Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Grönlannin ottaminen mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon ***I
 Grönlannin osallistuminen Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään *
 Siirtyminen unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin ***I
 Vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta ***
 29.vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)
 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I
 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I
 Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I
 Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I
 Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet ***I
 Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Tilintarkastustuomioistuin
 EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö
 Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä
 Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano
 EU:n oikeusalan tulostaulu
 Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset
 Pienet maatilat
 Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi
 Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa
 Eurooppalainen terästeollisuus

Grönlannin ottaminen mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon ***I
PDF 186kWORD 36k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0427),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0179/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. tammikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7‑0467/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon

P7_TC1-COD(2013)0198


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 257/2014.)


Grönlannin osallistuminen Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään *
PDF 183kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Grönlannin osallistumisen raakatimantteja koskevan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään mahdollistavista säännöistä ja menettelyistä (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0429),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0232/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0466/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Siirtyminen unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin ***I
PDF 184kWORD 35k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0937),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0008/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 22. tammikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. tammikuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 22. tammikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0036/2014),

A.  katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisen kahdeksan viikon määräajan päättymistä;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta

P7_TC1-COD(2013)0449


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 248/2014.)

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta ***
PDF 186kWORD 32k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen (13408/2013 – C7‑0389/2013 – 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13408/2013),

–  ottaa huomioon vuoden 2012 Kapkaupungin sopimuksen Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 5 kohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0389/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A7-0040/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


29.vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)
PDF 126kWORD 47k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 29. vuosikertomuksen Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2011) (COM(2012)0714),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen ”EU Pilot -hankkeen arviointikertomus” (COM(2010)0070),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen ”EU Pilot -hankkeen toinen arviointikertomus” (COM(2011)0930),

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Tulosten Eurooppa – yhteisön lainsäädännön soveltaminen” (COM(2007)0502),

–  ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2002 annetun komission tiedonannon kantelijan asemasta yhteisön oikeuden rikkomista koskevissa asioissa (COM(2002)0141),

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kantelijan asema unionin oikeuden soveltamista koskevissa asioissa – menettelyn päivittäminen” (COM(2012)0154),

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman 27. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009)(1),

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon ”Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law”,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta laaditun 29. vuosikertomuksen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2012)0399 ja SWD(2012)0400),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7‑0055/2014),

A.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön muutamia uusia oikeusperustoja, joilla pyrittiin helpottamaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa, soveltamista ja valvontaa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa oikeus hyvään hallintoon määritellään jokaisen oikeudeksi siihen, että unionin toimielimet käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 298 artiklan mukaan unionin toimielimet, elimet ja laitokset tukeutuvat tehtäviään hoitaessaan avoimeen, tehokkaaseen ja riippumattomaan eurooppalaiseen hallintoon;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön mukaan EU Pilot ‑hankkeella, verkkosivustolla, jota jäsenvaltiot ja komissio käyttävät pyrkiessään selventämään unionin oikeuden soveltamiseen liittyvien ongelmien asiakohtaista ja oikeudellista taustaa, ei ole oikeudellista asemaa, ja että Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyssä puitesopimuksessa komissio lupaa antaa parlamentille yhteenvetona tiedot kaikista rikkomusmenettelyistä alkaen virallisista ilmoituksista, myös tapauskohtaisesti, ja EU Pilot -hankkeen yhteydessä se voi ainoastaan kieltäytyä antamasta henkilötietoja;

1.  toistaa näkemyksensä, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklassa määritetään komission päätehtäväksi toimia perussopimusten valvojana; toteaa tässä yhteydessä, että komission valta ja velvollisuus valvoa EU:n lainsäädännön soveltamista ja muun muassa käynnistää rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet perussopimusten mukaista velvoitettaan(2), on unionin oikeusjärjestyksen kulmakivi ja sellaisena yhdenmukainen oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan unionin käsitteen kanssa;

2.  toteaa, että vuosikertomuksensa(3) mukaan komissio on viime vuosina vähentänyt uusien rikkomusmenettelyjen määrää ja käynnistänyt näitä menettelyjä 2900 vuonna 2009, 2100 vuonna 2010 ja 1775 vuonna 2011; toteaa lisäksi, että vuosikertomuksen mukaan tapaukset, joissa kansallisen lainsäädännön osaksi saattaminen on myöhästynyt, ovat lisääntyneet useiden vuosien ajan (1185 vuonna 2011, 855 vuonna 2010, 531 vuonna 2009) ja että neljä politiikan alaa, joihin rikkomiset useimmiten liittyvät, ovat ympäristö (17 prosenttia), sisämarkkinat (15 prosenttia), liikenne (15 prosenttia) ja verotus (12 prosenttia);

3.  panee merkille, että yhä harvempi rikkomustapaus (60,4 prosenttia) päätettiin vuonna 2011 ennen tuomioistuinkäsittelyä, kun vuonna 2010 vastaava osuus tapauksista oli 88 prosenttia; katsoo, että on tärkeää edelleen valvoa jäsenvaltioiden toimia huolellisesti ottaen huomioon, että eräät Euroopan parlamentille esitetyt vetoomukset ja komissiolle esitetyt kantelut koskevat ongelmia, jotka jatkuvat, vaikka asian käsittely on päätetty;

4.  toteaa, että yhteensä 399 rikkomustapauksen käsittely päätettiin, koska jäsenvaltio oli osoittanut noudattavansa unionin oikeutta ja pyrkinyt vakavasti ratkaisemaan rikkomustapauksen oikeuskäsittelyyn turvautumatta; toteaa myös, että vuonna 2011 tuomioistuin antoi 62 SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaista tuomiota ja että 53 tapauksista (85 prosenttia) ratkesi komission eduksi;

5.  on huolissaan siitä, että jäsenvaltioiden tekemät rikkomukset, jotka liittyvät kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen myöhästymiseen, ovat tasaisesti lisääntyneet, koska vuoden 2011 lopussa käsiteltävänä oli yhä 763 tapausta, joissa kansallisen lainsäädännön osaksi saattaminen oli myöhästynyt, mikä merkitsi 60 prosentin lisäystä edellisen vuoden vastaavaan määrään;

6.  panee merkille, että vuoden 2011 loppupuolella komissio saattoi tuomioistuimen käsiteltäväksi ensimmäisen myöhäistä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevan rikkomuksen, johon liittyi SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan mukainen taloudellisia seuraamuksia koskeva pyyntö;

7.  katsoo kuitenkin, että nämä tilastotiedot eivät anna tarkkaa kuvaa todellisesta EU:n lainsäädännön noudattamisvajeesta, vaan niissä näkyvät ainoastaan kaikkein vakavimmat rikkomiset tai kaikkein äänekkäimpien henkilöiden tai yksiköiden kantelut; toteaa, ettei komissiolla ole tällä hetkellä toimintalinjaa eikä resursseja, joiden avulla se voisi järjestelmällisesti tunnistaa kaikki täytäntöönpanon laiminlyöntitapaukset ja valvoa niitä(4);

8.  kiinnittää huomiota siihen, että EU:n toimielinten välinen sopimus ilmoituksista, joissa esitetään direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde (”vastaavuustaulukot”), tuli voimaan 1. marraskuuta 2011 ja että näin ollen sen vaikutusta ei ole ollut mahdollista arvioida tässä vuosikertomuksessa;

9.  odottaa komission esittävän ensimmäisen näitä ilmoituksia koskevan selonteon 1. marraskuuta 2014 mennessä vuosikertomuksessaan antamansa lupauksen mukaisesti;

10.  katsoo SEUT-sopimuksen 258 ja 260 artiklassa määrättyjen rikkomusmenettelyjen toimivuuden osalta, että komission olisi huolehdittava siitä, että parlamentille esitettyjä vetoomuksia ja komissiolle esitettyjä kanteluja kohdellaan tasavertaisesti;

11.  korostaa, että unionin kansalaisten esittämissä vetoomuksissa tulee esiin EU:n oikeuden rikkomisia etenkin perusoikeuksien, ympäristön, sisämarkkinoiden ja omistusoikeuksien alalla; katsoo, että vetoomukset osoittavat, että EU:n oikeuden puutteellinen täytäntöönpano tai virheellinen soveltaminen on edelleen yleistä ja laajalle levinnyttä;

12.  kehottaa komissiota tekemään EU:n lainsäädännön noudattamisesta todellisen poliittisen prioriteetin, johon on pyrittävä yhteistyössä parlamentin kanssa; toteaa, että parlamentin tehtävänä on a) pitää komissio poliittisesti vastuuvelvollisena ja b) lainsäädäntövallan käyttäjänä varmistaa, että se on itse ajan tasalla voidakseen parantaa jatkuvasti lainsäädäntötyötään;

13.  toteaa, että säädösten noudattamista edistävien välineiden järjestelmällinen käyttäminen ja Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden järjestelmällinen kunnioittaminen on välttämätöntä kantelujen käsittelymenettelyjen yhteydessä;

14.  panee merkille, että rikkomusmenettely sisältää kaksi vaihetta: hallinnollisen käsittelyn (tutkinta) ja käsittelyn Euroopan unionin tuomioistuimessa; toteaa komission myöntävän, että kansalaisilla, yrityksillä ja sidosryhmäorganisaatioilla on merkittävä osuus, sillä ne raportoivat puutteista EU:n oikeuden soveltamisessa ja/tai sen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa; toteaa myös, että ”kun ongelma on havaittu, sitä seurataan EU Pilot -järjestelmän puitteissa käytävillä komission ja jäsenvaltion kahdenvälisillä keskusteluilla sen korjaamiseksi siinä määrin kuin se on mahdollista”(5);

15.  toteaa tässä yhteydessä, että EU Pilot -hanke on määritelty komission ja jäsenvaltion kahdenvälisten keskustelujen foorumiksi(6), jolla ei ole oikeudellista asemaa vaan se on pikemminkin komission hallinnollisen riippumattomuuden työkaluna(7) rikkomusmenettelyä edeltävän menettelyn yhteydessä;

16.  pitää valitettavana EU Pilot -hankkeen oikeudellisen aseman puuttumista ja katsoo, että legitimiteetti voidaan taata vain mahdollistamalla avoimuus sekä kantelijoiden ja Euroopan parlamentin osallistuminen EU Pilot -hankkeeseen ja että laillisuus voidaan taata hyväksymällä mahdollisimman pian oikeudellisesti sitova säädös, joka sisältää rikkomusmenettelyä edeltävää vaihetta ja rikkomusmenettelyä koskevat säännöt, kuten äskettäisessä parlamentin tutkimuksessa on huomautettu(8); katsoo, että tällaisessa oikeudellisesti sitovassa säädöksessä olisi selvennettävä yksittäisten kantelijoiden laillisia oikeuksia ja komission velvollisuuksia ja siinä olisi pyrittävä mahdollistamaan kantelijoiden osallistuminen EU Pilot -hankkeeseen siinä määrin kuin mahdollista ja varmistettava vähintään se, että kantelijoille tiedotetaan menettelyn eri vaiheista;

17.  pitää tässä yhteydessä valitettavana, että parlamentin edellisten päätöslauselmien johdosta ei ole toteutettu seurantatoimia eikä varsinkaan sen kehotuksesta antaa SEUT-sopimuksen 298 artiklan nojalla sitovia sääntöjä asetuksella, jossa määritellään rikkomusmenettelyn ja sitä edeltävän menettelyn eri näkökohdat, mukaan lukien ilmoitukset, sitovat määräajat, oikeus tulla kuulluksi, perusteluvelvollisuus ja jokaisen oikeus saada tutustua itseään koskeviin tietoihin, jotta voidaan lujittaa kansalaisten oikeuksia ja taata avoimuus;

18.  katsoo, että EU Pilot -järjestelmän täytäntöönpanoa on parannettava avoimuuden osalta suhteessa kantelijoihin; pyytää saada pääsyn tietokantaan, jonne kaikki kantelut kerätään, voidakseen suorittaa tehtävänsä eli valvoa perussopimusten noudattamisen valvojana toimivaa komissiota;

19.  korostaa hyvien hallintokäytäntöjen merkitystä ja kehottaa vahvistamaan rikkomusmenettelyn eri näkökohtia koskevat menettelysäännöt asetuksella, jonka oikeusperustana käytetään SEUT-sopimuksen 298 artiklaa;

20.  kehottaa siksi jälleen kerran komissiota ehdottamaan SEUT-sopimuksen 298 artiklan tarjoamaa uutta oikeusperustaa käyttäen sitovia sääntöjä asetuksen muodossa, jotta kunnioitetaan täysin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaista kansalaisten oikeutta hyvään hallintoon;

21.  muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyssä tarkistetussa puitesopimuksessa komissio lupaa ”antaa […] parlamentille yhteenvetona tiedot kaikista rikkomusmenettelyistä alkaen virallisista ilmoituksista ja parlamentin niin pyytäessä myös […] asioista, joita rikkomusmenettely koskee” ja odottaa, että tätä lauseketta sovelletaan käytäntöön vilpittömässä mielessä;

22.  toistaa sen vuoksi, että parlamentilla on oikeus saada yksityiskohtaisia tietoja säädöksistä tai säännöksistä, joiden saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ilmenee ongelmia, sekä tiettyjä säädöksiä tai säännöksiä koskevien kantelujen määrästä(9) ja että vaikka komissiolla on oikeus evätä Euroopan parlamentilta oikeus saada henkilötietoja EU Pilot ‑hankkeen tietokannasta, parlamentilla on oikeus pyytää tietoja nimettömässä muodossa pysyäkseen täysin ajan tasalla kaikista unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvistä asioista(10);

23.  panee tyytyväisenä merkille, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat EU Pilot -hankkeeseen; toivoo, että tällaisesta osallistumisesta on seurauksena rikkomusmenettelyjen väheneminen; kehottaa antamaan kansalaisille enemmän tietoa EU Pilot -hankkeesta;

24.  katsoo, että EU Pilot -hanke ja yleisemmin EU:n lainsäädännön rikkomiset ja parlamentin oikeus saada rikkomusmenettelyä edeltävään vaiheeseen ja rikkomusmenettelyyn liittyviä olennaisia tietoja, ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon tulevassa toimielinten välisessä sopimuksessa;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä unionin tuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1)EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 66.
(2)SEUT-sopimuksen 258 ja 260 artiklassa määritetään komission toimivalta käynnistää rikkomusmenettely jäsenvaltiota vastaan. Täsmällisemmin 258 artiklassa todetaan, että komissio antaa asiasta lausunnon perusteluineen, jos se katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille perussopimusten mukaan kuuluvan velvoitteen.
(3)Komission kertomus ”29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)” (COM(2012)0714), s. 2–3.
(4)Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n tilaama tutkimus ”Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness”, Bryssel, 2013, s. 11.
(5)Komission kertomus (COM(2012)0714), s. 7.
(6)Ks.edellisessä kohdassa oleva lainaus.
(7)Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto ”Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law”, annettu 26. marraskuuta 2013.
(8)”Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness”, s. 13.
(9)”Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law”, s. 4.
(10)Samassa lausunnossa; komissio julkaisee jo ennestään paljon tietoja vuosikertomuksessaan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta.


Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
PDF 109kWORD 38k
Euroopan parlamentin päätös 4. helmikuuta 2014 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Lara Comin esittämän, 16. lokakuuta 2013 päivätyn pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Ferraran tuomioistuimessa vireillä olevan oikeudenkäynnin yhteydessä,

–  on kuullut Lara Comia 5. marraskuuta 2013 työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 7) olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 ja 6. syyskuuta 2011 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon 14. tammikuuta 2014 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä tekemänsä päätöksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0067/2014),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin jäsen Lara Comi on pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista liittyen hänelle 1. lokakuuta 2013 tiedoksi annettuun kutsuun tulla kuultavaksi Ferraran tuomioistuimeen asiassa, jossa vaadittiin korvausta hänen poliittisessa keskustelussa televisio-ohjelmassa käyttämiensä sanojen vuoksi aiheutuneesta vahingosta;

B.  ottaa huomioon, että Lara Comi oli jo 30. heinäkuuta 2013 pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista oikeudenkäynnin yhteydessä, jonka Ferraran syyttäjänvirasto pani vireille sen jälkeen, kun samojen, myös tässä päätöksessä käsiteltävänä olevien lausumien perusteella oli nostettu kanne vakavasta kunnianloukkauksesta;

C.  toteaa, että Lara Comi vetoaa puolustamista koskevassa pyynnössään nimenomaisesti Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklaan, jonka mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

D.  toteaa, että erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä;

E.  ottaa huomioon, että parlamentilla on laaja harkintavalta, mitä tulee päätökseen, jonka se tekee jonkun jäsenensä parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä;

F.  ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin on todennut, että parlamentin jäsenen parlamentin ulkopuolella esittämä lausuma voi muodostaa pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitetun mielipiteen, jonka jäsen on esittänyt tehtäviään hoitaessaan, koska merkityksellistä ei ole niinkään se, missä lausuma on esitetty, vaan lausuman luonne ja sisältö;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenten nauttima syytesuoja ulottuu myös siviilioikeudellisiin riita-asioihin;

H.  toteaa, että Lara Comi oli kutsuttu kyseiseen televisio-ohjelmaan Euroopan parlamentin jäsenenä eikä puolueen kansallisena edustajana ja että kansallista puoluetta edusti toinen vieras niiden kansallisten säännösten mukaan, joilla pyritään takaamaan poliitikkojen tasapuolinen edustus televisioväittelyissä, joita järjestetään vaalikampanjoiden aikana, kuten juuri tässä tapauksessa;

I.  toteaa, että nykyaikaisissa demokratioissa poliittista keskustelua ei käydä pelkästään parlamentissa, vaan myös tiedotusvälineissä lehdistölle annetuista lausunnoista internetiin;

J.  ottaa huomioon, että kyseisessä televisio-ohjelmassa Lara Comi oli Euroopan parlamentin jäsenenä keskustelemassa poliittisista ongelmista, joihin sisältyi myös kysymyksiä julkisista hankinnoista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja näistä aiheista Lara Comi on aina ollut kiinnostunut koko unionin tasolla;

K.  toteaa, että seuraavana päivänä Lara Comi toimitti loukatulle osapuolelle anteeksipyyntönsä, joka toistettiin vielä toisessa kansallisessa televisiolähetyksessä;

L.  ottaa huomioon, että käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse samoista lausumista, joiden osalta Euroopan parlamentti päätti jo 14. tammikuuta 2014 tekemässään päätöksessä puolustaa Lara Comin koskemattomuutta samassa Ferraran tuomioistuimessa vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin yhteydessä;

1.  päättää puolustaa Lara Comin erioikeuksia ja koskemattomuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Italian tasavallan toimivaltaisille viranomaisille ja Lara Comille.

(1)Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135) ja asia C-163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 2011, s. I-7565).


Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
PDF 113kWORD 37k
Euroopan parlamentin päätös 4. helmikuuta 2014 Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan yleisen syyttäjän 24. kesäkuuta 2013 esittämän pyynnön Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi asiassa, joka liittyy Varsovan keskikaupungin piirituomioistuimen V osastossa (rikosasiat) [viite N:o V K199/12] käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 9. syyskuuta 2013,

–  on kuullut Zbigniew Ziobroa työjärjestyksen 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 ja 6. syyskuuta 2011 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0045/2014),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikosta koskevien oikeustoimien yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että yleisen syyttäjän esittämä pyyntö liittyy rikkomukseen, joka katsotaan asianomistajarikokseksi Puolan rikoslain 212 pykälän 1 ja 2 momentin nojalla;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

E.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan mukaisesti jäsentä ei voida saattaa vastuuseen jäsenen toimivallan piiriin kuuluvasta toiminnasta jäsenen toimikauden aikana tai toimikauden päättymisen jälkeen; toteaa, että kyseisen toiminnan osalta jäsen voidaan saattaa vastuuseen ainoastaan Sejmissä, ja kun on kyse tapauksesta, jossa jäsen on loukannut kolmannen osapuolen oikeuksia, häntä vastaan voidaan käynnistää tuomioistuinmenettely ainoastaan Sejmin suostumuksella;

F.  katsoo, että kysymys koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä tietyssä tapauksessa on yksin parlamentin päätettävissä; toteaa, että tehdessään päätöksen siitä, pidätetäänkö vai säilytetäänkö koskemattomuus, parlamentti voi ottaa kohtuullisessa määrin huomioon jäsenen tilanteen(2);

G.  panee merkille, että väitetyllä rikkomuksella ei ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä Zbigniew Ziobrolle Euroopan parlamentin jäsenenä kuuluvien tehtävien hoitamiseen eikä kyse ole Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetusta Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoitaessa ilmaistusta mielipiteestä tai äänestyksestä;

H.  toteaa, että Zbigniew Ziobroa vastaan vireille pantu rikosoikeudenkäynti ei liity millään tavalla hänen asemaansa Euroopan parlamentin jäsenenä;

I.  ottaa huomioon, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita ”fumus persecutionis” ‑tapauksesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu asianomaisen jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

J.  toteaa, että pyyntö on esitetty vastavaatimuksen johdosta ja että tällaisessa tapauksessa päätöksellä jäsenen koskemattomuuden säilyttämisestä estettäisiin toista yksityistä osapuolta saattamasta asiaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi osana puolustustaan;

1.  päättää pidättää Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Zbigniew Ziobrolle.

(1)Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135) ja asia C-163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 2011, s. I-7565).
(2)Asia T- 345/05, Mote v. Euroopan parlamentti, Kok. 2008, s. II-2849, 28 kohta.


Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I
PDF 1432kWORD 1500k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0228),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 21 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0111/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Romanian senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0017/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

P7_TC1-COD(2013)0119


EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja rahoituskomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unioni on ottanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää sisärajatonta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Lisäksi unioni on ottanut tavoitteekseen myös toteuttaa sisämarkkinat ja varmistaa niiden toiminta. Jotta unionin kansalaiset ja yhtiöt tai muut yritykset voisivat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla, unionin olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä, joilla yksinkertaistetaan tiettyjen yleisten asiakirjojen rajatylittävään hyväksymiseen liittyviä voimassa olevia hallinnollisia muodollisuuksia.

(2)  Jotta yhdessä jäsenvaltiossa annettua yleistä asiakirjaa voitaisiin nykyään käyttää virallisiin tarkoituksiin toisessa jäsenvaltiossa, niiden osalta on täytettävä tietyt hallinnolliset muodollisuudet eli laillistaminen ja apostille-todistukset.

(3)  Nämä ovat vanhentuneita ja suhteettomia välineitä yleisten asiakirjojen aitouden varmistamiseksi. Käyttöön olisi otettava yksinkertaisempi järjestely. Samaan aikaan jäsenvaltioiden väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön tarvittaisiin tehokkaampaa välinettä tapauksissa, joissa yleisen asiakirjan aitoudesta on perusteltu epäily. Välineellä olisi vahvistettava jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta sisämarkkinoilla.

(4)  Julkisten Yleisten asiakirjojen todentamista todenperäisyyden tarkastamista jäsenvaltioiden välillä hallinnoidaan erilaisilla kansainvälisillä yleissopimuksilla ja sopimuksilla. Kyseiset yleissopimukset ja sopimukset ovat peräisin ajalta ennen hallinnollisen ja oikeudellisen yhteistyön aloittamista unionin tasolla ja ennen sellaisten alakohtaisten unionin säädösten antamista, joilla puututaan tiettyjen julkisten yleisten asiakirjojen rajatylittävään hyväksymiseen. Kyseisissä säädöksissä esitetyt vaatimukset voivat olla kansalaisten ja yhtiöiden tai muiden yritysten kannalta hankalia, eivätkä ne tarjoa tyydyttäviä ratkaisuja julkisten yleisten asiakirjojen hyväksymisen helpottamiselle jäsenvaltioiden välillä. [tark. 1]

(5)  Tämän asetuksen soveltamisalan olisi katettava tietyt jäsenvaltioiden viranomaisten laatimat julkiset yleiset asiakirjat, joilla on todistusvoima ja jotka koskevat syntymää, kuolemaa, nimeä, avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta, vanhemmuutta, adoptiota, asuinpaikkaa, kansalaisuutta, kansallisuutta, kiinteistöjä, yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia, teollis- ja tekijänoikeuksia ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta. Yksinkertaistamalla näiden julkisten yleisten asiakirjojen luokkien hyväksymistä jäsenvaltioiden välillä voitaisiin saada aikaan konkreettista etua unionin kansalaisille ja yhtiöille tai muille yrityksille. Koska yksityishenkilöiden laatimat asiakirjat ovat oikeudelliselta luonteeltaan erilaisia, ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Myös kolmansien maiden viranomaisten laatimat asiakirjat olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Asiakirjat, jotka sisältävät kahden tai useamman osapuolen välisen sopimuksen, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. [tark. 2]

(6)  Tämän asetuksen tavoitteena ei ole muuttaa jäsenvaltioiden aineellista oikeutta, joka koskee syntymää, kuolemaa, nimeä, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, vanhemmuutta, adoptiota, asuinpaikkaa, kansalaisuutta tai kansallisuutta, kiinteistöjä, yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia, teollis- ja tekijänoikeuksia tai merkinnätöntä rikosrekisteriotetta erilaisia oikeudellisia tosiseikkoja ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudellista asemaa. Asiakirjat, jotka sisältävät kahden tai useamman osapuolen välisen sopimuksen, olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. [tark. 3]

(7)  Jotta voitaisiin edistää kansalaisten ja yhtiöiden tai muiden yritysten vapaata liikkuvuutta, tietyt yleisten asiakirjojen luokat olisi vapautettava kaikista laillistamisen muodoista tai vastaavista muodollisuuksista apostillesta.

(8)  Jotta jäsenvaltioiden välistä yleisten asiakirjojen hyväksyntää voitaisiin helpottaa edelleen, olisi samoin yksinkertaistettava muita yleisten asiakirjojen rajatylittävään liikkumiseen liittyviä muodollisuuksia eli vaatimusta toimittaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ja käännöksiä.

(9)  Jäsenvaltioiden välillä liikkuviin julkisiin yleisiin asiakirjoihin liittyviä petoksia ja väärennöksiä vastaan olisi vahvistettava asianmukaiset suojatoimet oikeusvarmuuden turvaamiseksi unionissa [tark. 4].

(10)  Jotta voitaisiin saada aikaan nopea ja turvallinen rajatylittävä tietojenvaihto ja helpottaa keskinäistä avunantoa, tässä asetuksessa olisi perustettava jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten välinen yhteistyö. Tämän hallinnollisen yhteistyön olisi perustuttava sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI), joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012(4).

(11)  Tämän vuoksi olisi muutettava asetusta (EU) N:o 1024/2012, jotta tämä asetus voidaan lisätä niiden säännösten luetteloon, jotka pannaan täytäntöön sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän avulla.

(12)  Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa yleinen asiakirja tai sen oikeaksi todistettu jäljennös esitetään, olisi voitava olla mahdollisuus esittää tietopyyntöjä sen jäsenvaltion asianomaisille viranomaisille, joissa asiakirjat on annettu, joko käyttämällä suoraan sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää tai ottamalla yhteyttä oman jäsenvaltionsa keskusviranomaiseen, kun niillä on perusteltu syy epäillä kyseisten asiakirjojen aitoutta. Sama mahdollisuus olisi annettava yksiköille, joilla on säädöksen tai hallinnollisen päätöksen nojalla valtuutus toteuttaa julkisia tehtäviä. Kyseisten viranomaisten olisi vastattava tällaisiin tietopyyntöihin mahdollisimman lyhyessä ajassa ja joka tapauksessa enintään kuukaudessa. Jos niiden viranomaisten, joilta tietoja on pyydetty, vastauksessa ei vahvisteta yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitoutta, tiedot pyytäneellä viranomaisella ei pitäisi olla velvollisuutta hyväksyä niitä.

(13)  Viranomaisten olisi voitava hyödyntää käytettävissä olevia IMI-toimintoja, myös monikielistä viestintäjärjestelmää, valmiiksi käännettyjen ja vakiomallisten kysymysten ja vastausten käyttöä sekä sisämarkkinoilla käytössä olevien yleisten asiakirjojen mallien rekisteriä.

(14)  Jäsenvaltion keskusviranomaisten olisi tarjottava tietopyyntöihin liittyvää apua, erityisesti lähetettävä ja vastaanotettava tällaisia pyyntöjä ja toimitettava kaikki kyseisiin pyyntöihin liittyvät tarvittavat tiedot.

(15)  Keskusviranomaisten olisi toteutettava kaikki muut tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tämän asetuksen soveltamista, erityisesti vaihdettava keskenään parhaita käytänteitä, jotka koskevat yleisten asiakirjojen hyväksymistä jäsenvaltioiden välillä, esitettävä ja päivitettävä säännöllisesti parhaita käytänteitä yleisiin asiakirjoihin liittyvien petosten estämiseksi sekä yleisten asiakirjojen sähköisten versioiden käytön edistämiseksi. Niiden olisi myös vahvistettava kansallisten yleisten asiakirjojen mallit sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä olevan rekisterin kautta. Tätä varten olisi käytettävä neuvoston päätöksellä 2001/470/EY(5) perustettua siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa.

(15 a)  Komission olisi pikimmiten aloitettava jäsenvaltioissa yleisesti käytettyjen asiakirjojen vakioilmaisujen kääntäminen niiden rajatylittävän liikkuvuuden helpottamiseksi. Käännökset voitaisiin asettaa sekä kansalaisten että viranomaisten saataville väärinymmärrysten välttämiseksi ja viestinnän helpottamiseksi. Tämä voitaisiin tehdä henkilöasiakirjojen käsittelyyn jo käytetyn PRADO‑tietokannan mallin mukaisesti. Käännökset nopeuttavat myös monissa tapauksissa sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) käyttöä keskusviranomaisten välillä epäselvissä tapauksissa. [tark. 5]

(16)  Kaikilla unionin virallisilla kielillä olisi vahvistettava unionin monikieliset vakiolomakkeet julkisille yleisille asiakirjoille, jotka koskevat syntymää, kuolemaa, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta sekä yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia erilaisia oikeudellisia tosiseikkoja ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudellista asemaa, jotta unionin kansalaisten ja yhtiöiden tai muiden yritysten ei tarvitsisi toimittaa käännöksiä tapauksissa, joissa niitä muutoin edellytettäisiin. [tark. 6]

(17)  Unionin monikieliset vakiolomakkeet olisi pyynnöstä ja samoin ehdoin annettava kansalaisille ja yhtiöille tai muille yrityksille, joilla on oikeus saada vastaavat, antavassa jäsenvaltiossa käytössä olevat julkiset asiakirjat, samoin ehdoin niiden kanssa asiakirjan antavalta jäsenvaltiolta yleinen asiakirja, jossa vahvistetaan kyseiset oikeudelliset tosiseikat ja oikeustoimet. Vakiolomakkeilla olisi oltava sama todistusvoima kuin antavan jäsenvaltion viranomaisten laatimilla vastaavilla julkisilla yleisillä asiakirjoilla, ja unionin kansalaisille ja yhtiöille tai muille yrityksille olisi jätettävä mahdollisuus valita, käytetäänkö kussakin yksittäistapauksessa niitä vai vastaavia kansallisia asiakirjoja. Unionin vakiolomakkeilla ei ole oikeudellisia vaikutuksia sisältönsä tunnustamisen suhteen siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on esitetään. Komission olisi laadittava yksityiskohtaiset ohjeet niiden käytöstä ja otettava keskusviranomaiset tähän mukaan. [tark. 7]

(18)  Jotta voitaisiin käyttää hyväksi nykyaikaista viestintätekniikkaa, komission olisi laadittava sähköiset versiot unionin monikielisistä vakiolomakkeista tai muista sähköiseen tietojenvaihtoon soveltuvista muodoista.

(19)  Tämän asetuksen ja olemassa olevan unionin oikeuden suhdetta olisi selkiytettävä. Tämän asetuksen soveltamisen ei pitäisi rajoittaa sellaisen unionin oikeuden soveltamista, joka sisältää säännöksiä laillistamisesta, vastaavista apostillesta tai muista muodollisuuksista, vaan täydentää sitä. Tällä asetuksella ei myöskään pitäisi rajoittaa sähköisiä allekirjoituksia ja sähköistä tunnistamista koskevan unionin oikeuden soveltamista. Tämän asetuksen ei pitäisi rajoittaa sellaisten muiden unionin oikeudessa perustettujen hallinnollisen yhteistyön järjestelmien käyttöä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon tietyillä aloilla. Tämän asetuksen soveltamisella voi olla synergiaa tällaisten järjestelmien kanssa.

(20)  Tämän asetuksen yleisten tavoitteiden noudattaminen edellyttää, että kuten jäsenvaltioiden välilläkin, asetuksen olisi oltava etusijalla sellaisiin kahden- ja monenvälisiin yleissopimuksiin nähden, joiden sopimuspuolia jäsenvaltiot ovat ja jotka koskevat asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä.

(21)  Jotta tämän asetuksen soveltaminen helpottuisi, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle keskusviranomaistensa yhteystiedot. Kyseiset tiedot olisi saatettava kansalaisten saataville erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta.

(21 a)  Koska unionin toimielimillä, elimillä ja laitoksilla ja Eurooppa‑kouluilla on yhä enenevässä määrin myös välittömiä hallinnollisia tehtäviä, ne olisi yleisten asiakirjojen antamisen ja hyväksymisen osalta rinnastettava jäsenvaltioiden viranomaisiin. [tark. 8]

(22)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta (7 artikla), oikeutta henkilötietojen suojaan (8 artikla), oikeutta solmia avioliitto ja perustaa perhe (9 artikla), oikeutta ammatilliseen vapauteen ja oikeutta tehdä työtä (15 artikla), elinkeinovapautta (16 artikla) ja liikkumis- ja oleskeluvapautta (45 artikla). Tätä asetusta olisi sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY(6) säännellään jäsenvaltioissa tämän asetuksen yhteydessä ja jäsenvaltioiden nimeämien itsenäisten viranomaisten valvonnassa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi vaihdettava tai lähetettävä kaikki tiedot ja asiakirjat direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Lisäksi tällaisten tietojenvaihdon ja tietojen lähettämisen erityisenä tarkoituksena olisi oltava se, että viranomaiset tarkistavat yleisten asiakirjojen aitouden sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän kautta ja ainoastaan omien toimivaltaansa kuuluvilla aloilla kulloisessakin yksittäisessä tapauksessa.

(24)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

AIHE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vapautuksesta noudattaa laillistamista koskevia muodollisuuksia tai vastaavia muodollisuuksia apostillea, jotka liittyvät jäsenvaltioiden viranomaisten antamien tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymiseen.

Asetuksessa myös vahvistetaan unionin monikieliset vakiolomakkeet, jotka koskevat syntymää, kuolemaa, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta ja yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia oikeudellisia tosiseikkoja ja luonnollisten ja oikeushenkilöiden oikeudellista asemaa. [tark. 9]

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan sellaisten yleisten asiakirjojen hyväksymiseen, jotka on esitettävä toisen jäsenvaltion viranomaisille.

2.  Asetusta ei sovelleta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten antamien yleisten asiakirjojen sisällön tunnustamiseen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  'julkisella yleisellä asiakirjalla' jäsenvaltion viranomaisten tai unionin viranomaisten antamia asiakirjoja, mukaan luettuina 11 artiklan mukaiset unionin monikieliset vakiolomakkeet, joilla on todistusvoima seuraavissa asioissa:

a)  syntymä luonnollisen henkilön henkilöllisyys;

b)  kuolema luonnollisen henkilön allekirjoitus;

c)  nimi luonnollisen henkilön siviilisääty ja perhesuhteet;

d)  avioliitto ja rekisteröity parisuhde;

e)  vanhemmuus;

f)  adoptio;

g)  asuinpaikka;

g a)  kansalaisoikeudet ja äänioikeus ja vaalikelpoisuus;

g b)  maahanmuuttaja-asema;

g c)  pätevyystodistukset sekä todistukset koulutuksesta ja jatko-opinnoista;

g d)  terveydentila, mukaan luettuna virallisesti tunnustettu vamma;

g e)  lupa ajaa tai käyttää maa-, ilma- tai vesiliikenteen ajoneuvoja tai aluksia;

h)  kansallisuus ja kansalaisuus;

i)  kiinteistöt;

j)  yhtiön tai muun yrityksen oikeudellinen muoto ja edustajat;

j a)  muiden oikeushenkilöiden oikeudellinen muoto ja edustajat;

j b)  luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön verovelvoitteet ja verotuksellinen asema;

j c)  omaisuutta koskeva verotuksellinen ja tullioikeudellinen asema;

j d)  kaikenlaiset sosiaalietuudet;

k)  teollis- ja tekijänoikeudet;

l)  merkinnätön rikosrekisteriote ja/tai merkinnät rikosrekisteriotteessa; [tark. 11]

2)  'viranomaisella' jäsenvaltion julkista viranomaista tai yksiköitä, joilla yksikköä, jolla on säädöksen tai hallinnollisen päätöksen nojalla valtuutus toteuttaa julkisia tehtäviä, mukaan luettuina tuomioistuimet tai notaarit, jotka antavat 1 kohdassa tarkoitettuja yleisiä asiakirjoja, tai unionin viranomainen; [tark. 12]

2 a)  'unionin viranomaisilla' unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia sekä Eurooppa-kouluja; [tark. 13]

3)  'laillistamisella' muodollista menettelyä, jolla todistetaan julkisen viran haltijan allekirjoituksen aitous, asema, jossa allekirjoittaja on toiminut, ja tarvittaessa siinä olevan sinetin tai leiman tiedot;

4)  'vastaavalla muodollisuudella apostillella' todistusta, josta on säädetty määrätään vuonna 1961 tehdyssä ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamista koskevassa Haagin yleissopimuksessa; [tark. 14. Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.]

5)  'muulla muodollisuudella' yleisten asiakirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten ja käännösten antamista;

6)  'keskusviranomaisella' viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt 9 artiklan mukaisesti täyttämään tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät tehtävät.

II LUKU

VAPAUTUS LAILLISTAMISESTA, MUIDEN MUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMINEN JA TIETOPYYNNÖT

4 artikla

Vapautus laillistamisesta ja vastaavista muodollisuuksista apostillesta

Julkiset asiakirjat vapautetaan kaikista laillistamisen ja vastaavien muodollisuuksien muodoista. Viranomaisten on hyväksyttävä niille esitetyt toisen jäsenvaltion viranomaisten tai unionin viranomaisten antamat yleiset asiakirjat ilman laillistamista tai apostillea.

5 artikla

Yleisten asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset ja alkuperäiskappaleet

1.  Viranomaiset eivät saa vaatia toisen jäsenvaltion viranomaisten antaman Viranomaisten on hyväksyttävä alkuperäisen julkisen yleisen asiakirjan ja sen sijasta niille esitetty toisen jäsenvaltion viranomaisten tai unionin viranomaisten antama oikeaksi todistetun jäljennöksen esittämistä samanaikaisesti todistettu tai oikeaksi todistamaton jäljennös kyseisestä asiakirjasta [tark. 16].

2.  Kun yhden jäsenvaltion antama alkuperäinen julkinen asiakirja esitetään yhdessä jäljennöksensä kanssa, Jos viranomaisella on yksittäisessä tapauksessa perusteltu syy epäillä sille esitetyn toisen jäsenvaltion viranomaisten on hyväksyttävä tällainen jäljennös ilman oikeaksi todistamista tai unionin viranomaisten antaman yleisen asiakirjan oikeaksi todistamattoman jäljennöksen aitoutta, se voi vaatia esittämään esittäjän valinnan mukaan joko kyseisen alkuperäisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Jos tällaisesta yleisestä asiakirjasta esitetään oikeaksi todistamaton jäljennös oikeudellisen tosiseikan tai oikeustoimen kirjaamiseksi julkiseen rekisteriin ja julkinen valta on taloudellisesti vastuussa asiakirjan oikeellisuudesta, kyseinen viranomainen voi myös ilman perusteltua epäilyä jäljennöksen aitoudesta vaatia esittämään esittäjän valinnan mukaan joko alkuperäisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen. [tark. 17]

3.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä muissa jäsenvaltioissa annetut oikeiksi todistetut jäljennökset.

6 artikla

Oikeaksi todistamattomat käännökset

1.  Viranomaisten on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten tai unionin viranomaisten antamien julkisten yleisten asiakirjojen käännökset, vaikka ne eivät olisi oikeaksi todistettuja.

1 a.  Viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen vaatia, että tietyistä 3 artiklan 1 kohdan i, j ja j a alakohdassa tarkoitetuista muista yleisistä asiakirjoista kuin unionin monikielisistä vakiolomakkeista toimitetaan yhdessä asiakirjojen kanssa niiden oikeaksi todistettu käännös.

2.  Jos viranomaisella on yksittäisessä tapauksessa perusteltu syy epäillä sille esitetyn käännöksen oikeellisuutta tai laatua, se voi vaatia teettää kyseisestä julkisesta yleisestä asiakirjasta oikeaksi todistettua käännöstä. Tällaisessa tapauksessa viranomaisen on hyväksyttävä muissa jäsenvaltioissa laaditut oikeaksi todistetut käännökset todistetun tai virallisen käännöksen. Jos viranomaisen teettämä oikeaksi todistettu tai virallinen käännös poikkeaa merkittävästi sille esitetystä käännöksestä, toisin sanoen jos käännös on epätäydellinen tai harhaanjohtava tai vaikeatajuinen, viranomainen voi vaatia asiakirjan esittäjää korvaamaan kääntämisestä aiheutuneet kustannukset.

2 a.  Viranomaisten on hyväksyttävä muissa jäsenvaltioissa tehdyt oikeaksi todistetut käännökset. [tark. 18]

7 artikla

Tietopyyntö perustellun epäilyn tapauksessa

1.  Kun sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa julkinen yleinen asiakirja tai sen oikeaksi todistettu tai oikeaksi todistamaton jäljennös esitetään, on perinpohjaiseen ja objektiiviseen selvitykseen perustuva perusteltu syy epäillä kyseisten asiakirjojen kyseisen yleisen asiakirjan aitoutta, eikä asiaa voida muutoin selvittää, viranomaiset voivat esittää tietopyynnön sen jäsenvaltion asianomaisille viranomaisille, joissa asiakirjat jossa asiakirja on annettu, joko käyttämällä suoraan 8 artiklassa tarkoitettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää tai ottamalla yhteyttä oman jäsenvaltionsa keskusviranomaiseen. [tark. 19]

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ja perinpohjaiseen ja objektiiviseen selvitykseen perustuva perusteltu epäily voi koskea erityisesti [tark. 20]

a)  allekirjoituksen aitoutta;

b)  asemaa, jossa asiakirjan allekirjoittaja on toiminut;

c)  sinettiä tai leimaa.

3.  Tietopyynnön perustelut on esitettävä kussakin yksittäistapauksessa. Perustelujen on liityttävä suoraan tapauksen olosuhteisiin eivätkä ne saa liittyä yleisiin seikkoihin.

4.  Tietopyynnön mukana on oltava skannattu jäljennös asianomaisesta julkisesta yleisestä asiakirjasta tai sen oikeaksi todistetusta jäljennöksestä. Pyynnöstä ja vastauksesta ei saa periä minkäänlaista veroa tai maksua. [tark. 21]

5.  Viranomaisten on vastattava tällaisiin tietopyyntöihin mahdollisimman lyhyessä ajassa ja joka tapauksessa enintään kuukaudessa viimeistään kuukauden kuluessa. Vastauksen antamatta jättämistä pidetään yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitouden vahvistamisena. [tark. 22]

6.  Jos viranomaisten tietopyyntöä koskevassa vastauksessa ei vahvisteta julkisen yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen aitoutta, tiedot pyytäneellä viranomaisella ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä sitä tai sen jäljennöstä. [tark. 23]

III LUKU

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

8 artikla

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä

Edellä olevan 7 artiklan tarkoituksiin käytetään asetuksella (EU) N:o 1024/2012 käyttöön otettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää.

Komissio varmistaa, että sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä täyttää 7 artiklassa tarkoitettua tietojenvaihtoa koskevat tekniset ja yksilölliset vaatimukset. [tark. 24]

9 artikla

Keskusviranomaisten nimeäminen

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen.

2.  Jos jäsenvaltio on nimennyt useamman kuin yhden keskusviranomaisen, sen on nimettävä yksi keskusviranomainen, jolle voidaan toimittaa kaikki kyseiselle jäsenvaltion keskusviranomaiselle toimitettaviksi tarkoitetut tiedonannot.

3.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 20 artiklan mukaisesti komissiolle yhden tai useamman keskusviranomaisen nimeämisestä ja toimitettava näiden keskusviranomaisen yhteystiedot. [tark. 25]

10 artikla

Keskusviranomaisten tehtävät

1.  Keskusviranomaisten on annettava apua tietopyyntöjen suhteen 7 artiklan mukaisesti ja erityisesti

a)  lähetettävä ja vastaanotettava tällaisia pyyntöjä;

b)  toimitettava kaikki pyyntöihin liittyvät tarvittavat tiedot.

2.  Keskusviranomaisten on toteutettava kaikki muut tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja erityisesti

a)  vaihdettava parhaita käytänteitä, jotka koskevat yleisten asiakirjojen hyväksymistä jäsenvaltioiden välillä;

b)  toimitettava ja päivitettävä säännöllisesti yleisiin asiakirjoihin ja oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin ja käännöksiin liittyvien petosten estämiseen liittyviä parhaita käytänteitä;

c)  toimitettava ja päivitettävä säännöllisesti yleisten asiakirjojen sähköisten versioiden käytön edistämiseen liittyviä parhaita käytänteitä;

d)  vahvistettava kansallisten yleisten asiakirjojen mallit sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään sisältyvän rekisterin kautta.

3.  Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi käytetään päätöksellä 2001/470/EY perustettua siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa.

IV LUKU

UNIONIN MONIKIELISET VAKIOLOMAKKEET

11 artikla

Syntymää, kuolemaa, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta ja yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia Oikeudellisia tosiseikkoja ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudellista asemaa koskevat unionin monikieliset vakiolomakkeet

Vahvistetaan syntymää, kuolemaa, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta ja yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia oikeudellisia tosiseikkoja ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeudellista asemaa koskevat unionin monikieliset vakiolomakkeet. [tark. 26]

Kyseiset unionin monikieliset vakiolomakkeet vahvistetaan liitteissä.

12 artikla

Unionin monikielisten vakiolomakkeiden antaminen

1.  Jäsenvaltion viranomaisten on saatettava kansalaisten ja yhtiöiden tai muiden yritysten käyttöön unionin monikieliset vakiolomakkeet vaihtoehdoksi kyseisessä jäsenvaltiossa käytössä oleville vastaaville yleisille asiakirjoille.

2.  Unionin monikieliset vakiolomakkeet on pyynnöstä annettava kansalaisille ja yhtiöille tai muille yrityksille, joilla on oikeus saada vastaavat, asiakirjat antavassa jäsenvaltiossa käytössä olevat julkiset yleiset asiakirjat samoin ehdoin. Unionin vakiolomakkeen antamisesta perittävä maksu ei saa ylittää vastaavan tavanomaisen yleisen asiakirjan antamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa perittyä maksua. [tark. 27]

3.  Jäsenvaltion viranomaisten on annettava unionin monikielinen vakiolomake, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on käytössä vastaava julkinen asiakirja viranomainen, joka kykenee vahvistamaan asianomaisten tietojen oikeellisuuden. Unionin monikielinen vakiolomake on annettava riippumatta siitä, mikä on kyseisessä jäsenvaltiossa käytössä olevan vastaavan julkisen yleisen asiakirjan nimi. [tark. 28]

3 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, mikä viranomainen vastaa minkäkin unionin monikielisen vakiolomakkeen antamisesta. Niiden on tarvittaessa ilmoitettava komissiolle, mitä lomakkeita ei voida antaa 3 kohdan mukaisesti. Niiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista näiden tietojen myöhemmistä muutoksista.

Komissio asettaa ilmoitetut tiedot soveltuvalla tavalla yleisön saataville. [tark. 29]

4.  Unionin monikielisessä vakiolomakkeessa on oltava merkittynä sen antamispäivä sekä asiakirjan antavan viranomaisen allekirjoitus ja sinetti.

13 artikla

Ohjeita unionin monikielisten vakiolomakkeiden käyttöön

Komissio laatii yksityiskohtaiset ohjeet unionin monikielisten vakiolomakkeiden käyttöön ja ottaa tähän mukaan keskusviranomaiset 10 artiklassa tarkoitetuin keinoin.

14 artikla

Unionin monikielisten vakiolomakkeiden sähköiset versiot

Komissio laatii unionin monikielisistä vakiolomakkeista sähköisen tai muun sähköiseen tietojenvaihtoon soveltuvan version.

15 artikla

Unionin monikielisten lomakkeiden käyttö ja hyväksyminen

1.  Unionin monikielisillä vakiolomakkeilla on sama todistusvoima kuin jäsenvaltion viranomaisten antamilla vastaavilla yleisillä asiakirjoilla.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, unionin monikielisillä vakiolomakkeilla ei ole oikeudellisia vaikutuksia sisältönsä tunnustamisen osalta, kun ne esitetään eri jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ne on annettu. [tark. 30]

3.  Sen jäsenvaltion viranomaisten, jossa unionin monikieliset vakiolomakkeet esitetään, on hyväksyttävä ne ilman laillistamista tai vastaavia muodollisuuksia niiden sisältöä koskevaa käännöstä. [tark. 31]

4.  Unionin monikielisten lomakkeiden käyttö ei ole pakollista eikä vaikuta jäsenvaltion viranomaisten antamien vastaavien yleisten asiakirjojen käyttöön tai muiden yleisten asiakirjojen tai todistuskeinojen käyttöön.

V LUKU

ASETUKSEN SUHDE MUIHIN SÄÄDÖKSIIN

16 artikla

Asetuksen suhde muihin unionin oikeuden säännöksiin

1.  Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita sellaisen unionin oikeuden soveltamista, joka sisältää säännöksiä yksittäisiä aloja koskevia erityissäännöksiä laillistamisesta, apostille-todistuksesta tai vastaavista tai muista muodollisuuksista, vaan täydentää sitä. [tark. 32]

2.  Tämä asetus ei myöskään rajoita sähköisiä allekirjoituksia ja sähköistä tunnistamista koskevan unionin oikeuden soveltamista.

3.  Tämä asetus ei rajoita sellaisten muiden unionin oikeudessa perustettujen hallinnollisen yhteistyön järjestelmien käyttöä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon tietyillä aloilla.

17 artikla

Muutos asetukseen (EU) N:o 1024/2012

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1024/2012 liitteeseen 6 kohta seuraavasti:"

"6. Kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta ...(7) annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No …/2014*: 7 artikla. "

"

_____________

*  EUVL L …, ..., s. ...(8)+"

18 artikla

Suhde voimassa oleviin kansainvälisiin yleissopimuksiin

1.  Tämä asetus ei vaikuta sellaisten kansainvälisten yleissopimusten soveltamiseen, joiden osapuolena on tätä asetusta annettaessa yksi tai useampi jäsenvaltio ja jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

2.  Tällä asetuksella on jäsenvaltioiden välillä etusija jäsenvaltioiden välillä tehtyihin yleissopimuksiin nähden siltä osin kuin yleissopimukset koskevat tällä asetuksella säänneltyjä asioita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

VI LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Tietosuoja

Jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla vaihtamien tietojen ja asiakirjojen vaihdon ja lähettämisen tarkoituksena on mahdollistaa se, että viranomaiset voivat tarkistaa yleisten asiakirjojen aitouden sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän kautta ja kussakin yksittäistapauksessa ainoastaan toimivaltansa puitteissa.

20 artikla

Keskusviranomaisia koskevat tiedot ja yhteystiedot

1.  Jäsenvaltioiden on …(9) mennessä ilmoitettava komissiolle yhden tai useamman keskusviranomaisen nimeämisestä ja toimitettava näiden keskusviranomaisten yhteystiedot 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista näiden tietojen myöhemmistä muutoksista. [tark. 33]

2.  Komission on julkaistava kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot asianmukaisilla tavoilla ja erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta.

21 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komission on toimitettava …(10) mennessä ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle tämän asetuksen soveltamisesta kertomus, joka sisältää keskusviranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvien käytännön kokemusten arvioinnin. Kertomukseen on sisällyttävä myös arviointi siitä, ovatko seuraavat toimenpiteet tarpeen:

a)  tämän asetuksen soveltamisalan laajentaminen muihin kuin 3 artiklan 1 kohdan a–l kohdassa määriteltyihin julkisten asiakirjojen luokkiin asiakirjoihin; [tark. 34]

b)  sellaisten muiden unionin monikielisten vakiolomakkeiden vahvistaminen, jotka koskevat vanhemmuutta, adoptiota, asuinpaikkaa, kansallisuutta ja kansalaisuutta, kiinteistöjä, teollis- ja tekijänoikeuksia ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta; [tark. 35]

c)  jos soveltamisalaa laajennetaan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, unionin monikielisten vakiolomakkeiden vahvistaminen muille julkisten asiakirjojen luokille 6 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun poikkeuksen poistaminen. [tark. 36]

2.  Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä ehdotuksia mukautuksista erityisesti tämän asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi yleisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät uusiin luokkiin luokkia 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai uusien unionin monikielisten vakiolomakkeiden vahvistamiseen tai olemassa olevien muuttamiseen 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …(11), lukuun ottamatta 20 artiklaa, jota sovelletaan ... päivästä …kuuta …(12)*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

EUROOPAN UNIONI

MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE –

SYNTYMÄ

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000001.png

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000002.png

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta syntymää koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

—  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

—  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

—  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

—  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Manligt

—  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

—  Avl: Avioliitto / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Giftermål

—  Rek: Rekisteröity parisuhde / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Registrerat partnerskap

—  Asu: Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Ave: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  Mit: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  K: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Mk: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Vk: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

LIITE I a

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- NIMI -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000003.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško // Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 37]

LIITE I b

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE- SYNTYPERÄ -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000004.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

VANHEMPI 1

9

VANHEMPI 2

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

10

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 38]

LIITE I c

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- ADOPTIO -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000005.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ADOPTIO

4

ADOPTIOPÄIVÄ JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

SUKUNIMI

6

ETUNIMET

7

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

SUKUPUOLI

9

VANHEMPI 1

10

VANHEMPI 2

5

SUKUNIMI

6

ETUNIMET

11

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

9

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 39]

Liite II

EUROOPAN UNIONI

MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE –

KUOLEMA

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000006.png

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000007.png

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta kuolemaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

—  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

—  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

—  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

—  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Manligt

—  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / MODER

LIITE II a

EUROOPAN UNIONI

MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN

SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000008.png

1

JÄSENVALTIO:

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SUKUPUOLI

7

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 40]

LIITE III

EUROOPAN UNIONI

MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE –

AVIOLIITTO

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000009.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO

4

AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PUOLISO A / AVIOMIES [tark. 41]

6

PUOLISO B / VAIMO [tark. 42]

7

SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA

8

ETUNIMET

9

SUKUPUOLI

10

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN

12

ASUINPAIKKA

13

MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta avioliittoa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

—  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

—  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

—  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

—  Avl : Avioliitto / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Giftermål

—  Rek: Rekisteröity parisuhde / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Registrerat partnerskap

—  Asu: Asumusero / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Hemskillnad

—  Ave: Avioero / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Skilsmässa

—  Mit: Mitätöinti / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Annullering

—  K: Kuolema / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Dödsfall

—  Mk: Aviomiehen kuolema / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Makes dödsfall

—  Vk: Vaimon kuolema / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / CONIUGE A / BRAČNI DRUG A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

LIITE III a

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- AVIOERO -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000010.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO

4

AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PUOLISO A

6

PUOLISO B

7

SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA

8

ETUNIMET

9

SUKUPUOLI

10

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN

12

ASUINPAIKKA

13

MUITA OIKEUSTOIMEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

–  Avl : Avioliitto / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński /Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Giftermål

–  Rek: Rekisteröity parisuhde / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистриранопартньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritudpartnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētaspartnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriatînregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Registrerat partnerskap

–  Asu : Asumusero / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законнараздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / ScaradhDlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás /Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare dedrept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Hemskillnad

–  Ave: Avioero / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο /Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju /echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Skilsmässa

–  Mit: Mitätöinti / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse afægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Annullering

–  K: Kuolema / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Dödsfall

–  Mk: Aviomiehen kuolema / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Makes dödsfall

–  Vk: Vaimon kuolema / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Básna mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara /overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 43]

LIITE IV

EUROOPAN UNIONI

MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE –

REKISTERÖITY PARISUHDE

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000011.png

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000012.png

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta rekisteröityä parisuhdetta koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

—  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

—  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

—  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

—  Avl : Avioliitto / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Giftermål

—  Rek: Rekisteröity parisuhde / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Registrerat partnerskap

—  Asu: Asumusero / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Hemskillnad

—  Ave: Avioero / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Skilsmässa

—  Mit: Mitätöinti / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Annullering

—  K: Kuolema / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Dödsfall

—  Mk: Aviomiehen kuolema / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Makes dödsfall

—  Vk: Vaimon kuolema / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

LIITE IV a

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000013.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN

4

PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PUOLISO A

6

PUOLISO B

7

SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA

8

ETUNIMET

9

SUKUPUOLI

10

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN

12

ASUINPAIKKA

13

MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

–  Avl : Avioliitto / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński /Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Giftermål

–  Rek: Rekisteröity parisuhde / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистриранопартньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritudpartnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētaspartnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriatînregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Registrerat partnerskap

–  Asu : Asumusero / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законнараздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / ScaradhDlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás /Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare dedrept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Hemskillnad

–  Ave: Avioero / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο /Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju /echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Skilsmässa

–  Mit: Mitätöinti / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse afægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Annullering

–  K: Kuolema / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA /DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA // NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 44]

LIITE IV b

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000014.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 45]

LIITE IV c

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000015.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 46]

LIITE IV d

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- ASUINPAIKKA -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000016.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

ASUINPAIKKA

9

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 47]

LIITE IV e

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- KOULUTUSTODISTUS -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000017.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

KOULUTUSTODISTUKSEN TASO

(UNESCO ISCED F-2013 Liite II)

9

KOULUTUSTODISTUKSEN ALA

(UNESCO ISCED F-2013 Liite I)

10

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 48]

LIITE IV f

EUROOPAN UNIONI MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE

- VAMMAISUUS -

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000018.png

1

JÄSENVALTIO

2

ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS

4

SUKUNIMI

5

ETUNIMET

6

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA pv kk vv

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUKUPUOLI

8

KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE

9

ANTAMISPÄIVÄ, pv kk vv

ALLEKIRJOITUS, SINETTI |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta asiaa koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

–  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

–  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

–  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

–  M: Mies / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Manligt

–  N: Nainen / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[tark. 49]

LIITE V

EUROOPAN UNIONI

MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE –

YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT

Asetus (EU) N:o [lisätään tämän asetuksen numero ja nimi], 11 artikla

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000019.png

20140204-P7_TA(2014)0054_FI-p0000020.png

Oikeudellinen huomautus: Jäsenvaltion viranomaiset asettavat tämän EU:n monikielisen vakiolomakkeen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan sijasta. Lomake ei rajoita jäsenvaltion viranomaisten laatiman vastaavan kansallisen yleisen asiakirjan käyttöä. Sillä on sama todistusvoima kuin vastaavalla jäsenvaltion yleisellä asiakirjalla, eikä sen käyttö vaikuta yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia koskevaan jäsenvaltion aineelliseen oikeuteen.

SYMBOLIT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / FÖRKLARINGAR

—  pp: Päivä / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Dag

—  kk: Kuukausi / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Månad

—  vv: Vuosi / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 52.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. helmikuuta 2014.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).
(5)Neuvoston päätös 2001/470/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 319).
(7)Asetuksen numero ja hyväksymispäivä (menettely 2013/0119(COD)).
(8)+ Asetuksen julkaisuviite (menettely 2013/0119(COD)).
(9)Kuusi kuukautta ennen tämän asetuksen ensimmäistä soveltamispäivää.
(10)Kolme vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä.
(11)Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.
(12)* Kuusi kuukautta ennen tämän asetuksen ensimmäistä soveltamispäivää.


Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I
PDF 185kWORD 36k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0102),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0047/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. maaliskuuta 2008 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 4. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0319/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

P7_TC1-COD(2013)0062


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/27/EU.)

(1)EUVL C 204, 9.8.2008, s. 47.


Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I
PDF 189kWORD 41k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0372),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan g alakohdan, 50 artiklan 2 kohdan sekä 53 ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0183/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 50 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Puolan parlamentin alahuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 6. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7‑0281/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla

P7_TC1-COD(2012)0180


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/26/EU.)

(1)EUVL C 44, 15.2.2013, s. 104.


Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I
PDF 187kWORD 38k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0654) ja muutetun ehdotuksen (COM(2012)0420),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 83 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0358/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Saksan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 22. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0344/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/57/EU.)

(1)EUVL C 161, 7.6.2012, s. 3.
(2)EUVL C 181, 21.6.2012, s. 64.


Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet ***I
PDF 188kWORD 36k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta (COM(2013)0153 – C7‑0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0153),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0075/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 13. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0323/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle, neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta

P7_TC1-COD(2013)0082


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 256/2014.)

(1)EUVL C 271, 19.9.2013, s. 153.


Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 180kWORD 33k
Euroopan parlamentin päätös 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta nimittää Klaus-Heiner Lehne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0423/2013),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0050/2014),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi tämän jälkeen ehdokkaan pätevyyttä ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 23. tammikuuta 2014 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Klaus-Heiner Lehne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


Tilintarkastustuomioistuin
PDF 230kWORD 75k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa – menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 286 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 yhtenäisestä tarkastusmallista (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(1),

–  ottaa huomioon 17. marraskuuta 1992 antamansa päätöslauselman menettelystä, jota noudatetaan kuultaessa Euroopan parlamenttia tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisen yhteydessä(2),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 1995 antamansa päätöslauselman menettelystä, jota on noudatettava kuultaessa parlamenttia tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisen yhteydessä(3),

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksestä(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0014/2014),

I.Tilintarkastustuomioistuimen tuleva asema

A.  ottaa huomioon, että ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön Liman ja Meksikon julistuksissa vahvistetaan riippumattoman tarkastuselimen peruspilarit ja vahvistetaan, että kansalliset ylimmät tarkastuselimet (SAI) voivat tulkita julistusten periaatteita huomattavan vapaasti;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on ammattimaisena tarkastuselimenä sovellettava muun muassa julkiseen sektoriin sovellettavia kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna 1975 tehdyllä talousarviosopimuksella valvomaan EU:n varainhoitoa ja että EU:n ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin myötävaikuttaa unionin varainhoidon parantamiseen toimiessaan samalla unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana suojelijana;

D.  ottaa huomioon, että nykyinen nopeasti muuttuva rahoitus- ja taloustilanne edellyttää tehokasta mikro- ja makrotason valvontaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti modernissa ja haastavassa EU:ssa;

E.  ottaa huomioon, että julkiset tarkastajat, kuten tilintarkastustuomioistuin ja jäsenvaltioiden SAI:t, ovat tärkeässä asemassa luottamuksen palauttamisessa ja EU:n julkisen vastuun parantamisessa; katsoo, että tästä syystä on tärkeää sijoittaa tilintarkastustuomioistuimen mahdollista uudistamista koskevat keskustelut laajempaan kontekstiin, joka koskee EU:n julkisen vastuun parantamista koskevaa haastetta;

F.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa vahvistettiin uudelleen tilintarkastustuomioistuimen oikeudellinen kehys julkisen vastuunkannon edistämisessä sekä parlamentin ja neuvoston avustamisessa EU:n talousarvion toteutuksessa, mitä kautta se myötävaikuttaa EU:n varainhoidon parantamiseen ja kansalaisten taloudellisten etujen suojaamiseen;

II.Menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen

G.  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 286 artiklan, jossa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet valitaan henkilöistä, jotka kotivaltiossaan kuuluvat tai ovat kuuluneet ulkopuolisiin tilintarkastuselimiin taikka ovat erityisen päteviä tähän tehtävään ja joiden riippumattomuus on kiistaton;

H.  pitää tärkeänä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet voivat antaa parhaat mahdolliset ammatillista pätevyyttä ja riippumattomuutta koskevat takeet perussopimuksen mukaisesti, jotta vältetään tilintarkastustuomioistuimen maineen vaarantuminen;

I.  ottaa huomioon, että eräät nimitykset ovat johtaneet erimielisyyksiin parlamentin ja neuvoston välillä ja että erimielisyyksien jatkuminen saattaa vahingoittaa tilintarkastustuomioistuimen hyviä työsuhteita näiden elinten kanssa ja sillä saattaa olla vakavia kielteisiä seurauksia tilintarkastustuomioistuimen uskottavuuden ja siten tehokkuuden kannalta;

J.  katsoo, että neuvoston päätös nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäseniä tapauksissa, joissa parlamentti on järjestänyt kuulemistilaisuuden ja antanut ehdokkaista kielteisen lausunnon, on käsittämätön ja osoittaa kunnioituksen puutetta parlamenttia kohtaan;

K.  toteaa, että parlamentin lausunto saa tiedotusvälineissä paljon huomiota; katsoo, että jos henkilöistä, joiden ehdokkuuden parlamentti on aiemmin julkisesti ja virallisesti torjunut, tulee tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, luottamus kyseisiä elimiä kohtaan heikkenee;

L.  katsoo, että jäsenet, joilla on ammattimaista tilintarkastusosaamista sekä laajempi ja vaihtelevampi toiminnan tausta, joka tuo toimintaan erilaisia näkökulmia ja monipuolista pätevyyttä, parantaa tilintarkastustuomioistuimen päätösten ja toiminnan tehokkuutta; katsoo, että jos sukupuolten tasavertainen edustus jää toteutumatta asianmukaisesti, sitä on tänä päivänä mahdoton hyväksyä;

M.  katsoo, että keskeistä EU:n varainhoidon valvonnassa on tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin yhteistyö, joka kärsii, jos tietyt tilintarkastustuomioistuimen jäsenet eivät saa parlamentin hyväksyntää;

N.  ottaa huomioon, että vuoden 2013 vertaisarvioinnissa vaaditaan tuomioistuimen sisäisten menettelyjen lyhentämistä ja sen roolin ja valtuuksien selkeyttämistä ulkoisiin sidosryhmiin nähden sekä korostetaan, että tarkastusten kohteet vaikuttavat liian paljon tuomioistuimen havaintoihin ja tarkastuslausuntoihin;

O.  ottaa huomioon, että parlamentti keskittyy lähinnä ehdotuksiin, joilla vältetään tarve tehdä muutoksia perussopimukseen;

P.  ottaa huomioon, että neuvosto on aina noudattanut SEUT-sopimuksen 255 kohdan mukaisesti perustetun paneelin tekemiä suosituksia antaa lausunto ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta Euroopan unionin tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen julkisasiamiehen tehtäviin, vaikka perussopimus ei sisällä asiaa koskevaa selkeää velvoitetta;

I.Parlamentin visio tilintarkastustuomioistuimesta: tuomioistuimen tuleva rooli

1.  katsoo, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin unionin toimielinten ulkoisena tarkastajana ei ainoastaan voi toimittaa lainsäätäjille tilien luotettavuutta ja tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta tietyn varainhoitovuoden aikana koskevaa tarkastuslausumaa vaan on myös erittäin merkittävässä asemassa, jonka pohjalta se voi antaa lainsäätäjälle ja budjettivallan käyttäjälle, erityisesti parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle, arvokkaita lausuntoja unionin politiikoilla saavutetuista tuloksista unionin rahoittamien toimien tuloksellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, mittakaava- ja kattavuusetujen sekä jäsenvaltioiden kansallisten politiikkojen välisten heijastusvaikutusten tunnistamiseksi ja ulkoisten arviointien toimittamiseksi parlamentille jäsenvaltioiden julkista taloutta koskevista komission arvioinneista;

2.  katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen olisi edelleen pyrittävä riippumattomuuteen, tinkimättömyyteen, puolueettomuuteen ja ammattimaisuuteen ja luotava kiinteitä työyhteyksiä kumppaneihinsa ja etenkin Euroopan parlamenttiin ja tarkemmin sanottuna sen talousarvion valvontavaliokuntaan ja muihin valiokuntiin, jotka osallistuvat EU:n toimielinten vastuuprosessiin;

Perinteinen tarkastuslausumamalli (DAS)

3.  panee merkille, että perussopimus (SEUT-sopimuksen 287 artiklan 1 kohdan 2 alakohta) velvoittaa tilintarkastustuomioistuimen toimittamaan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman (DAS(5)) maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta tutkittuaan niiden säännönmukaisuuden, laillisuuden ja unionin talousarvion tulokset, ja lisäksi tilintarkastustuomioistuimen on perussopimuksen mukaan myös toimitettava erityiskertomuksia ja lausuntoja; panee merkille, että suuri osa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä keskittyy vuotuisten tarkastuslausumien laatimiseen;

4.  katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuus, tinkimättömyys, puolueettomuus ja ammattimaisuus ovat keskeisiä sen uskottavuuden kannalta sen avustaessa parlamenttia ja neuvostoa EU:n varainhoidon parantamisen ohjaamisessa ja edistämisessä sekä unionin taloudellisten etujen suojelemisessa aina ohjelmavaiheista tilien päättämiseen asti;

5.  pitää valitettavana, että kahdeksanatoista peräkkäisenä vuotena tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tulokset eivät ole sallineet tuomioistuimen antaa myönteistä tarkastuslausumaa (DAS) maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta; painottaa, että sellaisenaan virhetason avulla edetään vain osittain siihen suuntaan, että unionin toimintalinjojen vaikuttavuudesta saadaan kattava kuva;

6.  palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 287 artiklan, jossa määrätään, että tilintarkastustuomioistuin antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta; huomauttaa, että sen sijaan, että tilintarkastustuomioistuin olisi antanut yhden tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, se antoi vuonna 2012 neljä lausumaa: yhden tilien luotettavuudesta ja kolme tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (yhden tuloista, yhden sitoumuksista ja yhden maksuista); katsoo, että tämän kirjoittamista koskevan valinnan vuoksi on vaikea arvioida, miten komissio on toteuttanut talousarviota;

7.  huomauttaa, että DAS on monivuotisen menosuunnitelman vuosittainen indikaattori, minkä vuoksi on vaikeaa tavoittaa monivuotisten järjestelyjen jaksoittaista luonnetta ja vaikutusta, joten hallinto- ja valvontajärjestelmien kokonaisvaikutus ja teho voidaan mitata ainoastaan osittain menokauden päätteeksi; katsoo näin ollen, että tilintarkastustuomioistuimen olisi voitava esittää vastuuvapauden myöntäjälle väliraportti ja yhteenveto ohjelmakauden lopullisesta tuloksesta vuotuisen tarkastuslausuman lisäksi;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on vuoden 2009 jälkeen keskittynyt merkittävästi tuotteidensa ja palvelujensa sekä vuosikertomuksensa kehittämiseen; katsoo kuitenkin, että lisätoimet ovat tarpeen ja että olisi annettava lisää resursseja laadun parantamiseksi edelleen, etenkin mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen toiminnantarkastustehtäviin, joista saadaan tietoa EU: n talousarvion toteutuksesta; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen olisi rakennettava DAS-mallin pohjalle määrittääkseen, onko tulokset saavutettu, ja selvittääkseen, miten ne on saavutettu, jotta voidaan ottaa oppia ja jotta samoja menetelmiä voidaan soveltaa toisissa yhteyksissä;

Tilintarkastustuomioistuimen uudet ulottuvuudet ja haasteet

9.  toteaa, että tarkastuslausumien historiallinen ja rakentava rooli on merkittävä, koska lausumissa keskitytään laillisuuden ja asianmukaisuuden käsitteisiin, jotka ovat hyödyllisiä indikaattoreita hyvästä varainhoidosta ja varainhoidon toiminnasta unionin varainkäytön kaikilla tasoilla ja osoittavat, että EU:n varoja on käytetty lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä toimivan parlamentin päätösten mukaisesti; korostaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen olisi tätä nykyä ja tulevaisuudessa osoitettava enemmän resursseja sen tarkasteluun, onko taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus toteutunut komissiolle uskottujen julkisten varojen käytössä; katsoo, että erityiskertomusten tutkimustulosten olisi edellytettävä, että EU:n ohjelmiin tehdään vastaavia mukautuksia;

10.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen perussopimuksessa vahvistetuissa valtuuksissa määritellään viitekehys, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuin voi täyttää tehtävänsä riippumattomana ulkopuolisena unionin tarkastuselimenä; panee merkille, että valtuuksissa on merkittävästi joustovaraa, jotta tilintarkastustuomioistuin voi toteuttaa tehtävänsä muutenkin kuin tarkastuslausumien alalla; muistuttaa, että valtuudet mahdollistavat sen, että tilintarkastustuomioistuin voi esittää toiminnantarkastusten tulokset erityiskertomuksissa, jotka tarjoavat merkittävän mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa keskittymällä korkean riskin aloihin ja niiden tutkimiseen; toteaa, että lisäksi näissä kertomuksissa annetaan unionin kansalaisille tietoja unionin toiminnasta ja EU:n varojen käytöstä monilla eri aloilla, mikä auttaa lähentämään EU:ta ja sen kansalaisia ja tekemään EU:sta läpinäkyvämmän ja helpommin ymmärrettävän;

11.  muistuttaa, että yksi parhaista keinoista parantaa Euroopan unionin tilien tarkastamista ja edistää sekä EU:n menojen suorituskykyä että tehokkuutta on äänestää vastuuvapaudesta ennen tarkastuksen kohteena olevaa vuotta seuraavan vuoden joulukuun 31. päivää; korostaa, että näin pakotettaisiin tilintarkastustuomioistuin antamaan vuosikertomuksensa 30. kesäkuuta mennessä;

12.  suosittelee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuuteen puuttumatta, että tuomioistuin muodostaa mielipiteensä pikemminkin olennaisuusrajan kuin pelkästään hyväksyttävän virhetason perusteella, koska tämä näyttää olevan entistä enemmän kansainvälisten tarkastusstandardien mukaista;

13.  ehdottaa, että Euroopan parlamentti osoittaa vuotuisessa vastuuvapausmietinnössään erityisen osan tilintarkastustuomioistuimen eri toiminnantarkastuksissaan antamien suositusten seurannalle, jotta komissiota ja jäsenvaltioita motivoidaan panemaan kyseiset suositukset täytäntöön; katsoo, että parlamentin pitäisi myös ilmoittaa tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuuteen puuttumatta, mihin tärkeimpiin seurantatoimiin tilintarkastustuomioistuin voi kiinnittää erityistä huomiota vuosikertomuksessaan;

14.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee oman työohjelmansa vuotuiselta ja monivuotiselta pohjalta; toteaa, että monivuotinen suunnitelma mahdollistaa tilintarkastustuomioistuimen strategian määrittelyn ja päivittämisen ja että vuotuisessa suunnitelmassa määritetään kyseisen vuoden aikana suoritettavat erityiset tehtävät; panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin esittää talousarvion valvontavaliokunnalle joka vuosi vuotuisen työohjelmansa, jossa esitetään ensisijaiset tarkastustehtävät ja resurssit niiden toteuttamiseksi;

15.  katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen kokoukset parlamentin ja neuvoston kanssa antavat nykyisessä muodossaan arvokasta tietoa tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen työohjelman laadinnasta; korostaa, että tällainen jäsennelty alustava vuoropuhelu auttaa suuresti varmistamaan EU:n tavoitteiden toteuttamista varten myönnettyjen julkisten varojen käyttöä koskevan tehokaan ja demokraattisen vastuun kansalaisia kohtaan; korostaa, että parlamentin ja neuvoston kanssa tehtävän neuvoa-antavan yhteistyön lisääntymisestä huolimatta tilintarkastustuomioistuimen pitäisi itse päättää vuotuisesta työohjelmastaan poliittisesta tai kansallisesta vaikutuksesta riippumattomasti;

16.  huomauttaa, että Euroopan parlamentin kaltaisten ulkopuolisten sidosryhmien kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä ja niitä seuraavia tarkastuspyyntöjä ei kerätä jäsennellysti eikä myöskään käsitellä täysin ensisijaisina; katsoo tämän olevan haitallista tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulosten merkityksellisyydelle ja vaikutukselle; panee lisäksi merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tuoma lisäarvo liittyy suoraan siihen, miten parlamentti ja muut sidosryhmät käyttävät sen työtä vastuuprosessissa; kehottaa sen vuoksi tilintarkastustuomioistuinta ottamaan vuotuisessa työohjelmassaan huomioon lainsäätäjien poliittiset prioriteetit ja EU-kansalaisten kannalta erittäin tärkeät kysymykset, joista kansalaisten eduista huolehtiva parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ilmoittaa;

Yhteistyö kansallisten ylimpien tarkastuselinten kanssa (SAI)

17.  odottaa, että tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten välille luodaan aiempaa tiiviimpi yhteistyö, josta saadaan tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen työn jakamista koskevia konkreettisia tuloksia; edellyttää lisäksi konkreettisia metodologisia toimenpiteitä ja sopimuksia tarkastusaikatauluista; odottaa komission tekevän oikeudellisen tarkastelun perusteella ehdotuksia jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten tarkastustyön sisällyttämisestä tilintarkastustuomioistuimen yhteisen hallinnoinnin tarkastuksiin kussakin jäsenvaltiossa;

18.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen olisi oltava eturintamassa määriteltäessä työskentelymenetelmät, joiden puitteissa kansalliset SAI:t ja tilintarkastustuomioistuin vahvistavat resurssiensa koordinointia voidakseen arvioida EU:n talousarvion menoja ja talousarvion toimivuutta ja välttää valvontatyön päällekkäisyyttä ja jakaa tarkastustietoja, tunnistaa riskialueet, suorittaa yhteisiä arviointeja tai liittää kansalliset SAI:t tiiviimmin osaksi tilintarkastustuomioistuimen tarkastustehtäviä, mikä kehittää yhteisiä työskentelymenetelmiä ja nostaa kunkin tarkastustason tehoa; toteaa, että tarkastus- ja valvontatietojen ja hyvien käytäntöjen jakaminen tilintarkastustuomioistuimen ja tarkastuselinten välillä on olennaista tarkastusten ja valvonnan kohdentamisen parantamiseksi; huomauttaa, että valvonnassa on liikaa tasoja ja että näitä päällekkäisyyksiä pitäisi välttää, jotta hallintovirkamiesten ja edunsaajien taakkaa voitaisiin keventää;

19.  kehottaa sen vuoksi SEUT-sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisia tarkastuselimiä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tekemään tiiviimpää yhteistyötä tarkastettaessa yhteisen hallinnoinnin järjestelyjä;

20.  ehdottaa, että tutkittaisiin, olisiko kansallisten tilintarkastuselinten mahdollista antaa riippumattomina ulkoisina tarkastajina kansainvälisten tilinpitostandardien mukaisesti unionin varojen hallinnoinnista kansallisia tarkastuslausuntoja, jotka toimitettaisiin jäsenvaltioiden hallituksille, jotta ne voitaisiin esittää vastuuvapausmenettelyssä käyttöön otettavan asianmukaisen toimielinten välisen menettelyn mukaisesti;

21.  korostaa, että on tärkeää sisällyttää EU:n ohjelmat osaksi kansallisten ylinten tarkastuselinten suorittamia valvontatehtäviä ja kiinnittää erityistä huomiota yhteiseen hallinnointiin; katsoo, että kansallisilla parlamenteilla on oltava tärkeä asema, koska ne voivat pyytää asiaankuuluvia kansallisia ylimpiä tarkastuselimiä suorittamaan EU:n varoja ja ohjelmia koskevia tarkastuksia; katsoo, että näiden valvontatehtävien vakiinnuttaminen ja sääntely mahdollistaisi niiden tulosten vuosittaisen esittelemisen kansallisille parlamenteille;

Tilintarkastustuomioistuimen uusi toimintaympäristö

22.  panee merkille, että asetukset, jotka kattavat keskeisimmät menoalueet kaudella 2014–2020, ovat merkittävästi muuttaneet Euroopan unionin talousarvion toteutusta koskevaa taloudellista ja oikeuskehystä; toteaa, että nämä uudistukset merkitsevät huomattavia muutoksia, koska varainhoidon riskiympäristöä muutetaan yksinkertaistamalla rahoitussääntöjä, lisäämällä ehdollisuutta ja käyttämällä tehokkaasti EU:n talousarviota; vaatii, että tilintarkastustuomioistuin keskittyy sen vuoksi enemmän tuloksiin ja antaa asianmukaisia kertomuksia tällaisten uusien välineiden riskeistä ja toiminnasta;

23.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan monivuotisen työohjelmansa samanaikaisesti monivuotisen rahoituskehyksen kanssa ja sisällyttämään siihen väliarvioinnin sekä kattavan tarkastuksen komission kustakin monivuotisesta rahoituskehyksestä tekemästä tilinpäätöksestä;

24.  huomauttaa, että toiminnantarkastuksista puuttuu usein selkeä analyysi tarkastuksen havaintojen syistä; huomauttaa lisäksi, että käytössä ei ole järjestelmää, jolla varmistettaisiin, että erityistarkastusten suorittamiseen osoitetuilla tarkastajilla on tekniset tiedot ja metodologiset taidot, joita tarvitaan tarkastuksen tekemiseen, jotta tarkastusta ei tarvitse aloittaa missään asiassa aivan alusta; katsoo, että nämä olosuhteet lisäävät tilintarkastustuomioistuimen toiminnantarkastuksissa tekemien havaintojen tehottomuutta ja heikkoutta;

25.  edellyttää tilintarkastustuomioistuimelta täydellistä avoimuutta tilintarkastustuomioistuimen tuotteita koskevista aikatarpeista ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta julkaisemaan kussakin toiminnantarkastuksessa aikataulut ja eri vaiheet, joita kukin tuote kävi läpi käsittelyssä, eli ajan, joka tarvittiin kunkin käytössä olevan vaiheen läpikäymiseen; toteaa, että tällä hetkellä vaiheet ovat seuraavat:

   alustava tutkimus
   ongelman analyysi
   tarkastuksen suunnittelumuistio
   lausunto (lausunnot) alustavista havainnoista
   päätelmien laatiminen
   kertomusluonnos
   kuulemismenettely;

26.  huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen toiminnantarkastukset yhdessä alustavan tutkimuksen kanssa vievät kaksi vuotta, minkä vuoksi useissa tapauksissa tarkastuksen havainnot ovat vanhentuneita ja estävät asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon; odottaa tilintarkastustuomioistuimen rationalisoivan toiminnantarkastustensa laadintaa ja poistavan ylimääräiset menettelyvaiheet;

27.  ilmaisee toiveensa, että tulevaisuudessa tilintarkastustuomioistuin ei pelkästään julkaisisi komission huomautuksia sen havainnoista, päätelmistä ja suosituksista vaan ilmoittaisi tarvittaessa selkeästi lopullisen vastaväitteensä;

28.  katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tiedottaa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle tilastoista, jotka koskevat jäsenten läsnäoloa tilintarkastustuomioistuimen toimipaikassa Luxemburgissa; edellyttää tilintarkastustuomioistuimen olevan tämän osalta täysin avoin parlamenttia kohtaan; toivoo saavansa komissiolta toteutettavuusanalyysin tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkion osittaisesta korvaamisesta päivärahalla;

29.  korostaa, että vaikka asiaa koskevassa kertomuksessa on oltava oikeudenmukainen ja viitattava tarkastuksen kohteen perusteluihin, siinä ei ole kuitenkaan välttämätöntä saavuttaa yksimielisyyttä tarkastuksen kohteen kanssa;

30.  huomauttaa, että joissakin tapauksissa erityiskertomuksissa käsiteltyjen kysymysten käsittely parlamentissa oli jo päättynyt, joten tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tuloksia oli mahdotonta hyödyntää tehokkaasti; huomauttaa lisäksi, että joissakin tapauksissa komissio oli jo pannut täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen keskeiset suositukset, kun tilintarkastustuomioistuimen kertomus esitettiin; odottaa tilintarkastustuomioistuimen muistavan kaikki ulkoiset aikarajoitukset ja tapahtumat tarkastuksia tehdessään;

31.  edellyttää tilintarkastustuomioistuimen ilmoittavan kertomuksissaan selkeästi jäsenvaltioiden heikkouksista ja parhaista käytännöistä julkaisemalla ne johdonmukaisesti;

32.  on vakuuttunut siitä, että tilintarkastustuomioistuimen resurssitarpeiden perusteellisesta analyysista voitaisiin saada mittakaavaetuja ja kattavan tuotannon etuja; odottaa tilintarkastustuomioistuimen selvittävän kyseisiä etuja muun muassa jäsenten yhteisen kuljetuspalvelun ja yhteisten työhuoneiden ja henkilöstön osalta;

33.  pitää valitettavana, että perussopimuksen soveltamisalan ulkopuolinen hallitustenvälinen toiminta, jollaista on harjoitettu esimerkiksi Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin luomiseksi, aiheuttaa myös vakavia haasteita julkiselle vastuullisuudelle ja tarkastustoiminnalle ja heikentää tilintarkastustuomioistuimen keskeistä asemaa;

34.  pitää valitettavana, että Euroopan rahoitusvakautusvälineen tapauksessa ei ole tähän mennessä tehty minkäänlaisia riippumatonta julkista ulkopuolista valvontaa koskevia järjestelyjä; pitää valitettavana, että vaikka tilintarkastustuomioistuin on nimittänyt Euroopan vakausmekanismin tilintarkastuslautakuntaan jäsenen, vuotuista tarkastuskertomusta ei toimiteta parlamentille tai suurelle yleisölle; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta toimittamaan parlamentille säännöllisesti lautakunnan vuotuisen tarkastuskertomuksen ja kaikki muut tilintarkastustuomioistuimen toimintaa koskevat tarpeelliset tiedot tähän liittyen, jotta parlamentti voi valvoa tilintarkastustuomioistuimen työtä vastuuvapausmenettelyn aikana;

Tilintarkastustuomioistuimen rakenteen uudistaminen

35.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kokoonpanoa ja jäsenten nimittämistä koskevat menettelyt on vahvistettu SEUT-sopimuksen 285 ja 286 artiklassa; korostaa kuitenkin tarvetta perussopimuksen muutokselle, jolla neuvosto ja parlamentti asetetaan tasavertaiseen asemaan tilintarkastustuomioistuimen jäseniä nimitettäessä, jotta varmistetaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten demokraattinen legitimiteetti, avoimuus ja täydellinen riippumattomuus;

36.  pitää valitettavana, että tietyt nimitysmenettelyt ovat johtaneet ehdokkaita koskevaan ristiriitaan parlamentin ja neuvoston välillä huolimatta siitä, että perussopimuksen mukaan tällaiseen ristiriitaan ei ole edellytyksiä; korostaa, että ehdokkaiden tarkistaminen on parlamentin velvollisuus, kuten perussopimuksessa määrätään; katsoo, että neuvoston olisi Euroopan unionin toimielinten välisen hyvän yhteistyön hengessä kunnioitettava parlamentin tekemiä päätöksiä sen kuulemisen jälkeen;

37.  vaatii, että perussopimuksen seuraavan tarkistamisen yhteydessä Euroopan parlamentille annetaan vastuu valita tilintarkastustuomioistuimen jäsenet neuvoston ehdotuksen perusteella; korostaa, että kyseinen menettely edistää tilintarkastustuomioistuimen jäsenten riippumattomuutta jäsenvaltioista;

38.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin hyväksyi vuonna 2010 uuden työjärjestyksen, jonka mukaisesti sen on nykyisen oikeuskehyksen mukaisesti mahdollista tehostaa päätöksentekomenettelyänsä siten, että tarkastuskertomukset ja lausunnot hyväksyy nyt 5–6 jäsenen jaosto eikä enää 28 jäsentä käsittävä täysi kollegio;

39.  katsoo, että nykyinen ylempään johtoon sovellettava maantieteellistä edustusta koskeva sääntö, jonka mukaan jäseniä on yksi kustakin jäsenvaltiosta, on kauan sitten menettänyt alkuperäisen hyödyllisyytensä ja uskottavuutensa ja että se voitaisiin korvata kevyellä hallintorakenteella, joka on räätälöity entistä laajempien tarkastusvaltuuksien tarpeisiin ja joka takaa asianmukaisesti tilintarkastustuomioistuimen kaiken toiminnan riippumattomuuden;

40.  ehdottaakin, että tilintarkastustuomioistuimella olisi oltava sama määrä jäseniä kuin komissiolla; katsoo, että jäsenillä olisi oltava työkokemusta ainakin tarkastuksesta sekä hallinnosta; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten olisi oltava erityisen päteviä tehtäväänsä ja heidän riippumattomuutensa on oltava kiistaton;

41.  ehdottaa, että tarkistettaisiin menettely, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkausta ja kullekin jäsenelle suoraan ja henkilökohtaisesti myönnettäviä varoja, jotta menettely saatetaan vastaamaan samankaltaisia toimintoja koskevia kansallisia ja kansainvälisiä käytäntöjä ja jotta tilintarkastustuomioistuimen jäsenet voivat täyttää velvollisuutensa riippumattomasti;

II.Menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen

42.  hyväksyy seuraavat periaatteet, valintaperusteet ja menettelyt antaessaan lausuntonsa tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaista:

   a) parlamentille on annettava kohtuullisesti harkinta-aikaa, jotta ehdokkaita voidaan kuulla talousarvion valvontavaliokunnassa ja jotta valiokunta voi äänestää ehdokkaista kuulemista seuraavassa kokouksessa
   b) kun päätös tehdään talousarvion valvontavaliokunnassa ja parlamentin täysistunnossa, äänestys suoritetaan salaisena äänestyksenä, riippumatta poliittisista kriteereistä
   c) talousarvion valvontavaliokunnan kuulemistilaisuudet ovat julkisia ja keskustelut välitetään videoyhteyden kautta
   d) parlamentti tekee päätöksensä täysistunnossa annettujen äänten enemmistöllä ja neuvoston on kunnioitettava sen lausuntoa; ehdokkaat ovat paikalla äänestyksen aikana ja Euroopan parlamentin puhemies kysyy heiltä kielteisen äänestystuloksen jälkeen, haluavatko he perua ehdokkuutensa;

43.  katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiskriteereitä olisi täsmennettävä edelleen SEUT-sopimuksen 286 artiklan perusteella, ja korostaa, että parlamentin arviointi perustuu pääosin seuraaviin kriteereihin:

   a) korkean tason työkokemus julkistalouden, tilintarkastuksen ja hallinnon alalla sekä Euroopan unionin toimielinten hallinnon perusteellinen tuntemus
   b) hyvä ansioluettelo tarkastustehtävistä ja näyttö vähintään yhden Euroopan unionin työkielen erittäin hyvästä hallinnasta
   c) tarpeen mukaan todiste ehdokkaan vastuuvapaudesta aiemmista hallintotehtävistä
   d) ehdokkaan on nimityspäivästään alkaen luovuttava mahdollisista vaaleilla valitun edustajan tehtävistä sekä vastuutehtävistä poliittisessa puolueessa
   e) ehdokkaan tunnetusti suuri rehellisyys ja korkea moraali
   f) työn luonteen vuoksi ehdokkaiden ikä otetaan myös huomioon ja on katsottu kohtuulliseksi esimerkiksi vaatia, että ehdokkaat eivät ole nimitettäessä yli 67-vuotiaita
   g) jäsenet toimivat enintään kaksi toimikautta
   h) parlamentti suhtautuu hyvin vakavasti tilintarkastustuomioistuimen jäsenten sukupuolijakaumaan liittyvään kysymykseen;

44.  kehottaa neuvostoa sitoutumaan siihen, että se

   a) esittää parlamentille vähintään kaksi jäsenehdokasta kustakin maasta, yhden naisen ja yhden miehen
   b) laatii ehdotuksensa siten, että ne noudattavat täysin parlamentin päätöslauselmissa vahvistamia kriteerejä; parlamentti puolestaan varmistaa, että se noudattaa kyseisiä kriteerejä perusteellisesti
   c) toimittaa ehdokkaiden nimet toimittaessaan asiaankuuluvat yksityiskohtaiset tiedot ehdokkaiden urasta ja antaa muutenkin kaikki tiedot ja lausunnot, jotka se on saanut jäsenvaltioiden sisäisen päätöksentekomenettelyjen aikana
   d) toimittaa parlamentille kaikki nimityksiä koskevat jäsenvaltioilta saamansa tiedot; jos se salaa tietoja, parlamentti on pakotettu toteuttamaan omia tutkimuksia, mikä johtaa väistämättä nimitysmenettelyn viivästymiseen
   e) ottaa yhteyttä jäsenvaltioiden asianosaisiin, tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaita nimeäviin viranomaisiin ja kiinnittää näiden huomiota parlamentin vahvistamiin kriteereihin ja menettelyihin
   f) välttää perumasta ehdokkuutta ja esittämästä uutta ehdokasta jäsenvaltioiden uuden ehdotuksen pohjalta, kun taustalla ovat yksinomaan poliittiset kriteerit
   g) kunnioittaa, jos tällainen tilanne toteutuisi, parlamentin kielteistä lausuntoa ja ehdottaa uutta ehdokasta tai uusia ehdokkaita;

45.  esittää seuraavat määräykset talousarvion valvontavaliokunnassa ja täysistunnossa toteutettavista menettelyistä:

   a) kukin suositus kustakin nimityksestä esitetään mietinnössä, joka hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä, ja mietinnössä ainoastaan ilmoitetaan nimityksestä
   b) mietinnössä on
   i) johdanto-osan viitteissä yhteenvetona parlamentin kuulemisen tausta
   ii) johdanto-osan kappaleissa asiasta vastaavassa valiokunnassa tapahtuvan menettelyn pääpiirteet
   iii) varsinaisessa päätöslauselmaosassa yksinomaan joko
   myönteinen lausunto tai
   kielteinen lausunto
   c) johdanto-osan viitteistä ja kappaleista ei äänestetä
   d) ansioluettelo ja vastaukset kysymyslomakkeeseen liitetään mietintöön
   e) talousarvion valvontavaliokunnassa ja täysistunnossa äänestetään kyseisen ehdokkaan nimittämisestä;

o
o   o

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä tiedoksi muille Euroopan unionin toimielimille sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja tilintarkastuselimille.

(1)EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.
(2)EYVL C 337, 21.12.1992, s. 51.
(3)EYVL C 43, 20.2.1995, s. 75.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0319.
(5)Lyhenne ranskankielisestä termistä ’Déclaration d'assurance’.


EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö
PDF 226kWORD 69k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011” (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta annetun pöytäkirjan N:o 2 ja etenkin sen 4, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston toimivaltaisten yksiköiden 22. heinäkuuta 2011 sopimat käytännön järjestelyt SEUT-sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanosta päästäessä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskevasta 18. vuosikertomuksesta (2010)(2),

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman paremmasta säädöskäytännöstä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista sekä järkevästä sääntelystä(3),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamisesta(4),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011”) (COM(2012)0373),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon EU:n sääntelyn tilasta (COM(2012)0746) ja komission tiedonannon sääntelyn toimivuudesta ja tuloksellisuudesta (COM(2013)0685),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Järkevä sääntely – Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet” (COM(2013)0122),

–  ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan pk-yritysten järkevää sääntelyä koskevasta seurannasta ja kuulemisesta (SWD(2013)0060),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon järkevästä sääntelystä Euroopan unionissa (COM(2010)0543),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät järkevästä sääntelystä,

–  ottaa huomioon hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevän riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän 15. marraskuuta 2011 antaman raportin ”Europe can do better: Report on the best practices in the Member States to implement EU legislation in the least burdensome way”,

–  ottaa huomioon alueiden komitean 30. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0056/2014),

A.  katsoo, että järkevää sääntelyä koskevalla toimintaohjelmalla pyritään lujittamaan parempaa säädöskäytäntöä koskevia toimia, yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään hallinnollista rasitusta sekä tavoitellaan hyvää hallintotapaa, joka pohjautuu tietoon perustuvaan poliittiseen päätöksentekoon, jossa vaikutustenarvioinnit ja jälkitarkastukset ovat keskeisessä asemassa;

B.  on vakuuttunut siitä, että kansallisten parlamenttien pitäisi osallistua uusien säännöksien jälkiarviointiin, mikä auttaisi Euroopan komission raporttien laadinnassa ja yleisesti parantaisi kansallisten parlamenttien Eurooppa-asioiden arviointia;

C.  katsoo, että vuonna 2003 tehty toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä soveltuu huonosti nykyiseen Lissabonin sopimuksen luomaan lainsäädäntöympäristöön varsinkin, kun otetaan huomioon EU:n toimielinten epäyhtenäinen lähestymistapa selittäviä asiakirjoja koskevien yhteisten poliittisten julistusten hyväksymisessä ja sihteeristötasolla toteutettavat käytännön järjestelyt SEUT-sopimuksen 294 artiklan täytäntöönpanossa;

Yleistä

1.  korostaa, että EU:n tasolla ehdotetun ja hyväksytyn lainsäädännön tulisi olla yksinkertaista, vaikuttavaa ja tehokasta, selkeästi lisäarvoa tuottavaa, helppotajuista ja saatavilla jäsenvaltioiden kaikilla virallisilla kielillä ja että sen olisi tarjottava täysi hyöty mahdollisimman pienin kustannuksin; toteaa, että talouskriisi rasittaa yhä enemmän kansallisten viranomaisten voimavaroja, ja uskoo, että sitoutumalla selkeän ja helposti täytäntöön pantavan lainsäädännön laatimiseen voitaisiin osittain lieventää lainsäädännön noudattamisesta kansallisille viranomaisille ja yksityishenkilöille aiheutuvaa rasitetta; korostaa, että unionin toimielimet ovat vastuussa sen varmistamisesta, että lainsäädäntö on selkeää ja helposti ymmärrettävää eikä aiheuta tarpeetonta hallinnollista rasitetta kansalaisille ja yrityksille;

2.  korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien säännösten vaikutustenarviointi ei kuitenkaan saa johtaa työntekijöiden syrjintään yrityksen koon vuoksi eikä työntekijöiden perusoikeuksien, kuten tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuden, tai työolojen, työhyvinvoinnin tai sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien heikentymiseen, eikä sillä saa estää näiden oikeuksien tai niiden suojelun edistämistä työpaikalla työssä esiintyvien vanhojen ja uusien vaarojen yhteydessä;

3.  korostaa, että EU:n toimielinten on lakeja säätäessään noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita;

4.  palauttaa mieliin aiemmat kommenttinsa, joiden mukaan vaikutustenarviointilautakunta ja kansalliset parlamentit ovat usein todenneet, että kyseisiä periaatteita on käsitelty puutteellisesti komission vaikutustenarvioinneissa; ilmaisee jälleen kerran pettymyksensä siihen, että tämä on jatkunut taas vuoden ajan;

5.  katsoo, että parempaan säädöskäytäntöön olisi pyrittävä monitasoisen hallinnon hengessä eli EU:n, kansallisten elinten sekä paikallis- ja alueviranomaisten koordinoiduilla toimilla;

6.  pyytää jälleen, että vuonna 2003 tehdystä parempaa lainsäädäntöä koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta neuvoteltaisiin uudelleen, jotta voitaisiin ottaa huomioon Lissabonin sopimuksella luotu uusi lainsäädäntöympäristö, vakiinnuttaa nykyiset parhaat käytännöt ja saattaa sopimus ajan tasalle parempaa säädöskäytäntöä koskevan toimintaohjelman mukaisesti; suosittelee, että mahdollinen uusi sopimus hyväksytään SEUT-sopimuksen 295 artiklan perusteella ja että se olisi sitova;

7.  kehottaa komissiota ja neuvostoa aloittamaan parlamentin kanssa neuvottelut SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan asianmukaista soveltamista koskevista kriteereistä; katsoo, että tämä on mahdollista toteuttaa tarkistettaessa toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä, johon sisältyisivät näin muun muassa tällaiset kriteerit;

8.  katsoo, että komissiossa lainsäädännön arvioimiseen ja rasituksen vähentämiseen käytettävien menettelyjen useat eri nimet aiheuttavat sekaannusta ja ovat tarpeettoman monimutkaisia; suosittelee, että ”parempi säädöskäytäntö” -otsikkoon hyväksytään yksi ainoa nimi, ja toistaa pyyntönsä siitä, että tiedotteesta vastaisi yksi komission jäsen;

9.  kehottaa komissiota tehostamaan suhteellisuusperiaatteen soveltamisen valvontaa erityisesti delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevan SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan käytön tapauksessa;

10.  katsoo, että suuremman demokraattisen legitimiteetin yhteydessä olisi kiinnitettävä perusteellista huomiota varhaisvaroitusjärjestelmään.

Toissijaisuusmekanismi kansallisille parlamenteille

11.  panee merkille, että vaikka talous- ja rahoituskriisi edellyttävätkin parempaa toimintalinjojen koordinointia ja Euroopan unionin toimivallan lujittamista useilla eri aloilla, on myös oleellisen tärkeää säilyttää selvä käsitys toimivallan jaosta Euroopan unionin monitasoisen hallinnon järjestelmässä ja tehdä päätökset avoimen keskustelun jälkeen kaikkein soveltuvimmalla tasolla avoimesti ja byrokratiaa välttäen;

12.  korostaa, että unionin toimielinten on noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, jotka on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2, ja toteaa, että ne ovat yleisluonteisia ja velvoittavat toimielimiä unionin toimivaltaa käytettäessä sillä poikkeuksella, että toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta unionin yksinomaisen toimivallan piiriin kuuluviin aloihin;

13.  kehottaa tarkastelemaan, olisiko unionin tasolla määriteltävä soveltuvat perusteet toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen arvioimiseksi;

14.  toteaa, että pöytäkirjassa N:o 2 kansallisille parlamenteille annetaan virallinen mahdollisuus neuvoa unionin lainsäätäjää siinä, katsotaanko lainsäädäntöehdotus puutteelliseksi toissijaisuusperiaatetta koskevassa arvioinnissa, koska sen tavoitteita ei voida niiden laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin kuin jäsenvaltioiden tasolla;

15.  panee merkille vaikutustenarviointien ratkaisevan tärkeän merkityksen päätöksenteon tukivälineenä lainsäädäntömenettelyssä ja painottaa, että toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen liittyvät kysymykset on tässä yhteydessä otettava asianmukaisesti huomioon;

16.  suhtautuu myönteisesti kansallisten parlamenttien tiiviimpään osallistumiseen unionin lainsäätämisprosessiin ja toteaa, että jäsenvaltioiden parlamentit ovat yhä kiinnostuneempia näiden periaatteiden asianmukaisesta soveltamisesta unionin toimielimissä; pitää osoituksena tästä sitä, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti vastaanotti 77 perusteltua lausuntoa, joissa väitettiin, että lainsäädäntöehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 523 muuta lausuntoa lainsäädäntöehdotuksen eri näkökohdista; ottaa huomioon, että vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 41 ja 299; toteaa olevansa halukas jatkamaan ja lujittamaan yhteistyötä ja parlamenttien välistä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa;

17.  korostaa voimakkaasti parlamentaarisen valvonnan merkitystä sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa parlamenteissa; suosittaa, että kansallisille parlamenteille tarjotaan merkittävää tukea, jotta ne voivat suorittaa valvontatehtäviään; ehdottaa, että kansallisille parlamenteille annetaan suuntaviivat, joiden avulla ne voivat arvioida toissijaisuusperiaatteen noudattamista;

18.  korostaa, että Euroopan unionin tuomioistuimella on SEUT-sopimuksen 263 artiklan nojalla toimivalta tarkistaa, että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, ja toteaa, että kyseinen periaate on poliittinen ohje vallankäytölle unionin tasolla;

19.  panee merkille, että perussopimusten mukaan Euroopan unionin tuomioistuimella on oikeudenkäyttövalta ”perussopimusten tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomisen” perusteella nostetuissa kanteissa ja että SEUT-sopimuksen mukaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate kuuluvat näihin oikeussääntöihin; panee merkille, että myös näiden periaatteiden noudattaminen kuuluu unionin säädösten pätevyyden oikeudellisen tarkastelun piiriin;

20.  korostaa kuitenkin, että tuomioistuin toteaa 12. toukokuuta 2011 asiassa C-176/09 Luxemburgin suurherttuakunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antamassaan tuomiossa, että suhteellisuusperiaate ”edellyttää, että kyseessä olevan säännöstön legitiimit tavoitteet ovat toteutettavissa unionin oikeuden säännöksessä säädettyjen keinojen avulla ja että näillä keinoilla ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi” ja että ”alalla, jolla unionin lainsäätäjällä on laaja normatiivinen valta”, hyväksytyn toimenpiteen lainmukaisuus on kyseenalainen ainoastaan silloin, kun toimenpide on ilmeisen soveltumaton sen tavoitteen saavuttamiseen, johon toimivaltaiset toimielimet pyrkivät, vaikkakin unionin lainsäätäjän ”on perustettava valintansa objektiivisiin kriteereihin” ja sen on mahdollisiin eri toimenpiteisiin liittyvien vaatimusten arvioinnissa ”tutkittava, ovatko valitulla toimenpiteellä tavoiteltavat päämäärät omiaan oikeuttamaan tiettyjen toimijoiden osalta jopa huomattavatkin epäedulliset taloudelliset seuraukset”;

21.  panee merkille, että toissijaisuusperiaate sellaisena kuin se on muotoiltu perussopimuksissa, sallii unionin toimet aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ”ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla”, kun taas suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin toimenpiteet eivät saa sisällöltään eivätkä muodoltaan ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi; toteaa, että toissijaisuus ja suhteellisuus liittyvät tiiviisti toisiinsa mutta ovat kuitenkin erillisiä: ensimmäinen liittyy unionin toimien asianmukaisuuteen aloilla, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, ja toinen liittyy lainsäätäjän määräämien keinojen ja päämäärien väliseen suhteellisuuteen ja on unionin toimivallan harjoittamista koskeva yleissääntö; toteaa, että tarkasteltaessa lainsäädäntöehdotuksen suhteellisuutta on johdonmukaisesti otettava huomioon myös toissijaisuus, koska toissijaisuustarkastus ei olisi riittävän tehokas, ellei samaan aikaan tarkasteta myös suhteellisuutta;

22.  huomauttaa, että vuonna 2011 komissio sai vain vähän parlamentin kysymyksiä (32 yli 12 000 kysymyksestä) asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen;

23.  panee merkille, että vuonna 2011 komissio sai 64 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista perusteltua lausuntoa, mikä merkitsee huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; toteaa kuitenkin, että nämä 64 perusteltua lausuntoa edustivat vain 10:tä prosenttia niiden lausuntojen kokonaismäärästä (622), jotka kansalliset parlamentit toimittavat komissiolle vuonna 2011 osana kyseistä poliittista vuoropuhelua; kiinnittää huomiota myös siihen, että yksikään komission ehdotus ei saanut riittävän montaa perusteltua lausuntoa, jotta olisi voitu käynnistää pöytäkirjan mukainen ”keltaisen kortin” tai ”oranssin kortin” menettely; toteaa kuitenkin, että komission ehdotus käynnisti 22. toukokuuta 2012 ensimmäisen kerran ”keltaisen kortin” menettelyn (ehdotus neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen, ts. ehdotus Monti II ‑asetukseksi); korostaa, että komissio peruutti ehdotuksen koska se totesi, ettei ehdotus luultavasti saisi hyväksymisen edellyttämää riittävää poliittista tukea Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, eikä siksi, että se katsoi toissijaisuusperiaatetta rikotun;

24.  katsoo, että toissijaisuusperiaatteen tarkastamista koskevaa järjestelmää on pidettävä erittäin tärkeänä unionin ja jäsenvaltioiden toimielinten välisenä yhteistyövälineenä ja hyödynnettävä sellaisena; panee tyytyväisenä merkille, että tätä välinettä sovelletaan käytännössä viestinnän ja yhteistyövuoropuhelun välineenä unionin monitasoisen järjestelmän eri toimielintasoilla;

25.  panee huolestuneena merkille, että kansalliset parlamentit ovat korostaneet joissakin perustelluissa lausunnoissa, että toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät perustelut ovat olleet riittämättömiä tai puuttuneet kokonaan joistakin komission lainsäädäntöehdotuksista;

26.  kehottaa tutkimaan, miksi kansalliset parlamentit antavat niin vähän virallisia, perusteltuja lausuntoja, sekä määrittämään, johtuuko tämä siitä, että kaikki noudattavat toissijaisuusperiaatetta vai siitä, että kansalliset parlamentit eivät voi käsitellä kyseisen periaatteen toteutumista riittämättömien resurssien tai tiukkojen aikataulujen takia; toivoo, että komissio tutkii asian;

27.  korostaa, että unionin toimielinten on luotava olosuhteet, jotta kansalliset parlamentit voivat valvoa lainsäädäntöehdotuksia, ja taattava, että komissio esittää lainsäädäntöpäätöksissään yksityiskohtaiset ja kattavat toissijaisuutta ja suhteellisuutta koskevat perustelut SEUT-sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan mukaisesti;

28.  huomauttaa lisäksi tältä osin, että kansallisten parlamenttien toissijaisuus- ja suhteellisuustarkastusten suorittamiseen liittyvien nykyisten määräaikojen on katsottu usein olevan riittämättömiä;

29.  katsoo, että lainsäädäntöluonnoksiin reagoitaessa kansallisten parlamenttien aikaan ja voimavaroihin kohdistuva paine edistää EU:ssa miellettyä demokratiavajetta;

30.  muistuttaa aiemmista pyynnöistään, joiden mukaan kansallisten parlamenttien kohtaamia ongelmia olisi tarkasteltava yksityiskohtaisemmin nykyisen järjestelmän toiminnan parantamiseksi; katsoo, että olisi myös suotavaa tutkia myös tapoja vahvistaa tätä mekanismia, joka voisi mahdollisesti perussopimuksen tulevan tarkistuksen yhteydessä lisätä kansallisten parlamenttien oikeuksia; ehdottaa että tällaisen tarkastelun yhteydessä voitaisiin harkita, kuinka monta kansallisten parlamenttien vastausta vaadittaisiin tällaisen menettelyn käynnistämiseksi, pitäisikö se rajoittaa pelkästään toissijaisuutta koskeviin perusteisiin ja millainen vaikutus sillä pitäisi olla, ottaen erityisesti huomioon ”keltaisen kortin” menettelystä saadut tuoreet kokemukset; katsoo, että tällainen keskustelu on hyödyllinen vaihe kansallisille parlamenteille annetun toimivallan kehityksessä, sillä näin yhtenäistetään kannustimia valvonnalle, jolla on vaikutuksia unionin tasolla;

31.  katsoo, että sillä välin voitaisiin tehdä useita aloitteita EU:ta koskevien asioiden arvioimisen parantamiseksi kansallisissa parlamenteissa; erityisesti

   ehdottaa, että kaikissa virallisessa lehdessä julkaistuissa säädöksissä mainittaisiin, mitkä kansalliset parlamentit ovat reagoineet siihen ja mitkä ovat esittäneet epäilyjä toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta;
   ehdottaa, että kansallisten parlamenttien Euroopan unionista ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyihin sopimuksiin liitetyn pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan nojalla antamat perustellut lausunnot on toimitettava muille lainsäätäjille viipymättä;
   ehdottaa, että laaditaan suuntaviivat, joissa annettaisiin perusteet toissijaisuuskysymyksiä koskeville perustelluille lausunnoille;
   ehdottaa, että kansalliset parlamentit osallistuisivat omien ennakkoarvioidensa ja komission jälkiarvioinnin vertailevaan analyysiin;

Parempi säädöskäytäntö

32.  uskoo, että tehokkaampi tapa lähestyä säädöskäytännön haasteita sekä voimassa olevien lakien että tulevan lainsäädännön kannalta auttaa EU:n toimielimiä reagoimaan kriisiin; katsoo, että EU:n lainsäädännön ja lainsäädäntömenettelyjen uudistamisella voitaisiin lisätä kasvua, kilpailukykyä ja kunnollisia työpaikkoja EU:ssa;

33.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio painottaa entistä enemmän toimintapoliittista sykliä, jossa EU:n lainsäädännön ehdotus-, vaikutustenarviointi-, kuulemis-, säätämis-, täytäntöönpano- ja arviointivaiheet nähdään osana yhtenäistä prosessia; katsoo tässä yhteydessä, että pienet ensin -periaatteen pitäisi olla keskeisenä tekijänä kautta linjan ja että uuden lainsäädännön ennakkoarviointia olisi parannettava niin, että saadaan aikaan ymmärrettävä ja avoin menettely unionin kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi;

34.  panee tähän liittyen tyytyväisenä merkille komission tiedonannot järkevästä sääntelystä ja EU:n sääntelyn tilasta sekä komission yksiköiden valmisteluasiakirjan kymmenen pk-yrityksille eniten rasitusta aiheuttavan säädöksen määrittämisestä; katsoo, että kyseiset asiakirjat osoittavat vakuuttavaa edistymistä parempaa säädöskäytäntöä koskevassa toimintaohjelmassa ja ilmentävät useita parlamentin aiemmista pyynnöistä;

35.  katsoo, että tätä retorista edistymistä olisi nyt lujitettava konkreettisilla toimilla; kehottaa komissiota siksi tekemään lisää konkreettisia ehdotuksia EU:n sääntelyrasituksen vähentämiseksi työterveyttä ja -turvallisuutta heikentämättä, ja erityisesti

   ryhtymään toimiin, joilla mahdollisimman pian vähennetään rasitteita, jotka on yksilöity eniten rasitetta aiheuttavia säädöksiä koskevassa kuulemisessa;
   lisäämään tarpeen mukaan mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä koskevia poikkeuksia tai kevyempiä järjestelyjä uutta lainsäädäntöä ehdotettaessa ja tekemään EU:n julkisia hankintoja koskevista säännöistä pk-yritysten kannalta suotuisampia;
   toteuttamaan nopeasti sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT) 2. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon (COM(2013)0685) mukaiset sitoumukset ja saattamaan arvioinnit päätökseen keskeisillä politiikanaloilla ennen käynnissä olevan vaalikauden päättymistä ja ottamaan tällöin huomioon hallinnon kaikkien tasojen panoksen keskeisillä paikallisten ja alueellisten viranomaisten toimivaltaan kuuluvilla aloilla;
   aloittamaan kunnianhimoisemman kampanjan työpaikkojen luomiseksi ja kasvun edistämiseksi EU:ssa vähentämällä sääntelystä yrityksille aiheutuvia kustannuksia;
   valmistelemaan vuosikertomuksen, jossa keskitytään laajempaan parempaa säädöskäytäntöä koskevaan toimintaohjelmaan ja joka sisältää lausunnon komission valmistelemien aloitteiden edistymisestä, mukaan lukien lausunto komission edeltävien 12 kuukauden aikana tekemien uusien ehdotusten yrityksille aiheuttamista nettokustannuksista sekä yhteiskunnallisista kustannuksista;

36.  korostaa, että työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen sekä työntekijöille tiedottamisen ja näiden kuulemisen parantaminen ovat kaksi tärkeää avaintekijää, joilla vahvistetaan Euroopan talouden tuottavuutta ja kilpailukykyä; korostaa, että vahva ja vakaa sääntely kyseisillä aloilla ei estä, vaan ennemminkin vahvistaa kasvua;

37.  katsoo, että komission tulisi edelleen tarkastella mahdollisuutta taustaselvitysvaiheen käyttöönottoon lainsäädäntömenettelyssä; uskoo, että kun sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus kommentoida ehdotusluonnoksia ja niiden liitteenä olevia vaikutustenarviointeja, komission lainsäädäntöluonnosten laatu paranisi ilman, että tulevien lakien valmistumisaika pitenisi kohtuuttomasti;

38.  palauttaa mieliin, että parlamentti on pyytänyt komissiolta ehdotuksia, joilla pannaan täytäntöön sääntelyä koskeva hyvitysjärjestelmä, joka edellyttää, että ennen kuin annetaan uutta lainsäädäntöä, josta aiheutuu kuluja, on määriteltävä vastaavia kuluvähennyksiä; huomauttaa, että EU:n lainsäädäntö ei välttämättä tarkoita sitä, että 28 kansallista säädöstä romutetaan yhden EU:n säädöksen vuoksi tai että uudesta EU:n säädöksestä aiheutuisi vähemmän rasitusta kuin vastaavista kansallisista säädöksistä; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan huolellisesti tätä ehdotusta ja esittelemään arvioinnin sen vaikutuksista ennen nykyisen vaalikauden päättymistä vuonna 2014;

39.  pitää valitettavana, että komissio aikoo peruuttaa yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevan ehdotuksen, jota parlamentti vaati valiokunta-aloitteisessa lainsäädäntömietinnössä; pyytää komissiota kuulemaan parlamenttia ennen kuin se peruuttaa tällaiseen parlamentin mietintöön perustuvia ehdotuksia;

40.  korostaa yksinkertaistamisen merkitystä sääntely-ympäristön keventämisessä varsinkin paikallis- ja alueviranomaisten kannalta, sillä niiden resurssit lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ovat usein rajalliset ja niukkenevat;

41.  käsittää lainsäädännön ylisääntelyn (”gold-plating”) tarkoittavan sitä, että kun jäsenvaltio saattaa EU:n direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, se asettaa vähimmäisvaatimuksia pidemmälle meneviä vaatimuksia; toistaa kannattavansa toimia, joilla käsitellään tarpeetonta ylisääntelyä, ja pyytää siksi jäsenvaltioita selvittämään syyt niiden mahdollisesti toteuttamaan ylisääntelyyn;

Vaikutustenarviointi ja Euroopan tason lisäarvo

42.  panee tyytyväisenä merkille, että komission vaikutustenarvioinneissa pyritään ottamaan huomioon laaja ja kattava määrä mahdollisia vaikutuksia, mutta uskoo, että järjestelmää voitaisiin silti parantaa monin tavoin esimerkiksi ottamalla huomioon alueellinen ulottuvuus (kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille aiheutuvat rahoitusvaikutukset ja hallinnolliset vaikutukset); suhtautuu siksi myönteisesti komission päätökseen päivittää, lujittaa ja tarkistaa vaikutusten arviointia koskevia suuntaviivojaan kesäkuuhun 2014 mennessä ja varaa itselleen oikeuden ehdottaa parannuksia suuntaviivoihin; vaatii noudattamaan monikielisyyden periaatetta näissä vaikutustenarvioinneissa, jotka ovat olennaisen tärkeitä yleisen ja poliittisen mielipiteen muokkaamisen kannalta;

43.  pyytää komissiota analysoimaan vaikutustenarviointien laatimiseen käytettyjä menetelmiä ja arvioimaan siten keinoja, joilla voidaan parantaa kuulemisprosessin laadullisia indikaattoreita ja yleistä toteutusta ja erityisesti asiaankuuluvien sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia;

44.  uskoo, että komission julkaiseman vaikutustenarvioinnin ja komission kollegion antaman lainsäädäntöehdotuksen sisällön välillä on vallittava täydellinen yhdenmukaisuus; pyytää, että kaikki kollegion muuttamia ehdotuksia koskevat vaikutustenarvioinnit päivitetään automaattisesti komission jäsenten tekemiä muutoksia vastaavasti;

45.  kehottaa komissiota vahvistamaan vaikutustenarviointilautakunnan asemaa ja riippumattomuutta ja erityisesti viimeistelemään ja esittämään vain sellaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat saaneet lautakunnalta myönteisen lausunnon; kehottaa vaikutustenarviointilautakuntaa hyödyntämään työmarkkinaosapuolten asiantuntemusta;

46.  uskoo, että käytössä oleva vastuuvapauslauseke, jonka mukaan komission vaikutustenarviointi ”sitoo vain sen valmisteluun osallistuneita komission yksiköitä eikä vaikuta komission mahdollisesti tekemien päätösten lopulliseen muotoon”, korostaa merkittävää heikkoutta nykyisessä järjestelmässä;

47.  panee tyytyväisenä merkille vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston myönteisen kehityksen parlamentissa; uskoo, että parlamentin tulisi hyväksyä systemaattinen lähestymistapa vaikutustenarviointien tarkasteluun; panee tyytyväisenä merkille, että vaikutustenarvioinnin osasto valmistelee lyhyitä tiivistelmiä komission ehdotusten liitteenä olevista vaikutustenarvioinneista, ja katsoo että niiden olisi oltava olennaisessa asemassa tarkasteltaessa lainsäädäntöehdotuksia valiokunnissa; ehdottaa, että parlamentin vaikutustenarviointeihin sisällytetään soveltuvin osin alueellinen ulottuvuus; pyytää valiokuntien puheenjohtajakokousta harkitsemaan, miten tämä suositus voitaisiin parhaiten pannan täytäntöön;

48.  palauttaa mieliin, että parlamentti ja neuvosto sitoutuivat vuonna 2005 hyväksytyssä vaikutustenarviointia koskevassa toimielinten yhteisessä lähestymistavassa suorittamaan vaikutustenarvioinnin ennen minkään asiasisältöä koskevan muutoksen hyväksymistä, jos ne katsovat sen olevan asianmukaista ja lainsäädäntöprosessin kannalta tarpeellista; kehottaa valiokuntia hyödyntämään vaikutustenarviointia tämän sitoumuksen täyttämisessä;

49.  palauttaa mieliin vuonna 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä ja kannustaa neuvostoa saattamaan viipymättä päätökseen toimet oman vaikutustenarviointimekanisminsa käyttöön ottamiseksi ja asiasisältöä koskevien muutostensa arvioimiseksi vuoden 2003 sopimuksessa vahvistettujen velvoitteiden mukaisesti;

50.  vaatii komissiota tarkastelemaan huolella valiokunta-aloitteisten lainsäädäntömietintöjen liitteenä olevia Euroopan tason lisäarvoa koskevia arviointeja ja erittelemään, miksi se ei hyväksy tai pidä merkityksellisenä mitään parlamentin esittämistä perusteluista;

o
o   o

51.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2)EUVL C 353 E, 3.12.2013, s.. 117.
(3)EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 87.
(4)EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 31.
(5)EUVL C 218, 30.7.2013, s. 22.


Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä
PDF 140kWORD 56k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2010 hyväksytyn Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 jäsenvaltioille toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionin strategiasta perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön (COM(2010)0573),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuodelta 2012 (COM(2013)0271) sekä sen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (COM(2008)0426) sekä 2. huhtikuuta 2009 esittämänsä kannan kyseisestä ehdotuksesta(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston kokouksessaan 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat, jotka on tarkoitettu edistämään ja suojelemaan homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston raportin homofobiasta, transfobiasta ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä (marraskuu 2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän kyselytutkimuksen, johon osallistui homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä Euroopan unionissa ja joka julkaistiin 17. toukokuuta 2013,

–  ottaa huomioon perusoikeusviraston 1. lokakuuta 2013 antaman lausunnon tasa-arvotilanteesta Euroopan unionissa 10 vuotta tasa-arvodirektiivien ensimmäisen täytäntöönpanon jälkeen,

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman homofobian torjunnasta Euroopassa(2),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011)(3),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7‑0009/2014),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina;

B.  toteaa, että Euroopan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2013 painokkaat suuntaviivat, jotka on tarkoitettu edistämään ja suojelemaan unionin ulkopuolella HLBTI-ihmisten oikeutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista, ja että olisi varmistettava, että niitä suojellaan tosiasiallisesti EU:ssa;

D.  toteaa, että Euroopan unioni koordinoi jo nyt toimintojaan eri tavoin tasa-arvon ja syrjintäkiellon alalla (Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia), sukupuolten välisen tasa-arvon alalla (naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015), vammaisten osalta (Euroopan vammaisstrategia vuosiksi 2010–2020) sekä romanien osalta (EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille);

E.  panee merkille, että komissio ottaa tiedonannossaan ”Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön” huomioon, että on jatkettava tiettyjä perusoikeuksia koskevien yksittäisten toimintatapojen kehittämistä perussopimusten perusteella;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2013 teettämässä kyselytutkimuksessa, johon osallistui homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä (HLBT) todetaan, että tutkimusta edeltävänä vuonna koko unionissa yksi kahdesta HLBT-vastaajasta tunsi joutuneensa syrjityksi tai häirityksi seksuaalisen suuntautumisensa perusteella, yhtä kolmesta oli syrjitty hänen hankkiessaan tuotteita tai palveluja, yksi neljästä oli kokenut fyysistä väkivaltaa ja yksi viidestä oli joutunut syrjityksi työpaikallaan tai ammatissaan;

G.  ottaa huomioon, että perusoikeusvirasto suositti, että EU ja sen jäsenvaltiot kehittävät toimintasuunnitelmia, joilla edistetään HLBT-ihmisten kunnioittamista ja heidän perusoikeuksiensa suojelua;

H.  toteaa, että toukokuussa 2013 yksitoista tasa-arvoministeriä(5) kehotti komissiota laatimaan kattavan unionin politiikan, joka koskee HLBT-ihmisten tasa-arvoa, ja kymmenen jäsenvaltiota(6) on jo hyväksynyt vastaavan politiikan kansallisella tasolla ja alueellisilla tasoilla tai keskustelee siitä;

I.  toteaa, että Euroopan parlamentti on kymmenen kertaa pyytänyt luomaan kattavan Euroopan unionin politiikan välineen, jolla edistetään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvää tasa-arvoa;

Yleisiä huomioita

1.  tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin, ja pitää erittäin valitettavana, että HLBTI-ihmisten perusoikeuksia ei vieläkään täysin hyväksytä Euroopan unionissa;

2.  katsoo, että unionilla ei tällä hetkellä ole kattavaa politiikkaa HLBTI-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi;

3.  toteaa, että vastuu perusoikeuksien suojelusta on yhteisesti komissiolla ja jäsenvaltioilla; kehottaa komissiota käyttämään toimivaltaansa täysimääräisesti, mukaan lukien hyvien käytäntöjen vaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden välillä; kehottaa jäsenvaltioita täyttämään EU:n lainsäädännön mukaiset velvoitteensa samoin kuin ne velvoitteet, jotka niille kuuluvat toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi annetun Euroopan neuvoston suosituksen perusteella;

Etenemissuunnitelman sisältö

4.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia virastoja toimimaan yhdessä, jotta saadaan aikaan kattavat monivuotiset toimintatavat HLBTI-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi, toisin sanoen etenemissuunnitelma, strategia tai toimintasuunnitelma, johon sisältyvät seuraavat aiheet ja tavoitteet;

  A. Horisontaaliset toimet etenemissuunnitelman täytäntöönpanemiseksi
   (i) Komission olisi pyrittävä työssään siihen, että nykyiset oikeudet varmistetaan kaikessa sen työssä ja kaikilla aloilla, joilla se on toimivaltainen, ottamalla HLBTI-ihmisten perusoikeuksiin liittyvät asiat mukaan kaikkeen komission asiaa koskevaan toimintaan, esimerkiksi kun laaditaan tulevia toimintatapoja ja ehdotuksia tai seurataan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa.
   (ii) Komission olisi helpotettava, koordinoitava ja seurattava jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa avoimen koordinointimenetelmän välityksellä.
   (iii) Asianomaisten Euroopan unionin virastojen, mukaan lukien Euroopan perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL), Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust), Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN) sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), olisi sisällytettävä työhönsä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita ja annettava jatkossakin komissiolle ja jäsenvaltioille näyttöön perustuvaa opastusta HLBTI-ihmisten perusoikeuksista.
   (iv) Komissiota ja jäsenvaltioita olisi kannustettava keräämään säännöllisesti merkityksellistä ja vertailukelpoista tietoa HLBTI-ihmisten tilanteesta EU:ssa yhdessä asianomaisten virastojen ja Eurostatin kanssa noudattaen täysimääräisesti EU:n tietosuojasäännöksiä.
   (v) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa kannustettava kansallisten tasa-arvoelinten, ihmisoikeuselinten ja muiden sellaisten elinten koulutusta ja valmiuksien kehittämistä, joiden tehtävänä on HLBTI-ihmisten perusoikeuksien edistäminen ja suojelu.
   (vi) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa pyrittävä saattamaan kansalaiset tietoisiksi HLBTI-ihmisten oikeuksista.
  B. Syrjintäkieltoa koskevat yleiset määräykset
   (i) Jäsenvaltioiden olisi konsolidoitava EU:n olemassa oleva oikeudellinen kehys pyrkimällä hyväksymään uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettu direktiiviehdotus, myös täsmentäen sen säännösten soveltamisalaa ja niistä aiheutuvia kustannuksia.
   (ii) Komission, jäsenvaltioiden ja asianomaisten virastojen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota lesbojen kokemaan moninkertaiseen syrjintään ja väkivaltaan (sekä sukupuolen että seksuaalisen suuntautumisen perusteella) ja tämän johdosta laadittava ja pantava täytäntöön syrjinnän vastaisia politiikkoja.
  C. Syrjintäkielto työelämässä
   (i) Komission olisi tarkasteltava erityisesti sukupuolista suuntautumista valvottaessa yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY(7) täytäntöönpanoa ja sukupuoli-identiteettiä valvottaessa miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetun direktiivin 2006/54/EY täytäntöönpanoa(8).
   (ii) Komission olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa annettava suuntaviivoja, joissa täsmennetään, että miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetussa direktiivissä 2006/54/EY käytetyllä sanalla ”sukupuoli” katetaan myös transihmiset ja intersukupuoliset.
   (iii) Tasa-arvoelimiä samoin kuin ammattijärjestöjä ja työnantajajärjestöjä olisi kannustettava tiedottamaan HLBTI-ihmisille heidän oikeuksistaan.
  D. Syrjintäkielto koulutuksessa
   (i) Komission olisi edistettävä tasa-arvoa ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisuutta sen nuoriso- ja koulutusohjelmissa.
   (ii) Komission olisi helpotettava ei-sitovan avoimen koordinointimenetelmän avulla hyvien käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden välillä muodollisessa koulutuksessa, opetusmateriaali mukaan luettuna, sekä kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa politiikassa.
   (iii) Komission olisi helpotettava ei-sitovan avoimen koordinointimenetelmän avulla hyvien käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden välillä niiden nuoriso- ja opetusaloilla, mukaan lukien nuorten hyvinvointipalvelut ja sosiaalihuolto.
  E. Syrjintäkielto terveydenhuollossa
   (i) Komission olisi otettava HLBTI-ihmisten terveydelliset huolenaiheet huomioon osana asiaankuuluvia laajempia strategisia terveyspolitiikkoja, mukaan lukien terveydenhoidon piiriin pääsy ja tasa-arvoinen kohtelu terveydenhoidon alalla, ja EU:n maailmanlaajuista asemaa terveyteen liittyvissä asioissa.
   (ii) Komission olisi jatkettava yhteistyötä Maailman terveysjärjestön kanssa, jotta sukupuoli-identiteetin häiriöt poistetaan mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden luettelosta ja jotta huolehditaan siitä, että kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-11) 11. versiota koskevissa neuvotteluissa otetaan käyttöön uusi luokittelu, jossa luovutaan patologisoinnista.
   (iii) Komission olisi tuettava jäsenvaltioita terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutuksessa.
   (iv) Komission ja jäsenvaltioiden olisi tutkittava HLBTI-ihmisiä koskevia erityisiä terveysongelmia.
   (v) Jäsenvaltioiden olisi otettava HLBTI-ihmiset huomioon kansallisissa terveydenhoitosuunnitelmissa ja ‑politiikoissa varmistaen, että opetusohjelmissa, terveyspolitiikassa ja terveystutkimuksissa otetaan huomioon HLBTI-ihmisiä koskevat erityiset terveysongelmat.
   (vi) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tai tarkistettava sukupuolen vahvistamiseen liittyviä oikeudellisia menettelyjä, jotta niissä otetaan täysimääräisesti huomioon transihmisten oikeus ihmisarvoiseen kohteluun ja ruumiilliseen koskemattomuuteen.
  F. Syrjintäkielto tuotteiden ja palvelujen alalla
   (i) Komission olisi tarkasteltava erityisesti tavaroiden ja palvelujen saatavuutta transihmisten kannalta valvottaessa miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun direktiivin 2004/113/EY täytäntöönpanoa(9).
  G. Transihmisiä ja intersukupuolisia koskevat erityistoimet
   (i) Komission olisi varmistettava, että sukupuoli-identiteetti sisällytetään kiellettyihin syrjintäperusteisiin tulevassa tasa-arvoa koskevassa lainsäädännössä, mukaan lukien uudelleenlaaditut toisinnot.
   (ii) Komission olisi valtavirtaistettava erityisesti transihmisiä ja intersukupuolisia henkilöitä koskevat kysymykset kaikissa asiaa koskevissa EU:n politiikoissa ilmentäen lähestymistapaa, joka on hyväksytty sukupuolten tasa-arvoa koskevassa strategiassa.
   (iii) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tasa-arvoelimille tiedotetaan ja niitä koulutetaan transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien ja heitä koskevien erityiskysymysten alalla.
   (iv) Komission, jäsenvaltioiden ja asianomaisten virastojen olisi puututtava intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevan tiedon, tutkimuksen ja lainsäädännön tämänhetkisiin puutteisiin.
  H. Kansalaisuus, perheet ja liikkumisen vapaus
   (i) Komission olisi laadittava suuntaviivoja, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annettu direktiivi 2004/38/EY(10) ja oikeudesta perheenyhdistämiseen annettu direktiivi 2003/86/EY(11) pannaan täytäntöön siten, että kunnioitetaan kaikkia perhemuotoja, jotka on oikeudellisesti tunnustettu jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.
   (ii) Komission olisi tehtävä ehdotuksia väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten vastavuoroisesta tunnustamisesta EU:ssa, jotta oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien kansalaisten ja heidän perheidensä tiellä olevia syrjiviä oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä voidaan vähentää.
   (iii) Komission ja jäsenvaltioiden olisi tutkittava, vaikeuttavatko käytössä olevat rajoitukset, jotka koskevat transihmisten henkilötietojen ja henkilöllisyystodistusten muuttamista, heidän mahdollisuuksiaan käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.
   (iv) Jäsenvaltioissa, joissa on hyväksytty avoliittoa, rekisteröityjä parisuhteita tai samaa sukupuolta olevien avioliittoja koskevaa lainsäädäntöä, olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa hyväksytyt vastaavat säädökset.
  I. Kokoontumis- ja ilmaisunvapaus
   (i) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että erityisesti Pride-kulkueiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä taataan ilmaisun- ja kokoontumisvapauteen liittyvät oikeudet varmistaen, että tapahtumien yhteydessä noudatetaan lainsäädäntöä ja taataan osallistujien tosiasiallinen suojelu.
   (ii) Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä hyväksymästä lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvää ilmaisunvapautta, ja niiden olisi tarkasteltava uudelleen tällaista voimassa olevaa lainsäädäntöä.
   (iii) Komission ja Euroopan unionin neuvoston olisi otettava huomioon, että jäsenvaltiot, joissa hyväksytään lainsäädäntöä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän ilmaisunvapauden rajoittamiseksi, rikkovat Euroopan unionin perusarvoja, ja ryhdyttävä asian johdosta toimenpiteisiin.
  J. Vihapuhe ja viharikokset
   (i) Komission olisi valvottava seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyviä kysymyksiä sekä tarjottava jäsenvaltioille tukea näissä kysymyksissä pantaessa täytäntöön rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annettua direktiiviä 2012/29/EU(12), erityisesti, kun rikoksen motiivina on ennakkoluulo tai syrjintä, joka voi perustua uhrin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
   (ii) Komission olisi ehdotettava, että neuvoston puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin laaditaan uudelleen siten, että siihen sisällytetään muita, muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvia viharikosten ja vihaan yllyttämisen muotoja.
   (iii) Komission olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa helpotettava hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioissa poliisivoimien, syyttäjälaitoksen, tuomareiden ja uhrien tukijärjestöjen koulutuksen alalla.
   (iv) Perusoikeusviraston olisi avustettava jäsenvaltioita tehostamaan vertailukelpoisten tietojen keräämistä homofobisista ja transfobisista viharikoksista.
   (v) Jäsenvaltioiden olisi rekisteröitävä HLBTI-ihmisiin kohdistuvat viharikokset ja tutkittava niitä sekä hyväksyttävä rikoslainsäädäntöä, jolla kielletään vihaan yllyttäminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella.
  K. Turvapaikka-asiat
   (i) Komission olisi yhdessä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja asianomaisten virastojen kanssa sekä EU:n olemassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön soveltamisalalla sisällytettävä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä erityiskysymyksiä turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanoon ja valvontaan, mukaan lukien kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annettu direktiivi 2013/32/EU(13) ja vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi annettu direktiivi 2011/95/EU(14).
   (ii) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa varmistettava, että turvapaikka-alan ammattilaisille, kuten haastattelijoille ja tulkeille, annetaan asianmukaista koulutusta – olemassa oleva koulutus mukaan lukien – erityisesti HLBTI-ihmisiin liittyvien kysymysten käsittelemiseksi.
   (iii) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä EASOn ja yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa varmistettava, että HLBTI-ihmisten oikeudellista ja sosiaalista tilannetta alkuperämaissa dokumentoidaan järjestelmällisesti ja että mainitut tiedot asetetaan turvapaikkahakemuksia käsittelevien tahojen saataville osana alkuperämaata koskevia tietoja.
  L. Laajentuminen ja ulkoinen toiminta
   (i) Komission olisi jatkossakin valvottava seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä liittymisneuvotteluja käyvissä maissa.
   (ii) Komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan ja jäsenvaltioiden olisi järjestelmällisesti hyödynnettävä neuvoston suuntaviivoja edistääkseen ja suojatakseen HLBTI-ihmisten mahdollisuutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja noudatettava yhteistä linjaa vastattaessa näiden oikeuksien loukkauksiin.
   (iii) Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi annettava EASOlle ja jäsenvaltioille EU:n edustustoilta saatuja tietoja HLBTI-ihmisten tilanteesta kolmansissa valtioissa;

5.  painottaa, että tässä kattavassa politiikassa on kunnioitettava Euroopan unionin, sen virastojen ja jäsenvaltioiden toimivaltaa;

6.  korostaa, että on tärkeää olla rajoittamatta sananvapautta ja vapautta ilmaista ajatusten monimuotoisuudesta kumpuavia käsityksiä tai mielipiteitä, kunhan ne eivät johda vihaan, väkivaltaan tai syrjintään;

o
o   o

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, kaikille tässä asiakirjassa mainituille virastoille sekä Euroopan neuvostolle.

(1)EUVL C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2)EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 54.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0500.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0090.
(5)Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kroatia, Luxemburg, Malta, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Tanska.
(6)Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kroatia, Malta, Portugali, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.
(7)EUVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8)EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9)EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10)EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11)EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12)EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13)EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14)EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.


Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano
PDF 129kWORD 56k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)(1),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta ”Ensimmäinen kertomus sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin soveltamisesta” (COM(2013)0139),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin soveltamisesta (COM(2013)0138),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä)(2),

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/27/EY kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista(3),

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta(4),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen(5) sekä sen jatkotoimista 30. maaliskuuta 2011 annetun komission vastauksen,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän tutkimuksen sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja voimaansaattamisesta(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0474/2013),

A.  katsoo, että kulutus on yksi keskeisimmistä unionin kasvua edistävistä tekijöistä ja että tämän vuoksi kuluttajilla on olennaisen tärkeä rooli unionin taloudessa;

B.  ottaa huomioon, että kuluttajien ja heidän oikeuksiensa suojeleminen on yksi unionin perusarvoista;

C.  toteaa, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi 2005/29/EY on unionin tärkein lainsäädännöllinen väline, jolla säädellään harhaanjohtavaa mainontaa ja muita sopimattomia menettelyjä yritysten ja kuluttajien välisissä liiketoimissa;

D.  toteaa, että niin sanotun sisämarkkinalausekkeen avulla direktiivillä pyritään varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso koko unionissa sekä parantamaan kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin samalla, kun taataan yrityksille tärkeä oikeusvarmuus sekä rajat ylittävän kaupan esteiden väheneminen;

E.  ottaa huomioon, että direktiivin 2005/29/EY soveltamisessa on ilmennyt huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä;

F.  ottaa huomioon, että väliaikaiset poikkeukset, joiden perusteella jäsenvaltioiden oli mahdollista jatkaa sellaisten direktiiviä rajoittavampien tai ohjailevampien kansallisten säännösten soveltamista, joilla pantiin täytäntöön muuhun unionin lainsäädäntöön sisältyviä yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa koskevia lausekkeita, raukesivat 12. kesäkuuta 2013;

G.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot voivat halutessaan vapaasti ulottaa direktiivin soveltamisen yritysten välisiin suhteisiin ja että tähän mennessä ainoastaan neljä jäsenvaltiota on tehnyt näin;

H.  ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut ehdottavansa lähiaikoina harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY tarkistamista, jossa keskityttäisiin yritysten välisiin suhteisiin;

I.  ottaa huomioon, että digitaalitalouden kehittyminen ja kaikki siihen liittyvät teknologiset sovellukset ovat mullistaneet ostotottumukset ja yritysten tavan mainostaa ja myydä tavaroita ja palveluja;

J.  ottaa huomioon, että jotkin yritykset ja varsinkaan kaikkein pienimmät yritykset eivät vielä ole riittävän tietoisia kuluttajien EU:ssa nauttimista oikeuksista ja että tämä pätee myös moniin kuluttajiin;

K.  katsoo, että kuluttajajärjestöjen asemaa on tarpeen vahvistaa ja että niille on suotava mahdollisuus parantaa valmiuksiaan;

1.  korostaa direktiivillä käyttöön otettujen säännösten vaikuttavuutta sekä niiden merkitystä, kun pyritään lisäämään kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien luottamusta liiketoimiin (erityisesti rajatylittäviin liiketoimiin) sisämarkkinoilla, takaamaan yrityksille parempi oikeusvarmuus ja parantamaan kuluttajasuojaa EU:ssa; muistuttaa, että direktiivin kirjava soveltaminen uhkaa heikentää sen vaikutusta;

2.  pitää valitettavana, että huolimatta direktiivin 2006/114/EY säännöksistä, joilla pyritään torjumaan harhaanjohtavia menettelyjä mainonnan alalla yritysten välisissä suhteissa, joitakin näistä menettelyistä esiintyy edelleen, etenkin yrityshakemistoja koskevia huijauksia; panee merkille komission aikeen ehdottaa lähiaikoina direktiivin 2006/114/EY muuttamista, jossa keskityttäisiin yritysten välisiin suhteisiin, jotta harhaanjohtavia menettelyjä voitaisiin torjua tehokkaammin; ehdottaa, että komissio voisi pohtia sellaisia kaupallisia menettelyjä, joita pidetään sopimattomina kaikissa olosuhteissa yritysten välisissä suhteissa, koskevan kohdennetun mustan listan hyödyllisyyttä direktiiviä 2006/114/EY varten samaan tapaan kuin on jo tehty direktiiviä 2005/29/EY varten; ei pidä kuitenkaan tarkoituksenmukaisena, että elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä suhteita koskevan direktiivin 2005/29/EY soveltamisalaa laajennettaisiin tällä hetkellä koskemaan yritysten välisiä sopimattomia kaupallisia menettelyjä;

3.  kehottaa komissiota selventämään direktiivien 2005/29/EY ja 2006/114/EY suhdetta, jotta voidaan varmistaa EU:n kaikkien talouden toimijoiden ja erityisesti kuluttajien ja pk-yritysten korkeatasoinen suojelu epärehellisiltä ja sopimattomilta menettelyiltä ja vahvistaa näin luottamusta sisämarkkinoihin;

4.  katsoo, että rahoituspalvelujen ja kiinteän omaisuuden aloille suodut poikkeukset ovat perusteltuja ja että ne on tarpeen säilyttää;

5.  katsoo, että liitteessä I olevan mustan listan laajentaminen ei olisi tässä vaiheessa aiheellista; kehottaa kuitenkin komissiota laatimaan listan menettelyistä, jotka kansalliset viranomaiset ovat todenneet sopimattomiksi direktiivin yleisten periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan arvioida, onko tarpeen laajentaa listaa tulevaisuudessa;

6.  panee merkille, että joissakin kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten suhteiden muodoissa kuluttajat saattavan joutua sopimattomien kaupallisten menettelyjen uhreiksi, esimerkiksi myydessään jonkin tuotteen eteenpäin elinkeinonharjoittajalle; kehottaa komissiota tutkimaan tämäntyyppisiä ongelmia ja laatimaan tarvittaessa kohdennettuja ja käytännöllisiä korjauskeinoja, joita saattaisivat olla esimerkiksi sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY säännösten joustavammat tulkinnat ja jotka voitaisiin selittää komission direktiivin soveltamisesta laatimissa ohjeissa;

7.  muistuttaa, että 12. kesäkuuta 2013 lähtien jäsenvaltiot eivät ole enää voineet pitää voimassa säännöksiä, jotka oli siihen asti säilytetty väliaikaisten poikkeusten perusteella; kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita saattamaan toimintansa mahdollisimman pian direktiivin säännösten mukaiseksi; kehottaa komissiota myös tutkimaan, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä erityisesti kansallisia kieltoja, jotka eivät sisälly direktiivin liitteeseen I, koskevilta osin ja laatimaan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluessa uuden kattavan kertomuksen sen soveltamisesta ja sisällyttämään kertomukseen analyysin siitä, onko yhteisön kuluttajansuojalainsäädäntöä tarpeen yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa lisää, sekä ehdottamaan tarvittaessa yhteisön tasolla toteutettavia toimenpiteitä korkeatasoisen kuluttajansuojan säilyttämiseksi;

8.  pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti ja panevat sen täytäntöön asianmukaisesti, jotta eliminoidaan rajojen yli toimivien yritysten oikeudelliset ja operatiiviset epävarmuustekijät; panee huolestuneena merkille, että komissio on joutunut vuosina 2011–2012 turvautumaan EU Pilot -hankkeen konsultointijärjestelmään useiden jäsenvaltioiden kohdalla, koska nämä eivät olleet panneet direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan täytäntöönpanoa kansallisella tasolla kaikilla niiden käytettävissä olevilla keinoilla ja erityisesti riittävillä resursseilla; korostaa, että on olennaisen tärkeää vahvistaa direktiivin täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä, ja korostaa niin ikään, että on tärkeää kehittää jäsenneltyä vuoropuhelua täytäntöönpanoviranomaisten ja muiden sidosryhmien, erityisesti kuluttajajärjestöjen, välillä;

9.  toteaa, että siitä lähtien, kun direktiivin täytäntöönpanon aikaraja meni umpeen vuonna 2007, on ilmennyt useita tapauksia, joissa jäsenvaltiot eivät ole panneet asianmukaisesti täytäntöön tai soveltaneet keskeisiä säännöksiä ja varsinkaan mustaa listaa kielletyistä, harhaanjohtavista ja aggressiivisista kaupallisista menettelyistä; kehottaa komissiota näin ollen seuraamaan edelleen tarkasti direktiivin soveltamista ja tarvittaessa nostamaan kanteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka rikkovat direktiiviä, laiminlyövät sen täytäntöönpanon tai eivät sovella sitä asianmukaisesti; kehottaa erityisesti komissiota pikaisesti selvittämään vuonna 2011 aloitettuja kuulemisia koskevat vielä avoimet kysymykset joko päättämällä rikkomusmenettelyt tai viemällä ne tuomioistuimeen;

10.  tukee komission pyrkimystä laatia luettelo indikaattoreista, joilla voitaisiin arvioida tämän direktiivin täytäntöönpanomekanismien tehokkuutta jäsenvaltioissa;

11.  pitää myönteisenä sitä, että siitä lähtien, kun direktiivi saatettiin osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, rajatylittävät hankinnat ovat lisääntyneet; muistuttaa kuitenkin, että komission ja kansallisten viranomaisten välinen tehostettu yhteistyö ja koordinointi ovat olennaisen tärkeitä täytäntöönpanokäytäntöjen lähentämiseksi sekä nopean ja tehokkaan reagoinnin mahdollistamiseksi; katsoo, että on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota verkossa tehtävien rajatylittävien hankintojen käsittelyyn erityisesti silloin, kun hintavertailusivustot eivät ilmoita selkeästi sivustoa hallinnoivan elinkeinonharjoittajan henkilöllisyyttä;

12.  pitää tärkeänä direktiivin soveltamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön tehostamista, jotta jäsenvaltiot soveltaisivat sitä täysimääräisesti ja panisivat sen asianmukaisesti täytäntöön; kannustaa tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan perusteellisen selvityksen kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen soveltamisalasta, vaikuttavuudesta ja toimintamekanismeista, kuten se on sitoutunut tekemään vuoden 2014 loppuun mennessä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission äskettäin avaamaa julkista kuulemista kyseisen asetuksen tarkistamisesta sekä sitä, että kuuleminen on saatavilla kaikilla EU:n kielillä; kehottaa asianomaisia sidosryhmiä osallistumaan kyseiseen kuulemiseen;

13.  korostaa, että kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen puitteissa toteutetut tehoiskut ovat tärkeitä, ja kehottaa komissiota kehittämään ja tehostamaan niitä sekä laajentamaan niiden soveltamisalaa; kehottaa komissiota yhdistämään kerätyt tiedot ja luettelon komission ja jäsenvaltioiden tehoiskujen jälkeen toteuttamista toimista ja julkaisemaan havaintonsa ottaen kuitenkin huomioon tarpeen varmistaa joidenkin sellaisten arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus, joita käytetään oikeusmenettelyissä kansallisella tasolla; kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille havainnoistaan ja ehdottamaan tarvittaessa lisätoimenpiteitä sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi;

14.  katsoo, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa olisi tehostettava heikossa asemassa olevien kuluttajien tapauksessa;

15.  on huolestunut tiettyjen talouden toimijoiden välisistä eturistiriidoista sekä siitä harhaanjohtavasta tavasta, jolla ne käyttävät asiakasarviointivälineitä ja hintavertailusivustoja; pitää tältä osin myönteisenä komission päätöstä selvittää keinoja, joilla voidaan selventää kuluttajille tällaisilla foorumeilla esitettyjä tietoja;

16.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin asianmukaisen soveltamisen erityisesti niiltä osin, jotka liittyvät harhaanjohtavaan internet-piilomainontaan, jota esiintyy sosiaalisissa verkostoissa, foorumeilla ja blogeissa esitettyjen kommenttien muodossa, jotka näyttävät siltä kuin ne tulisivat kuluttajilta itseltään, vaikka ne todellisuudessa ovat talouden toimijoiden suoraan tai epäsuorasti tuottamia tai rahoittamia luonteeltaan kaupallisia viestejä tai mainoksia; korostaa tällaisten käytäntöjen vahingollisia vaikutuksia kuluttajien luottamukseen ja kilpailusääntöihin; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen tällaisten käytäntöjen kehittämisen pidemmälle esimerkiksi käynnistämällä tiedotuskampanjoita, joilla kuluttajia varoitettaisiin tällaisista piilomainonnan muodoista, tai edistämällä sellaisten foorumien tarkkailijoiden/valvojien, jotka on koulutettu tunnistamaan piilomainontaan liittyvät riskit, tehtävän perustamista;

17.  painottaa, että verkkomainonnan nopean lisääntymisen vuoksi on luotava heikossa asemassa olevien väestöryhmien, erityisesti alaikäisten, suojelua ja mainonnan kohteeksi joutumista koskevia asianmukaisia valvontamekanismeja;

18.  pitää valitettavana, että vaikka lentoliikenteen hinnoittelusta on olemassa unionin säädöksiä ja vaikka kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen puitteissa toteutettiin vuonna 2007 tehoisku, joka kohdistui lentolippuja myyviin internetsivustoihin, kuluttajat ovat edelleen lukuisten harhaanjohtavien menettelyjen uhreja tällä alalla esimerkiksi siten, että väistämättömiä kuluja, kuten luotto- ja pankkikorttien käyttömaksuja, jätetään pois hinnasta internetissä tehtävien varausten yhteydessä; on huolestunut siitä, että lippujen online-myyntiä harjoittavien sivustojen käyttäjät esittävät yhä enemmän valituksia jouduttuaan niin kutsutun IP-seurannan uhreiksi, jonka avulla internetin käyttäjän sivustokäynnit saman IP-osoitteen kautta rekisteröidään ja sen jälkeen jonkin tuotteen hintaa nostetaan keinotekoisesti useiden samankaltaisten hakujen osoittaman kiinnostuksen perusteella; kehottaa komissiota tutkimaan, miten yleistä tällainen vilpilliseen kilpailuun johtava menettely ja käyttäjien henkilötietojen väärinkäyttö on, ja tarvittaessa ehdottamaan säädöksiä kuluttajien etujen suojelemiseksi;

19.  katsoo, että direktiivin noudattamatta jättämisestä asetettavat seuraamukset eivät saisi koskaan olla pienempiä kuin hyöty, joka saadaan sopimattomaksi tai harhaanjohtavaksi katsotusta menettelystä; muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että direktiivissä säädetään, että seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia; pyytää komissiota kokoamaan yhteen ja analysoimaan tietoja seuraamuksista, joita jäsenvaltiot ovat asettaneet, sekä täytäntöönpanojärjestelmien tehokkuudesta ottaen erityisesti huomioon täytäntöönpanomenettelyjen monimutkaisuuden ja pitkäkestoisuuden; kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille näiden analyysien tulokset;

20.  pitää myönteisinä komission toimia jäsenvaltioiden auttamiseksi direktiivin saattamisessa osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä sekä direktiivin soveltamisessa;

21.  pitää myönteisenä sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin liittyviä kansallisia lainsäädäntöjä ja oikeuskäytäntöä koskevaa tietokantaa, jonka komissio on kehittänyt, ja toteaa, että se on hyödyllinen keino lisätä kuluttajien käyttöön tarkoitettua tietoa; pitää valitettavana, että tietokanta on käytettävissä vain englanninkielisenä; pyytää komissiota lisäämään asteittain niiden kielten määrää, joilla tietokanta on käytettävissä, ja parantamaan sen näkyvyyttä etenkin talouden toimijoiden keskuudessa; kehottaa komissiota harkitsemaan myös lisävälineitä pk-yritysten tietoisuuden lisäämiseksi sopimattomista kaupallisista menettelyistä;

22.  korostaa komission direktiivin soveltamisesta laatimien ohjeiden merkitystä; pitää myönteisenä komission aikomusta tarkistaa ohjeita vuoteen 2014 mennessä; kehottaa komissiota noudattamaan avoimuutta ja konsultoimaan sidosryhmiä laajalti prosessin eri vaiheissa; kehottaa komissiota jatkamaan säännöllisesti tämän asiakirjan päivittämistä ja selkiyttämistä tulevaisuudessa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan soveltamisohjeet mahdollisimman pitkälti huomioon ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä niiden noudattamisesta; kehottaa komissiota laatimaan arvioinnin kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien direktiivin säännösten täytäntöönpanossa toistuvasti kohtaamista tulkinta- ja täytäntöönpano-ongelmista sen arvioimiseksi, mitä soveltamisohjeiden osia on tarpeen parantaa;

23.  korostaa, että direktiivissä vahvistettu mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden periaate merkitsee sitä, ettei kansalliseen lainsäädäntöön voi sisältyä kyseisen direktiivin säännöksiä tiukempia vaatimuksia; korostaa, että tuomioistuin on tulkinnut kyseisen periaatteen edellyttävän, että yhdistelmämyynti ja muut myynninedistämistoimet, joita tuomioistuin pitää sopimattomina kaupallisina menettelyinä ja jotka eivät sisälly liitteen I mustaan listaan, voidaan kieltää vain tapauskohtaisesti; korostaa, että oikeusvarmuuden vuoksi sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan varmistamiseksi komission olisi täsmennettävä direktiivin soveltamisohjeiden tarkistamisen yhteydessä, missä tapauksissa tarkalleen ottaen yhdistelmämyynti ja muut myynninedistämistoimet olisi katsottava laittomiksi; kehottaa komissiota myös harkitsemaan, olisiko tarpeen laatia yksinomaan myynninedistämistoimia koskeva uusi lainsäädäntöesitys;

24.  korostaa, että valheellisten ympäristöväitteiden käyttö on yhdenlainen sopimaton menettely, joka yleistyy; kehottaa komissiota syventämään soveltamisohjeiden näitä asioita koskevaa osaa, jotta talouden toimijat saisivat täsmällisempiä ohjeita direktiivin soveltamisesta; kehottaa komissiota myös pohtimaan, mitä aloitteita se voisi tehdä kuluttajien suojelemiseksi paremmin tällaisilta käytännöiltä;

25.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään yritysten tietoisuutta kuluttajien oikeuksista, jotta talouden toimijat kunnioittaisivat niitä paremmin;

26.  muistuttaa, että monet kuluttajat epäröivät pyytää hyvitystä, kun kyseessä on heidän mielestään pieni summa; korostaa tarvetta valistaa kuluttajia paremmin tuesta, jota sekä kuluttajajärjestöt että Euroopan kuluttajakeskusten verkosto voivat tarjota heille; korostaa kuluttajajärjestöjen merkitystä tietoisuuden edistämisessä nykyisistä sopimattomista kaupallisista menettelyistä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä sekä niiden roolia sopimattomien kaupallisten menettelyjen uhrien auttamisessa, minkä ansiosta kuluttajat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti; kehottaa kuluttajajärjestöjä toteuttamaan keskenään koordinoituja toimia kansallisella ja EU:n tasolla sekä kansallisten viranomaisten ja komission kanssa;

27.  korostaa, että kuluttajilla on oltava mahdollisuus käyttää tehokkaita, nopeita ja kohtuuhintaisia muutoksenhakukeinoja; pyytää tässä yhteydessä jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön vaihtoehtoisia ja tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä koskevan direktiivin verkkokauppaan liittyvissä riita-asioissa;

28.  korostaa kollektiivisten oikeussuojakeinojen merkitystä kuluttajien kannalta ja pitää myönteisinä komission äskettäin julkaisemaa suositusta C(2013)3539 ja tiedonantoa COM(2013)0401; katsoo, että kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevilla horisontaalisilla puitteilla vältettäisiin riski EU:n koordinoimattomista alakohtaisista aloitteista; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan komission suosituksia sellaisten horisontaalisten yhteisten periaatteiden käyttöönottamisesta, joiden täytäntöönpano jäsenvaltioissa auttaisi arvioimaan, tarvitaanko erityisesti rajatylittäviä tapauksia varten lisää toimenpiteitä mahdollinen lainsäädäntöaloite mukaan lukien; korostaa, ettei missään kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevissa erilaisissa lähestymistavoissa pidä antaa minkäänlaisia taloudellisia kannustimia perusteettomiin ryhmäkanteisiin ja että kaikkien kyseisten lähestymistapojen on sisällettävä asianmukaisia turvamekanismeja perusteettomien kanteiden välttämiseksi;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2)EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
(3)EYVL L 166, 11.6.1998, s. 51.
(4)EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(5)EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(6)IP/A/IMCO/NT/2008-16.


EU:n oikeusalan tulostaulu
PDF 191kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 EU:n oikeusalan tulostaulusta – siviili- ja hallinto-oikeus jäsenvaltioissa (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”EU:n oikeusalan tulostaulu – Tehokkaan oikeudenkäytön ja talouskasvun edistämisen väline” (COM(2013)0160),

–  ottaa huomioon oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevan Euroopan neuvoston pysyvän komitean (CEPEJ) puolivuosittain tekemät arviointiraportit Euroopan oikeusjärjestelmistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0442/2013),

A.  ottaa huomioon, että komissio on julkaissut EU:n oikeusalan tulostaulun, joka on ei‑velvoittava vertailuväline kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuuden arvioimiseksi ja jonka avulla pyritään määrittämään oikeusalan politiikkaa entistä paremmin; toteaa, että siinä keskitytään sellaisiin oikeusjärjestelmien parametreihin, jotka auttavat parantamaan yritys- ja investointi-ilmapiiriä unionissa;

B.  toteaa, että EU:n oikeusalan tulostaulun avulla verrataan kansallisia oikeusjärjestelmiä tiettyjen indikaattorien avulla mutta siinä ei aseteta kansallisia oikeusjärjestelmiä yleisesti paremmuusjärjestykseen;

C.  ottaa huomioon, että vuoden 2013 oikeusalan tulostaulu keskittyy yksinomaan siviili-, kauppa- ja hallinto-oikeuteen;

D.  toteaa, että ei-velvoittavan vertailun etuna on, että voidaan tunnistaa parannukset ja heikennykset ja pyrkiä vaihtamaan parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä puuttumatta kuitenkaan kansallisten oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien itsenäisyyteen;

1.  panee erittäin kiinnostuneena merkille EU:n oikeusalan tulostaulun; kehottaa komissiota jatkamaan niiden laatimista perussopimusten mukaisesti ja jäsenvaltioita kuullen sekä ottaen samalla huomioon tarpeen välttää tarpeetonta työn päällekkäisyyttä muiden elinten kanssa;

2.  tukee tavoitetta parhaiden käytäntöjen jakamisesta, jotta voidaan varmistaa tehokas ja riippumaton oikeusjärjestelmä, joka voi osaltaan edistää Euroopan talouskasvua ja parantaa kilpailukykyä; painottaa, että tehokas ja luotettava oikeusjärjestelmä kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaa ja investoimaan kansallisesti ja kansainvälisesti;

3.  panee merkille, että oikeudellinen vertailuanalyysi on tärkeää rajatylittävän keskinäisen luottamuksen, oikeudellisten instituutioiden toimivan yhteistyön sekä yhteisen oikeudellisen alueen ja eurooppalaisen oikeudellisen kulttuurin luomisen kannalta;

4.  katsoo, että kansallisten oikeusjärjestelmien ja erityisesti niiden aiemman tilanteen vertailun on aina perustuttava objektiivisiin kriteereihin ja objektiivisesti kerättyyn, vertailtuun ja analysoituun näyttöön; korostaa, että on tärkeää arvioida oikeusjärjestelmien toimintaa kokonaisuutena, erottamatta niitä jäsenvaltioiden sosiaalisesta, historiallisesta ja taloudellisesta tilanteesta tai perustuslaillisista perinteistä, joissa niiden juuret ovat; korostaa, että on tärkeää kohdella jäsenvaltioita tasapuolisesti ja siten varmistaa kaikkien jäsenvaltioiden yhtäläinen kohtelun niiden oikeusjärjestelmien arvioinnissa;

5.  pyytää komissiota keskustelemaan suunnitellusta menettelystä aikaisessa vaiheessa ja avoimesti myös jäsenvaltioiden kanssa;

6.  korostaa, että vertailuarvot on määriteltävä ennen kuin kerätään tiedot kansallisista oikeusjärjestelmistä, jotta voidaan saada aikaan yhteisymmärrys menetelmistä ja indikaattoreista;

7.  kiittää komissiota sen toimista mitattavien tietojen tarjoamiseksi; panee kuitenkin merkille, että eräitä tavoitteita, kuten oikeuden laatua ja puolueettomuutta, on erittäin vaikea mitata objektiivisesti;

8.  panee merkille, että oikeusjärjestelmän tehokkuutta ei voida mitata käyttämällä pelkästään tilastollisia parametreja, vaan huomioon olisi otettava myös rakenteelliset ominaispiirteet sekä jäsenvaltioiden erilaiset yhteiskunnalliset perinteet; kehottaa siksi komissiota tulevaisuudessa tietoja kerätessään ja vertailukohtia asettaessaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota kansallisten oikeusjärjestelmien välisiin eroihin;

9.  vaatii komissiota ottamaan yhtiöoikeuden alalla samalla tavoin huomioon sekä yksitasoisen että kaksitasoisen järjestelmän;

10.  kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan tarkasti vuoden 2013 oikeusalan tulostaulua ja arvioimaan, olisiko siitä tehtävä johtopäätöksiä siviili-, kauppa- ja hallinto‑oikeusjärjestelmien järjestämiseksi ja kehittämiseksi;

11.  kehottaa jäsenvaltioita keräämään merkitykselliset tiedot esimerkiksi oikeudenkäyntikuluista, sovittelutapauksista ja täytäntöönpanomenettelyistä; pitää valitettavana, että eräät jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet tietoja tietyistä oikeusalan tulostaulussa mainituista oikeusasioista; katsoo kuitenkin, että komission olisi pitänyt erottaa tapaukset, joissa tietoja ei ollut saatavissa, tapauksista, joissa indikaattorit eivät olleet relevantteja tai sovellettavissa yksittäisiin jäsenvaltioihin;

12.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansallisten oikeusjärjestelmien välistä keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä muun muassa yhteystuomarien verkostojen avulla;

13.  kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota tuomarien, tuomioistuinhenkilöstön ja muiden oikeusalan ammattilaisten koulutukseen erityisesti Eurooppa-oikeuden ja vertailevan oikeuden alalla; painottaa, että kielikoulutus on oleellinen osa oikeusalan opintoja;

14.  toteaa haluavansa saada tietoja rajatylittävistä oikeudenkäynneistä, jotka ovat usein monimutkaisempia kuin pelkät maansisäiset oikeudenkäynnit ja jotka osoittavat, että EU:n kansalaiset kohtaavat ongelmia käyttäessään EU:n sisämarkkinoista johtuvia oikeuksiaan erityisesti EU:n lainsäädäntöä sovellettaessa;

15.  korostaa, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu vähentää merkittävällä tavalla tuomioistuinjärjestelmien kuormaa ja säästää asianosaisten varoja;

16.  pyytää komissiota tarkastelemaan rajatylittäviä sovittelumenettelyjä seuraavassa tulostaulussa; kehottaa jäsenvaltioita aktiivisesti edistämään sovittelumenettelyjä ja ottamaan siinä yhteydessä erityisesti huomioon kaupalliset kysymykset ja perheisiin liittyvät kysymykset, joita säännellään EU:n tasolla (esimerkiksi Rooma III- ja Bryssel II‑yleissopimuksessa);

17.  korostaa, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja TVT-järjestelmien kehittämisessä; panee merkille, että uusien teknologioiden käytöllä voidaan tehokkaasti auttaa vähentämään oikeudenkäyntien kustannuksia ja nopeuttamaan niitä erityisesti käyttämällä tietokoneistettuja hakemuksia, asianhallintajärjestelmiä ja viestintävälineitä;

18.  panee merkille, että vähäiset ja riidattomat vaateet voidaan käsitellä nopeammin käyttämällä TVT-välineitä;

19.  korostaa oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevan Euroopan neuvoston pysyvän komitean (CEPEJ) roolia asiaankuuluvien tietojen keräämisessä ja esittämisessä sekä kansallisella että alueellisella tasolla; katsoo, että unionin toimielinten olisi pyrittävä toimimaan yhteistyössä CEPEJ:n kanssa, koska se tarjoaa erinomaisen pohjan parhaiden käytäntöjen vaihtamiselle; katsoo, että päällekkäisyyksiä on vältettävä;

20.  muistuttaa Euroopan oikeudellisen verkoston roolista siviili- ja kauppa-asioissa sekä Euroopan oikeusportaalin roolista, sillä ne helpottavat unionin kansalaisten tiedonsaantia unionin ja jäsenvaltioiden siviili- ja kauppaoikeudesta;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.


Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset
PDF 155kWORD 73k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174, 175, 176, 177, 178 ja 191 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen pöytäkirjan N:o 26,

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin ‑tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013(2),

–  ottaa huomioon koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1300/2013(3),

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1298/2013(4),

–  ottaa huomioon erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013(5).

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta yhtymien perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1302/2013(6),

–  ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY(7),

–  ottaa huomioon yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle(8),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta 22. heinäkuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 734/2013(9),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä”(10),

–  ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Älykkäät verkot: innovoinnista käyttöönottoon” (COM(2011)0202),

–  ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY(11),

–  ottaa huomioon energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU(12),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050” (COM(2011)0112),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Energian sisämarkkinat toimiviksi” (COM(2012)0663),

–  ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan energiamarkkinoilla” (COM(2012)0271),

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 julkaistun komission vihreän kirjan ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169),

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Mikrotuotanto – pienimuotoinen sähkön- ja lämmöntuotanto”(13),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa(14),

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpanosta ja vaikutuksesta(15),

–  ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2008 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Regions 2020: An assessment of future challenges for EU Regions’ (SEC(2008)2868),

–  ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Aluepolitiikan panos Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa” (COM(2010)0553),

–  ottaa huomioon tausta-asiakirjan, joka sisältää ehdotuksen komission asetukseksi (EU) N:o .../.., annettu XXX, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7-0019/2014),

A.  katsoo, että monet esimerkit parhaista käytännöistä, esimerkiksi Burgenlandin alue, ”MaRes-hanke (Makaronesian tutkimusstrategia) ja Green Islands -hanke, Energy Valley Alankomaissa, Regenerative Model Region Harz Saksassa, Hostětín Tšekin tasavallassa, Orkneyn uusiutuvan energian mikrotuotantoa koskeva hanke Skotlannissa sekä komission Concerto-aloitteessa pilottihankkeita toteuttavat kaupungit ja yhteisöt tai energian tehokasta käyttöä ja hajautettua energiantuotantoa koskeva CO-POWER-aloite, osoittavat, että paikallisista yhteisöistä ja kansalaisista voi tulla ”tuottajakuluttajia”, jotka tuottavat energiaa omaan tarpeeseensa, myyvät energiaa myös verkkoon ja hyödyntävät net metering -menettelyä (tuotettu ylijäämä vähennetään sähkölaskusta), toimivat virtuaalisissa voimalaitoksissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa, saavuttavat suurimman hyödyn ottamalla kaikki toimijat mukaan alueellisten toimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, edistävät aktiivista osallistumista ja tietojenvaihtoa sekä kehittävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon sisällytetään muita energiaan liittyviä aloja, kuten liikenne ja asuminen, ja jossa hyödynnetään älykkäitä rahoitustukijärjestelmiä ja luodaan uusia työpaikkoja;

B.  muistuttaa hyväksyneensä mietintöjä, jotka koskevat EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolia Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa ja osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja vaikutusta;

C.  ottaa huomioon, että älykkäiden energiajärjestelmien käytön yhteydessä kerätyt henkilötiedot ovat erittäin arkaluonteisia, koska niitä voidaan käyttää kuluttajakäyttäytymistä koskevien tietojen saamiseen, ja siksi kyseisille tiedoille on varmistettava erityinen suoja;

Uusia mahdollisuuksia alueelliselle taloudelle

1.  panee tyytyväisenä merkille, että energian tuotantoa ja kulutusta koskeva ajattelutapa on muuttunut ja alueet ovat siirtyneet jäykästä, peruskuormalogiikkaan perustuvasta perinteisestä mallista vaihtelevaan ja hajautettuun paikallistuotantoon, jossa pienimuotoisen uusiutuvan energian osuus on suuri, tuotanto on joustavaa ja kysynnän mukaista ja varastointi jakautuu laajalle alueelle; katsoo, että kestävän kehityksen säilyttämiseksi ja tulevaisuuden kysynnän vaatimuksiin vastaamiseksi on edistettävä uusia energiantuotannon ja -kulutuksen malleja, jotka perustuvat hajautettuun paikallistuotantoon; korostaa, että ajattelutavan muuttamiseen tarvitaan älykäs verkko, jonka täytäntöönpano olisi sisällytettävä monialaisen ja kattavan lähestymistavan mukaisesti alueelliseen kehitykseen, jotta alueet saavat siitä parhaimman mahdollisen hyödyn ja parhaat mahdolliset markkinamahdollisuudet ja jotta voidaan saavuttaa kestävyyttä, kasvua ja innovointia koskevat tavoitteet;

2.  palauttaa mieliin, että monilla EU:n alueilla on laadittu unionin nykyisen kehyksen puitteissa hankkeita, joilla edistetään toisaalta tiettyjen alojen välisiä synergioita ja toisaalta energiankäytön kestävyyttä ja uusiutuvia energialähteitä ja joilla julkiset ja yksityiset kumppanit pyrkivät yhteistyössä selvittämään alueen energia-alan kasvumahdollisuuksia ottamalla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI‑rahastot) varat käyttöön aikaisessa vaiheessa, kohdentamalla kumppanuudet alueelliselle, paikalliselle, kansalliselle ja EU:n tasolle sekä hajauttamalla täytäntöönpanostrategian tehokkaasti käytettävissä olevien paikallisten energiaresurssien hyödyntämiseksi;

3.  korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia etuja, sillä niiden ansiosta voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä, lisätä uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon osuutta, varmistaa toimitusvarmuus kotitalouksille, luoda edellytykset sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, auttaa kuluttajia muuttamaan kulutuskäyttäytymistään niin, että he hyötyvät edullisimmista hinnoista ja säästävät samalla energiaa parantamalla siten energiatehokkuutta, sekä säästää sähköä ja alentaa sähköverkkoihin tehtäviä kalliita investointeja käyttämällä energiaa tuotantohuippujen ulkopuolella sekä vauhdittaa EU:n teknologista innovointia ja kehittämistä; painottaa, että kansalaisten on osallistuttava kaikkiin vaiheisiin, myös sellaisen kehittyneen mittausjärjestelmän käyttöönottoon, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonkulun, sekä jakeluverkonhaltijoiden ja älyverkkoteknologian toimittajien suunnittelemiin toimiin; huomauttaa myös, että älykkäiden verkkojen käyttö vähentää merkittävästi energian siirtoon ja jakeluun liittyvää energiahäviötä; painottaa, että automaattista verkon uudelleenkonfigurointia voidaan käyttää häiriöiden estämiseksi tai korjaamiseksi sen itse korjautuvan saannon ansiosta; panee kuitenkin merkille, että monilla alueilla kansallisissa tukijärjestelmissä ei aseteta etusijalle tehokkaimpia keinoja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien teknologioiden hyödyntämiseksi kotitalouksissa;

4.  korostaa tässä yhteydessä mahdollisuutta tehdä energiaverkkoon maantieteellisiä (tai alueellisia) muutoksia ja edistää älykkäitä verkkoja epäsuotuisilla alueilla, muun muassa syrjäisimmillä alueilla sekä reuna- ja saarialueilla, jotka voivat kehittyä energiankuluttajista energiantuottajiksi ja saada tällä tavoin merkittäviä taloudellisia kilpailuetuja, samalla kun turvataan energian toimitusvarmuus sekä älykkäiden verkkojen käyttöönotto ja käyttö; panee merkille, että erityisesti älykkäiden verkkojen käyttöönotto ja toiminta tarjoavat mahdollisuuksia näille alueille, jotka voivat laskea energiakustannuksiaan;

5.  huomauttaa, että verkkoinfrastruktuuri, verkon hallinnointi ja markkinasäännöt on mukautettu fossiilisia polttoaineita käyttävien ja ydinvoimaloiden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin ja että tämä on kilpailuhaitta uusiutuvien energialähteiden kaltaisille uusille teknologioille;

6.  kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia investoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paikallisiin älykkäisiin verkkoihin harkiten perusteellisesti investointien lisäämistä käyttämällä ERI-rahastoja ja yksityisiä investointeja kannustavia rahoitusvälineitä sekä ottamaan huomioon kunkin alueen ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset tarpeet ja erityisominaisuudet, koska kaikille alueille soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; kehottaa toimimaan paikallisella ja alueellisella tasolla joustavasti sellaisten esteiden vähentämiseksi, jotka vaikeuttavat energiantuotantoa ja ‑varastointia myös yli rajojen koskevien toimenpiteiden ja energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, sekä työskentelemään yhdessä muiden alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan alan sekä liikennealan, kanssa; korostaa tässä yhteydessä, että pumppausvarastointi yhdistettynä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen on tärkeää;

7.  painottaa, että älykkäiden verkkojen käyttöönotto edellyttää vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä; kehottaa komissiota ehdottamaan vuodelle 2030 kunnianhimoisia strategioita, toimintapolitiikkoja ja tavoitteita, jotka koskevat energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä sekä kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille ja alaan liittyville teollisuudenaloille tarjotaan varmuus tulevasta ja edistetään älykästä energiajärjestelmää;

8.  palauttaa mieliin, että useimmissa energia-alan etenemissuunnitelman 2050 skenaarioissa uusiutuvan energian hajautetun tuotannon asianmukainen integrointi ei onnistu, ellei kehitetä paikallisia ja alueellisia älykkäitä sähkönjakeluverkkoja erityisesti sen vuoksi, että niillä luodaan tieto- ja virtalähdeyhteyksiä paikallisten sosioekonomisten kehitysalueiden välillä, mikä mahdollistaa joustavan hallinnoinnin ja tarvittavan tuen vaihteleville energialähteille; kehottaa siksi korostamaan enemmän jakeluverkkojen merkitystä; korostaa kuitenkin, että älykkäiden verkkojen kehittäminen edellyttää tehokasta energiansiirtoa tuotantopaikalta lopulliseen käyttöpaikkaan; toteaa lisäksi, että älykkäiden verkkojen tarjoama lisäarvo kasvaa edelleen, koska niillä luodaan paljon laajemmin yhteyksiä esimerkiksi kansallisessa tai jopa EU:n mittakaavassa, ja että sähkön kysynnän ohjaaminen tässä mittakaavassa tarjoaa laajemmin mahdollisuuksia käyttää kulutuksen vähentymisen tarjoamaa kysyntäjoustoa (tai hyödyntää kulutuslähteitä), kun paikallinen tuotanto on liian alhainen (tai kun sitä on liikaa);

9.  vaatii EU:n sisämarkkinoita koskeviin asetuksiin ja direktiiveihin joustavampaa lähestymistapaa, jotta vähennetään esteitä aluekohtaisilta ratkaisuilta, jotka koskevat energian tuotantoon, toimitukseen ja varastointiin sekä energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä ja niiden yhdistelmiä, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimukset ja valtioiden rajat ylittävät hankkeet mukaan luettuina;

Älykkäät energiajärjestelmät

10.  korostaa, että älykkäiden verkkojen onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi on kehitettävä alueille ja paikallisyhteisöille suunnattuja älykkäitä energiajärjestelmiä koskeva strategia, jossa älykkäät verkot liitetään osaksi alueellista energiajärjestelmää, uusiutuville energialähteille varataan merkittävä osuus ja tuotantokapasiteettia hajautetaan ja joka kattaa kysynnänhallinnan, energiatehokkuustoimenpiteitä, energiasäästöjen lisäämisen, älykkäitä varastointiratkaisuja, liikennealan (sähköisen liikenteen) sekä vaihdon lisäämisen naapuriverkkojen kanssa;

11.  panee merkille, että älykkäät mittarit mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän, mikä mahdollistaa tarkan laskutuksen kuluttajille ja lisää kysyntäpuolen osallistumista, kun kuluttajat mukauttavat kulutustottumuksiaan energiantuotannon huippujen ja aallonpohjien mukaan; korostaa, että kansalaisten olisi saatava täysi hyöty älykkäästä energiajärjestelmästä ja että kansalaisten omistajuus lisää tehokasta käyttäytymistä ja siten yleisesti suurempaa energiansäästöä avointen käytäntöjen kautta; korostaa, että paikallisten, alueellisten tai kansallisten viranomaisten palveluntarjoajina jakeluverkonhaltijat ovat vastuussa tämän yleishyödyllisen palvelun saatavuuden takaamisesta kaikille varmistamalla verkkoturvallisuus ja verkon vakaus;painottaa, että kaikilla kansalaisilla olisi oltava suora pääsy kulutusta ja tuotantoa koskeviin tietoihin, jotta voidaan varmistaa älykkään verkon tehokas, turvallinen ja varma toiminta; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että sähköiset laitteet (muun muassa varsinkin pesukoneet, astianpesukoneet, lämpöpumput ja lämpöakut) pystyvät toimimaan yhdessä älymittarien kanssa siten, että kuluttajille tarjotaan kaikkein edullisimpia hintoja;

12.  kehottaa komissiota ja sen älykkäitä verkkoja käsittelevää erityisryhmää saattamaan ajan tasalle tällä hetkellä käytössä olevan älykkäiden verkkojen määritelmän ja laajentamaan sitä niin, että älykäs energiajärjestelmä sisällytetään siihen; kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia hallinnoimaan energiankulutusta ja kuormituksen purkua ja työskentelemään älykkääseen energiajärjestelmään perustuvien alueellisten strategioiden hyväksymiseksi;

13.  tähdentää, että älykkäiden verkkojen taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi alueiden on yhdistettävä toisiinsa suorat ja välilliset hyödyt sekä liitettävä energia-ala useisiin muihin aloihin, erityisesti asumiseen ja liikenteeseen, mutta myös ympäristöalaan, kaupunkisuunnitteluun, sosiaaliseen osallisuuteen, jätehuoltoon ja rakennusalaan, jotta saavutetaan energiansäästötavoitteet ja samalla mahdollisimman mittava taloudellinen hyöty ja tasapainotetaan alueen energian tarjontaa ja kysyntää;

14.  kehottaa kannustamaan innovaatiota ja lisäämään investointeja tieto- ja viestintätekniikan alalla ja vastaamaan näin älyteknologian tärkeimpiin haasteisiin, joihin kuuluu teknologian yhteentoimivuus nykyisen verkon kanssa, sekä sääntelyyn liittyviin haasteisiin; kehottaa komissiota sekä kansallisia ja alueellisia toimijoita luomaan myönteiset sääntely- ja investointikehykset yhteentoimivien tieto- ja viestintätekniikkaratkaisujen kehittämiseksi;

Myönteiset vaikutukset paikalliseen työllisyyteen

15.  kannustaa kaikkia alue- ja paikallisviranomaisia tarkastelemaan älykkäiden energiajärjestelmien hyötyjä ja investoimaan näihin järjestelmiin mahdollisina paikallisten vihreiden ja kestävien työpaikkojen luojina; korostaa, että rakennusteollisuus on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy työpaikkoja paitsi älykkäisiin energiaverkkoihin tehtävien suorien investointien ansiosta myös EU:n teknologiakehityksen, innovoinnin ja pienten ja keskikokoisten yritysten (pk-yritysten) kilpailukyvyn sekä energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin tehtävien investointien ansiosta esimerkiksi asuntotuotannon alalla sekä mukauttamalla rakennusteollisuus uusiin teknisiin sovelluksiin energiatehokkaiden asuntojen rakentamista varten;

16.  korostaa, että älykkäiden verkkojen käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa kilpailukykyä ja pääasiassa pk-yrityksistä koostuvan EU:n sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alan teknologiantarjoajien maailmanlaajuista teknologiajohtajuutta;

17.  kehottaa kaikkia alueita tarkastelemaan investoimista näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan ammattitaitoon ja koulutukseen ja ottamaan huomioon, että merkittävä määrä uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka toimittavat älykkäitä laitteita, infrastruktuureja ja palveluja esimerkiksi uusia laitoksia varten, ja myös välttämään erikoistuneen työvoiman puute ja mahdollistamaan sopeutuminen uusiin tarpeisiin, jotka johtuvat uusien ammattien syntymisestä asianomaisille aloille; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita tukemaan uusiutuvien energiamuotojen alalla akateemisen ja ammatillisen tason koulutusaloitteita, joita voisivat olla ympäristötekniikan koulutusohjelmat ja uusien oppisopimusten kehittäminen esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmien asentajille; korostaa, että alueet, jotka toteuttavat onnistuneesti älykkään energiajärjestelmän, voivat houkutella uusia työpaikkoja alueelle perustamalla tähän alaan erikoistuneita teknillisiä korkeakouluja ja tarjoamalla niissä alan erikoiskoulutusta; kehottaa alueita tekemään yhteistyötä älykkään erikoistumisen alalla ja suhtautuu myönteisesti ohjelmiin, joissa tietämystä jaetaan alueiden välillä ja rajojen ylitse; kiinnittää huomiota aloitteisiin, joihin Euroopan teknologiainstituutti pyrkii osaamis- ja innovaatioyhteisön InnoEnergy välityksellä ja jotka koskevat älykkäiden verkkojen tutkimusta ja kehittämistä ja ammattilaisten kouluttamista tällä alalla; kiinnittää myös huomiota uusiin mahdollisuuksiin alueellisten innovaatiojärjestelyiden luomiseksi;

18.  korostaa, että älykkäisiin energiajärjestelmiin tehtävät julkiset investoinnit, muun muassa ERI-rahastojen kautta tehtävät investoinnit, voivat edistää mahdollisuuksia luoda paikallisia kestäviä työpaikkoja, luoda synergia- ja kerrannaisvaikutuksia työllisyyteen sekä tarjota pitkän aikavälin paikallista hyötyä alueille talouden, yhteiskunnan ja ympäristön aloilla, ja lisäksi niitä voidaan käyttää välineenä vastattaessa taloudellisiin haasteisiin erityisesti kriisistä kärsivien maiden alueilla;

Kansalaisten rooli

19.  painottaa, että älykkään energiajärjestelmän menestys, joka käy ilmi parhaita käytäntöjä ja esimerkkitapauksia koskevista tutkimuksista, perustuu usein paikalliseen omistukseen, jossa omistajia ovat yksittäiset kansalaiset, osuuskunnat, paikallisyhteisöt tai edellä mainitut toimijat yhdessä; toteaa, että tämäntyyppinen omistus lisää investointien hyväksymistä kaikilla älykkäiden energiajärjestelmien osa-alueilla; korostaa, että kansalaisille on annettava laadukkaampia tietoja ja kannustimia, kuten dynaamisia hinnoittelumekanismeja ja asianmukaisia tieto- ja viestintätekniikan välineitä, jotta he voivat osallistua älykkäiden energiainfrastruktuurien, tuotannon sekä energia- ja sähköverkon suunnittelun ja energian jakelun kaikkiin vaiheisiin;

20.  korostaa, että älykkäiden verkkojen teknisen luonteen vuoksi on tärkeää tiedottaa käyttäjille ja lisätä heidän tietoisuuttaan, jotta heistä tulee asiantuntevia tuottajakuluttajia, jotka ovat tietoisia näiden verkkojen tarjoamista mahdollisuuksista ja erityisesti niiden yhteydestä älykkäisiin mittareihin; korostaa, että on tärkeää lisätä nuorten tietoisuutta keskiasteen ja ammattikoulutuksen alan oppilaisiin suunnatuilla opetusohjelmilla;

21.  kehottaa komissiota poistamaan paikallisen omistuksen esteet sekä sääntelyyn liittyvät ja lainsäädännölliset haasteet voimassa olevasta EU:n lainsäädännöstä ja erityisesti valtiontukisäännöistä; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan paikallisia energiansyöttömahdollisuuksia ja paikallisen energian jakamista, eikä ainoastaan kaksisuuntaisesti verkon ja loppukuluttajan välillä vaan myös yli rajojen ja loppukuluttajina olevien eri yksiköiden välillä, ja kannustamaan tällä tavoin energiantuotannon paikallista omistusta ja paikallisesti tuotetun energian jakamista;

22.  painottaa, että älykkäiden energiajärjestelmien täytäntöönpano muuttaa merkittävästi yksityistä ja julkista sektoria, sillä sähkön toimitus yhdistetään tietojen keruuseen ja välitetään tosiaikaisesti; vaatii sen vuoksi kaikille tasoille avoimia menettelyjä, joissa ovat osallisina kaikki toimijat, mukaan luettuina kansalaiset, liikeyritykset, teollisuus, paikallisviranomaiset, jakeluverkonhaltijat, siirtoverkonhaltijat, paikalliset ja alueelliset tietosuojaviranomaiset tai oikeusasiamiehet sekä älyverkkoteknologian toimittajat;

Tietosuoja ja yksityisyys

23.  korostaa, että älykkäissä energiajärjestelmissä käsitellään suuria henkilötietomääriä ja monia käyttäjäprofiileja ja että tietoturvaloukkausten riski on niissä suuri; korostaa, että älykkäiden mittareiden on noudatettava erittäin tiukkoja tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia normeja ja että kansalaisilla on oltava valta päättää verkonhaltijoille annettavista tiedoista ja valvoa niitä energiantoimitukselle ehdottomasti tarpeellisten vähimmäistietojen lisäksi; ottaa huomioon huolen erityisesti älykkäiden verkkojen turvallisuudesta ja älykkäiden mittareiden hyödystä kuluttajille ja kehottaa arvioimaan perusteellisemmin tätä alaa sekä jatkamaan tutkimuksia älykkäisiin mittareihin liittyvästä tietosuojasta ja yksityisyydestä; painottaa siksi, että henkilötiedot on suojattava poikkeuksetta niin, että ne pysyvät suojattuina ja turvattuina; korostaa lisäksi, että tietoturvallisuus on integroitava älykkäiden verkkojen käyttöönottostrategioihin;

24.  korostaa tarvetta parantaa tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa sääntelyä ja käytäntöjä, kun älykkäitä mittausjärjestelmiä asennetaan; korostaa, että kaikkien verkkoon liitettyjen henkilöiden ja kotitalouksien tietosuojan ja yksityisyyden takaaminen on välttämätöntä älykkäiden verkkojen toiminnalle ja käyttöönotolle; painottaa, että kerättyjä tietoja olisi käytettävä ainoastaan sähkön toimitusvarmuuden takaamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja samalla ylläpitämään ja kehittämään synergiavaikutusta tietoliikenne- ja energiaverkkojen välillä sekä suojaamaan yksilöiden oikeudet tällä alalla; korostaa, että tietojen keräämiseen älykkäitä energiajärjestelmiä varten on laadittava normeja, joilla varmistetaan, että vain oleellisia tietoja välitetään sähkön toimitusvarmuuden takaamiseksi ja että niitä ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille, ja joilla taataan asiakkaiden oikeus kerättyjen tietojen tarkasteluun ja poistamiseen, jos tiedot eivät ole enää tarpeellisia tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai käsiteltiin muulla tavoin, sekä joilla varmistetaan, että kansalaisilla säilyy omistusoikeus heitä koskeviin tietoihin ja päätösvalta siitä, kenelle he myöntävät oikeuden käyttää näitä tietoja;

25.  kehottaa komissiota antamaan lisäohjeistusta siitä, miten älykkäitä verkkoja koskevaa henkilökohtaista ja muuta kuin henkilökohtaista tietoa olisi käytettävä EU:n tarkistetun tietosuojalainsäädännön perusteella, ja sovituista säännöistä, jotka koskevat näiden tietojen omistajuutta ja hallinnointia jakeluverkonhaltijoissa, toimittavissa elimissä tai muissa kaupallisissa elimissä;

Tarvittavat puitteet onnistuneita älykkäitä energiajärjestelmiä varten

26.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimia älykkäiden verkkojen käyttöönoton nopeuttamiseksi ja keskittymään erityisesti edistämään investointeja ja taloudellisia kannustamia tällä alalla, kehittämään teknisiä standardeja, varmistamaan kuluttajien tietosuoja, luomaan sääntelypuitteet, joilla tarjotaan kannustimia älykkäiden verkkojen käyttöönotolle, takaamaan avoimet ja kilpailukykyiset vähittäismarkkinat kuluttajien edun varmistamiseksi sekä tarjoamaan jatkuvaa tukea teknologian ja järjestelmien innovoinnille;

27.  korostaa, että vuosia 2014–2020 koskevissa uusissa ERI-rahastoasetuksissa jäsenvaltiot velvoitetaan keskittämään ERI-rahastojen varoja älykästä, kestävää ja osallistavaa Eurooppaa edistäviin investointeihin; panee merkille, että taloudellisen kehitystasonsa mukaisesti alueiden on varattava maaseuturahaston varoista tietty, jopa vähintään 20 prosentin suuruinen, vähimmäisosuus energiansiirtoon tehtäviin investointeihin keskittyen erityisesti älykkäisiin verkkoihin, uusiutuvista energialähteistä saatavan energian tuotantoon ja jakeluun, energiatehokkuuteen, energiasäästöihin, yhdistettyyn lämpö- ja sähköenergian tuotantoon, vähähiilisiin strategioihin, joissa keskitytään ennen kaikkea kaupunkialueisiin, sekä älykkäistä verkoista saatavan energian jakeluun; korostaa, että julkinen rahoitus on edelleen keskeisessä asemassa kannustettaessa yksityisiä investointeja älykkäitä verkkoja koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä demonstrointihankkeisiin; toteaa, että myös koheesiorahastosta on mahdollista tehdä investointeja tällä alalla; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tätä uutta mahdollisuutta mahdollisimman hyvin; korostaa, että niiden investointien puitteissa, joita keskittämisvelvoite ei koske, Euroopan aluekehitysrahasto voi tukea myös älykkäiden energian jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmien kehittämistä sekä uusiutuvien energialähteiden hajautetun tuotannon integroimista;

28.  painottaa, että ERI-rahastot toimivat investoinnin kannustimina ja että koska useat alueelliset tasot ovat mukana rahoituksessa ja päätöksentekoprosessissa, monitasoisella hallinnolla on tärkeä asema menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta; panee tyytyväisenä merkille Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman tarjoamat uudet rahoitusmahdollisuudet;

29.  panee tyytyväisenä merkille Verkkojen Eurooppa ‑välineeseen sisältyville yhteisen edun mukaisille älykkäitä verkkoja koskeville hankkeille annetun suuren painoarvon mutta pitää valitettavana, että nykyiseen kaksivuotiseen luetteloon on sisällytetty ainoastaan kaksi älykkäitä verkkoja koskevaa hanketta; korostaa, että jakeluverkkotason älykkäitä verkkoja koskevat hankkeet on otettava huomioon; korostaa, että infrastruktuurihankkeiden on täytettävä kestävyyttä ja kilpailukykyä koskevat kriteerit ja että niiden on perustuttava integroituun lähestymistapaan, joka takaa jakeluverkon haltijoiden osallistumisen niihin; painottaa myös, että Välimeren alueella on tärkeää kehittää pohjoisen ja etelän välisiä energiaverkkojen yhteenliitäntöjä;

30.  kehottaa komissiota vähentämään älykkäisiin energiajärjestelmiin tehtävien investointien esteitä ja laajentamaan erityisesti valtiontukiuudistuksiin liittyvää poikkeusta niin, että julkiset tuet sallitaan kaikilla alueellisten ja paikallisten älykkäiden energiajärjestelmien osa-alueilla monialaiset investoinnit ja toimet mukaan luettuina; kehottaa sisällyttämään älykkäät energiajärjestelmät yhdeksi tukimuodoksi tulevaan komission asetukseen tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) ja sellaisten asetusten mukauttamisesta, jotka koskevat muita ryhmäpoikkeuksen piiriin kuuluvia tukiryhmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa älykkäiden energiajärjestelmien kehittämisen kanssa;

31.  korostaa, että älykkään infrastruktuurin yhteentoimivuudella on keskeinen merkitys, koska sääntelyn epävarmuus ja erilaiset standardit hidastavat älykkään infrastruktuurin leviämistä; kehottaa siksi lisäämään yhteistyötä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden välillä; korostaa, että avoimia standardeja tarvitaan yhteentoimivuuden helpottamiseksi sekä teknologiakehityksen ja teknologian käyttöönoton nopeuttamiseksi;

32.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimia poistaakseen keskeiset esteet, joita ovat yhteentoimivuuden ja standardoinnin puute (standardoidun helpotetun käyttöönoton eli plug and play -järjestelmän avulla olisi mahdollista vähentää kustannuksia ja sallia myös pienten hajautettujen energiaresurssien – Distributed Energy Resources, DER, tai pienten DR-sovelluksien – liitettävyys), uusiin älykkäisiin verkkosovelluksiin liittyvien roolien ja vastuualojen epäselvyys, kustannuksien ja hyödyn jakamiseen ja sen seurauksena myös uusiin liiketoimintamalleihin liittyvä epävarmuus ja kuluttajien haluttomuus osallistua testeihin; katsoo, että tämän lisäksi EU:n sääntelyyn liittyvät järjestelyt saattavat haitata merkittävästi hankkeiden tuloksien toistettavuutta eri maissa;

33.  palauttaa mieliin eurooppalaisen älykkään verkon käyttöönoton tukemiseksi vuonna 2011 annetun standardointia koskevan toimeksiannon (Standardization Mandate), joka oli tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2012; suhtautuu myönteisesti toimeksiannon myötä saavutettuun edistykseen mutta painottaa, että on toteutettava lisätoimia; kehottaa komissiota vauhdittamaan yhdessä standardointielimien kanssa niiden toimien päätökseen saattamista ja antamaan uuden toimeksiannon tarvittaessa;

34.  kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvoston (CEER) foorumilla kansallisten jakeluverkonhaltijoiden sääntelyn alalla; panee samalla merkille jakeluverkonhaltijoiden organisaatiomuotojen koko kirjon (joissakin jäsenvaltioissa on vain yksi jakeluverkonhaltija, kun taas toisissa jäsenvaltioissa niitä on yli 800); kannustaa jäsenvaltioita tiiviimpään yhteistyöhön; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sopimaan yhtenäisestä luokittelujärjestelmästä sen määrittelemiseksi, katsotaanko organisaatio siirtoverkonhaltijaksi, jakeluverkonhaltijaksi vai yhdistetyksi siirto- ja jakeluverkonhaltijaksi;

35.  kehottaa komissiota arvioimaan, onko tarpeen esittää energian kolmannen sisämarkkinapaketin mukaisesti ehdotuksia älykkäiden verkkojen kehittämisestä ja edistämisestä, sillä kun ne on pantu täytäntöön – mikä on komission johdonmukaisella toiminnalla edelleen varmistettava – voitaisiin mahdollistaa enenevässä määrin entistä useampien markkinatoimijoiden osallistuminen ja lisätä kaikkien tietoliikenne- ja energiaverkkojen osalta mahdollista synergiaa käyttöönotossa, kehittämisessä ja ylläpidossa; korostaa kuitenkin, että nämä ehdotukset olisi sisällytettävä rationalisoituun sääntelyjärjestelmään komission laatimien periaatteiden mukaisesti;

36.  kehottaa tekemään EU:n, kansallisen ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden verkkojen kehittämisessä; uskoo, että älykkäät verkot tarjoavat merkittävän mahdollisuuden edistää EU:n teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten innovointia, tutkimusta ja kehitystä, työpaikkojen luontia ja kilpailukykyä paikallisesti ja alueellisesti;

37.  kehottaa alueita luomaan verkostoja ja jakamaan hyötyjä, tietämystä ja parhaita käytäntöjä sekä tekemään yhteistyötä laadittaessa älykkäitä energiajärjestelmiä koskevia kustannus-hyötyanalyysejä ERI-rahastojen alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen mukaisesti; kehottaa komissiota perustamaan kansainvälisen verkoston älykkäiden energiajärjestelmien alueita varten; kehottaa rajaseutualueita käyttämään eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän tarjoamaa oikeudellista välinettä ja perustamaan ja hallinnoimaan yhdessä tämäntyyppisenä verkostona yleisen taloudellisen edun mukaisia palveluja uusiutuvan energian, energiasäästöjen ja älykkäiden verkkoinfrastruktuurien alalla;

38.  pitää tärkeänä kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen kaltaisia aloitteita ja toteaa, että tämä sopimus on yleinen eurooppalainen liike, jonka avulla paikallis- ja alueviranomaiset torjuvat ilmastonmuutosta ja joka perustuu sopimuksen allekirjoittaneiden vapaaehtoiseen sitoumukseen saavuttaa ja ylittää EU:n hiilidioksidipäästöjen 20 prosentin vähennystavoite lisäämällä energiatehokkuutta ja kehittämällä uusiutuvia energialähteitä, joilla tuetaan paikallisviranomaisten toimia kestävän energiapolitiikan toteuttamisessa; painottaa paikallishallintojen ratkaisevaa roolia ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä, etenkin kun otetaan huomioon, että 80 prosenttia energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä liittyy kaupungeissa tapahtuvaan toimintaan;

o
o   o

39.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä alueiden komitealle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281.
(4)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 256.
(5)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.
(6)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 303.
(7)EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55.
(8)EUVL C 82, 1.4.2008, s. 1.
(9)EUVL L 204, 31.7.2013, s. 15.
(10)EUVL C 25, 26.1.2013, s. 1.
(11)EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
(12)EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.
(13)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0374.
(14)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0017.
(15)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0345.


Pienet maatilat
PDF 130kWORD 52k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 pienten maatilojen tulevaisuudesta (2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, jotka sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 artiklaan, ja etenkin tavoitteet ”lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, että maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotannontekijöitä, varsinkin työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla” ja ”taata (…) maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä maataloudessa työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja”,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta(1) ja erityisesti 32 artiklan uudelleenjakotuesta ja 61 artiklan pienviljelijöiden tukijärjestelmästä,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta(2) ja erityisesti 7 artiklan temaattisista alaohjelmista ja 19 artiklan tila- ja yritystoiminnan kehittämisestä,

–  ottaa huomioon komission 3. toukokuuta 2011 antaman tiedonannon ”Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020” (COM(2011)0244),

–  ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ”Oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan”(3),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikön B (rakenne- ja koheesiopolitiikka) vuonna 2013 laatiman osittaista kotitarveviljelyä koskevan selvityksen ”Semi-subsistence farming: value and directions for development”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7‑0029/2014),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan pienet maatilat ovat jatkuvan demografisen, kaupallisen ja teknologisen paineen alaisia, mikä on johtanut asteittaiseen maataloustoiminnan lopettamiseen ja väestökatoon alueilla, joilla tällaiset tilat ovat enemmistönä; toteaa, että tästä on seurauksena pienimuotoisen kotieläintuotannon romahtaminen ja paikallisten viljelykasvien viljelystä luopuminen;

B.  toteaa, että pienet maatilat edustavat EU:ssa vielä tällä hetkellä enimmäkseen vallalla olevaa sosiaalisen maatalouden mallia, joka voi ja jonka pitää toimia rinnan muiden, laajamittaisempien ja markkinasuuntautuneempien maatalouden mallien kanssa;

C.  toteaa, että tuotantotehtävän lisäksi pienillä maatiloilla on keskeisiä, julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyviä tehtäviä: luontoon ja maisemaan liittyvät tehtävät (ne hoitavat Euroopan maaseudulle tyypillisiä maisemia ja suojelevat maaseudun biologista monimuotoisuutta), sosiaaliset tehtävät (ne turvaavat miljoonien eurooppalaisten elannon, ehkäisevät köyhyyttä ja tarjoavat työvoimareservin teollisuudelle ja muille talouden aloille, kuten matkailualalle) sekä kulttuuriin liittyvät tehtävät (ne vaalivat arvokkaita perinteitä, kansantapoja ja muuta aineetonta historiallista pääomaa ja tuottavat alueelle tyypillisiä ja perinteisiä tuotteita);

D.  katsoo, että pienet maatilat luovat sopivat olosuhteet harjoittaa maataloustuotantoa, joka on ympäristöystävällistä ja ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin;

E.  toteaa, että väestökato ja maaltamuutto heikentävät huomattavasti maaseutuyhteisöjen elinoloja ja sen myötä viljelijöiden elämänlaatua ja työoloja ja että niillä on usein ratkaiseva merkitys pienten maatilojen toiminnan jatkamisen tai lopettamisen kannalta; huomauttaa, että luomalla tulevaisuudennäkymiä, jotka mahdollistavat erityisesti nuorten maaseudulle jäämisen, vaikutetaan merkittävästi pienten maatilojen tulevaisuuteen;

F.  toteaa, että joillakin alueilla pienten maatilojen olemassaolo ja säilyminen turvaavat tulolähteen ja torjuvat väestökatoa;

G.  ottaa huomioon markkinahintojen vaihtelun, jota usein pahentaa se, että väliportaan ostajat sanelevat hinnat käyttäen hyväkseen tuottajien haavoittuvuutta;

H.  katsoo, että pienet maatilat ovat yleensä joustavampia ja sopeutuvat helpommin markkinoiden kriisi-ilmiöihin;

I.  panee merkille, että monet pienet maatilat erikoistuvat ja järjestäytyvät tuottajaorganisaatioiksi, jolloin niillä on perustellusti mahdollisuus tarjota tuotantoa elintarvikemarkkinoille samoin ehdoin kuin suuremmilla tiloilla;

J.  huomauttaa, että pienten maatilojen ongelmat edellyttävät laajempaa lähestymistapaa; toteaa, että pienten maatilojen ja maaseutuyhteisöjen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää tukea mahdollisia vaihtoehtoisia tulonlähteitä ja tuotannon monipuolistamista sekä luoda maaseudulla myös muiden alojen kuin maatalouden työpaikkoja ja tarjota julkisia palveluja;

K.  katsoo, ettei pieniä maatiloja ei oteta riittävästi huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP), ja katsoo tämän johtuvan muun muassa siitä, että YMP:n tukirakenne perustuu etupäässä pinta-alaan ja aiempiin tuotantomääriin, minkä vuoksi se ei kykene reagoimaan sopivalla tavalla pienten maatilojen tilanteeseen ja toimintaan, ja katsoo, että jotkut jäsenvaltiot ovat asettaneet II pilarissa tukikelpoisuuskynnyksiä ja että jäsenvaltiot eivät ole antaneet soveltamissääntöjä, jotka täyttävät tällaisten tilojen tarpeet;

L.  toteaa, että pientilojen on vaikeaa saada rahoitustukea, kun niillä voi esimerkiksi olla vaikeuksia saada rahoitusta EU:n ohjelmista, koska ne eivät pysty täyttämään tukikelpoisuutta koskevia pääoma- ja /tai kapasiteettivaatimuksia tai koska niiden luottokelpoisuus on alhainen tai olematon;

M.  katsoo, että myös syrjäisimpien alueiden pientiloihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska ne kärsivät olosuhteidensa vuoksi kaksinkertaisista toiminnan harjoittamiseen liittyvistä rajoitteista;

N.  huomauttaa, että lisä- ja sivuansiot ovat monille pienille maatiloille erittäin tärkeitä;

O.  katsoo, että jotkut pientilatyypit, kuten kotitarveviljely, toimivat täydellistä puutetta torjuvana puskurina ja tarjoavat ainakin niukan ravinto- ja tulotason,

P.  ottaa huomioon, että joissain tapauksissa pienviljelijät eivät saa riittävästi hallinnollista tukea tai laadukkaita neuvoja; ottaa huomioon, että jäsenvaltiot luovat usein tarpeetonta byrokratiaa eikä joillakin pienviljelijöillä ole riittäviä resursseja ja kokemusta kyseisten hallinnollisten prosessien käytännön noudattamiseen;

Q.  toteaa, että koska maatilat sijaitsevat maantieteellisesti hajallaan, niiden neuvotteluasema elintarvikeketjussa on muita markkinatoimijoita heikompi, ja että tämä koskee erityisesti pientiloja;

R.  katsoo, että pienillä maatiloilla on erityinen tehtävä, kun pyritään säilyttämään elinvoimaisina eräitä alueita, kuten vuoristoalueet, epäsuotuisat alueet ja syrjäisimmät alueet, puhumattakaan alueista, joilla maanviljely on maantieteellisten ja morfologisten rajoitusten vuoksi yksi harvoista kestävistä taloudellisista toiminnanaloista – ellei ainoa;

S.  ottaa huomioon, että pienillä maatiloilla työskentelemällä elantonsa hankkivien perheiden tulo- ja elintaso on huomattavasti alhaisempi kuin kaupallisilla tiloilla tai muilla talouden aloilla työskentelevien viljelijöiden;

T.  toteaa, että monet pienet maatilat eivät pysty hankkimaan toimeentuloa yksinomaan maataloudesta ja että vaihtoehtoiset tulonlähteet ovat tarpeen toimeentulon varmistamiseksi; toteaa kuitenkin myös, että pienviljelijöiden olisi kiinnitettävä enemmän huomiota tilojensa kannattavuuteen ja tuottavuuteen;

U.  katsoo, että pienet maatilat turvaavat monilla alueilla elannon perheille, joilla ei ole muita tulolähteitä;

V.  toteaa, että pienten maatilojen tilanteesta ja YMP:n välineiden vaikutuksesta tähän alaan ei ole riittävästi luotettavaa tietoa ja että pienet tilat määritellään eri jäsenvaltioissa hyvin eri tavalla;

W.  toteaa, että monet pienet maataloustuottajat, kuten mehiläishoitajat, eivät omista tai viljele maata, minkä vuoksi heihin ei voida soveltaa pienten maataloustuottajien erityisjärjestelmää;

X.  muistuttaa, että Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on julistanut vuoden 2014 kansainväliseksi perheviljelmien vuodeksi;

1.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan uuden yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä ja laatiessaan suuntaviivoja vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten tarkoituksenmukaisia toimia, joissa otetaan paremmin huomioon pienten perhetilojen erityistarpeet, sillä ne ovat tärkeä osa eurooppalaista maatalousmallia sekä maaseudun monimuotoisen kehityksen ja yleisesti ottaen kestävän aluekehityksen perusta;

2.  kehottaa jatkamaan politiikkaa, jossa tilojen maa-alojen yhdistämistä tuetaan ja jossa myönnetään tukia pienviljelijöiden tukijärjestelmään osallistuville maanviljelijöille, jotka siirtävät lopullisesti maa-alansa toiselle viljelijälle, koska se on tehokas keino parantaa maatalouden tuotantorakenteita;

3.  katsoo, että rakenneuudistustoimien päätavoitteena ei tule pitää pelkästään pienten maatilojen lukumäärän vähentämistä, sillä se ei lisää suurempien maatilojen kilpailukykyä; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita kehittämään pientiloja varten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja kehitysmalleja, joissa otetaan huomioon kunkin maan maatalouden erityispiirteet ja alueelliset erot, lisäämään niiden kilpailukykyä, elinkelpoisuutta ja kannattavuutta, kehittämään yrittäjyyttä, luomaan työpaikkoja ja jarruttamaan maaltapakoa;

4.  katsoo, että maaltapakoon ja väestökatoon on puututtava viipymättä, jotta pientiloille voidaan tarjota sopivat olosuhteet ja kestävät tulevaisuudennäkymät omassa toimintaympäristössään; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään tarjolla olevia unionin varoja tehokkaasti tukemaan infrastruktuuria, koulutus-, lääkintä- ja hoitomahdollisuuksia, lastenhoitoa, nopeita internetyhteyksiä sekä maaseudulla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) perustamista ja kehittämistä; suosittelee, että ponnistuksissa keskitytään luomaan kestäviä tulevaisuudennäkymiä nuorille, hyvin koulutetuille ja naisille;

5.  kehottaa lisäämään suoramyyntiä ja etenkin perinteisten tuotteiden suoramyyntiä paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla sekä kehittämään pientiloja varten kestäviä ja luotettavia jalostustapoja sekä välttämättömän ja oikeasuhteisen valvontajärjestelmän; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia nykyisiä määräyksiä siten, että voidaan vähentää rasitteita ja eliminoida esteet, joita ne voivat aiheuttaa pienten maatilojen harjoittaman elintarvikkeiden jalostuksen ja myynnin kehitykselle; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan foorumin pienten maatilojen jalostustoiminnan sääntelyä ja valvontaa koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa varten; kehottaa lisäksi alue- ja paikallisviranomaisia kehittämään aktiivisemmin suoramyynnin infrastruktuuria, kuten paikallisia toreja ja kaupunkien myyntipaikkoja, jotta halvat, terveelliset ja laadukkaat maataloustuotteet olisivat helpommin kuluttajien saatavilla;

6.  katsoo, että pienten maatilojen ongelmien ratkaisuprosessin yhteydessä muut EU:n politiikat, mukaan luettuna koheesiopolitiikka, on tuotava YMP:n rinnalle, jotta voidaan auttaa parantamaan maaseudun teknistä infrastruktuuria ja julkisten palvelujen saatavuutta samalla kun Euroopan sosiaalirahastoa olisi käytettävä rahoittamaan yhteisöllisiä ja sosiaalisia toimia, jotka liittyvät sosiaaliseen osallisuuteen, koulutukseen ja tietämyksen siirtoon; katsoo lisäksi, että koska näillä pientiloilla ei ole merkittävää vaikutusta markkinoihin, olisi sallittava kansallinen lisätuki komission kanssa sovittuja sääntöjä vastaavasti ja siten, että se ei haittaa kilpailua;

7.  kiinnittää huomiota maatalousmaan hintojen nousupaineisiin, jotka aiheutuvat kiinteistömarkkinoiden tulevasta vapauttamisesta uusissa jäsenvaltioissa; huomauttaa, että pienviljelijät joutuvat kärsimään eniten maan hintojen noususta;

8.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden koulutusjärjestelmissä on maatalousalan ammattikoulutukseen tarvittava infrastruktuuri;

9.  kiinnittää huomiota maatalousmaan hintojen nousupaineisiin, jotka aiheutuvat kaupunkien laajentumisesta;

10.  pitää myönteisenä, että YMP:n I pilarin yhteyteen on perustettu pienviljelijöiden tukijärjestelmä, mutta katsoo kuitenkin, että ainoastaan siirron toteutustapaa on yksinkertaistettu ja että suorien tukien alhainen taso ei anna mahdollisuutta toiminnan kehittämiseen ja että nämä toimenpiteet eivät vielä riitä parantamaan unionin pientilojen tilannetta; uskoo, että olisi luotava mekanismi, joka antaa pienille maatiloille mahdollisuuden jättää monivuotisia suoran tuen hakemuksia, joita päivitetään ainoastaan silloin, kun tilalla tapahtuu muutoksia;

11.  kehottaa jälleen kiinnittämään huomiota eri jäsenvaltioissa myönnettävien maataloustukien välisiin huomattaviin eroihin, jotka ovat epäedullisia uusille jäsenvaltioille;

12.  painottaa, että koska YMP:n I pilarin mukainen pieniä maataloustuottajia koskeva järjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen, on tärkeää tarkistaa ja hyödyntää kaikkia toiseen pilariin sisältyviä pientuottajien tukimahdollisuuksia;

13.  katsoo, että näiden toimenpiteiden lisäksi on välttämätöntä löytää tehokas tapa tukea niitä pieniä maataloustuottajia, joiden toiminta ja tuotteet eivät ole sidottuja maatalousmaan omistamiseen ja/tai viljelyyn;

14.  kehottaa jäsenvaltioita perustamaan tarkoituksenmukaisia rahoitusvälineitä esimerkiksi mikroluottojen, lainojen korkotuen, rahoitusleasingin, ensimmäisen lyhennyksen maksamisen tai lainatakausten muodossa; katsoo, että tällaisen tuen tarjoamiseen olisi otettava mukaan alue- ja paikallisviranomaiset;

15.  korostaa, että myös pientilojen on noudatettava hyvän maatalouskäytännön vaatimuksia sekä erityisesti maataloustuotantoa ja kuluttajansuojaa koskevia EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön säännöksiä ja että pienviljelijöiltä on sen vuoksi vaadittava vähimmäispätevyyttä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään, miten tällainen pätevyys voidaan yleisesti hankkia ja mukauttaa pientilojen tarpeisiin;

16.  kehottaa räätälöimään maksuttoman neuvonnan paremmin pientilojen tarpeita vastaavaksi, yksinkertaistamaan menettelyjä, jotka liittyvät tiedotukseen, koulutukseen, riskinarviointiin ja terveysseurantaan, käynnistämään tiedotuskampanjoita, levittämään lyhyeen elintarvikeketjuun liittyviä parhaita käytäntöjä ja tarjoamaan EU:n rahoitusta hakeville teknistä apua sekä tarjoamaan neuvontaa, joka auttaa pientiloja mukauttamaan tuotantotoimintansa profiilin tuotanto- ja ympäristöpotentiaaliinsa;

17.  painottaa, että pientilojen olisi järjestäydyttävä tuottajaorganisaatioiksi tai -ryhmiksi taikka osuuskunniksi ja toteutettava yhteisiä markkinointikampanjoita; katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden mekanismeista olisi erityisesti tuettava kaikkia pientilojen yhteistyömuotoja, kuten osuuskuntia, tuottajaorganisaatioita ja tuotantovälineiden, kuten koneiden, yhteiskäyttöä;

18.  katsoo, että vuoristoalueiden, epäsuotuisten alueiden ja syrjäisimpien alueiden pientilojen, esimerkiksi karjankasvattajien, on voitava saada tuotantoon sidottua tukea, kun niillä on myös ympäristöön liittyviä tehtäviä;

19.  katsoo, että maataloustoiminta on strategisesti ennennäkemättömän merkittävää, mikä kaikkien jäsenvaltioiden olisi otettava aiheellisella tavalla huomioon, kun ne pyrkivät löytämään tapoja, jotka antavat pienviljelijöille mahdollisuuden jatkaa toimintaansa, jotta voidaan saavuttaa tasapaino maataloustuotteiden hintojen ja tuotantokustannusten välillä;

20.  kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään I ja II pilarin ohjelmiinsa pientiloille suunnattuja alaohjelmia ja toimenpiteitä; toteaa, että erityisesti pientilojen on kehitettävä täydentäviä ja sivuelinkeinoja esimerkiksi matkailualalla turvatakseen riittävät tulot; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeä varmistaa, että YMP:n toisella pilarilla on riittävästi resursseja ja että maaseudun kehittämisohjelmat suunnataan vahvasti pientilojen tarpeisiin;

21.  suosittaa, että maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) soveltamisalaa laajennetaan, jotta voidaan tutkia pientilojen tilannetta ja yhteisen maatalouspolitiikan vaikutusta niihin sekä suunnitella niiden kehittämistoimia;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.
(3)EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 22.


Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi
PDF 140kWORD 59k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 yhdennetyistä paketinjakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan unionin pyrkimyksenä on ”täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen”,

–  ottaa huomioon SEUT:n 9 artiklan, jossa todetaan, että ”unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset”,

–  ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että ”ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi”,

–  ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa määrätään, että ”kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa”,

–  ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua koskevista palveluista,

–  ottaa huomioon SEUT:n 26 artiklan, jossa määrätään, että ”sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti”,

–  ottaa huomioon SEUT:n 49 ja 56 artiklan, joissa käsitellään sijoittautumisoikeutta ja vapautta tarjota palveluja unionissa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 101 ja 102 artiklan, joissa käsitellään yrityksiin sovellettavia sääntöjä,

–  ottaa huomioon SEUT:n 169 artiklan kuluttajien etujen suojaamisesta ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamisesta,

–  ottaa huomioon postipalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY,

–  ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY,

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta,

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 524/2013 kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EUkuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta,

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2012 annetun komission vihreän kirjan ”Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa” (COM(2012)0698),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma pakettitoimitusten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi – Vahvempi luottamus toimituspalveluihin ja verkkomyynnin edistäminen” (COM(2013)0886),

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”E-commerce Action plan 20122015 – State of play 2013” (SWD(2013)0153),

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Yhtenäinen kehys luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja varten” (COM(2011)0942),

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan digitaalistrategiasta – Euroopan kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin (COM(2012)0784),

–  ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan digitaalistrategia” (COM(2010)0245),

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi” (kahdeksas kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, (SWD(2012)0432)),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua” (COM(2012)0225),

–  ottaa huomioon 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu” (COM(2011)0078),

–  ottaa huomioon 9. tammikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Yrittäjyys 2020 ‑toimintasuunnitelma – uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen” (COM(2012)0795),

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Pieni yritys, suuri maailma – uusi yhteistyöhanke avaa maailmanmarkkinoita pk-yrityksille” (COM(2011)0702),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen kasvuselvitys 2013” (COM(2012)0750),

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta – 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi” (COM(2010)0608),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti” (COM(2012)0573),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”(COM(2011)0206),

–  ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” (COM(2011)0144),

–  ottaa huomioon 18. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”EU:n tavaraliikenteen asialista: tehokkaampaa, yhdennetympää ja kestävämpää tavaraliikennettä Eurooppaan” (COM(2007)0606),

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät digitaalisista sisämarkkinoista ja sisämarkkinoiden hallinnosta,

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(1),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(2),

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen(3),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselmat sisämarkkinoista eurooppalaisia varten(4), yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista(5) ja hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla(6),

–  ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7‑0024/2014),

A.  toteaa, että sähköinen kaupankäynti on kanava, jolla on valtaisasti potentiaalia torjua talous- ja finanssikriisiä, vahvistaa sisämarkkinoita ja tuottaa talouskasvua ja työllisyyttä koko unionissa; toteaa, että tammikuussa 2012 annetussa sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja koskevassa komission tiedonannossa mainitaan verkosta ostettujen tavaroiden jakelun edistäminen yhtenä viidestä ensisijaisesta tavoitteesta sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseksi vuoteen 2015 mennessä, ja että myös neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat korostaneet asian merkitystä;

B.  toteaa, että EU:n sähköisen kaupankäynnin markkinat kasvoivat yli 20 prosentilla vuonna 2012; toteaa, että etenkin rajojen yli tapahtuvan sähköisen kaupankäynnin on ennustettu nelinkertaistuvan; ottaa huomioon, että pakettitoimitusten markkinat ovat muuttumassa radikaalisti, kun uusia palveluntarjoajia saapuu markkinoille, innovointia edistetään ja uusia palveluja ilmaantuu;

C.  toteaa, että tehokkaat ja luotettavat jakelupalvelut ovat yksi todellisten ja tehokkaiden digitaalisten markkinoiden olennaisista pilareista, jotka vaikuttavat merkittävästi sähköisen kaupankäynnin helpottumiseen sekä myyjien ja ostajien välisen luottamuksen lisääntymiseen;

D.  ottaa huomioon, että vähittäismyyjistä 57 prosenttia katsoo, että kansalliset rajat ylittävä jakelu on este, ja joka toinen kuluttaja olevansa huolissaan jakelusta rajatylittävien transaktioiden yhteydessä; ottaa huomioon, että verkkokaupan yhteydessä kuluttajien kaksi suurinta huolenaihetta ovat jakelua koskevat huolenaiheet (mukaan lukien tuotteiden palauttaminen) ja suuret toimituskustannukset, ja nämä huolenaiheet heikentävät kuluttajien luottamusta rajatylittävään sähköiseen kaupankäyntiin;

E.  toteaa, että tilanteen ratkaisemiseksi on olennaista vahvistaa kuluttajien luottamusta jakelualan toimijoihin ja palveluihin ja markkinoihin sekä valistaa heitä heidän oikeuksistaan ja velvoitteistaan varmistamalla, että toimitusehdoista tiedotetaan enemmän ja avoimemmin ja niiden ymmärtämistä helpotetaan;

F.  toteaa, että pk-yritykset, jotka pyrkivät hakemaan liiketoimintamahdollisuuksia koko unionista, joutuvat kohtaamaan korkeampia kustannuksia, suurempaa monimutkaisuutta ja avoimuuden puutetta rajatylittävän jakelun osalta; katsoo, että rajat ylittävästä jakelusta peritään hintoja, jotka ovat 3–5 kertaa suuremmat verrattuna kotimaan jakeluun; toteaa, että tehokkaat, yksinkertaiset ja kohtuuhintaiset jakelujärjestelmät ovat pk-yritysten liiketoimintamallien kannattavuuden ja tuotteiden asiakkaille toimittamisen kannalta avainasemassa;

Integroidut jakelupalvelut Euroopassa: digitaalisten sisämarkkinoiden pilari

1.  korostaa, että helppokäyttöiset, edulliset, tehokkaat ja korkealaatuiset toimituspalvelut ovat ratkaisevan tärkeä tekijä tavaroiden verkkokaupan yhteydessä ja että niitä on edistettävä varmistamalla vapaa ja reilu kilpailu; toteaa kuitenkin, että monet kuluttajat ovat haluttomia käymään verkkokauppaa etenkään rajojen yli, koska tarjolla oleviin toimitusvaihtoehtoihin, lopulliseen toimitukseen, toimituskustannuksiin ja luotettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä;

2.  pitää myönteisenä, että komissio laatii vihreän kirjan Euroopan jakelumarkkinoiden mahdollisten puutteiden tunnistamiseksi; kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisia toimia näiden puutteiden käsittelemiseksi tavalla, joka antaa niin yritysten kuin kuluttajien hyödyntää digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia täysipainoisesti; tähdentää, että kaikissa ehdotetuissa toimissa olisi otettava huomioon jakeluprosessin kestävyys ja pyrittävä minimoimaan ekologinen jalanjälki;

3.  toteaa, että joissain jäsenvaltioissa jakelutoiminnan harjoittajien välisessä kilpailussa on puutteita rajatylittävissä tapauksissa, ja pitää valitettavana, että hinnoitteluehdot ja palvelujen toteuttaminen eivät ole läpinäkyviä; tähdentää, että on otettava käyttöön välineitä, joiden avulla saadaan tietoa kaikkien eurooppalaisten jakelutoiminnan harjoittajien tarjoamista palveluista;

Kuluttajien etujen asettaminen jakeluprosessin ytimeen

4.  korostaa, että on lisättävä kuluttajien luottamusta jakeluprosessiin; katsoo, että kuluttajien on välttämättä saatava avoimemmin parempia ja vertailukelpoisempia tietoja tarjolla olevista jakeluvaihtoehdoista, hinnoista ja toimitusehdoista ja etenkin kuluttajien tilausten lähettämisehdoista, sekä menettelyistä, joita sovelletaan, jos toimitus viivästyy tai toimitettava tuote vahingoittuu tai katoaa taikka toimitus tai sen palautus viivästyy;

5.  painottaa, että on edistettävä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan kuluttajan valintamahdollisuudet ostoajankohtana; toteaa, että kuluttajien odotusten ja kätevien ja innovatiivisten palvelujen tarjonnan (kuten yhteyspisteet, pakettikioskit, pakettiautomaatit, kellonajasta riippumattomat palvelut, jäljitysratkaisut, kuluttajaystävälliset toimituspaikat ja ‑ajat tai helpoksi tehty palauttaminen) välillä on suuri ero;

6.  tähdentää, että jakelupalvelujen luotettavuus on ratkaisevaa ja että on olennaista tarjota tehokkaita järjestelmiä, joilla taataan, että paketit todella saapuvat määränpäähänsä kohtuullisessa ajassa;

7.  painottaa, että yhtenä tärkeimpänä kuluttajien tyytymättömyyden aiheena ovat rajojen yli tapahtuvasta jakelusta tai syrjäisille tai syrjäisimmille alueille jakelusta aiheutuvat suuret kustannukset; tähdentää, että kuluttajille ja myyjille, myös pk-yrityksille, on tarjottava edullisempia jakeluvaihtoehtoja, jotta etämyyntiä ja etäostoja voidaan lisätä ja jotta voidaan puhua aidoista sisämarkkinoista;

8.  tähdentää, että maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla olisi parannettava yleispalveluna tarjottavan pakettijakelun maantieteellistä kattavuutta ja saatavuutta;

9.  katsoo, että pakettijakelun integroitujen sisämarkkinoiden luomiseksi on syytä huolehtia vakaasta ja johdonmukaisesta sosiaalisesta ulottuvuudesta, jossa jakelupalveluihin sovelletaan työntekijöiden oikeuksia, työ- ja palkkausehtoja koskevia normeja sekä sosiaalisia ja ympäristöä koskevia normeja; toteaa tässä yhteydessä, että pimeä työ ja väärinkäytökset muodostavat alalle riskin ja että laadukkaiden jakelupalvelujen kehittäminen edellyttää vastuullisia ja laadukkaita työpaikkoja sekä henkilöstölle annettavaa jatkuvaa ja soveltuvaa koulutusta; tähdentää, että kuluttajien tarpeiden täydelleen tyydyttäminen ja odotusten täyttäminen edellyttävät sekä sosiaalisen ulottuvuuden säilyttämistä että riittävän joustavuuden sallimista, jotta jakelumarkkinat voivat kehittyä ja mukautua teknologisiin innovaatioihin siten, että yritykset voivat samanaikaisesti tarjota kuluttajille parempia tuotteita niiden tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi;

10.  kiinnittää huomiota oikeusvarmuuden merkitykseen kuluttajien luottamuksen varmistamisessa; painottaa tässä yhteydessä, että kuluttajien on saatava asianmukaisesti tietoa sovellettavasta lainsäädännöstä;

11.  katsoo, että rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin kehitys riippuu myös asiakkaiden luottamuksesta ja että SOLVITia vastaavan ongelmia käsittelevien kansallisten keskusten eurooppalaisen verkoston perustaminen lisäisi kuluttajien luottamusta samoin kuin RAPEX-järjestelmän tapainen hälytysjärjestelmä, joka varoittaisi vilpillisesti toimivista sivustoista;

12.  toteaa, että yhä useammat kuluttajat käyttävät vertailusivustoja vertaillakseen hintoja sekä paketinjakeluyritysten tarjoamien tavaratoimitusten ja palvelujen tarjonnan ominaisuuksia tai ehtoja etenkin sähköisen kaupankäynnin yhteydessä; kehottaa komissiota hyväksymään unionin suuntaviivat, jotka koskevat verkkosivustojen vertailun vähimmäisstandardeja ja jotka perustuvat avoimuuden, puolueettomuuden, laadun, tiedottamisen ja kuluttajaystävällisyyden periaatteisiin;

13.  kehottaa komissiota laatimaan yhdessä toimialan ja kuluttajajärjestöjen kanssa jakelupalvelujen laatua koskevia yhteisiä indikaattoreita, joiden avulla kuluttajat kykenevät vertailemaan paremmin erilaisia tarjouksia;

Yhdenvertaisten lähtökohtien luominen pk-yrityksille

14.  painottaa pk-yritysten elintärkeää roolia kasvun, innovoinnin ja työllisyyden – erityisesti nuorisotyöllisyyden – luomisessa; toteaa, että jakelupalvelut ovat erittäin merkittäviä eurooppalaisille pk-yrityksille ja että integroidut ja kilpailukykyiset jakelumarkkinat, joilla varmistetaan erilaiset jakeluvaihtoehdot ja logistinen tuki kohtuuhintaan, ovat ehdoton edellytys sille, että yritykset pääsevät uusille markkinoille ja tavoittavat enemmän kuluttajia EU:ssa; tähdentää, että pk-yrityksille on tiedotettava paremmin pakettimääriensä yhdistämismahdollisuuksista sekä innovatiivisista jakelu- ja noutoratkaisuista, jotka vähentäisivät jakelun viimeisestä vaiheesta aiheutuvia kustannuksia;

15.  korostaa, että yritysten ja etenkin pk-yritysten on kyettävä reagoimaan kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin yksinkertaisemmilla, nopeammilla, edullisemmilla, avoimilla, luotettavilla ja tehokkailla lähettämispalveluilla rajojen yli käytävän sähköisen kaupan yhteydessä; tähdentää, että jakeluratkaisut, jotka eivät vastaa kuluttajien odotuksia, vaikuttavat suoraan yrityksen kaupalliseen merkkiin, imagoon ja kilpailukykyyn;

16.  toteaa, että sähköisen kaupankäynnin rajatylittävä kehitys on pk-yritysten osalta rajoittunutta; kannustaa pk-yrityksiä sekä niitä edustavia elimiä keskinäiseen yhteistyöhön edullisempien toimitushintojen neuvottelemiseksi, etenkin ottamalla käyttöön yhteisiä internetalustoja, ja palvelujen laadun parantamiseksi;

17.  on huolissaan haitoista, joita pk-yrityksillä pienestä koostaan johtuen on; toteaa, että näihin esteisiin kuuluvat nykyisellään suuremmat kustannukset, Euroopan markkinoiden hajanaisuudesta aiheutuva monimutkaisuus ja saatavilla olevia jakeluvaihtoehtoja ja hintoja koskevien tietojen puute;

Innovatiivisten ja yhteentoimivien ratkaisujen kehittäminen aitoja eurooppalaisia jakelumarkkinoita varten

18.  toteaa, että postiala on pirstoutunut EU:ssa kansallisiin verkostoihin, joiden yhteentoimivuus on vähäistä, ja että tie-, juna- ja vesiliikennettä ei ole yhdennetty; pitää myönteisinä jakelumarkkinoiden toimijoiden jo toteuttamia, joustavampaa jakelua ja palauttamista koskevia toimenpiteitä, joilla pyritään reagoimaan paremmin sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien ja kuluttajien tarpeisiin; kehottaa komissiota ehdottamaan edelleen toimenpiteitä, joilla toimialaa kannustetaan parantamaan yhteentoimivuutta ja ottamaan nopeammin käyttöön virtaviivaistettuja pakettien kuljetus- ja keräämismenetelmien prosesseja, joilla pyritään vähentämään kustannuksia, lisäämään jakelupalvelujen mittakaavavaikutuksia, edistämään useamman pientoimituksen yhdistämistä, jotta pienmyyjät saisivat määräalennuksia, lisäämään jakelupalvelujen saatavuutta ja laatua sekä tarjoamaan edullisia ja joustavia lähettämistaksoja sekä kuluttajille että yrityksille;

19.  pitää erityisen tärkeänä, että alalla tehdään yhteistyötä yhteensopivien ja rajojen yli toimivien jäljittämisjärjestelmien kehittämiseksi; kannustaa komissiota tutkimaan edelleen, mitä mahdollisuuksia eurooppalaisten standardien kehittäminen tarjoaa integroitujen jäljittämisjärjestelmien mahdollistamiseksi, sekä edistämään sähköiseen kaupankäyntiin liittyvien integroitujen logistiikkapalvelujen laatua, luotettavuutta ja kestävyyttä;

20.  painottaa, että helpommat nouto- ja palautusratkaisut ovat jo nyt eräs merkittävä syy sähköisen kaupan kasvuun ja voisivat tulevaisuudessa alentaa hintoja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä erityisesti rajat ylittävässä toiminnassa; kannustaa lisäämään yhteistyötä, jotta valituksen tekeviä kuluttajia palvelevien puhelukeskusten yhteentoimivuutta voitaisiin parantaa;

21.  kehottaa komissiota osaltaan kehittämään jakelualan toimijoiden keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon foorumeita, jotta EU:n jakelumarkkinoiden nykyiset puutteet, jotka koskevat innovointia, joustavuutta, varastojen hoitamista sekä pakettien kuljettamista, noutamista ja palautusta, kyetään ratkaisemaan huolehtien samalla EU:n kilpailulainsäädännön noudattamisesta, sekä kartoittamaan mahdollisuuksia pikalähettipalvelujen ja postipalvelujen infrastruktuurin yhteiseen käyttämiseen, josta olisi etua kummallekin osapuolelle;

22.  kehottaa komissiota pyrkimään yhdessä toimialan kanssa kehittämään eurooppalaiset standardit osoitteita ja merkintöjä varten ja luomaan sähköiseen kaupankäyntiin hyvin soveltuvia kirjelaatikkoja koskevat standardit;

23.  kehottaa komissiota kartoittamaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön yleiseurooppalainen sähköisen kaupan luotettavuusmerkintä ja katsoo, että tällaisella merkinnällä voitaisiin edistää integroitujen jakelupalvelujen laatua ja vahvistaa siten kuluttajien luottamusta sähköiseen kauppaan, kannustaa sähköistä kaupankäyntiä harjoittavia vähittäismyyjiä ja pakettialan yrityksiä avoimuuteen ja lisätä oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että yritysten kannalta; katsoo, että merkintä voisi antaa yrityksille ja etenkin pk-yrityksille kilpailuetua ja edistää näin vakaata talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista; painottaa, että tällaisen luotettavuusmerkinnän vaikuttavuus edellyttää, että sen olisi perustuttava vähimmäisvaatimuksiin, jotka koskevat kuluttajansuojaa ja avointa kuluttajille tiedottamista sekä valitusten käsittelyyn ja riidanratkaisuun sovellettavia menettelyjä;

24.  painottaa, että yksilön henkilötietojen suojelu ja tietosuoja yleisesti on äärimmäisen tärkeää ja että kaikkien uusien toimien olisi oltava EU:n tietosuojalainsäädännön ja erityisesti direktiivin 95/46/EY mukaisia;

Markkinoiden kehittymisen seuranta ja sääntelyviranomaisten harjoittaman valvonnan parantaminen

25.  antaa tunnustusta pakettitoimitusmarkkinoiden dynaamiselle luonteelle, koska uusia palveluja ja toimijoita ilmaantuu markkinoille nopeasti; toteaa, että sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavista innovatiivisista ratkaisuista tulee todennäköisesti merkittävä eriyttävä tekijä kilpailussa; katsoo, että mahdollisia lainsäädäntötoimia on tarkasteltava ensin huolellisesti, jotta ei heikennetä pakettien jakelumarkkinoiden dynamiikkaa etenkään liiallisella sääntelyllä; kehottaa komissiota seuraamaan markkinoiden kehittymistä huolellisesti, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset markkinahäiriöt, jotka saattavat edellyttää lisätoimenpiteitä tulevaisuudessa; korostaa tässä yhteydessä, että markkinaseurannassa olisi otettava perinteisten postilaitosten ohella huomioon myös uudet jakelupalvelujen tarjoajat;

26.  tähdentää, että asiaa varten on jo olemassa asianmukainen sääntelykehys, ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että nykyinen sääntelykehys otetaan kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, pannaan täytäntöön ja saatetaan voimaan; katsoo, että erityistä huomiota on kiinnitettävä postipalveludirektiiviin, EU:n kilpailulainsäädäntöön, vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan direktiiviin ja kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiiviin etenkin etäsopimuksia koskevien muotovaatimusten suhteen;

27.  tähdentää, että oikeudellisen kehyksen tehokas voimaan saattaminen riippuu myös siitä, miten kansalliset sääntelyvallan käyttäjät seuraavat postialan toimijoiden oikeudellisten velvoitteiden ja etenkin direktiivin 97/67/EY mukaisen yleispalveluvelvoitteen täyttämistä;

28.  muistuttaa, että arvonlisäveroa koskevat monimutkaiset säännökset merkitsevät huomattavaa estettä rajojen yli kauppaa käyville pienyrityksille; kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian luvatun ehdotuksen yhtenäisen arvonlisäveroilmoituksen käyttöön ottamisesta;

29.  tähdentää, että yritysten ja kuluttajien välisiä sopimuksia koskeva vaihtoehtoinen eurooppalainen sopimusoikeus johtaisi tuntuvaan yksinkertaistamiseen ja kannustaisi useampia pk-yrityksiä lähettämään paketteja rajojen yli; kehottaa jäsenvaltioita edistämään rakentavasti käynnissä olevia neuvotteluja eurooppalaisesta kauppalaista;

o
o   o

30.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0327.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0468.
(3)EUVL C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(4)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(5)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(6)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(7)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0239.


Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa
PDF 139kWORD 58k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 paperittomista maahanmuuttajanaisista Euroopan unionissa (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 28 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 23. heinäkuuta 2013 YK:n yleiskokoukselle antaman raportin ”Violence against women migrant workers”,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean 5. joulukuuta 2008 antaman yleisen suosituksen N:o 26 naissiirtotyöläisistä,

–  ottaa huomioon YK:n kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta,

–  ottaa huomioon siirtotyöläisiä käsittelevän YK:n komitean antaman yleisen huomautuksen N:o 2 paperittomien siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisesta työstä,

–  ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean tulkinnan Euroopan sosiaalisen peruskirjan 13 ja 17 artiklasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79, 153 ja 168 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 14, 31, 35 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon Tukholman ohjelman – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten(1),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/90/EY laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä(2),

–  ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista(3),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi(4),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi(5),

–  ottaa huomioon EU:n perusoikeusviraston vuonna 2011 antaman raportin ”Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union”,

–  ottaa huomioon EU:n perusoikeusviraston vuonna 2012 antamat suuntaviivat ”Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations”,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen Clandestino-tutkimushankkeen sekä paperittomien työntekijöiden liikkumista koskevan hankkeen, joita kumpaakin komissio on rahoittanut tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen kuudennesta puiteohjelmasta,

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Neljäs vuosikertomus muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2012)” (COM(2013)0422),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman terveyserojen vähentämisestä EU:ssa(6),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman kriisin vaikutuksista heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0001/2014),

A.  toteaa, että paperiton maahanmuuttaja on määritelty sellaiseksi jäsenvaltion alueella oleskelevaksi kolmannen maan kansalaiseksi, joka ei täytä tai ei enää täytä Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa määrättyjä maahantulon edellytyksiä tai muita maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä kyseisessä jäsenvaltiossa(8) ja josta maahanmuuttoviranomaiset tekisivät palauttamis- tai karkotuspäätöksen;

B.  toteaa, että sotien seurauksena syntyneet ja maailmanlaajuisten humanitaaristen kriisien vaikeuttamat olosuhteet lisäävät pakolaisvirtoja, joiden mukana liikkuu paljon paperittomia naisia ja lapsia;

C.  toteaa, että jäsenvaltiolla on oikeus päättää omasta maahanmuuttopolitiikastaan; katsoo kuitenkin, että maahanmuuttajien perusoikeuksia on suojeltava ja ne on turvattava jäsenvaltioita sitovan EU-lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että paperittomat maahanmuuttajat ovat usein vähävaraisia, minkä vuoksi he saattavat kärsiä aliravitsemuksesta ja heikentyvästä terveydentilasta ja heidän on keksittävä toimeentulonsa turvaamiseksi ratkaisuja, jotka eivät ole hyväksyttäviä; ottaa huomioon, että naisten mukana tulee usein huollettavia lapsia, mikä lisää naisten tarvetta keksiä toimeentulo- ja selviytymiskeinoja;

E.  toteaa, että oikeudellisesta asemastaan johtuen paperittomat maahanmuuttajat eivät useinkaan saa asianmukaista majoitusta, perusterveydenhuoltopalveluja, ensiapua tai koulutusta; katsoo, että paperittomien maahanmuuttajien oikeudellinen asema estää heitä saamasta suojaa työvoiman hyväksikäytöltä taikka fyysiseltä tai henkiseltä väkivallalta; toteaa, että heidän oikeudellinen asemansa estää heitä turvautumasta oikeuslaitokseen;

F.  toteaa, että paperittomat maahanmuuttajanaiset ja heidän huollettavansa ovat oikeudellisen asemansa takia erityisen suuressa vaarassa, koska heillä on miehiä suurempi riski joutua fyysisen, seksuaalisen tai henkisen väkivallan uhreiksi, kehnoihin työoloihin, työnantajien hyväksikäytön kohteiksi taikka sekä rotuun että sukupuoleen perustuvan kaksinkertaisen syrjinnän kohteiksi;

G.  toteaa, että paperittomat maahanmuuttajanaiset voivat olla erityisen suuressa vaarassa joutua ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi;

H.  toteaa, että paperittomilla maahanmuuttajilla on rajalliset mahdollisuudet hyödyntää sosiaalista asuntotarjontaa ja että he ovat edelleen riippuvaisia yksityisestä asuntotarjonnasta; toteaa, että paperittomilla maahanmuuttajanaisilla on suurin riski joutua yksityisten vuokranantajien fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi;

I.  toteaa, että paperittomat maahanmuuttajanaiset joutuvat muita todennäköisemmin pahoinpitelyn ja hyväksikäytön, myös seksuaalisen hyväksikäytön, uhreiksi ja ovat potentiaalisia seksuaalisen riiston ja ihmiskaupan uhreja; toteaa, että naisten turvakotiin pääseminen edellyttää voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai oleskeluluvan esittämistä, joten uhrit joutuvat joko tyytymään tilanteeseensa tai elämään kadulla; toteaa, että yhteydenotto poliisiviranomaisiin merkitsee karkottamisriskiä;

J.  toteaa, että sukupuolistereotypiat ovat juurtuneet syvemmälle maahanmuuttajayhteisöissä ja että maahanmuuttajanaiset ovat muita useammin naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen, erityisesti pakkoavioliittojen, sukupuolielinten silpomisen, niin sanottujen kunniarikosten, lähisuhdeväkivallan, työpaikoilla tapahtuvan sukupuolisen häirinnän ja jopa ihmiskaupan ja seksuaalisen riiston uhreja;

K.  toteaa, että jäsenvaltioiden käytännöt poikkeavat suuresti toisistaan, kun on kyse paperittomille maahanmuuttajille tarjottavista terveydenhuoltopalveluista tai terveydenhuoltopalvelujen tarjoajille asetettavista velvoitteista, jotka koskevat muun muassa ilmoituksen tekemistä paperittomista maahanmuuttajista;

L.  toteaa, että paperittomien naisten välttämättömät terveydenhuoltotarpeet voivat aiheuttaa hyvin suuria sairaalalaskuja maissa, joissa nämä naiset eivät ole oikeutettuja tuettuun terveydenhuoltoon; totea, että tällaisten laskujen pelko ajaa monet paperittomat naiset synnyttämään kotona ilman lääketieteellistä apua;

M.  toteaa, että paperittomien maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada perusterveyspalveluja, kuten ensiapua, on rajoitettu kovasti tai nämä mahdollisuudet ovat käytännössä täysin poissuljettuja, kun otetaan huomioon tunnistautumisvaatimus, hoidon kalleus sekä pelko havaituksi tulemisesta ja viranomaisille ilmoittamisesta; toteaa, että tämä koskee erityisesti paperittomia maahanmuuttajanaisia, koska he eivät saa sukupuolisidonnaista hoitoa, kuten raskaudenaikaista hoitoa, synnytysapua ja synnytyksen jälkeistä hoitoa; toteaa, että osa paperittomista maahanmuuttajista ei edes tiedä, millaisiin terveyspalveluihin he ovat oikeutettuja kohdemaassa;

N.  ottaa huomioon, että havaituksi tulemisen ja viranomaisille ilmoittamisen pelko estää paperittomia mahanmuuttajanaisia hakemasta hyväksikäyttötapauksissa apua edes sellaisilta kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat erikoistuneet maahanmuuttajien oikeudelliseen neuvontaan; toteaa, että tämän vuoksi kyseiset maahanmuuttajat eivät tosiasiassa ole perillä oikeuksistaan eikä niitä voida turvata; toteaa, että tämän vuoksi kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen on vaikea tarjota heille apuaan ja tukeaan;

O.  toteaa, että Euroopan prostituutiobisnes hyödyntää laajasti maahanmuuttajanaisten ja ‑tyttöjen turvatonta asemaa ja että monet naisprostituoidut ovat paperittomia maahanmuuttajia, mikä pahentaa prostituutioon jo muutenkin kuuluvaa hyväksikäyttöä ja uhrien haavoittuvuutta;

P.  toteaa, että paperittomien maahanmuuttajien lapset ja erityisesti tyttölapset eivät voi käydä koulua havaituksi tulemisen pelosta eivätkä kykene toimittamaan virallisia asiakirjoja kouluun kirjautumista varten; toteaa, että paperittomien teini-ikäisten maahanmuuttajatyttöjen on todella vaikea päästä korkea-asteen koulutukseen;

Q.  toteaa, että kodinhoito- ja hoitoalan työntekijöiden kasvanut kysyntä houkuttelee maahanmuuttajanaisia, joista monet ovat paperittomia; toteaa, että näillä aloilla työskentelevät paperittomat naiset kärsivät kaikkein useimmin alipalkkauksesta, henkisestä väkivallasta, palkkojen maksamatta jättämisestä ja passien takavarikoinnista ja toisinaan jopa työnantajiensa harjoittamasta fyysisestä väkivallasta; pitää epätodennäköisenä, että paperittomat naiset kääntyisivät asiassaan oikeuslaitoksen puoleen;

R.  toteaa, ettei työtä tekevillä paperittomilla maahanmuuttajanaisilla ole juurikaan keinoja vaatia oikeudenmukaisia työoloja tai oikeudenmukaista palkkaa, koska he elävät taloudellisesti ja sosiaalisesti eristyksissä, ovat tietämättömiä perusoikeuksistaan ja pelkäävät karkotusta;

S.  toteaa, että paperittomat maahanmuuttajat ovat oikeudellisesti väliinputoajia(9);

T.  toteaa, että pidätettyinä tai säilöönottokeskuksissa olevat paperittomat maahanmuuttajanaiset ovat erittäin suuressa vaarassa joutua fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi;

Suositukset

1.  muistuttaa, että kansainväliset organisaatiot, kuten Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, ovat useaan otteeseen korostaneet paperittomien maahanmuuttajien perusoikeuksien suojelun tarvetta ja että tämä on otettu esille myös YK:n kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä ja EU:n lainsäädännössä; viittaa tässä yhteydessä Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista ja jolla kielletään seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, maahanmuuttaja- tai pakolaisasemaan taikka muuhun asemaan perustuva syrjintä;

2.  muistuttaa, että unionin jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttajavirtojen hallinnasta;

3.  korostaa, että homo-, bi- ja transseksuaaliset paperittomat maahanmuuttajat joutuvat kaksinkertaisen syrjinnän uhreiksi ja että heidän haavoittuva asemansa paperittomina ulkomaalaisina pahentaa heidän vaikeaa tilannettaan;

4.  korostaa, että maahanmuutto on erittäin ajankohtainen asia ja että maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan yhteinen lainsäädäntökehys, jotta voidaan suojella maahanmuuttajia ja mahdollisia uhreja, etenkin naisia ja lapsia, jotka ovat erityisessä vaarassa joutua maahanmuuttoon liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan uhreiksi;

5.  pitää erittäin valitettavana, että monia maahanmuuttajanaisia johdetaan harhaan heidän alkuperämaissaan lupaamalla työsopimus kehittyneessä maassa ja että mafiajärjestöt tai ihmiskauppaa harjoittavat verkostot jopa sieppaavat naisia seksuaalista hyväksikäyttöä varten; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan tämän hyväksikäytön ja epäinhimillisen toiminnan estämiseksi;

6.  kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan laittomassa maahantulossa avustamisen määrittelystä annettua direktiiviä siten, että ei rajoiteta paperittomien maahanmuuttajien mahdollisuuksia vuokrata asuntoa vapailta markkinoilta, koska näin pienennetään heidän riskiään joutua riiston tai hyväksikäytön uhriksi;

7.  palauttaa mieliin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan henkilön oikeudesta fyysiseen koskemattomuuteen ja kannustaa siksi jäsenvaltioita luopumaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien paperittomien maahanmuuttajien tapauksessa vaatimuksesta, jonka mukaan valtion ylläpitämiin turvakoteihin pääsy edellyttää asianmukaisten asiakirjojen esittämistä; kehottaa ottamaan huomioon erityisesti raskaana olevien ja pienistä lapsista tai muista hoivan tarpeessa olevista ihmisistä huolehtivien naisten erityistarpeet;

8.  vaatii ottamaan huomioon, että erityisen haavoittuvassa asemassa ovat erityistarpeita omaavat henkilöt, kuten lapset, nuoret, vanhukset, vammaiset, lukutaidottomat ja vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ja alkuperämaissaan muun muassa vakaumuksensa, seksuaalisen suuntautumisensa ja fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi vainon kohteeksi joutuneet maahanmuuttajat ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneet naiset;

9.  korostaa, että oikeus terveydenhuoltoon on perusihmisoikeus; kannustaa siksi jäsenvaltioita purkamaan terveyspolitiikan ja maahanmuuton valvonnan välisen kytköksen niin, että hoitohenkilöstöllä ei olisi enää velvollisuutta tehdä ilmoitusta paperittomista maahanmuuttajista; kannustaa jäsenvaltioita myös varmistamaan sukupuolten erityistarpeisiin mukautetun asianmukaisen hoidon ja tuen saannin; kannustaa jäsenvaltioita tarjoamaan lisäksi sukupuolinäkökohtiin liittyvää erityiskoulutusta paperittomien maahanmuuttajanaisten kanssa tekemisissä oleville virkamiehille ja pidättymään velvoittamasta kouluja tekemään ilmoituksia paperittomien maahanmuuttajien lapsista;

10.  kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että paperittomat naiset saavat asianmukaista psykologista, terveydenhoidollista ja oikeudellista apua;

11.  muistuttaa, että rikoksen uhrien asemaa koskevassa direktiivissä vahvistetut oikeudet eivät riipu uhrin oleskeluoikeutta koskevasta asemasta(10); kannustaa sen vuoksi ponnekkaasti jäsenvaltioita purkamaan paperittomiin maahanmuuttajanaisiin kohdistettua väkivaltaa koskevan syyttämismenettelyn ja maahanmuuton valvonnan välisen kytköksen, jotta väkivallan uhrit voivat tehdä huoletta rikosilmoituksen;

12.  tuomitsee kaikenlaisen paperittomiin naisiin kohdistuvan väkivallan, ihmiskaupan, hyväksikäytön ja syrjinnän; korostaa, että tarjolla olevaa apua on tällaisissa tilanteissa voitava ottaa vastaan ilman pelkoa, että se johtaa suoraan oleskelun päättäviin toimenpiteisiin;

13.  vaatii pakkotyön kieltoa koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 29 täytäntöönpanoa; kehottaa kiinnittämään huomiota niiden naisten erityistilanteeseen, jotka ovat joutuneet pakkotyöhön, jolla tarkoitetaan paitsi prostituutioon pakottamista myös kaikkea muuta vastentahtoista työtä, mukaan lukien kodeissa tehtävä työ, ja suojelemaan tällaisia paperittomia maahanmuuttajanaisia;

14.  kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta prostituutio ja pakkotyö eivät yleisty maahanmuuttajanaisten keskuudessa;

15.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevan direktiivin 6 artiklassa annetut turvatakeet toteutuvat; ottaa huomioon, että niissä edellytetään jäsenvaltioiden ottavan käyttöön mekanismeja, joiden avulla paperittomat siirtotyöläiset voivat periä palkkasaataviaan oikeusteitse; kehottaa jäsenvaltioita, kansalaisjärjestöjä ja muita paperittomien maahanmuuttajien parissa työskenteleviä kansalaisyhteiskuntaa edustavia organisaatioita järjestämään kampanjoita, joilla paperittomia maahanmuuttajia valistetaan tästä oikeudesta;

16.  kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan syrjivät käytännöt, torjumaan pimeää työtä ja työntekijöiden riistoa muun muassa työsuojelutarkastusten avulla ja antamaan mahdollisuuden perusterveyspalveluihin;

17.  kehottaa jäsenvaltioita järjestämään poliisivoimille ja muille valtion viranomaisille, jotka voivat joutua hoitamaan paperittomien maahanmuuttajanaisten asioita, asianmukaista valistusta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joiden uhriksi nämä naiset saattavat joutua;

18.  suosittaa painokkaasti, että komissio työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevaa direktiiviä muutettaessa sisällyttää direktiiviin mekanismeja, joiden avulla paperittomat maahanmuuttajat voivat tehdä nimettömästi valituksen työnantajasta, joka käyttää heitä hyväkseen;

19.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) ja soveltamaan asianmukaisesti sen määräyksiä, erityisesti 59 artiklaa, jossa esitetään selkeästi, että sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet keskeyttääkseen karkotusmenettelyt ja/tai myöntääkseen erillisen oleskeluluvan avioliiton purkautuessa niiden maahanmuuttajanaisten tapauksessa, joiden oleskeluoikeutta koskeva asema on riippuvainen heidän puolisostaan;

20.  suosittaa, että jäsenvaltiot pyrkivät löytämään keinoja niiden naisten tekemän työn arvostamiseksi, jotka tarjoavat tärkeitä palveluja ja edistävät vastaanottavan yhteiskunnan toimintaa;

21.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki maahanmuuttajanaiset, myös paperittomat maahanmuuttajanaiset, jotka ovat joutuneet hyväksikäytön tai sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi, myös prostituutioon pakotetut maahanmuuttajanaiset, saavat suojelua ja tukea ja että heidät katsotaan erityisistä syistä oikeutetuiksi turvapaikkaan tai oleskelulupaan humanitaarisin perustein;

22.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan palauttamisdirektiivin täysimääräisesti täytäntöön ja antamaan palauttamisen lykkäämisestä todistuksen direktiivissä edellytetyllä tavalla, jotta voidaan välttää oikeudellinen väliinputoaminen;

23.  pitää tärkeänä, että kerätään tietoja paperittomien maahanmuuttajanaisten kokemuksista, ja korostaa, että tarvitaan luotettavaa, täsmällistä, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa paperittomien maahanmuuttajanaisten sukupuoleen liittyvästä haavoittuvuudesta sekä oikeussuojan ja palvelujen saatavuuden puutteesta Euroopan unionissa, jotta voidaan luoda johdonmukainen julkinen politiikka ja toteuttaa sitä;

24.  kehottaa komissiota sen arvioidessa palauttamisdirektiiviä vahvistamaan sitä parantamalla pidätettyinä olevien maahanmuuttajien perusoikeuksien suojaa;

25.  painottaa, että maahanmuuton valvonnassa käytetyt toimenpiteet paperittomien maahanmuuttajien havaitsemiseksi eivät saa koskaan horjuttaa ihmisarvoa ja perusoikeuksia tai altistaa naisia väkivallan tai hyväksikäytön vaaralle; kehottaa siksi komissiota muuttamaan palauttamisdirektiiviä paperittomien maahanmuuttajien ja erityisesti lasten ja raskaana olevien naisten ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi;

26.  muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat palauttamisdirektiivin nojalla velvollisia kohtelemaan säilöönottokeskuksissa olevia kolmansien maiden kansalaisia inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla ja kunnioittamaan säilöön otettujen perusihmisoikeuksia täysimääräisesti; pitää valitettavina tietoja naisiin kohdistuneesta väkivallasta säilöönottokeskuksissa; kehottaa siksi jäsenvaltioita tutkimaan kaikki syytökset säilöön otettuihin kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta;

27.  kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan kaikkiin tapauksiin, joissa on merkkejä paperittomien maahanmuuttajanaisten pakottamisesta tai epäinhimillisestä kohtelusta;

28.  kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään asian parissa toimivien kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa, jotta voitaisiin löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja säilöönottokeskuksille; kehottaa pyrkimään siihen, että paperittomien maahanmuuttajanaisten ei enää tarvitsisi pelätä kääntyä sellaisten tahojen puoleen, joiden pitäisi tarjota heille tukea;

29.  kehottaa komissiota varmistamaan, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen määräyksiä noudatetaan kaikissa lapsen oikeuksiin liittyvässä toimissa; kehottaa siksi jäsenvaltioita luopumaan pikaisesti kokonaan lasten säilöönotosta heidän maahanmuuttaja-asemansa perusteella, suojelemaan lapsia maahanmuuttopolitiikassa ja ‑menettelyissä tapahtuvilta väärinkäytöksiltä ja luomaan säilöönotolle vaihtoehtoja, jotta lapset voisivat asua yhdessä perheenjäsentensä ja/tai huoltajiensa kanssa;

30.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita korjaamaan laajemman ja yhtenäisemmän tutkimuksen avulla sellaisten luotettavien tietojen puutteen, jotka koskevat paperittomien henkilöiden määrää ja tilannetta Euroopan unionissa, sekä kiinnittämään Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) huomion paperittomien naisten tilanteeseen ja ottamaan nämä naiset paremmin huomioon Eurooppa 2020 -strategian osallistamista koskevien tavoitteiden toteuttamisessa;

31.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan koko EU:n kattavia tiedotuskampanjoita, joilla valistetaan paperittomia maahanmuuttajanaisia heidän oikeuksistaan;

32.  kehottaa keskittymään erityisesti naisten koulutukseen ja oikeuksiin, kun pyritään ehkäisemään maahanmuuttoa alkuperämaihin suunnattavan kehitysavun avulla;

33.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan, että saatavilla on riittävästi naispuolisia yhteyshenkilöitä, hoitoalan henkilöstöä, virkailijoita, asiantuntijoita ja muuta henkilökuntaa; korostaa, että perusteena tässä on muiden uskontojen ja kulttuurien kunnioittaminen ja tarve suojella syrjinnältä;

o
o   o

34.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
(2)EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17.
(3)EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.
(4)EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98.
(5)EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
(6)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(7)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0328.
(8)Direktiivin 2008/115/EY 3 artikla.
(9)Kun maahanmuuttoviranomaiset tunnistavat ja pidättävät laittoman maahanmuuttajan ja antavat maastapoistamispäätöksen, jota lykätään, mutta laittomalla maahanmuuttajalla ei ole asiakirjaa, joka todistaisi, että maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty.
(10)Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU johdanto-osan 10 kappale.


Eurooppalainen terästeollisuus
PDF 159kWORD 78k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta (2013/2177(INI))
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII osaston 173 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 157 artikla), joka käsittelee unionin teollisuuspolitiikkaa ja jossa nimenomaisesti mainitaan unionin teollisuuden kilpailukyky,

–  ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 annetun terästeollisuuden toimintasuunnitelmaa koskevan komission tiedonannon ”Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma” (COM(2013)0407),

–  ottaa huomioon komission Centre for European Policy Studies -keskukselta tilaaman 10. kesäkuuta 2013 annetun selvityksen ”Assessment of cumulative cost impact for the steel industry”(1),

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat”(2),

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Vihreä kirja – Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169),

–  ottaa huomioon unionin terästeollisuuden tulevaisuutta käsitelleen korkean tason pyöreän pöydän ryhmän 12. helmikuuta 2013 antamat suositukset(3),

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2013 käymänsä keskustelun, joka seurasi komission julkilausumaa Euroopan teollisuuden elpymisestä tämänhetkisten vaikeuksien valossa (2013/2538(RSP)),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n terästeollisuudesta(4),

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten – Teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon päivitys” (COM(2012)0582),

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista(5),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vakauden, kasvun ja työllisyyden edistäminen” (COM(2012)0299),

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Teollisuuspolitiikka: kilpailukyvyn parantaminen” (COM(2011)0642),

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta(6),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman investoimisesta vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma)(7),

–  ottaa huomioon 29. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Raaka-aineiden saannin turvaaminen Euroopan hyvinvoinnin varmistamiseksi tulevaisuudessa – Ehdotus raaka-aineita koskevaksi eurooppalaiseksi innovaatiokumppanuudeksi” (COM(2012)0082),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies” (SEC(2011)1609),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050” (COM(2011)0112),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(8),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 28. marraskuuta 2013 antaman lausunnon(9),

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön toteuttaman tutkimuksen terästeollisuuden työmarkkinajärjestöistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0028/2014),

A.  toteaa, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä hiili- ja teräsalaan sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan hiili- ja teräsalalla on ollut huomattava historiallinen merkitys Euroopan yhdentymiselle ja että se muodostaa teollisuuden tuottaman lisäarvon perustan Euroopassa;

C.  toteaa, että Euroopan unionin terästeollisuus tuottaa toiseksi eniten terästä maailmassa ja että sillä on strategista merkitystä usealle Euroopan unionin teollisuudenalalle, kuten maa- ja meriliikenteelle, rakennusalalle, koneteollisuudelle, kodinkonealalle, energia-alalle ja puolustusteollisuudelle;

D.  tuo esille, että EU:n osuus maailman terästuotannosta on puolittunut kymmenen viime vuoden aikana ja että Kiinan osuus kokonaistuotannosta on melkein 50 prosenttia;

E.  katsoo, että teräksen maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan pitkällä ajanjaksolla ja että teräs on jatkossakin tärkeä raaka-aine Euroopan teollisuuden arvoketjuissa ja näin ollen on Euroopan unionin edun mukaista säilyttää sen tuotanto unionissa;

F.  katsoo, että Euroopan unionin olisi edistettävä teollisuustuotantoa kehittävää politiikkaa kaikissa jäsenvaltioissa, jotta turvataan EU:n työllisyys ja varmistetaan, että sen teollisuuden nykyinen 15,2 prosentin osuus BKT:sta kasvaa vähintään 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

G.  toteaa, että EU:n terästeollisuus on merkittävä työllistäjä, joka työllistää suoraan 350 000 työntekijää, ja terästeollisuuteen liittyvät teollisuudenalat, myös kierrätyksen toimitusketju, useita miljoonia; ottaa huomioon, että kaikilla rakenneuudistuksilla on merkittävä vaikutus kyseiseen maantieteelliseen alueeseen;

H.  ottaa huomioon, että muihin aloihin verrattuna terästeollisuuden työmarkkinasuhteet ovat vahvasti järjestäytyneet; toteaa, että tämä ominaisuus näkyy alan korkeassa järjestäytymisasteessa, työnantajajärjestöjen vahvassa asemassa ja määrässä sekä työehtosopimusten laajassa kattavuudessa; toteaa, että Euroopan tasolla tämä näkyy siten, että terästeollisuus on ollut edelläkävijä työmarkkinasuhteiden kehittämisessä(10);

I.  katsoo, että vaikka eurooppalainen terästeollisuus ponnistelee jatkuvasti tutkimuksen ja kehityksen alalla ja kohdistaa investointeja ympäristövaikutusten vähentämiseen ja resurssitehokkuuden optimointiin, sen maailmanlaajuinen kilpailukyky on vaarassa monen tekijän tuloksena:

   teräksen kysyntä on laskenut huomattavasti rahoitus- ja talouskriisin sekä joidenkin terästä käyttävien alojen rakennemuutosten vuoksi,
   sen toimintakustannukset ovat merkittävästi korkeammat kuin kilpailijoiden,
   siihen kohdistuu ankaraa kilpailua kolmansista maista, jotka eivät noudata yhtä vankkoja sääntelyyn perustuvia normeja kuin EU:ssa;

J.  katsoo, että teräsalan kokonaiskustannusten arvioinnin tulokset osoittavat, että EU:n säädösten noudattaminen vaikuttaa huomattavasti EU:n terästuottajien voittomarginaaliin;

K.  katsoo, että EU:n ympäristö- ja energiapolitiikka hankaloittaa rauta- ja terästeollisuuden liiketoimintaympäristöä erityisesti nostamalla energian hintaa ja heikentämällä EU:n valmistajien kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla;

L.  toteaa, että energiakustannukset ovat jopa 40 prosenttia kokonaistoimintakustannuksista ja että sähköenergian hinnat EU:n teollisuuden loppukuluttajille rajoittavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla;

M.  ottaa huomioon, että terästeollisuus ja erityisesti erikoisteräsala on täysin maailmanlaajuinen ja että Eurooppa joutuu kilpailemaan ankarasti kolmansien maiden kanssa, kun tuotantokustannukset ovat EU:ssa korkeammat, mikä johtuu siitä, että pääasiassa EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta johtuvat yksipuoliset kustannusrasitteet johtavat tilanteeseen, jossa EU:n kaasun hinnat ovat kolmin- tai nelinkertaiset ja sähkön hinnat kaksinkertaiset USA:n hintoihin verrattuna;

N.  toteaa, että EU:sta viedään enemmän teräsromua kuin sinne tuodaan ja että EU näin menettää suuren määrän arvokasta uusioraaka-ainetta, mistä on usein etua terästuotannolle maissa, joissa ympäristölainsäädäntö on jäljessä eurooppalaisesta ympäristölainsäädännöstä; toteaa, että EU:n terästeollisuus on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista tilanteessa, jossa 40 prosenttia maailman teollisuuden raaka-aineista on vientirajoitusten piirissä, ja että Eurooppa vie suuria määriä teräsromua kun taas monet maat rajoittavat sen vientiä;

O.  katsoo, että teräsalan työllisyyden näkymät ovat erittäin huolestuttavia, sillä Euroopan unionista on hävinnyt muutaman viime vuoden aikana yli 65 000 työpaikkaa tuotantokapasiteetin vähentämisen ja tehtaiden sulkemisen vuoksi;

P.  toteaa, että nykyinen kriisi aiheuttaa valtavia sosiaalisia ongelmia siitä kärsiville työntekijöille ja alueille ja että rakennemuutoksia toteuttavien yritysten olisi toimittava sosiaalisesti vastuullisella tavalla, koska kokemus on osoittanut, että rakennemuutosta ei voida toteuttaa onnistuneesti ilman riittävää työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua;

Q.  toteaa, että vallitseva kriisi on johtanut teräksen maailmanlaajuiseen liikatuotantoon; toteaa kuitenkin, että vuonna 2050 teräksen ja muiden perusmetallien käytön uskotaan nousevan kaksin- tai kolminkertaiseksi nykyisestä, ja selvitäkseen tästä muutaman seuraavan vuoden aallonpohjasta Euroopan terästeollisuuden on tehtävä investointeja ja parannettava kilpailukykyään;

R.  toteaa, että jos rakennemuutoksen on määrä olla taloudellisesti toimiva ja sosiaalisesti vastuullinen, se on sisällytettävä pitkän aikavälin strategiaan, jolla pyritään varmistamaan yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus ja kilpailukyky ja vahvistamaan niitä;

1.  pitää eurooppalaista terästeollisuutta koskevaa komission toimintasuunnitelmaa myönteisenä ja tärkeänä elementtinä, kun pyritään estämään terästuotannon siirtyminen edelleen Euroopan ulkopuolelle;

2.  suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin jatkaa EU:n toimielinten, teollisuuden pääjohtajien ja ammattiliittojen välistä vuoropuhelua pysyvän terästä käsittelevän korkean tason pyöreän pöydän neuvotteluryhmän yhteydessä sekä Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävissä neuvottelukomiteoissa;

3.  panee tyytyväisenä merkille teräsalan korkean tason työryhmän perustamisen, mutta pitää valitettavana, että työryhmä kokoontuu harvoin, vain kerran vuodessa; pitää välttämättömänä, että alueelliset ja paikalliset toimijat osallistuvat tiiviisti prosessiin ja auttavat ja edistävät terästeollisuuden yritysten kotipaikkoina toimivien EU:n alueiden osallistumista teräsalan korkean tason työryhmän työhön, jotta voidaan edistää tärkeimpien sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

4.  korostaa, että nykyinen eurooppalainen kilpailua ja valtiontukia koskeva lainsäädäntö muodostaa teräsalalle vakaat toimintapuitteet; kehottaa komissiota jatkossakin tutkimaan päättäväisesti kilpailun vääristymiä ja määräämään niistä seuraamuksia;

I.TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN

I.1. Kysynnän vauhdittaminen

5.  painottaa, että kestävä kasvu edellyttää vahvaa eurooppalaista teollisuutta, ja kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan keskeisten terästä käyttävien alojen strategista kehitystä parantamalla investointiedellytyksiä, mukaan luettuina tutkimus ja innovointi sekä osaamisen kehittäminen, luomalla kannustimia tehokkaita ja oikeudenmukaisia tuotantoprosesseja varten (esim. standardoinnin ja valtion hankintamenettelyjen käyttö), vahvistamalla sisämarkkinoita sekä edistämällä eurooppalaisia infrastruktuurin kehittämishankkeita yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa;

6.  katsoo, että rakennusala on teräksen kysynnän kannalta yksi tärkeimmistä aloista ja että tämä edellyttää perusteellista EU:n tason tutkimusta tavoista, joilla sitä voidaan elvyttää lisäämällä julkisia hankkeita paitsi liikenne- ja viestintäinfrastruktuurien kehittämisen alalla niin myös sellaisilla aloilla kuin koulutus, kulttuuri ja julkishallinto sekä kestävä rakentaminen ja energiatehokkuus;

7.  pitää tärkeänä ja suositeltavana, että solmitaan transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus, jotta voidaan lisätä teräksen kauppaa ja kysyntää keskeisillä aloilla, ja korostaa siksi, että kumppanuudesta käytävien neuvottelujen ei pitäisi vaarantaa EU:n teollista kilpailukykyä millään näistä aloista;

8.  pyytää komissiota luomaan perusteellisen teräsmarkkinoiden analysointivälineen, joka tarjoaa täsmällistä tietoa eurooppalaisesta ja maailmanlaajuisesta teräksen ja kierrätyksen kysynnän ja tarjonnan välisestä tasapainosta ja jossa erotellaan toisistaan näiden markkinoiden kehitykseen vaikuttavat rakenteelliset ja sykliset osatekijät; katsoo, että teräsmarkkinoiden tarkkailulla voitaisiin merkittävästi lisätä teräksen ja teräsromun markkinoiden avoimuutta ja saada hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää korjaavia ja ennakoivia toimia, jotka ovat välttämättömiä terästeollisuuden syklisen luonteen vuoksi;

9.  pyytää komissiota käyttämään tätä markkina-analyysivälinettä riskien ennakointiin sekä sen tutkimiseen, kuinka tehtaiden sulkeminen vaikuttaa alan elpymiseen;

I.2. Työllisyys

10.  katsoo, että komission, jäsenvaltioiden, teollisuuden ja ammattiliittojen olisi tehtävä yhteistyötä, jotta teräsalalla voidaan säilyttää ammattitaitoiset työntekijät sekä lahjakkaat ja korkeasti koulutetut tutkijat ja johtajat ja jotta alalle voidaan houkutella tällaisia työntekijöitä ja oppisopimusjärjestelyjen avulla myös nuoria lahjakkuuksia, jolloin varmistetaan työvoiman dynaamisuus ja innovatiivisuus; muistuttaa alueellisten yliopistojen ja teollisuuden tutkimuslaitosten roolista, sillä niiden huippuosaamisella on suuri merkitys kilpailukykyisen terästeollisuuden alueellisten edellytysten luomiselle; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarttumaan välittömästi toimiin, joilla ehkäistään asiantuntemuksen katoaminen ja minimoidaan työpaikkojen häviäminen; kehottaa parantamaan muutoksen suunnittelua ja hallintaa edistämällä koulutusta, päivittämällä taitoja ja tukemalla uudelleenkoulutusta; on huolissaan siitä, ettei ole olemassa järjestelmällisiä ratkaisuja sukupolvenvaihdokseen ja tulevaan osaamisvajeeseen, sekä siitä, että taitotietoa ja osaamista menetetään, ja pitää työvoiman ja osaamisen säilyttämistä elintärkeänä, koska niillä on alan tulevan kilpailukyvyn kannalta ratkaiseva merkitys; kehottaa komissiota edistämään Kaikkien Erasmus -ohjelman ja Nuorten yrittäjien Erasmus ‑ohjelman kautta alakohtaisia taitoyhteenliittymiä, jotka osaamistarpeita ja niiden kehittymistä koskevien tietojen pohjalta ryhtyvät laatimaan ja toteuttamaan koulutusohjelmia ja yhteisiä menetelmiä, mukaan luettuna työssä oppiminen; kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan työntekijöitä tukevia ja ammatillista oppimista edistäviä välineitä, jotta voidaan helpottaa ja tukea alalla työskentelevän henkilöstön uudelleensijoittumista yritysten rakennemuutosten jälkeen;

11.  katsoo, että asianmukaisen teollisuuspolitiikan puuttuminen johtaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn pysyvään laskuun ennennäkemättömän korkeiden energiakustannusten vuoksi; katsoo, että korkeat energia- ja raaka-ainekustannukset eivät johdu ainoastaan siitä, että kyseisiä tuotteita on tuotava kolmansista maista, vaan myös sisäisistä syistä; on komission kanssa samaa mieltä siitä, että terästeollisuuden nykyinen rakennemuutos on aiheuttanut sosiaalisia ongelmia vähentäessään työpaikkoja;

12.  kehottaa ottamaan unionin uuden työterveys- ja työturvallisuusstrategian määrittelyssä sekä eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa huomioon terästeollisuuden työntekijöiden ja alihankkijoiden työn raskauden ja rasittavuuden, joka riippuu tuotantoprosessista(11); korostaa, että teräsalan työntekijöillä on suurempi työn kuormittavuuden riski kuin unionin 28 jäsenvaltion työntekijöillä keskimäärin, eli he altistuvat työtehtäviensä vuoksi fyysisille riskeille ja terveysongelmille;

13.  suhtautuu myönteisesti käynnissä olevaan vuoropuheluun työntekijöiden edustajien kanssa sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun (virallisiin ja epävirallisiin) lisärakenteisiin, kuten työryhmiin ja ohjauskomiteoihin, jotka tarjoavat mahdollisuuden laajempaan ajatustenvaihtoon työntekijöiden ja työnantajan välillä;

14.  korostaa, että EU:n terästeollisuuden työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämiseksi edelleen on kiinnitettävä erityistä huomiota alan erityispiirteisiin, joita ovat teräksentuotantotyön raskas luonne, työvoiman erityisominaisuudet, ympäristöseikat, teknologisten innovaatioiden levittäminen ja Euroopan terästeollisuuden merkittävät rakenneuudistukset;

15.  painottaa, että toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa olisi keskityttävä myös siihen, miten talouskriisi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa alan työvoimaan ja kilpailukykyyn, ja kehottaa komissiota valvomaan tarkasti tuotantokapasiteetin vähentämistä ja tehtaiden sulkemista Euroopassa; katsoo, ettei EU:n varoja pitäisi käyttää tiettyjen tuotantolaitosten liiketoiminnan ylläpitoon, koska tämä vääristäisi EU:n teräksentuottajien välistä kilpailua, vaan ainoastaan lieventämään tehtaiden sulkemisesta tai toiminnan supistamisesta aiheutuvia vaikutuksia työntekijöihin sekä edistämään nuorten työllisyyttä alalla;

16.  korostaa, että supistuva kysyntä ei saa johtaa EU:n jäsenvaltioiden välillä vilpilliseen kilpailuun työpaikoista; vaatii tässä yhteydessä yleiseurooppalaista ratkaisua;

17.  kehottaa komissiota edistämään aloitteita, joiden tavoitteena on säilyttää teräksen tuotanto Euroopassa ja turvata alan työllisyysaste, sekä laatimaan aloitteita, joilla pyritään ehkäisemään ja torjumaan tehtaiden sulkemista Euroopassa;

18.  vaati komissiota käyttämään viipymättä ja täysimääräisesti EU:n rahoitusta teollisuuden rakennemuutoksen sosiaalisten vaikutusten pienentämiseen; kehottaa erityisesti hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja Euroopan globalisaatiorahastoa (EGR);

19.  katsoo, että työntekijöiden osallistuminen innovointi- ja rakenneuudistustoimiin on taloudellisen menestyksen paras tae;

20.  painottaa, että tarvitaan ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä, jotta selviydytään siirtymästä kohti kestävämpiä tuotantoprosesseja ja tuotteita, ja kehottaa laatimaan eurooppalaisen koulutusstrategian; on tyytyväinen teräsalan teknisen perus- ja jatkokoulutuksen viherryttämishankkeeseen(12), jossa teräsalan yritykset, tutkimuslaitokset ja työmarkkinaosapuolet yhdessä tutkivat ekologisen kestävyyden edellyttämiä osaamistarpeita; kehottaa komissiota tukemaan sen tulosten täytäntöönpanoa;

21.  kehottaa komissiota laatimaan rakennemuutossuunnitelman, jolla ylläpidetään ja luodaan hyviä työpaikkoja ja teollisuustoimintaa Euroopan alueilla;

II.EUROOPPALAISEN TERÄSTEOLLISUUDEN KILPAILUKYVYN PARANTAMISEKSI TEHTÄVÄT TOIMET

II.1. Luotettava ja kohtuuhintainen energiahuolto

22.  panee merkille, että koska Euroopan luonnonvarat ovat rajalliset, energian hinnat EU:ssa ovat nousseet ripeästi viime vuosina, mikä on merkittävästi heikentänyt EU:n teollisuuden maailmanlaajuista kilpailukykyä; huomauttaa, että energian hinta on merkittävin terästeollisuuden ja muun paljon energiaa käyttävän teollisuuden kustannustekijä; katsoo, että erityisesti hintojen avoimuuteen perustuvat tehokkaasti toimivat energian sisämarkkinat ovat tärkeä edellytys sille, että terästeollisuus saa energiaa luotettavalla ja kestävällä tavalla kohtuulliseen hintaan; painottaa puuttuvien rajat ylittävien yhteyksien loppuunsaattamista ja sitä, että nykyinen lainsäädäntö on pantava täysimääräisesti täytäntöön, jotta eurooppalaisista energian sisämarkkinoista voidaan saada hyötyjä; tukee komission ehdotusta, jonka mukaan on tehostettava ponnisteluja, joilla lasketaan energian hintoja sekä lyhennetään EU:n teollisuuden ja sen pääasiallisten kilpailijoiden välimatkaa siten, että otetaan huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden strategiat ja annetaan niille mahdollisuus täyttää omat kansalliset vaatimuksensa; katsoo, että komission olisi esitettävä tätä koskevia käytännön ehdotuksia 12 kuukauden kuluessa;

23.  korostaa, että komission on käsiteltävä konkreettisemmin ja yksityiskohtaisemmin hiilivuotokysymystä ja että vuodeksi 2030 asetettujen ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden on oltava teknisesti ja taloudellisesti EU:n teollisuudenalojen saavutettavissa ja ettei parhaiten suoriutuville saa aiheutua suoraan eikä välillisesti ylimääräisiä kustannuksia ilmastopolitiikkojen toteuttamisesta; korostaa, että hiilivuotoa koskevissa säännöksissä olisi mahdollistettava teknisesti saavutettavissa olevien vertailuarvojen sataprosenttisesti ilmainen kohdentaminen ilman hiilivuodolle alttiisiin aloihin sovellettavaa korjauskerrointa;

24.  kannustaa komissiota laatimaan strategioita vähähiilisten energiamuotojen käyttöönottamiseksi, jotta voidaan edistää niiden nopeaa integroimista sähkömarkkinoille;

25.  uskoo, että olisi tuettava investointeja sellaisiin teknologioihin, joilla maksimoidaan käytettävästä energiasta saatava hyöty ja energian talteenotto esimerkiksi optimoimalla prosessikaasujen ja poistolämmön käyttö höyryn ja sähkön tuotannossa;

26.  pitää tarpeellisena vahvistaa pitkäkestoisia sopimuksia sähköntuottajien ja teollisuuden sähkönkuluttajien välillä, vähentää energiakustannuksia ja vahvistaa kansainvälisiä yhteenliittymiä, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä EU:n syrjäisimmille alueille; katsoo, että tämän avulla vältyttäisiin myös tuotannon siirtymiseltä kolmansiin maihin ja jäsenvaltioiden välillä; tähdentää, että pitkäaikaisten energiasopimusten tekeminen voi vähentää epävakaiden energian hintojen riskiä sekä osaltaan edistää teollisuusasiakkaiden sähkön hintojen laskua; kehottaa komissiota antamaan ohjeita pitkäaikaisten energiantoimitussopimusten kilpailunäkökohdista;

27.  kannustaa komissiota laatimaan strategioita, joiden avulla otetaan kustannustehokkaasti käyttöön vähähiilistä energiaa ja luovutaan asteittain tuista, jotta edistetään niiden nopeaa yhdentymistä sähkömarkkinoihin; katsoo, että siihen asti energiavaltaisille teollisuudenaloille olisi voitava maksaa korvauksia sähkön lisämaksuista, jos kyse on kustannuksista, joita EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin ei kohdistu;

28.  korostaa, että energian toimitusvarmuus on terästeollisuuden tärkeä edellytys; kehottaa jäsenvaltioita panemaan kolmannen energiapaketin kokonaisuudessaan täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan vakaan energiahuollon kehittämällä tarvittavia energiainfrastruktuurihankkeita sekä tarjoamaan sijoittajille asianmukaisia kannustimia varmistaakseen vähäisemmän riippuvuuden fossiilisista tuontipolttoaineista; kannustaa komissiota edistämään maakaasun hankintalähteiden ja siirtoreittien monipuolistamista sekä vauhdittamaan nesteytetyn maakaasun toimitusreittien turvaamistoimien koordinointia ja tukemista; kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti sähköntuotannon riittävyyttä ja laatimaan ohjeita sähköverkkojen joustavuuden säilyttämiseksi;

29.  kehottaa komissiota Euroopan parlamentin 13. joulukuuta 2012 EU:n terästeollisuudesta antaman päätöslauselman mukaisesti laatimaan kertomuksen kehityksen seurannasta laitoksissa, joiden toiminta on vaarassa;

II.2. Ilmastonsuojelu, resurssitehokkuus ja ympäristövaikutukset

30.  muistuttaa, että Euroopan terästeollisuuden kokonaispäästöt ovat vähentyneet noin 25 prosenttia vuoden 1990 jälkeen; huomauttaa, että teräs on täysin kierrätettävissä ilman laadun heikkenemistä; toteaa, että terästuotteilla on tärkeä merkitys tietoon perustuvaan, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisessä; painottaa, että on edelleen tärkeää pyrkiä vähentämään terästeollisuuden kokonaispäästöjä;

31.  uskoo, että Euroopan terästuotanto pitäisi säilyttää kestävän terästuotannon mallin avulla; kehottaa komissiota laatimaan ja edistämään eurooppalaisia kestävyysstandardeja, kuten teräsrakennustuotteiden SustSteel-merkintää;

32.  korostaa logistiikkakustannusten merkitystä erityisesti merikuljetuksissa, raaka-ainetoimituksissa, toimitusvarmuudessa ja satamarakentamiseen liittyvässä talouskasvussa;

33.  katsoo, että Euroopan unionin on monipuolistettava raaka-aineiden saanti- ja jakelupaikkoja, sillä se on välttämätöntä, jotta eurooppalainen terästeollisuus ei olisi riippuvainen yhdestä ainoasta satamasta raaka-aineiden toimituksia varten; toteaa, että tämän vuoksi olisi perustettava mineraalien jakelukeskus niiden jakelemiseksi kohti Etelä- ja Itä-Eurooppaa;

34.  tunnustaa, että teräksen primaarituotannolla on merkittävä asema EU:ssa, kun otetaan huomioon maailman kasvava teräksen tuotanto sekä monessa eurooppalaisessa arvoketjussa tarvittavien erikoislaatujen tuotanto; painottaa, että teräksen tuottaminen romusta kuluttaa noin 75 prosenttia vähemmän energiaa ja 80 prosenttia vähemmän raaka-ainetta; kehottaa näin ollen komissiota varmistamaan Euroopan teräsromumarkkinoiden tehokkaan toiminnan parantamalla käytetyn metallin markkinoiden toimintaa, torjumalla laitonta romun vientiä, jolla haaskataan Euroopan talouden tarvitsemia arvokkaita raaka-aineita, sekä vahvistamalla jäsenvaltioiden valmiuksia suorittaa sääntelyn piiriin kuuluvien jätekuljetusten tarkastuksia; kannustaa romun kierrätyksen kehittämistä edelleen siten, että romua kerätään ja käytetään mahdollisimman paljon ja sen laatua parannetaan keinona varmistaa raaka-aineiden saanti, vähentää energiariippuvuutta, supistaa päästöjä ja edistää kierrätystaloutta; kannattaa komission aloitetta jätteiden siirron tarkastamisesta ja valvomisesta, jotta voidaan välttää romun laiton vienti, joka suuntautuu usein maihin, joiden ympäristölainsäädäntö ei ole vertailukelpoinen eurooppalaisen ympäristölainsäädännön kanssa;

35.  kehottaa komissiota suhtautumaan ilmastonmuutos-, ympäristö-, energia- ja kilpailukykypolitiikkaan kokonaisvaltaisesti ja ottaen huomioon alakohtaiset erityispiirteet; katsoo, että sääntelytyötä tehdessään komission olisi haettava synergioita, jotka mahdollistavat ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen siten, että samalla tuetaan kilpailukyky- ja työllisyystavoitteita ja minimoidaan hiilivuodon ja yritysten siirtymisen riski;

36.  kehottaa komissiota suorittamaan hiilivuotoluettelon seuraavan tarkistuksen avoimella ja läpinäkyvällä tavalla siten, että otetaan huomioon Euroopassa valmistetun teräksen osuus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sähkön hintojen epäsuorat vaikutukset kilpailukykyyn; kehottaa komissiota varmistamaan hiilivuotosäännösten jatkuvan tehokkuuden siten, että terästeollisuus säilytetään vuotoluettelossa;

37.  korostaa, että vuoden 2030 ilmastopolitiikan puitteissa tulisi ottaa huomioon alakohtaiset erot, tekninen toteutettavuus ja taloudellinen elinkelpoisuus, ja perusperiaatteena olisi oltava, että tehokkaammille teollisuuslaitoksille ei koidu lisäkustannuksia;

38.  on huolestunut siitä, miten komission tuore päätös, joka koskee jäsenvaltioiden kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä kolmannella päästökauppa-ajanjaksolla, voi vaikuttaa teollisuuteen, kun sovelletaan monialaista korjauskerrointa, joka osoittaa, että teollisuuden osalta tavoite ei ole saavutettavissa edes soveltamalla parhaita Euroopassa nykyisin saatavilla olevia tekniikoita, mistä seuraa, että lisäkustannuksia voi aiheutua myös Euroopan tehokkaimmille laitoksille;

39.  korostaa, että infrastruktuurin tehokkuus ja luotettavuus on tärkeää terästeollisuuden kehityksen kannalta, ja huomauttaa, että 65 prosenttia maailman terästuotannosta perustuu yhä malmiin, minkä vuoksi investoinneilla riittävään infrastruktuuriin, joka kattaa koko ketjun kaivostoiminnasta terästehtaisiin ja vientimarkkinoihin asti, on suuri vaikutus kilpailukykyyn etenkin harvaan asutuissa maissa;

II.3. Kansainvälisesti tasapuoliset toimintaedellytykset

40.  katsoo, että kauppaneuvottelujen olisi edistettävä unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia ja strategisia etuja ja niissä olisi noudatettava vastavuoroista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon sellaisia näkökohtia kuin pääsy uusille markkinoille, raaka-aineiden saatavuus, hiilivuodon riski, tasapuoliset toimintaedellytykset ja taitotiedon vuotaminen; katsoo, että strategioiden olisi heijastettava kehittyneiden ja suurten kehittyvien sekä vähiten kehittyneiden maiden talouksien välisiä eroja; korostaa, että pääsy kasvavien talouksien uusille vientimarkkinoille, joilla eurooppalaista terästä voidaan myydä kohtaamatta kaupan esteitä, muodostuu ratkaisevan tärkeäksi Euroopan terästeollisuuden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien kannalta; pitää valitettavana sitä, että jotkin unionin kauppakumppanit soveltavat epäoikeudenmukaisia rajoittavia toimia, kuten investointirajoituksia sekä kotimaista terästeollisuutta suojaavia julkisten hankintojen rajoituksia, jotka haittaavat kohtuuttomasti unionin teräksen vientiä; pitää valitettavana myös sitä, että maailmanlaajuisen kriisin puhjettua vuonna 2008 monet kolmannet maat soveltavat entistä tiukempia protektionistisia toimia tukeakseen terästeollisuuttaan;

41.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevat kauppasopimukset sisältävät säännöksiä, joilla merkittävästi parannetaan eurooppalaisen teräksen ja teräkseen pohjautuvien tuotteiden vientimahdollisuuksia ja markkinoille pääsyä;

42.  tukee komission ehdotusta, jonka mukaan ennen vapaakauppasopimusten allekirjoittamista on suoritettava myös terästä koskeva vaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon EU:n valmistuksen arvoketju ja Euroopan teollisuus maailmanlaajuisessa kontekstissa; kehottaa komissiota arvioimaan säännöllisesti sekä tällä hetkellä voimassa olevien että neuvoteltavina olevien sopimusten kerrannaisvaikutuksia määriteltyjen erityiskriteerien perusteella, mukaan luettuna tapa, jolla sidosryhmät osallistuvat;

43.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki nykyisissä ja tulevissa kauppaneuvotteluissa ja -sopimuksissa tehtävät sitoumukset täytetään käytännössä; kehottaa komissiota torjumaan kolmansien maiden epäoikeudenmukaista kilpailua oikeasuhteisesti, nopeasti ja tehokkaasti käyttämällä saatavillaan olevia asianmukaisia kaupan suojakeinoja tai tarvittaessa WTO:n riitojenratkaisumekanismia; kehottaa komissiota torjumaan kolmansien maiden vilpillistä protektionismia varmistamalla eurooppalaisten yritysten pääsyn markkinoille sekä raaka-aineiden saatavuuden;

44.  panee merkille, että terästeollisuus on kaupan suojakeinojen yleisin käyttäjä; ilmaisee olevansa huolissaan siitä, että komissio tarvitsee polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käynnistämiseen pitkän ajan – keskimäärin kaksi vuotta – siinä missä Yhdysvalloissa samaan asiaan menee vain puoli vuotta; kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että unionilla on tehokkaita kaupan suojakeinoja, jotka voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja joiden avulla se voi toimia nopeammin ja tarvittaessa vastata polkumyyntitapauksiin, kun eurooppalainen teollisuus joutuu kohtaamaan kovaa kilpailua maailmanlaajuiseksi muuttuneessa taloudessa;

45.  kehottaa komissiota tarkistamaan, että ”Surveillance 2” -järjestelmä antaa vähintään samat tarkkailu- ja valvontatakuut epäoikeudenmukaista tukien polkumyyntiä vastaan kuin ”tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin ennakkotarkkailujärjestelmä”, josta säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 1241/2009;

46.  korostaa, että oikeudenmukaisuus terästuotteiden kaupassa voi toteutua ainoastaan, jos siinä toimitaan perustavia työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönormeja noudattaen;

47.  katsoo, että myös kolmansissa maissa toimivien unionin yritysten olisi noudatettava yritysten yhteiskuntavastuuta ja työntekijöiden osallistumista koskevia unionin normeja ja että alueellista kehitystä olisi edistettävä;

48.  kehottaa komissiota panemaan täytäntöön ehdotetut toimenpiteet, joilla on tarkoitus varmistaa koksihiilen saatavuus;

49.  pyytää komissiota edistämään rahoitusmarkkinoiden sääntelykehyksen uudistamista, jotta voidaan ehkäistä spekulatiivinen hintojen epävakaus, varmistaa hinnoittelun avoimuus ja parantaa sekä teräksen että raaka-aineiden toimitusvarmuutta;

50.  kehottaa komissiota suojelemaan eurooppalaista terästä säädöksin, joilla voidaan sertifioida ruostumattoman teräksen loppukäyttö ja sen kemiallis-fyysinen koostumus muun muassa ottamalla käyttöön teräkseen liittyviä tuotteita koskeva laatusertifiointi, jolla voidaan suojella eurooppalainen tuotanto sertifioimattomilta tuotteilta;

51.  tukee komission ehdotusta, joka koskee terästuotteiden laittomien markkinoiden torjuntaan tähtääviä toimia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan alv-petosten torjumiseksi toteutettavia mahdollisia toimenpiteitä;

II.4. Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

52.  huomauttaa, että läpimurtoteknologioiden leviäminen laajalle on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa vuotta 2050 koskevan etenemissuunnitelman mukaisen päästöjen vähentämismallin tavoitteet; suhtautuu myönteisesti ULCOS-hankkeeseen, jonka tarkoitus on tunnistaa ja kehittää innovatiivisia erittäin vähähiilisiä teräksentuotantotekniikoita, sekä SPIRE-ohjelmaan ja muihin ohjelmiin, joissa kehitetään uusia teräslajeja, tuotanto- ja kierrätysprosesseja sekä liiketoimintamalleja, jotka parantavat lisäarvoa, tehokkuutta ja kestävyyttä, jotka edistävät Euroopan terästeollisuuden kilpailukykyä;

53.  kehottaa komissiota harjoittamaan kunnianhimoista innovaatiopolitiikkaa, joka mahdollistaa laadukkaat, energiatehokkaat ja innovatiiviset tuotteet ja jonka avulla EU voi menestyä tiukentuvassa maailmanlaajuisessa kilpailussa;

54.  suhtautuu myönteisesti hiili- ja terästutkimusrahaston kaltaisten hiiltä ja terästä koskevien erityisvälineiden avulla saavutettuihin tuloksiin ja kehottaa komissiota jatkamaan toimia vuodesta 2002 alkaen kehitetyn mallin mukaisesti;

55.  katsoo, että innovaatiotuki on laajennettava koskemaan kaikkia terästeollisuuteen liittyviä toimintoja ja että Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä on pantava täytäntöön EIP:n rahoitusmekanismeja, joilla edistetään terästeollisuuden yritysten ja niiden sijoittautumisalueiden välistä yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden alalla, jotta voidaan edistää kestävää taloudellista toimintaa;

56.  on komission kanssa samaa mieltä siinä, että Horisontti 2020 -ohjelmassa olisi keskityttävä esittely- ja koehankkeisiin, jotka liittyvät uusiin teknologioihin sekä puhtaampiin ja resurssi- ja energiatehokkaampiin teknologioihin;

57.  uskoo, että olisi luotava kannustusmekanismeja, joilla suuria monikansallisia yrityksiä houkutellaan investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen alueilla, joilla ne harjoittavat teollista toimintaansa, jotta ne voivat tukea kyseisten alueiden työllisyyttä ja dynamiikkaa;

58.  toteaa, että läpimurtoteknologioiden kehittämiseen, parantamiseen, esittelyyn ja käyttöönottoon liittyy suuria taloudellisia riskejä; tukee klustereiden perustamista, tutkimusyhteistyötä sekä SPIREn ja EMIRIn kaltaisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia; kehottaa käyttämään innovatiivisia rahoitusvälineitä, kuten riskinjakorahoitusvälineitä, jotka asettavat etusijalle kriisissä olevat terästehtaat; kehottaa Euroopan investointipankkia ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia suunnittelemaan pitkän aikavälin rahoituskehyksen teräshankkeita varten;

59.  kehottaa komissiota jatkamaan raaka-aineita koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden täytäntöönpanoa terästeollisuudessa ja koko raaka-aineiden arvoketjussa erityisesti kierrätysmenetelmien ja uusien liiketoimintamallien osalta;

o
o   o

60.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0199.
(3)http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0509.
(5)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 72.
(6)EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
(7)EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
(8)Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(9)Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(10)Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (2009).
(11)Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (valmistuu tammikuussa 2014).
(12)http://www.gt-vet.com/?page_id=18.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö