηρεάζουν υπερβολικά τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις ελεγκτικές γνώμες του·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εστιάζεται κυρίως σε προτάσεις που αποφεύγουν την αναγκαιότητα αλλαγών στις συνθήκες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει πάντοτε τηρήσει τις συστάσεις της επιτροπής η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ με σκοπό να διατυπώσει γνώμη σχετικά με το εάν είναι κατάλληλοι οι υποψήφιοι για τη θέση του γενικού εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, παρότι δεν υποχρεούται σαφώς από τη Συνθήκη να προβαίνει στην ενέργεια αυτή·

Ι.Η οπτική του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: ο μελλοντικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όχι μόνο μπορεί να παρέχει στους νομοθέτες δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος, αλλά και ότι ευρίσκεται σε εξέχουσα θέση για να παρέχει στον νομοθέτη και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ιδίως στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, πολύτιμες γνώμες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι πολιτικές της Ένωσης, με σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, να προσδιοριστούν οι οικονομίες κλίμακας και εύρους, καθώς και οι δευτερογενείς επιπτώσεις μεταξύ εθνικών πολιτικών των κρατών μελών και να δοθούν στο Κοινοβούλιο εξωτερικές αποτιμήσεις για την αξιολόγηση των δημόσιων οικονομικών στα κράτη μέλη από την Επιτροπή·

2.  είναι της γνώμης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένο στην ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την αμεροληψία και τον επαγγελματισμό, αναπτύσσοντας παράλληλα στενές σχέσεις συνεργασίας με τους εταίρους του, ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και, πιο συγκεκριμένα, την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του, όπως επίσης και με τις επιτροπές του Κοινοβουλίου που ειδικεύονται σε πολιτικές, κατά τη διαδικασία λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Το παραδοσιακό πρότυπο DAS (δήλωση αξιοπιστίας)

3.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται από τη Συνθήκη (άρθρο 287 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ) να παράσχει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δήλωση αξιοπιστίας (DAS(5)) όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών αφού εξετάσει την κανονικότητα, τη νομιμότητα και τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού της Ένωσης και ότι πέραν τούτων το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται επίσης από τη Συνθήκη να παρέχει ειδικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις· σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασχολείται με την ετήσια DAS·

4.  έχει την άποψη ότι η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αμεροληψία και ο επαγγελματισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν καίρια σημασία για την αξιοπιστία του ως προς την επικούρηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην εποπτεία της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και τη συμβολή τους στη βελτίωσή της, καθώς και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από τα στάδια του προγραμματισμού μέχρι και το κλείσιμο των λογαριασμών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για δέκατο όγδοο συνεχόμενο έτος, τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επέτρεψαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να χορηγήσει θετική δήλωση αξιοπιστίας (DAS) όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών· τονίζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό σφάλματος αφ’ εαυτού μόνο εν μέρει παρέχει περιεκτική εικόνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ένωσης·

6.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 287 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων· επισημαίνει ότι αντί της έκδοσης μίας δήλωσης αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε το 2012 τέσσερις γνωμοδοτήσεις: μία σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τρεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί (μία για τα έσοδα, μία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και μία για τις πληρωμές)· θεωρεί ότι αυτός ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός γνωμοδοτήσεων καθιστά δυσχερέστερη την αποτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από την Επιτροπή·

7.  επισημαίνει ότι η DAS αποτελεί ετήσιο δείκτη ενός πολυετούς συστήματος δαπανών, κάτι που δυσχεραίνει την αποτύπωση του κυκλικού χαρακτήρα και των επιπτώσεων των πολυετών ρυθμίσεων, και ότι, ως εκ τούτου, ο συνολικός αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου μπορούν να μετρηθούν μόνο μερικώς κατά τη λήξη της περιόδου δαπανών· θεωρεί, συνεπώς, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μια ενδιάμεση επανεξέταση και μια συνοπτική έκθεση πέραν της ετήσιας DAS σχετικά με την τελική επίδοση της εκάστοτε περιόδου προγραμματισμού·

8.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι από το 2009 το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών του, καθώς και των ετήσιων εκθέσεών του· πιστεύει, εντούτοις, ότι απαιτείται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες και να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πόροι για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας, πρωτίστως όσον αφορά τις εργασίες ελέγχου επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της ΕΕ· θεωρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αξιοποιήσει περαιτέρω το πρότυπο DAS για να προσδιορίζει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα και να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί, ούτως ώστε να είναι δυνατή η άντληση διδαγμάτων και η εφαρμογή τους σε άλλα πλαίσια·

Οι νέες διαστάσεις και προκλήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

9.  αναγνωρίζει τον ιστορικό, εποικοδομητικό ρόλο της εστίασης της DAS στις έννοιες της νομιμότητας και της κανονικότητας ως χρήσιμων δεικτών ορθών δημοσιονομικών πρακτικών και επιδόσεων διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα δαπανών της Ένωσης και της κατάδειξης του τρόπου με τον οποίο οι πόροι της ΕΕ έχουν τεθεί σε χρήση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, που ενεργεί ως νομοθετικό όργανο και αρχή αρμόδια για τον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τόσο τώρα όσο και στο μέλλον το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερους πόρους για να εξετάζει κατά πόσο επιτυγχάνονται εξοικονομήσεις, αποτελεσματικότητα και απόδοση στη χρήση των δημόσιων πόρων που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής· τα αποτελέσματα των διαπιστώσεων που περιέχονται στις ειδικές εκθέσεις θα πρέπει να συνεπάγονται αντίστοιχες προσαρμογές στα προγράμματα της ΕΕ·

10.  επισημαίνει ότι η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως καθορίζεται δυνάμει της Συνθήκης, παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για την άσκηση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ανεξάρτητος φορέας εξωτερικού λογιστικού ελέγχου της Ένωσης· σημειώνει ότι η εντολή παρέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας για να παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο να εκτελεί την αποστολή του πέραν του πεδίου της DAS· υπενθυμίζει ότι η εντολή αυτή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί σε ειδικές εκθέσεις, οι οποίες επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας εστιάζοντας την προσοχή σε τομείς υψηλού κινδύνου και διερευνώντας τους· σημειώνει επιπλέον ότι οι εν λόγω εκθέσεις παρέχουν πληροφορίες στους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε πολλούς τομείς, το οποίο βοηθεί να φέρει την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της και να καταστεί η Ευρώπη περισσότερο διαφανής και κατανοητή·

11.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης του ελέγχου των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυσης τόσο των επιδόσεων όσο και της αποτελεσματικότητας των δαπανών της ΕΕ είναι να ψηφίζεται η απαλλαγή πριν από την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το υπό έλεγχο οικονομικό έτος· υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει την ετήσια έκθεσή του έως την 30ή Ιουνίου·

12.  συνιστά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία του, να σχηματίζει τη γνώμη του βάσει του ορίου σημαντικότητας αντί βάσει μόνον του ανεκτού ποσοστού σφάλματος, καθόσον τούτο φαίνεται να συνάδει περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου·

13.  προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφιερώσει μια ειδική ενότητα στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στους διάφορους ελέγχους επιδόσεων που διενεργεί, για να ασκηθεί πίεση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις εν λόγω συστάσεις· το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να αναφέρει σε ποιες σημαντικές ενέργειες συνέχειας που δίδεται μπορεί να δίδει ιδιαίτερη προσοχή το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του χωρίς να διακυβεύεται η ανεξαρτησία του·

14.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδιάζει το πρόγραμμα εργασίας του σε πολυετή και σε ετήσια βάση· σημειώνει ότι ο πολυετής σχεδιασμός επικεντρώνεται στον καθορισμό και την επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ με τον ετήσιο σχεδιασμό καθορίζονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα αναληφθούν στη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους· επικροτεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του στην αρμόδια επιτροπή Committee on Budgetary Control, απαριθμώντας τα κατά προτεραιότητα καθήκοντα ελέγχου και τους πόρους που διατίθενται για την εκτέλεσή τους·

15.  πιστεύει ότι η τρέχουσα μορφή συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρέχει πολύτιμες συμβουλές για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου· τονίζει ότι αυτός ο διαρθρωμένος προπαρασκευαστικός διάλογος συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξασφάλιση αποτελεσματικής και δημοκρατικής λογοδοσίας προς τους πολίτες όσον αφορά τους δημόσιους πόρους που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ· τονίζει ότι, παρά την αυξημένη συμβουλευτική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει, χωρίς να επηρεάζεται από πολιτικούς ή εθνικούς παράγοντες, να αποφασίζει το ίδιο σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του·

16.  σημειώνει ότι ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος για τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα μετέπειτα αιτήματα ελέγχου ούτε συλλέγονται κατά τρόπο δομημένο ούτε έχουν πλήρως προτιμησιακή μεταχείριση· θεωρεί ότι τούτο ζημιώνει τη συνάφεια και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων από τον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει, περαιτέρω, ότι η προστιθέμενη αξία του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση του έργου του από το Κοινοβούλιο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη στη διεργασία λογοδοσίας· καλεί, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο να λαμβάνει υπόψη του στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του τις πολιτικές προτεραιότητες των νομοθετικών φορέων και τα ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος για τους πολίτες της ΕΕ τα οποία κοινοποιούνται από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ·

Συνεργασία με τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα

17.  αναμένει ότι θα θεσπισθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών με συγκεκριμένα αποτελέσματα που αφορούν τον καταμερισμό του ετήσιου έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναμένει, περαιτέρω, συγκεκριμένα μεθοδολογικά βήματα και συμφωνίες σχετικά με χρονοδιαγράμματα λογιστικού ελέγχου· αναμένει ότι η Επιτροπή, βάσει νομικής μελέτης, θα υποβάλει προτάσεις για την ενσωμάτωση εργασιών ελέγχου των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων των κρατών μελών στους λογιστικούς ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επιμερισμένη διαχείριση στο αντίστοιχο κράτος μέλος·

18.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό μιας μεθόδου εργασίας, βάσει της οποίας τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εντείνουν τον συντονισμός των πόρων τους για την αξιολόγηση των δαπανών και των επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη των ελεγκτικών εργασιών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες περί των ελέγχων, προσδιορίζοντας τομείς κινδύνου και διενεργώντας κοινούς ελέγχους ή ενισχύοντας τη συμμετοχή των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων στις αποστολές ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα το να αναπτυχθούν κοινές μέθοδοι εργασίας και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε κάθε επίπεδο ελέγχου· σημειώνει ότι η ανταλλαγή δεδομένων των επιθεωρήσεων και των ελέγχων καθώς και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ανώτατων ελεγκτικών οργάνων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της στοχοθέτησης των προσπαθειών όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και τους λογιστικούς ελέγχους· σημειώνει ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλά επίπεδα ελέγχου και ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι εν λόγω αλληλεπικαλύψεις για να μειωθεί ο φόρτος επί των αρχών διαχείρισης και των δικαιούχων·

19.  ζητεί, κατά συνέπεια, στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών φορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ·

20.  προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα να εκδίδουν οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και με σεβασμό των διεθνών προδιαγραφών ελέγχου εθνικές βεβαιώσεις λογιστικού ελέγχου της διαχείρισης των πόρων της Ένωσης, που θα παραδίδονται στα κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να τις υποβάλλουν κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής βάσει μιας κατάλληλης διοργανικής διαδικασίας που θα πρέπει να θεσπισθεί·

21.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ενταχθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στον προγραμματισμό των ελέγχων που διενεργούνται από τα εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα, με ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης, με τα εθνικά κοινοβούλια να καλούνται να διαδραματίσουν εν προκειμένω καίριο ρόλο που σχετίζεται με τη δυνατότητά τους να ζητούν από τα οικεία εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα να διενεργούν ελέγχους στα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα· σημειώνει ότι με τη θεσμοθέτηση και σε τακτική βάση διενέργεια αυτών των ελέγχων θα ήταν δυνατή η ετήσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων από αυτούς ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων·

Το νέο επιχειρησιακό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

22.  σημειώνει ότι οι κανονισμοί που καλύπτουν τους βασικούς τομείς δαπανών για την περίοδο 2014-2020 έχουν μεταβάλει ουσιαστικά το δημοσιονομικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνεπάγονται μείζονες αλλαγές οι οποίες θα μεταβάλουν το τοπίο των κινδύνων δημοσιονομικής διαχείρισης με την απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, την αύξηση της υπαγωγής σε προϋποθέσεις και τη μόχλευση του προϋπολογισμού της ΕΕ· εμμένει, συνεπώς, στο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αποτελέσματα με την υποβολή κατάλληλων εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους και τις επιδόσεις των νέων αυτών μέσων·

23.  προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να συγχρονίσει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του με το ΠΔΠ και να συμπεριλάβει μια ενδιάμεση αναθεώρηση, καθώς και μια περιεκτική επανεξέταση του κλεισίματος των λογαριασμών της Επιτροπής στο αντίστοιχο ΠΔΠ·

24.  σημειώνει ότι οι έλεγχοι επιδόσεων συχνά δεν περιλαμβάνουν σαφή ανάλυση των αιτίων των διαπιστώσεων του ελέγχου· επιπλέον, σημειώνει ότι δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει ότι οι ελεγκτές που έχουν διοριστεί για τη διενέργεια συγκεκριμένου ελέγχου κατέχουν τις τεχνικές γνώσεις και τις μεθοδολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του ελέγχου χωρίς να πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν σε οποιοδήποτε ζήτημα ελέγχου· θεωρεί ότι οι περιστάσεις αυτές αυξάνουν την αναποτελεσματικότητα και την ανεπάρκεια των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ελέγχους επιδόσεων·

25.  αναμένει πλήρη διαφάνεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις χρονικές απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τα έγγραφα που δημοσιεύει και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχου ελέγχου επιδόσεων το χρονοδιάγραμμα και τα διάφορα στάδια από τα οποία έχει διέλθει το αντίστοιχο έγγραφο κατά την ανάπτυξή του, δηλαδή τον χρόνο που απαιτήθηκε για να διέλθει από καθένα από τα διαφορετικά στάδια που εφαρμόζονται, τα οποία είναι επί του παρόντος τα εξής:

   Προκαταρκτική μελέτη
   Ανάλυση ζητήματος
   Μνημόνιο σχεδιασμού του ελέγχου
   Δήλωση (ή δηλώσεις) αρχικών διαπιστώσεων
   Άντληση συμπερασμάτων
   Σχέδιο έκθεσης
   Διαδικασία αντιπαράθεσης·

26.  σημειώνει ότι οι έλεγχοι επιδόσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, περιλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης, απαιτούν δύο χρόνια, πράγμα το οποίο σε πλείονες περιπτώσεις έχει καταστήσει τα συμπεράσματα του ελέγχου παρωχημένα και έχει εμποδίσει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων· αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα απλοποιήσει την κατάρτιση των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί και θα μειώσει τα περιττά διαδικαστικά βήματα·

27.  εκφράζει την επιθυμία το Ελεγκτικό Συνέδριο στο μέλλον όχι μόνο να δημοσιεύει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του, αλλά και να διατυπώνει με σαφήνεια μια τελική ανταπάντηση, κατά περίπτωση·

28.  είναι της γνώμης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να κοινοποιεί σε τακτική βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παρουσία των μελών στην έδρα του στο Λουξεμβούργο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· αναμένει πλήρη διαφάνεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Κοινοβούλιο ως προς αυτό· επιθυμεί να λάβει από την Επιτροπή μια ανάλυση της σκοπιμότητας αντικατάστασης μέρους της αμοιβής των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου από μια ημερήσια αποζημίωση·

29.  τονίζει ότι παρά την ανάγκη για δίκαιη αντιμετώπιση και παραπομπή στα επιχειρήματα του ελεγχόμενου στην αντίστοιχη έκθεση, δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη συναίνεσης με τον ελεγχόμενο·

30.  σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι κοινοβουλευτικές διασκέψεις για ζητήματα που εξετάζονταν από τις ειδικές εκθέσεις είχαν ήδη ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα αποτελέσματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει, επιπλέον, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν ήδη εφαρμοστεί από την Επιτροπή όταν υποβλήθηκε η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λαμβάνει υπόψη του όλους τους εξωτερικούς χρονικούς περιορισμούς και τις εξελίξεις κατά τη διενέργεια των ελέγχων του·

31.  αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αναφέρει σαφώς στις εκθέσεις του τις αδυναμίες και τις ορθές πρακτικές των αρχών των κρατών μελών, προβαίνοντας σε συστηματική γνωστοποίηση αυτών·

32.  είναι πεπεισμένο ότι οικονομίες κλίμακας και εύρους θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω διεξοδικής ανάλυσης των αναγκών σε πόρους των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αναμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διερευνήσει τις οικονομίες αυτές, μεταξύ άλλων, σε σχέση με κοινές υπηρεσίες οδηγού για τα μέλη, καθώς και σε σχέση με τα κοινά προσωπικά γραφεία και το προσωπικό·

33.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι διακυβερνητικές ενέργειες εκτός του πλαισίου της Συνθήκης της ΕΕ, όπως εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), δημιουργούν επίσης σοβαρές προκλήσεις για τη δημόσια λογοδοσία και τον λογιστικό έλεγχο, ενώ αποδυναμώνουν παράλληλα τον ουσιαστικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

34.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής όσον αφορά το ΕΤΧΣ δεν έχει γίνει η παραμικρή ρύθμιση για ανεξάρτητο δημόσιο εξωτερικό έλεγχο και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ακόμη και μετά τον ορισμό μέλους στην επιτροπή ελέγχου του ΕΜΣ από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ετήσια έκθεση ελέγχου αυτής της επιτροπής ελέγχου δεν θα τίθεται στη διάθεση ούτε του Κοινοβουλίου ούτε του ευρύτερου κοινού· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει σε τακτική βάση στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση ελέγχου της επιτροπής και όλες τις λοιπές απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να εξετάζει εξονυχιστικά τις εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διαδικασία απαλλαγής·

Αναμόρφωση της δομής του Ελεγκτικού Συνεδρίου

35.  σημειώνει ότι η σύνθεση και η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται ρητώς στα άρθρα 285 και 286 ΣΛΕΕ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη τροποποίησης της Συνθήκης για την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου κατά τον διορισμό μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμότητα, η διαφάνεια και η πλήρης ανεξαρτησία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

36.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένες διαδικασίες διορισμού μελών οδήγησαν σε σύγκρουση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους υποψήφιους, παρά ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει αυτή τη σύγκρουση· τονίζει ότι, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να ελέγχει τους υποψήφιους· είναι της γνώμης ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να σέβεται τις αποφάσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο μετά τη διεξαγωγή ακρόασης·

37.  ζητεί να καταστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της προσεχούς επανεξέτασης της Συνθήκης για την ΕΕ αρμόδιο για την επιλογή των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια διαδικασία θα αυξήσει την ανεξαρτησία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα κράτη μέλη·

38.  επικροτεί, το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το 2010 νέο εσωτερικό κανονισμό, που του επέτρεψε δυνάμει του ισχύοντος νομικού πλαισίου να απλοποιήσει τη διεργασία λήψης των αποφάσεών του, ώστε οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνωμοδοτήσεις να εγκρίνονται πλέον από τμήματα απαρτιζόμενα από 5 έως 6 μέλη και όχι από ολόκληρο το σώμα των 28 μελών·

39.  θεωρεί ότι ο ισχύων κανόνας για τη γεωγραφική εκπροσώπηση στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να υπάρχει ένα μέλος ανά κράτος μέλος, έχει απολέσει από καιρό την αρχική του χρησιμότητα και αξιοπιστία και ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια απλούστερη διοικητική δομή, προσαρμοσμένη σε ευρύτερη εντολή λογοδοσίας, με κατάλληλες διατάξεις για την διασφάλιση ανεξαρτησίας σε όλες τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

40.  προτείνει, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει τον ίδιο αριθμό μελών με την Επιτροπή· τα μέλη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων και τη διοίκηση· τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων τους, η δε ανεξαρτησία τους πρέπει να εδραιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας·

41.  προτείνει την επανεξέταση της μεθόδου αμοιβής των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πόρων που χορηγούνται άμεσα και προσωπικά σε κάθε μέλος με σκοπό να ευθυγραμμισθούν οι πόροι προς τις εθνικές και διεθνείς πρακτικές για παρόμοια καθήκοντα και να επιτρέπουν στα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ανεξάρτητα·

ΙI.Η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

42.  για την έκδοση της γνώμης του σχετικά με τις υποψηφιότητες για μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίνει τις αρχές, τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες που παρατίθενται κατωτέρω:

   α) πρέπει να διατίθεται στο Κοινοβούλιο εύλογο χρονικό διάστημα εξέτασης που να επιτρέπει την ακρόαση των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην επιτροπή σε συνεδρίαση μετά την ακρόαση·
   β) για τη λήψη απόφασης, όπου τα πολιτικά κριτήρια τίθενται στην άκρη, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η σύνοδος Ολομέλειας διεξάγουν μυστική ψηφοφορία·
   γ) στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού οι ακροάσεις θα είναι δημόσιες και οι συζητήσεις θα μεταδίδονται μέσω βίντεο·
   δ) το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει τις αποφάσεις του με την πλειοψηφία των ψηφισάντων στη σύνοδο Ολομέλειας, και η γνωμοδότησή του πρέπει να γίνεται σεβαστή από το Συμβούλιο· οι υποψήφιοι θα είναι παρόντες στην ψηφοφορία και θα ερωτώνται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά μία αρνητική ψήφο εάν αποσύρουν την υποψηφιότητά τους·

43.  θεωρεί ότι τα κριτήρια διορισμού των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω βάσει του άρθρου 286 ΣΛΕΕ και υπογραμμίζει ότι η αποτίμηση από το Κοινοβούλιο θα καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τα εξής κριτήρια:

   α) επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου που έχει αποκτηθεί στα δημόσια οικονομικά, τη διενέργεια ελέγχων και τη διοίκηση, καθώς και ενδελεχής γνώση της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·
   β) καλές επιδόσεις στη διενέργεια ελέγχων και αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   γ) εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία της απαλλαγής των υποψηφίων από διευθυντικά καθήκοντα που εκτελούσαν προηγουμένως·
   δ) οι υποψήφιοι δεν πρέπει από την ημερομηνία του διορισμού τους να ασκούν αιρετό αξίωμα ούτε να έχουν ευθύνες έναντι πολιτικού κόμματος·
   ε) αναγνωρισμένα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ηθικής του υποψηφίου·
   στ) δεδομένου του χαρακτήρα των προς εκτέλεση καθηκόντων, θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η ηλικία των υποψηφίων, για την οποία θεωρείται εύλογο, παραδείγματος χάριν, να ορίζεται ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 67 ετών κατά τη στιγμή του διορισμού τους·
   ζ) τα μέλη δεν υπηρετούν για περισσότερο από δύο θητείες·
   η) τέλος, το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του το ζήτημα της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

44.  καλεί το Συμβούλιο να δεσμευτεί στα ακόλουθα:

   α) να προτείνει στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο υποψηφίους από κάθε κράτος μέλος, μία γυναίκα και έναν άνδρα·
   β) να διαμορφώνει τις προτάσεις του κατά τρόπο που να πληρούν απολύτως τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, εξυπακουομένου ότι το Κοινοβούλιο από την πλευρά του θα εξασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των εν λόγω κριτηρίων·
   γ) να προσκομίζει τα αναλυτικά στοιχεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των υποψηφίων κατά την υποβολή των ονομάτων τους, καθώς και όλες τις πληροφορίες και τις γνωμοδοτήσεις που του έχουν δοθεί ενώ οι εσωτερικές διαδικασίες λήψης απόφασης των κρατών μελών είναι εν εξελίξει·
   δ) να διαβιβάζει οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον διορισμό των υποψηφίων έχει λάβει από τα κράτη μέλη, εξυπακουομένου ότι στην περίπτωση παρακράτησης στοιχείων το Κοινοβούλιο θα υποχρεώνεται να διενεργεί το ίδιο έρευνες, οι οποίες συνεπάγονται αναπόφευκτα καθυστερήσεις στη διαδικασία διορισμού·
   ε) να έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες θα καλούνται να προτείνουν υποψηφιότητες για τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να εφιστά την προσοχή αυτών των αρχών στα κριτήρια και τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το Κοινοβούλιο,
   στ) να αποφεύγει την ανάκληση υποψηφιοτήτων και την υποβολή νέων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη νέες προτάσεις των κρατών μελών βασιζόμενες αποκλειστικά σε πολιτικά κριτήρια·
   ζ) να σέβεται, σε περίπτωση που ανακύψει η ανωτέρω κατάσταση, την αρνητική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση και να προτείνει νέα(-ες) υποψηφιότητα(-ες)·

45.  όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της συνόδου Ολομέλειας, ορίζει τα ακόλουθα:

   α) κάθε σύσταση για διορισμό υποβάλλεται υπό μορφή έκθεσης η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των ψηφισάντων και η οποία αναφέρει απλώς την υποψηφιότητα·
   β) η έκθεση περιλαμβάνει:
   i) αιτιολογικές αναφορές στις οποίες συνοψίζονται οι συνθήκες παραπομπής στο Κοινοβούλιο·
   ii) αιτιολογικές σκέψεις στις οποίες περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία στην αρμόδια επιτροπή·
   iii) το διατακτικό κείμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα:
   θετική γνωμοδότηση ή
   αρνητική γνωμοδότηση·
   γ) οι αιτιολογικές αναφορές και οι αιτιολογικές σκέψεις δεν τίθενται σε ψηφοφορία·
   δ) τα βιογραφικά σημειώματα και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο επισυνάπτονται στην έκθεση·
   ε) η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η Ολομέλεια διεξάγουν ψηφοφορία για τον διορισμό του υπό εξέταση υποψηφίου·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο και προς ενημέρωση στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινοβούλια και τα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 107 της 30.4.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 337 της 21.12.1992, σ. 51.
(3) ΕΕ C 43 της 20.2.1995, σ. 75.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0319.
(5) Σύντμηση του γαλλικού όρου «Déclaration d’assurance».


Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας
PDF 383kWORD 101k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011 (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 7,

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011) (COM(2012)0373),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (COM(2012)0746) και (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση και τη διαβούλευση για την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ (SWD(2013)0060),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0543),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Έξυπνη Νομοθεσία, της 30ής Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 15ης Νοεμβρίου 2011 της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο, με τίτλο: «Η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα: Έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με τον λιγότερο δυνατό φόρτο»,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2013(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0056/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία αποτελεί προσπάθεια για την ενδυνάμωση των προσπαθειών όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας, την απλοποίηση του δικαίου της ΕΕ και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, καθώς και για μια πορεία προς τη χρηστή διακυβέρνηση που θα βασίζεται σε τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι εκ των υστέρων έλεγχοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο·

Β.  θεωρεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετάσχουν στην εκ των υστέρων αξιολόγηση των νέων ρυθμιστικών διατάξεων, ούτως ώστε να βοηθηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εκπόνηση των εκθέσεών της και, γενικά, να βελτιωθεί η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεμάτων από τα εθνικά κοινοβούλια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν ανταποκρίνεται πλέον στο ισχύον νομοθετικό περιβάλλον, όπως αυτό δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω μεταξύ άλλων της αποσπασματικής προσέγγισης που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την έγκριση κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα και πρακτικών ρυθμίσεων σε επίπεδο γραμματείας για την εφαρμογή του άρθρου 294 ΣΛΕΕ·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι απλή, αποτελεσματική και αποδοτική, να παρέχει σαφή προστιθέμενη αξία, να είναι κατανοητή και προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών, καθώς και να παρέχει το μέγιστο όφελος με το ελάχιστο κόστος· αναγνωρίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης που ασκείται στους πόρους των εθνικών διοικήσεων, και πιστεύει ότι μια δέσμευση προς την κατεύθυνση της παραγωγής σαφούς νομοθεσίας η οποία θα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό δίκαιο θα συνέβαλε στον περιορισμό της πίεσης για τις εθνικές διοικήσεις και τους ιδιώτες που πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι αρμόδια να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία είναι σαφής και εύκολα κατανοητή και δεν δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

2.  τονίζει ότι η αξιολόγηση του επιπτώσεων των νέων διατάξεων στις ΜΜΕ ή στις μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει ούτε να οδηγεί σε διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες αυτοί απασχολούνται, ούτε να έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση, ή την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, της ευεξίας στην εργασία και των δικαιωμάτων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, και δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών ή την προστασία τους στον χώρο εργασίας έναντι υφιστάμενων και νέων κινδύνων που συνδέονται με την εργασία·

3.  επισημαίνει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να τηρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν αυτά νομοθετούν·

4.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρατηρήσεις του ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν επισημάνει τη μη επαρκή τήρηση των αρχών αυτών στο πλαίσιο των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι για ακόμη ένα έτος επαναλαμβάνονται οι επικρίσεις αυτές·

5.  πιστεύει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να επιδιωχθεί στο πνεύμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, δηλαδή μέσω συντονισμένων ενεργειών της ΕΕ, των εθνικών θεσμικών οργάνων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επαναδιαπραγμάτευση της διοργανικής συμφωνίας του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο νομοθετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να παγιωθούν οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και να επικαιροποιηθεί η εν λόγω συμφωνία βάσει του θεματολογίου για βελτίωση της νομοθεσίας· συνιστά οποιαδήποτε νέα συμφωνία να εγκριθεί βάσει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ και να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τα κριτήρια όσον αφορά την κατάλληλη εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει και τέτοια κριτήρια·

8.  θεωρεί ότι η ποικιλία τίτλων που εφαρμόζονται στα συστήματα που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των εγκρινόμενων νόμων και τη μείωση του φόρτου δημιουργεί σύγχυση και είναι άσκοπα περίπλοκη· συνιστά την υιοθέτηση ενός μόνου τίτλου με τον χαρακτηρισμό «βελτίωση της νομοθεσίας», και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ορισμό ενός Επιτρόπου υπεύθυνου για το θέμα·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την αναθεώρηση της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, ιδίως σε σχέση με τη χρήση των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις·

10.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης·

Μηχανισμός επικουρικότητας για τα εθνικά κοινοβούλια

11.  επισημαίνει ότι, ενώ η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιβάλλει τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών και την ενίσχυση των εξουσιών της Ένωσης σε μια σειρά τομέων, είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται η σαφής κατανόηση της κατανομής αρμοδιοτήτων στο ενωσιακό σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και, έπειτα από διαφανή διάλογο, να λαμβάνονται οι αποφάσεις με διαφάνεια και στο καταλληλότερο επίπεδο, ώστε να μειώνεται η γραφειοκρατία·

12.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να σέβονται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν γενικό χαρακτήρα και δεσμεύουν τα θεσμικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, με μοναδική εξαίρεση το γεγονός ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν ισχύει στους τομείς που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης·

13.  προτείνει να εξεταστεί αν απαιτείται η θέσπιση κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

14.  επισημαίνει ότι το πρωτόκολλο αριθ. 2 παρέχει επισήμως στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να απευθύνουν γνώμη προς τον νομοθέτη της ΕΕ σχετικά με το κατά πόσον ένα νέο σχέδιο νόμου δεν πληροί τις απαιτήσεις του ελέγχου επικουρικότητας, δεδομένου ότι οι στόχοι του, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων τους, δεν μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης από ότι σε επίπεδο κράτους μέλους·

15.  επισημαίνει την καθοριστική σημασία των εκτιμήσεων επιπτώσεων ως βοηθητικού εργαλείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και σε αυτό το πνεύμα τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

16.  χαιρετίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας και σημειώνει ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών επιδεικνύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ορθή εφαρμογή των αρχών αυτών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέλαβε 77 αιτιολογημένες γνώμες που υποστήριζαν ότι ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν ήταν σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και 523 επιπλέον υπομνήματα σχετικά με την αξία ενός σχεδίου νόμου, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2010 ήταν 41 και 299 αντίστοιχα· εκφράζει την προθυμία του να συνεχίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία και τον διακοινοβουλευτικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια·

17.  υπογραμμίζει με έμφαση τη σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και μέσω των εθνικών κοινοβουλίων· συνιστά να παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια ουσιαστική βοήθεια, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα· προτείνει να παρέχονται στα εθνικά κοινοβούλια κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας·

18.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότητας των νομοθετικών πράξεων, όσον αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, και ότι η αρχή αυτή συνιστά πολιτική κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης·

19.  επισημαίνει εξάλλου ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει, δυνάμει των Συνθηκών, αρμοδιότητα σε προσφυγές που ασκούνται σε περίπτωση «παραβίασης των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους» και ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας συγκαταλέγονται στους κανόνες αυτούς· σημειώνει ότι ο δικαστικός έλεγχος του κύρους των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης περιλαμβάνει συνεπώς και την τήρηση των εν λόγω αρχών·

20.  υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 12ης Μαΐου 2011 στην υπόθεση C-176/09 Μεγάλο Δουκάτο Λουξεμβούργου κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αναφέρει ότι η αρχή της αναλογικότητας «απαιτεί να είναι τα προβλεπόμενα από διάταξη του δικαίου της Ενώσεως μέσα πρόσφορα για την υλοποίηση του επιδιωκομένου από την οικεία διάταξη σκοπού και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο» και ότι «στους τομείς που ο νομοθέτης της Ενώσεως διαθέτει ευρεία κανονιστική εξουσία», η νομιμότητα ενός μέτρου που εγκρίθηκε στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο εάν το μέτρο είναι προδήλως ακατάλληλο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο από τα αρμόδια όργανα στόχο· εντούτοις, ο ευρωπαίος νομοθέτης οφείλει να «στηρίξει την επιλογή του σε αντικειμενικά κριτήρια» και, στο πλαίσιο εκτιμήσεως των καταναγκασμών που συνδέονται με τα διάφορα πιθανά μέτρα, να εξετάσει «αν οι σκοποί που επιδιώκονται με το συγκεκριμένο μέτρο μπορούν να δικαιολογήσουν τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες, ακόμη και σημαντικές, για ορισμένους επιχειρηματίες»·

21.  διαπιστώνει ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στις Συνθήκες, επιτρέπει στην Ένωση να δράσει σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα «μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης», ενώ το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών· επισημαίνει ότι, παρά τη στενή σύνδεση μεταξύ επικουρικότητας και αναλογικότητας, οι αρχές αυτές παραμένουν διακριτές: ενώ η πρώτη αφορά τη σκοπιμότητα της δράσης της Ένωσης σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, η δεύτερη αφορά την αναλογικότητα μέσων και στόχων που καθορίζονται από τον νομοθέτη, και αποτελεί γενικό κανόνα που διέπει την άσκηση των ενωσιακών αρμοδιοτήτων· επισημαίνει ότι η εξέταση της αναλογικότητας ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης πρέπει λογικά να έπεται της εξέτασης της επικουρικότητας· παράλληλα, ο έλεγχος της επικουρικότητας δεν μπορεί να είναι επαρκώς αποτελεσματικός εάν δεν διεξαχθεί και έλεγχος της αναλογικότητας·

22.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή δέχτηκε το 2011 μόνο ένα μικρό αριθμό κοινοβουλευτικών ερωτήσεων (32 σε σύνολο 12 000 και πλέον) οι οποίες αφορούσαν ζητήματα σχετικά με την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

23.  επισημαίνει το γεγονός ότι το 2011 η Επιτροπή παρέλαβε 64 αιτιολογημένες γνώμες κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2010· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 64 αιτιολογημένες γνώμες αντιπροσώπευαν μόλις το 10% των 622 γνωμών που διαβιβάστηκαν συνολικά από τα εθνικά κοινοβούλια στην Επιτροπή το 2011 στο πλαίσιο του σχετικού πολιτικού διαλόγου· εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε, για κάποια πρόταση της Επιτροπής, ένας επαρκής αριθμός αιτιολογημένων γνωμών, ούτως ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες της «κίτρινης ή πορτοκαλί κάρτας» σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό· σημειώνει, ωστόσο, ότι στις 22 Μαΐου 2012 κινήθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» σχετικά με πρόταση της Επιτροπής (πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, ήτοι πρόταση κανονισμού «Monti II»)· τονίζει ότι η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση όχι επειδή θεωρούσε ότι παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας, αλλά διότι αντιλήφθηκε ότι η πρόταση δύσκολα θα μπορούσε να συγκεντρώσει εντός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την απαραίτητη πολιτική στήριξη για την έγκρισή της·

24.  θεωρεί ότι ο μηχανισμός ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να εκλαμβάνεται και να χρησιμοποιείται ως σημαντικό μέσο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών θεσμικών οργάνων· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται στην πράξη ως μέσο επικοινωνίας και συνεργατικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων θεσμικών επιπέδων του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συστήματος·

25.  σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένες γνωμοδοτήσεις εθνικών κοινοβουλίων τονίζεται το γεγονός ότι σε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής η αιτιολόγηση για την αρχή της επικουρικότητας είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη·

26.  συνιστά να εξεταστούν οι λόγοι για τον μικρό αριθμό επίσημων αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων που υποβάλλονται από τα εθνικά κοινοβούλια και να προσδιοριστεί αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τηρείται από όλες τις πλευρές η αρχή της επικουρικότητας ή στο ότι τα εθνικά κοινοβούλια αδυνατούν να εφαρμόσουν την αρχή αυτή λόγω έλλειψης πόρων ή υπερβολικά σύντομων προθεσμιών· θεωρεί δε σκόπιμη τη διενέργεια ανάλυσης από την Επιτροπή·

27.  επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον έλεγχο των νομοθετικών προτάσεων από τα εθνικά κοινοβούλια, εξασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή και ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για τις νομοθετικές αποφάσεις που λαμβάνει όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.  σημειώνει επίσης επί του θέματος ότι το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τις αρχές τις επικουρικότητας και της αναλογικότητας συχνά κρίνεται ανεπαρκές·

29.  θεωρεί ότι η πίεση χρόνου και πόρων που αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια όταν απαντούν στην υποβολή σχεδίων νόμου συμβάλλει στην αίσθηση «δημοκρατικού ελλείμματος» εντός της ΕΕ·

30.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για πιο λεπτομερή εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια κατά την προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη λειτουργία του υφιστάμενου μηχανισμού· πιστεύει ότι θα ήταν επίσης επιθυμητό να εξεταστούν κινήσεις για την ενίσχυση του εν λόγω μηχανισμού, πιθανόν στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης της Συνθήκης, ώστε να δοθούν περισσότερα δικαιώματα στα εθνικά κοινοβούλια· προτείνει να εξεταστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής ποιος θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος αριθμός απαντήσεων των εθνικών κοινοβουλίων που θα απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας αυτής, εάν η διαδικασία θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε λόγους επικουρικότητας και ποια θα πρέπει να είναι τα αποτελέσματά της, με ειδική αναφορά στις πρόσφατες εμπειρίες στο πλαίσιο της διαδικασίας «κίτρινης κάρτας»· αντιμετωπίζει τη συζήτηση αυτή ως χρήσιμο στάδιο στη διαδικασία χορήγησης εξουσιών στα εθνικά κοινοβούλια, καθότι τα κίνητρα για την άσκηση ελέγχου ευθυγραμμίζονται με αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

31.  θεωρεί ότι στο μεταξύ θα μπορούσαν να αναληφθούν πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών θεμάτων από τα εθνικά κοινοβούλια· ειδικότερα:

   προτείνει κάθε νομοθετική πράξη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα να περιλαμβάνει μια σημείωση σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια που έχουν απαντήσει και αυτά που έχουν εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με την επικουρικότητα·
   προτείνει οι αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, που αποστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του προσαρτημένου στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ πρωτοκόλλου αριθ. 2, να διαβιβάζονται χωρίς αναβολή στους συννομοθέτες·
   προτείνει την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών που θα περιλαμβάνουν κριτήρια για την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με ζητήματα επικουρικότητας·
   προτείνει να κινητοποιηθούν τα εθνικά κοινοβούλια για να προβούν σε συγκριτικές αναλύσεις αφενός των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που τα ίδια έχουν πραγματοποιήσει και αφετέρου των εκ των υστέρων αξιολογήσεων της Επιτροπής·

Βελτίωση της νομοθεσίας

32.  πιστεύει ότι μια αποτελεσματική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της βελτίωσης της νομοθεσίας, τόσο όσον αφορά τους υφιστάμενους νόμους όσο και σε σχέση με τη μελλοντική νομοθεσία, θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν την κρίση· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των νομοθετικών πρακτικών αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

33.  χαιρετίζει την αυξανόμενη έμφαση που δίνει η Επιτροπή σε έναν «κύκλο» πολιτικής, αντιμετωπίζοντας τα στάδια έναρξης, εκτίμησης επιπτώσεων, διαβούλευσης, έγκρισης, εφαρμογής και αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ ως μέρη μιας συνεκτικής διαδικασίας· πιστεύει εν προκειμένω ότι βασικό στοιχείο του συνόλου της διαδικασίας θα πρέπει να είναι η αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση της νέας νομοθεσίας, ώστε να δημιουργηθεί μια κατανοητή και διαφανής διαδικασία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη·

34.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την έξυπνη νομοθεσία και για την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις «10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ»· θεωρεί ότι τα έγγραφα αυτά συνιστούν μια αξιόπιστη πρόοδο στο πλαίσιο του θεματολογίου για βελτίωση της νομοθεσίας και αντικατοπτρίζουν πολλά από τα προηγούμενα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

35.  θεωρεί ότι αυτή η πρόοδος σε ρητορικό επίπεδο θα πρέπει τώρα να συμπληρωθεί με συγκεκριμένα μέτρα· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης της ΕΕ, οι οποίες δεν θα υπονομεύουν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, και ιδίως:

   να λάβει μέτρα το συντομότερο δυνατό για τη μείωση των επιβαρύνσεων που προσδιορίζονται από ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με τις 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις·
   να αυξήσει, κατά περίπτωση, τη χρήση εξαιρέσεων ή λιγότερο επαχθών καθεστώτων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ όταν προτείνει νέα νομοθεσία, και να καταστήσει τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων πιο φιλικούς προς τις ΜΜΕ·
   να θέσει γρήγορα σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, της 2ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (REFIT) (COM(2013)0685) και να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις για βασικούς τομείς πολιτικής πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, συμπεριλαμβάνοντας παρατηρήσεις από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στους κύριους τομείς που αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·
   να ξεκινήσει μια πιο φιλόδοξη προσπάθεια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης στην ΕΕ, μειώνοντας το κανονιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις·
   να καταρτίσει ετήσια έκθεση που θα εστιάζει στο ευρύτερο θεματολόγιο για βελτίωση της νομοθεσίας και θα περιέχει δήλωση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης σχετικά με το καθαρό κόστος για τις επιχειρήσεις καθώς και το κοινωνικό κόστος των νέων προτάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή κατά τους προηγούμενους 12 μήνες·

36.  τονίζει ότι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και η ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων αποτελούν δύο σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει ότι η ύπαρξη ισχυρού και σταθερού κανονιστικού πλαισίου στους τομείς αυτούς συμβάλλει στην ανάπτυξη και δεν την εμποδίζει·

37.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω την επιλογή θέσπισης ενός σταδίου «λευκής βίβλου» στη νομοθετική διαδικασία· πιστεύει ότι με το να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα σχέδια πρότασης και τις συνοδευτικές προσωρινές εκτιμήσεις επιπτώσεων θα βελτιωθεί η ποιότητα των σχεδίων νόμου που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση της περιόδου επεξεργασίας των μελλοντικών νόμων·

38.  υπενθυμίζει περαιτέρω την έκκληση του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντιστάθμισης που θα απαιτούν, πριν από την θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα συνεπάγεται κόστος, τον καθορισμό αντίστοιχης αντιστάθμισης· σημειώνει ότι η έγκριση νομοθεσίας της ΕΕ δεν συνεπάγεται αυτομάτως την κατάργηση 28 εθνικών νόμων προς όφελος ενός ευρωπαϊκού νόμου, ούτε και σημαίνει αυτομάτως ότι ο νέος ευρωπαϊκός νόμος συνεπάγεται μικρότερη επιβάρυνση από ότι οι αντίστοιχοι εθνικοί νόμοι· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά την πρόταση αυτή και να υποβάλει εκτίμηση των επιπτώσεών της πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας το 2014·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή σκοπεύει να αποσύρει την πρότασή της σχετικά με τη θέσπιση καθεστώτος ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, την οποία είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο μέσω νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας· ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο πριν από την απόσυρση οποιασδήποτε πρότασης η οποία βασίζεται σε τέτοια έκθεση του Κοινοβουλίου·

40.  τονίζει τη σημασία της απλούστευσης για τον εξορθολογισμό του κανονιστικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, των οποίων οι πόροι για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι συχνά περιορισμένοι και σε πορεία περαιτέρω μείωσης·

41.  θεωρεί ότι πρόκειται για κανονιστικό υπερθεματισμό («goldplating») όταν τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται σε αυτές· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του περιττού κανονιστικού υπερθεματισμού και ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη μέλη να παραθέτουν, στις περιπτώσεις κανονιστικού υπερθεματισμού, τους λόγους για τους οποίους καταφεύγουν στη λύση αυτή·

Εκτιμήσεις επιπτώσεων και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής επιχειρούν να καλύψουν ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα πιθανών επιπτώσεων, αλλά πιστεύει ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με πολλούς τρόπους, όπως με τη συμπερίληψη της εδαφικής διάστασης (οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές)· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται από την απόφαση της Επιτροπής για επικαιροποίηση, ενοποίηση και αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων έως τον Ιούνιο του 2014, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε λεπτομερή εισήγηση η οποία θα περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εντός των επόμενων μηνών· επιμένει ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και των πολιτικών απόψεων, θα πρέπει να σέβονται την αρχή της πολυγλωσσίας·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην κατάρτιση εκτιμήσεων επιπτώσεων, με σκοπό την αξιολόγηση μέσων βελτίωσης τόσο των ποιοτικών δεικτών όσο και της γενικής διεξαγωγής της διαδικασίας διαβούλευσης, με ειδική αναφορά στη συμμετοχή των οικείων ενδιαφερόμενων φορέων·

44.  πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια μεταξύ της εκτίμησης επιπτώσεων που δημοσιεύεται από την Επιτροπή και των περιεχομένων της νομοθετικής πρότασης που εγκρίνεται από το Σώμα των Επιτρόπων· ζητεί κάθε εκτίμηση επιπτώσεων σε πρόταση που τροποποιείται από το Σώμα να επικαιροποιείται αυτομάτως, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που πραγματοποιούνται από τους Επιτρόπους·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο και την ανεξαρτησία της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ), και ιδίως να οριστικοποιούνται και να παρουσιάζονται μόνο νομοθετικές προτάσεις που έχουν εγκριθεί με θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων· παροτρύνει την ΕΕΕ να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των κοινωνικών εταίρων·

46.  πιστεύει ότι η υφιστάμενη δήλωση αποποίησης ευθύνης, σύμφωνα με την οποία η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής «δεσμεύει μόνο τις υπηρεσίες της Επιτροπής που συμμετείχαν στην εκπόνησή της και δεν προδικάζει την τελική μορφή της απόφασης που θα λάβει ενδεχομένως η Επιτροπή», αναδεικνύει μια σημαντική αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος·

47.  χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης του Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας εντός του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί στο σύνολο του Κοινοβουλίου μια συστηματική προσέγγιση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Διεύθυνση Αξιολόγησης του Αντικτύπου καταρτίζει σύντομες περιλήψεις των εκτιμήσεων επιπτώσεων που συνοδεύουν τις προτάσεις της Επιτροπής, και θεωρεί ότι οι περιλήψεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο κατά την εξέταση των υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων από τις επιτροπές· προτείνει οι εκτιμήσεις επιπτώσεων του Κοινοβουλίου να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μια εδαφική διάσταση· ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για την εφαρμογή της σύστασης αυτής·

48.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διοργανικής κοινής προσέγγισης για την εκτίμηση επιπτώσεων το 2005 για διεξαγωγή εκτιμήσεων επιπτώσεων, όταν θεωρούν ότι είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη νομοθετική διαδικασία, πριν από την έγκριση κάθε ουσιώδους τροπολογίας· καλεί τις επιτροπές να αξιοποιήσουν τη Μονάδα Αξιολόγησης του Αντικτύπου για την εφαρμογή αυτής της δέσμευσης·

49.  υπενθυμίζει περαιτέρω τη διοργανική συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ενθαρρύνει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για τη θέσπιση δικού του μηχανισμού για τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων για τις δικές του ουσιώδεις τροπολογίες, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη συμφωνία του 2003·

50.  επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εκτιμήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που συνοδεύουν τις νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, εκθέτοντας λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχεται ή δεν θεωρεί σχετικό κάποιο από τα επιχειρήματα που προβάλλονται από το Κοινοβούλιο·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 353 Ε της 3.12.2013, σ. 117.
(3) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.
(4) ΕΕ C 380 Ε της 11.12.2012, σ. 31.
(5) ΕΕ C 218 της 30.7.2013, σ. 22.


Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου
PDF 392kWORD 86k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2012 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (COM(2013)0271) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη θέση του με ημερομηνία 2 Απριλίου 2009 επί της εν λόγω προτάσεως(1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Νοεμβρίου του 2010, με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου»,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του FRA, της 1ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την κατάσταση της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέκα έτη μετά την αρχική εφαρμογή των οδηγιών περί ισότητας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0009/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2013, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΔ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία τους εντός ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει ήδη τη δράση της μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών στον τομέα της ισότητας και της μη διάκρισης μέσα από την «Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους – Στρατηγική-πλαίσιο», στον τομέα της ισότητας των φύλων με τη «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015», στον τομέα της αναπηρίας με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020», και στον τομέα της ισότητας των Ρομά με το «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020»·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη «Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση», η Επιτροπή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ανάπτυξης επιμέρους πολιτικών που αφορούν συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα, με βάση τις Συνθήκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έρευνα της ΕΕ του 2013 για τους ΛΟΑΔ, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) διαπίστωσε ότι, σε ολόκληρη την ΕΕ, κατά το έτος που προηγήθηκε της έρευνας, ένας στους δύο ερωτηθέντες ΛΟΑΔ θεωρούσε ότι είχε υποστεί μεροληπτική μεταχείριση ή παρενόχληση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ένας στους τρεις είχε υποστεί μεροληπτική μεταχείριση κατά την πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες, ένας στους τέσσερις είχε δεχθεί σωματική επίθεση και ένας στους πέντε είχε υποστεί μεροληπτική μεταχείριση σε σχέση με την απασχόληση ή το επαγγελματικό περιβάλλον·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνέστησε στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την προαγωγή του σεβασμού των ΛΟΑΔ και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2013, έντεκα υπουργοί ισότητας(5) ζήτησαν από την Επιτροπή να θεσπίσει μια ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΔ, και ότι δέκα κράτη μέλη(6) έχουν ήδη θεσπίσει ή συζητούν παρόμοιες πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απευθύνει δεκάκις έκκληση για ένα ολοκληρωμένο μέσο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·

Γενικά ζητήματα

1.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των διαφυλικών (ΛΟΑΔΔ) εξακολουθούν να μην γίνονται πάντοτε απολύτως σεβαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΔ·

3.  αναγνωρίζει ότι την ευθύνη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων φέρουν από κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις αρμοδιότητές της στον μέγιστο βαθμό, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

Περιεχόμενα του χάρτη πορείας

4.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους οργανισμούς να εργαστούν από κοινού για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης πολυετούς πολιτικής για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΔ, δηλαδή ενός χάρτη πορείας, μιας στρατηγικής ή ενός σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει τα θέματα και τους στόχους που ορίζονται κατωτέρω·

  Α. Οριζόντιες δράσεις για την εφαρμογή του χάρτη πορείας
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί για να διασφαλίσει τα υφιστάμενα δικαιώματα σε όλες τις εργασίες και τους τομείς αρμοδιότητάς της μέσω της ενσωμάτωσης των ζητημάτων που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΔ σε κάθε συναφή εργασία – για παράδειγμα, κατά τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών και προτάσεων ή κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου·
   ii) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει, να συντονίζει και να παρακολουθεί την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·
   iii) Οι συναφείς οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), θα πρέπει να ενσωματώσουν στο έργο τους ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και να συνεχίσουν να παρέχουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΔ·
   iv) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συλλέγουν ανά τακτά διαστήματα συναφή και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΔ στην ΕΕ, από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς και τη Eurostat, τηρώντας πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία δεδομένων·
   v) Από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των εθνικών φορέων ισότητας, των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων οργανώσεων που έχουν αναλάβει την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΔ·
   vi) Από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΔ·
  Β. Γενικές διατάξεις στον τομέα της απαγόρευσης διακρίσεων
   i) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενοποιήσουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, επιδιώκοντας την έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, μεταξύ άλλων μέσω της διασάφησης του πεδίου εφαρμογής και του σχετικού κόστους των διατάξεών της·
   ii) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι συναφείς οργανισμοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις εμπειρίες πολλαπλών διακρίσεων και βίας που βιώνουν οι λεσβίες (αφενός λόγω φύλου και αφετέρου λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού), και να τις χρησιμοποιήσουν για να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές κατά των διακρίσεων·
  Γ. Απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στο ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(7), καθώς και στο ζήτημα της ταυτότητας φύλου κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(8)·
   ii) Από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις οποίες τα διεμφυλικά και τα διαφυλικά άτομα θα καλύπτονται από τον όρο «φύλο» της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης·
   iii) Οι φορείς ισότητας θα πρέπει να παροτρύνονται να ενημερώνουν τα άτομα ΛΟΑΔΔ, καθώς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών, σχετικά με τα δικαιώματά τους·
  Δ. Απαγόρευση διακρίσεων στην εκπαίδευση
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγει την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου μέσω των προγραμμάτων της για τη νεολαία και την εκπαίδευση·
   ii) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά το διδακτικό υλικό και τις πολιτικές κατά του εκφοβισμού και κατά των διακρίσεων, μέσω της μη δεσμευτικής ανοικτής μεθόδου συντονισμού·
   iii) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της νεολαίας και της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τους νέους και της κοινωνικής εργασίας, μέσω της μη δεσμευτικής ανοικτής μεθόδου συντονισμού·
  Ε. Απαγόρευση διακρίσεων στην υγεία
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει τα θέματα υγείας που αφορούν τους ΛΟΑΔΔ στις ευρύτερες συναφείς πολιτικές υγείας στρατηγικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και της ισότητας στον τομέα της υγείας, όπως και στη διαμόρφωση ενιαίας φωνής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή όσον αφορά τα θέματα υγείας·
   ii) Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας προκειμένου να αποσύρει τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD-11)·
   iii) Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη σε ό, τι αφορά την κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα υγείας·
   iv) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξαγάγουν έρευνες σχετικά με θέματα υγείας που αφορούν ειδικά τους ΛΟΑΔΔ·
   v) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν τους ΛΟΑΔΔ στα εθνικά σχέδια και στις πολιτικές στον τομέα της υγείας και να διασφαλίσουν ότι τα θέματα υγείας που αφορούν ειδικά τους ΛΟΑΔΔ λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματα κατάρτισης, στις πολιτικές για τον τομέα της υγείας και στις έρευνες για την υγεία·
   vi) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των διεμφυλικών ατόμων στην αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα·
  ΣΤ. Απαγόρευση διακρίσεων στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στην πρόσβαση των διεμφυλικών ατόμων σε αγαθά και υπηρεσίες κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(9)·
  Ζ. Ειδικές δράσεις για τα διεμφυλικά και τα διαφυλικά άτομα
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι, σε οιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία στον τομέα της ισότητας, καθώς και σε τυχόν αναδιατυπώσεις, η ταυτότητα φύλου θα περιλαμβάνεται στους λόγους βάσει των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή διακρίσεων·
   ii) Η Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ τα θέματα που αφορούν ειδικά τα διεμφυλικά και τα διαφυλικά άτομα, ώστε να αντικατοπτρίζεται η προσέγγιση που ακολουθείται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων·
   iii) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση και την κατάρτιση των εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα δικαιώματα και τα θέματα που αφορούν ειδικά τα διεμφυλικά και τα διαφυλικά άτομα·
   iv) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιοι οργανισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την υφιστάμενη έλλειψη γνώσεων, έρευνας και σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώματα των διαφυλικών ατόμων·
  Η. Ιθαγένεια, οικογένεια και ελεύθερη κυκλοφορία
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(10), καθώς και της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης(11), ώστε να είναι σεβαστές όλες οι μορφές οικογένειας που αναγνωρίζονται επίσημα από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών·
   ii) Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να υποβάλει προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων όλων των ληξιαρχικών εγγράφων σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να μειωθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις για τους πολίτες και τις οικογένειές τους κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·
   iii) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε σχέση με την τροποποίηση των ληξιαρχικών εγγράφων και των εγγράφων ταυτότητας των διεμφυλικών ατόμων υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·
   iv) Τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει νομοθεσία για τη συμβίωση, την καταχωρισμένη συμβίωση ή τον γάμο ζευγαριών του ιδίου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις σχετικές διατάξεις που έχουν θεσπίσει άλλα κράτη μέλη·
  Θ. Ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης
   i) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, ιδίως στο πλαίσιο των παρελάσεων υπερηφάνειας (Gay Pride) και παρόμοιων εκδηλώσεων, μεριμνώντας για τη νόμιμη διεξαγωγή των εν λόγω εκδηλώσεων καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των συμμετεχόντων·
   ii) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τη θέσπιση νέων νομοθετημάτων και να προβούν σε επανεξέταση υφιστάμενων νομοθετημάτων τα οποία περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·
   iii) Η Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα κράτη μέλη που θεσπίζουν νόμους προκειμένου να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου παραβιάζουν τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να αντιδράσουν αναλόγως·
  Ι. Ρητορική μίσους και εγκλήματα μίσους
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τα κράτη μέλη και να τους παρέχει βοήθεια όσον αφορά θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(12), ιδίως όταν πρόκειται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν λόγω προκατάληψης ή διάκρισης που θα μπορούσε να συνδέεται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των θυμάτων·
   ii) Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει αναδιατύπωση της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες μορφές εγκλημάτων λόγω προκατάληψης και πρακτικές υποκίνησης μίσους, μεταξύ άλλων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·
   iii) Από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων, των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών και των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων·
   iv) Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να βελτιώσουν τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα εγκλήματα ομοφοβικού και τρανσφοβικού μίσους·
   v) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταγράφουν και να διερευνούν τα εγκλήματα μίσους που διαπράττονται σε βάρος των ΛΟΑΔΔ και να θεσπίσουν ποινική νομοθεσία που θα απαγορεύει την υποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·
  ΙΑ. Άσυλο
   i) Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τους αρμόδιους οργανισμούς, και εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2013/32/ΕΕ σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας(13), και της οδηγίας 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας(14)·
   ii) Από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την επαρκή κατάρτιση –μεταξύ άλλων μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης– των επαγγελματιών στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για τις συνεντεύξεις και των διερμηνέων, ώστε να μπορούν να χειρίζοντα ζητήματα που αφορούν ειδικά τα άτομα ΛΟΑΔΔ·
   iii) Από κοινού με την EASO και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν συστηματική τεκμηρίωση της νομικής και κοινωνικής κατάστασης των ΛΟΑΔΔ στις χώρες καταγωγής και τη διάθεση των εν λόγω πληροφοριών στους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στον τομέα του ασύλου, στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη χώρα καταγωγής (ΠΧΚ)·
  ΙΒ. Διεύρυνση και εξωτερικές δράσεις
   i) Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τα θέματα που σχετίζονται ειδικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στις υπό ένταξη χώρες·
   ii) Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν συστηματικά τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για να προάγουν και να προστατεύουν την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τους ΛΟΑΔΔ, και να υιοθετήσουν ενιαία στάση κατά την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων αυτών·
   iii) Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και των κρατών μελών τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΔ σε τρίτες χώρες·

5.  τονίζει ότι η ολοκληρωμένη αυτή πολιτική πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργανισμών της και των κρατών μελών·

6.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ελευθερία της έκφρασης και της ανάπτυξης πεποιθήσεων και απόψεων σύμφωνα με την αρχή του πλουραλισμού των ιδεών, και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν υποκινεί μίσος, βία ή διακρίσεις·

o
o   o

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, σε όλους τους οργανισμούς που μνημονεύονται στο παρόν ψήφισμα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) EE C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.
(2) EE C 264 E της 13.9.2013, σ. 54.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0500.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0090.
(5) Της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας.
(6) Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Μάλτα και Πορτογαλία.
(7) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(8) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(9) ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37.
(10) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77.
(11) ΕΕ L 251, 3.10.2003, σ. 12.
(12) ΕΕ L 315, 14.11.2012, σ. 57.
(13) ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 60.
(14) ΕΕ L 337, 20.12.2011, σ. 9.


Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
PDF 294kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» (COM(2013)0139),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (COM(2013)0138),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την επίδραση που ασκούν οι διαφημίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών(5) και τη σχετική απάντηση της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και επιβολή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) και της οδηγίας για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2006/114/ΕΚ)», που διεξήχθη κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0474/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση αποτελεί έναν από τους βασικούς κινητήρες της ανάπτυξης στην Ένωση, και ως εκ τούτου οι καταναλωτές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους συνιστά μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι το κύριο νομοθετικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζει την παραπλανητική διαφήμιση και τις άλλες αθέμιτες πρακτικές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της αποκαλούμενης ρήτρας της «εσωτερικής αγοράς», η οδηγία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο σύνολο της Ένωσης και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στην ενιαία αγορά, διασφαλίζοντας συγχρόνως σημαντική ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις καθώς και τη μείωση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσωρινές παρεκκλίσεις, που επέτρεπαν στα κράτη μέλη να διατηρούν εθνικές διατάξεις πιο περιοριστικές ή πιο αυστηρές από την οδηγία και με τις οποίες ετίθεντο σε εφαρμογή ρήτρες ελάχιστης εναρμόνισης που προέβλεπαν άλλα νομοθετικά μέσα της Ένωσης, έληξαν στις 12 Ιουνίου 2013·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη τα οποία το επιθυμούν είναι ελεύθερα να επεκτείνουν την εφαρμογή της οδηγίας στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνο τέσσερα κράτη μέλη έχουν προβεί σε αυτή την επιλογή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα προτείνει προσεχώς αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και όλων των τεχνολογικών εφαρμογών της έχει φέρει πραγματική επανάσταση στον τρόπο πραγματοποίησης αγορών, καθώς και στις μεθόδους με τις οποίες οι επιχειρήσεις πωλούν και διαφημίζουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς και πολλοί καταναλωτές, δεν έχουν ακόμη επαρκή ενημέρωση όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος των ενώσεων καταναλωτών και να τους δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των ικανοτήτων τους·

1.  υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η οδηγία, καθώς και τη σημασία τους για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των εμπόρων έναντι των συναλλαγών στην εσωτερική αγορά (ιδίως των διασυνοριακών συναλλαγών), για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου στις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση· υπενθυμίζει ότι η μη ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ενέχει τον κίνδυνο να περιορίσει την αποτελεσματικότητά της·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρότι υπάρχουν διατάξεις στην οδηγία 2006/114/ΕΚ για την καταπολέμηση των παραπλανητικών πρακτικών σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση μεταξύ επιχειρήσεων, ορισμένες από τις εν λόγω πρακτικές, και συγκεκριμένα οι «απάτες σχετικά με την καταχώριση σε καταλόγους επιχειρήσεων», εξακολουθούν να υφίστανται· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει προσεχώς τροποποίηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά αυτές τις πρακτικές· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε, σε αυτό το πλαίσιο, να εξετάσει τα οφέλη που θα είχε για την οδηγία 2006/114/ΕΚ η κατάρτιση μιας στοχευμένης μαύρης λίστας εμπορικών πρακτικών που, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, πρέπει να θεωρούνται αθέμιτες στον τομέα των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, παρόμοιας με εκείνη που υφίσταται ήδη στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/29/ΕΚ· δεν θεωρεί ωστόσο σκόπιμη, προς το παρόν, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, που αφορά τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τη σύνδεση των οδηγιών 2005/29/ΕΚ και 2006/114/ΕΚ με σκοπό να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασίας από δόλιες και αθέμιτες πρακτικές σε όλους τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, και ιδίως στους καταναλωτές και τις ΜΜΕ, και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτόν, η εμπιστοσύνη εντός της εσωτερικής αγοράς·

4.  θεωρεί ότι οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται για τους τομείς των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι δικαιολογημένες και ότι κρίνεται σκόπιμη η διατήρησή τους·

5.  θεωρεί ότι δεν κρίνεται σκόπιμο στο παρόν στάδιο να επεκταθεί η «μαύρη» λίστα του παραρτήματος Ι· καλεί όμως την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο πρακτικών που έχουν αναγνωριστεί από τις εθνικές αρχές ως αθέμιτες κατά την έννοια των γενικών αρχών της οδηγίας ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον θα είναι σκόπιμη μια παρόμοια επέκταση στο μέλλον·

6.  σημειώνει ότι σε ορισμένες μορφές συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων οι καταναλωτές μπορεί να πέσουν θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως κατά την πώληση προϊόντος σε έμπορο· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τέτοιου είδους προβλήματα και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάσει στοχευμένα και πρακτικά διορθωτικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια περισσότερο ευέλικτη ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τα οποία θα μπορούσαν να διευκρινιστούν στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

7.  υπενθυμίζει ότι από τις 12 Ιουνίου 2013 τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να διατηρούν τις διατάξεις που ίσχυαν έως τότε βάσει των προσωρινών παρεκκλίσεων· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία όσο το δυνατόν ταχύτερα· συγχρόνως ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει έρευνα σχετικά με τον τρόπο που τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές απαγορεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, και να υποβάλει εντός δύο ετών στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νέα εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της, η οποία να περιλαμβάνει, ιδίως, ανάλυση σχετικά με το πεδίο περαιτέρω εναρμόνισης και απλούστευσης του κοινοτικού δικαίου περί προστασίας των καταναλωτών και συστάσεις για ενδεχόμενα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο για να διασφαλιστεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών·

8.  τονίζει εκ νέου τη σημασία και την απόλυτη αναγκαιότητα της πλήρους και ομοιόμορφης εφαρμογής της οδηγίας και της ορθής μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη προκειμένου να αρθούν οι νομικές και λειτουργικές αβεβαιότητες για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· σημειώνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή, κατά τα έτη 2011 και 2012, αναγκάστηκε να προσφύγει στο σύστημα διαβουλεύσεων της πρωτοβουλίας «EU Pilot», επειδή ορισμένα κράτη μέλη δεν μετέφεραν σωστά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την επιβολή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, και ιδίως εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους· τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, καθώς και τη σημασία της πραγματοποίησης διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στις δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της οδηγίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και πιο συγκεκριμένα τις οργανώσεις καταναλωτών·

9.  διαπιστώνει ότι μετά το πέρας της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο το 2007, έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ή δεν εφαρμόζουν σωστά βασικές διατάξεις, ιδίως σε σχέση με τη μαύρη λίστα των απαγορευμένων, παραπλανητικών και επιθετικών εμπορικών πρακτικών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή την εφαρμογή της οδηγίας και, ενδεχομένως, να προσφύγει κατά των κρατών μελών τα οποία παραβιάζουν, δεν μεταφέρουν ή δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να διευθετήσει επειγόντως τα ζητήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν σε σχέση με τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν το 2011, είτε παύοντας τις διαδικασίες επί παραβάσει είτε παραπέμποντάς τα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·

10.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει έναν κατάλογο δεικτών με σκοπό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού μεταφοράς της οδηγίας από τα κράτη μέλη·

11.  επικροτεί το γεγονός ότι, από τότε που η οδηγία μεταφέρθηκε στο δίκαιο των κρατών μελών, οι διασυνοριακές αγορές έχουν αυξηθεί· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι για την προώθηση συγκλινουσών πρακτικών κατά την εφαρμογή και για την εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής ανταπόκρισης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών· επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις διασυνοριακές διαδικτυακές αγορές, και ιδίως στις περιπτώσεις όπου οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης τιμών δεν αποκαλύπτουν με σαφήνεια την ταυτότητα του εμπόρου που διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο·

12.  επαναβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η επιβολή της οδηγίας, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη· προτρέπει σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να προχωρήσει σε εις βάθος εξέταση του πεδίου εφαρμογής, της αποτελεσματικότητας και των λειτουργικών μηχανισμών του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός CPC), δεδομένου ότι έχει δεσμευθεί να το πράξει μέχρι το τέλος του 2014· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού, καθώς και το γεγονός ότι η διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ· ζητεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαβούλευση·

13.  τονίζει τη χρησιμότητα των επιχειρήσεων «σάρωσης» («που διεξάγονται στο πλαίσιο του κανονισμού CPC και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να ενισχύσει τις εν λόγω επιχειρήσεις και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τους· καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τα δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει καθώς και τον κατάλογο των δράσεων που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε συνέχεια των εν λόγω επιχειρήσεων και να δημοσιοποιήσει τα σχετικά πορίσματα, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ανάγκη διασφάλισης του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων ευαίσθητων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της και να προτείνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

14.  συμφωνεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της επιβολής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όσον αφορά τους ευάλωτους καταναλωτές·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και για το γεγονός ότι ορισμένοι έμποροι προβαίνουν σε παραπλανητική χρήση των εργαλείων υποβολής αξιολογήσεων εκ μέρους των πελατών και των ιστότοπων για τη σύγκριση τιμών· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσαν οι πληροφορίες που περιέχονται στα συστήματα αυτά να καταστούν σαφέστερες για τους καταναλωτές ·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά την παραπλανητική «κεκαλυμμένη» διαφήμιση στο διαδίκτυο υπό τη μορφή σχολίων που αναρτώνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ ή ιστολόγια, τα οποία δήθεν προέρχονται από τους ίδιους τους καταναλωτές ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μηνύματα εμπορικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα που συντάσσονται ή χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από οικονομικούς φορείς· τονίζει μετ' επιτάσεως τις επιζήμιες επιπτώσεις των εν λόγω πρακτικών στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στους κανόνες ανταγωνισμού· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της περαιτέρω ανάπτυξης παρόμοιων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών με στόχο την προειδοποίηση των καταναλωτών για τις εν λόγω μορφές «κεκαλυμμένης» διαφήμισης ή μέσω της ενθάρρυνσης της δημιουργίας φόρουμ ειδικά καταρτισμένων παρατηρητών/διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα εφιστούν την προσοχή στους κινδύνους που απορρέουν από την «κεκαλυμμένη» διαφήμιση·

17.  υποστηρίζει ότι, λόγω της ραγδαίας διάδοσης της διαδικτυακής διαφήμισης, επιβάλλεται να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί παρακολούθησης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ιδίως των παιδιών, και του τρόπου με τον οποίο απευθύνονται σε αυτά οι διαφημίσεις·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις τιμές που ισχύουν στις αεροπορικές μεταφορές και την επιχείρηση «σάρωσης» (« που διεξήχθη το 2007 στο πλαίσιο του κανονισμού CPC σε ιστοσελίδες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πέφτουν θύματα πολλών παραπλανητικών πρακτικών στον εν λόγω τομέα, όπως για παράδειγμα η πρακτική της μη παροχής πληροφοριών για αναπόφευκτα στοιχεία κόστους, όπως οι πρόσθετες επιβαρύνσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, κατά την ηλεκτρονική κράτηση· διαπιστώνει με ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών από χρήστες ιστότοπων για αγορά εισιτηρίων μέσω του Διαδικτύου που έχουν πέσει θύματα της λεγόμενης «ιχνηλάτησης της διεύθυνσης IP («)», η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή του αριθμού των συνδέσεων που πραγματοποιεί ένας χρήστης μέσω της ίδιας διεύθυνσης IP, ώστε, ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκφράζεται για ένα προϊόν μέσω περισσότερων παρόμοιων αναζητήσεων, να αυξάνεται τεχνητά η τιμή του· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η πρακτική, η οποία οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό και συνιστά κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, και, κατά περίπτωση, να προτείνει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών·

19.  θεωρεί ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπολείπονται σε αξία από το κέρδος το οποίο προέκυψε εξαιτίας μιας πρακτικής η οποία έχει χαρακτηρισθεί αθέμιτη ή παραπλανητική· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η οδηγία προβλέπει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές· ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επιβολής, ιδίως όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια των διαδικασιών επιβολής· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης·

20.  επικροτεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδράμει τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

21.  επικροτεί τη συγκρότηση εκ μέρους της Επιτροπής βάσης δεδομένων σχετικά με την εθνική νομοθεσία και νομολογία που αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και αναγνωρίζει ότι αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο για την παροχή περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εν λόγω βάση δεν είναι διαθέσιμη παρά μόνο στην αγγλική γλώσσα· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των γλωσσών στις οποίες διατίθεται η βάση δεδομένων και για την καλύτερη προβολή της στους οικονομικούς, ιδίως, φορείς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων μέσων για την περαιτέρω ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του εγγράφου κατευθυντηρίων γραμμών που εκπόνησε η Επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι το 2014· προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί κατά τρόπο διαφανή, πραγματοποιώντας εκτενείς διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επικαιροποιεί και να διασαφηνίζει σε τακτική βάση στο μέλλον το εν λόγω έγγραφο· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό το εν λόγω έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών και να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή τους· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση των προβλημάτων ερμηνείας και μεταφοράς που αντιμετωπίζουν σε τακτική βάση οι εθνικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας, προκειμένου να εκτιμηθεί ποιες πτυχές του εγγράφου κατευθυντηρίων γραμμών χρειάζεται να βελτιωθούν·

23.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης εναρμόνισης που θεσπίζει η οδηγία, η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες διατάξεις από εκείνες που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία· τονίζει ότι σύμφωνα με την ερμηνεία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρχή αυτή επιτάσσει οι συνδυασμένες πωλήσεις και άλλες πρακτικές εμπορικές προώθησης, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από το Δικαστήριο ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην μαύρη λίστα του παραρτήματος Ι, να μπορούν να απαγορεύονται μόνο κατά περίπτωση· επισημαίνει ότι, για λόγους ασφάλειας του δικαίου, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του εγγράφου κατευθυντηρίων γραμμών, σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις οι συνδυασμένες πωλήσεις θα πρέπει να θεωρούνται παράνομες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής μιας νομοθετικής πρότασης ειδικά για τις πρακτικές εμπορικής προώθησης·

24.  επισημαίνει ότι η χρήση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το περιβάλλον συνιστά αθέμιτη πρακτική που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω το τμήμα του εγγράφου κατευθυντηρίων γραμμών που αφορά την εν λόγω πρακτική με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων στους οικονομικούς φορείς σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας· καλεί παράλληλα την Επιτροπή να διερευνήσει τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από τις εν λόγω πρακτικές·

25.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών με σκοπό την ενίσχυση του σεβασμού των εν λόγω δικαιωμάτων από τους οικονομικούς φορείς·

26.  υπενθυμίζει ότι πολλοί καταναλωτές διστάζουν να ασκήσουν προσφυγή όταν θεωρούν ότι το επίμαχο ποσό δεν είναι πολύ υψηλό· τονίζει την ανάγκη να ενημερωθούν περαιτέρω οι καταναλωτές σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που μπορούν να τους παράσχουν τόσο οι ενώσεις καταναλωτών όσο και το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις καταναλωτών στην αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τις υφιστάμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ως προληπτικό μέτρο, καθώς και τη συμβολή τους στην παροχή βοήθειας στα θύματα αθέμιτων πρακτικών, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό στους καταναλωτές να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους· ζητεί την ανάληψη συντονισμένων δράσεων από τις οργανώσεις καταναλωτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και την Επιτροπή·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφελούνται από αποτελεσματικά, γρήγορα και προσιτά από πλευράς κόστους ένδικα μέσα· ζητεί στη συνάρτηση αυτή από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους διευθέτησης διαφορών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών όσον αφορά τις διαδικτυακές συναλλαγές·

28.  υπενθυμίζει τη σημασία των μηχανισμών συλλογικής προσφυγής για τους καταναλωτές και επικροτεί την προσφάτως δημοσιευμένη σύσταση C(2013)3539 της Επιτροπής, καθώς και την ανακοίνωση COM(2013)0401 αυτής· συμμερίζεται την άποψη ότι με τη θέσπιση οριζόντιου πλαισίου για τις συλλογικές προσφυγές μπορεί να αποφευχθεί ο κίνδυνος να αναληφθούν μη συντονισμένες τομεακές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις συστάσεις της Επιτροπής για τη θέσπιση οριζόντιων κοινών αρχών, η εφαρμογή των οποίων στα κράτη μέλη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, ιδίως όσον αφορά διασυνοριακές υποθέσεις· υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει κάποια από τις διάφορες προσεγγίσεις της Ένωσης στον τομέα των συλλογικών προσφυγών να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την άσκηση καταχρηστικών συλλογικών προσφυγών και ότι όλες αυτές οι προσεγγίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις για την αποτροπή της άσκησης αβάσιμων προσφυγών·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(2) ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51.
(4) EE C 46 Ε της 24.2.2010, σ. 26.
(5) EE C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
PDF 267kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης – η αστική και διοικητική δικαιοσύνη στα κράτη μέλη (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης – Ένα εργαλείο για την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης» (COM(2013)0160),

–  έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα που καταρτίζει η Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ)·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0442/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος αποτελεί ένα συγκριτικό μη δεσμευτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, με στόχο να καθοριστούν καλύτερα οι πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης, και το οποίο επικεντρώνεται στις παραμέτρους των δικαστικών συστημάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης συγκρίνει εθνικά συστήματα δικαιοσύνης βάσει συγκεκριμένων δεικτών αλλά δεν περιλαμβάνει μια συνολική κατάταξη των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για το 2013 αφορά αποκλειστικά στην αστική, εμπορική και διοικητική δικαιοσύνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μη δεσμευτική συγκριτική μελέτη παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι εντοπίζει τις βελτιώσεις και τις οπισθοδρομήσεις και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ένωση, χωρίς να θίγει την αυτονομία των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

1.  λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης με μεγάλο ενδιαφέρον· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το εγχείρημα αυτό σύμφωνα με τις Συνθήκες και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι πρέπει να αποφευχθεί η περιττή αλληλοεπικάλυψη εργασιών με άλλους φορείς·

2.  υποστηρίζει το στόχο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της διασφάλισης ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου συστήματος δικαιοσύνης, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας· υπογραμμίζει ότι ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης παρέχει στις επιχειρήσεις κίνητρα για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο·

3.  τονίζει τη σημασία μιας συγκριτικής δικαστικής αξιολόγησης για την αμοιβαία διασυνοριακή εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών καθώς και για την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου δικαστικού χώρου και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού·

4.  θεωρεί πως οποιαδήποτε σύγκριση των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, ιδίως σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τους, πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε δεδομένα, τα οποία συλλέγονται, συγκρίνονται και αναλύονται με αντικειμενικότητα· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται η λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης στο σύνολό τους, χωρίς αυτά να απομακρύνονται από την κοινωνική, ιστορική και οικονομική κατάσταση των κρατών μελών ή τις συνταγματικές παραδόσεις από τις οποίες απορρέουν· υπογραμμίζει τη σημασία της αμερόληπτης μεταχείρισης των κρατών μελών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ισότιμη αντιμετώπισή τους κατά την αξιολόγηση των δικαστικών τους συστημάτων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εγκαίρως την προτεινόμενη μέθοδο στο πλαίσιο μιας διαφανούς διαδικασίας και με τη συμμετοχή των κρατών μελών·

6.  επισημαίνει ότι πρέπει να καθοριστούν δείκτες αναφοράς πριν από την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη σχετικά με τη μεθοδολογία και τους δείκτες·

7.  εξαίρει τις προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει μετρήσιμα δεδομένα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν αντικειμενικά ορισμένοι στόχοι, όπως η ποιότητα και η αμεροληψία της δικαιοσύνης·

8.  σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπολογίζεται αποκλειστικά με τη χρήση στατιστικά μετρήσιμων παραμέτρων, αλλά πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικές κοινωνικές παραδόσεις των κρατών μελών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να λαμβάνει περισσότερο υπόψη στο μέλλον τις διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαστικών συστημάτων κατά τη συλλογή δεδομένων και να καθορίζει δείκτες αναφοράς·

9.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει σε ισότιμη βάση, στον τομέα του εταιρικού δικαίου, τα μονιστικά και τα δυαδικά συστήματα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα του πίνακα της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2013 και να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι εφικτό να αντληθούν από αυτά συμπεράσματα για την οργάνωση και τη βελτίωση των αντιστοίχων συστημάτων τους στους τομείς της αστικής, εμπορικής και διοικητικής δικαιοσύνης·

11.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συλλέξουν δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματα, όπως τα δικαστικά έξοδα, η διαμεσολάβηση και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν προσκόμισαν στοιχεία για συγκεκριμένες κατηγορίες που αναφέρονται στον πίνακα πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει προβεί σε διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία και εκείνων στις οποίες οι δείκτες δεν αφορούσαν ορισμένα κράτη μέλη ή δεν εφαρμόζονταν σε αυτά·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών συστημάτων, μεταξύ άλλων και μέσω δικτύων δικαστών επικοινωνίας·

13.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε προγράμματα επιμόρφωσης των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων και των άλλων ασκούντων νομικά επαγγέλματα, ιδίως στους τομείς του ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί η γλωσσική κατάρτιση βασικό συστατικό στοιχείο των νομικών σπουδών·

14.  δηλώνει το ενδιαφέρον του σχετικά με τη λήψη πληροφοριών για τις διασυνοριακές υποθέσεις, οι οποίες συχνά συνεπάγονται μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας από τις αμιγώς εγχώριες υποθέσεις και οι οποίες αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, τα οποία απορρέουν από την ενιαία αγορά της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

15.  επισημαίνει τη σημασία που έχουν οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών για τη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηριακών συστημάτων και την εξοικονόμηση χρημάτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει στην επόμενη αξιολόγηση αυτού του είδους το ενδεχόμενο διασυνοριακών διαδικασιών διαμεσολάβησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, ιδίως όσον αφορά στις εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις οι οποίες ρυθμίζονται σε ενωσιακό επίπεδο (όπως στην περίπτωση των κανονισμών Ρώμη ΙΙΙ και Βρυξέλλες ΙΙ)·

17.  υπογραμμίζει ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών· επισημαίνει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών, και ιδίως η χρήση μηχανογραφημένων εφαρμογών, συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων και εργαλείων επικοινωνίας, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών·

18.  τονίζει ότι οι διαδικασίες για τις μικροδιαφορές και τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μπορούν να διευθετηθούν ταχύτερα με τη χρήση των μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών·

19.  υπογραμμίζει το ρόλο της CEPEJ όσον αφορά τη συλλογή και την παρουσίαση των σχετικών στοιχείων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία με τη CEPEJ, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη·

20.  υπενθυμίζει τον ιθύνοντα ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στη γνώση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.


Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων
PDF 410kWORD 116k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175, 176, 177, 178, 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(3) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1298/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,(4)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(5) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(6) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 734/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων(10) » ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: από την καινοτομία στην αξιοποίηση» (COM(2011)0202),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» (COM(2012)0271),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την μικροπαραγωγή – μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής(14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή(15),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Περιφέρειες 2020: μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με θέμα «η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφα διαβουλεύσεων που περιέχει το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής της ΧΧΧ για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0019/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάμπολλα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής, όπως είναι η αυστριακή περιφέρεια Burgenland, το έργο MaRes (Macaronesia Research Strategy-Στρατηγική Έρευνα Μακαρονησίας) και το έργο «Πράσινα Νησιά» (Green Islands project), το ενεργειακό σύμπλεγμα Energy Valley στις Κάτω Χώρες, η περιφέρεια του Harz στη Γερμανία η οποία βασίζεται στο αναγεννητικό μοντέλο, το Hostětín στην Τσεχική Δημοκρατία, το έργο της εταιρείας Orkney Micro Renewables στη Σκωτία, καθώς και πόλεις και κοινότητες πιλοτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος CONCERTO της Επιτροπής ή η πρωτοβουλία CO-POWER αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, αποδεικνύουν ότι οι τοπικές κοινότητες και οι πολίτες μπορούν να γίνουν επίσης παραγωγοί-καταναλωτές, να παράγουν δηλαδή για τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες και, παράλληλα, να πουλούν ενέργεια στο δίκτυο ή να λαμβάνουν πίστωση για το πλεόνασμά τους σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας μεθόδους καταμέτρησης της καθαρής ενέργειας, να δραστηριοποιούνται σε εικονικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μαζί με άλλους φορείς ώστε να μεγιστοποιούν τα οφέλη με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των περιφερειακών δράσεων, να ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή και την ανταλλαγή πληροφοριών και να αναπτύσσουν μια ολιστική προσέγγιση μέσω της συμπερίληψης όλων των συναφών με την ενέργεια κλάδων, όπως οι μεταφορές και η στέγαση, χρησιμοποιώντας έξυπνους μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει εκθέσεις σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται για να χρησιμοποιηθούν από ευφυή ενεργειακά συστήματα, συνοδεύονται από πολύ υψηλό βαθμό ευαισθησίας, καθώς επιτρέπουν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλισθεί η ειδική προστασία των εν λόγω δεδομένων·

Νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή οικονομία

1.  επικροτεί την παραδειγματική στροφή των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας από ένα δύσκαμπτο παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί με τη λογική του βασικού φορτίου, προς μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη και τοπική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη αποθήκευση· αναγνωρίζει ότι για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών, πρέπει να προωθηθούν νέα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας τα οποία θα στηρίζονται στην αποκεντρωμένη και τοπική παραγωγή· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η εγκατάστασή του θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διατομεακής και σφαιρικής προσέγγισης για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και οι ευκαιρίες αγοράς για τις περιφέρειες και να επιτευχθεί βιωσιμότητα, ανάπτυξη και καινοτομία·

2.  επισημαίνει ότι πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει έργα εντός του υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ τα οποία έχουν ενισχύσει τις συνέργειες σε επιλεγμένους τομείς και έχουν προωθήσει τη βιωσιμότητα της ενέργειας και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, και εντός του οποίου οι δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι διερευνούν από κοινού τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα μέσω της έγκαιρης χρήσης πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, της δημιουργίας στοχευμένων εταιρικών σχέσεων σε κοινοτικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω αποδοτικών και αποκεντρωμένων στρατηγικών υλοποίησης για την εκμετάλλευση των τοπικών ενεργειακών πόρων·

3.  υπογραμμίζει τα πολυάριθμα οφέλη που προκύπτουν από τα ευφυή δίκτυα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κατανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νοικοκυριών, τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους έτσι ώστε να επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση, εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις δαπανηρές επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης κάνοντας χρήση της ενέργειας εκτός των ωρών αιχμής και ενισχύοντας την τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν οι πολίτες σε κάθε στάδιο περιλαμβανομένου και του σταδίου της ανάπτυξης προηγμένων υποδομών μέτρησης που παρέχουν αμφίδρομη ροή πληροφοριών ακόμη και σε δραστηριότητες που σχεδιάζουν οι διαχειριστές των δικτύων διανομής (DSO) και οι προμηθευτές τεχνολογιών ευφυών δικτύων· επισημαίνει επίσης, ότι η ανάπτυξη και η χρήση ευφυών δικτύων μειώνει σε σημαντικό βαθμό την απώλεια ενέργειας κατά τη μεταφορά και διανομή· διαπιστώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η αυτόματη αναδιάταξη του δικτύου για την πρόληψη ή την αποκατάσταση διακοπών λειτουργίας χάρη στις ίδιες ικανότητες αυτό-επιδιόρθωσης· σημειώνει ωστόσο ότι, πολλές φορές, τα εθνικά καθεστώτα ενίσχυσης διαφόρων περιφερειών δεν προσδίδουν προτεραιότητα στην αναζήτηση του πλέον αποτελεσματικού τρόπου εφαρμογής των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα ιδιωτικά νοικοκυριά·

4.  επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) αλλαγές στο ενεργειακό δίκτυο και την προβολή ευφυών δικτύων για μειονεκτούσες περιφέρειες, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών, των περιφερειακών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν από καταναλωτές ενέργειας σε παραγωγούς ενέργειας, αποφέροντας μεγάλα οικονομικά οφέλη καθώς και οφέλη στον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα έναν ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και την ανάπτυξη και τη λειτουργία των ευφυών δικτύων· σημειώνει ότι η ανάπτυξη και λειτουργία των ευφυών δικτύων ειδικότερα προσφέρει δυνατότητες στις εν λόγω περιφέρειες με τις οποίες καθίσταται δυνατή η μείωση του συνεπαγόμενου ενεργειακού κόστους·

5.  επισημαίνει ότι οι υποδομές και η διαχείριση του δικτύου, καθώς και οι κανόνες της αγοράς είναι σήμερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση πυρηνικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύουν μειονέκτημα από άποψη ανταγωνισμού έναντι των νέων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

6.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης προσέγγισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να μειωθούν τα εμπόδια στον συνδυασμό των μέτρων για την παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευσή της, περιλαμβανομένης και διασυνοριακά, και την ενεργειακή απόδοση, και να υπάρξει συνεργασία με άλλους τομείς, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των αντλιοταμιευτήρων σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

7.  τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξες στρατηγικές, πολιτικές και στόχους για το 2030 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να προσφερθεί, μελλοντικά, ασφάλεια στους επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες βιομηχανίες και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος·

8.  υπενθυμίζει ότι, στα περισσότερα σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, δεν θα είναι εφικτή η ενσωμάτωση της αποκεντρωμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών ευφυών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του γεγονότος ότι τα εν λόγω δίκτυα δημιουργούν συνδέσεις για τη μετάδοση πληροφοριών και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τοπικών τομέων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση και παρέχοντας την απαιτούμενη εφεδρική στήριξη για τις εν λόγω διαλείπουσες πηγές ενέργειας· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα διανομής· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων συνδέεται με την αποτελεσματική μεταφορά ενέργειας από τον τόπο παραγωγής στο τόπο τελικής κατανάλωσης· σημειώνει επιπλέον ότι η προστιθέμενη αξία των ευφυών δικτύων καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη όταν αυτά επικοινωνούν σε ευρύτερη κλίμακα, για παράδειγμα σε εθνικό ή ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο έλεγχος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτή την κλίμακα, μέσω της διασποράς της ζήτησης, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την εξάλειψη της κατανάλωσης (πηγών κατανάλωσης) όταν η τοπική παραγωγή είναι υπερβολικά χαμηλή (ή υπερβολικά υψηλή)·

9.  ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης για τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά με στόχο τη μείωση των εμποδίων στην εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιφέρειας όσον αφορά τα μέτρα για την παραγωγή, τον εφοδιασμό, την αποθήκευση και την απόδοση της ενέργειας, καθώς και τον συνδυασμό των εν λόγω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των διασυνοριακών έργων·

Ευφυή ενεργειακά συστήματα

10.  τονίζει ότι, για την επιτυχή εφαρμογή των ευφυών δικτύων, πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική ευφυών ενεργειακών συστημάτων για τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες, με τα ευφυή δίκτυα να αποτελούν μέρος του περιφερειακού ενεργειακού συστήματος και εξασφαλίζοντας ένα μεγάλο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων αποκεντρωμένης παραγωγής σε συνδυασμό με τη διαχείριση της ζήτησης, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, τον τομέα των μεταφορών (ηλεκτρονικές μεταφορές) και ενισχυμένη ανταλλαγή με τα γειτονικά δίκτυα·

11.  επισημαίνει τον ρόλο των ευφυών μετρητών στην παροχή της δυνατότητας αμφίδρομης επικοινωνίας, στην εξασφάλιση ακριβούς τιμολόγησης για τους καταναλωτές και στην αύξηση της συμμετοχής από την πλευρά της ζήτησης, όπου οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις συνήθειές τους με βάση τις περιόδους αιχμής και κάμψης στην παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα και ότι η συμμετοχή των πολιτών ενισχύει την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο συμπεριφορών και συμβάλλει κατ’ επέκταση στην επίτευξη μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ανοικτών πρωτοκόλων· επισημαίνει την ευθύνη των διαχειριστών των δικτύων διανομής (DSO), ως παρόχων υπηρεσιών στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτή την υπηρεσία κοινής ωφέλειας για όλους μέσω της εγγύησης της ασφάλειας και σταθερότητας των δικτύων· τονίζει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και την παραγωγή για να εξασφαλίζουν την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των ευφυών δικτύων· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ηλεκτρικές συσκευές (ιδίως τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, οι αντλίες θερμότητας, οι θερμοσυσσωρευτές κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε συνδυασμό με ευφυείς μετρητές, παρέχοντας στους καταναλωτές τις πιο ευνοϊκές χρεώσεις·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ομάδα ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα (Smart Grid Task Force) να επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή δίκτυα με στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και της διακοπής φορτίου και να εξετάσουν και να υιοθετήσουν περιφερειακές στρατηγικές που θα βασίζονται σε ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα·

13.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική απόδοση των ευφυών δικτύων για τις περιφέρειες, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των άμεσων και των έμμεσων οφελών, μέσω της σύνδεσης του τομέα της ενέργειας με διάφορους άλλους τομείς, και ιδίως με τους τομείς της στέγασης και των μεταφορών, αλλά και του περιβάλλοντος, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της κοινωνικής ένταξης, της διαχείρισης των αποβλήτων και των κατασκευών, με στόχο την επίτευξη των στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών και την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης ενέργειας σε μια περιφέρεια·

14.  ζητεί την ανάπτυξη καινοτομίας και την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ με στόχο την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευφυείς τεχνολογίες, στις οποίες συγκαταλέγονται η διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών με το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και ρυθμιστικές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς να θεσπίσουν ευνοϊκά ρυθμιστικά και επενδυτικά πλαίσια ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων ΤΠΕ·

Θετικός αντίκτυπος στην τοπική απασχόληση

15.  ενθαρρύνει όλες τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα των ευφυών ενεργειακών συστυμάτων, και να επενδύσουν σε αυτά θεωρώντας τα πιθανή πηγή πράσινων βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο· επισημαίνει ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για παράδειγμα στον τομέα της στέγασης, καθώς και με την προσαρμογή σε νέες τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται για την κατασκευή οικιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης·

16.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων παρέχει επίσης μια ευκαιρία για τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας τεχνολογικής πρωτοπορίας των φορέων παροχής τεχνολογίας της ΕΕ, όπως ο κλάδος της ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής μηχανικής, που αποτελείται ως επί το πλείστον από ΜΜΕ·

17.  καλεί όλες τις περιφέρειες να εξετάσουν το ενδεχόμενο επενδύσεων σε δεξιότητες και σε κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μπορεί να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα των μεταφορών και στους τομείς που προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό, υποδομή και υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες εγκαταστάσεις, αλλά και για να αποτρέψουν τυχόν έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και να διευκολύνουν την προσαρμογή στις ανάγκες που προκύπτουν από την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων στους αντίστοιχους τομείς· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να στηρίξουν πρωτοβουλίες κατάρτισης τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε βιοτεχνικό- χειρωνακτικό επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης οικολογικών τεχνικών σπουδών και της ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων μαθητείας, π.χ. για τη θέση του υπεύθυνου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών· υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες που εφαρμόζουν αποτελεσματικά ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επιπλέον θέσεις εργασίας μέσω της παροχής εξειδικευμένης κατάρτισης από νεοϊδρυθέντα πολυτεχνεία και σχολές με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα· καλεί τις περιφέρειες να συνεργαστούν στον τομέα της ευφυούς εξειδίκευσης και επικροτεί τα καθεστώτα που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων τόσο μεταξύ των περιφερειών όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο· εφιστά την προσοχή στις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), στο πλαίσιο της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) για την καινο-ενέργεια (KIC InnoEnergy), για την έρευνα και την ανάπτυξη ευφυών δικτύων καθώς και για την εκπαίδευση επαγγελματιών στον εν λόγω τομέα· επίσης, επισημαίνει το νέο πεδίο για τη δημιουργία περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας·

18.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε ευφυή ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης, αποτελέσματα συνέργειας και δευτερογενή αποτελέσματα στην απασχόληση καθώς και μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων, ιδίως στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από την κρίση·

Ο ρόλος των πολιτών

19.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα προς μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος οφείλεται συχνά στον ενστερνισμό της ιδέας του από μεμονωμένους πολίτες, συνεταιρισμούς, τοπικές κοινότητες ή συνδυασμό αυτών των παραγόντων· αναγνωρίζει ότι αυτός ο ενστερνισμός ενισχύει την αποδοχή των επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των ευφυών ενεργειακών συστημάτων· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους πολίτες καλύτερη πληροφόρηση καθώς και κίνητρα, περιλαμβανομένων των μηχανισμών δυναμικής τιμολόγησης και των κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της υποδομής ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος, της παραγωγής και του σχεδιασμού των δικτύων διανομής·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία, λαμβανομένου υπόψη του τεχνικού χαρακτήρα των ευφυών δικτύων, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των χρηστών ώστε να γίνουν παραγωγοί καταναλωτές με επίγνωση των ευκαιριών που παρέχουν τα δίκτυα αυτά, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεσή τους με ευφυείς μετρητές· υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των νέων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων απευθυνόμενων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης·

21.  καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια και να αντιμετωπίσει τις ρυθμιστικές και νομικές προκλήσεις που θέτει η ισχύουσα ευρωενωσιακή νομοθεσία στον τοπικό ενστερνισμό των ως άνω πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, και ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις δυνατότητες τροφοδότησης με τοπική ενέργεια και την αναδιανομή της τοπικής ενέργειας, όχι μόνο αμφίδρομα μεταξύ του δικτύου και του τελικού χρήστη αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ μονάδων τελικών χρηστών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του πληθυσμού στο σύστημα της τοπικά παραγόμενης ενέργειας και την αναδιανομή της παραγόμενης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο·

22.  τονίζει ότι η εφαρμογή ευφυών ενεργειακών συστημάτων θα αλλάξει σημαντικά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδεθεί με τη συλλογή δεδομένων και θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με αυτήν σε πραγματικό χρόνο· ζητεί, κατά συνέπεια, να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, των τοπικών αρχών, των διαχειριστών των δικτύων διανομής (DSO), των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς (TSO), των τοπικών και περιφερειακών αρμοδίων ή διαμεσολαβητών για την προστασία των δεδομένων και των προμηθευτών τεχνολογιών ευφυούς δικτύου·

Προστασία των δεδομένων και ιδιωτική ζωή

23.  υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων· τονίζει την ανάγκη να καθιερωθούν υψηλά πρότυπα για τους ευφυείς μετρητές σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, καθώς και να μπορούν οι πολίτες να αποφασίζουν και να ελέγχουν τα δεδομένα που παρέχονται στους φορείς εκμετάλλευσης πέρα από το ελάχιστο που πραγματικά απαιτείται για την παροχή ενέργειας· εκφράζει την ανησυχία του ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των ευφυών δικτύων και τα οφέλη των ευφυών μετρητών για τους καταναλωτές και ζητεί καλύτερη αξιολόγηση στον εν λόγω τομέα και περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές· τονίζει, συνεπώς, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να προστατεύονται αδιακρίτως και χωρίς εξαιρέσεις για να εξακολουθούν να διατηρούνται ασφαλή· επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να ενσωματώνεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των ευφυών δικτύων·

24.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της προστασίας των δεδομένων και για ρύθμιση και εφαρμογή της ιδιωτικότητας όταν εγκατασταθούν τα συστήματα ευφυούς μέτρησης· επισημαίνει ότι η διασφάλιση της προστασίας και του απορρήτου των δεδομένων όλων των ατόμων και των νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· τονίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, με παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη των συνεργειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών και των ενεργειακών δικτύων, και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι, όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για τα ευφυή ενεργειακά συστήματα, πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα διαβιβάζονται μόνο συναφή δεδομένα με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ότι δεν θα περνάνε δεδομένα σε τρίτους, ότι οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν και να διαγράφουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί ή είχαν τύχει επεξεργασίας, και ότι οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν την ιδιοκτησία των δικών τους δεδομένων και να μπορούν να ελέγχουν σε ποιους τρίτους έχει παρασχεθεί πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων προσωπικού ή μη χαρακτήρα τα οποία αφορούν τα ευφυή δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεωρημένη ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και τους συμφωνηθέντες κανόνες όσον αφορά την ιδιοκτησία των δεδομένων και τη διαχείρισή τους από διαχειριστές δικτύου διανομής, παρόχους ή άλλους εμπορικούς φορείς·

Πλαίσιο για την επιτυχή εφαρμογή των ευφυών ενεργειακών συστημάτων

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να επιταυνθεί η ανάπτυξη των ευφυών δικτύων και να εστιάσει το ενδιαφέρον της στις ακόλουθες πτυχές: τόνωση των επενδύσεων και παροχή περισσότερων οικονομικών κινήτρων στον εν λόγω τομέα, ανάπτυξη τεχνικών προτύπων, διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων για τους καταναλωτές, θέσπιση κανονιστικού πλαισίου με στόχο την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων, εξασφάλιση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς λιανικής πώλησης προς όφελος των καταναλωτών και παροχή συνεχούς υποστήριξης της καινοτομίας στην τεχνολογία και τα συστήματα·

27.  επισημαίνει ότι, βάσει των νέων κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τους πόρους των ΕΔΕΤ σε επενδύσεις για μια ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· σημειώνει ότι θα καθοριστέι ελάχιστη ποσόστωση για τις περιφέρειες ώστε να προορίζουν, ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης, το 20%, τουλάχιστον, των πόρων του ΕΤΠΑ για επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στα ευφυή δίκτυα, στην παραγωγή και τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην ενεργειακή απόδοση, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη συμπαραγωγή θερμότητας και ενέργειας και στις στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, καθώς και στην ενέργεια που προέρχεται από τα ευφυή δίκτυα στο επίπεδο της διανομής· τονίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα των ευφυών δικτύων· επισημαίνει ότι το Ταμείο Συνοχής επιτρέπει επίσης την πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν τη νέα ευκαιρία· επισημαίνει, όσον αφορά τις επενδύσεις που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική θεματική συγκέντρωση, ότι το ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να στηρίξει την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, καθώς και την ενσωμάτωση της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

28.  τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για τις επενδύσεις και ότι, εφόσον στη διαδικασία χρηματοδότησης και λήψης αποφάσεων εμπλέκονται διάφορα εδαφικά επίπεδα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της υλοποίησης· επικροτεί τις πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη»·

29.  χαιρετίζει την ισχυρή έμφαση που δίνεται στα ευφυή ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αλλά, ταυτόχρονα, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο δύο έργα ευφυούς δικτύου συμπεριελήφθησαν στον εν ισχύι διετή κατάλογο· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έργα ευφυών δικτύων σε επίπεδο συστήματος διανομής· υπογραμμίζει ότι τα έργα υποδομών πρέπει να πληρούν κριτήρια βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας και να υποστηρίζονται από μια σφαιρική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίζεται με την ένταξη των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ανάπτυξης ενεργειακών συνδέσεων κατά μήκος του άξονα Βορρά – Νότου στη Μεσόγειο·

30.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τους φραγμούς όσον αφορά τις επενδύσεις στα ευφυή ενεργειακά συστήματα, ιδίως μέσω της επέκτασης της απαλλαγής στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (SAM), ώστε να καταστεί δυνατή η δημόσια στήριξη όλων των στοιχείων των περιφερειακών και των τοπικών ευφυών ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων διατομεακών επενδύσεων και δράσεων· ζητεί τα ευφυή ενεργειακά συστήματα να περιληφθούν ως κατηγορία στον μελλοντικό κανονισμό της Επιτροπής βάσει του οποίου ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων κηρύσσονται συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία, ΓΚΑΚ ΙΙ) και προσαρμόζει τους κανονισμούς απαλλαγής άλλων κατηγοριών οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη των ευφυών ενεργειακών συστημάτων·

31.  επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα των ευφυών υποδομών είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η κανονιστική αβεβαιότητα και τα διαφορετικά πρότυπα επιβραδύνουν τη διάδοση των ευφυών υποδομών· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών τεχνικών προτύπων· τονίζει ότι απαιτούνται ανοικτά πρότυπα για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και για την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης και εξάπλωσης·

32.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την άρση βασικών φραγμών, όπως είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και προτύπων (οι τυποποιημένες εφαρμογές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας θα μειώσουν το κόστος και θα καταστήσουν δυνατή τη δυνατότητα διασύνδεσης και των μικρών διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας [DER] - ή των μικρών εφαρμογών ανταπόκρισης στη ζήτηση), η αβεβαιότητα όσον αφορά τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο των νέων εφαρμογών ευφυών δικτύων, η αβεβαιότητα όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους και των οφελών και, κατά συνέπεια, όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η άρνηση των καταναλωτών να συμμετέχουν σε δοκιμές· το εύρος των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Ευρώπη ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων των έργων σε διάφορες χώρες·

33.  υπενθυμίζει την εντολή τυποποίησης του 2011 για τη στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ευφυών δικτύων, οι εργασίες της οποίας έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2012· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της εντολής, αλλά ύπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία· ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί σε συνεργασία με τους φορείς τυποποίησης, προκειμένου να επισπευσθεί η ολοκλήρωση των εργασιών τους και, αν κριθεί απαραίτητο, να εκδοθεί νέα εντολή·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο φόρουμ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) για τη ρύθμιση των εθνικών διαχειριστών δικτύων διανομής (DSO)· ταυτόχρονα επισημαίνει την πολυμορφία όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης των διαχειριστών δικτύου διανομής (DSO), με ορισμένα κράτη μέλη να διαθέτουν έναν ενιαίο DSO και άλλα να έχουν περισσότερους από 800· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμφωνήσουν σε ενιαίο σύστημα ταξινόμησης για να προσδιορισθεί κατά πόσο ένας οργανισμός πρέπει να θεωρείται διαχειριστής δικτύου μεταφοράς, διαχειριστής δικτύου διανομής ή διαχειριστής συνδυασμένου δικτύου·

35.  καλεί την Επιτροπή να κρίνει αν είναι αναγκαία η υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με την τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, όσον αφορά την ανάπτυξη και την προώθηση ευφυών δικτύων τα οποία η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εγγυάται με την ανάληψη αποτελεσματικής δράσεως δεδομένου ότι, με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να καταστεί δυνατή η σταδιακά αυξανόμενη συμμετοχή περισσότερων φορέων στην αγορά και να ενισχυθούν οι πιθανές συνέργειες στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση, και τη συντήρηση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα εξορθολογισμένο κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τις αρχές που έχει καθορίσει η Επιτροπή·

36.  ζητεί, κατά την ανάπτυξη ευφυών δικτύων, να καθιερωθεί συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα προσφέρουν μια σοβαρή ευκαιρία για τόνωση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

37.  ζητεί από τις περιφέρειες να δημιουργήσουν δίκτυα και να μοιραστούν τα οφέλη, τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, και να συνεργαστούν, στο πλαίσιο του στόχου των ΕΔΕΤ για την εδαφική συνεργασία, σε ζητήματα αναλύσεων κόστους-οφέλους για τα ευφυή ενεργειακά συστήματα· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα διακρατικό δίκτυο για τις περιφέρειες που διαθέτουν ευφυή ενεργειακά συστήματα· καλεί τις διασυνοριακές περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν το νομικό μέσο του ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής συνεργασίας για να καθιερώσουν και να διαχειρίζονται από κοινού υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και της υποδομής ευφυών δικτύων στο συγκεκριμένο δίκτυο·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία πρωτοβουλιών, όπως είναι το Σύμφωνο των δημάρχων, πρωτοβουλία η οποία συνιστά το κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό κίνημα που στοχεύει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και στηρίζεται στην εθελοντική δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να επιτύχουν ή να υπερβούν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20 %, μέσω της επίτευξης αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το 80 % της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 οφείλεται στις δραστηριότητες των αστικών κέντρων·

o
o   o

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 256.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(7) EE L 211 της 14.8.2009, σ. 55.
(8) ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1.
(9) EE L 204 της 31.7.2013, σ. 15.
(10) ΕΕ C 25 της 26.1.2013, σ. 1.
(11) EE L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
(12) EE L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0374.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0017.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0345.


Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
PDF 341kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ειδικότερα «να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού» και «να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009(1) του Συμβουλίου ιδίως το άρθρο 32 και το άρθρο 61 σχετικά με την αναδιανομή των πληρωμών και το καθεστώς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005(2) και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 19 σχετικά με τα θεματικά υποπρογράμματα και την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2013 με τίτλο «Γεωργική παραγωγή ημιαυτοσυντήρησης: η αξία και η κατεύθυνση της ανάπτυξής της», η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Β (Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0029/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη υπόκεινται σε διαρκή πίεση, δημογραφικής, εμπορικής και τεχνολογικής φύσεως, γεγονός το οποίο οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση της γεωργίας και σε συρρίκνωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, όπου οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν την πλειονότητα, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής εγκατάλειψης μικρών κτηνοτροφικών μονάδων και της εγκατάλειψης συγκεκριμένων τοπικών καλλιεργειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μικρές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν ένα γεωργικό μοντέλο κοινωνικού χαρακτήρα το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζεται κατά κόρον στην ΕΕ και που μπορεί και πρέπει να συνυπάρχει με άλλα γεωργικά μοντέλα μεγαλύτερης εμβέλειας που προσανατολίζονται περισσότερο στις ανάγκες των αγορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν αφορά απλώς την παραγωγή, στο βαθμό που οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε σχέση με την παροχή των δημοσίων αγαθών· ότι οι ρόλοι αυτοί αφορούν τη φύση και το τοπίο – βοηθώντας να διατηρηθεί το χαρακτηριστικό τοπίο της ευρωπαϊκής υπαίθρου και η βιοποικιλότητα στις αγροτικές περιοχές· κοινωνικούς ρόλους – διασφαλίζοντας εισόδημα σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην πρόληψη της φτώχειας και παρέχοντας ανθρώπινο δυναμικό για τη βιομηχανία και άλλους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός· και πολιτιστικούς ρόλους – προστατεύοντας όμορφες παραδόσεις, λαϊκά έθιμα και άλλες άυλες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργώντας περιφερειακά και παραδοσιακά προϊόντα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας φιλικής προς το περιβάλλον και που ευνοεί την καλή μεταχείριση των ζώων·

Ε.   έχοντας υπόψη ότι η μείωση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές κοινότητες και ως εκ τούτου στην ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των αγροτών και συχνά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα σε αποφάσεις για τη διατήρηση ή την εγκατάλειψη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων· επισημαίνοντας ότι η δημιουργία βιώσιμων προοπτικών, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, σε αγροτικές περιοχές έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιοχές, η παρουσία και η επιβίωση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγυάται μια πηγή εισοδήματος και περιορίζει την μείωση του πληθυσμού·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια των τιμών στην αγορά, η οποία συνήθως επιτείνεται από την ύπαρξη ενδιάμεσων αγοραστών που υπαγορεύουν τις τιμές και αποκομίζουν κέρδη εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη κατάσταση των παραγωγών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμόζονται πιο εύκολα στις κρίσεις της αγοράς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι εξειδικευμένες και σχηματίζουν οργανώσεις παραγωγών ώστε να έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν δικαιολογημένα την αξίωση να παράγουν ισότιμα με τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις για την αγορά τροφίμων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων απαιτούν μια ευρύτερη προσέγγιση· ότι η ενίσχυση πιθανών εναλλακτικών εισοδηματικών πηγών και η προοπτική διαφοροποίησης, καθώς επίσης η δημιουργία μη γεωργικών θέσεων εργασίας και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών περιοχών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δίδεται αρκετή σημασία στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), και ότι τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η δομή της στήριξης της ΚΓΠ βασίζεται κατά κύριο λόγο στην καλλιεργήσιμη επιφάνεια και την ιστορική παραγωγή, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί δεόντως στην κατάσταση και τη λειτουργία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη καθιερώνουν κατώτατα όρια χρηματοδότησης στο δεύτερο πυλώνα και στην μη θέσπιση από τα κράτη μέλη μέτρων εφαρμογής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτού του τύπου εκμεταλλεύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις να διασφαλίσουν οικονομική στήριξη δεδομένου ότι μπορεί να έχουν, επί παραδείγματι, προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σε κεφάλαια και/ή στις απαιτήσεις ικανότητας για επιλεξιμότητα, ή λόγω του ότι έχουν χαμηλή ή ανύπαρκτη πιστοληπτική ικανότητα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, διότι τους ασκείται διπλή πίεση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσθετο και συμπληρωματικό εισόδημα έχει μεγάλη σημασία για πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα είδη μικρών εκμεταλλεύσεων, όπως οι αυτοσυντηρούμενες εκμεταλλεύσεις, λειτουργούν ως μέσο προστασίας από την πλήρη στέρηση πόρων, εξασφαλίζοντας μια ελάχιστη πηγή τροφίμων και εισοδήματος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μικρές εκμεταλλεύσεις δεν λαμβάνουν επαρκή διοικητική υποστήριξη και καλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια που δημιουργούνται συχνά από τα κράτη μέλη, αλλά και την έλλειψη επαρκών πόρων και εμπειριών από ορισμένους ιδιοκτήτες μικρών εκμεταλλεύσεων ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της γεωγραφικής διασποράς, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατέχουν πολύ λιγότερο ισχυρή διαπραγματευτική θέση στην αλυσίδα τροφίμων από τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, κάτι που είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο των μικρών εκμεταλλεύσεων στη διατήρηση της ζωής σε ορισμένες περιοχές, όπως οι ορεινές, οι μειονεκτικές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και στις περιοχές εκείνες στις οποίες, λόγω γεωγραφικών και μορφολογικών περιορισμών, η γεωργία αποτελεί μια από τις ελάχιστες, αν όχι τη μοναδική, οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισοδηματικό και βιοτικό επίπεδο των οικογενειών που συντηρούνται από τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι πολύ χαμηλότερο από ό, τι των αγροτών που ασχολούνται με την εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής ή αυτών που απασχολούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να ζήσουν μόνο από τη γεωργία και ότι οι εναλλακτικές πηγές εισοδήματος είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διατήρησής τους· επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία της εκμετάλλευσής τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε πολλές περιοχές συνιστούν πηγή εισοδήματος για οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητα εξεύρεσης άλλων πηγών εισοδήματος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιπτώσεων των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα αυτό και ότι ο ορισμός των μικρών εκμεταλλεύσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί μικρότεροι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα οι μελισσοκόμοι, είτε δεν διαθέτουν εδάφη είτε δεν τα καλλιεργούν, γεγονός που τους εμποδίζει να ενταχθούν στη ρύθμιση για τους μικρούς παραγωγούς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε το έτος 2014 ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας·

1.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής και να προβούν σε προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών για την περίοδο μετά το 2020 λαμβάνοντας υπόψη, σε μεγαλύτερο βαθμό, τις ειδικές ανάγκες των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού μοντέλου της γεωργίας και τον κορμό της πολυλειτουργικής αγροτικής ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών εν γένει·

2.  ζητεί να συνεχισθεί μια πολιτική στήριξης της ενοποίησης των γεωργικών γαιών και χορήγησης ενισχύσεων στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς κατόχου μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει οριστικά τη γη τους σε άλλο γεωργό, ως αποτελεσματικό μέσο για την βελτίωση της διάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής·

3.  είναι της γνώμης ότι μια απλή μείωση του αριθμού των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της αναδιάρθρωσης, δεδομένου ότι δεν οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τις κατάλληλες λύσεις και τα πρότυπα για την ανάπτυξη των μικρών εκμεταλλεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας της εκάστοτε χώρας και τις διαφορές ανά περιοχή, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την κερδοφορία των μικρών εκμεταλλεύσεων, να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να περιορίσουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου·

4.  είναι της γνώμης ότι η διαδικασία της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα προκειμένου να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες και βιώσιμες προοπτικές για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές που βρίσκονται· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικά την διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ για να προωθήσουν τις υποδομές, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις δυνατότητες περίθαλψης, τη φύλαξη των παιδιών, την πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και τη δημιουργία και ανάπτυξη αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες διαβίωσης στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές· συνιστά να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη δημιουργία βιώσιμων μελλοντικών προοπτικών για τους νέους ανθρώπους, τους μορφωμένους και τις γυναίκες·

5.  ζητεί αύξηση των απευθείας πωλήσεων, όπως των πωλήσεων παραδοσιακών προϊόντων, στις τοπικές και περιφερειακές αγορές, και την ανάπτυξη στις μικρές εκμεταλλεύσεις μιας βιώσιμης, υπεύθυνης μορφής επεξεργασίας καθώς και ένα ουσιαστικό και αναλογικό σύστημα ελέγχου· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό τη μείωση των επιβαρύνσεων και την εξάλειψη των εμποδίων που μπορεί να δημιουργήσουν για την ανάπτυξη της επεξεργασίας και της πώλησης τροφίμων από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της επεξεργασίας που διεξάγεται από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· καλεί, περαιτέρω, τις τοπικές αρχές να είναι πιο δραστήριες στην ανάπτυξη των υποδομών για τις απευθείας πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και των αστικών αγορών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών στην αγορά φθηνών, υγιεινών, και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων·

6.  πιστεύει ότι η επίλυση των προβλημάτων των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει, εκτός από την ΚΓΠ, να περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική συνοχής, για να συμβάλει στη βελτίωση της τεχνικής υποδομής και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές και από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να χρηματοδοτούνται οι κοινοτικές και οι κοινωνικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μεταφορά γνώσεων· είναι επιπλέον της άποψης ότι εφόσον οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά, μπορεί να προβλεφθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη των κανόνων περί ανταγωνισμού·

7.  εφιστά την προσοχή στην ανοδική πίεση που θα ασκηθεί στις τιμές των γεωργικών εκτάσεων μέσω της επικείμενης ελευθέρωσης της αγοράς αγροτεμαχίων στα νέα κράτη μέλη· καταδεικνύει ότι οι μικροκαλλιεργητές πλήττονται χειρότερα από όλους από τις αυξανόμενες τιμές των γεωργικών εκτάσεων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, μέσω των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της γεωργίας·

9.  εφιστά την προσοχή στην ανοδική πίεση που θα ασκηθεί στις τιμές των γεωργικών εκτάσεων λόγω της άναρχης αστικής εξάπλωσης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, του νέου συστήματος στήριξης για τους μικροκαλλιεργητές, ωστόσο θεωρεί ότι αποτελεί μόνο μια απλοποιημένη μορφή μεταφοράς, και τα χαμηλά ποσοστά των άμεσων πληρωμών δεν παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη, επομένως τα μέτρα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της κατάστασης των μικρών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να υποβάλουν αιτήσεις για μακροπρόθεσμες άμεσες πληρωμές, οι οποίες θα ενημερώνονται μόνο σε περίπτωση αλλαγών στη γεωργική εκμετάλλευση·

11.  εφιστά εκ νέου την προσοχή στις σημαντικές διαφορές μεταξύ των γεωργικών ενισχύσεων που παρέχονται στα διάφορα κράτη μέλη, οι οποίες είναι εις βάρος των νέων κρατών μελών·

12.  υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας του εθελοντικού χαρακτήρα του καθεστώτος μικρών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να επανεξετασθούν και να εφαρμοσθούν όλες οι δυνατές ευκαιρίες για την ενίσχυση των μικρών παραγωγών που προβλέπονται και στον δεύτερο πυλώνα·

13.  θεωρεί επίσης ότι είναι απαραίτητο, πέραν των μέτρων αυτών, να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος στήριξης εκείνων των μικρών παραγωγών γεωργικών προϊόντων, των οποίων οι δραστηριότητες και τα προϊόντα δεν συνδέονται με την κατοχή και/ή την καλλιέργεια γεωργικών εκτάσεων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, για παράδειγμα, υπό τη μορφή μικροπιστώσεων, επιδοτούμενων επιτοκίων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβολής της πρώτης δόσης ή εγγυήσεων δανείων· είναι, επιπλέον, της άποψης ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής αυτής της στήριξης·

15.  τονίζει ότι ακόμη και οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεσμεύονται από τις απαιτήσεις της ορθής γεωργικής πρακτικής και από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές διατάξεις, ιδίως για τη γεωργική παραγωγή και την προστασία των καταναλωτών, καθιστώντας απαραίτητο για τους μικροκαλλιεργητές να διαθέτουν μια ελάχιστη κατάρτιση· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τους τρόπους για να διασφαλισθεί η απόκτηση σε ευρεία κλίμακα αυτής της ελάχιστης κατάρτισης και η προσαρμογή της στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων·

16.  ζητεί την καλύτερη οργάνωση της δωρεάν παροχής συμβουλών σχετικά με τις ανάγκες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών, σχετικά με την ενημέρωση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση του κινδύνου και την επίβλεψη της υγείας, την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την υποβολή των αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ καθώς και την παροχή συμβουλών που βοηθούν τις μικρές εκμεταλλεύσεις να προσαρμόσουν το προφίλ της παραγωγικής τους δραστηριότητας στο δυναμικό της παραγωγής τους και στο περιβάλλον·

17.  τονίζει την ανάγκη για την ένταξη των μικρών εκμεταλλεύσεων σε οργανώσεις, ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμούς, καθώς και για την πραγματοποίηση κοινών εκστρατειών προώθησης προϊόντων· είναι της γνώμης ότι όλες οι μορφές συνεργασίας των μικρών εκμεταλλεύσεων όπως οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις παραγωγών ή η κοινή χρήση λειτουργικών μέσων όπως τα μηχανήματα, χρειάζονται ειδική στήριξη στα πλαίσια ενωσιακών και εθνικών μηχανισμών·

18.  πιστεύει ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από την στήριξη που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή, όπως για την εκτροφή ζώων, όταν πληρούν επίσης ειδικές περιβαλλοντικές λειτουργίες·

19.  θεωρεί ότι οι γεωργικές δραστηριότητες έχουν άνευ προηγουμένου στρατηγική σημασία, γεγονός στο οποίο πρέπει να δοθεί ανάλογη προσοχή από όλα τα κράτη μέλη κατά την αναζήτηση τρόπων που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ των τιμών πώλησης των γεωργικών προϊόντων και του κόστους παραγωγής·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντάξουν στα προγράμματα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα τα υποπρογράμματα και τα μέτρα για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· επισημαίνει ότι ιδίως οι μικρές εκμεταλλεύσεις πρέπει να αποκτήσουν πρόσθετες και συμπληρωματικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα, τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ θα διαθέτει άφθονους πόρους και ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα είναι δεόντως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων·

21.  συνιστά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ), με στόχο τη μελέτη της κατάστασης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιπτώσεων της ΚΓΠ επ’ αυτών και του προγραμματισμού της ανάπτυξής τους·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(3) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 22.


Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
PDF 384kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το οποίο δεσμεύει την Ένωση να εργαστεί για «την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ σχετικά με τους κανόνες του ανταγωνισμού που είναι εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 97/67/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ και την οδηγία 2008/6/EΚ, σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ» (COM(2012)0698),

–  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Χάρτης πορείας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παράδοσης δεμάτων. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες παράδοσης και ενθάρρυνση των διαδικτυακών πωλήσεων» (COM(2013)0886),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013» (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη – ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης» COM(2012)0784),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών – Συμβολή στη λειτουργία των αγορών προς όφελος των καταναλωτών – Όγδοη έκδοση» (SWD(2012)0432),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας “Small Business Act” για την Ευρώπη» (COM(2011)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 – Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος – μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης» (COM(2011)0702),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0750),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη II» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» (COM (2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: Τόνωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη» (COM(2007)0606),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2012, για την «Ενιαία ψηφιακή αγορά και τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους(4), με μια Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη(5) και με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0024/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας δίαυλος με τεράστιες δυνατότητες για καταπολέμηση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, και δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2012 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνωρίζει την παράδοση των αγορών που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο ως μία από τις πέντε προτεραιότητες για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου έως το 2015, ενώ η σημασία της έχει τονιστεί επανειλημμένως από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ σημείωσε ανάπτυξη που ξεπέρασε το 20% το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, προβλέπεται ότι θα τετραπλασιαστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά παράδοσης δεμάτων υφίσταται ριζικούς μετασχηματισμούς, με την εισαγωγή νέων παρόχων στην αγορά, επενδύσεις που προσανατολίζονται στην καινοτομία και την εμφάνιση νέων υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων αποτελούν πυλώνα καίριας σημασίας για μια ουσιαστική και αποτελεσματική ενιαία ψηφιακή αγορά, με σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πωλητών και αγοραστών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 57% των εμπόρων λιανικής πώλησης θεωρούν πως η διασυνοριακή παράδοση αποτελεί εμπόδιο, ενώ ο ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι τους προβληματίζει η παράδοση κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των προϊόντων) και το υψηλό κόστος παράδοσης αποτελούν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα των καταναλωτών σε σχέση με τις αγορές μέσω Διαδικτύου, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να υπερκεραστεί η παρούσα κατάσταση, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους παρόχους υπηρεσιών παράδοσης και στις υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων, η εμπιστοσύνη στην αγορά και η γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, διασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη ευκολία όσον αφορά την κατανόηση και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις συνθήκες παράδοσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και έλλειψη διαφάνειας όταν πρόκειται για διασυνοριακή παράδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές της διασυνοριακής παράδοσης είναι τρεις με πέντε φορές υψηλότερες σε σχέση με τις εγχώριες τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελεσματικά, απλά και προσιτά συστήματα παράδοσης αποτελούν κινητήριο μοχλό της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων των ΜΜΕ και της ικανότητάς τους να παρέχουν προϊόντα στους καταναλωτές·

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παράδοσης στην Ευρώπη: ένας πυλώνας για την ενιαία ψηφιακή αγορά

1.  επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, προσιτές, αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και πρέπει να προωθούνται με τη διασφάλιση του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας σε σχέση με τις διαθέσιμες επιλογές παράδοσης, την τελική παράδοση, το κόστος παράδοσης ή την αξιοπιστία·

2.  χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές ελλείψεις στην ευρωπαϊκή αγορά παράδοσης και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά· τονίζει ότι κάθε προτεινόμενη δράση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα της διαδικασίας παράδοσης και να επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος·

3.  διαπιστώνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων παράδοσης σε ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζει αδυναμίες σε διασυνοριακή κλίμακα και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στους όρους τιμολόγησης και τις επιδόσεις των εν λόγω υπηρεσιών· κρίνει κυρίως ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εργαλεία προκειμένου να γίνουν γνωστές οι προσφορές του συνόλου των φορέων παράδοσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα·

Τα συμφέροντα των καταναλωτών στο επίκεντρο της διαδικασίας παράδοσης

4.  επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη διαδικασία παράδοσης· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη και ευχερέστερα συγκρίσιμη ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, τις τιμές και τις συνθήκες παράδοσης είναι υψίστης σημασίας για τους καταναλωτές, ιδίως σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες αποστέλλονται οι παραγγελίες των καταναλωτών και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των προϊόντων ή καθυστέρησης κατά την παράδοση ή επιστροφής τους·

5.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν μέτρα για τη διασφάλιση της επιλογής των καταναλωτών κατά τη στιγμή της αγοράς· επισημαίνει το σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και στη διαθεσιμότητα εξυπηρετικών, καινοτόμων υπηρεσιών, όπως σημεία παραλαβής σε κατάστημα ή θυρίδες δεμάτων ή τερματικά αυτόματης παραλαβής, υπηρεσίες σε εικοσιτετράωρη βάση που θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, λύσεις παρακολούθησης και εντοπισμού της παραγγελίας, φιλικοί προς τον καταναλωτή τόποι και χρόνοι παράδοσης ή πολιτικές εύκολης επιστροφής προϊόντων·

6.  τονίζει ότι η αξιοπιστία των υπηρεσιών παράδοσης είναι ζωτικής σημασίας και ότι είναι απαραίτητη η παροχή αποτελεσματικών συστημάτων τα οποία θα διασφαλίζουν ότι τα δέματα φθάνουν αποτελεσματικά στον ζητούμενο προορισμό εντός εύλογης προθεσμίας·

7.  επισημαίνει ότι το υψηλό κόστος της διασυνοριακής παράδοσης ή της παράδοσης σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι ένας από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των καταναλωτών· τονίζει ότι, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις και οι αγορές μεγάλων αποστάσεων και να υπάρχει λόγος συζήτησης για μια πραγματικά ενιαία αγορά, είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης περισσότερο οικονομικά προσιτών επιλογών για τους καταναλωτές και τους πωλητές, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

8.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της γεωγραφικής κάλυψης και της προσβασιμότητας σε καθολικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

9.  θεωρεί ότι, προκειμένου να δημιουργηθεί η ολοκληρωμένη ενιαία αγορά παράδοσης δεμάτων, είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη σταθερής και συνεκτικής κοινωνικής διάστασης, όπου οι υπηρεσίες παράδοσης υπόκεινται σε σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, όρους εργασίας και αμοιβής, καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι η αδήλωτη απασχόληση καθώς και οι καταχρήσεις αποτελούν κίνδυνο για τον τομέα και ότι η υπεύθυνη, υψηλής ποιότητας απασχόληση και η συνεχής, επαρκής επιμόρφωση του προσωπικού έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης· επισημαίνει ότι αφενός η διατήρηση της κοινωνικής διάστασης και, αφετέρου, η εξασφάλιση επαρκούς ευελιξίας στην αγορά παράδοσης δεμάτων ώστε αυτή να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές καινοτομίες, αποτελούν κομβικά στοιχεία για την πλήρη κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των καταναλωτών παρέχοντας ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα που να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους·

10.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ασφάλειας δικαίου για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της δέουσας ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία·

11.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου εξαρτάται επίσης από την εμπιστοσύνη των πελατών και ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών κέντρων επίλυσης προβλημάτων τύπου Solvit και ενός συστήματος προειδοποίησης τύπου RAPEX το οποίο θα προειδοποιεί σχετικά με την ύπαρξη ιστότοπων που εφαρμόζουν δόλιες πρακτικές θα παρείχε ασφάλεια στους καταναλωτές·

12.  σημειώνει ότι ολοένα περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν δικτυακούς τόπους σύγκρισης για να συγκρίνουν τιμές, χαρακτηριστικά ή όρους παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις εταιρείες παράδοσης δεμάτων, ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ ή ελάχιστες προδιαγραφές για τη σύγκριση των ιστοτόπων, που θα διαρθρώνονται με βάση τις κομβικές αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της ποιότητας, της ενημέρωσης και της φιλικότητας προς τον χρήστη·

13.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, μαζί με τη βιομηχανία και οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, κοινούς δείκτες όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να προβαίνουν σε καλύτερη σύγκριση των διαφόρων προσφορών·

Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ

14.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης, ειδικότερα της απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά παράδοσης που θα διασφαλίζει διαφορετικές επιλογές παράδοσης και εφοδιαστικής υποστήριξης σε οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες αγορές και την προσέγγιση περισσότερων καταναλωτών εντός της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της ροής πληροφοριών προς τις ΜΜΕ όσον αφορά δυνατότητες ενοποίησης των όγκων των δεμάτων τους και καινοτόμες λύσεις παράδοσης και παραλαβής που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στο τελευταίο στάδιο της παράδοσης·

15.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών παρέχοντας απλούστερες, γρηγορότερες, περισσότερο προσιτές οικονομικά, διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες αποστολής στο πλαίσιο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου· τονίζει ότι οι λύσεις παράδοσης που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών επηρεάζουν άμεσα το εμπορικό σήμα, την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης·

16.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι περιορισμένη σε διασυνοριακή κλίμακα· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω των φορέων που τις εκπροσωπούν, για τη διαπραγμάτευση πλέον συμφερουσών τιμών παράδοσης, κυρίως με την καθιέρωση κοινών διαδικτυακών πλατφορμών, και για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους·

17.  εκφράζει ανησυχία για τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους· τονίζει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται, επί του παρόντος, αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος, μεγάλη πολυπλοκότητα λόγω του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς και της έλλειψης ενημέρωσης για τις διαθέσιμες επιλογές και τιμές παράδοσης·

Προς καινοτόμες και διαλειτουργικές λύσεις για μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά παράδοσης

18.  λαμβάνει υπό σημείωση τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού ταχυδρομικού τομέα σε εθνικά δίκτυα με περιορισμένη διαλειτουργικότητα, καθώς και την ελλιπή ολοκλήρωση των οδικών, σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τους φορείς της αγοράς εφοδιασμού, οι οποίες αποσκοπούν στην εξεύρεση λύσεων καλύτερα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στη παράδοση ή δυνατότητα επιστροφής των εμπορευμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση των οικονομιών κλίμακας για τις υπηρεσίες παράδοσης, την προώθηση της ενοποίησης πολλών μικρών παραδόσεων με σκοπό την επίτευξη ποσοτικών εκπτώσεων για μικρότερους εμπόρους, την αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης και την παροχή οικονομικά προσιτών, ευέλικτων τιμών αποστολής τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις·

19.  πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η συνεργασία στους κόλπους της βιομηχανίας όσον αφορά τα διαλειτουργικά διασυνοριακά συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού της παραγγελίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων με στόχο τη βελτίωση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρακολούθησης και να προαχθεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

20.  υπογραμμίζει ότι οι λύσεις ευκολότερης συλλογής και επιστροφής ήδη έχουν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στο μέλλον μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών και στην αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία προκειμένου να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των κέντρων κλήσης που ασχολούνται με τα παράπονα των καταναλωτών·

21.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων υπηρεσιών παράδοσης για την άμεση αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στην αγορά παράδοσης της ΕΕ ως προς την καινοτομία, την ευελιξία, τη διαχείριση των αποθεμάτων, τη μεταφορά, την παραλαβή και την επιστροφή των δεμάτων, τηρώντας παράλληλα το ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού και να εξετάσει το ενδεχόμενο από κοινού και αμοιβαία επωφελούς χρήσης των υποδομών από υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικές υπηρεσίες·

22.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, να εργαστεί προς την κατεύθυνση της θέσπισης ευρωπαϊκών προτύπων για την διευθυνσιοδότηση και τη σήμανση, καθώς επίσης και προτύπων «γραμματοκιβωτίου» φιλικών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο·

23.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού σήματος αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και κατά πόσο ένα τέτοιο σήμα αξιοπιστίας θα μπορούσε να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών παράδοσης, διασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, να ενθαρρύνει τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής και τις εταιρείες δεμάτων να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα δικαίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματικό, το ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά ελάχιστων χαρακτηριστικών που θα αφορούν διαφανείς διατάξεις για την προστασία και την ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και απαιτήσεις για τις διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών και επίλυσης διαφορών·

24.  τονίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων, όπως και η προστασία των δεδομένων γενικότερα, έχει ύψιστη σημασία και ότι τυχόν νέα μέτρα θα πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και συγκεκριμένα στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Παρακολούθηση της ανάπτυξης της αγοράς και βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας

25.  αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα της αγοράς παράδοσης δεμάτων, με την ταχεία εμφάνιση νέων υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών παράδοσης· επισημαίνει ότι οι καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και των πελατών είναι πιθανόν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τον ανταγωνισμό· πιστεύει ότι τυχόν νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να υποβάλλονται εκ των προτέρων σε ενδελεχή έλεγχο για να διασφαλισθεί ότι δεν θίγουν τον δυναμικό χαρακτήρα της αγοράς παράδοσης δεμάτων που δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από την υπερβολική ρύθμιση· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε προσεκτική παρακολούθηση της ανάπτυξης της αγοράς, προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς της πιθανής αποτυχίας της αγοράς, όπου ενδεχομένως να καταστεί απαραίτητη στο μέλλον η ανάληψη περαιτέρω δράσης· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η παρακολούθηση της αγοράς δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τους παγιωμένους ταχυδρομικούς φορείς, αλλά και νέους τύπους επιχειρήσεων παράδοσης·

26.  υπενθυμίζει την ύπαρξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή του ισχύοντος κανονισμού πλαισίου, με ιδιαίτερη προσοχή στην οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στο ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού, στην οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών ιδίως όσον αφορά τις τυπικές απαιτήσεις για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις·

27.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επιβολή του νομικού πλαισίου εξαρτάται επίσης από την εποπτεία από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ως προς την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων των ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας βάσει της οδηγίας 97/67/ΕΚ·

28.  επισημαίνει ότι οι περίπλοκες διατάξεις σε σχέση με τον ΦΠΑ συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγουν διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα την πρόταση που έχει εξαγγείλει για την καθιέρωση ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ·

29.  τονίζει ότι ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων για τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει σε ορατή απλοποίηση και να παρακινήσει περισσότερες ΜΜΕ να προβαίνουν σε διασυνοριακές αποστολές δεμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν με εποικοδομητικό τρόπο τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων·

o
o   o

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(3) ΕΕ C 50 Ε της 21.2.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 59.
(5) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 70.
(6) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 51.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.


Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 373kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως τα άρθρα 24 και 28,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τίτλο «Βία κατά των εργαζόμενων μεταναστριών» της 23ης Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση αριθ. 26 της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις εργαζόμενες μετανάστριες,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 2 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τους μετανάστες εργαζομένους, σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων σε αντικανονική κατάσταση και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό,

–  έχοντας υπόψη την ερμηνεία των άρθρων 13 και 17 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 79, 153 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 14, 31, 35 και 47,

–  έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ του 2011 με τίτλο «Θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 με τίτλο «Σύλληψη μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση και ανθρώπινα δικαιώματα - Ζητήματα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα»,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Clandestino» και το έργο «Undocumented Worker Transitions», που έλαβαν αμφότερα χρηματοδότηση από την Επιτροπή στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «4η ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο (2012)» (COM(2013)0422),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0001/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο «μετανάστης που δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα» νοείται υπήκοος τρίτης χώρας η παρουσία του οποίου στο έδαφος κράτους μέλους δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος(8), και ο εντοπισμός του οποίου από τις αρμόδιες για θέματα μετανάστευσης αρχές θα οδηγούσε σε απόφαση επιστροφής ή σε απέλαση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπλοκες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των πολέμων και έχουν οξυνθεί λόγω των διεθνών ανθρωπιστικών κρίσεων συμβάλλουν στην αύξηση της ροής των προσφύγων, στους οποίους περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός γυναικών και παιδιών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το ίδιο για τις μεταναστευτικές πολιτικές του· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να προστατεύονται και να διασφαλίζονται σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, από τα οποία δεσμεύονται τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα συχνά στερούνται οικονομικών πόρων και ότι αυτό δημιουργεί κίνδυνο υποσιτισμού και επιδείνωσης της κατάστασης υγείας τους και σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουν μη αποδεκτές λύσεις για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι οι γυναίκες συχνά συνοδεύονται από παιδιά τα οποία πρέπει να φροντίσουν και ότι αυτό συνιστά πρόσθετο κίνητρο ώστε να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους συντήρησης και επιβίωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του νομικού τους καθεστώτος, οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα συχνά αποκλείονται από την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση, βασικές και έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σχολική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό τους καθεστώς τους δεν τους επιτρέπει να προστατεύονται από την εργασιακή εκμετάλλευση ή τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του νομικού τους καθεστώτος, αδυνατούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους κινδύνους που απορρέουν από το νομικό τους καθεστώς, καθώς εκτίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι άνδρες στην πιθανότητα να αντιμετωπίσουν σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, κακές συνθήκες εργασίας, εργασιακή εκμετάλλευση από τους εργοδότες και διπλή διάκριση λόγω φυλής και φύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι ενδεχομένως ιδιαίτερα ευάλωτες έναντι των σωματεμπόρων, και, επομένως, μπορεί να πέσουν θύματα εμπορίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση και παραμένουν εξαρτημένοι από την ιδιωτική στεγαστική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα κακοποίησης υπό τη μορφή σωματικής ή σεξουαλικής βίας που ασκείται από ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν βία και κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και είναι εν δυνάμει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την πρόσβαση σε κρατικά κέντρα φιλοξενίας γυναικών, απαιτείται η επίδειξη νόμιμης ταυτότητας ή άδειας παραμονής και ότι τα θύματα δεν έχουν, κατά συνέπεια, άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουν να υφίστανται κακοποίηση ή να καταφύγουν στον δρόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν με απέλαση εάν επικοινωνήσουν με την αστυνομία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις για τα δύο φύλα είναι βαθύτερα ριζωμένες σε κοινότητες μεταναστών και ότι οι μετανάστριες πέφτουν συχνότερα θύματα διαφόρων μορφών βίας κατά των γυναικών, όπως είναι οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα καλούμενα εγκλήματα τιμής, η κακομεταχείριση στο πλαίσιο στενών διαπροσωπικών σχέσεων, η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ή ακόμη η εμπορία και η σεξουαλική εκμετάλλευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν στους παράνομους μετανάστες και ως προς τους όρους που επιβάλλουν στους παρόχους τέτοιου είδους υπηρεσιών σε σχέση με την αναφορά των μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα ή άλλες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επείγουσες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των γυναικών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους τις εκθέτουν σε δυσανάλογα μεγάλο κίνδυνο να κληθούν να καταβάλουν εξαιρετικά υψηλά ποσά για νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες στις οποίες δεν δικαιούνται επιδοτούμενη περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόβος της επιβάρυνσης με τέτοιου είδους δαπάνες οδηγεί ορισμένες γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να γεννούν στο σπίτι χωρίς ιατρική υποστήριξη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις βασικότερες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως η έκτακτη ιατρική περίθαλψη, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αν όχι αδύνατη, για τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, λόγω της απαίτησης επίδειξης ταυτότητας, του υψηλού κόστους της περίθαλψης και του φόβου εντοπισμού και αναφοράς τους στις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, διότι δεν λαμβάνουν περίθαλψη με γνώμονα το φύλο, όπως υπηρεσίες προγεννητικού ελέγχου και υπηρεσίες περίθαλψης κατά τον τοκετό και τη λοχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν έχουν καν επίγνωση των δικαιωμάτων τους στον τομέα της υγείας στη χώρα προορισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόβος εντοπισμού και αναφοράς τους στις αρχές ουσιαστικά απαγορεύει στις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να ζητήσουν βοήθεια σε περιπτώσεις κακοποίησης, ακόμα και από ΜΚΟ που ειδικεύονται στην παροχή νομικών συμβουλών σε μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, οι εν λόγω μετανάστριες στερούνται ουσιαστικά ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο διασφάλισής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους ίδιους λόγους, είναι δύσκολη η παροχή βοήθειας και στήριξης από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές και η βιομηχανία πορνείας στην Ευρώπη τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την ευάλωτη κατάσταση των μεταναστριών, γυναικών και κοριτσιών, και ότι πολλές εκδιδόμενες γυναίκες δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, γεγονός που συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην κακοποίηση και την ευπάθεια που είναι ήδη εγγενείς στη βιομηχανία πορνείας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, περιλαμβανομένων των κοριτσιών, από οικογένειες μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν λαμβάνουν σχολική εκπαίδευση εξαιτίας του φόβου ότι θα εντοπιστούν και της αδυναμίας να προσκομίσουν επίσημα έγγραφα για την εγγραφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεαρά κορίτσια που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην ανώτερη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ζήτηση για εργαζόμενους στους τομείς της οικιακής εργασίας και της παροχής κατ’ οίκον περίθαλψης προσελκύει μεγάλο αριθμό μεταναστριών, πολλές εκ των οποίων δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και εργάζονται στον εν λόγω τομέα είναι πιθανότερο, λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους, να μην αμείβονται επαρκώς, να υποστούν ψυχολογική κακοποίηση, να τους παρακρατηθεί ο μισθός και το διαβατήριο και, ενίοτε, ακόμη και να υποστούν σωματική κακοποίηση στα χέρια των εργοδοτών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι απίθανο να καταφύγουν στα δικαστήρια·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενες μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα δεν διαθέτουν ένδικα μέσα για να διεκδικήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας ή δίκαιη αμοιβή, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής απομόνωσής τους, άγνοιας των βασικών δικαιωμάτων τους και του φόβου της απέλασης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα βρίσκονται σε ένα είδος νομικού κενού(9)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη σύλληψη και την παραμονή τους στα κέντρα κράτησης·

Συστάσεις

1.  υπενθυμίζει ότι η ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και στο πλαίσιο διεθνών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του δικαίου της ΕΕ· παραπέμπει, εν προκειμένω, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, το καθεστώς του μετανάστη, του πρόσφυγα ή άλλο·

2.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική μετανάστευσης και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούν κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη των κρατών μελών·

3.  υπογραμμίζει ότι οι μετανάστες που είναι λεσβίες, αμφισεξουαλικά και διαφυλικά άτομα και δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα πέφτουν θύματα διπλής διάκρισης και η ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται ως αλλοδαποί χωρίς έγγραφα επιτείνει την ήδη δυσχερή θέση τους·

4.  τονίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί πολύ επίκαιρο φαινόμενο και ότι απαιτείται ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τις μεταναστευτικές πολιτικές, με σκοπό την παροχή προστασίας στους μετανάστες και στα δυνάμει θύματα, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα παιδιά, ομάδα ευάλωτη στις διάφορες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές μετανάστριες εξαπατώνται στις χώρες καταγωγής τους με την υπόσχεση σύναψης συμβάσεων απασχόλησης στις αναπτυγμένες χώρες και ότι ορισμένες πέφτουν ακόμη και θύματα απαγωγής με στόχο τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση από κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος και διακίνησης ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτής της δόλιας και απάνθρωπης πρακτικής·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για την υποβοήθηση κατά τρόπο που δεν θα περιορίζει τη δυνατότητα των μεταναστών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα να ενοικιάζουν κατοικίες στην ελεύθερη αγορά, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκμετάλλευσης ή κακοποίησής τους·

7.  υπενθυμίζει το άρθρο 8 της ΕΣΑΔ που αφορά τον σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας του ανθρώπου και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να απαλλάξουν τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και αντιμετωπίζουν τις πλέον δυσχερείς καταστάσεις από την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων ταυτότητας προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κρατικά κέντρα υποδοχής, με ιδιαίτερη εστίαση στις ειδικές ανάγκες των εγκύων, των γυναικών με μικρά παιδιά ή των γυναικών που εξασφαλίζουν τη φροντίδα άλλων·

8.  τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευάλωτη κατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως τα παιδιά ή οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι αναλφάβητοι, τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, οι μετανάστες που διώκονται στη χώρα τους λόγω πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυσικών χαρακτηριστικών κ.ά., και οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας λόγω φύλου·

9.  επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην υγεία συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αποσυνδέσουν τις πολιτικές για την υγεία από τον έλεγχο της μετανάστευσης και να σταματήσουν, ως εκ τούτου, να επιβάλλουν στους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας την υποχρέωση να αναφέρουν τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλη φροντίδα και αρωγή με βάση τις ανάγκες του κάθε φύλου· ομοίως, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ειδική εκπαίδευση για ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο στους υπαλλήλους που ασχολούνται με μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και να μην απαιτούν από τα σχολεία να αναφέρουν τους μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στις γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα κατάλληλη ψυχολογική στήριξη και στήριξη για θέματα υγείας καθώς και νομική υποστήριξη·

11.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα που ορίζονται στην οδηγία για τα θύματα δεν εξαρτώνται από το καθεστώς διαμονής του θύματος(10)· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αποσυνδέσουν την άσκηση δίωξης για περιστατικά βίας σε βάρος μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα από τον έλεγχο της μετανάστευσης, ούτως ώστε τα θύματα να μπορούν να καταγγέλλουν με