Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 4. veljače 2014. - Strasbourg
Uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley ***I
 Sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley *
 Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I
 Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ***
 29.godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.)
 Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi
 Zahtjev za oduzimanjem parlamentarnog imuniteta Zbigniewu Ziobri
 Poticanje slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava ***I
 Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I
 Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I
 Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I
 Investicijski projekti u području energetske infrastrukture ***I
 Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Revizorski sud
 Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo
 Plan protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta
 Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi
 Analiza stanja u pravosuđu EU-a
 Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža
 Mala poljoprivredna gospodarstva
 Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine
 Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji
 Industrija čelika u Europi

Uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley ***I
PDF 274kWORD 39k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 koja se odnosi na uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0427),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0179/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 16. siječnja 2014. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0467/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 o uključenju Grenlanda u provedbu postupka certificiranja Procesa Kimberley

P7_TC1-COD(2013)0198


(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 257/2014.)


Sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley *
PDF 193kWORD 34k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka kojima se omogućuje sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2013)0429),

–  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0232/2013),

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0466/2013),

1.  prihvaća prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I
PDF 276kWORD 38k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0937 ),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0008/2014 ),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. siječnja 2014.(1)

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. siječnja 2014.(2)

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 22. siječnja 2014. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. i članak 46. stavak 1.Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A7‑0036/2014),

A.  budući da je zbog hitnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na sjednici 4. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 s obzirom na prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije

P7_TC1-COD(2013)0449


(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 248/2014.)

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(2) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ***
PDF 197kWORD 35k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o nacrtu Odluke Vijeća kojom se državama članicama odobrava potpisivanje i ratificiranje Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ili njihovo pristupanje tom Sporazumu. (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Odluke Vijeća (13408/2013),

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova,

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2., člankom 218. stavkom 5., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C7‑0389/2013 ),

–  uzimajući u obzir članak 81. i članak 90. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A7-0040/2014),

1.  daje suglasnost za prijedlog Odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


29.godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.)
PDF 292kWORD 62k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o 29. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a (2011.) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir 29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava Europske Unije (2011) (COM(2012)0714),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije naslovljeno „Izvješće o ocjeni projekta EU Pilot” (COM(2010)0070),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije naslovljeno „Drugo izvješće o ocjeni projekta EU Pilot” (COM(2011)0930),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. rujna 2007. naslovljenu „Europa rezultata – Primjena prava Zajednice” (COM(2007)0502),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. ožujka 2002. o odnosu prema podnositelju prigovora o povredi prava Zajednice (COM(2002)0141),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. travnja 2012. naslovljenu „Ažuriranje načina upravljanja odnosa s podnositeljem zahtjeva u odnosu na primjenu prava Unije”(COM (2012)0154),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2011. o dvadeset sedmom godišnjem izvješću o praćenju primjene prava Europske Unije (2009.)(1),

–  uzimajući u obzir pravno mišljenje od 26. studenog 2013. pravne službe Europskog parlamenta o „Pristupu informacijama o predsudskim slučajevima povrede u kontekstu projekta EU Pilot i godišnjeg izvješća o praćenju primjene prava EU-a”,

–  uzimajući u obzir radne dokumente službi Komisije koji prate 29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (SWD(2012)0399 i SWD(2012)0400),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za ustavna pitanja i Odbora za predstavke (A7-0055/2014),

A.  budući da je Ugovor iz Lisabona uveo veći broj novih pravnih osnova namijenjenih za olakšanu provedbu, primjenu i izvršenje prava EU-a;

B.  budući da članak 41. Povelje o temeljnim pravima Europske unije određuje pravo na dobru upravu kao pravo svake osobe na to da institucije obavljaju njezine predmete nepristrano, pravedno i unutar razumnog vremenskog roka;

C.  budući da u skladu s člankom 298. UFEU-a u obavljanju svojih zadaća institucije, tijela, uredi i agencije Unije imaju potporu otvorene, učinkovite i neovisne europske administracije;

D.  budući da u skladu s pravnom službom Europskog parlamenta EU Pilot – internetska platforma kojom se države članice i Komisija koriste za pojašnjenje činjeničnih i zakonskih pitanja o problemima koji proizlaze iz primjene prava EU-a – nema nikakav pravni status te u skladu s Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, Europska komisija treba dostaviti Parlamentu sažete informacije koje se odnose na sve sudske postupke zbog povrede od službene opomene, od slučaja do slučaja, te samo može odbiti pristup osobnim podacima u projektu EU Pilot;

1.  ponavlja svoje stajalište da članak 17. UEU-a određuje temeljnu ulogu Komisije kao „čuvara Ugovora”; u tom kontekstu primjećuje da su ovlasti i dužnost Komisije nadgledanje primjene prava EU-a i, između ostalog, pokretanje sudskog postupka zbog povrede protiv države članice koja nije ispunila obavezu iz Ugovora(2), što je kamen temeljac pravnog poretka Unije te je kao takav dosljedan konceptu Unije utemeljenom na vladavini prava;

2.  Napominje da je prema njezinom godišnjem izvješću(3) Komisija proteklih godina smanjila broj novih sudskih postupaka zbog povrede budući da je otvorila 2 900 takvih postupaka u 2009., 2 100 u 2010. i 1 775 u 2011.; nadalje primjećuje da godišnje izvješće također pokazuje porast u slučajevima kasnog prenošenja tijekom nekoliko godina (1185 u 2011., 855 u 2010. u 531 z 2009.) i da su četiri područja politika koja su najviše podložna povredama okoliš (17%), unutarnje tržište (15%), prijevoz (15%) i porezi (12%);

3.  Primjećuje smanjenje broja predmeta zbog kršenja prava zaključenih prije negoli su dospjeli do Suda Europske unije u 2011. (60,4 %), u usporedbi s 88 % predmeta zaključenih u 2010.; vjeruje da je ključno nastaviti pozorno nadzirati postupke država članica, imajući na umu da se neke predstavke Europskom parlamentu i pritužbe Komisiji odnose na probleme koji se nastavljaju javljati čak i nakon zaključenja predmeta;

4.  Ukupno je zaključeno 399 predmeta u vezi s povredama zbog toga što su države članice dokazale da poštuju pravo EU-a, vršeći ozbiljne napore za rješavanje povreda bez sudskih postupaka; Sud je 2011. godine donio 62 presude u skladu s člankom 258. UFEU-a, od čega su 53 presude (85 %) bile u korist Komisije;

5.  izražava svoju zabrinutost zbog stalnog povećanja povreda u vezi s kasnim prenošenjem od strane država članica jer su na kraju 2011. pokrenuta još 763 slučaja povrede prava EU-a zbog kasnog prenošenja, što predstavlja povećanje od 60 % u odnosu na iste brojeve prošle godine;

6.  primjećuje da je Komisija krajem 2011.proslijedila Sudu prvi predmet zbog kršenja prava EU-a u vezi s kasnim prenošenjem sa zahtjevom za financijsku sankciju u skladu s člankom 260. stavka 3. UFEU-a;

7.  smatra, međutim, da ti statistički podaci ne daju točan prikaz stvarnog nedostatka sukladnosti s pravom EU-a, nego „predstavljaju samo najteže povrede ili pritužbe najglasnijih osoba ili subjekata; primjećuje da Komisija trenutačno nema ni politiku niti resurse da sustavno utvrdi i provede sve slučajeve neprovođenja”(4);

8.  usmjerava pozornost na činjenicu da je sporazum o deklaracijama između EU institucija, koji utvrđuje odnose između komponenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje ( „usporedne tablice”), stupio na snagu 1. studenog 2011. i zato nije bilo moguće ocijeniti njegovu provedbu u ovogodišnjem izvješću;

9.  očekuje od Komisije da, kao što je obećano u godišnjem izvješću, do 1. studenog 2014. dostavi prvi pregled tih izjava;

10.  smatra da bi, glede funkcioniranja postupaka zbog povrede predviđenih člankom 258. i 260. UFEU-a, Komisija trebala osigurati da se predstavke podnesene Parlamentu i pritužbe podnesene Komisiji jednako pažljivo razmotre;

11.  ističe da se predstavke koje su podnijeli građani Europske unije i osobe koje u njoj borave, posebice u područjima temeljnih prava, okoliša, unutarnjeg tržišta i vlasničkih prava, tiču kršenja prava EU-a; smatra da te predstavke pokazuju da su slučajevi nepotpunog prenošenja prava Unije ili njegove pogrešne primjene i dalje česti te rašireni;

12.  poziva Komisiju da učini usklađivanje s pravom EU-a istinskim političkim prioritetom koji treba provoditi kroz usku suradnju s Parlamentom, čija je obaveza (a) smatrati Komisiju politički odgovornom i (b) osigurati da je kao suzakonodavac u cijelosti obaviješten kako bi stalno poboljšavao svoj rad na zakonodavstvu;

13.  Napominje da je u postupcima rješavanja pritužbi neophodna sustavna upotreba alata za promicanje pridržavanja i prava nadzora Europskog parlamenta;

14.  primjećuje da se sudski postupak zbog povrede sastoji od dvije faze: administrativne (istraživačke) faze i sudske faze pred Sudom; primjećuje da Komisija priznaje da „građani, poduzeća i organizacije dionika daju značajan doprinos … prijavama nedostataka u prijenosu i/ili primjeni prava EU-a kod tijela država članica; nadalje, primjećuje da nakon što se problemi otkriju slijede bilateralni razgovori između Komisije i dotičnih država članica kako bi ih se pomoću pilot-platforme EU-a ispravilo koliko je to moguće”(5);

15.  u tom kontekstu primjećuje da je EU Pilot utvrđen kao platforma za „bilateralne razgovore između Komisije i država članica”(6) koja „nema pravni status nego je običan alat za rad unutar okvira administrativne autonomije Komisije”(7) u sklopu presudskog postupka zbog povrede;

16.  osuđuje nedostatak pravnog statusa projekta EU Pilot te smatra da se „legitimnost može osigurati samo omogućavanjem transparentnosti, a sudjelovanje podnositelja pritužbi, Europskog parlamenta u projektu EU Pilot i zakonitost mogu se osigurati samo usvajanjem pravno obvezujućeg akta koji sadrži propise o ukupnim predsudskim i sudskim postupcima zbog povrede”, kako je navedeno u nedavnoj studiji Parlamenta(8); smatra da bi takav pravno obvezujući akt trebao razjasniti zakonska prava i obveze podnositelja prijave i Komisije te da bi trebao, koliko je to moguće, dopustiti sudjelovanje podnositelja pritužba u projektu EU Pilot da im se barem omogući da budu obaviješteni o različitim fazama postupka;

17.  u tom kontekstu osuđuje da se njegove prethodne rezolucije nisu pratile, posebno poziv na obvezujuće propise u obliku uredbe po članku 298. UFEU-a u kojoj su određeni različiti aspekti sudskih i predsudskih postupaka zbog povrede – uključujući obavijesti, obvezujuća vremenska ograničenja, pravo glasa, obvezu navođenja razloga i pravo svake osobe da pristupi svojem spisu – u cilju jačanja građanskih prava i zajamčene transparentnosti;

18.  smatra da bi provedba projekta „EU Pilot” trebala biti transparentnija u odnosu na podnositelje pritužbi; zahtijeva da se omogući pristup bazi podataka u kojoj su pohranjene sve pritužbe kako bi Parlament mogao obavljati svoju funkciju nadzora Komisije u njezinoj ulozi zaštitnice Ugovora;

19.  naglašava važnost dobre upravne prakse i poziva na donošenje „kodeksa postupanja” u obliku uredbe s člankom 298. UFEU-a kao pravnim temeljem, u kojoj bi bili određeni različiti aspekti postupka radi povrede obveza;

20.  stoga još jedanput poziva Komisiju da predloži obvezujuće propise u obliku uredbe po novoj pravnoj osnovi članka 298. UFEU-a kako bi osigurala puno poštovanje prava građana na dobru upravu, kako je utvrđeno člankom 41. Povelje o temeljnim pravima;

21.  podsjeća da u revidiranom Okvirnom sporazumu o odnosima s Parlamentom Komisija „čini Parlamentu dostupne sažete informacije o svim sudskim postupcima zbog povrede, od službene opomene ako se tako traži, o pitanjima na koje se sudski postupak zbog povrede odnosi” i očekuje da se ta klauzula primjenjuje u dobroj vjeri i praksi;

22.  stoga ponavlja da je Parlament ovlašten za dobivanje „detaljnih informacija o određenim aktima ili odredbama(9) koje se bave problemima prijenosa, kao i o više pritužbi na određene akte ili odredbe”, te da, premda „Komisija ima pravo odbiti pristup Europskom parlamentu osobnim podacima u bazi podataka projekta EU Pilot”, Parlament „ima pravo zatražiti informacije u anonimnom obliku kako bi u cijelosti bio svjestan svih relevantnih aspekata u provedbi i primjeni prava Unije”(10);

23.  pozdravlja činjenicu da sve države članice sudjeluju u projektu „EU Pilot”; nada se da će to dovesti do daljnjeg smanjenja slučajeva kršenja prava; poziva na bolje informiranje javnosti o projektu EU Pilot;

24.   smatra pitanje projekta EU Pilot i općenito, povreda prava EU-a te pristup Parlamenta relevantnim informacijama koje se odnose na predsudske i sudske postupke zbog povrede, ključnim za budući Međuinstitucionalni sporazum;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Sudu, Europskom ombudsmanu i parlamentima država članica.

(1) SL C 51 E, 22.2.2013., str. 66.
(2)članci 258. i 260. UFEU-a određuju ovlasti Komisije da pokrene sudske postupke zbog povrede protiv države članice. Točnije, članak 258. navodi da će Komisija donijeti obrazloženo mišljenje ako smatra da država članica nije ispunila obvezu iz Ugovora.
(3) zvješće Komisije, 29. godišnje izvješće o nadzoru primjene prava EU-a (2011) (COM(2012)0714), str. 2.-3.
(4)Istraživanje koje je naložio Parlament, resorni odjel C, „Alati za osiguravanje provedbe i primjene prava EU-a i procjena njihove učinkovitosti”, Bruxelles 2013., stranica.
(5)Izvješće Komisije (COM(2012)0714), str. 7
(6)vidi navedeni odjeljak u prethodnom stavku.
(7)„Pristup informacijama o predsudskim slučajevima povrede u kontekstu projekta EU Pilot i godišnjeg izvješća o praćenju primjene prava EU-a”, pravno mišljenje pravne službe Europskog parlamenta od 26. studenog 2013.
(8) „Alati za osiguravanje provedbe i primjene prava EU-a i procjena njihove učinkovitosti”, str. 13.
(9)„Pristup informacijama o predsudskim slučajevima povrede u kontekstu projekta EU Pilot i godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a”, str. 4
(10)Ibid.Komisija već objavljuje veliki broj informacija u svojem godišnjem izvješću o nadzoru provedbezakona EU-a.


Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi
PDF 196kWORD 44k
Odluka Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Lare Comi (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev Lare Comi od 16. listopada 2013. za zaštitu njezinog imuniteta u okviru kaznenog postupka koji je u tijeku pred Sudom u Ferrari,

–  nakon saslušanja Lare Comi 5. studenog 2013. u skladu s člankom 7. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije i članak 6. stavak 2. Akta o izboru zastupnika Europskog parlamenta neposrednim općim izborima od 20. rujna 1976.,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., od 10. srpnja 1986., od 15. i 21. listopada 2008., od 19. ožujka 2010. i od 6. rujna 2011.(1),

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 14. siječnja 2014. o zahtjevu za zaštitom imuniteta i povlastica Lare Comi,

–  uzimajući u obzir članak 6. stavak 3. i članak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7‑0067/2014),

A.  budući da je Lara Comi, zastupnica u Europskom parlamentu, zatražila zaštitu svog parlamentarnog imuniteta u vezi s pismenom o pokretanju postupka pred Sudom u Ferrari, o čemu je obaviještena 1. listopada 2013. i čiji je predmet naknada štete koju je navodno nanijela svojim izjavama tijekom političke rasprave u televizijskoj emisiji;

B.  budući da je 30. srpnja 2013. Lara Comi već zatražila zaštitu svojeg parlamentarnog imuniteta u vezi sa sudskim postupkom koji je pokrenulo državnog odvjetništvo u Ferrari na temelju tužbe zbog kaznenog djela teške klevete zbog istih izjava koje su predmet ove odluke;

C.  budući da se člankom 8. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije, na koji se izričito pozivala Lara Comi u svojem zahtjevu za zaštitu, propisuje da se zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgavati nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti;

D.  budući da izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament prvenstveno nastoji očuvati svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigurati nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti;

E.  budući da Parlament ima široko diskrecijsko pravo u pogledu odabira načina postupanja pri donošenju odluke u vezi sa zahtjevom svojih zastupnika za zaštitu parlamentarnog imuniteta;

F.  budući da je Sud priznao da izjava koju je dao zastupnik izvan prostorija Europskog parlamenta može predstavljati mišljenje izrečeno tijekom izvršavanja njegovih dužnosti u smislu članka 8. Protokola, pri čemu se važnost ne pridaje mjestu na kojem je dana izjava već njezinoj prirodi i sadržaju;

G.  budući da se imunitet od sudskih postupaka koji uživaju zastupnici u Europskom parlamentu prenosi i na građanske postupke;

H.  budući da je Lara Comi pozvana u predmetnu televizijsku emisiju u svojstvu zastupnice u Europskom parlamentu, a ne kao nacionalna predstavnica stranke koju je uostalom predstavljala druga gošća, u skladu s nacionalnim odredbama kojima se nastoji osigurati uravnoteženo sudjelovanje političkih glasnogovornika u televizijskim raspravama koje se održavaju tijekom izborne kampanje, kao i u predmetnom slučaju;

I.  priznajući da se u modernim demokracijama politička rasprava ne odvija samo u Parlamentu već također sredstvima komunikacije koji se kreću u rasponu od izjava za tisak do interneta;

J.  budući da je u predmetnoj televizijskoj emisiji Lara Comi sudjelovala kao zastupnica u Europskom parlamentu kako bi raspravljala o političkim pitanjima koja se također tiču javne nabave i organiziranog kriminala, a kojima se uvijek bavila na europskoj razini;

K.  budući da se sljedeći dan gđa Comi ispričala uvrijeđenoj strani, što je kasnije objavljeno u drugoj nacionalnoj televizijskoj emisiji;

L.  budući da je u ovom slučaju, u vezi sa spomenutim izjavama zbog kojih je Europski parlament odlukom od 14. siječnja 2014. već odlučio zaštiti imunitet gđe Comi u okviru kaznenog postupka koji je u tijeku pred istim Sudom u Ferrari;

1.  odlučuje zaštititi imunitet i povlastice Lare Comi;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnim tijelima vlasti Talijanske Republike i Lari Comi.

(1) Presuda od 12. svibnja 1964. u predmetu 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (Zbornik sudske prakse 1964., str. 381.); presuda od 10. srpnja 1986. u predmetu 149/85, Wybot/Faure i drugi (Zbornik sudske prakse 1986., str. 2391.); presuda od 15. listopada 2008. u predmetu T-345/05, Mote/Parlament (Zbornik sudske prakse 2008., str. II-2849.) ; presuda od 21. listopada 2008. u spojenim predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente (Zbornik sudske prakse 2008., str. I-7929.); presuda od 19. ožujka 2010. u predmetu T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbornik sudske prakse 2010., str. II-1135.) ; presuda od 6. Rujna 2011. u predmetu C-163/10, Patriciello (Zbornik sudske prakse 2011., str. I-7565).


Zahtjev za oduzimanjem parlamentarnog imuniteta Zbigniewu Ziobri
PDF 201kWORD 42k
Odluka Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri koji je 24. lipnja 2013. proslijedio javni tužitelj Republike Poljske u vezi s kaznenim postupkom koji se vodi pred Okružnim sudom u Varšavi (Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia), Odjelom V. (kazneni) [broj No V K199/12] i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 9. rujna 2013.,

–  uzimajući u obzir saslušanje Zbigniewa Ziobre u skladu s člankom 7. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta o izboru zastupnika Europskog parlamenta na neposrednim općim izborima od 20. rujna 1976.,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008, 19. ožujka 2010. i 6. rujna 2011.(1),

–  uzimajući u obzir članak 105. Ustava Republike Poljske,

–  uzimajući u obzir članak 6. stavak 1. i članak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7-0045/2014),

A.  budući da je javni tužitelj Republike Poljske tražio ukidanje parlamentarnog imuniteta Zbigniewu Ziobri, zastupniku u Europskom parlamentu, u vezi sa sudskim postupkom zbog navodnog kaznenog djela;

B.  budući da se zahtjev javnog tužitelja odnosi na djelo koje je predmet privatne tužbe u skladu s člankom 212. stavcima 1. i 2. poljskog kaznenog zakona;

C.  budući da u skladu s člankom 8. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti;

D.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

E.  budući da se u skladu s člankom 105. Ustava Republike Poljske „zastupnik ne smatra odgovornim za svoje aktivnosti u okviru mandata zastupnika tijekom razdoblja trajanja tog mandata i poslije njega. U pogledu tih aktivnosti zastupnika se može smatrati odgovornim samo pred Sejmom, a ako je prekršio prava trećih strana, protiv njega se može voditi postupak pred sudom samo uz suglasnost Sejma”;

F.  budući da jedino Parlament odlučuje o tome hoće li u određenom slučaju ukinuti imunitet ili ne; budući da Parlament može razumno uzeti u obzir stajalište zastupnika pri donošenju odluke o tome hoće li mu ukinuti imunitet ili ne(2);

G.  budući da navodno kazneno djelo nije u izravnoj ili očitoj vezi s obnašanjem dužnosti Zbigniewa Ziobre u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu niti predstavlja izraženo mišljenje ili glasovanje pri obnašanju njegovih dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 8. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije;

H.  budući da kazneni postupak pokrenut protiv Zbigniewa Ziobre nije povezan s njegovim položajem zastupnika u Europskom parlamentu;

I.  budući da u tom slučaju Parlament nije pronašao dokaz za fumus persecutionis, odnosno dovoljno ozbiljnu i preciznu sumnju da je predmet pokrenut s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku;

J.  budući da je zahtjev podnesen zbog protutužbe te budući da bi u tom kontekstu odluka da se zastupniku ne ukine imunitet spriječila drugu privatnu stranu u vođenju predmeta pred sudom kao dio svoje obrane;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Zbigniewu Ziobri;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Republike Poljske i Zbigniewu Ziobri.

(1) Presuda od 12. svibnja 1964. u predmetu 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (Zbornik sudske prakse 1964., str. 381.); presuda od 10. srpnja 1986. u predmetu 149/85, Wybot/Faure i drugi (Zbornik sudske prakse 1986., str. 2391.); presuda od 15. listopada 2008. u predmetu T-345/05, Mote/Parlament (Zbornik sudske prakse 2008., str. II-2849.) ; presuda od 21. listopada 2008. u spojenim predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente (Zbornik sudske prakse 2008., str. I-7929.); presuda od 19. ožujka 2010. u predmetu T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbornik sudske prakse 2010., str. II-1135.) ; presuda od 6. Rujna 2011. u predmetu C-163/10, Patriciello (Zbornik sudske prakse 2011., str. I-7565).
(2) Predmet T-345/05 Mote protiv Parlamenta [2008.] ECR II-2849, stavak 28.


Poticanje slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava ***I
PDF 1661kWORD 1681k
Rezolucija
Pročišćeni tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o poticanju slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0228

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 21. stavak 2. i članak 114. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0111/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje rumunjskog Senatapodneseno/podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu/kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članke 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja (A7-0017/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o poticanju slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 21. stavak 2. te članak 114. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Unija si je postavila za cilj održavanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica u kojemu je osigurano slobodno kretanje osoba. Unija si je također postavila za cilj uspostavljanje i osiguravanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Unija treba uvesti konkretne mjere kojima se pojednostavljuju postojeće administrativne formalnosti povezane s priznavanjem određenih javnih isprava kako bi građani Unije, trgovačka društva i druge vrste poduzeća uživali svoja prava slobodnog kretanja na unutarnjem tržištu.

(2)  Legalizacija i apostil administrativne su formalnosti koje se trenutno moraju ispuniti kako bi se javna isprava izdana u jednoj državi članici koristila u službene svrhe u drugoj državi članici.

(3)  To su zastarjeli i nerazmjerni mehanizmi za određivanje autentičnosti javnih isprava. Trebalo bi uvesti jednostavniji okvir. Istovremeno, trebao bi biti dostupan djelotvoran mehanizam za administrativnu suradnju među državama članicama u slučaju da postoji opravdana sumnja u autentičnost javne isprave. Taj mehanizam treba ojačati uzajamno povjerenje među državama članicama u okviru unutarnjeg tržišta.

(4)  Različite međunarodne konvencije i sporazumi određuju autentičnost Provjera istinosti javnih isprava između država članica uređena je raznim međunarodnim konvencijama i sporazumima. Te konvencije i sporazumi prethode uspostavi administrativne i pravosudne suradnje na razini Unije, uključujući prihvaćanje donošenje sektorskih pravnih instrumenata prava Unije koji rješavaju pitanje priznavanja prekograničnog prihvaćanja određenih javnih isprava. U svakom slučaju, zahtjevi koji se postavljaju tim instrumentima mogu predstavljati opterećenje građanima, trgovačkim društvima i drugim vrstama poduzeća te ne nude zadovoljavajuća rješenja za jednostavnije priznavanje javnih isprava među državama članicama. [Am. 1]

(5)  Područje primjene ove Uredbe trebalo bi obuhvaćati određene javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica te koji imaju službenu dokaznu vrijednost u odnosu na rođenje, smrt, ime, bračno stanje, registrirano partnerstvo, roditeljstvo, posvojenje, boravište, državljanstvo, nacionalnost, nekretnine, pravni status i zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća, prava intelektualnog vlasništva ili dokaz nepostojanja kaznene evidencije. Pojednostavljenje priznanja tih kategorija javnih isprava među državama članicama trebalo bi građanima Unije, trgovačkim društvima i drugim vrstama poduzeća donijeti opipljive koristi. Isprave koje su sastavile privatne osobe treba trebalo bi isključiti iz područja njezine primjene zbog njihove različite pravne prirode. Isprave koje su sastavila nadležna tijela trećih zemalja također bi trebale biti izvan područja primjene ove Uredbe. Područje primjene ove Uredbe ne bi trebalo obuhvatiti isprave koje sadrže sporazum između dvije ili više strana. [Am. 2]

(6)  Cilj ove Uredbe nije izmjena materijalnog prava Ovom Uredbom ne izmjenjuje se materijalno pravo država članica koje se odnosi na razne pravne činjenice i na rođenje, smrt, ime, bračno stanje, registrirano partnerstvo, roditeljstvo, posvojenje, boravište, državljanstvo, nacionalnost, nekretnine, pravni status i zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća, prava intelektualnog vlasništva ili dokaz nepostojanja kaznene evidencije fizičkih ili pravnih osoba. Isprave koje sadrže sporazum između dvije ili više strana trebale bi se izuzeti. [Am. 3]

(7)  Kako bi se promicalo slobodno kretanje građana, trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća u Uniji, utvrđene kategorije javnih isprava trebale bi biti izuzete od svih oblika legalizacije ili sličnih formalnosti potvrde Apostille. [Am. 14].

(8)  Druge formalnosti povezane s prekograničnim optjecajem javnih isprava, posebno zahtjeve za dostavljanjem ovjerenih kopija i ovjerenih prijevoda također bi trebalo pojednostaviti kako bi se olakšalo priznavanje javnih isprava među državama članicama.

(9)  Trebalo bi uspostaviti prikladne sigurnosne utvrditi primjerene zaštitne mjere za sprečavanje prijevara i krivotvorenja javnih isprava koje su u optjecaju među državama članicama kako bi se osigurala pravna sigurnost u Europskoj uniji [Am. 4].

(10)  Ovom bi Uredbom trebalo uspostaviti administrativnu suradnju među nadležnim tijelima kojima su države članice dodijelile ovlasti kako bi omogućili brzu i sigurnu prekograničnu razmjenu informacija i olakšali uzajamnu pomoć. Administrativna suradnja trebala bi se temeljiti na Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI), uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(4).

(11)  Stoga bi trebalo izmijeniti Uredbu (EU) br. 1024/2012 radi dodavanja ove Uredbe na popis odredaba koje se provode putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta.

(12)  Nadležna tijela države članice u kojoj se predočuje javna isprava ili njezina ovjerena kopija trebala bi imati mogućnost podnošenja zahtjeva za informacijama nadležnim tijelima država članica izdavateljicama koristeći se izravno Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta ili stupajući u vezu sa središnjim nadležnim tijelom svojih država članica ako postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost tih isprava. Jednaku mogućnost trebalo bi pružiti subjektima ovlaštenima na temelju akta ili administrativne odluke za provedbu javnih dužnosti. Nadležna tijela kojima je podnesen zahtjev trebala bi odgovoriti na takve zahtjeve u najkraćem vremenskom roku koji ni u kojem slučaju ne smije premašiti rok od mjesec dana. Ako odgovor nadležnih tijela kojima je podnesen zahtjev ne potvrđuje vjerodostojnost javne isprave ili njezine ovjerene kopije, nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev nije ih obvezno prihvatiti.

(13)  Nadležna tijela trebaju se koristiti dostupnim funkcijama IMI-ja, uključujući potporu višejezičnog sustava za komunikacije, upotrebu unaprijed prevedenih i standardnih pitanja i odgovora kao i spremište obrazaca javnih isprava koje su korištene u okviru unutarnjeg tržišta.

(14)  Određena nadležna tijela država članica trebala bi pružiti pomoć u pogledu zahtjeva za informacijama, posebno za prenošenje i primanje takvih zahtjeva te za dostavu svih informacija koje su potrebne s obzirom na te zahtjeve.

(15)  Središnja nadležna tijela trebala bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala primjenu ove Uredbe, posebno razmjenu najboljih praksi koje se odnose na priznavanje javnih isprava među državama članicama, pružanje i redovno ažuriranje najboljih praksi o sprečavanju prijevara u javnim ispravama i o promicanju korištenja elektroničke verzije javnih isprava. Također bi trebala izraditi obrasce nacionalnih javnih isprava koje su pohranjene u Informacijski sustav unutarnjeg tržišta. U tu svrhu treba koristiti Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima uspostavljenu Odlukom Vijeća 2001/470/EZ(5).

(15a)  Komisija bi trebala čim prije početi prevoditi standardni tekst javnih isprava koje su u općoj uporabi u državama članicama kako bi se dodatno olakšao njihov prekogranični optjecaj. Zatim bi se ti prijevodi mogli staviti na raspolaganje javnosti i nadležnim tijelima, s pomoću baze podataka PRADO koja je već u uporabi za osobne isprave, kako bi se izbjegli nesporazumi i olakšala komunikacija. U mnogim slučajevima oni će ubrzati uporabu informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) za komunikaciju između središnjih nadležnih tijela u slučajevima dvojbe. [Am. 5]

(16)  Treba uspostaviti utvrditi višejezične standardne obrasce Unije na svim službenim jezicima Unije za javne isprave koje se odnose na rođenje, smrt, ime, bračno stanje, registrirano partnerstvo razne pravne činjenice i pravni status i zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća fizičkih ili pravnih osoba kako bi izbjegli potrebu se izbjegla potreba da građani Unije, trgovačka društva i druge vrste poduzeća rade prijevode u slučajevima u kojima bi im to inače bilo potrebno. [Am. 6]

(17)  Višejezični standardni obrasci Unije trebali bi biti izdani se na zahtjev građana, trgovačkih društava i drugih vrsta izdavati građanima, trgovačkim društvima i drugim vrstama poduzeća koji koja imaju pravo primati istovjetne javne ispraveprimiti javnu ispravu izdanu od strane države članice izdavateljice u državama članicama izdavateljicama, kao dokaz određenih pravnih činjenica i poslova navedenih u toj ispravi, te pod istim uvjetima. Standardni obrasci trebali bi imati jednaku službenu dokaznu vrijednost kao i istovjetne javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica izdavateljica, ostavljajući građanima, trgovačkim društvima i drugim vrstama poduzeća na izbor u svakom pojedinačnom slučaju da koriste njih ili istovjetne nacionalne isprave. Višejezični standardni obrasci Unije ne smiju bi smjeli proizvoditi pravne učinke s obzirom na priznavanje njihovih njihovog sadržaja u državama članicama gdje u kojima se daju na uvid. Komisija bi trebala razviti detaljne smjernice o njihovoj upotrebi povezivanjem središnjih nadležnih tijela u tu svrhu. [Am. 7]

(18)  Kako bi omogućila upotrebu modernih komunikacijskih tehnologija, Komisija bi trebala razviti elektroničku verziju višejezičnih standardnih obrazaca Unije ili druge formate pogodne za elektroničke razmjene.

(19)  Trebalo bi pojasniti odnos između ove Uredbe i postojećeg prava Unije. Stoga se ovom Uredbom ne bi trebala dovoditi u pitanje primjena prava Unije koje sadrži odredbe o legalizaciji, sličnoj formalnosti potvrdi Apostille” ili drugim formalnostima, već bi se njome ona trebala dopuniti. Ovom se Uredbom također ne bi smjela dovoditi u pitanje primjena prava Unije o elektroničkim potpisima i elektroničkoj identifikaciji. U konačnici, ovom se Uredbom ne bi smjelo dovoditi u pitanje korištenje drugih sustava administrativne suradnje uspostavljene zakonom Unije koji osigurava razmjenu informacija među državama članicama u određenim područjima. Ova Uredba može se primijeniti u sinergiji s takvim specifičnim sustavima. [Am. 14]

(20)  Kako bi se ostvarili opći ciljevi ove Uredbe potrebno je da, među državama članicama, ona ima prednost pred bilateralnim i multilateralnim konvencijama čije su potpisnice države članice te koje se odnose na pitanja koja su njome obuhvaćena.

(21)  Kako bi olakšale primjenu ove Uredbe, države članice trebale bi dostaviti Komisiji kontaktne podatke svojih središnjih nadležnih tijela. Te informacije trebale bi biti dostupne javnosti, posebno putem Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

(21a)  Budući da institucije, tijela, uredi i agencije Unije te Europske škole imaju također sve veću izravnu upravnu ulogu, trebali bi biti izjednačeni s nadležnim tijelima država članica u svrhu izdavanja i prihvaćanja javnih isprava. [Am. 8]

(22)  Ovom se Uredbom poštuju sva temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7.), pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), pravo na stupanje u brak i osnivanje obitelji (članak 9.), slobodu izbora zanimanja i pravo na rad (članak 15.), slobodu poduzetništva (članak 16.) te slobodu kretanja i prebivanja (članak 45.). Ovu bi Uredbu trebalo primijenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(23)  Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(6) uređuje se obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama u kontekstu ove Uredbe i pod nadzorom javnih neovisnih nadležnih tijela koja su odredile države članice. Svaka razmjena ili prijenos informacija i isprava od strane nadležnih tijela država članica trebala bi biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Nadalje, takve razmjene i prijenosi trebali bi imati određenu svrhu da nadležna tijela provjeravaju autentičnost javnih isprava pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta te jedino unutar okvira njegovih nadležnosti u svakom zasebnom slučaju.

(24)  Budući da države članice ne mogu u potpunosti postići ciljeve ove Uredbe te da se oni mogu bolje postići na razini Unije, Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne nadilazi od ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje I.

Predmet, područje primjene i definicije

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom predviđa oslobađanje od legalizacije ili sličnih formalnostipotvrdi Apostille” te pojednostavljivanje ostalih formalnosti povezanih s priznavanjem određenih javnih isprava koje su izdala nadležna tijela država članica. [Am. 14]

Također uspostavlja utvrđuje višejezične standardne obrasce Unije koji se odnose na rođenje, smrt, ime, bračno stanje, registrirano partnerstvo pravne činjenice te i pravni status te zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća fizičkih ili pravnih osoba. [Am. 9]

Članak 2.

Područje primjene

1.  Uredba se primjenjuje na priznavanje javnih isprava koje se daju na uvid nadležnim tijelima druge države članice.

2.  Ova Uredba ne primjenjuje se na priznavanje sadržaja javnih isprava koje su izdala nadležna tijela drugih država članica.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(1)  „javne isprave“ znači isprave koje su izdala izdaju nadležna tijela države članice ili nadležna tijela Unije, uključujući i višejezične standardne obrasce Unije iz članka 11., te koje imaju službenu dokaznu vrijednost u odnosu na:

(a)  rođenje identitet fizičke osobe;

(b)  smrt potpis fizičke osobe;

(c)  ime bračno stanje i obiteljske odnose fizičke osobe;

(d)  bračno stanje i registrirano partnerstvo;

(e)  roditeljstvo;

(f)  posvojenje;

(g)  boravište;

(ga)   građanska prava i biračka prava;

(gb)  imigracijski status;

(gc)  kvalifikacije i evidencije o školovanju i daljnjem obrazovanju;

(gd)  zdravlje, uključujući službeno priznatu invalidnost;

(ge)  dozvolu za vožnju ili upravljanje kopnenim vozilima te zračnim ili motorskim plovilima;

(h)  državljanstvo i nacionalnost;

(i)  nekretnine;

(j)  pravni status i zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća;

(ja)  pravni oblik i zastupanje drugih pravnih osoba;

(jb)  porezne obveze i status fizičke ili pravne osobe;

(jc)  porezni i carinski status imovine;

(jd)  sva prava iz socijalnog osiguranja;

(k)  prava intelektualnog vlasništva;

(l)  dokaz o nepostojanju kaznene evidencije i/ili zapise u kaznenoj evidenciji; [Am. 11]

(2)  „nadležno tijelo“ znači javno tijelo države članice ili subjekta ovlaštenog subjekt ovlašten na temelju akta ili administrativne odluke za provedbu obavljanje javnih dužnosti, uključujući sudove i javne bilježnike koji izdaju javne isprave iz točke 1., ili nadležno tijelo Unije; [Am. 12]

(2a)  „nadležna tijela Unije“ znači institucije, tijela, uredi i agencije Unije te Europske škole; [Am. 13]

(3)  „legalizacija“ znači službeni postupak za ovjeravanje autentičnosti potpisnika javne službe, svojstvo osobe koja potpisuje ispravu te, gdje je primjenljivo, pečat ili žig koji nosi;

(4)  „slične formalnosti“Potvrda Apostille” znači dodatak certifikatu koji je predviđen predviđen dodavanje potvrde koja je predviđena Haškom konvencijom iz 1961. kojom se ukida zahtjev o ukidanju potrebe legalizacije za strane javne isprave stranih javnih isprava; [Am. 14]

(5)  „druge formalnosti“ znači izdavanje ovjerenih kopija i ovjerenih prijevoda javnih isprava;

(6)  „središnje nadležno tijelo“ znači nadležno tijelo koje su države članice ovlastile u skladu s člankom 9. za obavljanje funkcija koje se odnose na provedbu ove Uredbe.

Poglavlje II.

Izuzeće od legalizacije, pojednostavljenje drugih formalnosti i zahtjeva za informacijama

Članak 4.

Izuzeće od legalizacije i sličnih formalnosti potvrda Apostilleˮ [Am. 14]

Nadležna tijela prihvaćaju predočene javne isprave izuzete su od svih oblika legalizacije koje izdaju nadležna tijela druge države članice ili nadležna tijela Unije bez legalizacije ili i slične formalnosti potvrde Apostille. [Am. 15]

Članak 5.

Ovjerene kopije i originali javnih isprava

1.  Nadležna tijela ne zahtijevaju istovremeno davanje na uvid prihvaćaju, umjesto originala javne isprave i njezine ovjerene kopije koju su izdala nacionalna nadležna tijela ili druge države članice ili nadležna tijela Unije, njezinu ovjerenu ili neovjerenu presliku. [Am. 16]

2.  Ako je original nadležno tijelo u određenom slučaju ima opravdane sumnje u vjerodostojnost predočene neovjerene preslike javne isprave koju su izdala nadležna tijela jedne druge države članice dan na uvid zajedno sa svojom kopijom, ili nadležna tijela drugih država članica prihvaćaju takvu kopiju bez ovjeravanja.Unije, može zahtijevati da osoba koja dostavlja ispravu po svom izboru predoči original ili ovjerenu presliku isprave.

Ako se prilaže neovjerena preslika takve javne isprave radi upisa pravne činjenice ili pravnog posla u javni registar, za čiju ispravnost postoji javno financijsko jamstvo, dotično nadležno tijelo može također zahtijevati da u slučajevima u kojima ne postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost preslike osoba koja prilaže presliku po svom izboru predoči original ili ovjerenu presliku te isprave . [Am. 17]

3.  Nadležna tijela prihvaćaju ovjerenu kopiju koja je izdana u drugoj državi članici.

Članak 6.

Neovjereni prijevodi

1.  Nadležna tijela prihvaćaju neovjerene prijevode javnih isprava koje su izdala nadležna tijela drugih država članica ili nadležna tijela Unije.

1a.  Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu zahtijevati da se određene javne isprave koje su obuhvaćene člankom 3. točkom 1. podtočkama (i), (j) i (ja), osim standardnih višejezičnih obrazaca Unije, prilože zajedno s njihovim ovjerenim prijevodom.

2.  Ako nadležno tijelo opravdano sumnja ima opravdane sumnje u točnost ili kvalitetu prijevoda javne isprave koja mu je dana na uvid predočena u pojedinačnom slučaju, ono može zahtijevati naručiti ovjereni ili službeni prijevod te javne isprave. Ako postoje bitne razlike između prijevoda i ovjerenog ili službenog prijevoda koji je naručilo nadležno tijelo u tom slučaju prihvaća ovjereni tj. prijevod koji je napravljen u drugoj državi članici.je nepotpun, nerazumljiv ili obmanjujući, nadležno tijelo može zahtijevat od osobe koja je priložila dokument da nadoknadi troškova prijevoda.

2a.  Nadležna tijela prihvaćaju ovjerene prijevode izrađene u drugim državama članicama [Am. 18]

Članak 7.

Zahtjevi za pružanje informacija u slučaju opravdane sumnje

1.  Ako nadležna tijela država članica u kojima države članice u kojoj je javna isprava ili njezina ovjerena ili neovjerena kopija preslika dana na uvid opravdano sumnjaju, na temelju temeljite i objektivne provjere, u njezinu ihovu autentičnost te se ona ne može ukloniti niti na jedan drugi način, u vjerodostojnost javne isprave, na temelju temeljite i objektivne provjere, ona mogu podnijeti zahtjev za pružanje informacija relevantnim nadležnim tijelima države članice izdavateljice u kojoj je dokument izdan, izravno se koristeći Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta navedenog navedenim u članku 8. ili stupanjući u vezu sa središnjim nadležnim tijelom svoje države članice. [Am. 19]

2.  Opravdana sumnja na osnovi temeljite i objektivne provjere navedena u stavku 1. posebno se može odnositi na: [Am. 20]

(a)  autentičnost potpisa,

(b)  svojstvo osobe koja potpisuje ispravu,

(c)  identitet pečata ili žiga.

3.  Zahtjevi za pružanje informacija utvrđuju osnovu na kojoj se temelje u svakom zasebnom slučaju. Ta osnova je izravno povezana s okolnostima slučaja te se ne oslanja na opća razmatranja.

4.  Zahtjevi za pružanje informacija popraćeni su skeniranom kopijom preslikom dotične javne isprave ili njezine ovjerene kopije preslike. Zahtjevi i bilo koji odgovor na te zahtjeve neće biti podložni ne podliježu bilo kakvom nikakvom oporezivanju, carinjenju ili plaćanju pristojbe. [Am. 21]

5.  Nadležna tijela odgovaraju na takve zahtjeve u najkraćem vremenskom roku koji ni u kojem u svakom slučaju ne smije premašiti rok nije duži od mjesec dana. Ako ne odgovore, smatra da je potvrđena vjerodostojnost javne isprave ili njezine ovjerene preslike. [Am. 22]

6.  Ako odgovor nadležnih tijela na zahtjev za informacije ne potvrđuje vjerodostojnost javne isprave ili njezine ovjerene kopije, nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev nije ih obvezno prihvatiti ispravu ni njezinu kopiju. [Am. 23]

Poglavlje III.

Administrativna suradnja

Članak 8.

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 koristi se za potrebe članka 7.

Komisija osigurava da Informacijski sustav unutarnjeg tržišta ispunjava tehničke zahtjeve i zahtjeve u pogledu osoblja za razmjenu informacija iz članka 7. [Am. 24]

Članak 9.

Imenovanje središnjih nadležnih tijela

1.  Svaka država članica imenuje najmanje jedno središnje nadležno tijelo.

2.  Ako je država članica imenovala više od jednog središnjeg nadležnog tijela dužna je odrediti središnje nadležno tijelo kojemu će se prosljeđivati svaka komunikacija za prijenos odgovarajućem središnjem nadležnom tijelu unutar te države članice.

3.  Određivanje jednog ili više središnjih nadležnih tijela i njihovi kontakt podaci Komisiji se priopćavaju putem svake države članice u skladu s člankom 20. [Am. 25]

Članak 10.

Funkcije središnjih nadležnih tijela

1.  Središnja nadležna tijela pružaju pomoć u pogledu zahtjeva za pružanjem informacija u skladu s člankom 7. te posebno:

(a)  prenose i primaju takve zahtjeve;

(b)  dostavljaju sve potrebne informacije u odnosu na te zahtjeve.

2.  Središnja nadležna tijela poduzimaju sve druge mjere potrebne za olakšavanje primjene ove Uredbe te posebno:

(a)  razmjenjuju najbolje prakse koje se odnose na priznavanje javnih isprava među državama članicama;

(b)  pružaju i redovno ažuriraju najbolje prakse o sprečavanju prijevare u javnim ispravama, ovjerenim kopijama i ovjerenim prijevodima;

(c)  pružaju i redovito ažuriraju najbolje prakse o promicanju upotrebe elektroničkih verzija javnih isprava;

(d)  izrađuju obrasce javnih isprava pohranjivanjem u Informacijski sustav unutarnjeg tržišta.

3.  Za potrebe stavka 2. koristi se Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima uspostavljena Odlukom 2001/470/EZ.

Poglavlje IV.

Višejezični standardni obrasci Unije

Članak 11.

Višejezični standardni obrasci Unije koji se odnose na rođenje, smrt, bračno stanje, registrirano partnerstvo i pravne činjenice te na pravni status te zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća fizičkih ili pravnih osoba

Ovim se uspostavljaju utvrđuju višejezični standardni obrasci Unije koji se odnose na rođenje, smrt, bračno stanje, registrirano partnerstvo i pravne činjenice te na pravni status te zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća fizičkih ili pravnih osoba. [Am. 26]

Ti višejezični standardni obrasci Unije utvrđuju se u Prilozima.

Članak 12.

Izdavanje višejezičnih standardnih obrazaca Unije

1.  Nadležna tijela država članica omogućuju pristup višejezičnim standardnim obrascima građanima, trgovačkim društvima i drugim vrstama poduzeća kao alternativu istovjetnim javnim ispravama koje postoje u državi članici.

2.  Višejezični standardni obrasci Unije izdaju se na zahtjev građana, trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća koji imaju pravo primati istovjetne javne isprave koje postoje u državama članicama izdavateljicama te pod istim uvjetima. Naknada za izdavanje obrasca Unije ne smije biti viša od naknade za izdavanje odgovarajuće uobičajene javne isprave u dotičnoj državi članici. [Am. 27]

3.  Nadležna tijela država članica države članice izdaju višejezične standardne obrasce višejezični standardni obrazac Unije ako istovjetna javna isprava postoji u toj državi članici postoji nadležno tijelo koje može potvrditi točnost dotičnih informacija. Višejezični standardni obrasci Unije izdaju se bez obzira na naziv istovjetne javne isprave u toj državi članici. [Am. 28]

3a.  Države članice obavještavaju Komisiju o tijelu nadležnom za izdavanje svakog pojedinog višejezičnog standardnog obrasca Unije. Po potrebi obavještavaju Komisiju o tome koji se obrasci ne mogu izdati u skladu sa stavkom 3. Obavještavaju Komisiju čim dođe do naknadnih promjena tih informacija.

Dobivene informacije Komisija stavlja na raspolaganje javnosti na prikladan način. [Am. 29]

4.  Višejezični standardni obrasci Unije nose svoj datum izdavanja kao i potpis i pečat nadležnog tijela koje ga je izdalo.

Članak 13.

Upute o upotrebi višejezičnih standardnih obrazaca Unije

Komisija razvija detaljne upute o upotrebi višejezičnih standardnih obrazaca Unije te u tu svrhu povezuje središnja nadležna tijela sredstvima navedenim u članku 10.

Članak 14.

Elektronička verzija višejezičnih standardnih obrazaca Unije

Komisija razvija elektroničke verzije višejezičnih standardnih obrazaca Unije ili drugih obrazaca pogodnih za elektroničku razmjenu.

Članak 15.

Upotreba i priznavanje višejezičnih standardnih obrazaca Unije

1.  Višejezični standardni obrazaca Unije imaju jednaku službenu dokaznu vrijednost kao istovjetne javne isprave koje su izdala nadležna tijela država članica izdavateljica.

2.  Neovisno o stavku 1., višejezični standardni obrasci Unije ne proizvode pravne učinke s obzirom na priznavanje njihovog sadržaja kad se daju na uvid u drugim državama članicama od onih gdje su izdani. [Am. 30]

3.  Nadležna tijela država članica države članice prihvaćaju višejezične standardne obrasce Unije u istim državama članicama gdje su predani bez legalizacije ili slične formalnosti prijevoda njihova sadržaja. [Am. 31]

4.  Upotreba višejezičnih standardnih obrazaca Unije nije obavezna te ne dovodi u pitanje upotrebu istovjetnih javnih isprava koje su izdala nadležna tijela država članica izdavateljica, drugih javnih isprava ili dokaznih sredstava.

Poglavlje V.

Odnos prema drugim instrumentima

Članak 16.

Odnos prema drugim odredbama prava Unije

1.  Ova Uredba ne dovodi u pitanje primjenu prava Unije koje sadrži posebne odredbe o legalizaciji, sličnoj formalnosti, potvrdi Apostille ili drugim formalnostima, već je dopunjuje s obzirom na pojedina područja. [Am. 32]

2.  Ova Uredba također ne dovodi u pitanje primjenu zakona Unije o elektroničkim potpisima i elektroničkoj identifikaciji.

3.  Ova Uredba ne dovodi u pitanje korištenje drugih sustava administrativne suradnje uspostavljenih pravom Unije koji osiguravaju razmjenu informacija među državama članicama u specifičnim područjima.

Članak 17.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1024/2012

U Prilogu Uredbi (EU) br. 1024/2012 dodaje se sljedeća točka 6.:"

„6 Uredba (EU) br. …/2014* Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od ...(7) o poticanju slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012: Članak 7.“

"

_____________

*  SL L .., …, str. . (8)+

Članak 18.

Odnos prema postojećim međunarodnim konvencijama

1.  Ova Uredba ne utječe na primjenu međunarodnih konvencija čije su države članice stranka u vrijeme donošenja ove Uredbe te koje se odnose na pitanja koja su regulirana ovom Uredbom.

2.  Neovisno o stavku 1., ova Uredba, među državama članicama, ima prednost pred konvencijama koje su države članice potpisale ako se te konvencije odnose na pitanja koja su regulirana ovom Uredbom.

Poglavlje VI.

Opće i završne odredbe

Članak 19.

Zaštita podataka

Razmjena i prijenos informacija i isprava od strane država članica u skladu s ovom Uredbom imaju specifičnu svrhu da nadležna tijela provjeravaju autentičnost javnih isprava putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta te jedino unutar okvira njihovih nadležnosti u svakom zasebnom slučaju.

Članak 20.

Informacije o središnjim nadležnim tijelima i kontaktnim podacima

1.  Do …(9) države članice dužne su izvijestiti Komisiju o imenovanju jednog ili više središnjih nadležnih tijela i njihovim kontaktnim podacima iz članka 9. stavka 3. Države članice izvješćuju Komisiju o svakoj naknadnoj promjeni tih informacija. [Am. 33]

2.  Komisija sve informacije navedene u stavku 1. čini javno dostupnima putem odgovarajućih sredstava, posebno putem Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Članak 21.

Revizija

1.  Do …(10)(11) te najkasnije svake tri godine nakon tog datuma, Komisija Europskom parlamentu, Vijeću te Gospodarskom i socijalnom odboru podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe, uključujući ocjenu praktičnih iskustava koja se odnose na suradnju među središnjim nadležnim tijelima. Izvješće također sadrži procjenu potrebe za

(a)  proširenjem područja primjene ove Uredbe i na javne isprave koje se odnose na druge kategorije od onih koje su definirane u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (l) isprave; [Am. 34]

(b)  uspostavom utvrđivanjem dodatnih višejezičnih standardnih obrazaca Unije koji se odnose na roditeljstvo, posvojenje, boravište, državljanstvo i nacionalnost, nekretnine, prava intelektualnog vlasništva i dokaz nepostojanja kaznene evidencije; [Am. 35]

(c)  u slučaju proširenja područja primjene navedenog u točki (a), uspostavom višejezičnih standardnih obrazaca Unije koji se odnose na druge kategorije javnih isprava opoziv odstupanja iz članka 6. stavka 1.a.. [Am. 36]

2.  Izvješće je prema potrebi popraćeno prijedlozima prilagodbi, posebno u pogledu proširenja područja primjene ove Uredbe na javne isprave koje se odnose na nove kategorije kako je navedeno u stavku 1. točki (a) ili nove višejezične standardne obrasce Unije ili izmjene postojećih kako je navedeno u stavku 1. točkama (b) i (c).

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od….(12)(13), uz iznimku članka 20. koji se primjenjuje od...(14)*(15)

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

Prilog I.

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJI SE ODNOSI NA

ROĐENJE

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000001.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – ROĐENJE

4

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PREZIME

6

IME (IMENA)

7

SPOL

8

OTAC

9

MAJKA

5

PREZIME

6

IME (IMENA)

10

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

11

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela država članica izdavateljica omogućila su pristup ovim višejezičnim standardnim obrascima te mogu biti zatraženi kao alternativa istovjetnim javnim ispravama koje postoje u državi članici. Ne dovode se u pitanje istovjetne nacionalne javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica izdavateljica. Ima jednaku službenu dokaznu vrijednost kao nacionalna istovjetna isprava države članice izdavateljice te se koristi ne dovodeći u pitanje materijalno pravo država članica koje se odnosi na rođenje.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR / SIMBOLI

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag / Dan

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad /Mjesec

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År / Godina

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann /Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt / Muško

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko /Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt /Žensko

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål / Brak

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap / Registrirano partnerstvo

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad / Zakonska rastava

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa / Razvod

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering / Poništenje

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall /Smrt

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall / Smrt supruga

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall / Smrt supruge

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Prilog Ia

EUROPSKA UNIJA

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

IME

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000002.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da MJ Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 37]

Prilog Ib

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

PODRIJETLO

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000003.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

DATUM I MJESTO RO

ĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

RODITELJ 1

9

RODITELJ 2

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

10

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 38]

Prilog Ic

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

POSVOJENJE

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000004.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE

4

DATUM I MJESTO POSVOJENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PREZIME

6

IME (IMENA)

7

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

SPOL

9

RODITELJ 1

10

RODITELJ 2

5

PREZIME

6

IME (IMENA)

11

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 39]

Prilog.II

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRASCI EUROPSKE UNIJE

SMRT

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000005.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – SMRT

4

DATUM I MJESTO SMRTI Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PREZIME

6

IME (IMENA)

7

SPOL

8

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

9

PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA

10

IME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA

12

OTAC

13

MAJKA

5

PREZIME

6

IME (IMENA)

11

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela država članica izdavateljica omogućila su pristup ovim višejezičnim standardnim obrascima te mogu biti zatraženi kao alternativa istovjetnim javnim ispravama koje postoje u državi članici. Ne dovode se u pitanje istovjetne nacionalne javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica izdavateljica. Ima jednake službene dokazne vrijednosti kao nacionalna istovjetna isprava države članice izdavateljice te se koristi ne dovodeći u pitanje materijalno pravo država članica koje se odnosi na smrt.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Prilog IIa

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

SLOBODNO BRAČNO STANJE

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000006.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

SPOL

7

DATUM I MJESTO ROĐENJA

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice i upotrebljava se ne dovodeći u pitanje materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 40]

Prilog III

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

BRAČNO STANJE

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000007.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BRAČNO STANJE

4

DATUM I MJESTO VJENČANJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

BRAČNI PARTNER A / SUPRUG[Am. 41]

6

BRAČNI PARTNER B / SUPRUGA[Am. 42]

7

PREZIME PRIJE VJENČANJA

8

IME (IMENA)

9

SPOL

10

DATUM I MJESTO ROĐNJA

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PREZIME NAKON VJENČANJA

12

UOBIČAJENO BORAVIŠTE

13

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

14

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela država članica izdavateljica omogućila su pristup ovim višejezičnim standardnim obrascima te mogu biti zatraženi kao alternativa istovjetnim javnim ispravama koje postoje u državi članici. Ne dovode se u pitanje istovjetne nacionalne javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica izdavateljica. Ima jednake službene dokazne vrijednosti kao nacionaln istovjetna isprava države članice izdavateljice te se koristi ne dovodeći u pitanje materijalno pravo država članica koje se odnosi na bračno stanje.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Prilog IIIa

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

RAZVOD

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000008.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD

4

DATUM I MJESTO RAZVODA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

BRAČNI PARTNER A

6

BRAČNI PARTNER B

7

PREZIME PRIJE RAZVODA

8

IME (IMENA)

9

SPOL

10

DATUM I MJESTO ROĐENJA

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PREZIME NAKON RAZVODA

12

UOBIČAJENO BORVIŠTE

13

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

14

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritudpartnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētaspartnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriatînregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls: Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás /Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung /унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse afægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción delesposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás anfhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijdenvan echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción dela esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Básna mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara /overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 43]

Prilog IV

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

REGISTRIRANO PARTNERSTVO

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000009.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE –REGISTRIRANO PARTNERSTVO

4

DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA

8

IME (IMENA)

9

SPOL

10

DATUM I MJESTO ROĐENJA

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA

12

UOBIČAJENO BORVIŠTE

13

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

14

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela država članica izdavateljica omogućila su pristup ovim višejezičnim standardnim obrascima te mogu biti zatraženi kao alternativa istovjetnim javnim ispravama koje postoje u državi članici. Ne dovode se u pitanje istovjetne nacionalne javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica izdavateljica. Ima jednake službene dokazne vrijednosti kao nacionalna istovjetna isprava države članice izdavateljice te se koristi ne dovodeći u pitanje materijalno pravo država članica koje se odnosi na registrirano partnerstvo.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EUROPSKE UNIJE - REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Prilog IVa

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000010.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA

4

DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA

8

IME (IMENA)

9

SPOL

10

DATUM I MJESTO ROĐENJA

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA

12

UOBIČAJENO BORAVIŠTE

13

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

14

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētaspartnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriatînregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava /Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο /Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA/ DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 44]

Prilog IVb

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000011.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO

4

PREZIME

5

IME (IMENA) (S)

6

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO:

(ISO 3166-1 alfa-3)(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 45]

Prilog IVc

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000012.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 46]

Prilog IVd

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

BORAVIŠTE

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000013.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE EUROPEAN UNION

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

  _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

BORAVIŠTE

9

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 47]

Prilog IVe

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

POTVRDA O OBRAZOVANJU

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000014.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

RAZINA OBRAZOVANJA

(UNESCO ISCED 2011. Prilog II.)

9

PODRUČJE OBRAZOVANJA

(UNESCO ISCED-F 2013. Prilog I.)

10

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 48]

Prilog IVf

UVIŠEJEZIĆNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE

INVALIDNOST

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe]

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000015.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST

4

PREZIME

5

IME (IMENA)

6

DATUM I MJESTO ROĐENJA Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI

9

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela države članice izdavateljice stavila su na raspolaganje ovaj višejezični standardni obrazac te on može biti zatražen kao alternativa istovjetnoj javnoj ispravi koja postoji u državi članici. Ovaj obrazac ne dovodi u pitanje uporabu istovjetne nacionalne javne isprave koju sastavljaju nadležna tijela države članice izdavateljice. Obrazac ima istu službenu dokaznu vrijednost kao i nacionalna jednakovrijedna isprava države članice izdavateljice, ali ne dovodi u pitanje mjerodavno materijalno pravo države članice.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Am. 49]

Prilog V

VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC

PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE

TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA

Članak 11. Uredbe (EU) [Dodajte broj i naziv ove Uredbe] A

20140204-P7_TA(2014)0054_HR-p0000016.png

1

DRŽAVA ČLANICA

2

TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE POTVRDE

3

VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA

4

TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA

5

PRAVNI OBLIK

6

NATIONAL

7

EUROPEAN

8

SJEDIŠTE DRUŠTVA

9

DATUM I MJESTO UPISA

Da Mj Go

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

10

BROJ UPISA

11

PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA

12

IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA

13

FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA

14

OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE

15

SAMOSTALNO

16

ZAJEDNIČKI

17

DATUM IZDAVANJA Da Mj Go

POTPIS, PEČAT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravna napomena: Nadležna tijela država članica izdavateljica omogućila su pristup ovim višejezičnim standardnim obrascima te mogu biti zatraženi kao alternativa istovjetnim javnim ispravama koje postoje u državi članici. Ne dovode se u pitanje istovjetne nacionalne javne isprave koje su sastavila nadležna tijela država članica izdavateljica. Ima jednake službene dokazne vrijednosti kao nacionalna istovjetna isprava države članice izdavateljice te se koristi ne dovodeći u pitanje materijalno pravo država članica koje se odnosi na pravni status i zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EUROPSKE UNIJE - PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) SL C 327, 12.11.2013., str. 52.
(2) SL C 327, 12.11.2013., str. 52.
(3)Stajalište Europskog parlamenta od 4. veljače 2014.
(4) Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).
(5) Odluka Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 25.).
(6) Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 319.).
(7) + SL uputu na objavu Uredbe iz postupka 2013/0119(COD).
(8) Broj i datum usvajanja Uredbe iz postupka 2013/0119(COD).
(9) Šest mjeseci prije datuma primjene ove Uredbe.
(10) Tri godine nakon datuma primjene ove Uredbe.
(11) SL: molimo umetnite datum: tri godine nakon datuma primjene ove Uredbe.
(12) Godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe.
(13) SL: molimo umetnite datum: godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe.
(14)* Šest mjeseci prije datuma primjene ove Uredbe.
(15) SL: molim umetnite datum: šest mjeseci prije datuma primjene ove Uredbe.


Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I
PDF 273kWORD 43k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0102),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0047/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. ožujka 2008.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 4. prosinca 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7‑0319/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

P7_TC1-COD(2013)0062


(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi 2014/27/EU.)

(1) SL C 204, 9.8.2008., str. 47.


Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I
PDF 276kWORD 63k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima i izdavanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0372),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 50. stavak 2. točku (g) i članke 53. i 62. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0183/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. te članke 50. stavak 1., 53. stavak 1. i 62. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata, luksemburškog Zastupničkog doma, poljskog Sejma i Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2012.(1),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 6. studenoga 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za kulturu i obrazovanje (A7‑0281/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu

P7_TC1-COD(2012)0180


(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi 2014/26/EU.)

(1) SL C 44, 15.2.2013., str. 104.


Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I
PDF 279kWORD 42k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim sankcijama za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0654), i izmijenjeni prijedlog (COM(2012)0420),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 83. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0358/2011),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje njemačkog Saveznog vijeća - Bundesrata podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. ožujka 2012.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 28. ožujka 2012.(2),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 20. prosinca 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbora za pravna pitanja (A7‑0344/2012),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim sankcijama za zloporabu tržišta (direktiva o zlouporabi tržišta)

P7_TC1-COD(2011)0297


(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi 2014/57/EU.)

(1) SL C 161, 7.6.2012., str. 3.
(2) SL C 181, 21.6.2012., str. 64.


Investicijski projekti u području energetske infrastrukture ***I
PDF 274kWORD 39k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0153),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0075/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 22. svibnja 2013.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 13. studenoga 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A7-0323/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na sjednici 4.veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji, zamjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 256/2014.)

(1) SL C 271, 19.9.2013., str. 153.


Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 260kWORD 35k
Odluka Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o predloženom imenovanju Klausa Heinera Lehnea za člana Revizorskog suda (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7-0423/2013),

–  uzimajući u obzir članak 108. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0050/2014),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor Parlamenta ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sastanku Odbora za proračunski nadzor 23. siječnja 2014. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;

1.  daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Klaus Heiner Lehne imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i radi obavijesti Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.


Revizorski sud
PDF 402kWORD 96k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o budućoj ulozi Revizorskog suda. Postupak imenovanja članova Revizorskog suda: savjetovanje s Europskim parlamentom (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 286.,

–  uzimajući u obzir članak 108. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje br. 2/2004 Europskog revizorskog suda o modelu „jedinstvene revizije” (i prijedlog okvira unutarnje kontrole Zajednice)(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. studenog 1992. o postupku savjetovanja s Europskim parlamentom o imenovanju članova Revizorskog suda(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 1995. o postupcima nakon savjetovanja s Parlamentom u vezi s imenovanjem članova Revizorskog suda(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o integriranom okviru unutarnje kontrole(4),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0014/2014),

I.Buduća uloga Revizorskog suda

A.  budući da su Limskom deklaracijom i Meksičkom deklaracijom Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija određeni glavni stupovi neovisnih revizorskih institucija te se u njima potvrđuje da nacionalne vrhovne revizijske institucije imaju znatnu slobodu tumačenja načelâ iznesenih u deklaracijama;

B.  budući da Europski revizorski sud kao profesionalna revizijska institucija, među ostalim, mora primjenjivati međunarodne revizijske standarde koji se odnose na javni sektor;

C.  budući da je Europski revizorski sud osnovan Ugovorom o proračunu iz 1975. kako bi provodio revizije financija EU-a te budući da kao vanjski revizor EU-a doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja Unije, istovremeno djelujući kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana EU-a;

D.  budući da naglo promjenjiva trenutačna financijska i gospodarska situacija iziskuje djelotvoran mikrobonitetni i makrobonitetni nadzor u modernoj i izazovnoj Europskoj uniji, u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;

E.  budući da javni revizori, kao što su Revizorski sud i vrhovne revizijske institucije država članica, imaju ključnu ulogu u ponovnom uspostavljanju povjerenja u javnu odgovornost EU-a i njezinom unapređenju; budući da je stoga važno smjestiti bilo kakvu raspravu o mogućim reformama Revizorskog suda u širi kontekst izazova unapređenja javne odgovornosti EU-a;

F.  budući da je Ugovorom iz Lisabona ponovno potvrđen pravni okvir Revizorskog suda u promicanju javne odgovornosti te pomaganju Parlamentu i Vijeću u nadzoru izvršenja proračuna EU-a, čime se doprinosi unapređenju financijskog upravljanja EU-a i zaštiti financijskih interesa građana;

II.Postupak imenovanja članova Revizorskog suda: savjetovanje s Europskim parlamentom

G.  budući da se prema članku 286. Ugovora o funkcioniranju Europske unije članovi Revizorskog suda moraju birati iz redova osoba koje u svojim državama članicama pripadaju ili su pripadale tijelima za vanjsku reviziju ili koje su posebno kvalificirane za izvršavanje takve dužnosti i čija je neovisnost neupitna;

H.  budući da je od ključne važnosti da se Revizorski sud sastoji od članova koji pružaju najviši stupanj jamstva profesionalne sposobnosti i neovisnosti, u skladu s Ugovorom, pritom izbjegavajući ugrožavanje ugleda Suda;

I.  budući da su neka imenovanja izazvala povećanje razlika u mišljenjima Parlamenta i Vijeća, što bi, ako se nastavi, moglo ugroziti dobre radne odnose Suda s navedenim institucijama i možda imati ozbiljne negativne posljedice za vjerodostojnost, a time i učinkovitost Suda;

J.  budući da je odluka Vijeća o imenovanju članova Revizorskog suda u slučajevima kada je Parlament održao saslušanje i izrazio nepovoljno mišljenje nerazumljiva te pokazuje nedostatak poštovanja prema Parlamentu;

K.  budući da je mišljenje Parlamenta izloženo velikom zanimanju medija; budući da bi, ako su osobe čije je kandidature Parlament prethodno javno i službeno odbacio imenovane u Revizorski sud, povjerenje u dotične institucije bilo smanjeno;

L.  budući da će članovi sa stručnim revizijskim znanjem te zajedno s većim i raznolikijim radnim iskustvom, koje jamči različite perspektive i sposobnosti, unaprijediti djelotvornost Suda u odlučivanju i djelovanju; budući da je neuspjeh u nalaženju primjerene ravnoteže spolova u današnje vrijeme neprihvatljiv;

M.  budući da na suradnju između Revizorskog suda i Parlamenta, ključnu za sustav proračunske kontrole EU-a, negativno utječe kada određeni članovi Suda ne uspiju dobiti odobrenje Parlamenta;

N.  budući da se Stručnom revizijom 2013. poziva na kraće unutarnje postupke u Sudu i pojašnjenje njegove uloge i mandata u odnosu na vanjske dionike te naglašava da revidirani subjekti imaju prekomjeran utjecaj na nalaze i revizijska mišljenja Suda;

O.  budući da se Parlament uglavnom usredotočuje na prijedloge kojima se izbjegava potreba za promjenama u Ugovoru;

P.  budući da je Vijeće uvijek poštovalo preporuke kojima je odbor osnovan u skladu s člankom 255. UFEU-a davao mišljenje o prihvatljivosti kandidata za radna mjesta nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije i Općeg suda, unatoč tome što se Ugovorom na to ne obvezuje;

I.Vizija Parlamenta za Europski revizorski sud: buduća uloga Suda

1.  vjeruje da Europski revizorski sud kao vanjski revizor institucija Unije može osigurati zakonodavcima ne samo izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija u svakoj pojedinoj proračunskoj godini nego i zbog svojeg istaknutog položaja može davati zakonodavcima i proračunskom tijelu, naročito Odboru za proračunski nadzor Parlamenta, dragocjena mišljenja o rezultatima koji su postignuti politikama Unije, kako bi se poboljšala uspješnost i učinkovitost aktivnosti koje financira Unija, utvrdila ekonomija razmjera i opsega kao i učinci prelijevanja među nacionalnim politikama država članica te Parlamentu predstavile vanjske ocjene procjena javnih financija u državama članicama koje je provela Komisija;

2.  smatra da bi Sud trebao ustrajati na neovisnosti, poštenju, nepristranosti i profesionalnosti, pritom gradeći snažnu suradnju sa svojim partnerima, posebno s Europskim parlamentom, a naročito s njegovim Odborom za proračunski nadzor i specijaliziranim odborima, u postupku odgovornosti institucija EU-a;

Tradicionalni model DAS (izjava o jamstvu)

3.  primjećuje da je Revizorski sud Ugovorom obvezan (članak 287. stavak 1. točka 2. UFEU-a) podnijeti Parlamentu i Vijeću izjavu o jamstvu (DAS(5)) u odnosu na zakonitost i pravilnost plaćanja nakon ispitivanja zakonitosti, pravilnosti i rezultata proračuna Unije te osim toga da Revizorski sud jednako tako obvezan Ugovorom podnosi posebna izvješća i mišljenja; primjećuje da se velik dio osoblja Suda svake godine posvećuje pripremi izjava o jamstvu;

4.  smatra da su neovisnost, poštenje, nepristranost i profesionalnost Suda ključni za njegovu vjerodostojnost dok pomaže Parlamentu i Vijeću u nadgledanju financijskog upravljanja EU-a i davanju doprinosa njegovom unapređenju te zaštiti financijskih interesa Unije od programskih faza do zatvaranja računa;

5.  žali zbog toga što osamnaestu godinu zaredom zbog rezultata revizije Sud nije mogao dati pozitivnu izjavu o jamstvu (DAS) u pogledu zakonitosti i pravilnosti plaćanja; naglašava činjenicu da stopa pogreške kao takva samo djelomično pruža sveobuhvatan pregled djelotvornosti politikâ Unije;

6.  podsjeća da u skladu s člankom 287. UFEU-a Sud podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija; ističe da je Revizorski sud umjesto dostavljanja jedne izjave o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija u 2012. podnio četiri mišljenja: jedno mišljenje o pouzdanosti računa i tri mišljenja o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija (jedno o prihodu, jedno o obvezama i jedno o plaćanjima); smatra da taj izbor pisanog oblika otežava ocjenjivanje izvršenja proračuna Komisije;

7.  ističe da je izjava o jamstvu godišnji pokazatelj višegodišnjeg sustava potrošnje, što otežava razumijevanje cikličke prirode i utjecaja višegodišnjih sporazuma, pa se stoga ukupni utjecaj i djelotvornost sustava upravljanja i nadzora može samo djelomično procijeniti na kraju razdoblja potrošnje; stoga smatra da bi Sud tijelu nadležnom za davanje razrješnice trebao moći dostaviti pregled na sredini provedbenog razdoblja i sažeto izvješće, uz godišnju izjavu o jamstvu u pogledu konačnih rezultata programskog razdoblja;

8.  pozdravlja činjenicu da od 2009. Sud ulaže znatan trud u razvoj svojih proizvoda i usluga kao i svojeg godišnjeg izvješća; vjeruje, ipak, da je potrebno uložiti više truda i sredstava radi dodatnog poboljšanja kvalitete, prvenstveno u pogledu rada Suda na revizijama uspješnosti, koje pružaju informacije o proračunskim rezultatima EU-a; smatra da bi Sud trebao nadograditi model izjave o jamstvu kako bi mogao odrediti jesu li rezultati postignuti i na koji način, tako da bi se iz tog primjera moglo učiti i to znanje primijeniti u drugom kontekstu;

Nove dimenzije i izazovi Suda

9.  priznaje povijesnu i konstruktivnu ulogu izjave o jamstvu za usredotočivanje na zakonitost i pravilnost kao korisnih naznaka dobrih financijskih praksi i uspješnosti upravljanja na svim razinama potrošnje Unije i za pokazivanje načina na koji su korištena sredstva EU-a u skladu s odlukama Parlamenta koji djeluje kao zakonodavac i proračunsko tijelo; ističe, ipak, da bi sada i u budućnosti Sud trebao posvetiti više resursa ocjenjivanju toga jesu li u korištenju javnim sredstvima povjerenih Komisiji postignuti ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost; rezultati nalaza posebnih izvješća trebali bi podrazumijevati odgovarajuće prilagodbe u programima EU-a;

10.  naglašava činjenicu da mandat Suda, određen Ugovorom, Sudu pruža referentni okvir kako bi ispunio svoju ulogu neovisnog vanjskog revizijskog tijela Unije; primjećuje da mandat omogućuje znatnu fleksibilnost kako bi Sud mogao izvršavati svoju zadaću, ne samo kad je riječ o izjavi o jamstvu; podsjeća da mandat omogućuje Sudu da predstavi rezultate svojih revizija uspješnosti u posebnim izvješćima, što pruža bitnu priliku za dodavanje vrijednosti usredotočujući se na visokorizična područja i ispitujući ih; uz to, primjećuje da se tim izvješćima europskim građanima pružaju informacije o funkcioniranju Unije i upotrebi europskih financijskih sredstava u mnogim sektorima, time pomažući približavanje Europe svojim građanima te da im ona postane transparentnija i razumljivija;

11.  podsjeća na to da je jedan od najboljih načina revizije financijskih izvještaja Europske unije te poboljšanja uspješnosti i učinkovitosti potrošnje sredstava EU-a izglasati davanje razrješnice prije 31. prosinca u godini koja slijedi nakon financijske godine za koju se vršila revizija; podvlači činjenicu da bi se time prisilio Sud da svoje godišnje izvješće podnese do 30. lipnja;

12.  preporučuje da Europski revizorski sud, ne dovodeći u pitanje svoju neovisnost, donese svoje mišljenje na temelju praga značajnosti, a ne samo na temelju prihvatljive stope pogreške, jer se čini da je to više u skladu s međunarodnim revizijskim standardima;

13.  predlaže da Europski parlament posebno poglavlje u svojem izvješću o davanju razrješnice posveti praćenju preporuka Suda u njegovim raznim revizijama uspješnosti, kako bi se Komisija i države članice potakle na provedbu tih preporuka; Parlament bi također trebao istaknuti kojim glavnim mjerama praćenja Sud može posvetiti posebnu pozornost u svojem godišnjem izvješću, ne dovodeći u pitanje njegovu neovisnost;

14.  primjećuje da Sud planira svoj program rada na višegodišnjoj i godišnjoj osnovi; primjećuje da višegodišnji plan omogućuje definiranje i ažuriranje strategije Suda, a da se godišnjim planom određuju konkretne zadaće koje treba provesti u dotičnoj godini; pozdravlja činjenicu da Sud svake godine Odboru za proračunski nadzor dostavlja godišnji program rada s popisom prioritetnih revizijskih zadaća i dodijeljenih sredstava za njihovu provedbu;

15.  vjeruje da sadašnji oblik sastanaka Suda s Parlamentom i Vijećem omogućava dragocjeno savjetovanje kad je riječ o izradi godišnjeg programa rada Suda; ističe da strukturirani pripremni dijalog ove vrste vrlo pomaže pri osiguravanju učinkovite i demokratske odgovornosti građanima u vezi s upotrebom javnih sredstava osiguranih radi ostvarivanja ciljeva EU-a; naglašava da bi, unatoč povećanoj savjetodavnoj suradnji s Parlamentom i Vijećem, Sud neovisno o političkim i nacionalnim utjecajima trebao sam odlučivati o svom godišnjem programu rada;

16.  primjećuje da se pitanja od presudne važnosti vanjskim dionicima, kao što je Europski parlament, te naredni zahtjevi za reviziju ne prikupljaju na strukturiran način niti u potpunosti vode kao povlašteni; smatra to štetnim za važnost i utjecaj rezultata revizije Suda; primjećuje, nadalje, da je dodana vrijednost Suda izravno povezana s time koliko se u postupku odgovornosti Parlament i ostali dionici koriste njegovim radom; stoga, poziva Sud da u svojemu godišnjem programu rada uzme u obzir političke prioritete zakonodavaca i pitanja od velike važnosti građanima EU-a koje priopćava Odbor za proračunski nadzor Parlamenta izražavajući zabrinutost građana EU-a;

Suradnja s nacionalnim vrhovnim revizijskim institucijama

17.  očekuje uspostavljanje bliže suradnje između Europskog revizorskog suda i vrhovnih revizijskih institucija država članica s konkretnim rezultatima o raspodjeli godišnjeg rada Europskog revizorskog suda; nadalje očekuje konkretne metodološke korake i dogovore o kalendarima revizije; očekuje da Komisija, na temelju pravne studije, predloži uključivanje revizorskog rada vrhovnih revizijskih institucija država članica u revizije sredstava pod podijeljenim upravljanjem u dotičnim državama članicama koje provodi Sud;

18.  naglašava da bi Sud trebao predvoditi osmišljavanje metode rada prema kojoj nacionalne vrhovne revizijske institucije i Sud unapređuju usklađivanje svojih sredstava s ciljem procjene rashoda i uspješnosti proračuna EU-a, izbjegavanja dvostrukog obavljanja poslova nadzora, dijeljenja informacija o nadzoru, utvrđivanja rizičnih područja, provođenja zajedničkih revizija ili boljeg uključivanja vrhovnih revizijskih institucija u revizije Europskog revizorskog suda, što za posljedicu ima razvoj zajedničkih metoda rada i veću djelotvornost na svakoj razini nadzora; primjećuje da je dijeljenje podataka o reviziji i nadzoru te najboljih praksi između Suda i vrhovnih revizijskih institucija ključno za bolje usmjeravanje aktivnosti revizije i nadzora; primjećuje da postoji previše razina nadzora te da bi se trebalo izbjeći udvostručivanje radi smanjenja tereta na upravljačkim tijelima i korisnicima;

19.  poziva, stoga, na bližu suradnju nacionalnih revizijskih institucija i Europskog revizorskog suda u vezi s revizijom sporazumâ o podijeljenom upravljanju, u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a;

20.  predlaže pregledavanje mogućnosti nacionalnih tijela za reviziju u njihovu svojstvu neovisnih vanjskih revizora te, uzimajući u obzir međunarodne revizijske standarde, izdavanje potvrda o obavljenoj nacionalnoj reviziji za upravljanje sredstvima Unije, koje bi se dostavile vladama država članica s ciljem izrade tijekom postupka davanja razrješnice u skladu s uvođenjem odgovarajućeg međuinstitucionalnog postupka;

21.  naglašava važnost obuhvaćanja europskih programa tijekom planiranja nadzora koji provode vrhovne revizijske institucije, posebno vodeći računa o podijeljenom upravljanju, pri čemu nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu u tom kontekstu time što su u mogućnosti od svojih vrhovnih revizijskih institucija zatražiti da provode revizije europskih fondova i programa; primjećuje da bi se institucionaliziranjem i pravnim uređivanjem tog nadzora njegovi rezultati mogli nacionalnom parlamentu predstaviti jedan put godišnje;

Novo okružje za djelovanje Suda

22.  primjećuje da su uredbe koje obuhvaćaju glavna područja potrošnje za razdoblje 2014. – 2020. znatno izmijenile financijske i pravne okvire izvršenja proračuna EU-a; ističe da te reforme za posljedicu imaju znatne promjene koje će izmijeniti načine upravljanja financijskim rizicima, i to pojednostavljenjem pravila financiranja, povećanjem uvjeta i jačanjem proračuna EU-a; ustraje, stoga, u tome da se Sud više usredotoči na to da rezultati pružaju odgovarajuće informacije o rizicima i učinkovitosti novih instrumenata te vrste;

23.  predlaže Sudu da uskladi svoj višegodišnji program rada s VFO-om te uvrsti pregled na sredini provedbenog razdoblja kao i sveobuhvatni pregled zatvaranja računa Komisije u odnosu na odgovarajući VFO;

24.  primjećuje da revizijama uspješnosti često nedostaje jasna analiza uzrokâ nalaza revizije; primjećuje, nadalje, da ne postoji sustav kojim bi se osiguralo da revizori kojima je dodijeljena provedba određene revizije posjeduju tehničko znanje i metodološke vještine potrebne za provedbu revizije, a da ne moraju počinjati od nule na bilo kojem revizijskom pitanju; smatra da te okolnosti povećavaju neučinkovitost i nedjelotvornost nalaza Suda u revizijama uspješnosti;

25.  očekuje od Suda potpunu transparentnost o vremenskim potrebama Suda za svoje proizvode te poziva Sud da u okviru svake dotične revizije uspješnosti objavi vremenski raspored te različite faze koje je određeni proizvod prošao u svome razvoju, tj. vrijeme potrebno za prolazak različitih postojećih faza, od kojih su sadašnje:

   preliminarna studija
   analiza teme
   memorandum o planiranju revizije
   izjava(e) o uvodnim nalazima
   donošenje zaključaka
   nacrt izvješća
   kontradiktorni postupak;

26.  primjećuje da revizije uspješnosti Suda, uključujući uvodne nalaze, traju dvije godine, zbog čega su u nekoliko slučajeva nalazi revizije bili zastarjeli i spriječili provedbu odgovarajućih mjera; očekuje da Sud racionalizira sastavljanje revizija uspješnosti te ukine nepotrebne postupovne korake;

27.  izražava svoju želju da Sud u budućnosti ne samo objavljuje komentare Komisije o njegovim nalazima, zaključcima i preporukama, nego, kad je to primjereno, jasno izražava konačni protuodgovor;

28.  smatra da bi Sud trebao Odboru za proračunski nadzor Parlamenta redovito dostavljati statističke podatke o prisutnosti članova u njegovu sjedištu u Luxembourgu; očekuje potpunu transparentnost Suda u odnosu na Parlament kad je o tome riječ; želi od Komisije primiti analizu izvedivosti zamjene dijela plaće članova Suda dnevnom naknadom;

29.  naglašava da usprkos potrebi za postojanjem pravednosti i upućivanjem na argumente subjekta revizije u dotičnom izvješću, nije potrebno postići konsenzus sa subjektom revizije;

30.  primjećuje da su u nekim slučajevima parlamentarne rasprave o pitanjima iz posebnih izvješća već bile zaključene, onemogućivši učinkovitu upotrebu rezultata revizije Suda; primjećuje, nadalje, da je u nekim slučajevima Komisija u trenutku predstavljanja izvješća Suda već provela ključne preporuke Suda; očekuje da Sud prilikom provedbe svojih revizija uzima u obzir sva vanjska vremenska ograničenja i događaje;

31.  očekuje da će Sud u svojim izvješćima jasno iskazati slabosti i slučajeve najbolje prakse tijela vlasti država članica sustavno ih objavljujući;

32.  uvjeren je da bi se ekonomije razmjera i opsega mogle postići temeljitom analizom potrebnih sredstava za članove Suda; očekuje od Suda da istraži takve ekonomije, između ostaloga uz poštovanje zajedničke usluge prijevoza za članove kao i zajedničke kabinete i osoblje;

33.  žali zbog činjenice da međuvladino djelovanje izvan okvira Ugovora EU-a, poput onoga za osnivanje Europskog mehanizma za financijsku stabilnost i Europskog stabilizacijskog mehanizma, također stvara ozbiljne izazove javnoj odgovornosti i reviziji te oslabljuje ključnu ulogu Suda;

34.  ne odobrava činjenicu da u slučaju Europskog mehanizma za financijsku stabilnost zasad nisu postignuti nikakvi dogovori kad je riječ o neovisnoj javnoj vanjskoj kontroli te žali zbog toga što čak i nakon što je Europski revizorski sud imenovan članom odbora za reviziju Europskog stabilizacijskog mehanizma, godišnje izvješće o reviziji odbora neće biti dostupno ni Parlamentu ni javnosti; poziva Sud da redovito dostavlja Parlamentu godišnje izvješće o reviziji odbora i sve ostale potrebne informacije o aktivnostima Suda na tom području kako bi Parlament mogao preispitivati rad Revizorskog suda tijekom postupka davanja razrješnice;

Preoblikovanje strukture Suda

35.  primjećuje da su sastav i postupak imenovanja članova Suda utvrđeni člancima 285. i 286. UFEU-a; naglašava, međutim, potrebu za promjenom Ugovora kako bi se Vijeće i Parlament stavilo u ravnopravan položaj prilikom imenovanja članova Revizorskog suda radi osiguranja demokratske legitimnosti, transparentnosti i potpune neovisnosti članova Revizorskog suda;

36.  žali zbog činjenice da su neki postupci imenovanja završili sukobom između Parlamenta i Vijeća kad je riječ o kandidatima, usprkos činjenici da Ugovorom nije predviđen takav sukob; ističe da je, kako je određeno Ugovorom, dužnost Parlamenta provjeravati kandidate; smatra da bi Vijeće u duhu dobre suradnje među europskim institucijama trebalo poštovati odluke Parlamenta nakon saslušanja;

37.  poziva na to da se prema sljedećem preispitivanju Ugovora o EU-u Europski parlament proglasi odgovornim za odabir članova Europskog revizorskog suda na prijedlog Vijeća; zauzima stajalište da bi takav postupak unaprijedio neovisnost članova Europskog revizorskog suda u odnosu na države članice;

38.  pozdravlja činjenicu da je Sud 2010. usvojio novi poslovnik koji mu prema sadašnjem pravnom okvirom omogućava da usmjeri postupak donošenja odluka tako da izvješća o reviziji i revizijska mišljenja sada usvajaju sudska vijeća od pet ili šest članova, a ne svih 28 članova;

39.  smatra da je sadašnje pravilo o geografskoj zastupljenosti kad je riječ o sastavu više uprave, prema kojemu svaka država članica može imati jednog člana, odavno nadživjelo svoju prvotnu korist i vjerodostojnost te da bi ga se moglo zamijeniti jednostavnijom upravnom strukturom prilagođenom širem mandatu praćenja odgovornosti, s odgovarajućim odredbama za osiguranje neovisnosti aktivnosti Suda;

40.  stoga, predlaže da Sud ima jednak broj članova kao i Komisija; članovi bi trebali u najmanju ruku imati profesionalnog iskustva u reviziji i upravljanju; članovi Suda trebali bi biti posebno kvalificirani za svoju funkciju, a njihova neovisnost mora biti osigurana izvan svake sumnje;

41.  predlaže preispitivanje primanja članova Suda te sredstava izravno i osobno dodijeljenih svakom članu kako bi se uskladili s nacionalnim i međunarodnim praksama za slične dužnosti, omogućujući članovima Suda da neovisno ispunjavaju svoje odgovornosti;

II.Postupak imenovanja članova Revizorskog suda: savjetovanje s Europskim parlamentom

42.  usvaja sljedeća načela, kriterije izbora i postupke dostavljanja svojeg mišljenja o kandidatima za članstvo u Revizorskom sudu:

   (a) Parlamentu se mora omogućiti razumna količina vremena za razmatranje kako bi Odbor za proračunski nadzor mogao saslušati kandidate, a nakon saslušanja održati sastanak i glasovati;
   (b) kada treba donijeti odluku, pri čemu se politički kriteriji ne uzimaju u obzir, Odbor za proračunski nadzor i plenarna sjednica održat će tajno glasovanje;
   (c) saslušanja Odbora za proračunski nadzor bit će javna, a rasprave će se moći pratiti preko videoprijenosa;
   (d) Parlament će donositi odluke na temelju većine glasova na plenarnoj sjednici, a Vijeće mora poštovati njegovo mišljenje; kandidati će tijekom glasovanja biti prisutni, a u slučaju glasovanja protiv predsjednik EP-a pitat će ih namjeravaju li povući svoju kandidaturu;

43.  smatra da bi trebalo dodatno utanačiti kriterije za imenovanje članova Europskog revizorskog suda na temelju članka 286. UFEU-a i ističe da će Parlament izvršiti procjenu uglavnom na temelju sljedećih kriterija:

   (a) profesionalnog iskustva na visokoj razini stečeno u javnim financijama, reviziji i upravljanju kao i temeljitog znanja o upravljanju europskim institucijama;
   (b) dobrih postignuća na području revizije i dokaza o odličnom znanju barem jednog od radnih jezika Europske unije;
   (c) po potrebi, dokaza o razrješenju kandidata od prethodno obavljanih menadžerskih dužnosti;
   (d) kandidati ne smiju imati nikakvu izbornu funkciju ili imati odgovornosti u političkoj stranci počevši od dana njihova imenovanja;
   (e) visokog stupnja poštenja i moralnosti kandidata;
   (f) s obzirom na prirodu posla dob kandidata također se uzima u obzir, s čime je u skladu, na primjer, razumno odrediti da članovi ne bi trebali biti stariji od 67 godina u vrijeme njihova imenovanja;
   (g) članovi ne smiju služiti više od dva mandata;
   (h) naposljetku, Parlament će se ozbiljno baviti pitanjem ravnoteže spolova među članovima Suda;

44.  poziva Vijeće da:

   (a) predstavi Parlamentu barem dvoje kandidata iz svake države članice, ženu i muškarca;
   (b) uobliči svoje prijedloge tako da budu u potpunosti u skladu s kriterijima iznesenima u rezolucijama Parlamenta, podrazumijevajući da će se Parlament, sa svoje strane, pobrinuti da strogo poštuje te kriterije;
   (c) uvrsti relevantne detalje o karijeri prilikom navođenja imena kandidata te sve informacije i mišljenja kojima raspolaže tijekom trajanja unutarnjih postupaka donošenja odluka država članica;
   (d) proslijedi sve informacije o kandidaturama koje je primilo od država članica pristajući na to da će, u slučaju prikrivanja informacija, Parlament biti obvezan provesti vlastitu istragu, čime će se neizbježno odgoditi postupak imenovanja;
   (e) pristupi nadležnim tijelima država članica koje će biti pozvane da predlože kandidate za članstvo u Revizorskom sudu te da privuče pozornost tih tijela na kriterije i postupke koje je odredio Parlament;
   (f) izbjegne povlačenje kandidatura i predlaganje novih za koje se uzimaju u obzir novi prijedlozi država članica motivirani isključivo političkim kriterijima;
   (g) poštuje, ako se dogodi takav slučaj, nepovoljno mišljenje Parlamenta o situaciji i predloži novog kandidata/e;

45.  kad je riječ o postupcima pred Odborom za proračunski nadzor i plenarnom sjednicom, određuje sljedeće:

   (a) svaka preporuka za svaku kandidaturu podnosi se u obliku izvješća koje se usvaja na temelju većine glasova, a izvješće sadrži samo kandidaturu;
   (b) izvješće se sastoji od:
   i. pozivanja u kojima se ukratko opisuju okolnosti upućivanja Parlamentu;
   ii. uvodnih izjava s opisom postupka nadležnog odbora;
   iii. radnog teksta koji se može sastojati samo od:
   povoljnog mišljenja ili
   nepovoljnog mišljenja;
   (c) pozivanja i uvodne izjave ne stavljaju se na glasovanje;
   (d) životopis i odgovori na upitnik nalaze se u prilogu izvješću;
   (e) Odbor za proračunski nadzor i plenarna sjednica glasuju o imenovanju predloženog kandidata;

o
o   o

46.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Revizorskom sudu te na znanje ostalim institucijama Europske unije, parlamentima i revizijskim institucijama država članica.

(1) SL C 107, 30.4.2004., str. 1.
(2) SL C 337, 21.12.1992., str. 51.
(3) SL C 43, 20.2.1995., str. 75.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0319.
(5)Kratica francuskog naziva „Déclaration d'assurance”.


Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo
PDF 318kWORD 88k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prikladnosti propisa EU-a, supsidijarnosti i proporcionalnosti – 19. izvješće o boljoj izradi zakonodavstva za 2011. (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva(1),

–  uzimajući u obzir Protokol br. 2 Ugovora o funkcioniranju Europske unije o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, a posebno njegove članke 4., 6. i 7.,

–  uzimajući u obzir praktične modalitete za provedbu članka 294. stavka 4. UFEU-a u slučaju sporazuma u prvom čitanju, o kojima su se 22. srpnja 2011. dogovorile nadležne službe Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. rujna 2012. o 18. izvješću o boljoj izradi zakonodavstva – primjena načela supsidijarnosti i proporcionalnosti (2010.)(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2011. o boljoj izradi zakonodavstva, supsidijarnosti i proporcionalnosti te pametnom donošenju propisa(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2011. o jamčenju neovisnih procjena učinka(4) ,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o supsidijarnosti i proporcionalnosti (19. izvješće o boljoj izradi zakonodavstva za 2011.) (COM(2012)0373),

–  uzimajući u obzir komunikacije Komisije o prikladnosti propisa EU-a (COM(2012)0746) i (COM(2013)0685),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije pod naslovom „Pametno donošenje propisa – odgovor na potrebe malih i srednjih poduzeća” (COM(2013)0122),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije o praćenju pametnog donošenja propisa za MSP-e i savjetovanju u vezi s njim (SWD(2013)0060),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o pametnom donošenju propisa u Europskoj uniji (COM(2010)0543),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o pametnom donošenju propisa od 30. svibnja 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće skupine neovisnih zainteresiranih strana na visokoj razini o administrativnim opterećenjima od 15. studenog 2011. pod naslovom „Europa može bolje: izvješće o najboljim praksama država članica za provedbu zakonodavstva EU-a uz najmanje opterećenje”,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 30. svibnja 2013.(5),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A7-0056/2014),

A.  budući da program pametnog donošenja propisa predstavlja pokušaj udruživanja napora za bolju izradu zakonodavstva, pojednostavljenje prava EU-a i smanjenje administrativnih opterećenja te za napredak u smjeru dobrog upravljanja zasnovanog na oblikovanju politike koja se temelji na dokazima i uključuje ocjene učinka i naknadne kontrole kao važne elemente;

B.  smatra da bi nacionalni parlamenti trebali biti uključeni u ex post ocjenjivanje novih propisa koji bi posljedično poslužili Komisiji u sastavljanju izvješća te kojima bi se općenito unaprijedila procjena europskih pitanja koju provode nacionalni parlamenti;

C.  budući da je Međunarodni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva iz 2003. postao neprikladan za sadašnje zakonodavno okružje stvoreno Ugovorom iz Lisabona, između ostalog zbog nesustavnog pristupa institucija EU-a u smislu usvajanja zajedničkih političkih izjava o dokumentima koji sadrže obrazloženja i praktičnih mjera na razini tajništva za provedbu članka 294. UFEU-a;

Opće napomene

1.  naglašava da bi zakonodavstvo predloženo i usvojeno na europskoj razini trebalo biti jednostavno, djelotvorno i učinkovito, da bi trebalo osiguravati jasnu dodanu vrijednost, biti lako razumljivo i dostupno na svim službenim jezicima država članica te donositi punu korist uz minimalne troškove; priznaje da se zbog ekonomske krize povećao pritisak na sredstva nacionalnih administracija te vjeruje da bi predanost izradi jasnog i lako prenosivog zakonodavstva pomogla u ublažavanju dijela tog tereta koji nose nacionalne administracije i pojedinci koji moraju poštovati zakon; naglašava činjenicu da su Europske institucije odgovorne za osiguravanje jasnog i lako razumljivog zakonodavstva koje građane i poduzetnike ne opterećuje dodatnim nepotrebnim administrativnim postupcima;

2.  ističe da procjena učinka novih propisa na mala i srednja poduzeća ili velika poduzeća ne smije dovesti do diskriminacije radnika na temelju veličine njihova poduzeća niti narušiti temeljna prava radnika, među kojima i pravo na informacije i savjetovanje, uvjete rada, dobrobit na poslu i prava u vezi sa socijalnim osiguranjem niti smije spriječiti poboljšanje tih prava ili njihovu zaštitu na radnome mjestu od postojećih i novonastalih profesionalnih rizika .

3.  naglašava da europske institucije u donošenju zakona moraju poštovati načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

4.  podsjeća na svoje prijašnje komentare da su Odbor za procjenu učinka i nacionalni parlamenti u brojnim slučajevima utvrdili da ta načela nisu bila primjereno obuhvaćena u procjenama učinka koje je provela Komisija; ponovno izražava svoje razočaranje zbog činjenice da su se takve kritike ponovile za sljedeću godinu;

5.  vjeruje da bi se bolja izrada zakonodavstva trebala odvijati u duhu upravljanja na više razina, tj. koordiniranim djelovanjem EU-a, nacionalnih institucija te lokalnih i regionalnih vlasti;

6.  još jednom poziva na ponovne pregovore o Međuinstitucionalnom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva iz 2003. kako bi se uzelo u obzir novo zakonodavno okružje stvoreno Ugovorom iz Lisabona, objedinile trenutne najbolje prakse i sporazum osuvremenio u skladu s programom za bolju izradu zakonodavstva; preporučuje da bi se mogući novi sporazumi trebali usvajati na temelju članka 295. UFEU-a i da bi trebali biti obvezujući;

7.  poziva Komisiju i Vijeće da se uključe u pregovore s Parlamentom o kriterijima za odgovarajuću primjenu članaka 290. i 291. UFEU-a; smatra da se to može postići u okviru revizije Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, koja bi, između ostalog, uključila takve kriterije;

8.  smatra da su različiti nazivi koji se primjenjuju za programe kojima Komisija vrednuje donesene zakone i osigurava smanjenje opterećenja zbunjujući i nepotrebno složeni; preporučuje da se usvoji jedan naslov za stavku „bolja izrada zakonodavstva” i ponavlja svoj poziv da jedan povjerenik bude odgovoran za taj zadatak;

9.  poziva Komisiju da pojača provjeru primjene načela proporcionalnosti, posebno u pogledu primjene članaka 290. i 291. UFEU-a o delegiranim i provedbenim aktima;

10.  smatra da bi u kontekstu veće demokratske legitimnosti više pažnje trebalo posvetiti sustavu ranog upozoravanja;

Mehanizam supsidijarnosti za nacionalne parlamente

11.  ističe da, dok gospodarska i financijska kriza iziskuje bolje usklađivanje politika i jačanje ovlasti Unije u nizu područja, također je ključno održati jasno razumijevanje podjele nadležnosti u sustavu upravljanja na više razina Europske unije te nakon transparentne rasprave transparentno donositi odluke na najprimjerenijoj razini uz što manje birokratskih prepreka;

12.  ističe da europske institucije moraju poštovati načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, ugrađena u članak 5. Ugovora o Europskoj uniji i Protokol br. 2 Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, koja su opće naravi i koja povezuju institucije u izvršavanju ovlasti Unije, uz iznimku načela supsidijarnosti koje se ne primjenjuje na onim područjima koja su isključivo u nadležnosti Unije;

13.  navodi da se Protokolom br. 2 nacionalnim parlamentima daje formalna mogućnost savjetovanja zakonodavca EU-a o tome ispunjava li prijedlog zakona načelo supsidijarnosti budući da njegovi ciljevi zbog svog opsega ili učinaka mogu biti bolje ostvareni na razini Unije nego na razini država članica;

14.  navodi da se Protokolom br. 2 nacionalnim parlamentima daje formalna mogućnost savjetovanja zakonodavca EU-a o tome ispunjava li prijedlog zakona načelo supsidijarnosti budući da njegovi ciljevi zbog svog opsega ili učinaka mogu biti bolje ostvareni na razini Unije nego na razini država članica;

15.  navodi presudnost procjena učinka kao sredstva za pomoć pri donošenju odluka u zakonodavnom postupku te u tom kontekstu naglašava potrebu za odgovarajućim razmatranjem pitanja koja se odnose na supsidijarnost i proporcionalnost;

16.  pozdravlja aktivnije sudjelovanje nacionalnih parlamenata u okviru europskog zakonodavnog postupka i primjećuje da parlamenti država članica pokazuju sve veći interes za to da institucije Unije pravilno primjenjuju ta načela; tome svjedoči činjenica da je 2011. Europski parlament primio 77 obrazloženih mišljenja u kojima se tvrdi da nacrt zakonodavnog akta nije bio u skladu s načelom supsidijarnosti i 523 druga priopćenja o osnovanosti nacrta zakona, dok je 2010. zaprimljeno 41 mišljenje i 299 priopćenja; izražava spremnost nastaviti i osnažiti suradnju i međuparlamentarni dijalog s nacionalnim parlamentima;

17.  jasno ističe važnost parlamentarne kontrole i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata; preporučuje da se nacionalnim parlamentima dodijeli znatna pomoć kako bi im se omogućilo izvršavanje zadaća kontrole; predlaže da se nacionalnim parlamentima dodijele smjernice za pomoć u procjeni poštovanja načela supsidijarnosti;

18.  naglašava da je Sud Europske unije, u skladu s člankom 263. UFEU-a, nadležan preispitati zakonitost zakonodavnih akata u pogledu usklađenosti s načelom supsidijarnosti te da to načelo predstavlja političku smjernicu o provođenju ovlasti na razini Unije;

19.  s druge strane ističe da Sud Europske unije temeljem Ugovora ima nadležnost u postupcima pokrenutima na temelju „povrede Ugovora ili bilo kojeg pravnog pravila vezanog uz njegovu primjenu” te da u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji načela supsidijarnosti i proporcionalnosti pripadaju tim pravilima; navodi da se sudsko preispitivanje valjanosti akata Unije stoga proširuje na pridržavanje tih načela;

20.  naglašava da Sud Europske unije u svojoj presudi od 12. svibnja 2011. u slučaju C–176/09 (Luksemburg protiv Europskog parlamenta i Vijeća) navodi da načelo proporcionalnosti „zahtijeva da mjere provedene u skladu s odredbama prava Europske unije budu primjerene za postizanje legitimnih ciljeva predmetnog zakonodavstva i da ne smiju prekoračiti okvire koji su potrebni za njihovu provedbu” te da se „na područjima na kojima zakonodavstvo EU-a ima široke zakonodavne ovlasti” na zakonitost mjere donesene u tome kontekstu može utjecati samo ako je mjera očito neprimjerena u pogledu cilja koji nadležna tijela nastoje ostvariti, iako europski zakonodavac svejedno mora „temeljiti svoj izbor na objektivnim kriterijima” i, pri određivanju opterećenja u vezi s raznim mogućim mjerama, „pregledom ustanoviti jesu li ciljevi odabrane mjere takvi da opravdavaju čak i znatne negativne gospodarske posljedice za određene subjekte”;

21.  primjećuje da načelo supsidijarnosti kao što je navedeno u Ugovorima dopušta djelovanje Unije na područjima koja su izvan njezine isključive nadležnosti samo „ako i u onoj mjeri u kojoj ciljeve predloženog djelovanja države članice ne mogu u dostatnoj mjeri ostvariti na centralnoj ili na regionalnoj i lokalnoj razini te ako se oni zbog opsega ili učinka predloženog djelovanja mogu bolje ostvariti ne razini Unije”, dok se u skladu s načelom proporcionalnosti sadržajem i oblikom djelovanja Unije ne smije prekoračiti okvire potrebne za ostvarivanje ciljeva Ugovora; ističe da su supsidijarnost i proporcionalnost usko povezana, ali ipak različita načela: dok se supsidijarnost odnosi na primjerenost djelovanja Unije u sektorima koji nisu u njezinoj isključivoj nadležnosti, proporcionalnost se odnosi na razmjernost sredstava i ciljeva koje je utvrdio zakonodavac te je opće pravilo provođenja ovlasti Unije; primjećuje da razmatranje proporcionalnosti za nacrt zakonodavnog akta mora logički pratiti razmatranje supsidijarnosti, dok istovremeno provjera supsidijarnosti ne bi bila dovoljno učinkovita bez provjere proporcionalnosti;

22.  primjećuje da je 2011. Komisija primila tek mali broj parlamentarnih pitanja (32 od više od 12 000) o pitanjima u vezi s pridržavanjem načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

23.  naglašava činjenicu da je Komisija 2011. primila 64 obrazložena mišljenja u smislu Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, što predstavlja znatan porast u odnosu na 2010.; primjećuje, međutim, da su ta 64 obrazložena mišljenja predstavljala jedva 10 % ukupnog broja od 622 mišljenja koja su 2011. nacionalni parlamenti proslijedili Komisiji u okviru dotičnog političkog dijaloga; također skreće pažnju na činjenicu da se ni za jedan prijedlog Komisije nije primio dostatan broj obrazloženih mišljenja za pokretanje „postupaka žutih i narančastih kartona” u skladu s Protokolom; primjećuje, međutim, da je 22. svibnja 2012. na prijedlog Komisije prvi put aktiviran takozvani postupak „žutog kartonaˮ (prijedlog Uredbe Vijeća o korištenju prava na kolektivne mjere u pogledu slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, tj. prijedlog Uredbe „Monti II.”); naglašava da je Komisija povukla prijedlog ne zbog toga što je smatrala da je načelo supsidijarnosti povrijeđeno, već zato što je shvatila da prijedlog vjerojatno neće dobiti dovoljno političke podrške u Europskom parlamentu i Vijeću kojom bi se osiguralo njegovo usvajanje;

24.  smatra da mehanizam za provjeru načela supsidijarnosti mora biti osmišljen i stavljen u uporabu kao glavni instrument suradnje između europskih i nacionalnih institucija; sa zadovoljstvom navodi da se taj instrument koristi u praksi kao sredstvo komunikacije i dijaloga o suradnji među različitim institucionalnim razinama višeslojnog europskog sustava;

25.  sa zabrinutošću primjećuje da je u nekim obrazloženim mišljenjima nacionalnih parlamenata naglašena činjenica da je u nekoliko zakonodavnih prijedloga Komisije obrazloženje supsidijarnosti nedovoljno ili da uopće ne postoji;

26.  preporučuje da se provede istraga o tome zašto nacionalni parlamenti predaju tako malo formalnih obrazloženih mišljenja te da se utvrdi je li to zbog toga što sve strane poštuju načelo supsidijarnosti ili zato što nacionalni parlamenti ne mogu provesti to načelo zbog manjka sredstava ili kratkih rokova; smatra da bi analiza Europske komisije bila poželjna;

27.  naglašava potrebu za tim da europske institucije omoguće nacionalnim parlamentima provjeru zakonodavnih prijedloga tako što će osigurati da Komisija navede iscrpne i sveobuhvatne razloge za svoje zakonodavne odluke o supsidijarnosti i proporcionalnosti u skladu s člankom 5. Protokola br. 2 Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

28.  nadalje u tom pogledu primjećuje da se trenutni rok postavljen nacionalnim parlamentima za izvršavanje provjera supsidijarnosti i proporcionalnosti često smatrao nedovoljnim;

29.  smatra da vremenski pritisak i pritisak na sredstva, s kojima se nacionalni parlamenti suočavaju odgovarajući na zakonodavne nacrte, doprinose uočenom „demokratskom deficitu” u EU-u;

30.  podsjeća na svoje prijašnje zahtjeve za detaljnije ispitivanje problema s kojima se suočavaju nacionalni parlamenti kako bi se poboljšalo funkcioniranje postojećeg sustava; smatra da bi također bilo poželjno istražiti mjere za jačanje tog mehanizma kojima bi se možda u kontekstu buduće revizije Ugovora mogla dati veća prava nacionalnim parlamentima; predlaže da bi se u okviru te revizije moglo razmisliti o broju odgovora nacionalnih parlamenata koji bi bio prikladan za pokretanje takvog postupka, o tome bi li taj broj trebao biti ograničen na razloge povezane sa supsidijarnošću te kakav bi trebao biti njegov učinak, posebno uzimajući u obzir nedavna iskustva s postupkom „žutog kartona”; smatra da je takva rasprava korisna faza u razvoju ovlasti dodijeljene nacionalnim parlamentima kojom se usklađuju poticaji za izvršavanje kontrole s učincima na europskoj razini;

31.  smatra da bi se u međuvremenu moglo uvesti više inicijativa za poboljšanje postupka ocjenjivanja europskih pitanja koji provode nacionalni parlamenti, a posebno:

   predlaže da bi svaki zakonodavni akt objavljen u Službenom listu trebao sadržavati bilješku u kojoj bi bili navedeni nacionalni parlamenti koji su se odazvali i oni koji su izrazili zabrinutost u pogledu načela supsidijarnosti;
   predlaže da se suzakonodavcima bez odgađanja proslijede obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata upućena u skladu s člankom 6. Protokola br. 2 priloženog UEU-u i UFEU-u;
   predlaže da bi se mogle izraditi smjernice kojima bi se utvrdili kriteriji za obrazložena mišljenja o pitanjima supsidijarnosti;
   predlaže poticanje nacionalnih parlamenata na usporedna ocjenjivanja ex ante procjena koje su sami proveli i ex post procjena koje je izradila Europska komisija;

Bolja izrada zakonodavstva

32.  smatra da će učinkovit pristup izazovima bolje izrade zakonodavstva, u smislu postojećih zakona i budućeg zakonodavstva, pomoći europskim institucijama da odgovore na krizu; smatra da je reforma europskog zakonodavstva i zakonodavnih praksi ključan način osiguravanja rasta, konkurentnosti i dobrih radnih mjesta u Europi;

33.  pozdravlja sve jači naglasak koji Komisija stavlja na politički „ciklus” u kojem se faze pokretanja, procjene učinka, donošenja, provedbe i ocjenjivanja zakonodavstva EU-a te savjetovanja o njemu smatraju dijelom usklađenog procesa; u tom smislu smatra da bi načelo „počnimo od najmanjih” trebalo biti ključni element cijelog procesa te da bi ex ante procjenu novog zakonodavstva trebalo poboljšati, pokrećući time jasan i transparentan proces poticanja rasta i konkurentnosti u Europi;

34.  u vezi s tim pozdravlja komunikacije Komisije o pametnom donošenju propisa i prikladnosti propisa EU-a te radni dokument službi Komisije o „10 zakonodavnih akata koji najviše opterećuju MSP-e”; smatra da ti dokumenti predstavljaju vjerodostojan napredak u okviru programa za bolju izradu zakonodavstva i odražavaju brojne prethodne zahtjeve Parlamenta;

35.  smatra da bi taj retorički napredak sada trebalo učvrstiti konkretnim mjerama; stoga poziva Komisiju da iznese dodatne konkretne prijedloge za smanjenje ukupnog regulatornog opterećenja EU-a bez negativnog utjecaja na zdravlje i sigurnost na radu, a naročito da:

   što je moguće prije poduzme mjere za smanjenje opterećenja koja su utvrdili MSP-i širom Europe u savjetovanju o „10 akata koji najviše opterećuju MSP-e”;
   po potrebi proširi primjenu izuzeća ili lakših režima za mikropoduzeća i MSP-e kad predlaže novo zakonodavstvo i da pravila EU-a o javnoj nabavi učini povoljnijima za MSP-e;
   brzo primijeni obveze utvrđene u svojoj Komunikaciji o prikladnosti propisa (REFIT) od 2. listopada 2013. (COM(2013)0685) te dovrši ocjenjivanja na ključnim područjima politike prije završetka sadašnjega zakonodavnog razdoblja, uključujući ulazne podatke sa svih razina vlasti u glavnim sektorima koji se tiču lokalnih i regionalnih vlasti;
   započne s ambicioznijom dinamikom stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta u EU-u smanjivanjem regulatornih troškova za poduzeća;
   izradi godišnje izvješće usredotočeno na opsežniji program bolje izrade zakonodavstva koji sadrži prikaz napretka inicijativa Komisije, uključujući izvješće o neto troškovima poduzeća te o socijalnim troškovima zbog novih prijedloga Komisije usvojenih u prethodnih 12 mjeseci;

36.  naglašava da su poboljšanje zdravlja i sigurnosti na radu te informiranje i savjetovanje radnika dva temeljna elementa za jačanje produktivnosti i konkurentnosti europskog gospodarstva; napominje da snažni i stabilni zakonski propisi na tim područjima ne sprečavaju rast, nego ga potiču;

37.  smatra da bi Komisija trebala dodatno istražiti mogućnost uvođenja faze „bijele knjige” u zakonodavni postupak;smatra da bi se pružanjem mogućnosti zainteresiranim stranama da se izjasne o nacrtima prijedloga i priloženim privremenim procjenama učinka poboljšala kvaliteta zakonodavnih nacrta koje predstavlja Komisija, pri čemu se razdoblje nastajanja budućih zakona ne bi nepotrebno produžilo;

38.  nadalje podsjeća na poziv Parlamenta Komisiji da iznese prijedloge kojima se uspostavlja regulatorna ravnoteža, za što bi prije donošenja novog zakonodavstva koje će izazvati troškove bilo potrebno utvrditi jednakovrijedna smanjenja drugih troškova; primjećuje da zakonodavstvo EU-a ne znači samim time odbacivanje 28 nacionalnih zakona u korist jednoga europskog zakona niti da novi europski zakon automatski nameće manja opterećenja nego nacionalni zakoni o kojima je riječ; stoga potiče Komisiju da ozbiljno razmotri ovaj prijedlog i predloži procjenu njegova učinka prije završetka sadašnjega parlamentarnog razdoblja u 2014.;

39.  izražava žaljenje zbog toga što Komisija namjerava povući svoj prijedlog o statutu europskog privatnog poduzeća, što je Parlament zatražio u zakonodavnom izvješću o vlastitoj inicijativi; traži od Komisije da se savjetuje s Parlamentom prije povlačenja bilo kojeg prijedloga utemeljenog na takvom izvješću Parlamenta;

40.  naglašava značaj pojednostavljivanja za potrebe racionalizacije regulatornog okružja, osobito za lokalne i regionalne vlasti čija su sredstva za provedbu zakonodavstva često ograničena i u opadanju;

41.  smatra da je „prerevno preuzimanje propisa” praksa kojom države članice EU-a, prenoseći direktive EU-a u nacionalno zakonodavstvo, prekoračuju minimalne zahtjeve; ponovno naglašava svoju potporu mjerama za rješavanje pitanja nepotrebnog prerevnog preuzimanja propisa te zbog toga poziva države članice da u slučaju takvog preuzimanja objasne razloge zbog kojih to čine;

Procjena učinka i europska dodana vrijednost

42.  pozdravlja činjenicu da Komisija svojim procjenama učinka pokušava obuhvatiti širok i obuhvatan niz potencijalnih učinaka, no smatra da bi se sustav mogao dodatno ojačati na brojne načine, primjerice uključivanjem teritorijalne dimenzije (financijskih i administrativnih posljedica za nacionalne, regionalne i lokalne vlasti); u tom pogledu potaknut je odlukom Komisije da do lipnja 2014. ažurira, objedini i revidira svoje smjernice za procjenu učinka te zadržava pravo da u predstojećim mjesecima da detaljan doprinos mogućem poboljšanju tih smjernica; ustraje u tome da bi se u procjenama učinka, koje su ključne u oblikovanju javnog i političkog mišljenja, trebalo poštovati načelo višejezičnosti;

43.  traži od Komisije da analizira metodologiju koja se primjenjuje u izradi procjena učinka kako bi se pronašli načini poboljšanja kvalitativnih pokazatelja i općeg tijeka postupka savjetovanja, posebno uzimajući u obzir sudjelovanje zainteresiranih strana;

44.  smatra da je potrebna potpuna usklađenost između procjene učinka koju objavljuje Komisija i sadržaja zakonodavnog prijedloga koji usvaja Kolegij povjerenika; zahtijeva da se svaka procjena učinka prijedloga koji Kolegij izmijeni automatski ažurira kako bi se odrazile promjene koje su proveli povjerenici;

45.  poziva Komisiju da ojača ulogu i neovisnost Odbora za procjenu učinka (OPU), a posebice da zakonodavne prijedloge dovrši i predstavi tek nakon što ih je Odbor odobrio i o njima izdao pozitivno mišljenje poziva OPU da iskoristi stručno znanje socijalnih partnera;

46.  smatra da sadašnja izjava o ograničenju odgovornosti, u skladu s kojom je procjena učinka koju provodi Komisija „obvezujuća samo za službe Komisije koje su sudjelovale u njezinoj izradi i ne utječe na konačan oblik odluka koje Komisija donosi”, naglašava važnu slabost postojećeg sustava;

47.  pozdravlja pozitivan napredak Uprave za procjenu učinka i europsku dodanu vrijednost u okviru Parlamenta; smatra da bi cijeli Parlament trebao usvojiti sustavan pristup u vezi s razmatranjem procjena učinka; pozdravlja kratke sažetke procjena učinka koje priprema Uprava za procjenu učinka i koji se prilažu prijedlozima Komisije te smatra da bi za odbore morali biti vrlo važan element u razmatranju zakonodavnih prijedloga o kojima se raspravlja; predlaže da bi procjene učinka Europskog parlamenta po potrebi trebale uključivati teritorijalnu dimenziju; poziva Konferenciju predsjednika odbora da razmisli o najboljem načinu provedbe tih preporuka;

48.  podsjeća na obvezu Parlamenta i Vijeća iz Zajedničkog međuinstitucionalnog pristupa procjeni učinka iz 2005. da će provoditi procjene učinka kad procijene da je to prikladno i nužno za zakonodavni proces prije usvajanja bilo koje znatne izmjene; poziva odbore da u izvršavanju te obveze koriste Odjel za procjenu učinka;

49.  nadalje podsjeća na Međuinstitucionalni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva iz 2003. i poziva Vijeće da što je moguće prije dovrši posao u vezi s uspostavljanjem vlastitog mehanizma za provedbu procjena učinka vlastitih bitnih izmjena u skladu s obvezama iz sporazuma iz 2003.;

50.  ustraje u tome da Komisija ozbiljno razmisli o europskoj dodanoj vrijednosti procjena koje su priložene zakonodavnim izvješćima o vlastitoj inicijativi te da detaljno navede razloge zbog kojih ne prihvaća argumente Parlamenta, odnosno smatra da su neprimjereni;

o
o   o

51.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 321, 31.12.2003., str.1.
(2) SL C 353, E, 3.12.2013., str. 117.
(3) SL C 51 E, 22.2.2013., str. 87.
(4) SL C 380, E, 11.12.2012., str. 31.
(5) SL C 218, 30.7.2013., str. 22.


Plan protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta
PDF 298kWORD 87k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebice njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–  uzimajući u obzir preporuku CM/Rec(2010)5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o mjerama za suzbijanje rodne i spolne diskriminacije, koja je donesena 31. ožujka 2010.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije pod naslovom „Strategija za učinkovitu provedbu Povelje o temeljnim pravima Europske unije” (COM(2010)0573),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije iz 2012. o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima (COM(2013)0271) te popratne radne dokumente osoblja,

–  uzimajući u obzir prijedlog Direktive Vijeća o provedbi načela jednakog postupanja s osobama, neovisno o religiji ili uvjerenjima, invaliditetu, dobi ili spolnoj orijentaciji (COM(2008)0426) te njegovo stajalište od 2. travnja 2009. o tom prijedlogu(1),

–  uzimajući u obzir smjernice za promicanje i zaštitu uživanja svih ljudskih prava lezbijskih, homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih interseksualnih osoba (LGBTI) koje je donijelo Vijeće Europske unije na sastanku 24. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Agencije Europske unije za temeljna prava iz studenoga 2010. o homofobiji, transfobiji i rodnoj i spolnoj diskriminaciji,

–  uzimajući u obzir rezultate istraživanja o lezbijkama, homoseksualcima, biseksualnim i transrodnim osobama u Europskoj uniji koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) i objavila 17. svibnja 2013.,

–  uzimajući u obzir mišljenje FRA-e od 1. listopada 2013. o situaciji u pogledu jednakosti u Europskoj uniji 10 godina nakon prvotne provedbe direktiva o jednakosti,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. svibnja 2012. o borbi protiv homofobije u Europi(2),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. prosinca 2012. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2010. − 2011.),(3)

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 14. ožujka 2013. o jačanju borbe protiv rasizma, ksenofobije i zločina iz mržnje(4),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A7-0009/2014),

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;

B.  budući da je pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti Europska unija usmjerena na borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije;

C.  budući da je Vijeće Europske unije u lipnju 2013. donijelo odlučne smjernice o promicanju i zaštiti uživanja svih ljudskih prava osoba skupine LGBTI izvan Europske unije i trebalo bi osigurati njihovu učinkovitu zaštitu unutar EU-a;

D.  budući da Europska unija već usklađuje svoje djelovanje sveobuhvatnim politikama na području jednakosti i nediskriminacije „Okvirnom strategijom za nediskriminaciju i jednake mogućnosti za sve”, na području jednakosti spolova „Strategijom za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015.”, na području invaliditeta „Europskom strategijom za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.” i na području jednakosti Roma „Okvirom EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.”;

E.  budući da je u svojoj „Strategiji za učinkovitu provedbu Povelje o temeljnim pravima Europske unije” Komisija priznala potrebu za razvojem pojedinačnih politika o određenim posebnim temeljnim ljudskim pravima na temelju Ugovora;

F.  budući da je u istraživanju iz 2013. o osobama skupine LGBT u EU-u Agencija Europske unije za temeljna prava utvrdila da se jedna od dviju ispitanih osoba skupine LGBT diljem EU-a u godini koja je prethodila istraživanju osjećala diskriminirano ili uznemiravano na temelju spolne orijentacije, jedna od triju osoba bila je diskriminirana u pristupu robi ili uslugama, jedna od četiriju bila je fizički napadnuta, a jedna od pet bila je diskriminirana na području zaposlenja i struke;

G.  budući da je FRA preporučila da EU i države članice razviju akcijske planove za promicanje poštovanja za osobe skupine LGBT i zaštitu njihovih temeljnih prava;

H.  budući da je u svibnju 2013. jedanaest ministara za jednakost(5) pozvalo Komisiju da izradi sveobuhvatnu politiku EU-a za ravnopravnost osoba skupine LGBT te da je deset država članica(6) već donijelo slične politike na nacionalnoj razini i regionalnim razinama ili da o njima raspravljaju;

I.  budući da je Europski parlament deset puta zatražio da se donese sveobuhvatni instrument politike Europske unije za jednakost na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;

Opća razmatranja

1.  oštro osuđuje svaku diskriminaciju na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta te izražava iznimno žaljenje što se temeljna prava lezbijskih, homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI) i dalje ne podržavaju u potpunosti u Europskoj uniji;

2.  vjeruje da Europskoj uniji trenutačno nedostaje sveobuhvatna politika koja bi štitila temeljna prava osoba skupine LGBTI;

3.  priznaje da odgovornost zaštite temeljnih prava zajednički dijele Europska komisija i države članice; poziva Komisiju da iskoristi svoju nadležnost u najvećoj mogućoj mjeri, uključujući olakšavanje razmjene dobrih praksi među državama članicama; poziva države članice da ispune svoje obveze u skladu sa zakonodavstvom EU-a i preporukom Vijeća Europe o mjerama za suzbijanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;

Sadržaj plana

4.  poziva Europsku komisiju, države članice i odgovarajuće agencije da zajednički rade na sveobuhvatnoj višegodišnjoj politici kojom bi se zaštitila temeljna prava osoba skupine LGBTI, tj. na planu, strategiji ili akcijskom planu koji bi uključivao ovdje niže navedene teme i ciljeve;

  A. Horizontalne mjere za provedbu plana
   i. Komisija bi trebala djelovati tako da svojim radom i na svim područjima za koje je nadležna osigura postojeća prava integrirajući pitanja u vezi s temeljnim pravima osoba skupine LGBTI u sav relevantan rad – primjerice, prilikom izrade nacrta budućih politika i prijedloga ili praćenja provedbe zakona EU-a;
   ii. Komisija bi otvorenom metodom koordinacije trebala olakšati, koordinirati i pratiti razmjenu dobre prakse među državama članicama;
   iii. odgovarajuće agencije Europske unije, uključujući Agenciju Europske unije za temeljna prava (FRA), Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE), Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europsku policijsku akademiju (CEPOL), Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust), Europsku pravosudnu mrežu (EJN) i Europski ured za podršku u pitanjima azila (EASO), trebale bi u svoj rad integrirati pitanja u vezi sa spolnom orijentacijom i rodnim identitetom te nastaviti savjetovati Komisiju i države članice na temelju dokaza o temeljnim pravima osoba skupine LGBTI;
   iv. Komisiju i države članice trebale bi se poticati da s odgovarajućim agencijama i Eurostatom redovito prikupljaju relevantne i usporedive podatke o situaciji osoba skupine LGBTI u EU-u, pri tome poštujući u potpunosti pravila EU-a o zaštiti podataka;
   v. Komisija i države članice trebale bi s odgovarajućim agencijama poticati osposobljavanje i izgradnju kapaciteta za nacionalna tijela za jednakost spolova, nacionalne ustanove za ljudska prava i ostale organizacije čiji su zadaci promicanje i zaštita temeljnih prava osoba skupine LGBTI;
   vi. Komisija i države članice trebale bi s odgovarajućim agencijama nastojati osvijestiti građane o pravima osoba skupine LGBTI;
  B. Opće odredbe na području nediskriminacije
   i. države članice trebale bi konsolidirati postojeći pravni okvir EU-a radom na usvajanju predložene Direktive o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovu religiju ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju, uključujući pojašnjavanjem područja primjene i pripadajućih troškova njezinih odredbi;
   ii. Komisija, države članice i mjerodavne agencije trebale bi obratiti posebnu pozornost na iskustva višestruke diskriminacije lezbijki i nasilja nad njima (i na temelju spola i spolne orijentacije) te u skladu s time izraditi i provesti politike nediskriminacije;
  C. Nediskriminacija na radnom mjestu
   i. Komisija bi se trebala posebno usredotočiti na pitanje spolne orijentacije prilikom praćenja provedbe Direktive 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja(7) te na pitanje rodnog identiteta prilikom praćenja provedbe Direktive 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada(8);
   ii. Komisija bi, zajedno s mjerodavnim agencijama, trebala izdati smjernice za uvrštavanje transrodnih i interseksualnih osoba u definiciju „spola” u Direktivi 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada;
   iii. tijela za jednakost spolova, kao i sindikate i udruge poslodavaca trebalo bi poticati na informiranje osoba skupine LGBTI o njihovim pravima;
  D. Nediskriminacija u obrazovanju
   i. koristeći se programima za mlade i obrazovnim programima, Komisija bi trebala promicati jednakost i nediskriminaciju na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;
   ii. koristeći se otvorenim metodama koordinacije, Komisija bi trebala olakšati razmjenu dobrih praksi u formalnom obrazovanju, uključujući nastavne materijale, politiku protiv nasilja i diskriminacije u školama u državama članicama;
   iii. koristeći se otvorenom metodom koordinacije, Komisija bi trebala olakšati razmjenu dobre prakse među sektorima obrazovanja i sektorima povezanim s mladima, uključujući službe socijalne skrbi za mlade i socijalni rad u državama članicama;
  E. Nediskriminacija u pružanju zdravstvenih usluga
   i. Komisija bi trebala uvrstiti brigu o zdravlju osoba skupine LGBTI u odgovarajuću stratešku zdravstvenu politiku, uključujući pristup zdravstvenoj skrbi, pravo na jednake zdravstvene usluge i globalno stajalište EU-a o pitanjima u vezi sa zdravstvom;
   ii. Komisija bi trebala nastaviti suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi povukla poremećaje rodnog identiteta s popisa mentalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju te osigurala nepatološku reklasifikaciju u pregovorima o 11. verziji Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11);
   iii. Komisija bi trebala pružiti podršku državama članicama za osposobljavanje zdravstvenih djelatnika;
   iv. Komisija i države članice trebale bi provesti istraživanje o zdravstvenim pitanjima specifičnim za osobe skupine LGBTI;
   v. države članice trebale bi u zdravstvenim planovima i politikama uzeti u obzir osobe skupine LGBTI, vodeći računa o tome da se u programima osposobljavanja, zdravstvenim politikama i zdravstvenim istraživanjima vodi računa o posebnim zdravstvenim problemima osoba skupine LGBTI;
   vi. države članice trebale bi uvesti ili preispitati pravne postupke rodnog priznavanja kako bi u potpunosti poštovale prava transrodnih osoba na dostojanstvo i tjelesni integritet;
  F. Nediskriminacija u pružanju robe i usluga
   i. Komisija bi se trebala posebno usmjeriti na dostupnost robe i usluga za transrodne osobe prilikom praćenja provedbe Direktive 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga(9);
  G. Posebne mjere za transrodne i interseksualne osobe
   i. Komisija bi trebala zajamčiti zabranu diskriminacije na temelju rodnog identiteta u svom budućem zakonodavstvu o jednakosti, uključujući sve preinake;
   ii. Komisija bi trebala promicati pitanja koja se posebno odnose na transrodne i interseksualne relevantnim politikama EU-a, nadovezujući se na pristup usvojen u Strategiji o jednakosti spolova;
   iii. države članice trebale bi osigurati da su tijela za jednakost spolova informirana i osposobljena glede pitanja prava transrodnih i interseksualnih osoba i posebnih pitanja koja se odnose na njih;
   iv. Komisija, države članice i relevantne agencije trebale bi se uhvatiti u koštac s trenutačnim nedostatkom znanja, istraživanja i mjerodavnog zakonodavstva o ljudskim pravima interseksualnih osoba;
  H. Državljanstvo, obitelji i sloboda kretanja
   i. Komisija bi trebala izraditi smjernice kojima se jamči provedba Direktive 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice(10) i Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji(11) kako bi se osiguralo poštovanje svih oblika obitelji zakonski priznatih nacionalnim zakonima država članica;
   ii. Komisija bi trebala predložiti uzajamno priznavanje učinaka svih dokumenata o civilnom statusu diljem EU-a s ciljem smanjenja diskriminirajućih pravnih i administrativnih prepreka za građane i njihove obitelji koje se koriste svojim pravima na slobodu kretanja;
   iii. Komisija i države članice trebale bi istražiti štete li postojeće zabrane promjene civilnog statusa i osobnih isprava transrodnih osoba njihovoj mogućnosti uživanja prava na slobodu kretanja;
   iv. države članice koje su usvojile zakonodavstvo o izvanbračnoj zajednici, registriranom partnerstvu ili braku istospolnih parova trebale bi priznati slične odredbe koje su usvojile druge države članice;
  I. Sloboda okupljanja i izražavanja
   i. države članice trebale bi osigurati pravo na slobodu mišljenja i okupljanja, osobito u vezi s povorkama ponosa i sličnim događanjima, osiguravanjem da se ta događanja održavaju u skladu sa zakonom i da je sudionicima zajamčena učinkovita zaštita;
   ii. države članice trebale bi se suzdržati od usvajanja zakona i preispitati postojeće zakone kojima se zabranjuje sloboda izražavanja u pogledu spolne orijentacije i rodnog identiteta;
   iii. Komisija i Vijeće Europske unije trebali bi uzeti u obzir da države članice koje usvajaju zakone o ograničavanju slobode izražavanja u vezi sa spolnom orijentacijom i rodnim identitetom krše vrijednosti na kojima je Europska unija osnovana i trebali bi reagirati sukladno tome;
  J. Govor mržnje i zločin iz mržnje
   i. Komisija bi trebala pratiti i pružiti pomoć državama članicama u vezi s posebnim pitanjima povezanim sa spolnom orijentacijom, rodnim identitetom i rodnim izražavanjem prilikom provođenja Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, potpore i zaštite žrtava kaznenih djela(12), osobito kada su zločini počinjeni iz predrasuda ili diskriminirajućeg motiva koji može biti povezan s osobnim obilježjima žrtava;
   ii. Komisija bi trebala predložiti preinaku Okvirne odluke Vijeća o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima, tako da u njega budu uključeni ostali oblici zločina iz predrasude i poticanja na mržnju, uključujući one na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;
   iii. Komisija bi, zajedno s mjerodavnim agencijama, trebala olakšati razmjenu dobre prakse koja se odnosi na osposobljavanje i obrazovanje policijskih snaga, tužiteljstva, sudaca i službi za pružanje potpore žrtvama diljem država članica;
   iv. Agencija za temeljna prava trebala bi pružiti podršku državama članicama u poboljšanju prikupljanja usporedivih podataka o homofobnom i transfobnom zločinu iz mržnje,
   v. Države članice trebale bi registrirati i istražiti zločine iz mržnje počinjene prema osobama skupine LGBTI i usvojiti kazneno zakonodavstvo kojim se zabranjuje poticanje mržnje na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;
  K. Azil
   i. Komisija bi se zajedno s Europskim uredom za podršku u pitanjima azila (EASO) i mjerodavnim agencijama te u skladu s ovlastima postojećeg zakonodavstva i sudske prakse EU-a trebala posebno usredotočiti na pitanja koja se tiču spolne orijentacije i rodnog identiteta prilikom provođenja i praćenja zakonodavstva u vezi s azilom, uključujući Direktivu 2013/32/EU o zajedničkim postupcima za odobravanje i oduzimanje međunarodne zaštite(13) i Direktive 2011/95/EU o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite(14);
   ii. Komisija i države članice, zajedno s mjerodavnim agencijama, trebale bi osigurati odgovarajuće osposobljavanje, uključujući osposobljavanje koje se već provodi, za rješavanje pitanja koja se posebno tiču osoba skupine LGBTI za stručnjake u vezi s azilom, uključujući ispitivače i tumače;
   iii. Komisija i države članice, zajedno s Europskim uredom za podršku u pitanjima azila i u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje, trebale bi osigurati sustavno dokumentiranje pravnog i socijalnog stanja osoba skupine LGBTI u zemljama njihovog podrijetla i dostupnost tih informacija donositeljima odluka o azilu u okviru Informacije o državi podrijetla (COI);
  L. Proširenje i vanjsko djelovanje
   i. Komisija bi trebala nastaviti s postojećim praćenjem pitanja u vezi sa spolnom orijentacijom i rodnim identitetom u državama pristupnicama;
   ii. Komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje, posebni predstavnik EU-a za ljudska prava i države članice trebale bi se sustavno koristiti smjernicama Vijeća u promicanju i zaštiti uživanja svih ljudskih prava osoba skupine LGBTI te zadržati jedinstveno stajalište u reakcijama na kršenja tih prava;
   iii. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi Europskom uredu za podršku u pitanjima azila i državama članicama dostaviti podatke dobivene od izaslanstava EU-a o položaju osoba skupine LGBTI u trećim zemljama;

5.  naglašava da se ovom sveobuhvatnom politikom moraju poštovati nadležnosti Europske unije, njezinih agencija i država članica;

6.  podsjeća da je sloboda izražavanja i iskazivanja osobnih uvjerenja i mišljenja u skladu s načelom pluralizma ideja te da bi se trebala poštovati pod uvjetom da se njome ne potiče na mržnju, nasilje ili diskriminaciju;

o
o   o

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica, svim ovdje navedenim agencijama i Vijeću Europe.

(1) SL C 137 E, 27.5.2010., str. 68.
(2) SL C 264 E, 13.9.2013., str. 54.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0500.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0090.
(5) Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Finska, Francuska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Švedska.
(6) Belgija, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina.
(7) SL L 303, 2.12.2000., str. 16.
(8) SL L 204, 26.7.2006., str. 23.
(9) SL L 373E, 21.12.2004., str. 37.
(10) SL L 158, 30.4.2004., str. 77.
(11) SL L 251, 3.10.2003., str. 12.
(12) SL L 315, 14.11.2012., str. 57.
(13) SL L 180, 29.6.2013., str. 60.
(14) SL L 337, 20.12.2011., str. 9.


Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi
PDF 223kWORD 74k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”)(1),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru pod naslovom „Prvo izvješće o provedbi Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi” (COM(2013)0139),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi” (COM(2013)0138),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 98/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. siječnja 2009. o prenošenju, primjeni i provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i Direktive 2006/114/EZ o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2010. o utjecaju oglašavanja na ponašanje potrošača(5) i naknadni odgovor Komisije usvojen 30. ožujka 2011.;

–  uzimajući u obzir studiju pod naslovom „Prenošenje i provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (200529/EZ) i Direktive o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (2006/114/EZ)”, provedenu na zahtjev Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača(6),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A7-0474/2013),

A.  budući da je potrošnja jedan od pokretača rasta u Uniji i da stoga potrošači imaju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu;

B.  budući da je zaštita potrošača i njihovih prava jedna od temeljnih vrijednosti Unije;

C.  budući da je Direktiva 2005/29/CE o nepoštenoj poslovnoj praksi osnovno pravno sredstvo Unije koje uređuje zavaravajuće oglašavanje i ostale nepoštene prakse u transakcijama između poduzeća i potrošača;

D.  budući da putem klauzule o „jedinstvenom tržištu”, Direktiva ima za cilj osigurati visoku razinu zaštite potrošača u cijeloj Uniji, osiguravajući poduzećima važnu pravnu sigurnost kao i smanjenje prepreka prekograničnoj trgovini;

E.  budući da postoje značajne razlike u primjeni Direktive 2005/29/EZ od jedne države članice do druge;

F.  budući da su privremena odstupanja, koja su državama članicama omogućavala daljnju primjenu nacionalnih odredbi oštrijih i strožih od same Direktive i provedbu zahtjeva minimalnog usklađivanja iz drugih instrumenata zakonodavstva Unije, istekla 12. lipnja 2013;

G.  budući da države članice koje to žele mogu proširiti provedbu Direktive na odnose između poduzeća i da su do danas samo njih četiri to i učinile;

H.  budući da je Europska komisija najavila skoru reviziju Direktive 2006/114/EZ o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju posvećenu odnosima između poduzeća;

I.  budući da su razvoj digitalnog gospodarstva i svih njegovih tehnoloških aplikacija unaprijedili mogućnosti kupnje i načine na koje se poduzeća oglašavaju i prodaju robu i usluge;

J.  budući da neka poduzeća, osobito mala poduzeća, kao i brojni potrošači i dalje nisu upoznati s pravima potrošača u Europi;

K.  budući da je potrebno osnažiti ulogu udruga potrošača i omogućiti im jačanje njihovih kapaciteta;

1.  naglašava učinkovitost zakonskih mjera koje uvodi Direktiva i njihovu važnost da potrošače i prodavače učine što pouzdanijima u smislu transakcija na unutarnjem tržištu(osobito prekograničnih transakcija), osiguravajući poduzećima veću pravnu sigurnost i pomažući poboljšati zaštitu potrošača u Uniji; podsjeća da nejednako provođenje Direktive predstavlja rizik od smanjenja njezine učinkovitosti;

2.  žali što usprkos odredbama Direktive 2006/114/EZ čiji je cilj borba protiv zavaravajućih postupaka prilikom oglašavanja u području odnosa između poduzeća, neki od tih postupaka, kao što je „pljačka imenika”, i dalje postoje; primjećuje nastojanje Komisije o skorom predlaganju izmjene Direktive 2006/114/EZ u vezi s odnosom između poduzeća, s ciljem postizanja učinkovitije borbe protiv tih postupaka; predlaže da bi Komisija u tom kontekstu mogla razmotriti osnovanost ciljane crne liste poslovnih praksi koje se trebaju smatrati nepoštenima u svim uvjetima u odnosima između poduzeća za potrebe Direktive 2006/114/EZ, slično onome što već postoji za Direktivu 2005/29/EZ; ipak ne smatra potrebnim da se područje primjene Direktive 2005/29/EZ u vezi s odnosom između poduzeća i potrošača odmah proširi na nepoštene poslovne prakse između poduzeća;

3.  traži od Komisije da razjasni odnos između Direktiva 2005/29/EZ i 2006/114/EZ kako bi se osigurala visoka razina zaštite svih gospodarskih subjekata u Uniji, osobito zaštita potrošača i malih poduzeća od prevara ili nepoštenih praksi, na taj način povećavajući povjerenje u jedinstveno tržište;

4.  smatra da su izmjene sektora nepokretne imovine i financijskih usluga opravdane i da ih je potrebno zadržati;

5.  smatra da proširenje crne liste iz priloga I nije potrebno u ovoj fazi; ipak poziva Komisiju da sastavi popis praksi koje su nacionalna tijela proglasila nepoštenima u smislu općih načela Direktive, s ciljem vrednovanja mogućnosti takvog proširenja u budućnosti;

6.  primjećuje da kod određenih oblika odnosa potrošača i poslovnog subjekta potrošači mogu biti žrtve nepoštenih poslovnih praksi, primjerice pri prodaji proizvoda trgovcu; poziva Komisiju da istraži probleme te vrste te, ako je prikladno, istraži ciljana i praktična sredstva koja bi među ostalim mogla uključivati fleksibilnija tumačenja odredbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi i biti objašnjena u smjernicama Komisije o primjeni navedene Direktive;

7.  podsjeća da, nakon 12. lipnja 2013., države članice ne mogu zadržati odredbe koje su do sada smatrane privremenim odstupanjima; stoga poziva države članice da se u što kraćem roku usklade s tekstom Direktive; u isto vrijeme poziva Komisiju da provede istraživanje kako su države članice prenijele Direktivu, osobito u pogledu nacionalnih zabrana koje nisu uključene u Prilog I., te da unutar 2 godine Parlamentu i Vijeću podnese novo sveobuhvatno izvješće o njenoj primjeni koje sadrži analizu područja djelovanja daljnjeg usklađivanja i pojednostavljenja prava Zajednice povezanih sa zaštitom potrošača i prijedlozima za sve potrebne mjere koje treba poduzeti na razini Zajednice kako bi se osiguralo održavanje visoke razine zaštite potrošača;

8.  ponavlja da je važno i neophodno da države članice potpuno i ujednačeno primijene te na odgovarajući način provedu ovu Direktivu kako bi se uklonile pravne i operativne nesigurnosti za poduzeća s prekograničnim poslovanjem; sa zabrinutošću primjećuje da je Komisija 2011. i 2012. bila prisiljena pristupiti sustavu savjetovanja „EU Pilot” za više država članica zbog neispravne provedbe Direktive; poziva države članice da podupru provedbu na nacionalnoj razini svim mogućim sredstvima, a posebno dovoljnim resursima; naglašava ključnu ulogu jačanja suradnje između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu Direktive, kao i važnost uspostavljanja strukturiranog dijaloga između tijela javne provedbe i sudionika, osobito udruga potrošača;

9.  primjećuje da je od kraja roka za provedbu Direktive u 2007. postojao niz slučajeva u kojima države članice nisu ispravno provodile ili primjenjivale ključne odredbe, a posebno crnu listu zabranjenih, zavaravajućih i agresivnih prodajnih praksi; stoga poziva Komisiju da nastavi pozorno pratiti primjenu Direktive i da, ako je to potrebno, kazneno goni države članice koje krše, ne provode ili ne primjenjuju ispravno Direktivu, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije; osobito poziva Komisiju da hitno riješi sva neriješena pitanja u vezi sa savjetovanjima koja su počela 2011. tako što će okončati postupke kršenja prava ili će ih proslijediti Sudu Europske unije;

10.  podržava Komisiju u namjeri da utvrdi listu indikatora s ciljem procjene mjera učinkovitosti za provođenje Direktive od strane država članica;

11.  pozdravlja činjenicu da se prekogranična kupnja povećala otkako je direktiva prenesena u države članice; ipak podsjeća da je pojačana suradnja i koordinacija između Komisije i nacionalnih vlasti ključna kako bi se promicalo usklađivanje praksi u provedbi te osigurao brz i učinkovit odgovor; ističe da se posebna pozornost treba posvetiti prekograničnoj internetskoj kupovini, posebno u slučajevima gdje internetske stranice koje uspoređuju cijene jasno ne otkrivaju identitet trgovca koji vodi stranicu;

12.  ponavlja važnost jačanja suradnje između nacionalnih tijela zaduženih za primjenu Direktive u cilju postizanja njene potpune primjene i ispravne provedbe u državama članicama; u tom smislu potiče Komisiju da provede temeljit pregled područja primjene, učinkovitosti i radnih mehanizama Uredbe u vezi sa suradnjom u području zaštite potrošača („Uredba CPC”), kao što se to obvezala učiniti do 2014.; u tom pogledu podržava Komisiju koja je nedavno otvorila javno savjetovanje o reviziji te Uredbe i dostupnosti savjetovanja na svim jezicima EU-a; poziva uključene sudionike da sudjeluju u navedenom savjetovanju;

13.  inzistira na korisnosti postupka „čišćenja” koja se provodi prema Uredbi CPC i poziva Komisiju da razvije i ojača svoje djelovanje te proširi njihov opseg; poziva Komisiju da sažme prikupljene podatke i popis postupaka koje Komisija i države članice provele nakon tih postupaka te da objavi svoju analizu uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem povjerljivosti određenih osjetljivih podataka koji se koriste u okviru sudskog postupka na nacionalnoj razini; poziva Komisiju da Parlamentu priopći svoja saznanja i, ako je potrebno, usto predloži dodatne mjere za poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

14.  slaže se da se trebaju poduzeti daljnji napori kako bi se ojačala provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi glede osjetljivih potrošača;

15.  izražava zabrinutost zbog konflikta interesa i zbog toga što neki trgovci na obmanjujući način koriste instrumente nadzora za klijente i internetske stranice za uspoređivanje cijena; pozdravlja odluku Komisije da razmotri kako bi informacije s tih platformi mogle potrošačima biti jasnije;

16.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju ispravnu primjenu Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi, posebno glede prakse zavaravajućeg „skrivenog” internetskog oglašavanja u obliku komentara koji se objavljuju na društvenim mrežama, forumima ili blogovima, a za koje se čini da potječu od samih potrošača, iako se u biti radi o porukama komercijalne ili oglašivačke naravi koje izravno ili neizravno stvaraju ili financiraju gospodarski subjekti; ustraje na tome da su takve prakse štetne po povjerenje potrošača i pravila tržišnog natjecanja; poziva države članice da poduzmu prikladne mjere kako bi se spriječio daljnji razvoj takvih praksi, uključujući pokretanje informativnih kampanja namijenjenih upozoravanju potrošača na takve „skrivene” oblike oglašavanja ili poticanjem postavljanja promatrača/moderatora foruma koji su posebno obučeni i svjesni opasnosti „skrivenog” oglašavanja;

17.  smatra da treba, s obzirom na brzo širenje internetskog oglašavanja, razviti odgovarajuću metodu za praćenje zaštite osjetljivih skupina ljudi, posebno djece, i praćenje toga kako oglašivači do njih dolaze;

18.  žali što su usprkos aktualnom europskom zakonskom okviru u vezi s cijenama zračnog prijevoza i postupku „čišćenja” provedenom 2007. u okviru Uredbe CPC koji se odnosi na internetske stranice za prodaju avionskih karata, potrošači i dalje žrtve brojnih zavaravajućih postupaka u tom području, kao što je nenavođenje neizbježnih troškova poput naknada za kreditne i debitne kartice pri internetskim rezervacijama; zabrinut je zbog sve većeg broja pritužbi kupaca karata preko interneta koji su žrtve takozvanog praćenja IP-adrese kojim se utvrđuje koliko se puta korisnik spojio na mrežu preko iste IP-adrese kako bi se potom umjetno podigla cijena na temelju razine zanimanja koja je otkrivena ostalim sličnim pretragama; poziva Komisiju da istraži učestalost te prakse, koja dovodi do nepoštene konkurencije i zlouporabe osobnih podataka korisnika te da, po potrebi, predloži odgovarajuće zakonodavstvo za zaštitu interesa korisnika;

19.  smatra da mjere koje proizlaze iz nepoštivanja Direktive ne smiju nikada biti manje od dobiti ostvarene zahvaljujući nepoštenoj ili zavaravajućoj praksi; podsjeća države članice da Direktiva određuje da mjere moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće; traži od Komisije da prikupi i analizira podatke o mjerama i sustavima provedbe koje provode države članice, kao i o učinkovitosti sustava provedbe, posebno glede složenosti i duljine postupaka provedbe; poziva Komisiju da Parlamentu dostavi rezultate te analize;

20.  pozdravlja poduzete napore Europske komisije za pomoć državama članicama u prenošenju i provedbi Direktive;

21.  pozdravlja bazu podataka nacionalnog zakonodavstva i sudsku praksu o nepoštenoj trgovačkoj praksi koje je razvila Komisija te ih priznaje kao korisna sredstva za povećanje informacija dostupnih potrošačima; žali što je ona dostupna samo na engleskom; traži od Komisije da postupno poveća broj jezika na kojima je dostupna baza podataka te da razvije svoju vidljivost, osobito među gospodarskim subjektima; poziva Komisiju da razmotri dodatne instrumente podizanja svijesti MSP-ova glede nepoštenih poslovnih praksi;

22.  naglašava važnost orijentacijskog dokumenta Komisije koji nadopunjuje primjenu Direktive; pozdravlja nastojanje Komisije da provede reviziju tog dokumenta do 2014.; potiče Komisiju da djeluje transparentno, uz opsežno savjetovanje sa zainteresiranim stranama tijekom postupka; poziva Komisiju da u budućnosti nastavi veoma redovito nadopunjavati i razjašnjavati taj dokument; poziva države članice da navedeni orijentacijski dokument uzmu u obzir koliko je to moguće i da razmijene najbolje prakse za njenu provedbu; poziva Komisiju da podnese procjenu tumačenja i poteškoća provedbe s kojima se nacionalne vlasti i sudionici redovito susreću prilikom provedbe odredbi Direktive, u cilju procjene koji se aspekti orijentacijskog dokumenta moraju poboljšati;

23.  ističe da načelo maksimalnog usklađivanja određeno Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi podrazumijeva da nacionalno zakonodavstvo ne može osigurati strože odredbe od onih predviđenih tom Direktivom; naglašava da je Sud to načelo protumačio kao zahtjev da vezana trgovina i ostale trgovačke promocije, koje Sud smatra nepoštenim trgovačkim praksama i koje nisu uvrštene u crnu listu Priloga I., mogu biti zabranjene samo u pojedinačnim slučajevima; naglašava da zbog pravne sigurnosti, kao i jamčenja visoke razine zaštite potrošača, Komisija treba odrediti, kao dio revizije orijentacijskog dokumenta, posebne slučajeve u kojima se vezana trgovina i druge trgovačke promocije smatraju nezakonitima; također poziva Komisiju da razmotri zakonodavni prijedlog posvećen trgovačkim promocijama;

24.  naglašava da je korištenje lažnih izjava o ekološkim karakteristikama nepoštena praksa koja se sve više upotrebljava; potiče Komisiju da proširi odjeljak orijentacijskog dokumenta koji je posvećen toj praksi kako bi gospodarskim subjektima provedba Direktive bila jasnija; istovremeno poziva Komisija da istraži inicijative kojima bi se mogla poboljšati zaštita potrošača od tih praksi;

25.  traži od Komisije i država članica da bolje informiraju poduzeća o pravima potrošača kako bi ih gospodarskih subjekti mogli bolje promicati;

26.  podsjeća da mnogi potrošači oklijevaju tražiti naknadu jer smatraju da navedeni iznos nije dovoljno visok; naglašava potrebu za povećanjem svijesti potrošača o pomoći koju im pružaju udruge potrošača kao i mreža europskih potrošačkih centara; ističe važnost organizacija potrošača kao preventivne mjere u podizanju svijesti o postojećim nepoštenim poslovnim praksama te njihove uloge u pomoći žrtvama nepoštenih praksi, čime se potrošačima omogućava da u potpunosti ostvare svoja prava; poziva na koordinirane akcije organizacija potrošača na nacionalnoj i europskoj razini, kao i nacionalnih vlasti te Komisije;

27.  inzistira na važnosti da potrošači raspolažu učinkovitim, brzim i povoljnim pravnim lijekovima; u tom smislu traži da države članice u potpunosti provedu Direktivu o alternativnim načinima rješavanja sukoba i izvansudskom rješavanju sporova putem interneta;

28.  naglašava važnost kolektivnih mehanizama pravnog lijeka za potrošače i pozdravlja nedavno objavljenu preporuku Komisije C(2013)3539, kao i njenu komunikaciju COM(2013)0401; slaže se da bi se horizontalnim okvirom kolektivnog pravnog lijeka izbjeglo rizik nekoordiniranih sektorskih inicijativa EU-a; poziva države članice da slijede preporuke Komisije o uspostavi horizontalnih zajedničkih načela čija bi provedba u državama članicama služila za procjenu potrebe za daljnjim zakonodavnim mjerama, uključujući i zakonodavnu inicijativu, osobito za prekogranične sporove; podsjeća da nijedan od raznih pristupa kolektivnom pravnom lijeku ne smije davati gospodarske poticaje koji bi doveli do zlouporabe postupaka i da svi takvi pristupi moraju uključivati prikladne zaštitne mjere kako bi se izbjegla neosnovana potraživanja;

29.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 149, 11.6.2005., str.22.
(2) SL L 364, 9.12.2004., str.1.
(3) SL L 166, 11.6.1998., str.51.
(4) SL C 46 E, 24.2.2010., str. 26.
(5) SL C 169 E, 15.6.2012., str. 58..
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Analiza stanja u pravosuđu EU-a
PDF 200kWORD 46k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o analizi stanja u pravosuđu EU-a – na području građanskog i upravnog prava u državama članicama (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 27. ožujka 2013. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Analiza stanja u pravosuđu EU-a – sredstvo za promicanje učinkovitog pravosuđa i rasta” (COM(2013)0160),

–  uzimajući u obzir dvogodišnja izvješća o europskim pravosudnim sustavima koja je sastavila Europska komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe (CEPEJ),

–  uzimajući u obzir članak 48. i članak 119. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7‑0442/2013),

A.  budući da je Komisija objavila analizu stanja u pravosuđu EU-a, koja je sredstvo za usporedbu i procjenu djelotvornosti pravosudnih sustava država članica u cilju boljeg definiranja politike pravosuđa i budući da se njezino područje primjene usredotočuje na parametre pravosudnih sustava koji pridonose poboljšanju poslovne i ulagačke klime u Uniji;

B.  budući da se u analizi stanja u pravosuđu EU-a uspoređuju nacionalni pravosudni sustavi uz pomoć posebnih pokazatelja, ali ona ne uključuje sveobuhvatno rangiranje nacionalnih pravosudnih sustava;

C.  budući da se analiza stanja u pravosuđu 2013. isključivo usredotočuje na građansko, trgovačko i upravno pravo;

D.  budući da je prednost neobvezujuće usporedbe ta što se njome mogu uočiti poboljšanja i nazadni aspekti te tendencija prema razmjeni najboljih praksi u Uniji, istovremeno ne narušavajući autonomiju nacionalnih pravnih i pravosudnih sustava;

1.  s velikim zanimanjem prima na znanje analizu stanja u pravosuđu EU-a; poziva Komisiju da u skladu s Ugovorima i uz savjetovanje s državama članicama dalje razvija tu praksu imajući na umu da je potrebno izbjeći nepotrebno udvostručavanje posla u odnosu na druga tijela;

2.  podržava cilj razmjene najboljih praksi kako bi se osigurao djelotvoran i neovisan pravosudni sustav koji može doprinijeti gospodarskom rastu Europe i povećati njezinu konkurentnost; naglašava da djelotvoran i vjerodostojan pravosudni sustav daje poduzećima poticaj da se razvijaju i ulažu na nacionalnoj i prekograničnoj razini;

3.  upozorava na važnost komparativnih analiza pravosudnih sustava za izgradnju prekograničnog međusobnog povjerenja, za djelotvornu suradnju među pravosudnim tijelima te stvaranje zajedničkog pravosudnog prostora i europske pravosudne kulture;

4.  smatra da se usporedba nacionalnih pravosudnih sustava, osobito u odnosu na njihovu prijašnju situaciju, mora temeljiti na objektivnim mjerilima i na dokazima koji su prikupljeni, uspoređeni i analizirani na objektivan način; ističe važnost procjene rada pravosudnog sustava u cijelosti, tako da ga se pritom ne odvaja od socijalne, povijesne i gospodarske situacije država članica ili od ustavne tradicije iz koje taj pravosudni sustav potječe; naglašava važnost nepristranog pristupa državama članicama kojim se osigurava jednako postupanje sa svim državama članicama pri ocjenjivanju njihovih pravosudnih sustava;

5.  poziva Komisiju da u ranoj fazi raspravi o predloženoj metodi u okviru transparentnog postupka u kojem sudjeluju države članice;

6.  upozorava da se prije prikupljanja podataka o nacionalnim pravosudnim sustavima moraju odrediti mjerila kako bi se razvilo jedinstveno shvaćanje metodologije i pokazatelja;

7.  pozdravlja napore Komisije da osigura mjerljive podatke; no upozorava da se neki ciljevi poput nepristranosti i kvalitete pravosuđa teško mogu objektivno izmjeriti;

8.  ukazuje na to da se djelotvornost pravosudnog sustava ne može izmjeriti samo statistički izbrojivim parametrima, nego bi se pritom također trebale uzeti u obzir strukturne posebnosti i različite društvene tradicije u državama članicama; s time u vezi poziva Komisiju da ubuduće pri prikupljanju podataka i postavljanju mjerila više uzme u obzir razlike između nacionalnih pravosudnih sustava;

9.  poziva Komisiju da na području prava trgovačkih društava jednako razmotri i monističke i dualističke sustave;

10.  poziva države članice da pomno prouče rezultate analize stanja u pravosuđu 2013. i da utvrde treba li na temelju njih promijeniti organizaciju i razvoj njihovih pravosudnih sustava na području građanskog, trgovačkog i upravnog prava;

11.  potiče države članice da prikupe relevantne podatke o pitanjima kao što su troškovi sudskih postupaka, postupaka mirenja i ovršnih postupaka; izražava žaljenje što neke države članice nisu dostavile podatke za određene kategorije navedene u analizi stanja u pravosuđu; međutim vjeruje da je Komisija trebala činiti razliku između slučajeva kada podaci nisu bili dostupni i slučajeva kada pokazatelji nisu bili relevantni ili primjenjivi na pojedine države članice;

12.  poziva Komisiju i države članice da potiču uzajamno razumijevanje i suradnju među nacionalnim pravosudnim sustavima, između ostalog umrežavanjem sudaca za kontakt;

13.  poziva na pridavanje veće važnosti programima za stručno usavršavanje sudaca, sudskog osoblja i drugih pravnih stručnjaka, osobito na području europskog i komparativnog prava; naglašava da učenje jezika mora biti sastavni dio studija prava;

14.  izražava svoj interes da mu se dostave podaci o prekograničnim predmetima, koji su često mnogo složeniji od isključivo nacionalnih predmeta i koji svjedoče o preprekama na koje građani EU-a nailaze pri ostvarivanju svojih prava koja proizlaze iz jedinstvenog tržišta EU-a, posebice u primjeni prava EU-a;

15.  ukazuje na važnost alternativnog rješavanja sporova za smanjenje opterećenja sudova i novčane uštede svih dionika;

16.  traži od Komisije da se u svojoj sljedećoj analizi pozabavi prekograničnim postupcima mirenja; potiče države članice da aktivno promiču postupke mirenja s posebnim težištem na trgovačke i obiteljske predmete koji su uređeni na razini EU-a (kao na primjer uredbama Rim III. i Bruxelles II.);

17.  naglašava da postoje velike razlike među državama članicama u razvoju sustava informacijske i komunikacijske tehnologije; ukazuje da upotreba novih tehnologija može znatno doprinijeti smanjenju troškova i ubrzanju sudskih postupaka, posebno primjenom računalskih aplikacija i alata za upravljanje predmetima i komunikaciju;

18.  ukazuje da se potraživanja male vrijednosti i nesporna potraživanja mogu brže riješiti upotrebom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

19.  naglašava ulogu CEPEJ-a u prikupljanju i predstavljanju relevantnih podataka i na nacionalnoj i regionalnoj razini; smatra da bi institucije EU-a trebale težiti suradnji s CEPEJ-om jer on pruža izvrstan temelj za razmjenu najboljih praksi i izbjegavanje udvostručavanja;

20.  podsjeća na vodeću ulogu Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim predmetima te portala e-pravosuđa u olakšavanju pristupa građana EU-a znanju o europskom i nacionalnom građanskom i trgovačkom pravu;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te državama članicama.


Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža
PDF 318kWORD 101k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o lokalnim i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 174., 175., 176., 177., 178. i 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 37. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Protokol 26 UFEU-a,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama koje se odnose na cilj Ulaganja za rast i radna mjesta i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu kojom se stavlja izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1298/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.prosinca 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu financijskih sredstava za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju Europske teritorijalne suradnje(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br.1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.prosinca 2013.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjima, pojednostavljenjima i poboljšanjima osnivanja i provedbe takvih grupacija(6),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2003/54/EZ(7),

–  uzimajući u obzir smjernice Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša(8),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o detaljnim pravilima za primjenu članka 93. Ugovora u EZ-u(9),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije „Smjernice EU-a o primjeni pravila o državnim potporama u odnosu na brzi razvoj širokopojasnih mreža(10)”,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 12. travnja 2011. pod nazivom „Pametne mreže: od inovacije do uvođenja” (COM(2011)0202),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ(11),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, kojom se izmjenjuju direktive 2009/125/EZ i 2010/30/EU te stavljaju izvan snage direktive 2004/8/EZ i 2006/32/EZ(12),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 8. ožujka 2011. naslovljenu „Plan za prijelaz na konkurentno gospodarstvo s niskom razinom emisija CO2 u 2050.” (COM(2011)0112),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. studenog 2012. pod nazivom „Kako osigurati funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta” (COM(2012)0663),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 6. lipnja 2012. pod nazivom „Obnovljiva energija: glavni sudionik na europskom energetskom tržištu” (COM(2012)0271),

–  uzimajući u obzir Zelenu knjigu Komisije od 27. ožujka 2013. naslovljenu „Okvir klimatskih i energetskih politika za 2030.” (COM(2013)0169),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2013. o mikrogeneraciji – proizvodnji električne i toplinske energije na malo(13),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2013. o ulozi kohezijske politike EU-a i njezinih sudionika u provedbi nove Europske energetske politike(14),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. rujna 2013. o primjeni i utjecaju mjera energetske učinkovitosti u okviru Kohezijske politike(15),

–  uzimajući u obzir prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 25. siječnja 2012. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (COM(2012)0011),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 14. studenog 2008. pod nazivom „Regije 2020. − procjena budućih izazova za regije EU-a” (SEC(2008)2868),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 6. listopada 2010. naslovljenu „Doprinos regionalne politike pametnom rastu u Europi 2020.” (COM(2010)0553),

–  uzimajući u obzir savjetodavni dokument koji sadrži nacrt Uredbe Komisije (EU) br. .../.. od XXX u kojoj se navode određene kategorije potpora usklađene s unutarnjim tržištem primjenom članaka 107. i 108. Ugovora,

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A7-0019/2014),

A.  budući da primjeri najboljih praksi, poput regije Burgenland, projekta „MaRes” (Istraživačka strategija Makaronezije) i projekta „Zeleni otoci”, Energetske doline u Nizozemskoj, regije Harz u Njemačkoj kao ogledne regije za obnovljivu energiju, Hostětína u Češkoj Republici, projekta „Orkney Micro Renewables” u Škotskoj, kao i pilot projekata za gradove i zajednice u okviru inicijativa CONCERTO ili CO-POWER Komisije za učinkovitu uporabu energije i decentraliziranu proizvodnju energije, pokazuju da lokalne zajednice i građani također mogu postati „proizvođači-potrošači” proizvodnjom za vlastite energetske potrebe i istodobnom prodajom energije mreži te djelovanjem u virtualnim energetskim pogonima zajedno s ostalim sudionicima, pri čemu ostvaruju maksimalne pogodnosti uključivanjem svih sudionika u planiranje i provedbu regionalnih mjera, poticanjem aktivnog sudjelovanja i razmjene informacija te razvojem cjelovitog pristupa uključivanjem ostalih sektora povezanih s energijom, kao što su promet i stambeni sektor te korištenjem mehanizama pametnih financijskih potpora te otvaranjem novih radnih mjesta;

B.  budući da je Parlament usvojio izvješća o ulozi kohezijske politike EU-a i njezinih sudionika u provedbi nove Europske energetske politike te provedbi i učinku mjera energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike;

C.  s obzirom da su osobni podaci, koji će se prikupljati u svrhu korištenja pametnih energetskih sustava, visoko osjetljive prirode i omogućuju donošenje zaključaka o ponašanju korisnika, potrebno je osigurati osobitu zaštitu takvih podataka;

Nove mogućnosti za regionalno gospodarstvo

1.  pozdravlja promjenu paradigme regija u pogledu načina proizvodnje i potrošnje energije, prijelazom s nefleksibilnog tradicionalnog modela koji funkcionira na temelju bazične logike, na promjenjivu, decentraliziranu i lokalnu proizvodnju, koja objedinjuje velik udio obnovljive energije iz male proizvodnje i fleksibilnu i prilagodljivu potražnju te distribuirano skladištenje; priznaje da je radi očuvanja održivog razvoja i radi postizanja preduvjeta za buduće zahtjeve potrebno promicati nove modele proizvodnje i potrošnje energije koji se temelje na decentraliziranoj i lokalnoj proizvodnji; naglašava da je pametna mreža neophodna za takvu promjenu paradigme i da se njezina provedba mora ugraditi u međusektorski i opsežan pristup regionalnom razvoju radi maksimalnog uvećanja pogodnosti i tržišnih prilika za regije kao i radi postizanja održivosti, rasta i inovacija;

2.  ističe da su mnoge europske regije provodile projekte u okviru postojećeg okvira EU-a koji su istodobno podržavali sinergiju u izabranim područjima te promicali održive i obnovljive izvore energije te u kojima ranom integracijom sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESUF), ciljanim partnerstvima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini i učinkovitim decentraliziranim strategijama provedbe iskorištavanja lokalno raspoloživih izvora energije javni i privatni partneri udružuju snage u istraživanju regionalnih prilika za rast u energetskom sektoru;

3.  ističe brojne koristi pametnih mreža u smislu smanjivanja emisija stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljive energije i distribuiranja proizvodnje, osiguranja sigurnosti opskrbe kućanstava, stvaranja uvjeta za učinkovitu upotrebu struje u prijevozu, pružanja mogućnosti potrošačima da prilagode svoju potrošnju kako bi iskoristili najniže cijene i pritom uštedjeli energiju, povećanja energetske učinkovitosti, štednje električne struje, smanjenja skupih ulaganja u električne mreže upotrebom energije izvan sati najveće potrošnje, jačanja tehnoloških inovacija i razvoja u EU-u; naglašava potrebu za sudjelovanjem građana u svakoj fazi, uključujući uvođenje napredne infrastrukture brojila koja omogućuju dvosmjernu razmjenu informacija, kao i u aktivnostima koje planiraju operatori službi za distribuciju (DSO) i pružatelji tehnologija pametnih mreža; također ističe da razvoj i upotreba pametnih mreža znatno smanjuje gubitak energije pri prijenosu i distribuciji; ističe da se automatske rekonfiguracije mreže mogu koristiti za sprečavanje ili popravak ispada u radu zahvaljujući njihovoj sposobnosti da same sebe popravljaju; primjećuje, međutim, da nacionalni sustavi potpore u različitim regijama često na prvo mjesto ne stavljaju najučinkovitije načine primjene obnovljivih tehnologija u privatnim kućanstvima;

4.  u tom kontekstu ističe mogućnosti za geografske (ili teritorijalne) promjene na energetskoj mreži i promicanje pametnih mreža za regije u nepovoljnijem položaju, uključujući najudaljenije i rubne regije te otoke, koje se iz energetskih potrošača mogu razviti u energetske proizvođače i ostvariti velike gospodarske i konkurentne pogodnosti uz istodobno zajamčivanje sigurne opskrbe energijom te uvođenje i rad pametnih mreža; primjećuje da osobito uvođenje i rad pametnih mreža tim regijama pružaju mogućnosti za smanjenje nastalih energetskih troškova;

5.  ukazuje na to da su mrežna infrastruktura, upravljanje mrežom i tržišna pravila trenutačno prilagođena zahtjevima i mogućnostima nuklearnih elektrana i elektrana na fosilna goriva te su stoga nedovoljno konkurentni naspram novih tehnologija koje donose obnovljivi izvori energije;

6.  poziva države članice i regionalna i lokalna tijela da što prije ulože u lokalne pametne mreže ozbiljnim razmatranjem povećanja investicija korištenjem Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESUF), uključujući financijske instrumente za poticanje privatnih ulaganja, uzimajući u obzir ekološke, gospodarske, socijalne i teritorijalne potrebe određenih regija te njihove specifičnosti jer ne postoji jedinstveno rješenje za sve regije; poziva na fleksibilan pristup na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se smanjile prepreke kombiniranim mjerama za proizvodnju, pohranjivanje energije, uključujući i prekogranično pohranjivanje, energetsku učinkovitost te na suradnju s ostalim sektorima, primjerice sektorom informacijskih i komunikacijskih tehnologija te prometnim sektorom; u tom smislu naglašava važnost crpnih hidroelektrana koje su vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije;

7.  naglašava da uvođenje pametnih mreža iziskuje stabilan, dugoročan politički okvir; poziva Komisiju da predloži ambiciozne strategije, politike i ciljeve za 2030. za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te emisije stakleničkih plinova kako bi ulagačima i međusobno povezanim industrijama pružila buduću sigurnost te olakšala pametni energetski sustav;

8.  podsjeća da u većini ishoda Energetskog plana za 2050. pravilna integracija distribuirane obnovljive proizvodnje energije neće biti održiva bez razvoja lokalnih i regionalnih pametnih distribucijskih mreža za električnu energiju osobito jer stvaraju vezu za izmjenu podataka i opskrbe električnom energijom između lokalnih područja društveno-gospodarskog razvoja, što omogućuje fleksibilno upravljanje i potrebnu pričuvu za te promjenjive izvore električne energije; stoga poziva na pridavanje veće važnosti distribucijskim mrežama; naglašava međutim da je razvoj pametnih mreža povezan s učinkovitim prijenosom energije od mjesta proizvodnje do mjesta konačne potrošnje; nadalje ističe da dodana vrijednost pametnih mreža postaje još jača kada su te mreže povezane na široj razini, na primjer na nacionalnoj ili čak europskoj razini, a upravljanje potražnjom električne energije takvog raspona u najširem smislu omogućuje dodatne prilike za smanjenje potrošnje (nalazišta potrošnje) kada je lokalna proizvodnja odviše slaba (ili jaka);

9.  poziva na fleksibilniji pristup u uredbama i direktivama EU-a o unutarnjem tržištu radi smanjivanja prepreka rješenjima specifičnima za određenu regiju u pogledu proizvodnje, opskrbe, pohranjivanja energije i mjera za energetsku učinkovitost te kombinacije takvih mjera, uključujući javno-privatna partnerstva i prekogranične projekte;

Pametni energetski sustavi

10.  ističe da bi za uspješnu uspostavu pametnih mreža bilo potrebno razviti strategiju za regije i lokalne zajednice usmjerenu na „pametne energetske sustave”, s pametnim mrežama kao dijelom regionalnog sustava energije te uključujući visoki udio energije iz obnovljivih izvora, zajedno s decentraliziranim kapacitetima proizvodnje, u kombinaciji s upravljanjem potrošnjom, mjerama energetske učinkovitosti, povećanjem uštede energije i rješenjima za pametnu pohranu, sektorom prometa (e-promet) i povećanom razmjenom sa susjednim mrežama;

11.  primjećuje ulogu pametnih brojila u dvosmjernoj komunikaciji, koja omogućuje točan obračun troškova za potrošače i porast sudjelovanja sa strane potražnje, pri čemu potrošači prilagođavaju svoje navike sukladno vrhuncima i padovima u proizvodnji energije; naglašava da građani trebaju uživati potpune pogodnosti pametnog energetskog sustava i da građansko vlasništvo povećava učinkovitost u njihovom ponašanju odnosno u konačnici veću uštedu energije pomoću otvorenih protokola; ističe odgovornost operatora distribucijskog sustava kao pružatelja usluga lokalnim, regionalnim ili nacionalnim tijelima u jamčenju pristupa toj usluzi od općeg interesa osiguravanjem sigurnosti i stabilnosti mreže; naglašava da svaki građanin treba imati izravan pristup podacima o potrošnji i proizvodnji, a sve kako bi osigurali učinkovit, siguran i nesmetan rad mreže; hitno poziva Komisiju da poduzme potrebne korake kako bi se osiguralo automatsko usklađivanje rada električnih uređaja (osobito perilica za rublje, perilica za suđe, toplotnih pumpi, grijača prostora itd.) s podacima izmjerenima putem pametnih brojila, čime se potrošačima mogu omogućiti najisplativije cijene;

12.  poziva Komisiju i radnu skupinu za pametnu mrežu da ažuriraju i prošire svoje postojeće definicije pametnih mreža kako bi one uključivale pametni energetski sustav; poziva lokalna i regionalna tijela da upravljaju potrošnjom energije i rasterećenjem sustava te da rade na regionalnoj strategiji utemeljenoj na pametnom energetskom sustavu te je usvoje;

13.  naglašava da je za osiguranje gospodarske učinkovitosti pametnih mreža za regije potrebno kombinirati izravne i neizravne prednosti, povezivati energetske sektore s nekim drugim sektorima, posebno stambenim sektorom i prometom, ali i s okolišem, urbanim planiranjem, socijalnom uključenosti, zbrinjavanjem otpada i građevinskim sektorom kako bi se postigli ciljevi energetske uštede i istovremeno maksimalno uvećale gospodarske pogodnosti te uskladile regionalna opskrba i potražnja energije;

14.  poziva na inovaciju i veće ulaganje i sektor IKT-a kako bi se nadišli glavni izazovi s kojima se suočavaju pametne tehnologije, što uključuje interoperabilnost tehnologija s postojećim mrežama kao i regulatorne izazove; poziva Komisiju i nacionalne i regionalne aktere na stvaranje pozitivnih regulatornih okvira i okvira za ulaganje kako bi se omogućio razvoj interoperabilnih rješenja IKT-a;

Pozitivni učinci na lokalno zapošljavanje

15.  potiče sve regije i lokalne vlasti da razmotre prednosti te ulože u pametne energetske sustave kao potencijalni izvor lokalnih zelenih i održivih poslova; ističe da je građevinska industrija jedno od glavnih područja stvaranja radnih mjesta, ne samo izravnim ulaganjima u pametne energetske mreže, već jačanjem tehnološkog razvoja EU-a, inovacije i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i ulaganjem u mjere energetske učinkovitosti i obnavljanja, na primjer u stambenom sektoru, te prilagodbom novim tehnološkim rješenjima za izgradnju visoko energetsko-učinkovitih zgrada;

16.  naglašava da postavljanje pametnih mreža pruža priliku za poboljšanje konkurentnosti i globalnog tehnološkog vodstva pružatelja tehnologija iz EU-a, kao što su oni u elektrotehničkoj i elektroničkoj industriji, koju većinom čine mala i srednja poduzeća;

17.  poziva sve regije na razmatranje ulaganja u vještine i osposobljavanje za te nove poslove, uzimajući u obzir činjenicu da značajan broj novih lokalnih radnih mjesta može biti stvoren u uslugama IKT-a, sektora prometa i sektora koji opskrbljuju pametnom opremom, infrastrukturom i uslugama, na primjer za nove instalacije, ali i da bi se izbjegli bilo kakvi nedostaci u radu stručnjaka i omogućile prilagodbe na potrebe koje proizlaze iz stvaranja novih profesija u dotičnim područjima; poziva države članice i regije na davanje podrške inicijativama stručne obuke kako na akademskoj tako i na obrtničkoj razini u području obnovljive energije, poput tehničkih studija o okolišu i razvoja novih pripravničkih mjesta, npr. zanimanje stručnjaka za solarnu energiju; naglašava da regije koje uspješno uvedu pametan energetski sustav mogu privući daljnja radna mjesta u obliku specijalističkih obuka osnivanjem tehničkih sveučilišta i stručnih fakulteta u tom području; poziva regije na suradnju i preko granica; skreće pozornost na inicijative EIT-a u sklopu Zajednice znanja i inovacija Innoenergy za istraživanje i razvoj pametnih mreža i obuku stručnjaka u tom sektoru; isto tako skreće pozornost na novo područje primjene za uspostavu Regionalnih programa za inovacije;

18.  naglašava da javna ulaganja u pametne energetske sustave, uključujući kroz Europske strukturne i investicijske fondove, mogu pozitivno utjecati na mogućnosti lokalnog održivog zapošljavanja, stvoriti sinergijske učinke i učinke prelijevanja na zapošljavanje, kao i dugoročne lokalne pogodnosti za regije u područjima gospodarstva, društva i okoliša te da se jednako tako mogu koristiti kao instrument za prevladavanje gospodarskih izazova, posebno u regijama zemalja pogođenih krizom;

Uloga građana

19.  naglašava da je za uspjeh pametnog energetskog sustava, kako je prikazano studijama o najboljoj praksi i vodećim primjerima, često zaslužno lokalno vlasništvo pojedinih građana, zadruge, lokalne zajednice ili kombinacije tih aktera; priznaje da takvo vlasništvo povećava prihvaćanje ulaganja u sve dijelove pametnih energetskih sustava; naglašava da se građanima trebaju pružiti bolje informacije kao i poticaji poput dinamičnog mehanizma određivanja cijena i primjerenih alata IKT-a kako bi mogli biti uključeni u sve faze podjele infrastrukture pametnih mreža, proizvodnje i planiranja energije i mreža;

20.  naglašava važnost, uzimajući u obzir tehničku sofisticiranost pametnih mreža, informiranja i educiranja korisnika o tome kako postati osviješteni proizvođač-potrošač svjestan mogućnosti takvih mreža, osobito onih mogućnosti koje se tiču povezanosti s pametnim brojačima; naglašava važnost da se takvo podizanje svijesti omogući mladima putem edukativnih programa za učenike u srednjim i strukovnim školama.

21.  poziva Komisiju da ukloni prepreke i regulatorne i pravne izazove lokalnom vlasništvu u postojećem zakonodavstvu EU-a, posebno u pravilima državne potpore; poziva države članice da podrže mogućnosti lokalne opskrbe energijom i dijeljenje lokalne energije, ne samo dvosmjerno između mreže i konačnog korisnika, već i prekogranično te među jedinicama konačnih korisnika, ohrabrujući lokalno vlasništvo energetske proizvodnje i dijeljenje lokalno proizvedene energije;

22.  naglašava da provedba pametnih energetskih sustava može značajno izmijeniti privatne i javne sfere, budući da će proizvodnja električne energije biti povezana s prikupljanjem podataka i njihovom objavom u stvarnom vremenu; stoga poziva na transparentnost postupaka na svim razinama, uključujući sve aktere ­ građane, poduzeća, industriju, lokalne vlasti, operatere distribucijskih sustava, operatere sustava prijenosa, službenike zadužene za zaštitu lokalnih i regionalnih podataka ili ombudsmane i pružatelje tehnologija pametnih mreža;

Zaštita podataka i privatnost

23.  naglašava da će pametni energetski sustavi raditi s velikim brojem osobnih podataka i mnoštvom profila te da će rizik od nepoštivanja sigurnosti osobnih podataka biti vrlo visok; naglašava potrebu za visokim standardima za pametna brojila s obzirom na zaštitu podataka i privatnost podataka te radi pružanja mogućnosti građanima da odlučuju i nadziru one podatke koji su proslijeđeni operaterima mreže, a nadilaze minimum neophodan za opskrbu energijom; primjećuje zabrinutosti posebno u odnosu na kibernetičku sigurnost sustava pametnih mreža i na koristi potrošača u pogledu pametnih brojila i poziva na detaljniju ocjenu ovoga područja te daljnje istraživanje zaštite podataka i povjerljivosti podataka pametnih brojila; stoga naglašava da je osobne podatke potrebno bez iznimke zaštiti kako bi bili zaštićeni i sigurni; nadalje naglašava da sigurnost podataka mora postati sastavnim dijelom strategija razvoja pametnih mreža;

24.  naglašava potrebu za poboljšanom zaštitom podataka te regulacijom i praksom u vezi s privatnošću u slučaju ugradnje pametnih mjernih sustava; naglašava da je jamčenje zaštite podataka i privatnosti podataka svim pojedincima i kućanstvima spojenima na mrežu neophodno za funkcioniranje i razvoj pametnih mreža; naglašava da se prikupljeni podaci trebaju koristiti samo u svrhu osiguravanja zaštite opskrbe energijom; poziva države članice da učvrste pravila za zaštitu podataka dok održavaju i razvijaju međusobno povezivanje telekomunikacijskih i energetskih mreža i podrže prava pojedinaca na tom području; naglašava da se u pogledu prikupljanja podataka za potrebe pametnih energetskih sustava trebaju razviti standardi kako bi se osigurao prijenos samo relevantnih podataka, što bi jamčilo sigurnost opskrbe energijom, kao i to da niti jedan podatak neće biti dan na uvid trećim osobama, da ispitanici imaju pravo na uvid u podatke i na brisanje prikupljenih podataka ako oni više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljani ili obrađivani i kako bi se građanima omogućilo zadržavanje vlasništva nad njihovim podacima te osigurala potpuna kontrola nad time kojim stranama dozvoljavaju pristup tim podacima;

25.  traži od Komisije da izda daljnje smjernice o upotrebi osobnih i neosobnih podataka u vezi s pametnom mrežom u svjetlu revidiranog zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka i smjernice o dogovorenim pravilima o vlasništvu i upravljanju tim podacima za operatere distribucijskog sustava, opskrbljivače i druga komercijalna tijela;

Okvir za uspješne pametne energetske sustave

26.  poziva Komisiju da poduzme korake kako bi ubrzala postavljanje pametne mreže i kako bi se usredotočila na sljedeće aspekte: poticanje investicija i financijske poticaje na tom području, razvoj tehničkih standarda, osiguranje zaštite podataka za potrošače, uspostavu regulatornog okvira za pružanje poticaja za postavljanje pametne mreže, jamčenje otvorenog i konkurentnog maloprodajnog tržišta u interesu potrošača i pružanje stalne potpore inovacijama u na područjima tehnologije i sustava;

27.  naglašava da su države članice, u okviru novih uredbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020., dužne usmjeriti sredstva iz tih fondova na ulaganja u pametnu, održivu i uključivu Europu; primjećuje da će minimalni udio regija, ovisno o razini njihovog gospodarskog razvoja, koji je određen za usmjeravanje najmanje 20 % sredstava EFRR-a na ulaganje u prijenos energije, s naglaskom na pametne mreže, proizvodnju i distribuciju energije dobivene od obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost, uštedu energije, kogeneraciju topline i energije i strategije usmjerene ka niskoj emisiji ugljika, s posebnim naglaskom na urbana područja, kao i na energiju dobivenu od pametnih mreža na razini distribucije; ističe da javno financiranje još uvijek ima ključnu ulogu u poticanju privatnog ulaganja u projekte istraživanja i razvoja pametnih mreža i pokazne projekte; ističe da Kohezijski fond također omogućuje ulaganje na ovom području; te poziva države članice da ovu novu priliku iskoriste na najbolji mogući način; naglašava, s obzirom na ulaganja koja nisu pokrivena obveznom tematskom koncentracijom, da se EFRR može koristiti i radi podrške razvoju pametnih sustava za distribuciju, pohranjivanje i prijenos energije te radi integracije distribuirane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;

28.  naglašava da je uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova da potiču ulaganja te da, budući da je u financiranje i donošenje odluka uključeno više teritorijalnih razina, upravljanje na više razina ima važnu ulogu za uspješnu provedbu; pozdravlja dodatne mogućnosti financiranja unutar programa Inteligentna energija Europe;

29.  pozdravlja stavljanje jačeg naglaska na pametne projekte povezane s energijom koji su od općeg interesa u Instrumentu za povezivanje Europe, istodobno žali da su samo dva projekta vezana uz pametnu mrežu uvrštena u tekući dvogodišnji popis; naglašava da se projekti pametnih mreža na razini distribucijskog sustava moraju uzeti u obzir; naglašava da infrastrukturni projekti udovoljavaju kriterijima održivosti i konkurentnosti te moraju biti temelj integriranoga pristupa koji jamči uključivanje operatera prijenosnih sustava; također naglašava važnost razvoja energetskih veza između sjevera i juga na Mediteranu;

30.  poziva Komisiju na smanjenje prepreka ulaganju u pametne energetske sustave, posebno proširenjem izuzeća unutar modernizacija državne potpore, kako bi se omogućila javna potpora svim elementima regionalnih i lokalnih pametnih energetskih sustava, uključujući međusektorska ulaganja i postupke; potiče uključivanje pametnih energetskih sustava kao kategorije u buduću Uredbu Komisije u kojoj se navode određene kategorije potpora usklađene sa unutarnjim tržištem primjenom članaka 107. i 108. Ugovora (GBER) i usvajaju uredbe o drugim skupinama izuzeća koja su u interakciji s razvojem pametnih energetskih sustava;

31.  naglašava da je interoperabilnost ključna za pametnu infrastrukturu buduću da regulatorna nesigurnost i različiti standardi usporavaju širenje pametnih infrastruktura; stoga poziva na veću suradnju između različitih organizacija europskih tehničkih standarda; naglašava da su za pomoć interoperabilnosti te radi ubrzanja razvoja i uvođenja tehnologije potrebni otvoreni standardi;

32.  poziva Komisiju da poduzme mjere za uklanjanje ključnih prepreka kao što su nedostatak interoperabilnosti i standarda (standardizirani model „uključi i koristi” („plug and play“) doveo bi do smanjenja troškova i također omogućio povezivanje na mrežu malih distribuiranih izvora električne energije (ili aplikacija za male distribuirane izvore); nesigurnost u vezi s ulogama i obvezama prilikom primjene novih pametnih mreža; nesigurnost u vezi s podjelom troškova i koristi, a time i novim poslovnim modelima; otpor potrošača prema sudjelovanju u testiranju; činjenica da cijeli niz regulatornih uređenja u Europi može predstavljati značajnu prepreku za ostvarivanje jednakih rezultata projekta u različitim državama;

33.  podsjeća na mandat standardizacije iz 2011. za potporu postavljanju europske pametne mreže koji je trebao biti zaključen u 2012. godini; pozdravlja napredak ostvaren u okviru tog mandata, ali naglašava da je potrebno dalje raditi; traži od Komisije da surađuje s tijelima za standardizaciju kako bi se ubrzalo okončanje njihovog posla i ako je potrebno izdao novi mandat;

34.  traži od država članica da nastave suradnju i dijele najbolju praksu na forumu Vijeća europskih energetskih regulatora (CEER) u vezi s regulacijom nacionalnih operatera distribucijskog sustava; stodobno primjećuje raznolikost organizacije operatera distribucijskog sustava, pri čemu u nekim državama članicama postoji samo jedan operater distribucijskog sustava dok ih druge imaju više od 800; potiče države članice da bliže surađuju; poziva države članice i Komisiju da dogovore sustav ujednačene klasifikacije kako bi se odredilo radi li se o operateru sustava prijenosa, operateru distribucijskog sustava ili kombiniranom operateru;

35.  poziva Komisiju da ocijeni je li potrebno predstaviti prijedloge za razvoj i promicanje pametnih mreža u skladu s trećim paketom o unutarnjem energetskom tržištu, koji i dalje moraju biti zajamčeni učinkovitim djelovanjem Komisije, budući da bi to omogućilo uključenost više sudionika na tržištu i ojačalo moguću sinergiju u širenju, razvoju i održavanju u telekomunikacijskim i energetskim mrežama; međutim, ističe da bi te prijedloge trebalo integrirati u racionalizirani regulatorni okvir prema načelima koje je odredila Komisija;

36.  poziva na suradnju pri razvoju pametnih mreža na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini; smatra da pametne mreže pružaju važnu priliku za jačanje inovacija, istraživanja i razvoja, stvaranje radnih mjesta i konkurentnost europske industrije na lokalnoj i regionalnoj razini s posebnim naglaskom na male i srednje poduzetnike;

37.  poziva regije na umrežavanje i razmjenu koristi, znanja i dobrih praksi te na suradnju u pogledu analiza dobiti i troškova u vezi s pametnim energetskim sustavima u okviru cilja teritorijalne suradnje Europskih strukturnih i investicijskih fondova; poziva Komisiju na uspostavu transnacionalne mreže za regije s pametnim energetskim sustavima; poziva prekogranične regije na korištenje pravnih instrumenata Europske grupacije za teritorijalnu suradnju kako bi zajedničkim snagama uspostavile usluge od općeg gospodarskog interesa te njima upravljale na području obnovljivih energija, uštede energije i infrastruktura pametne mreže u toj transnacionalnoj mreži;

38.  ističe važnost inicijativa kao što je Sporazum gradonačelnika koji predstavlja glavnu struju europskog pokreta koji uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbi protiv klimatskih promjena i koji je utemeljen na dobrovoljnom obvezivanju potpisnika na postizanje i premašivanje cilja EU-a od 20 %-tnog smanjenja emisije ugljika povećanjem energetske učinkovitosti i razvojem obnovljivih izvora energije, čime se podupiru i podržavaju uložena nastojanja lokalnih vlasti u provedbi održivih energetskih politika; naglašava da lokalne vlade imaju ključnu ulogu u ublažavanju učinaka klimatskih promjena, posebno kada se razmotri da se 80 % potrošnje energije i emisija ugljika dovodi u vezu s urbanim djelatnostima;

o
o   o

39.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te Odboru regija.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 320.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 289.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 281.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 256.
(5) SL L 347, 20.12.2013., str. 259.
(6) SL L 347, 20.12.2013., str. 303.
(7) SL L 211, 14.8.2009., str. 55.
(8) SL C 82, 1.4.2008., str. 1.
(9) SL L 204, 31.7.2013., str. 15.
(10) SL C 25, 26.1.2013., str. 1.
(11) SL L 140, 5.6.2009., str. 16.
(12) SL L 315, 14.11.2012., str. 1.
(13) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0374.
(14) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0017.
(15) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0345.


Mala poljoprivredna gospodarstva
PDF 291kWORD 69k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava ((2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir ciljeve zajedničke poljoprivredne politike kako su utvrđeni člankom 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno ciljeve povećanja poljoprivredne produktivnosti poticanjem tehničkog napretka i osiguravanjem racionalnoga razvoja poljoprivredne proizvodnje i optimalnog korištenja proizvodnih čimbenika, posebno rada, te osiguravanjem primjerenog životnog standarda za poljoprivrednu zajednicu, osobito povećavanjem osobne zarade osoba koja se bave poljoprivredom,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009(1), a posebno njezine članke 32. i 61. koji se odnose na plaćanja za preraspodjelu, odnosno na program za male poljoprivredne proizvođače,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005(2), a osobito njezine članke 7. i 19. koji se odnose na tematske potprograme, odnosno na razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. svibnja 2011. naslovljenu „Naše životno osiguranje, naš prirodni kapital: strategija EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.” (COM(2011)0244),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. rujna 2010. naslovljenu „Pravedni prihodi za poljoprivrednike: bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom u Europi”(3),

–  uzimajući u obzir studiju resornog odjela B Europskog parlamenta (zadužen za strukturne i kohezijske politike) iz 2013. naslovljenu „Djelomično samoopskrbna poljoprivreda: prednosti i smjernice razvoja”,

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A7‑0029/2014),

A.  budući da se mala poljoprivredna gospodarstva u Europi neprestano stavljaju pod demografski, tržišni i tehnološki pritisak, što dovodi do postupne deagrarizacije i depopulacije sela u područjima u kojima takva gospodarstva prevladavaju, uključujući masovno odustajanje od uzgoja sitne stoke te napuštanje uzgoja posebnih lokalnih kultura;

B.  budući da mala gospodarstva predstavljaju model socijalne poljoprivrede, i danas najrašireniji u EU-u, koji može i mora postojati zajedno s ostalim modelima poljoprivrede, koje odlikuju veće površine i snažnija tržišna usmjerenost;

C.  budući da mala poljoprivredna gospodarstva, osim proizvodne uloge, ispunjavaju i važne uloge povezane s pribavljanjem javnih dobara: prirodna i krajobrazna uloga (pridonosi očuvanju svojstvenog krajolika europskog sela i biološkoj raznolikosti ruralnih područja), društvena uloga (osigurava prehranu milijunima ljudi u Europi, sprječavajući siromaštvo, te predstavlja izvor radne snage u industriji i drugim granama gospodarstva poput turizma) i kulturna uloga (pridonosi očuvanju lijepih tradicija, narodnih običaja i druge nematerijalne baštine te proizvodnji regionalnih i tradicionalnih proizvoda);

D.  budući da mala poljoprivredna gospodarstva pružaju uvjete pogodne za poljoprivrednu proizvodnju koja je prihvatljiva za okoliš te usmjerena na dobrobit životinja;

E.   budući da depopulacija i iseljavanje stanovništva iz ruralnih područja u velikoj mjeri negativno utječu na životne uvjete u ruralnim zajednicama, a stoga i na kvalitetu života i radne uvjete poljoprivrednika, te često imaju presudnu ulogu prilikom donošenja odluke o ostanku na malom poljoprivrednom gospodarsku ili o njegovom napuštanju; budući da je stvaranje dugoročnih perspektiva, posebno za mlade, od iznimne važnosti za budućnost malih poljoprivrednih gospodarstva u ruralnim područjima;

F.   budući da na nekim područjima postojanje i opstanak malih poljoprivrednih gospodarstava jamči izvor prihoda te ograničava depopulaciju;

G.   budući da nestabilnosti tržišnih cijena često doprinose posrednici koji diktiraju cijene, iskorištavajući na taj način proizvođačev ranjiv položaj;

H.  budući da su mala poljoprivredna gospodarstva obično fleksibilnija i da se lakše prilagođavaju krizi na tržištu;

I.  budući da su mnoga mala poljoprivredna gospodarstva specijalizirana te da se udružuju u proizvođačke organizacije, na temelju čega opravdano zahtijevaju da za tržište hrane proizvode jednako koliko i veća gospodarstva;

J.  budući da je potreban širi pristup za rješavanje problema malih poljoprivrednih gospodarstava; budući da su potpora za moguće alternative prihode te mogućnost diversifikacije, kao i stvaranje radnih mjesta koja nisu povezana s poljoprivredom te pružanje javnih usluga u ruralnim područjima iznimno važni za budućnost malih poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih zajednica;

K.  budući da mala poljoprivredna gospodarstva u zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) nisu dovoljno uzeta u obzir i budući da su razlozi za to struktura potpore ZPP-a, koja se uglavnom temelji na poljoprivrednoj površini i povijesnoj proizvodnji te zbog toga ne može primjereno odgovoriti na situaciju i funkcioniranje malih poljoprivrednih gospodarstava, kao i činjenica da neke države članice u drugom stupu određuju minimalne pragove za financiranje te da države članice ne uvode provedbene mjere kojima bi se u obzir uzele potrebe ove vrste gospodarstava;

L.  budući da je malim poljoprivrednim gospodarstvima teško dobiti financijsku potporu s obzirom na to da im je, na primjer, otežan pristup financiranju iz programa EU-a zbog nedostatka vlastitog kapitala i/ili nedovoljnih kapaciteta ili zbog niske razine kreditne sposobnosti odnosno nesposobnosti;

M.  budući da bi se posebna pozornost trebala obratiti na mala poljoprivredna gospodarstva u najudaljenijim regijama zbog dvostrukog ograničenja u njihovu poslovanju;

N.  budući da su dodatni i sporedni prihodi od velike važnosti za mnoga mala poljoprivredna gospodarstva;

O.  budući da neke vrste malih poljoprivrednih gospodarstva, kao što su samoopskrbna gospodarstva, djeluju kao sigurnosna mreža koja štiti od potpune deprivacije osiguravajući hranu i prihod barem u maloj mjeri;

P.  budući da u nekim slučajevima mala gospodarstva ne dobivaju dovoljnu administrativnu potporu ni kvalitetan savjet; budući da je u državama članicama česta nepotrebna birokracija i da određena mala gospodarstva ne raspolažu sredstvima i iskustvom koji su potrebni za učinkovitu provedbu odgovarajućih administrativnih postupaka;

Q.  budući da poljoprivredna gospodarstva zbog svoje geografske raštrkanosti imaju znatno slabiju pregovaračku poziciju u prehrambenom lancu od ostalih sudionika na tržištu, što je osobito osjetno u slučaju malih poljoprivrednih gospodarstava;

R.  budući da mala poljoprivredna gospodarstva imaju posebnu ulogu u očuvanju vitalnosti nekih područja, naročito planinskih područja, zapostavljenih područja i rubnih regija, a posebno područja na kojima je, zbog ograničenja zemljopisne i morfološke prirode, poljoprivreda jedna od malobrojnih, ako ne i jedina, gospodarski održiva djelatnost;

S.  budući da je razina prihoda i životnog standarda obitelji koji se uzdržavaju od rada na malim poljoprivrednim gospodarstvima znatno niža od poljoprivrednika koji proizvode na veliko ili zaposlenih u drugim gospodarskim sektorima;

T.  budući da mnogobrojna mala poljoprivredna gospodarstva ne mogu živjeti samo od poljoprivrede i da su potrebni alternativni izvori prihoda za osiguranje egzistencije; budući da bi se istodobno mala gospodarstva trebala sve snažnije usmjeravati na isplativost i produktivnost svog poslovanja;

U.  budući da u mnogim regijama mala poljoprivredna gospodarstva osiguravaju egzistenciju obiteljima koje nemaju priliku osigurati si druge izvore prihoda;

V.  budući da ne postoji dovoljno pouzdanih podataka o položaju malih poljoprivrednih gospodarstava ni o utjecaju instrumenata zajedničke poljoprivredne politike na taj sektor i da su mala poljoprivredna gospodarstva vrlo različito definirana u pojedinačnim državama članicama;

W.  budući da neki manji poljoprivredni proizvođači, kao što su pčelari, ili ne posjeduju zemljište ili ga ne obrađuju te stoga nisu obuhvaćeni programom za mala poljoprivredna gospodarstva;

X.  budući da je Opća skupština UN-a 2014. godinu proglasila Međunarodnom godinom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;

1.  poziva države članice i Komisiju da u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike poduzmu odgovarajuće mjere i pripreme smjernice za razdoblje nakon 2020., kojima će u većoj mjeri uzimati u obzir posebne potrebe malih obiteljskih gospodarstava, s obzirom na to da su ona važan element europskog poljoprivrednog modela i srž višefunkcionalnog razvoja ruralnih područja te održivog razvoja regija općenito;

2.  poziva na nastavak politike promicanja konsolidiranja poljoprivrednih zemljišta te dodjelu plaćanja poljoprivrednicima koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike i koji su definitivno prepustili svoja poljoprivredna područja drugom poljoprivredniku, kao učinkovitog sredstva poboljšanja strukture poljoprivredne proizvodnje;

3.  smatra da samo ograničenje broja malih poljoprivrednih gospodarstava ne smije biti glavni cilj restrukturiranja jer da se time neće povećati konkurentnost velikih gospodarstava; u vezi s tim poziva države članice da izrade odgovarajuća rješenja i modele za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava te da pritom uzmu u obzir osobitosti poljoprivrede i regionalne razlike u dotičnoj državi, da ojačaju njihovu konkurentnost, održivost i isplativost, da potiču poduzetništvo, stvaraju radna mjesta i zaustave proces depopulacije ruralnih područja;

4.  smatra da se hitno mora djelovati protiv procesa iseljavanja i depopulacije u ruralnim područjima kako bi se stvorili odgovarajući uvjeti za mala poljoprivredna gospodarstva, a time i ponudila dugoročna perspektiva na njihovoj lokaciji; poziva države članice da učinkovitim korištenjem dostupnih financijskih sredstva EU-a unapređuju infrastrukturu, mogućnosti obrazovanja, zdravstvenu zaštitu i mogućnosti njege, skrb o djeci, pristup brzom internetu te izgradnju i razvoj malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima kako bi se postigli istovjetni životni uvjeti u urbanim i ruralnim područjima; preporučuje da se težište stavi na stvaranje dugoročnih perspektiva za mlade, obrazovane ljude i za žene;

5.  poziva na veću izravnu prodaju, kao što je prodaja tradicionalnih proizvoda, na lokalnim i regionalnim tržištima, na razvoj održivih i odgovornih oblika prerade na malim poljoprivrednim gospodarstvima te na nužan i razmjeran sustav kontrole; potiče Komisiju i države članice da revidiraju postojeće odredbe o sigurnosti hrane u cilju smanjenja opterećenja i uklanjanja prepreka koje te odredbe mogu predstavljati malim poljoprivrednim gospodarstvima na području razvoja prerade hrane i prodaje; potiče Komisiju i države članice da uspostave platformu za razmjenu najboljih praksi u pogledu reguliranja i kontrole prerade hrane na malim poljoprivrednim gospodarstvima; nadalje, poziva regionalna tijela na veću aktivnost u razvoju infrastrukture za izravnu prodaju, uključujući ruralna i gradska tržišta, olakšavajući tako potrošačima pristup jeftinim, svježim i visokokvalitetnim poljoprivrednim proizvodima;

6.  smatra da se u rješavanje problema malih poljoprivrednih gospodarstava osim zajedničke poljoprivredne politike moraju uključiti i ostale politike EU-a, između ostalog i kohezijska politika, kako bi se doprinijelo poboljšanju tehničke infrastrukture i pristupu javnim uslugama u ruralnim područjima, a sredstvima iz Europskog socijalnog fonda trebalo bi financirati socijalne aktivnosti povezane sa socijalnom uključenosti, obrazovanjem, stručnim osposobljavanjem i prijenosom znanja; osim toga, smatra da bi trebala biti odobrena dodatna potpora iz državnih sredstava uz poštovanje preduvjeta dogovorenih s Europskom komisijom i bez kršenja načela slobodnog tržišnog natjecanja, s obzirom na to da ta gospodarstva nemaju veliki utjecaj na tržište;

7.  skreće pozornost na pritisak kojemu su zbog predstojeće liberalizacije tržišta zemljišta u novim državama članicama izložene cijene poljoprivrednog zemljišta; ukazuje na to da će sve većim cijenama zemljišta najviše biti pogođeni mali poljoprivrednici;

8.  poziva države članice da u svoje obrazovne sustave uključe odgovarajuću obrazovnu infrastrukturu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na području poljoprivrede;

9.  skreće pozornost na pritisak kojemu su zbog širenja urbanih područja izložene cijene poljoprivrednog zemljišta;

10.  sa zadovoljstvom pozdravlja uvođenje programa potpore za male poljoprivredne proizvođače u okviru prvog stupa ZPP-a, međutim smatra da je pojednostavljen jedino način prijenosa, a da mali iznosi izravnih plaćanja ne nude mogućnosti za razvoj zbog čega su te mjere i dalje nedovoljne za poboljšanje položaja malih poljoprivrednih gospodarstava u EU-u; vjeruje da se treba uspostaviti mehanizam kojim bi se malim poljoprivrednim gospodarstvima omogućilo podnošenje višegodišnjih zahtjeva za izravna plaćanja, koja bi se ažurirala samo u slučaju promjena unutar gospodarstva;

11.  ponovno skreće pozornost na znatne razlike u poljoprivrednim subvencijama koje se dodjeljuju u pojedinim državama članicama i koje predstavljaju teret za nove države članice;

12.  naglašava da je zbog dobrovoljne naravi programa za male poljoprivredne proizvođače u okviru prvog stupa ZPP-a nužno razmotriti i iskoristiti sve mogućnosti potpore za male proizvođače koje su predviđene u okviru drugog stupa ZPP-a;

13.  smatra da je osim toga nužno pronaći učinkovit način pružanja potpore malim poljoprivrednim proizvođačima čija djelatnost i proizvodi nisu povezani s posjedovanjem i/ili obrađivanjem poljoprivrednog zemljišta;

14.  poziva države članice na uvođenje odgovarajućih instrumenata financiranja, na primjer u obliku mikrokredita, zajmova sa subvencioniranim kamatama, financijskog leasinga, otplate prve rate ili kreditnih jamstava; osim toga smatra da bi u taj proces potpore trebalo uključiti regionalna i lokalna tijela;

15.  ističe da su i za mala poljoprivredna gospodarstva mjerodavni zahtjevi koji se odnose na dobru poljoprivrednu praksu, a osobito europski i nacionalni zahtjevi koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju te zaštitu potrošača, zbog čega je nužno da mala gospodarstava ispunjavaju minimalne potrebne uvjete; u vezi s tim poziva Europsku komisiju i države članice da razmotre načine stjecanja tih minimalnih uvjeta u širem razmjeru i u obliku prilagođenom malim gospodarstvima;

16.  poziva na bolju organizaciju besplatnog savjetovanja za potrebe malih poljoprivrednih gospodarstava, pojednostavljivanje postupaka informiranja, osposobljavanja, procjene rizika i zdravstvenog nadzora, na pokretanje informativnih kampanja, širenje najboljih praksi na području kratkog lanca opskrbe hranom te osiguravanje tehničke pomoći kao i savjetovanja malim gospodarstvima pri podnošenju zahtjeva za dobivanje potpore EU-a, koje bi pomoglo tim gospodarstvima da prilagode svoju proizvodnu djelatnost proizvodnom i okolišnom potencijalu;

17.  pritom naglašava da se mala poljoprivredna gospodarstva moraju udružiti u organizacije, skupine proizvođača ili zadruge te donijeti zajedničke marketinške programe; smatra da bi svim oblicima suradnje među malim poljoprivrednim gospodarstvima u vidu zadruga, organizacija proizvođača ili zajedničkog korištenja poljoprivrednom opremom kao što su strojevi, trebalo pružati posebnu potporu iz mehanizama EU-a i nacionalnih mehanizama;

18.  smatra da bi malim poljoprivrednim gospodarstvima u brdskim područjima, zapostavljenim područjima i najudaljenijim područjima trebalo dati mogućnost korištenja potpore za proizvodnju, npr. za uzgoj stoke, ako pritom ispunjavaju određene funkcije na području zaštite okoliša;

19.  smatra da je u pogledu poljoprivrednih djelatnosti više nego ikad prije riječ o strateškim djelatnostima te da bi im sve države članice trebale posvetiti pozornost radi pronalaženja rješenja za male poljoprivrednike u pogledu nastavka obavljanja njihove djelatnosti, na način da se uspostavi ravnoteža između prodajnih cijena poljoprivrednih proizvoda i troškova proizvodnje;

20.  poziva države članice da u svoje programe u okviru prvog i drugog stupa uključe potprograme i mjere usmjerene na mala gospodarstva; ukazuje na to da se baš mala gospodarstva trebaju uključiti u dodatne i sporedne aktivnosti, npr. u sektoru turizma, kako bi osigurala dostatan prihod; u vezi s tim ističe da je važno osigurati da drugi stup ZPP-a raspolaže dovoljnim sredstvima i da su programi ruralnog razvoja prilagođeni potrebama malih gospodarstava;

21.  preporučuje proširenje djelokruga sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) u cilju preispitivanja položaja malih gospodarstava, utjecaja zajedničke poljoprivredne politike na njih te planiranja njihovog razvoja;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 608.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 487.
(3) SL C 308 E, 20.10.2011., str.22


Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine
PDF 309kWORD 89k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o integriranom tržištu dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u EU-u (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 3. Ugovor o Europskoj uniji (UFEU), kojim se Unija obvezuje da će raditi „za visoko konkurentno socijalno tržišno gospodarstvo, s ciljem pune zaposlenosti i društvenog napretka te visoke razine zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša”,

–  uzimajući u obzir članka 9. UFEU-a kojim se određuje da „pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti Unija uzima u obzir zahtjeve povezane s promicanjem visoke razine zaposlenosti, jamstvom dostatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti te visokom razinom obrazovanja, osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi”,

–  uzimajući u obzir članak 11. UFEU-a kojim se utvrđuje da „zahtjevi o zaštiti okoliša moraju biti uključeni u definiciju i provedbu politika i aktivnosti Unije, pogotovo u svrhu promicanja održivog razvoja”.

–  uzimajući u obzir članak 12. UFEU-a kojim se utvrđuje da se „zahtjevi za zaštitu potrošača moraju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja i provedbe drugih politika i aktivnosti Unije”.

–  uzimajući u obzir članak 14. UFEU-a i Protokol 26 o uslugama od općeg (ekonomskog) interesa,

–  uzimajući u obzir članak 26. UFEU-a kojim se utvrđuje da „unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica, na kojem se u skladu s odredbama Ugovora jamči slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala”.

–  uzimajući u obzir članak 49. i 56. UFEU-a o slobodi nastana i slobodi pružanja usluga u Uniji,

–  uzimajući u obzir članke 101. i 102. UFEU-a o pravilima tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na poduzeća,

–  uzimajući u obzir članak 169. UFEU-a o promicanju interesa potrošača i osiguranja visoke razine zaštite potrošača,

–  uzimajući u obzir Direktivu 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, izmijenjenu Direktivom 2002/39/EZ i 2008/6/EZ, o poštanskim uslugama,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o pojedinim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebice eTrgovine,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju sporova s potrošačima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju sporova s potrošačima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir Zelenu knjigu Komisije od 29. studenog 2012. naslovljenu „Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u EU-u” (COM(2012)0698),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 16. prosinca 2013. pod naslovom: „Plan za ostvarenje jedinstvenog tržišta za dostavu paketa. Izgradnja povjerenja u dostavne usluge i poticanje internetske prodaje” (COM(2013)0886),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 23. travnja 2013. naslovljen „Akcijski plan za eTrgovinu za razdoblje 2012. – 2015. – stanje stvari 2013.” (SWD(2013)0153),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. siječnja 2012. naslovljenu „Skladan okvir za uspostavu povjerenja u jedinstveno digitalno tržište za elektroničku trgovinu i mrežne usluge” COM(2011)0942,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 18. prosinca 2012. naslovljenu „Digitalni program za Europu – digitalno poticanje europskog rasta” (COM(2012)0784),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 26. kolovoza 2010. naslovljenu „Digitalni program za Europu” (COM(2010)0245),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 7. prosinca 2012. naslovljen „Pregled stanja potrošačkih tržišta – tržišta koja rade za potrošače – osmo izdanje” (SWD(2012)0432),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. svibnja 2012. upućenu Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za potrošače – poticanje povjerenja i rasta” (COM(2012)0225),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 23. veljače 2011. naslovljenu „Pregled akta o malom poduzetništvu za Europu” (COM(2011)0078),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 9. siječnja 2013. naslovljenu „Akcijski plan 2020. za razvoj poduzetništva: ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi” (COM(2012)0795),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 9. studenog 2011. naslovljenu „Mala poduzeća, veliki svijet − novo partnerstvo za pomoć malim i srednjim poduzećima u iskorištavanju globalnih mogućnosti” (COM(2011)0702),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. studenog 2012. naslovljenu „Godišnji pregledu rasta 2013.” (COM(2012)0750),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. naslovljenu „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 27. listopada 2010. upućenu Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Prema aktu o jedinstvenom tržištu – za visoko konkurentno socijalno tržišno gospodarstvo – 50 prijedloga za unaprjeđenje našega rada, poslovanja i uzajamne razmjene” (COM(2010)0608),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2010. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Akt o jedinstvenom tržištu II” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Akt o jedinstvenom tržištu – dvanaest poluga za stimuliranje rasta i jačanje povjerenja” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir Bijelu knjigu Komisije od 28. ožujka 2011. naslovljenu „Plan za jedinstveni europski prometni prostor ” (COM(2011)0144),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. listopada 2007. naslovljenu „Program EU-a za prijevoz tereta: poboljšanje učinkovitosti, integracije i održivosti prijevoza tereta u Europi” (COM (2007)0606),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 31. svibnja 2012. „Digitalno jedinstveno tržište i upravljanje jedinstvenim tržištem”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. rujna 2010. o dovršavanju unutarnjeg tržišta za elektroničku trgovinu(3),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 6. travnja 2011. o jedinstvenom tržištu za Europljane(4), o jedinstvenom tržištu za poduzeća i rast(5) i o upravljanju i partnerstvu na jedinstvenom tržištu(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o novoj strategiji za Europsku politiku zaštite potrošača(7),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za promet i turizam (A7-0024/2014),

A.  budući da je elektronička trgovina kanal s ogromnim potencijalom za borbu protiv gospodarske i financijske krize, jačanje jedinstvenog tržišta i stvaranje ekonomskog rasta i radnih mjesta u Europskoj uniji; budući da se u komunikaciji Komisije o elektroničkoj trgovini i internetskim uslugama iz siječnja 2012. dostava robe kupljene preko interneta utvrđuje kao jedan od pet prioriteta za poboljšanje elektroničke trgovine do 2015., a važnost toga potvrđena je u Vijeću i Parlamentu;

B.  budući da je tržište elektroničke trgovine EU-a poraslo za preko 20% 2012. godine; budući da se predviđa da će se posebno prekogranična elektronička trgovina učetverostručiti; budući da tržište dostave paketa proživljava radikalne promjene s novim pružateljima usluga koji ulaze na tržište, ulaganjima orijentiranima na inovacije i s pojavom novih usluga;

C.  budući da su učinkovite i pouzdane usluge dostave ključni stup pravog i djelotvornog jedinstvenog digitalnog tržišta te imaju znatan utjecaj u smislu olakšavanja elektroničke trgovine i stvaranja povjerenja između prodavača i kupaca;

D.  budući da 57% trgovaca na malo smatra da je prekogranična dostava prepreka, a jedan od dva potrošača izražava zabrinutost za dostavu u prekograničnim transakcijama; budući da dostava (uključujući povrat proizvoda) i visoki troškovi dostave predstavljaju dva najvažnija problema potrošačima u odnosu na kupovinu preko interneta, što doprinosi niskom povjerenju potrošača u prekograničnu trgovinu;

E.  budući da je nužno, da bi se prevladala ta situacija, potaknuti povjerenje potrošača u operatore i usluge dostave i tržište te znanje o svojim pravima i obvezama, osiguravanjem veće informiranosti, boljeg razumijevanja i veće transparentnosti u pogledu uvjeta dostave;

F.  budući da su mala i srednja poduzeća koja traže poslovne prilike u EU-u suočena s većim troškovima, većom kompleksnošću i nedostatkom transparentnosti kada je riječ o prekograničnoj dostavi; budući da su cijene za prekograničnu dostavu tri do pet puta veće od domaćih cijena; budući da su učinkoviti, jednostavni i pristupačni sustavi dostave ključni pokretač održivosti poslovnih modela malih i srednjih poduzeća i njihove sposobnosti da opskrbljuju kupce proizvodima;

Integrirane usluge dostave u Europi: stup za jedinstveno digitalno tržište

1.  naglašava da su dostupne, učinkovite, pristupačne i visokokvalitetne usluge dostave ključni element pri internetskoj kupnji robe i da se moraju promicati osiguravanjem slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja; primjećuje, međutim, da mnogi potrošači nisu skloni internetskoj kupnji, posebno prekograničnoj zbog nesigurnosti u pogledu dostupnih mogućnosti dostave, konačne dostave, troškova ili pouzdanosti;

2.  pozdravlja Zelenu knjigu koju je Komisija objavila kako bi utvrdila moguće nedostatke europskog tržišta dostave te poziva Komisiju da poduzme odgovarajuće korake kako bi ih razmotrila tako da i poduzeća i potrošači u potpunosti profitiraju od mogućnosti koje nudi jedinstveno digitalno tržište; naglašava da bi se svakim predloženim djelovanjem trebala uzeti u obzir održivost postupka dostave i svesti na minimum njegov ekološki otisak;

3.  utvrđuje da tržišno natjecanje među pružateljima usluga dostave u nekim državama članicama predstavlja nedostatak na području prekograničnog poslovanja te žali zbog manjka transparentnosti koji je povezan s cjenovnim uvjetima i učinkovitošću dotične usluge; smatra da treba uspostaviti instrumente kojima bi se omogućio pregled ponuda svih pružatelja usluga dostave na europskoj razini;

Stavljanje interesa potrošača u središte postupka dostave

4.  naglašava važnost povećanja povjerenja potrošača u postupak dostave; smatra da su veća transparentnost te bolje i lakše usporedive informacije o dostupnim mogućnostima dostave, cijenama i uvjetima važne za potrošače, posebno u odnosu na uvjete po kojima se narudžbe potrošača otpremaju i postupke koji se trebaju slijediti u slučaju oštećenja robe ili njezinog gubitka ili kašnjenja u dostavi ili vraćanju;

5.  naglašava da je nužno promicati mjere koje su usmjerene na osiguravanje izbora potrošačima u trenutku kupnje; primjećuje znatan jaz između očekivanja potrošača i dostupnosti povoljnih, inovativnih usluga kao što su točke za dostavu, kiosci ili terminali na kojima se preuzimaju paketi, 24-satna dostupnost usluga, rješenja za praćenje (tzv. track-and-trace), mjesto i vrijeme dostave prilagođeno potrošaču ili politika lakog vraćanja robe;

6.  naglašava da je pouzdanost usluga dostave ključna i da je nužno ponuditi učinkovite sustave koji jamče da će paket djelotvorno stići na traženu destinaciju u razumnom roku;

7.  ukazuje na to da su visoki troškovi prekogranične dostave ili dostave u udaljena područja ili najudaljenije regije jedan od glavnih razloga za nezadovoljstvo potrošača; naglašava da su pristupačnije opcije dostave za potrošače i prodavače, uključujući mala i srednja poduzeća nužne ako se želi postići rast u prodaji na daljinu ili kupnji i da se uopće može raspravljati o pravom jedinstvenom tržištu;

8.  naglašava potrebu za poboljšanjem geografske pokrivenosti i dostupnosti univerzalne usluge dostave pošiljaka u ruralnim i udaljenim područjima;

9.  smatra da je za uspostavu interiranog jedinstvenog tržišta dostave paketa važno imati stabilnu i usklađenu socijalnu dimenziju, pri čemu usluge dostave moraju poštovati radnička prava, uvjete zapošljavanja i naknade te socijalne i ekološke standarde; u tom smislu primjećuje da su neprijavljeno zapošljavanje i zlouporabe rizik za sektor te da je za postizanje visokokvalitetnih usluga dostave važno odgovorno i visokokvalitetno zapošljavanje, kao i neprekinuto odgovarajuće osposobljavanje osoblja; naglašava da su održavanje socijalne dimenzije i omogućavanje dovoljne fleksibilnosti tržišta dostave kako bi se razvilo i prilagodilo tehnološkim inovacijama ključni za potpuno ispunjavanje zahtjeva i očekivanja potrošača, omogućujući poduzećima da im ponude bolje proizvode koji potpuno ispunjavaju njihove potrebe i očekivanja;

10.  skreće pozornost na važnost pravne sigurnosti za osiguranje povjerenja potrošača; u tom pogledu naglašava važnost pravilnog informiranja potrošača o važećim propisima;

11.  vjeruje da razvoj prekogranične elektroničke trgovine također ovisi o povjerenju potrošača te da bi se uspostavom europske mreže nacionalnih centara za rješavanje problema poput centra Solvit, kao i sigurnosnim sustavom RAPEX preko kojeg se potrošače može upozoriti na internetske stranice povezane s prijevarnim radnjama, pomoglo otkloniti sumnje potrošača;

12.  napominje da sve veći broj potrošača koristi internetske stranice za usporedni prikaz kako bi usporedili cijene, osobitosti ili uvjete dostave proizvoda i usluga koje pružaju poduzeća za dostavu paketa, osobito u vezi s eTrgovinom; poziva Komisiju da usvoji smjernice EU-a o minimalnim standardima za usporedbu internetskih stranica, utemeljene na ključnim principima transparentnosti, nepristranosti, kvalitete, informacija i pristupačnosti korisnicima;

13.  poziva Komisiju da zajedno s industrijom i potrošačkim organizacijama izradi zajedničke pokazatelje za kvalitetu usluga dostave koje će potrošačima dopustiti bolju međusobnu usporedbu različitih ponuda;

Stvaranje jednakih uvjeta poslovanja za mala i srednja poduzeća

14.  naglašava važnu ulogu malih i srednjih poduzeća u stvaranju radnih mjesta, inovacija i rješavanju nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih; naglašava da su usluge dostave od izuzetne važnosti za europska mala i srednja poduzeća te da je integrirano konkurentno tržište dostave koje osigurava različite opcije dostave i logističke potpore po prihvatljivim cijenama preduvjet za pristup novim tržištima i većem broju potrošača u EU-u; naglašava važnost poboljšavanja protoka informacija prema malim i srednjim poduzećima o mogućnostima konsolidacije količine njihovih pošiljki te o inovativnim rješenjima dostave i preuzimanja koja bi smanjila troškove posljednje faze dostave;

15.  naglašava da tvrtke, a posebno mala i srednja poduzeća moraju biti u mogućnosti odgovoriti potrebama i očekivanjima potrošača jednostavnijim, bržim, pristupačnijim, pouzdanijim i učinkovitijim uslugama otpremanja u kontekstu prekogranične elektroničke trgovine; naglašava da rješenja za dostavu koja ne ispunjavaju očekivanja potrošača imaju izravan utjecaj na zaštićeno ime, imidž i konkurentnost poduzeća;

16.  primjećuje da je razvoj prekograničnog elektroničkog poslovanja malog i srednjeg poduzetništva ograničen; potiče suradnju malih i srednjih poduzeća kao i njihovih predstavničkih tijela u cilju postizanja dogovora o povoljnijim cijenama dostave, posebice uvođenjem zajedničkih internetskih platformi, i poboljšanja kvalitete njihovih usluga;

17.  zabrinut je zbog nepovoljnog položaja u kojem se mala i srednja poduzeća nalaze zbog svoje male veličine; naglašava da su mala i srednja poduzeća trenutno suočena s višim troškovima, većom kompleksnošću zbog fragmentiranoga europskog tržišta i nedostatkom informacija o dostupnim mogućnostima dostave i cijenama;

Prema inovativnim i interoperabilnim rješenjima za zaista europsko tržište dostava

18.  primjećuje podjelu europskog poštanskog sektora na nacionalne mreže koje nisu dovoljno interoperabilne i nedostatak integracije cestovnog, željezničkog i vodenog prometa; pozdravlja korake koje su napravili operateri tržišta dostave kako bi predstavili dogovore koji su više oblikovani prema potrebama internetskih trgovaca na malo i potrošača, kao što su fleksibilnije mogućnosti dostave i vraćanja; poziva Komisiju da nastavi predlagati mjere kako bi se potaklo industriju da poboljša interoperabilnost i ubrza uvođenje pojednostavljenih procesa otpremanja i podizanja paketa čiji je cilj smanjenje troškova, povećanje učinka ekonomije razmjera za usluge dostave, poticanje spajanja više manjih dostava u pogledu popusta na količinu za manje trgovce, poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga dostave te pružanje jednako prihvatljivih fleksibilnih cijena otpremanja potrošačima i poduzećima;

19.  vjeruje da je u tom pogledu suradnja u okviru industrije na području interoperabilnih prekograničnih sustava za praćenje od izuzetne važnosti; potiče Komisiju da dodatno istraži mogućnost razvijanja europskih standarda kako bi se poboljšali integrirani sustavi za praćenje te promicala kvaliteta, pouzdanost i održivost integriranih logističkih usluga koje se primjenjuju u elektroničkoj trgovini;

20.  naglašava da lakša rješenja za podizanje i vraćanje već imaju znatnu ulogu u rastu internetske trgovine te bi u budućnosti mogla dovesti do znatnog sniženja cijena i povećanja zadovoljstva potrošača, posebno u prekograničnim transakcijama; potiče dodatnu suradnju kako bi se poboljšala interoperabilnost pozivnih centara za žalbe potrošača;

21.  poziva Komisiju da izradi platforme za suradnju i razmjenu informacija među pružateljima usluga dostave kako bi se brzo razmotrili postojeći nedostaci na tržištu dostave EU-a u smislu inovacija, fleksibilnosti, upravljanja zalihama, prijevoza, preuzimanja i vraćanja paketa, istovremeno poštujući pravo tržišnog natjecanja EU-a te raspravila mogućnost da se pružatelji usluga za hitnu dostavu i pružatelji poštanskih usluga zajednički koriste infrastrukturom na obostranu korist;

22.  poziva Komisiju da radi zajedno s tvrtkama na usvajanju europskih standarda u vezi s adresiranjem i označavanjem, kao i standarda za poštanske ormariće koji će olakšati elektroničku trgovinu;

23.  poziva Komisiju da istraži mogućnosti stvaranja paneuropske oznake pouzdanosti za eTrgovinu te može li takva oznaka pouzdanosti također doprinijeti osiguravanju kvalitete i pouzdanosti integriranih usluga dostave, na taj način osiguravajući povjerenje potrošača u prekograničnu eTrgovinu, može li potaknuti pružatelje usluga eTrgovine i pružatelje usluga dostave pošiljaka da povećaju transparentnost i pravnu sigurnost za potrošače i poduzeća te može li povećati konkurentnu prednost poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, doprinoseći tako stabilnom gospodarskom rastu i otvaranju radnih mjesta; naglašava da kako bi bila učinkovita, takva oznaka pouzdanosti mora se temeljiti na nizu minimalnih standardiziranih značajki i transparentnih odredbi zaštite i informiranja potrošača, kao i zahtjeva za postupke rukovanja pritužbama i rješavanje sporova;

24.  ističe da je zaštita osobnih podataka pojedinca te zaštita podataka općenito od iznimne važnosti te da bilo kakve nove poduzete mjere trebaju podlijegati zakonodavstvu EU-a o zaštiti podataka, a posebno Direktivi 95/46/EZ;

Praćenje razvoja tržišta i poboljšanje nadzora

25.  prepoznaje dinamičnu prirodu tržišta dostave paketa s brzom pojavom novih usluga i pružatelja usluga; primjećuje da će inovativna rješenja koja odgovaraju potrebama pružatelja usluga elektroničke trgovine i korisnika vrlo vjerojatno postati ključni faktor diferencijacije konkurencije; vjeruje da bi se moguće zakonodavne mjere morale unaprijed detaljno proučiti kako se ne bi poremetila dinamika tržišta dostave paketa koji ne bi trebao biti zagušen prereguliranošću; poziva Komisiju da pozorno pratiti razvoj tržišta kako bi se utvrdila područja potencijalnog tržišnog neuspjeha za koja će u budućnosti možda biti potrebne dodatne mjere; naglašava, u tom kontekstu, da bi praćenje tržišta trebalo uzeti u obzir ne samo dokazane poštanske subjekte nego i nove pružatelje usluga;

26.  ističe da već postoji odgovarajući regulatorni okvir i poziva države članice i Komisiju da osiguraju potpuno prenošenje i provedbu postojećeg regulatornog okvira, a posebna se pozornost pridaje Direktivi o poštanskim uslugama, pravu tržišnog natjecanja EU-a, Direktivi o alternativnom rješavanju sporova i Direktivi o pravima potrošača, osobito u pogledu formalnih zahtjeva za ugovore sklopljene na daljinu;

27.  naglašava da učinkovito provođenje pravnog okvira također ovisi o nadzoru koji nacionalna regulatorna tijela provode nad poštanskim subjektima u smislu njihovih pravnih obveza, ponajprije u pogledu obveze univerzalne usluge obuhvaćene Direktivom 97/67/EZ;

28.  upućuje na to da složeni propisi o porezu na dodanu vrijednost predstavljaju znatnu prepreku malim poduzećima koja se bave prekograničnom trgovinom; poziva Komisiju da što prije podnese najavljeni prijedlog o uvođenju jedinstvene izjave o porezu na dodanu vrijednost;

29.  naglašava da bi neobvezno europsko ugovorno pravo za ugovore između poduzeća i potrošača dovelo do osjetnog pojednostavljivanja te potaknulo više malih i srednjih poduzeća na prekogranično slanje paketa; poziva države članice da nastave konstruktivno raditi na pregovorima o europskom zakonu o kupnji koji su u tijeku;

o
o   o

30.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0327.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0468.
(3) SL C 50 E, 21.2.2012., str. 1..
(4) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 59..
(5) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 70..
(6) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 51..
(7) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0239.


Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji
PDF 231kWORD 105k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o migranticama bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, posebno njezine članke 24. i 28.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a upućeno Općoj skupštini UN-a od 23. srpnja 2013. pod nazivom „Nasilje nad radnicama migranticama”,

–  uzimajući u obzir članak 12. Međunarodnog pakta UN-a o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir opću preporuku br. 26 o radnicama migranticama Odbora UN-a za ukidanje diskriminacije žena donesenu 5. prosinca 2008.,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju UN-a o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji,

–  uzimajući u obzir opću napomenu br. 2 Odbora UN-a o radnicima migrantima o pravima radnika migranata koji nemaju zakonit boravak i članovima njihovih obitelji,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada (ILO) o dostojnom radu za domaće radnike,

–  uzimajući u obzir tumačenje članaka 13. i 17. Europske socijalne povelje Europskog odbora za socijalna prava ,

–  uzimajući u obzir članke 79., 153. i 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezine članke 1., 14., 31., 35. i 47.,

–  uzimajući u obzir Stockholmski program pod naslovom „Otvorena i sigurna Europa koja služi svojim građanima i štiti ih”(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenog 2002. o definiranju pomaganja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. kojom se utvrđuju minimalni standardi za sankcije i mjere protiv poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih zemalja s nezakonitim boravkom(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima koji se primjenjuju u državama članicama za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom(4),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su bili predmetom radnji za pojednostavljenje nezakonite imigracije, koji surađuju s nadležnim tijelima(5),

–  uzimajući u obzir izvješće Agencije Europske unije za temeljna prava iz 2011. godine naslovljeno „Temeljna prava migranata koji nemaju zakonit boravak u Europskoj uniji”,

–  uzimajući u obzir smjernice Agencije Europske unije za temeljna prava iz 2012. godine naslovljene „Uhićenje migranata koji nemaju zakonit boravak – pitanje temeljnih prava”,

–  uzimajući u obzir europski istraživački projekt Clandestino i projekt Prijelaz radnika bez osobnih dokumenata, koje oba financira Komisija u sklopu Šestog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 17. lipnja 2013. pod naslovom „4. godišnje izvješće o imigraciji i azilu (2012)” (COM(2013)0422),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 8. ožujka 2011. o smanjenju zdravstvenih nejednakosti u EU-u(6),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 4. srpnja 2013. pod naslovom „Utjecaj krize na pristup najosjetljivijih skupina zdravstvenoj skrbi”(7),

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za prava žena i jednakost spolova i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0001/2014),

A.  budući da je termin „radnik bez osobnih dokumenata” definiran kao državljanin treće zemlje čija prisutnost na teritoriju pojedine države članice ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak, kao što je utvrđeno u članku 5. Zakonika o schengenskim granicama, ili druge uvjete za ulazak, privremeni boravak ili boravak u toj državi članici(8) i čije bi otkrivanje od strane tijela nadležnih za useljavanje dovelo do odluke o povratku ili protjerivanju;

B.  budući da složene okolnosti, koje uzrokuju ratovi i pogoršavaju humanitarne krize diljem svijeta, pridonose povećanju tokova izbjeglica, koji uključuju velik broj žena i djece bez osobnih dokumenata;

C.  budući da država članica ima pravo odlučivati o vlastitoj imigracijskoj politici; budući da se temeljna prava imigranata ipak moraju zaštititi i zajamčiti u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom kojima su države članice obvezane;

D.  budući da migranti bez osobnih dokumenata često nemaju financijska sredstva, što ih izlaže riziku od neishranjenosti i pogoršanja zdravlja, te znači da moraju tražiti neprihvatljiva rješenja kako bi osigurali sredstva za opstanak; budući da su u pratnji migrantica bez dokumenata često djeca za koju moraju brinuti, što im je dodatni poticaj za traženje mogućih načina opstanka i preživljavanja;

E.  budući da se migrantima bez osobnih dokumenata zbog njihovog pravnog statusa često uskraćuje pristup dostojanstvenom stanovanju, osnovnim i hitnim uslugama zdravstvene skrbi i školovanju; budući da zbog neprijavljenog pravnog statusa nisu zaštićeni od prisilnog rada na radnom mjestu ili fizičkog i psihičkog zlostavljanja; budući da im takav pravni status ne omogućava da traže pristup pravosuđu;

F.  budući da su migrantice bez osobnih dokumenata i njihovi uzdržavanici posebno ranjivi na rizike koji proizlaze iz njihovog pravnog statusa, zbog toga što su u većoj mjeri od muškaraca izloženi mogućem fizičkom, seksualnom i psihičkom zlostavljanju, lošim uvjetima rada, prisilnom radu na radnom mjestu te dvostrukoj diskriminaciji na temelju i rasne i spolne pripadnosti;

G.  budući da migrantice bez osobnih dokumenata mogu biti posebno izložene trgovcima ljudima i tako postati žrtvama trgovine ljudima;

H.  budući da migranti bez osobnih dokumenata imaju ograničen pristup socijalnom stanovanju i ostaju ovisni o privatnom stambenom tržištu; budući da migranticama bez osobnih dokumenata prijeti najveći rizik zlostavljanja u obliku fizičkog ili seksualnog nasilja koje su počinili privatni stanodavci;

I.  budući da migranticama bez osobnih dokumenata više prijeti nasilje i zlostavljanje, također seksualno zlostavljanje te je vjerojatnije da će postati žrtve seksualnog iskorištavanja i općenito trgovine ljudima; budući da pristup državnim skloništima za žene podliježe zahtjevu za zakonskim oblikom identifikacijske isprave ili dozvolom boravka i budući da žrtve stoga nemaju izbor pa ostaju u situacijama zlostavljanja ili bježe na ulicu; budući da su, obrate li se za pomoć policiji, suočene s rizikom od deportacije;

J.  budući da su stereotipi o muškarcima i ženama uvreženiji u imigrantskim zajednicama te da su imigrantice češće žrtve raznih vrsta nasilja nad ženama, pogotovo prisilnih brakova, genitalnog sakaćenja žena, takozvanih zločina zbog časti, surovog postupanja u odnosima s bližnjima, spolnog napastovanja na radnom mjestu, pa čak trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja;

K.  budući da se države članice uvelike razlikuju u razini pristupa zdravstvenim uslugama koje odobravaju nezakonitim migrantima i uvjetima koje nameću pružateljima zdravstvenih usluga kad je u pitanju prijavljivanje ili neprijavljivanje migranata bez osobnih dokumenata;

L.  budući da su žene bez osobnih dokumenata zbog svojih potreba za hitnom zdravstvenom njegom tijekom života izložene nerazmjernom riziku od vrlo visokih računa za bolničku njegu u zemljama u kojima nemaju pravo na subvencioniranu zdravstvenu zaštitu; budući da strah od primitka takvih računa dovodi do toga da brojne žene bez osobnih dokumenata rađaju kod kuće, bez medicinske potpore;

M.  budući da je pristup za migrante bez osobnih dokumenata osnovnim zdravstvenim uslugama, kao npr. hitnoj medicinskoj pomoći, uvelike ograničen, ako ne i posve onemogućen zbog zahtjeva za posjedovanjem identifikacijskih isprava, visoke cijene liječenja i straha od toga da će ih se otkriti i prijaviti vlastima; budući da su posebno migrantice bez osobnih dokumenata u rizičnoj situaciji zbog toga što im se ne pruža rodno specifična skrb, između ostaloga prenatalne, natalne i postnatalne usluge zdravstvene skrbi; budući da neki migranti bez osobnih dokumenata nisu čak ni upoznati sa svojim pravima na zdravstvenu zaštitu u zemlji odredišta;

N.  budući da strah od otkrivanja i prijavljivanja vlastima uvelike obeshrabruje migrantice bez osobnih dokumenata od traženja pomoći u situacijama zlostavljanja, čak od nevladinih organizacija specijaliziranih za pravno savjetovanje imigranata; budući da su stoga ti migranti uvelike lišeni poznavanja vlastitih prava i njihova zajamčivanja; budući da je organizacijama civilnog društva iz istih razloga teško ponuditi pomoć i podršku;

O.  budući da se tržišta prostitucije i prostitucija kao djelatnost u Europi u velikoj mjeri hrane ranjivošću migrantica i djevojaka, i budući da mnoge žene u prostituciji nemaju osobne dokumente, što samo povećava zlostavljanje i ranjivost koji su ionako već svojstveni prostituciji kao djelatnosti;

P.  budući da djeca i djevojčice iz obitelji migranata bez osobnih dokumenata ne mogu pohađati školu zbog straha da će biti otkrivena i nemogućnosti predočavanja službenih dokumenata za upis; budući da su adolescentice bez osobnih dokumenata suočene s ozbiljnim preprekama u pristupu višem/tercijarnom obrazovanju i osposobljavanju;

Q.  budući da sve veća potražnja za radnom snagom u sektoru pružanja usluga u domaćinstvu i sektoru skrbi privlači velik broj migrantica, od kojih mnoge nemaju osobne dokumente; budući da ženama bez osobnih dokumenata koje su u tom sektoru zaposlene najviše prijete niske plaće, psihičko zlostavljanje, uskraćivanje plaća i putovnica a katkad čak fizičko zlostavljanje od strane njihovih poslodavaca; budući da žene bez osobnih dokumenata najvjerojatnije neće tražiti pravnu zaštitu pred sudom;

R.  budući da zaposlene migrantice bez osobnih dokumenata nemaju na raspolaganju gotovo nijedno pravno sredstvo da zatraže pravične radne uvjete i plaće zbog svoje ekonomske i društvene izolacije, nepoznavanja svojih temeljnih prava i straha od deportacije;

S.  budući da su migranti bez osobnih dokumenata u situaciji pravne nesigurnosti(9);

T.  budući da su migrantice bez osobnih dokumenata posebno ranjive na fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje u vrijeme uhićenja i u pritvornim centrima;

Preporuke

1.  podsjeća da je potreba za zaštitom temeljnih prava migranata bez osobnih dokumenata opetovano naglašavana od strane međunarodnih organizacija poput Parlamentarne skupštine Vijeća Europe te u međunarodnim instrumentima UN-a za ljudska prava i prava EU-a; u tom se pogledu poziva na Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, kojom se zabranjuje diskriminacija na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta, statusa migrantice, izbjeglice ili nekog drugog statusa;

2.  podsjeća da su imigracijska politika i upravljanje migracijskim tokovima, zajednička i solidarna odgovornost država članica Unije;

3.  ističe da su imigrantice lezbijke, biseksualke i transseksualke bez zakonitih dokumenata žrtve dvostruke diskriminacije i da njihov nesiguran položaj strankinja bez dokumenata dolazi povrh njihove ionako komplicirane situacije;

4.  ističe da je imigracija i te kako aktualan problem te je potreban zajednički pravni okvir u pogledu migracijske politike kako bi se zaštitili migranti i moguće žrtve, posebno žene i djeca koji su podložni raznim oblicima organiziranog kriminala u okviru migracije i trgovine ljudima;

5.  osuđuje to što su mnoge imigrantice prevarene u svojim zemljama podrijetla tako što su im obećani ugovori o radu u razvijenim zemljama, a čak znaju biti i otete kako bi ih spolno iskorištavale mafije i mreže za trgovinu ljudima; poziva države članice da ulože još veći trud za borbu protiv te protupravne i nehumane prakse;

6.  potiče države članice da primjenjuju Direktivu o pomoći na način koji ne ograničava sposobnost migranata bez osobnih dokumenata da unajmljuju stambeni prostor na slobodnom tržištu kako bi se smanjio rizik slučajeva iskorištavanja ili zlostavljanja;

7.  podsjeća na članak 8. Europske konvencije o ljudskim pravima o poštovanju fizičkog integriteta pojedinca te stoga potiče države članice da u slučaju migranata bez osobnih dokumenata u najranjivijim situacijama odstupe od zahtjeva za predočivanjem dokumentacije radi stjecanja pristupa državnim skloništima, osobito uzimajući u obzir posebne potrebe trudnica, žena s malom djecom ili žena koje skrbe za druge osobe;

8.  inzistira na tome da se uzme u obzir izrazita osjetljivost osoba s posebnim potrebama kao što su djeca i adolescenti, starije osobe, osobe s invaliditetom, nepismene osobe,, pripadnici manjina, imigranti koje u njihovim zemljama podrijetla progone zbog njihovih ideja, spolnog opredjeljenja, fizičkih karakteristika itd. te žene koje su žrtve rodno utemeljenog nasilja;

9.  ističe da je pravo na zdravlje temeljno ljudsko pravo i stoga ohrabruje države članice da prestanu povezivati politiku javnog zdravlja i kontrolu imigracije pa tako i na suzdržavanje od nametanja obveze zdravstvenim djelatnicima da prijavljuju migrante bez osobnih dokumenata; također ohrabruje države članice da osiguraju pružanje odgovarajuće skrbi i pomoći na temelju specifičnih potreba s obzirom na spol; isto tako potiče države članice da pruže posebnu „obuku" u vezi s takvim pitanjima službenicima koji su u kontaktu s tim osobama i da se suzdrže od toga da školama nameću zahtjev za prijavljivanje djece migranata bez osobnih dokumenata koja pohađaju te škole;

10.  ohrabruje države članice da osiguraju primjerenu psihološku, zdravstvenu i pravnu pomoć ženama bez osobnih dokumenata;

11.  podsjeća da prava utvrđena u Direktivi o žrtvama nisu uvjetna za boravišni status žrtve(10); stoga snažno potiče države članice da odvoje kazneni progon djela nasilja nad migranticama bez osobnih dokumenata od useljeničke kontrole kako bi žrtve mogle na siguran način prijavljivati kaznena djela;

12.  osuđuje svaki oblik nasilja, trgovanja ljudima, zlostavljanja i diskriminacije žena bez osobnih dokumenata; naglašava da je u tim situacijama potrebno osigurati pristup ponuđenoj pomoći bez straha da bi to moglo izravno rezultirati mjerama za okončanje njihovog boravka;

13.  poziva na provedbu Konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO) br. 29 o prisilnom radu; poziva da se razmotri posebna situacija žena koje prisilno rade, uključujući ne samo prisilnu prostituciju nego sav nedobrovoljni rad, i onaj u domaćinstvu, te da se zaštite žene migrantice bez osobnih dokumenata o kojima je riječ;

14.  poziva države članice da poduzmu potrebne mjere za sprečavanje širenja prostitucije i prisilnog rada među migranticama;

15.  poziva države članice da osiguraju ispravnu provedbu zaštitne mjere iz članka 6. Direktive o sankcijama za poslodavce kojom se od država članica zahtjeva da učine dostupnima mehanizme koji bi radnicima migrantima bez osobnih dokumenata omogućili podnošenje prijava tražbina protiv poslodavca zbog svih propisanih naknada; poziva države članice, nevladine organizacije i sve ostale organizacije civilnog društva koje rade s migrantima bez osobnih dokumenata da provode kampanje podizanja javne svijesti kojima obavještavaju migrante bez osobnih dokumenata o tome pravu;

16.  poziva države članice da okončaju diskriminirajuće prakse, suzbiju neprijavljeni i prisilan rad, među ostalim pomoću inspekcija rada, i omoguće im pristup osnovnim zdravstvenim uslugama;

17.  poziva države članice da za policijske i druge državne službe koje mogu biti zadužene za brigu o migranticama bez osobnih dokumenata organiziraju odgovarajuću obuku o seksualnom nasilju i seksualnom iskorištavanju kojima te žene mogu biti izložene;

18.  snažno preporuča da Komisija u okviru buduće revizije Direktive o sankcijama za poslodavce uvede mogućnost primjene mehanizama koji bi nezakonitim migrantima omogućio podnošenje anonimnih, službenih žalbi protiv nasilnog poslodavca;

19.  poziva sve države članice da ratificiraju Istambulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i ispravno primijene njezine odredbe, posebno čl. 59. u kojem se jasno navodi da bi sve strane trebale poduzeti potrebne mjere za obustavu postupaka protjerivanja i/ili za odobravanje samostalne dozvole boravka nakon raskida braka onim migranticama čiji boravišni status ovisi o supružniku;

20.  preporučuje državama članicama da pronađu načine kako bi se priznala vrijednost rada žena koje pružaju korisne usluge i pridonose funkcioniranju društva koje ih je primilo;

21.  poziva države članice da se pobrinu za to da sve migrantice, uključujući one bez osobnih dokumenata, koje su bile žrtve zlostavljanja ili nasilja na temelju spola, dobiju zaštitu i potporu, te da se to uzme u obzir kao posebni razlozi za dodjelu azila ili dozvole stalnog boravka iz humanitarnih razloga, uključujući migrantice koje se iskorištavaju u prostituciji;

22.  poziva države članice da u potpunosti provode Direktivu o povratku i da, kako to zahtijeva Direktiva, izdaju potvrdu o odgađanju udaljenja kako bi izbjegle situaciju pravne nesigurnosti;

23.  naglašava važnost prikupljanja podataka o pojedinačnim iskustvima žena bez osobnih dokumenata i snažno ističe potrebu za pouzdanim, točnim, pravodobnim i usporedivim podacima o ranjivosti žena bez osobnih dokumenata na osnovi spola te njihovu nedovoljnom pristupu pravosuđu i službama u Europskoj uniji, a s ciljem da se pomogne u razvoju i upravljanju usklađenih javnih politika;

24.  poziva Komisiju da, tijekom njezine procjene, revidira Direktivu o povratku jačanjem zaštite temeljnih prava pritvorenih migranata;

25.  naglašava činjenicu da mjere otkrivanja u sklopu provođenja imigracijske politike nikad ne smiju ugrožavati ljudsko dostojanstvo i temeljna prava, a žene ne smiju stavljati u povećani rizik od nasilja i zlostavljanja; zbog toga poziva Europsku komisiju da izmijeni Direktivu o povratku kako bi se osiguralo poštovanje ljudskih prava nezakonitih migranata, osobito trudnica i djece;

26.  podsjeća da su Direktivom o povratku države članice obvezane ophoditi se prema državljanima trećih zemalja u pritvornim centrima na „human i dostojanstven način” uz potpuno poštovanje temeljnih ljudskih prava pritvorenika; izražava žaljenje zbog izvještaja o nasilju nad ženama u pritvornim centrima; stoga poziva države članice da istraže sve prijave fizičkog zlostavljanja nad pritvorenicima;

27.  poziva države članice da uzmu u obzir svaki znak prisile ili nehumanog postupanja prema migranticama bez dokumenata;

28.  poziva države članice da učvrste svoju suradnju s nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva koje se bave tim pitanjem u cilju pronalaska alternativnih rješenja za pritvorne centre i da rade na tome kako bi se migrantice bez dokumenata mogle osloboditi straha od interakcije s onima koji bi im trebali pružiti pomoć;

29.  poziva Komisiju da osigura da norme utvrđene Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta ostanu u središtu svih aktivnosti o pravima djeteta te stoga poziva države članice da hitno i u cijelosti ukinu pritvaranje djece na temelju njihovog imigracijskog statusa, da zaštite djecu od kršenja u okviru migracijskih politika i postupaka i da usvoje alternative pritvoru kako bi se djeci omogućilo da ostanu s članovima obitelji i/ili starateljima;

30.  zahtijeva od Komisije i država članica da intenzivnijim i umreženim istraživanjem popune praznine u pogledu pouzdanih podataka i postojećih saznanja o broju osoba bez osobnih dokumenata u Europi i njihovom položaju, da skrenu pažnju Europske zaklade za poboljšanje uvjeta života i rada (Eurofound) na položaj žena bez osobnih dokumenata te da te žene u većoj mjeri uzmu u obzir pri provedbi ciljeva uključivanja iz strategije Europa 2020;

31.  poziva Europsku komisiju i države članice da širom EU-a pokrenu kampanje podizanja svijesti kako bi se migrantice bez osobnih dokumenata poučile o svojim pravima;

32.  poziva u kontekstu napora za sprječavanje migracije pružanjem razvojne pomoći zemljama porijekla migranata, da se naglasak stavi na obrazovanje i prava žena;

33.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju dovoljno ženskog osoblja za kontakte, zdravstvenih djelatnica, službenica, ocjenjivačica i ostalog osoblja; poziva da te mjere proizlaze iz poštovanja prema drugim vjerama i kulturama te potrebe za zaštitom od diskriminacije;

o
o   o

34.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 115, 4.5.2010., str. 1.
(2) SL L 328, 5.12.2002., str. 17.
(3) SL L 168, 30.6.2009., str. 24.
(4) SL L 348, 24.12.2008., str. 98.
(5) SL L 261, 6.8.2004., str. 19.
(6) SL C 199 E, 7.7.2012., str.25.
(7) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0328.
(8) Članak 3. Direktive 2008/115/EZ.
(9) U slučaju uhićivanja i identificiranja migranata bez osobnih dokumenata od strane tijela nadležnih za useljavanje i za koje ta tijela donesu odluku o udaljenju te je zatim odgode, no kada takvi migranti nemaju nikakvu dokumentaciju kojom bi potvrdili odgađanje odluke o udaljenju.
(10) Uvodna izjava 10. Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda prava, potpore i zaštite žrtava kaznenih djela.


Industrija čelika u Europi
PDF 394kWORD 103k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o Akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi (2013/2177(INI))
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 173. glave XVII. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (nekadašnji članak 157. Ugovora o osnivanju Europske zajednice) koji obuhvaća industrijsku politiku EU-a i koji se između ostalog odnosi na konkurentnost industrije EU-a,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. lipnja 2013. o akcijskom planu za čelik, pod naslovom „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi” (COM(2013)0407),

–  uzimajući u obzir izvješće od 10. lipnja 2013. pod naslovom „Assessment of cumulative cost impact for the steel industry” (Procjena učinka troškova na industriju čelika) koje je Komisija naručila od Centra za europske političke studije(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. svibnja 2013. o regionalnim strategijama za industrijska područja u Europskoj uniji(2),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 27. ožujka 2013. pod naslovom „Zelena knjiga – okvir klimatske i energetske politike do 2030.” (COM(2013)0169),

–  uzimajući u obzir preporuke Okruglog stola na visokoj razini o budućnosti europske industrije čelika(3) od 12. veljače 2013.,

–  uzimajući u obzir svoju raspravu od 4. veljače 2013., koja je uslijedila nakon izjave Komisije, o oporavku europske industrije u svjetlu postojećih teškoća (2013/2538(RSP)),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2012. o industriji čelika u EU-u(4),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. pod naslovom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak - ažurirana komunikacija o industrijskoj politici” (COM(2012)0582),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. lipnja 2012. pod naslovom „Zakon o jedinstvenom tržištu: daljnji koraci za rast”(5),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 30. svibnja 2012. pod naslovom „Mjere za stabilnost, rast i radna mjesta” (COM(2012)0299),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. listopada 2011. pod naslovom „Industrijska politika: jačanje konkurentnosti” (COM(2011)0642),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. ožujka 2011. o industrijskoj politici za globalizirano doba(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2010. o ulaganju u razvoj tehnologija s niskom razinom emisije ugljika (Plan SET)(7),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 29. veljače 2012. pod naslovom „Osiguravanje dostupnosti sirovina za dobrobit Europe u budućnosti; prijedlog za Europsko partnerstvo za inovacije na području sirovina” (COM(2012)0082),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 13. prosinca 2011. pod naslovom „Plan materijala za omogućavanje tehnologija energije s niskom razinom ugljika” (SEC(2011)1609),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 8. ožujka 2011. pod naslovom „Plan za prijelaz na konkurentno gospodarstvo s niskom razinom ugljika u 2050.” (COM(2011)0112),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. prosinca 2013.(8),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. studenog 2013.(9),

–  uzimajući u obzir studiju Eurofounda o organizacijama socijalnih partnera u industriji čelika,

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0028/2014),

A.  budući da je, nakon isteka Ugovora o EZUČ-u, europski sektor ugljena i čelika uređen odredbama Ugovora o Europskoj uniji;

B.  budući da je europski sektor ugljena i čelika imao važnu ulogu u povijesti procesa europskih integracija i osnova je za stvaranje industrijske dodane vrijednosti u Europi;

C.  budući da je europska industrija čelika drugi po veličini proizvođač čelika u svijetu te ima stratešku važnost za nekoliko važnih europskih industrija poput kopnenog i morskog prijevoza, građevinarstva, strojeva, električnih kućanskih aparata, energije i obrane;

D.  budući da se udio EU-a u svjetskoj proizvodnji čelika u posljednjih deset godina prepolovio te je Kina sada odgovorna za gotovo 50 % svjetske proizvodnje;

E.  budući da se očekuje dugoročan porast globalne potražnje za čelikom te da će čelik i dalje biti ključan materijal za europske industrijske lance vrijednosti te je stoga u interesu Europske unije da održi svoju domaću proizvodnju;

F.  budući da bi Europska unija trebala promicati politiku razvoja industrijske proizvodnje u svim državama članicama da bi se očuvala radna mjesta unutar EU-a i osiguralo da trenutni udio od 15,2 % BDP-a poraste na najmanje 20 % do 2020.;

G.  budući da je industrija čelika Europske unije važan poslodavac koji izravno osigurava 350 000 radnih mjesta uz još nekoliko milijuna u srodnim industrijama, uključujući lanac opskrbe za reciklažu; budući da bilo kakav oblik restrukturiranja ima velik utjecaj na dotično zemljopisno područje;

H.  budući da su, u usporedbi s drugim sektorima, industrijski odnosi u industriji čelika snažno organizirani; budući da se ova značajka očituje visokim stupnjem udruživanja u sindikate, jakom prisutnošću organizacija zaposlenika kojih također ima mnogo te vrlo čestim korištenjem kolektivnog pregovaranja; budući da se to odražava na europskoj razini, gdje je industrija čelika bila predvodnica u pogledu razvijanja odnosa socijalnog partnerstva;(10)

I.  budući da je, unatoč stalnim naporima europske industrije čelika u područjima istraživanja i razvoja te ulaganjima kojima se smjera smanjiti utjecaj na okoliš i poboljšati učinkovitost resursa, njezina konkurentnost na svjetskoj razini ugrožena kombinacijom nekoliko čimbenika:

   znatnim smanjenjem potražnje za čelikom zbog financijske i gospodarske krize, ali i strukturnih promjena u nekim sektorima koji upotrebljavaju čelik;
   troškovima poslovanja koji su znatno viši od troškova konkurencije;
   konkurencijom iz trećih zemalja u kojima poduzeća ne posluju u okviru tako strogih regulatornih standarda kao u EU-u;

J.  budući da rezultati procjene kumulativnih troškova industrije čelika pokazuju da poštovanje propisa EU-a određuje veliki dio profitne marže proizvođača čelika EU-a;

K.  budući da vidimo da ekološka i energetska politika EU-a stvara teško poslovno okruženje za industriju željeza i čelika, posebno podizanjem cijene energije te uzrokovanjem nekonkurentnosti proizvodnje EU-a na globalnom tržištu;

L.  budući da troškovi energije predstavljaju 40 % ukupnih operativnih troškova i budući da cijene električne energije za konačnog industrijskog korisnika u EU-u ograničavaju konkurentnost europskih trgovačkih društava na globalnom tržištu;

M.  budući da je industrija čelika, osobito specijalnih čelika, potpuno globalna i Europa se suočava s ozbiljnom konkurencijom iz trećih zemalja, dok su troškovi proizvodnje u EU-u veći zbog jednostranih tereta troškova unutar EU-a uzrokovanih prvenstveno zbog energetskih i klimatskih politika EU-a, što dovodi do situacije u kojoj su cijene plina u EU-u tri do četiri puta veće, a cijene električne energije dva puta veće od cijena u SAD-u;

N.  budući da se više otpadnog čelika izvozi iz EU-a nego uvozi u njega, zbog čega EU gubi veliku količinu vrijedne sekundarne sirovine, često na štetu proizvodnje čelika u zemljama u kojima zakonodavstvo na području okoliša zaostaje za europskim; budući da industrija čelika EU-a ovisi o uvozu sirovina, dok se 40 % globalnih industrijskih sirovina suočava sa ograničenjima izvoza i Europa izvozi velike količine čeličnog otpada dok mnoge zemlje ograničavaju njegov izvoz;

O.  budući da su izgledi za zapošljavanje u industriji čelika zabrinjavajući s obzirom na to da je, zbog smanjenja kapaciteta i zatvaranja pogona, u proteklih nekoliko godina u Europi izgubljeno više od 65 000 radnih mjesta;

P.  budući da trenutna kriza uzrokuje goleme socijalne probleme pogođenim radnicima i regijama te budući da bi poduzeća uključena u restrukturiranje trebala postupati na društveno odgovoran način jer je iskustvo pokazalo da se uspješno restrukturiranje ne postiže bez dovoljno društvenog dijaloga;

Q.  budući da je trenutačna kriza prouzročila globalnu prekomjernu proizvodnju čelika; no u 2050. se očekuje da će uporaba čelika i drugih osnovnih metala biti dva ili tri puta veća od sadašnje, te da europska industrija čelika mora preživjeti ovu „dolinu smrti” u nadolazećim godinama, investirati i poboljšati svoju konkurentnost;

R.  budući da restrukturiranje, da bi bilo gospodarski uspješno i društveno odgovorno, mora biti uključeno u dugoročnu strategiju čiji je cilj osiguravanje i jačanje dugoročne održivosti i konkurentnosti poduzeća;

1.  pozdravlja Komisijin akcijski plan za industriju čelika u Europi kao važan element u sprječavanju daljnjeg premještanja proizvodnje čelika izvan Europe;

2.  pozdravlja Komisijin pristup nastavku dijaloga između institucija EU-a, čelnika industrije i sindikata u obliku stalnog Okruglog stola na visokoj razini o čeliku kao i Odbora europskog sektorskog socijalnog dijaloga;

3.  pozdravlja uspostavljanje skupine na visokoj razini o čeliku, no žali što se njezini sastanci rijetko održavaju, samo jednom godišnje; smatra da je nužna tješnja uključenost regionalnih i lokalnih vlasti radi olakšavanja i poticanja sudjelovanja europskih regija u kojima su smještena poduzeća koja se bave čelikom u radu skupine na visokoj razini o čeliku kako bi se promicala suradnja te razmjena informacija i najbolje prakse među glavnim dionicima u državama članicama;

4.  naglašava da postojeće europsko pravo na području tržišnog natjecanja i državnih potpora jamči stabilne uvjete za sektor čelika; poziva Komisiju da i dalje bude odlučna u nadzoru i sankcioniranju slučajeva narušavanja tržišnog natjecanja;

I.Poboljšanje okvirnih uvjeta

I.1. Poticanje potražnje

5.  naglašava da gospodarski rast ovisi o snažnijoj europskoj industriji te stoga zahtijeva od Komisije i država članica da pružaju potporu ključnim sektorima koji koriste čelik, stimulirajući uvjete za ulaganje, uključujući uvjete za istraživanje i inovacije te razvoj vještina (npr. standardizacijom i politikom državne nabave), jačajući unutarnje tržište i unapređujući projekte za razvoj europske infrastrukture u suradnji sa svim relevantnim dionicima;

6.  smatra da je građevinska industrija ključan sektor kada je riječ o potražnji za čelikom zbog čega je na razini EU-a potrebna izrada studije o načinima poticanja te industrije intenziviranjem javnih radova, ne samo u cilju razvoja prometne i komunikacijske infrastrukture, već također sektora kao što su obrazovanje, kultura i javna uprava te održive građevine i energetska učinkovitost;

7.  ističe da je važno i preporučljivo sklapati prekoatlantska trgovinska i investicijska partnerstva u cilju povećanja trgovine i potražnje za čelikom u ključnim sektorima te stoga naglašava da se pregovorima o partnerstvu ne bi trebala kompromitirati industrijska konkurentnost EU-a u bilo kojem od tih sektora;

8.  traži od Komisije da uspostavi instrument za dubinsku analizu tržišta čelika kojim bi se mogli pružiti precizni podaci o ravnoteži između europske i svjetske ponude čelika i potražnje za njim, čineći razliku između strukturnih i cikličnih sastavnih dijelova razvoja tog tržišta; vjeruje da bi praćenje tržišta čelika moglo znatno pridonijeti transparentnosti tržišta čelika i otpadnih materijala te pružiti vrijedan doprinos korektivnim i proaktivnim mjerama koje su neizbježne zahvaljujući cikličnoj naravi industrije čelika;

9.  poziva Komisiju da taj instrument za analizu tržišta iskoristi za predviđanje rizika i istraživanje utjecaja zatvaranja postrojenja na oporavak sektora;

I.2. Zapošljavanje

10.  vjeruje da bi Komisija, države članice, industrija i sindikati trebali djelovati zajednički kako bi zadržali kvalificirane radnike, talentirane visokokvalificirane znanstvenike i upravitelje i privukli ih u industriju čelika kao i mlade talente kroz programe naukovanja te time osigurali dinamičnu i inovativnu radnu snagu; podsjeća na ulogu regionalnih sveučilišta i industrijske istraživačke institute čija izvrsnost uvelike doprinosi stvaranju regionalnih preduvjeta za konkurentnu industriju čelika; zahtijeva od Komisije i država članica provedbu hitnih mjera kako bi izbjegle gubitak stručnosti i umanjile gubitak radnih mjesta; poziva na poboljšanje planiranja i upravljanja promjenama putem promicanja osposobljavanja, nadogradnje vještina i poticanja prekvalifikacije; izražava zabrinutost zbog nedostatka sustavnih rješenja za generacijske promjene i buduće nedostatke vještina, gubitak znanja i kompetencija, te naglašava potrebu za zadržavanjem i razvojem radne snage te vještina ključnih za buduću konkurentnost sektora; potiče Komisiju da putem programa Erasmus za sve i Erasmus za poduzetnike promiče saveze za sektorske vještine koji će se, na temelju podataka o potrebnim vještinama i njihovom razvoju, posvetiti razvoju i provedbi programa osposobljavanja i zajedničkih metoda, uključujući učenje kroz rad; poziva na jačanje instrumenata kojima se pomaže radnicima i promiče strukovno osposobljavanje kako bi se olakšalo i podržalo preraspoređivanje osoblja zaposlenog u sektoru nakon korporativnog restrukturiranja;

11.  smatra da nepostojanje odgovarajuće industrijske politike uzrokuje gubitak dugoročne konkurentnosti europske industrije zbog izrazito visokih troškova energije; napominje da visoki troškovi energije i sirovina nisu samo posljedica potrebe za uvozom tih proizvoda iz trećih zemalja, nego i unutarnjih čimbenika; slaže se s Komisijom da je trenutno restrukturiranje industrije čelika potaklo društvene probleme zbog smanjenja broja radnih mjesta;

12.  poziva da se u novoj europskoj strategiji o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, te u političkim dokumentima o mirovini i drugim socijalnim naknadama vodi računa o napornoj i stresnoj prirodi rada zaposlenika i kooperanata u sektoru čelika, što ovisi o postupku proizvodnje(11); naglašava da je rizik da radnici u sektoru čelika doživljavaju pritisak na radnom mjestu veći nego kod prosječnog radnika u EU28, uzevši u obzir da su izloženi fizičkim rizicima i imaju zdravstvene probleme zbog svojih radnih aktivnosti;

13.  pozdravlja tekući socijalni dijalog s predstavnicima radnika i postojanje dodatnih (formalnih i neformalnih) struktura socijalnog dijaloga, poput radnih skupina, upravljačkih odbora itd., što omogućuje veću razmjenu između radnika i poslodavaca;

14.  naglašava da, u cilju daljnjeg promicanja socijalnog dijaloga u europskoj industriji čelika, u obzir treba uzeti njene posebne karakteristike, poput zahtjevne prirode posla povezanog s proizvodnjom čelika, značajki radne snage, ekoloških pitanja, porasta tehnoloških inovacija i znatnih restrukturiranja u europskoj industriji čelika;

15.  naglašava da bi provedba Akcijskog plana također trebala biti usmjerena i na kratkoročni utjecaj gospodarske krize na radnu snagu i konkurentnost u tom sektoru te poziva Komisiju da pozorno prati smanjenje kapaciteta i zatvaranja pogona u Europi; smatra da se fondovi EU-a ne smiju koristiti za održavanje poslovnih aktivnosti određenih poduzeća jer bi to narušilo tržišno natjecanje između proizvođača čelika u EU-u, nego samo za ublažavanje utjecaja gubitka ili smanjenja proizvodnje na pogođene radnike i promicanje zapošljavanja mladih u sektoru;

16.  naglašava da ograničavanje potražnje ne smije dovesti do nepoštenog tržišnog natjecanja za radna mjesta između država članica EU-a; u vezi s tim poziva na paneuropsko rješenje;

17.  poziva Komisiju da promiče mjere kojima je cilj zadržavanje proizvodnje čelika u Europi, osiguravajući održavanje relevantnih razina zapošljavanja, te da promiče mjere za sprječavanje i izbjegavanje zatvaranja pogona u Europi;

18.  traži od Komisije da hitno i potpuno rasporedi sredstva kako bi smanjila društveni učinak industrijskog restrukturiranja; poziva na to da se u potpunosti iskoriste Europski socijalni fond (ESF) i Europski fond za prilagodbe globalizaciji (EFPG);

19.  uvjeren je da je sudjelovanje radnika u inovacijama i mjerama restrukturiranja najbolje jamstvo za gospodarski uspjeh;

20.  ističe da su za prijelaz na održivije postupke proizvodnje i proizvode potrebne kvalificirane i obrazovane osobe te poziva na uspostavu europske strategije za osposobljavanje i obrazovanje; pozdravlja projekt ekološkog tehničkog stručnog usavršavanja i osposobljavanja za sektor čelika(12) u okviru kojeg čeličane, istraživački instituti i socijalni partneri zajednički istražuju potrebe za vještinama za ekološku održivost; poziva Komisiju da nastavi podržavati provedbu rezultata projekta;

21.  poziva Komisiju da sastavi plan restrukturiranja koji štiti i stvara dobra radna mjesta i industrijsku aktivnost u europskim regijama;

II.Mjere za poboljšanje konkurentnosti europske industrije čelika

II.1. Osiguranje opskrbe energijom po pristupačnim cijenama

22.  napominje da su zbog ograničenosti resursa u Europi cijene energije u EU-u tijekom posljednjih godina znatno porasle, što je uzrokovalo primjetno slabljenje konkurentnosti europske industrije u svijetu; prepoznaje da su cijene energije najvažniji čimbenici povećanja troškova za industriju čelika i ostale energetski intenzivne industrije; smatra da je učinkovito funkcioniranje jedinstvenog tržišta energije, temeljeno prvenstveno na transparentnosti cijena, nužan uvjet za opskrbu industrije čelika sigurnom i održivom energijom po pristupačnim cijenama; naglašava da bi se prekogranične veze koje nedostaju trebale popuniti i da postojeće zakonodavstvo mora biti potpuno provedeno u cilju uživanja koristi jedinstvenog europskog energetskog tržišta; podupire obećanje Komisije o jačanju napora za smanjenje cijena energije i razlike u cijenama između europske industrije i njezinih glavnih konkurenata, uzimajući u obzir strategije pojedinih država članica i omogućujući im da zadovolje posebne nacionalne zahtjeve; smatra da bi Komisija trebala u tu svrhu donijeti konkretne prijedloge unutar 12 mjeseci;

23.  ističe da se Komisija mora konkretnije i detaljnije pozabaviti pitanjem prebacivanja emisija ugljika te da ciljevi klimatske i energetske politike za 2030. moraju biti tehnički i gospodarski ostvarivi za industrije EU-a, a najuspješnije države ne smiju imati dodatne izravne ili neizravne troškove koji proizlaze iz klimatskih politika; ističe da odredbe o prebacivanju emisija ugljika moraju omogućiti potpuno besplatnu dodjelu tehnički ostvarivih mjerila bez faktora smanjenja za sektore gdje postoji rizik prebacivanja emisija ugljika;

24.  potiče Komisiju da razvije strategije uvođenja energije s niskom razinom ugljika, u cilju promicanja njene brze integracije na tržište električne energije;

25.  smatra da se mora pružiti potpora za ulaganje u tehnologije koje postižu najveću moguću iskorištenost unosa energije i ponovnog dobivanja energije, primjerice optimiziranjem uporabe procesnih plinova i otpadne topline koji se mogu koristiti za proizvodnju pare i električne energije;

26.  smatra da se treba pobliže usredotočiti na dugoročne ugovore između dobavljača energije i industrijskih potrošača, smanjenje troškove energije i poboljšanje međunarodne mreže za opskrbu, što je od ključne važnosti za rubne regije EU-a, čime bi se pomoglo u sprječavanju premještanja industrije u treće zemlje i između država članica; ističe da bi sklapanje dugoročnih ugovora o energiji moglo ublažiti rizik od nestabilnih cijena energije i doprinijeti sniženju cijena električne energije za industrijske potrošače; poziva Komisiju da pruži smjernice o natječajima u okviru dugoročnih sporazuma o opskrbi energijom;

27.  potiče Komisiju da razvije strategije za razvoj energija s niskom razinom ugljika na isplativ način i za postupno smanjenje subvencija kako bi se potaknula njihova brza integracija na tržište električne energije; smatra da se u međuvremenu treba omogućiti kompenzacija troškova za ukupne dodatne naknade za električnu energiju za energetski intenzivne industrije ako su to troškovi koje konkurenti izvan EU-a ne moraju snositi;

28.  naglašava da je sigurnost opskrbe energijom važan preduvjet za industriju čelika; poziva države članice da u potpunosti provedu treći energetski paket; poziva države članice da osiguraju sigurne energetske zalihe razvijajući potrebne projekte za energetsku infrastrukturu te da osiguraju prikladne poticaje za ulagače čime bi se osigurala niža ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima; potiče Komisiju da promiče diversifikaciju izvora i pravaca prirodnog plina i da preuzme vodstvo u koordinaciji i podupiranju sigurnosnih mjera za pravce opskrbe ukapljenog prirodnog plina; traži od Komisije provedbu sveobuhvatne procjene o dostatnosti proizvodnje električne energije te pružanje smjernica o održavanju fleksibilnosti mreža električne energije;

29.  poziva Komisiju da podnese izvješće o praćenju zbivanja u postrojenjima čije je postojanje u sadašnjem obliku upitno, u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 13. prosinca 2012. o industriji čelika EU-a;

II.2. Zaštita klime, učinkovitost resursa i utjecaj na okoliš

30.  Podsjeća da je europska industrija čelika smanjila svoje ukupne emisije plinova za otprilike 25 % od 1990.; napominje da se čelik može potpuno reciklirati, bez gubitka kvalitete; potvrđuje da proizvodi od čelika imaju važnu ulogu u omogućavanju prijelaza na gospodarstvo koje se temelji na znanju, učinkovitom korištenju resursa i niskim razinama emisije ugljika; ističe važnost napora za daljnjim smanjenjem ukupnih emisija iz industrije čelika;

31.  smatra da bi europsku proizvodnju čelika trebalo očuvati putem održivog modela proizvodnje čelika; zahtijeva od Komisije da sastavi i promiče europske standarde održivosti poput Oznake za proizvode čelične konstrukcije (SustSteel);

32.  naglašava važnost logističkih izdataka, osobito u sektoru pomorskog prometa, opskrbe sirovinama, osiguranja opskrbe i gospodarskog rasta u vezi s razvojem luka;

33.  smatra da EU mora diversificirati lokacije uvoza i distribucije sirovina, budući da je za europsku industriju čelika iznimno važno izbjegavanje ovisnosti o samo jednoj luci uvoza sirovina; smatra da bi se, u skladu s tim, trebalo odrediti središte za distribuciju minerala u južnu i istočnu Europu;

34.  potvrđuje važnu ulogu primarne proizvodnje čelika u EU-u u svjetlu povećane globalne proizvodnje čelika i za proizvodnju proizvoda posebne kvalitete potrebnih u više europskih vrijednosnih lanaca; naglašava da proizvodnja čelika od otpadnog materijala smanjuje unos energije za 75 % te unos sirovina za 80 %; stoga zahtijeva od Komisije da osigura učinkovito djelovanje europskog tržišta otpadnog čelika poboljšanjem funkcioniranja tržišta sekundarnih metala, suzbijanjem nezakonitog izvoza otpadnog materijala kojim se gube vrijedne sirovine potrebne europskom gospodarstvu i ojačavanjem sposobnosti država članica da provedu inspekcije prijevoza otpada u skladu s uredbom; potiče daljnji razvoj recikliranja otpadnog materijala što većim prikupljanjem i korištenjem otpadnog materijala te poboljšanjem njegove kvalitete kako bi se omogućio pristup sirovinama, ublažila energetska ovisnost, smanjile emisije plinova te promicalo kružno gospodarstvo; podržava inicijativu Komisije za nadzor i kontrolu nad isporukama otpada kako bi se izbjegao ilegalni izvoz otpadnog materijala, često u zemlje u kojima se zakonodavstvo o okolišu ne može usporediti sa zakonodavstvom EU-a;

35.  poziva Komisiju da usvoji cjelovit pristup politici klimatskih promjena, okoliša, energije i konkurentnosti, uzimajući u obzir posebnosti sektora; smatra da bi Komisija pri izradi zakonodavstva trebala tražiti sinergije koje će omogućiti postizanje klimatskih i energetskih ciljeva kao i ciljeva na području konkurentnosti i zapošljavanja te umanjiti rizike prebacivanja emisija ugljika i premještanja pogona;

36.  poziva Komisiju da provede sljedeću provjeru popisa prebacivanja emisija ugljika na otvoren i transparentan način, uzimajući u obzir ulogu ublaživača koju ima čelik proizveden u Europi te neizravni utjecaj cijena električne energije na konkurenciju; potiče Komisiju da osigura daljnju učinkovitost odredbi vezanih uz prebacivanje emisija ugljika zadržavanjem industrije čelika na popisu prebacivanja;

37.  ističe da bi klimatski okvir za 2030. u obzir trebao uzeti razlike između sektora, tehnološku izvedivost i ekonomsku održivost te da u načelu ne bi smio dopustiti rast dodatnih troškova za najučinkovitije industrijske pogone;

38.  zabrinut je oko učinka koji bi nedavne odluke Komisije o nacionalnim provedbenim mjerama država članica za treće razdoblje trgovanja emisijama mogle imati na industriju primjenom međusektorskog faktora ispravka kojim se pokazuje da cilj za industriju nije dostižan čak ni s najboljim dostupnim tehnologijama koje se trenutačno u Europi koriste, zbog čega će čak i najučinkovitiji pogoni u Europi možda pretrpjeti dodatne troškove;

39.  ističe važnost učinkovite i pouzdane infrastrukture za razvoj čelične industrije i podsjeća da je 65 % svjetske proizvodnje čelika i dalje zasnovano na rudama, tako da ulaganje u prikladnu infrastrukturu koja pokriva cijeli lanac od rudarstva i čeličana pa sve do izvoznih tržišta ima velik utjecaj na konkurentnost, posebno u slabo naseljenim zemljama;

II.3. Jednaki uvjeti na međunarodnoj razini

40.  smatra da bi trgovinski pregovori trebali promicati gospodarske i strateške interese Unije i država članica te slijediti recipročan pristup kojim bi se u obzir uzela pitanja poput pristupa novim tržištima, pristupa sirovinama, rizika od prebacivanja emisija ugljika i ulaganja, jednakosti uvjeta i odljeva stručnog znanja; smatra da bi te strategije trebale odražavati razlike između razvijenih gospodarstava, velikih gospodarstava u razvoju te gospodarstava najmanje razvijenih zemalja; ističe da će pristup novim izvoznim tržištima u gospodarstvima u razvoju gdje se europski čelik može prodavati bez trgovinskih prepreka biti od odlučujuće važnosti za mogućnosti rasta i razvoja europske industrije čelika; žali zbog toga što neki naši trgovački partneri primjenjuju nepoštene restriktivne mjere, kao što su ograničenje ulaganja i povlastice za javnu nabavu kojima se štite domaće industrije čelika, što pretjerano koči izvoz čelika iz EU-a; također žali zbog toga što od početka svjetske krize 2008. sve više jačaju protekcionističke mjere koje mnoge treće zemlje koriste kako bi poduprle svoje industrije čelika;

41.  poziva Europsku komisiju da u buduće trgovinske sporazume uključi odredbe kojima bi se znatno unaprijedile mogućnosti izvoza te pristupa tržištu europskog čelika i proizvoda od čelika;

42.  podržava prijedlog Komisije za provedbu procjene utjecaja koja uključuje čelik prije potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini, uzimajući u obzir vrijednosni lanac proizvodnje u EU-u te europsku industriju u globalnom kontekstu; poziva Komisiju da redovito ocjenjuje kumulativan učinak sporazuma, i onih koji su trenutačno na snazi i onih o kojima se pregovara, na temelju konkretnih, određenih kriterija, uključujući i način na koji su uključene zainteresirane strane;

43.  potiče Komisiju da se pobrine za učinkovito ispunjavanje svih obveza u postojećim i budućim trgovinskim pregovorima i sporazumima; poziva Komisiju na razmjernu, brzu i učinkovitu borbu protiv nepravednog tržišnog natjecanja iz trećih zemalja razmjernim i učinkovitim korištenjem prikladnih mjera koje su joj dostupne, kao što je instrument za zaštitu trgovine ili, po potrebi, mehanizam za rješavanje sporova WTO-a; poziva Komisiju na borbu protiv nepoštenih protekcionističkih mjera trećih zemalja, čime bi se europskim trgovačkim društvima osigurao pristup tržištu i sirovinama;

44.  ističe da je industrija čelika najčešći korisnik instrumenata za zaštitu trgovine; izražava zabrinutost u pogledu vremenskog roka, u prosjeku dvije godine, potrebnog da Komisija pokrene antidampinške mjere dok u SAD-u to razdoblje traje samo šest mjeseci; poziva Komisiju da poduzme mjere kako bi osigurala da EU ima učinkovite instrumente za zaštitu trgovine koji se mogu brzo koristiti i koji će joj omogućiti brže djelovanje u rješavanju antidampinških slučajeva, što je potrebno kao rezultat oštre konkurencije s kojom se europska industrija suočava u globaliziranoj ekonomiji;

45.  potiče Komisiju da provjeri da sustav „Nadzor 2ˮ osigurava barem ista jamstva praćenja i nadzora nepravednih subvencija i dampinga kao i sustav prethodnog praćenja uvoza određenih željeznih i čeličnih proizvoda utvrđen Uredbom Komisije (EU) br. 1241/2009;

46.  ističe da se poštena trgovina proizvodima od čelika može ostvariti samo uz poštovanje temeljnih prava radnika i ekoloških standarda;

47.  zauzima stajalište da europska poduzeća u trećim zemljama također trebaju provesti standarde EU-a u vezi s korporativnom društvenom odgovornosti i sudjelovanjem zaposlenika te da treba promicati regionalni razvoj;

48.  potiče Komisiju na provedbu predloženih mjera kako bi se omogućio pristup ugljenu za koksiranje;

49.  traži od Komisije unapređenje reforme regulatornog okvira za financijska tržišta kako bi se spriječila spekulativna nestabilnost cijena, osigurala transparentnost određivanja cijena te poboljšala sigurnost opskrbe čelikom i sirovinama;

50.  potiče Komisiju da zaštiti europski čelik zakonodavnim instrumentima za utvrđivanje krajnje uporabe nehrđajućeg čelika i njegovih kemijskih i fizikalnih svojstava, među ostalim uvođenjem certifikata kvalitete za proizvode povezane s čelikom kojima bi se proizvodi iz EU-a zaštitili od necertificiranih proizvoda;

51.  podržava prijedlog Komisije za djelovanje u cilju borbe protiv ilegalnog tržišta proizvoda od čelika; zahtijeva od Komisije i država članica da istraže moguće mjere za borbu protiv izbjegavanja plaćanja PDV-a;

II.4. Istraživanje, razvoj i inovacije

52.  napominje da je rasprostranjena distribucija napredne tehnologije ključna za praćenje puta prema postizanju smanjenja CO2 predviđenog u Planu za 2050.; pozdravlja cilj programa ULCOS o određivanju i razvijanju inovativnih tehnologija proizvodnje čelika s iznimno niskom razinom emisija ugljika te program SPIRE kao i druge programe za razvoj novih razreda čelika, postupaka proizvodnje i recikliranja te poslovnih modela kojima će se poboljšati vrijednost, učinkovitost i održivost te time potaknuti konkurentnost europske industrije čelika;

53.  poziva Komisiju da provede ambicioznu politiku inovacija kojom bi se otvorio put razvoju visokokvalitetnih, energetski učinkovitih i inovativnih proizvoda te EU-u omogućilo da zadrži svoj položaj čak i pred rastućom svjetskom konkurencijom;

54.  pozdravlja rezultate postignute posebnim instrumentima za ugljen i čelik kao što je Istraživački fond za ugljen i čelik te potiče Komisiju da nastavi slijediti sadašnji plan koji se provodi od 2002.;

55.  smatra da je potporu za inovacije potrebno proširiti na sve aktivnosti povezane s industrijom čelika, stoga u okviru Obzora 2020. zajmove EIB-a treba upotrijebiti za promicanje suradnje čeličana i regija u kojima se nalaze u poljima istraživanja, razvoja i inovacije te time potaknuti održivu gospodarsku aktivnost;

56.  slaže se s Komisijom da bi se u okviru Obzora 2020. trebalo usmjeriti na demonstracije i pilot projekte za nove tehnologije i za čišće te resursno i energetski učinkovitije tehnologije;

57.  smatra da se trebaju uspostaviti mehanizmi pružanja poticaja kako bi se velika multinacionalna društva potaklo da ulažu u istraživanje i razvoj u regijama u kojima obavljaju svoju industrijsku djelatnost, u svrhu potpore zapošljavanju i živosti dotičnih regija;

58.  potvrđuje visoke financijske rizike povezane s razvojem, postupnim povećanjem, demonstracijom i uvođenjem naprednih tehnologija; podržava pokretanje grupacija, suradnje pri istraživanju i javno-privatnih partnerstava kao što su SPIRE i EMIRI; potiče uporabu inovativnih financijskih instrumenata poput instrumenata za smanjivanje financijskog rizika koji industrijama čelika koje se nalaze u krizi omogućuju prioritetni pristup; poziva Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj da osmisle dugoročni okvir za financiranje projekata povezanih s čelikom;

59.  traži od Komisije da osigura daljnju provedbu Europskog partnerstva za inovacije na području sirovina, u pogledu industrije čelika te duž lanca vrijednosti sirovina, osobito metoda recikliranja i novih poslovnih modela;

o
o   o

60.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0199.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0509.
(5) SL C 332 E, 15.11.2013., str.72.
(6) SL C 199 E, 7.7.2012., str.131.
(7) SL C 349 E, 22.12.2010., str.84.
(8) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(9) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(10) Eurofond (2009.).
(11) Eurofond (siječanj 2014., još nije objavljeno).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti