Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2014. gada 4. februāris - Strasbūra
Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā ***I
 Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā *
 Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem ***I
 2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu ***
 29.pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads)
 Pieprasījums aizstāvēt Lara Comi deputāta imunitāti
 Pieprasījums atcelt Zbigniew Ziobro deputāta imunitāti
 Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I
 Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I
 Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I
 Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I
 Energoinfrastruktūras investīciju projekti ***I
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner LEHNE — DE)
 Revīzijas palāta
 ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde
 Ceļvedis homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai
 Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana
 Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
 Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme
 Mazās lauku saimniecības
 Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei
 Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā
 Rīcības plāns Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai

Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā ***I
PDF 269kWORD 39k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
P7_TA(2014)0047A7-0467/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0427),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0179/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 16. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0467/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā

P7_TC1-COD(2013)0198


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 257/2014.)


Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā *
PDF 192kWORD 34k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus un procedūras Grenlandes līdzdalībai Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
P7_TA(2014)0048A7-0466/2013

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0429),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0232/2013),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0466/2013),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem ***I
PDF 276kWORD 39k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
P7_TA(2014)0049A7-0036/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0937),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0008/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 22. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7‑0036/2014),

A.  tā kā steidzamības dēļ ir pamats sākt balsošanu, pirms ir beidzies astoņu nedēļu termiņš, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 2. protokola (par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu) 6. pantā,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem

P7_TC1-COD(2013)0449


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 248/2014.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu ***
PDF 191kWORD 35k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas parakstīt vai ratificēt 2012. gada Keiptaunas nolīgumu par 1993. gada Torremolinosas protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību, noteikumu īstenošanu vai pievienoties tam (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))
P7_TA(2014)0050A7-0040/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13408/2013),

–  ņemot vērā 2012. gada Keiptaunas nolīgumu par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību, noteikumu īstenošanu,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 5. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 8. punktu (C7‑0389/2013),

–  ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0040/2014),

1.  sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


29.pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads)
PDF 297kWORD 62k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (2013/2119(INI))
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (COM(2012)0714),

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu „EU Pilot novērtējuma ziņojums” (COM(2010)0070),

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Otrais EU Pilot novērtējuma ziņojums” (COM(2011)0930),

–  ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. septembra paziņojumu „Rezultātu Eiropa — Kopienas tiesību aktu piemērošana” (COM(2007)0502),

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 20. marta paziņojumu par attiecībām ar sūdzības iesniedzējiem par Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2002)0141),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu ar nosaukumu „Atjaunināts paziņojums par attiecībām ar sūdzības iesniedzēju saistībā ar Savienības tiesību piemērošanu” (COM(2012)0154),

–  ņemot vērā 2011. gada 14. septembra rezolūciju par divdesmit septīto pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2009. gads)(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta 2013. gada 26. novembra juridisko atzinumu „Piekļuve informācijai par pienākumu neizpildes priekšprocedūru ierosināšanas gadījumiem EU Pilot un pārskata par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību kontekstā”,

–  ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentus, kas pievienoti 29. pārskatam par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (SWD(2012)0399 un SWD(2012)0400),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A7-0055/2014),

A.  tā kā, īstenojot Lisabonas līgumu, tika ieviesti vairāki jauni tiesiskie pamati ar mērķi atvieglot ES tiesību aktu īstenošanu, piemērošanu un izpildi;

B.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā paredzētās tiesības uz labu pārvaldību ir noteiktas kā ikvienas personas tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu iestādēs;

C.  tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 298. pantu, veicot uzdevumus, Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras saņem atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu;

D.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta sniegto informāciju EU Pilot projektam, tiešsaistes platformai, ko dalībvalstis un Komisija izmanto, lai precizētu faktiskos un juridiskos apstākļus saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanu radušos problēmu gadījumā, nav nekāda juridiskā statusa un tā kā saskaņā ar Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām Eiropas Komisijai jādara pieejams Parlamentam informācijas kopsavilkums par visām pienākumu neizpildes procedūrām, sākot no oficiālas paziņojuma vēstules, tostarp par katru gadījumu atsevišķi, un tā var liegt piekļuvi vienīgi EU Pilot pieejamajiem personas datiem,

1.  atkārtoti pauž nostāju, ka Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. pantā noteiktā Komisijas galvenā funkcija ir būt līgumu uzraudzītājai; šajā sakarībā norāda, ka Komisijas tiesības un pienākums pārraudzīt ES tiesību aktu piemērošanu un cita starpā uzsākt pienākumu neizpildes procedūru pret dalībvalsti, kas nav izpildījusi līgumos noteiktās saistības(2), ir Savienības tiesiskās sistēmas stūrakmens un tādējādi ir savietojams ar tādas Savienības jēdzienu, kuras pamatā ir tiesiskums;

2.  norāda, ka saskaņā ar Komisijas gada pārskatu(3) tā pēdējo gadu laikā ir samazinājusi no jauna ierosināto pienākumu neizpildes procedūru skaitu, 2009. gadā uzsākot 2900 šādas procedūras, 2010. gadā — 2100 procedūras un 2011. gadā — 1775 procedūras; tomēr norāda, ka ikgadējais ziņojums arī apliecina nokavētas transponēšanas gadījumus dažu pēdējo gadu laikā (1185 gadījumi 2011. gadā, 855 gadījumi 2010. gadā un 531 gadījums 2009. gadā) un ka četras jomas, kurās ir visbiežāk sastopami pienākumu neizpildes procedūru gadījumi, ir vide (17 %), iekšējais tirgus (15 %), transports (15 %) un nodokļi (12 %);

3.  norāda, ka salīdzinājumā ar 88 % lietu, kas slēgtas 2010. gadā, ir samazinājies to pienākumu neizpildes lietu īpatsvars (60,4 %), kas 2011. gadā slēgtas pirms iesniegšanas Tiesā; uzskata, ka ir būtiski turpināt dalībvalstu darbību rūpīgu uzraudzību, ņemot vērā to, ka daži lūgumraksti Parlamentam un sūdzības Komisijai attiecas uz problēmām, kas vēl nav atrisinātas arī pēc tam, kad lieta ir slēgta;

4.  norāda, ka tika slēgtas 399 pienākumu neizpildes lietas, jo dalībvalsts apliecināja savu atbilstību ES tiesību aktiem, veltot lielas pūles, lai novērstu pārkāpumu, pirms lieta iesniegta Tiesā; arī norāda, ka Tiesa 2011. gadā pasludināja 62 spriedumus saskaņā ar LESD 258. pantu, un 53 no šiem spriedumiem (85 %) bija Komisijas labā;

5.  pauž bažas par to, ka nemitīgi pieaug dalībvalstu nokavētas transponēšanas pārkāpumu skaits, jo 2011. gada beigās vēl nebija izskatītas 763 pārkāpuma lietas par nokavētu transponēšanu, kas ir par 60 % vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošais rādītājs;

6.  norāda, ka Komisija 2011. gada beigās vērsās Eiropas Savienības Tiesā, iesniedzot prasības pieteikumus par pirmajiem nokavētas transponēšanas pārkāpumiem ar prasījumu piemērot finanšu sankcijas saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu;

7.  tomēr uzskata, ka šie statistikas dati pietiekami precīzi neatspoguļo faktisko ES tiesību aktu ievērošanas trūkumu, bet gan „tikai liecina par nopietnākajiem pārkāpumu gadījumiem vai aktīvāko personu vai struktūru sūdzībām”; norāda, ka „Komisijas rīcībā patlaban nav ne politikas instrumentu, ne arī resursu, lai sistemātiski konstatētu un apstiprinātu visus tiesību aktu neīstenošanas gadījumus”(4);

8.  vērš uzmanību uz to, ka ES iestāžu nolīgums par deklarācijām, ar kurām nosaka direktīvas un transponējošo valsts aktu attiecīgo daļu atbilstības (korelācijas tabulas), stājās spēkā 2011. gada 1. novembrī un ka tāpēc nebija iespējams izvērtēt tā īstenošanu šajā gada pārskatā;

9.  sagaida, ka Komisija sākotnējo šo deklarāciju īstenošanas pārskatu sniegs līdz 2014. gada 1. novembrim, kā tas bija tās apsolīts gada pārskatā;

10.  uzskata, ka attiecībā uz pienākumu neizpildes procedūras īstenošanu saskaņā ar LESD 258. un 260. pantu Komisijai būtu jānodrošina, ka lūgumraksti, kas iesniegti Parlamentam, un sūdzības, kas iesniegtas Komisijai, izskata vienlīdz nopietni;

11.  norāda, ka ES pilsoņu un iedzīvotāju iesniegtajos lūgumrakstos ir norādes uz ES tiesību aktu pārkāpumiem, jo īpaši pamattiesību, vides, iekšējā tirgus un īpašumtiesību jomā; uzskata, ka lūgumraksti liecina par joprojām bieži sastopamiem un plaši izplatītiem ES tiesību aktu nepilnīgas transponēšanas vai nepareizas piemērošanas gadījumiem;

12.  aicina Komisiju atbilstību ES tiesību aktiem noteikt par patiesu politisko prioritāti, kas jāīsteno ciešā sadarbībā ar Parlamentu, kuram ir pienākums: a) panākt, ka Komisija uzņemas politisko pārskatatbildību, un b) kā vienam no likumdevējiem pārliecināties, ka arī Parlaments ir pilnībā informēts par to, kā nepārtraukti uzlabot savu likumdošanas darbu;

13.  norāda, ka sūdzību izskatīšanas procedūrās sistemātiski jāizmanto atbilstības veicināšanas līdzekļi un Parlamenta pārbaudes tiesības;

14.  norāda, ka pienākumu neizpildes procedūru veido divi posmi: administratīvais (izmeklēšanas) posms un lietas izskatīšanas posms Eiropas Savienības Tiesā; norāda — Komisija atzīst, ka „pilsoņi, uzņēmumi un ieinteresētās personas sniedz būtisku ieguldījumu (..), ziņojot par nepilnībām, dalībvalstu iestādēm transponējot un/vai piemērojot ES tiesību aktus”; turklāt norāda, ka „līdzko Komisija ir konstatējusi problēmas, starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti tiek sāktas divpusējas sarunas, lai šīs problēmas pēc iespējas ātrāk atrisinātu, izmantojot EU Pilot platformu”(5);

15.  šajā sakarībā norāda, ka EU Pilot projekts ir noteikts kā tāda platforma „divpusējām sarunām starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti”(6), kam „nav nekāda juridiskā statusa, bet kas ir vienkāršs darba instruments, kuru Komisija var izmantot savas administratīvās autonomijas ietvaros”(7) pienākumu neizpildes priekšprocedūrās;

16.  pauž nožēlu par to, ka EU Pilot projektam trūkst juridiskā statusa, un uzskata, ka „leģitimitāti var nodrošināt, sekmējot pārredzamību un sūdzību iesniedzēju un [Eiropas Parlamenta] līdzdalību ... EU Pilot projektā, savukārt likumību var nodrošināt, cik vien drīz iespējams pieņemot juridiski saistošu tiesību aktu, kurā paredzēti noteikumi, kas reglamentē pienākumu neizpildes priekšprocedūru un pienākumu neizpildes procedūru kopumā”, kā noradīts nesenā Parlamenta pētījumā(8); uzskata, ka šādā juridiski saistošā tiesību aktā būtu skaidri jānosaka atsevišķu sūdzību iesniedzēju un Komisijas juridiskās tiesības un pienākumi un pēc iespējas būtu jāatļauj sūdzību iesniedzēju dalība EU Pilot projektā, nodrošinot vismaz to, ka viņi ir informēti par procedūras dažādajiem posmiem;

17.  šajā sakarībā pauž nožēlu, ka pēc iepriekšējo rezolūciju pieņemšanas, jo īpaši pēc Parlamenta prasības paredzēt saistošus noteikumus regulas veidā atbilstīgi LESD 298. pantam, nav veikti nekādi papildu pasākumi, nosakot dažādos pienākumu neizpildes procedūras un pienākumu neizpildes priekšprocedūras aspektus, tostarp paziņojumu sniegšanu, saistošus termiņus, tiesības tikt uzklausītam, pienākumu norādīt iemeslus un katras personas tiesības piekļūt savai lietai, lai nostiprinātu pilsoņu tiesības un garantētu pārredzamību;

18.  uzskata, ka ES Pilot platformas īstenošanā jāuzlabo pārredzamība no sūdzības iesniedzēja viedokļa; pieprasa piekļuvi datubāzei, kurā ir apkopotas visas sūdzības, lai Parlaments varētu pārbaudīt Komisijas kā līgumu uzraudzītājas lomu;

19.  uzsver labas pārvaldības prakses nozīmi un prasa pieņemt „procesuālo kodeksu” kā regulu, pamatojoties uz LESD 298. pantu, kurā ir noteikti dažādi pienākuma neizpildes procedūras aspekti;

20.  tādēļ atkārtoti aicina Komisiju ierosināt saistošus noteikumus regulas veidā atbilstīgi jaunajam tiesiskajam pamatam, kas noteikts LESD 298. pantā, lai nodrošinātu Pamattiesību hartas 41. pantā paredzēto pilsoņu tiesību uz labu pārvaldību pilnīgu ievērošanu;

21.  atgādina, ka pārskatītajā Pamatnolīgumā par attiecībām ar Parlamentu Komisija apņemas, ka tā „dara pieejamu Parlamentam kopsavilkuma informāciju par visām pienākumu neizpildes procedūrām, sākot no oficiālas brīdinājuma vēstules, tostarp, ja to pieprasa Parlaments, ... par jautājumiem, uz kuriem attiecas pienākumu neizpildes procedūra”, un sagaida, lai šis noteikums tiktu godprātīgi piemērots praksē;

22.  tādēļ atkārtoti norāda, ka Parlamentam ir tiesības saņemt „sīki izklāstītu informāciju par konkrētiem tiesību aktiem vai noteikumiem, kas izraisa transponēšanas problēmas, kā arī par to sūdzību skaitu, kas iesniegtas par konkrētiem tiesību aktiem vai noteikumiem”(9), un ka „Komisijai ir tiesības liegt Eiropas Parlamentam piekļuvi personas datiem, kas ir pieejami EU Pilot datubāzē”, savukārt Parlamentam ir „tiesības pieprasīt informāciju anonīmā veidā, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par visiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas aspektiem”(10);

23.  atzinīgi vērtē to, ka visas dalībvalstis piedalās EU Pilot; cer, ka tādēļ turpmāk samazināsies pārkāpuma procedūru skaits; prasa vairāk informēt pilsoņus par EU Pilot;

24.  uzskata, ka jautājums par EU Pilot un vispārīgākā veidā arī par ES tiesību aktu pārkāpumiem un Parlamenta piekļuvi attiecīgajai informācijai par pienākumu neizpildes priekšprocedūru un pienākumu neizpildes procedūru ir būtisks darba kārtības punkts saistībā ar nākamā Iestāžu nolīguma pieņemšanu;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Ombudam un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 51 E, 22.2.2013., 66. lpp.
(2) LESD 258. un 260. pants nosaka Komisijas tiesības pret dalībvalsti uzsākt pienākumu neizpildes procedūras. Konkrētāk — 258. pantā ir teikts, ka Komisija „sniedz argumentētu atzinumu”, ja tā uzskata, ka dalībvalsts nav izpildījusi kādu Līgumos paredzētu pienākumu.
(3) Komisijas 29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (COM(2012)0714), 2.–3. lpp.
(4) Eiropas Politikas departamenta C pasūtīts pētījums „Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness” („Instrumenti ES tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas nodrošināšanai un to efektivitātes novērtēšanai”), Brisele, 2013. gads, 11. lpp.
(5) Komisijas ziņojums (COM(2012)0714), 7. lpp.
(6)Skatīt iepriekšējā punktā citēto fragmentu.
(7) Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta 2013. gada 26. novembra juridiskais atzinums „Piekļuve informācijai par pienākumu neizpildes priekšprocedūru ierosināšanas gadījumiem EU Pilot un pārskata par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību kontekstā”.
(8) „Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness” („Instrumenti ES tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas nodrošināšanai un to efektivitātes novērtēšanai”), 13. lpp.
(9) „Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law” („Piekļuve informācijai par pienākumu neizpildes priekšprocedūru ierosināšanas gadījumiem EU Pilot un pārskata par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību kontekstā”), 4. lpp.
(10)Turpat.Komisija jau publicē daudz informācijas savā gada ziņojumā par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību.


Pieprasījums aizstāvēt Lara Comi deputāta imunitāti
PDF 198kWORD 42k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Lara Comi imunitāti un privilēģijas (2014/2014(IMM))
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Lara Comi 2013. gada 16. oktobra pieprasījumu aizstāvēt viņas imunitāti saistībā ar tiesvedību Ferrāras tiesā,

–  pēc Lara Comi uzklausīšanas 2013. gada 5. novembrī saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 8. un 9. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta un 2011. gada 6. septembra spriedumus(1),

–  ņemot vērā 2014. gada 14. janvāra lēmumu par pieprasījumu aizstāvēt Lara Comi imunitāti un privilēģijas,

–  ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un Reglamenta 7. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0067/2014),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta deputāte Lara Comi ir pieprasījusi aizstāvēt viņas parlamentāro imunitāti, jo 2013. gada 1. oktobrī viņa ir saņēmusi pavēsti par ierašanos Ferrāras tiesā, kurā skatīs prasību par tāda kaitējuma atlīdzību, kas it kā esot nodarīts, viņai uzstājoties televīzijas pārraidītas politiskas debates laikā;

B.  tā kā 2013. gada 30. jūlijā Lara Comi jau bija pieprasījusi aizstāvēt savu parlamentāro imunitāti saistībā ar Itālijas Republikas prokuratūras Ferrārā sākto juridisko procesu, jo tā bija saņēmusi sūdzību par tādu apmelošanu smagā formā, ko satur tie paši izteikumi, uz kuriem attiecas arī šis lēmums;

C.  tā kā protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā, uz kuru konkrēti atsaucas Lara Comi, pieprasot aizstāvēt viņas imunitāti, ir noteikts, ka pret Eiropas Parlamenta deputātu nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus;

D.  tā kā, īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlamenta mērķis ir pirmām kārtām saglabāt savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošināt deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus;

E.  tā kā Parlamentam ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz lēmumu par kāda Parlamenta deputāta pieprasījumu aizstāvēt viņa parlamentāro imunitāti;

F.  tā kā Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka deputāta viedoklis, kuru tas ir paudis ārpus Eiropas Parlamenta, var tikt uzskatīts par viedokli, kuru viņš ir izteicis, pildot savus pienākumus saskaņā ar protokola 8. pantu, tādējādi par galveno kritēriju uzskatot izteikuma raksturu un saturu, nevis vietu, kurā ir izteikti vārdi;

G.  tā kā imunitāte pret juridiskiem procesiem, kāda ir Eiropas Parlamenta deputātiem, attiecas arī uz civilprocesu;

H.  tā kā Lara Comi uzaicināja uz minēto televīzijas raidījumu kā Eiropas Parlamenta deputāti, nevis kā personu, kas pārstāv kādu nacionālo partiju, kuru cita starpā jau pārstāvēja viena cita programmas viešņa, ievērojot valsts tiesību normas, ar kurām ir paredzēts nodrošināt politisko partiju locekļu līdzsvarotu pārstāvību vēlēšanu kampaņas laikā rīkotajās televīzijas debatēs, kā tas arī bija šajā gadījumā;

I.  piekrītot, ka mūsdienu demokrātijā politiskās debates notiek arī ārpus Parlamenta sienām un ka tiek izmantoti visdažādākie komunikācijas līdzekļi — sākot no paziņojumiem presē un beidzot ar internetu;

J.  tā kā minētajā televīzijas raidījumā Lara Comi uzstājās kā Eiropas Parlamenta deputāte, lai apspriestu politiskas problēmas, tostarp tādas, kas attiecas uz publisko iepirkumu un organizēto noziedzību, proti, par jautājumiem, kurus viņa ir vienmēr risinājusi, būdama Eiropas Parlamenta deputāte;

K.  tā kā nākamajā dienā deputāte Lara Comi debašu oponentam aizsūtīja savu atvainošanos, kuru pēc tam atkārtoja citā valsts televīzijas raidījumā,

L.  tā kā konkrētā lieta attiecas uz tiem pašiem izteikumiem, par kuriem Eiropas Parlaments, 2014. gada 14. janvārī jau pieņēma lēmumu aizstāvēt deputātes Lara Comi imunitāti, jo tajā pašā Ferrāras tiesā tika skatīta pret viņu ierosināta krimināllieta,

1.  nolemj aizstāvēt Lara Comi imunitāti un privilēģijas;

2.  uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu Itālijas Republikas kompetentajām iestādēm un Lara Comi.

(1) Spriedums lietā 101/63 Wagner pret Fohrmann un Krier, Recueil 1964, 195. lpp., spriedums lietā 149/85 Wybot/Faure un citi, Receuil 1986, 2391. lpp., spriedums lietā T-345/05 Mote pret Parlamentu, Receuil 2008, II-2849. lpp., apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra pret De Gregorio un Clemente, Receuil 2008, I-7929. lpp., spriedums lietā T-42/06 Gollnisch pret Parlamentu, Receuil 2010, II-01135. lpp. un spriedums lietā C-163/10 Patriciello, Receuil 2011, I-07565. lpp.


Pieprasījums atcelt Zbigniew Ziobro deputāta imunitāti
PDF 197kWORD 43k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra lēmums par pieprasījumu atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti (2013/2189(IMM))
P7_TA(2014)0053A7-0045/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Zbigniew Ziobro imunitātes atcelšanas pieprasījumu, ko 2013. gada 24. jūnijā nosūtījis Polijas Republikas prokurors saistībā ar kriminālprocesu Varšavas pilsētas Centra rajona tiesas V (krimināllietu) departamentā [lietas Nr. V K199/12] un kas paziņots 2013. gada 9. septembra plenārsēdē,

–  pēc Zbigniew Ziobro uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 7. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta un 2011. gada 6. septembra spriedumus(1),

–  ņemot vērā Polijas Republikas Konstitūcijas 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 6. panta 1. punktu un 7. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0045/2014),

A.  tā kā Polijas Republikas prokurors ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Zbigniew Ziobro parlamentāro imunitāti saistībā ar tiesvedību par iespējamu noziedzīgu nodarījumu;

B.  tā kā prokurora pieprasījums ir saistīts ar nodarījumu, par kuru saskaņā ar Polijas Kriminālkodeksa 212. panta 1. un 2. punktu iesniedz privātsūdzību;

C.  tā kā saskaņā ar 8. pantu Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā pret Eiropas Parlamenta deputātiem nedrīkst veikt izmeklēšanas darbības, viņus nedrīkst aizturēt un pret viņiem nedrīkst sākt tiesvedību sakarā ar viņu viedokli, kas izteikts, pildot deputāta pienākumus, vai viņu balsojumu, pildot deputāta pienākumus;

D.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

E.  tā kā saskaņā ar Polijas Republikas Konstitūcijas 105. pantu „deputātu nesauc pie atbildības par darbībām, kas saistītas ar deputāta pilnvaru darbības jomu, ne pilnvaru darbības laikā, ne arī pēc tam, kad pilnvaru termiņš ir pagājis. Par šādām darbībām deputāts ir atbildīgs vienīgi Sejmam, un, ja viņš ir aizskāris trešo pušu tiesības, viņu var saukt pie atbildības tiesā vienīgi ar Sejma piekrišanu”;

F.  tā kā par imunitātes atcelšanu vai neatcelšanu konkrētā gadījumā var lemt tikai Parlaments; tā kā Parlaments, lai pieņemtu lēmumu par imunitātes saglabāšanu vai atcelšanu, var pienācīgi ņemt vērā deputāta nostāju(2);

G.  tā kā iespējamais nodarījums nav tieši vai acīmredzami saistīts ar Zbigniew Ziobro pienākumu izpildi Eiropas Parlamenta deputāta amatā un nav Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu izpildes ietvaros pausts viedoklis vai veikts balsojums, kā noteikts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

H.  tā kā pret Zbigniew Ziobro ierosinātais kriminālprocess nav saistīts ar to, ka viņš ir Eiropas Parlamenta deputāts;

I.  tā kā šajā gadījumā Parlaments nav konstatējis pierādījumus par fumus persecutionis, t. i., pietiekami nopietnas un konkrētas aizdomas, ka lieta ierosināta nolūkā nodarīt politisku kaitējumu attiecīgajam deputātam;

J.  tā kā pieprasījums ir iesniegts pretprasības rezultātā un šajā sakarā lēmums neatcelt deputāta imunitāti liegtu otrai privātajai personai vērsties tiesā aizstāvības nolūkā;

1.  nolemj atcelt Zbigniew Ziobro deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu kompetentajai Polijas Republikas iestādei un Zbigniew Ziobro.

(1) 1964. gada 12. maija spriedums lietā 101/63, Wagner/Fohrmann un Krier (Recueil, 195. lpp.), 1986. gada 10. jūlija spriedums lietā 149/85, Wybot/Faure u. c. (Recueil, 2403. lpp.), 2008. gada 15. oktobra spriedums lietā T-345/05, Mote/Parlaments (Krājums, II-2849. lpp.), 2008. gada 21. oktobra spriedums apvienotajās lietās C-200/07 un C-201/07, Marra/De Gregorio un Clemente (Krājums, I-7929. lpp.), 2010. gada 19. marta spriedums lietā T-42/06, Gollnisch/Parlaments (Krājums, II-1135. lpp.), 2011. gada 6. septembra spriedums lietā C-163/10, Patriciello (Krājums, I-7565. lpp.
(2) Lieta T-345/05 Mote/Parlaments, Krājums, II-2849. lpp., 28. punkts.


Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I
PDF 1745kWORD 1649k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
P7_TA(2014)0054A7-0017/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0228),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 21. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0111/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Rumānijas Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0017/2014),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 21. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Savienība ir izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Savienība ir izvirzījusi arī mērķi izveidot iekšējo tirgu un nodrošināt tā darbību. Lai Savienības pilsoņi un uzņēmumi vai citi komersanti varētu izlietot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū, Savienībai būtu jāpieņem konkrēti pasākumi, ar ko vienkāršotu pastāvošās administratīvās formalitātes saistībā ar noteiktu publisko dokumentu pārrobežu akceptēšanu.

(2)  Legalizācija un Apostille ir administratīvas formalitātes, kas pašlaik ir jāievēro, lai kādā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu varētu izmantot oficiāliem nolūkiem citā dalībvalstī.

(3)  Tie ir novecojuši un nesamērīgi mehānismi publisko dokumentu autentiskuma pierādīšanai. Būtu jāievieš vienkāršāka sistēma. Turklāt gadījumiem, kad pastāv pamatotas šaubas par publisku dokumentu autentiskumu, vajadzētu darīt pieejamu efektīvāku mehānismu administratīvai sadarbībai starp dalībvalstīm. Šādam mehānismam būtu jāstiprina dalībvalstu savstarpējā uzticēšanās iekšējā tirgū.

(4)  Publisku dokumentu autentiskuma pierādīšanu patiesuma pārbaudi starp dalībvalstīm regulē dažādas starptautiskas konvencijas un nolīgumi. Šīs konvencijas un nolīgumi jau pastāvēja pirms administratīvās un tiesu iestāžu sadarbības izveides Savienības līmenī, tostarp Savienības nozaru tiesību aktu pieņemšanas saistībā ar noteiktu publisko dokumentu pārrobežu akceptēšanu. Jebkurā gadījumā šajos instrumentos noteiktās prasības var apgrūtināt pilsoņus un uzņēmumus vai cita veida komersantus un nenodrošina apmierinošus risinājumus, lai atvieglotu publisko dokumentu akceptēšanu starp dalībvalstīm. [Gr. 1]

(5)  Šās regulas darbības piemērošanas jomai būtu jāattiecas uz konkrētiem publiskiem dokumentiem, ko izdod dalībvalstu iestādes un kam ir oficiāla pierādījuma spēks attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, vārdu un uzvārdu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, vecāku varu, adopciju, uzturēšanās vietu, pilsonību, valstspiederību, nekustamo īpašumu, uzņēmuma vai cita veida komersanta juridisko statusu un pārstāvību, intelektuālā īpašuma tiesībām un kriminālas sodāmības (ne)esamību. Minēto publisko dokumentu kategoriju akceptēšanas vienkāršošanai starp dalībvalstīm vajadzētu nest jūtamus ieguvumus Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem vai cita veida komersantiem. Dokumenti, ko sagatavojušas fiziskas personas, būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības piemērošanas jomas, ņemot vērā to atšķirīgo juridisko raksturu. Arī dokumentiem, ko sagatavojušas trešo valstu iestādes, nevajadzētu būt šās regulas darbības piemērošanas jomā. Šīs regulas piemērošanas jomai nebūtu jāattiecas uz dokumentiem, kuros iekļauta vienošanās starp divām vai vairākām pusēm. [Gr. 2]

(6)  Šās regulas mērķis nav grozīt Šī regula negroza dalībvalstu materiālās tiesības attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, vārdu un uzvārdu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, vecāku varu, adopciju, uzturēšanās vietu, pilsonību vai valstspiederību, nekustamo īpašumu, uzņēmuma vai cita veida komersanta dažādiem juridiskajiem faktiem un fizisku vai juridisku personu juridisko statusu, intelektuālā īpašuma tiesībām vai kriminālas sodāmības (ne)esamību. Būtu jāizslēdz dokumenti, kuros iekļauta vienošanās starp divām vai vairākām pusēm. [Gr. 3]

(7)  Lai veicinātu pilsoņu un uzņēmumu vai cita veida komersantu brīvu pārvietošanos Savienībā, noteiktas publisko dokumentu kategorijas būtu jāatbrīvo no jebkāda veida legalizācijas vai līdzīgām formalitātēm apostille.

(8)  Turklāt, lai atvieglotu publisko dokumentu akceptēšanu starp dalībvalstīm, būtu jāvienkāršo citas formalitātes saistībā ar publisko dokumentu pārrobežu apriti, proti, prasība iesniegt apliecinātas kopijas un tulkojumus.

(9)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību Savienībā, būtu jānosaka atbilstīgi drošības pasākumi, kas novērstu krāpšanu un publisku dokumentu viltojumus apritē starp dalībvalstīm. [Gr. 4]

(10)  Lai nodrošinātu ātru un drošu informācijas pārrobežu apmaiņu un atvieglotu savstarpēju palīdzību, ar šo regulu būtu jāizveido administratīva sadarbība starp dalībvalstu norīkotām iestādēm. Šāda administratīvā sadarbība būtu jābalsta uz Iekšējā tirgus informācijas sistēmu („IMI”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012(4).

(11)  Tādējādi Regula (ES) Nr. 1024/2012 būtu jāgroza, šo regulu pievienojot to noteikumu sarakstam, kurus īsteno, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu.

(12)  Tās dalībvalsts iestādēm, kurā iesniedz publisku dokumentu vai tā apliecinātu kopiju, gadījumos, ja pastāv pamatotas šaubas par to autentiskumu, vajadzētu būt iespējai iesniegt informācijas pieprasījumus attiecīgajām iestādēm dalībvalstī, kurā šie dokumenti izdoti, šajā nolūkā Iekšējā tirgus informācijas sistēmu izmantojot tieši vai ar savas dalībvalsts centrālās iestādes starpniecību. Tāda pati iespēja būtu jāparedz struktūrām, kurām ar likumu vai administratīvu lēmumu uzdots īstenot valsts pārvaldes uzdevumus. Pieprasījuma saņēmējām iestādēm uz šādu pieprasījumu būtu jāatbild iespējami īsākā laikā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde atbildē neapstiprina publiskā dokumenta vai tā apliecinātas kopijas autentiskumu, pieprasījuma iesniedzējai iestādei nevajadzētu būt pienākumam dokumentu akceptēt.

(13)  Iestādēm vajadzētu gūt labumu no IMI pieejamajām funkcijām, tostarp iespējām izmantot daudzvalodu sakaru sistēmu, iepriekš iztulkotus un standarta jautājumus un atbildes, kā arī iekšējā tirgū izmantoto publisko dokumentu paraugu repozitāriju.

(14)  Dalībvalstu centrālajām iestādēm būtu jāsniedz palīdzība saistībā ar informācijas pieprasījumiem, jo īpaši jānosūta un jāpieņem šie pieprasījumi un jāsniedz visa attiecībā uz šiem pieprasījumiem vajadzīgā informācija.

(15)  Centrālajām iestādēm būtu jāveic visi citi vajadzīgie pasākumi, lai atvieglotu šās regulas piemērošanu, jo īpaši lai apmainītos ar paraugpraksi attiecībā uz publisko dokumentu akceptēšanu starp dalībvalstīm, sniegtu un regulāri atjauninātu paraugpraksi attiecībā uz krāpšanas novēršanu saistībā ar publiskajiem dokumentiem un attiecībā uz publisko dokumentu elektronisko versiju izmantošanas veicināšanu. Turklāt centrālajām iestādēm ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas repozitārija palīdzību būtu jāizveido valsts publisko dokumentu paraugi. Šim nolūkam vajadzētu izmantot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kas izveidots ar Padomes Lēmumu Nr. 2001/470/EK(5).

(15.a)  Komisijai pēc iespējas drīz būtu jāuzsāk dalībvalstīs kopīgi izmantojamos publiskajos dokumentos esošā standarta formulējuma tulkošana, lai atvieglotu to apriti starp dalībvalstīm. Lai izvairītos no pārpratumiem un atvieglotu saziņu, šāda veida tulkojumi tad būtu jādara pieejami gan publiskai izmantošanai, gan izmantošanai iestādēs, līdzīgi kā tas jau notiek PRADO datubāzē dokumentu identificēšanai. Pastāvot šaubām, daudzos gadījumos tas paātrinās Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas izmantošanu saziņai starp centrālajām iestādēm. [Gr. 5]

(16)  Lai izvairītos no nepieciešamības Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem vai cita veida komersantiem iesniegt tulkojumus gadījumos, kad tie citkārt tiktu pieprasīti, visās Savienības oficiālajās valodās būtu jāizveido Savienības daudzvalodu standarta veidlapas publiskajiem dokumentiem attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām un uzņēmuma vai cita veida komersanta dažādiem juridiskajiem faktiem un fizisko vai juridisko personu juridisko statusu un pārstāvību. [Gr. 6]

(17)  Savienības daudzvalodu standarta veidlapas pēc pieprasījuma būtu jāizsniedz pilsoņiem un uzņēmumiem vai cita veida komersantiem, kuri ir tiesīgi izdevējā dalībvalstī saņemt līdzvērtīgus izdevējas dalībvalsts izdotos publiskos dokumentus, kas apliecina tajos minētos attiecīgos juridiskos faktus un darījumus, un to izsniegšanai piemērojami vienādi noteikumi Standarta veidlapām vajadzētu būt tādam pašam oficiāla pierādījuma spēkam kā līdzvērtīgiem publiskiem dokumentiem, ko sagatavojušas izdevējas dalībvalsts iestādes, Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem vai cita veida komersantiem katrā atsevišķā gadījumā atstājot izvēli, vai izmantot standarta veidlapas vai līdzvērtīgos valsts dokumentus. Savienības daudzvalodu standarta veidlapām nevajadzētu radīt juridiskas sekas attiecībā uz to satura atzīšanu dalībvalstīs, kur tās iesniegtas. Komisijai būtu jāizstrādā sīki norādījumi par to izmantošanu, nosakot centrālās iestādes šim nolūkam. [Gr. 7]

(18)  Lai varētu izmantot mūsdienu sakaru tehnoloģijas, Komisijai būtu jāizstrādā Savienības daudzvalodu standarta veidlapu elektroniskās versijas vai citi elektroniskai apmaiņai pielāgoti formāti.

(19)  Būtu jāprecizē šās regulas saistība ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem. Šajā sakarā šai regulai nevajadzētu skart to Savienības tiesību aktu piemērošanu, kuros iekļauti noteikumi par legalizāciju, līdzīgām formalitātēm apostille vai citām formalitātēm, bet gan tos papildināt. Šai regulai turklāt nevajadzētu skart Savienības tiesību aktu piemērošanu par elektronisko parakstu un elektronisko identifikāciju. Visbeidzot, šai regulai nevajadzētu skart citu sistēmu izmantošanu administratīvajai sadarbībai, kas izveidotas ar Savienības tiesību aktiem un paredzētas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm īpašās jomās. Šo regulu var piemērot sinerģijā ar šādām īpašām sistēmām.

(20)  Lai nodrošinātu saskanību ar šās regulas vispārējiem mērķiem, attiecībās starp dalībvalstīm tai vajadzētu prevalēt pār divpusējām vai daudzpusējām konvencijām, kuru puses ir dalībvalstis un kuras attiecas uz šajā regulā reglamentētiem jautājumiem.

(21)  Lai atvieglotu šās regulas piemērošanu, dalībvalstīm būtu Komisijai jāpaziņo savu centrālo iestāžu kontaktinformācija. Šī informācija būtu jādara pieejama sabiedrībai, jo īpaši izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

(21.a)  Tā kā Savienības struktūrām, organizācijām un citām iestādēm, kā arī Eiropas skolām aizvien biežāk ir jāveic tieši administratīvi uzdevumi, attiecībā uz publisku dokumentu izdošanu un akceptēšanu tās jāpielīdzina dalībvalstu iestādēm. [Gr. 8]

(22)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (7. pants), tiesības uz personas datu aizsardzību (8. pants), tiesības stāties laulībā un izveidot ģimeni (9. pants), brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt (15. pants), darījumdarbības brīvība (16. pants) un pārvietošanās un uzturēšanās brīvība (45. pants). Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(23)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK(6) reglamentē personas datu apstrādi, ko šās regulas kontekstā dalībvalstu norīkotu neatkarīgu valsts iestāžu uzraudzībā veic dalībvalstīs. Jebkādai informācijas un dokumentu apmaiņai vai nosūtīšanai, ko veic dalībvalstu iestādes, vajadzētu atbilst Direktīvai 95/46/EK. Turklāt šādai apmaiņai un nosūtīšanai būtu jākalpo konkrētam nolūkam, lai iestādes varētu pārbaudīt publisko dokumentu autentiskumu, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un tā nedrīkstētu katrā atsevišķā gadījumā pārsniegt šo iestāžu kompetences jomas.

(24)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1.pants

Priekšmets

Ar šo regulu no legalizācijas vai līdzīgām formalitātēm atbrīvo noteiktus dalībvalstu iestāžu izdotus publiskos dokumentus un vienkāršo citas formalitātes saistībā ar to akceptēšanu.

Ar regulu turklāt izveido Savienības daudzvalodu standarta veidlapas attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām un uzņēmuma vai cita veida komersanta juridiskajiem faktiem un fizisko vai juridisko personu juridisko statusu un pārstāvību. [Gr. 9]

2.pants

Darbības joma

1.  Šo regulu piemēro tādu publisku dokumentu akceptēšanai, kas jāiesniedz citas dalībvalsts iestādēm. [Gr. neattiecas uz tekstu latviešu valodā]

2.  Šī regula neattiecas uz citu dalībvalstu iestāžu izdoto publisko dokumentu satura atzīšanu.

3.pants

Definīcijas

Šajā regulā:

(1)  “publiski dokumenti” ir dokumenti, ko izdevušas kādas dalībvalsts vai Savienības iestādes, tostarp 11. pantā minētās Savienības daudzvalodu standarta veidlapas, un kam ir oficiāla pierādījuma spēks attiecībā uz:

a)  dzimšanas faktu; fiziskas personas identitāti;

b)  miršanas faktu; fiziskas personas parakstu;

c)  vārdu un uzvārdu; fiziskas personas civilstāvokli un radniecību;

d)  laulību un reģistrētām partnerattiecībām;

e)  vecāku varu;

f)  adopciju;

g)  uzturēšanās vietu;

ga)  pilsoņu tiesībām un vēlēšanu tiesībām;

gb)  imigrācijas statusu;

gc)  kvalifikāciju un izglītības un tālākizglītības dokumentiem;

gd)  veselības stāvokli, tostarp oficiāli atzītu invaliditāti;

ge)  tiesībām vadīt un ekspluatēt sauszemes, gaisa un jūras transportlīdzekļus;

h)  pilsonību un valstspiederību;

i)  nekustamo īpašumu;

j)  uzņēmuma vai cita veida komersanta juridisko statusu un pārstāvību;

ja)  citu juridisko personu juridisko statusu un pārstāvību;

jb)  fiziskas vai juridiskas personas nodokļu maksātāja saistībām un statusu;

jc)  īpašuma nodokļu un muitas statusu;

jd)  visa veida tiesībām uz sociālo nodrošinājumu;

k)  intelektuālā īpašuma aizsardzībai;

l)  kriminālas sodāmības (ne)esamību un/vai ierakstiem kriminālās sodāmības reģistrā. [Gr. 11]

(2)  “iestāde” ir dalībvalsts pārvaldes iestāde vai struktūra, kurai ar likumu vai administratīvu lēmumu uzdots īstenot valsts pārvaldes uzdevumus, tostarp tiesas vai notāri, kas izdod 1. punktā minētos publiskos dokumentus, vai Savienības iestāde; [Gr. 12]

(2.a)  “Savienības iestādes” ir Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, kā arī Eiropas skolas; [Gr. 13]

(3)  “legalizācija” ir oficiāla procedūra, lai apliecinātu valsts amatpersonas paraksta autentiskumu, statusu, kādā rīkojusies persona, kura parakstījusi dokumentu, un vajadzības gadījumā dokumenta zīmoga vai spiedoga identitāti;

(4)  “līdzīgas formalitātes” “Apostille” ir apliecinājuma pievienošana saskaņā ar 1961. gada Hāgas Konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu; [Gr. 14. Šis grozījums attiecas uz visu tekstu]

(5)  “citas formalitātes” ir publisku dokumentu apliecinātu kopiju un apliecinātu tulkojumu izsniegšana;

(6)  “centrālā iestāde” ir iestāde, ko dalībvalsts norīkojusi saskaņā ar 9. pantu, lai veiktu funkcijas saistībā ar šās regulas piemērošanu.

II nodaļa

Atbrīvojums no legalizācijas, citu formalitāšu vienkāršošana un informācijas pieprasījumi

4.pants

Atbrīvojums no legalizācijas un līdzīgām formalitātēm apostille

Iestādes tām iesniegtos publiskos dokumentus, ko izdevušas citas dalībvalsts vai Savienības iestādes, pieņem bez atbrīvo no jebkāda veida legalizācijas un līdzīgām formalitātēm vai Apostille. [Gr. 15]

5.pants

Publisko dokumentu apliecinātas kopijas un oriģināli

1.  Iestādes neprasa vienlaikus iesniegt citu dalībvalstu iestāžu vai Savienības iestāžu izdota publiska dokumenta oriģinālu un tā apliecinātu oriģināla vietā pieņem tā apliecinātu vai neapliecinātu kopiju. [Gr. 16]

2.  Ja kādai iestādei konkrētā gadījumā ir pamatotas šaubas par tai iesniegtas kādas dalībvalsts vai Savienības iestāžu izdota publiska dokumenta neapliecinātas kopijas īstumu, tā pēc iesniedzēja ieskatiem var pieprasīt attiecīgā publiskā dokumenta oriģinālu iesniedz kopā ar tā kopiju, pārējo dalībvalstu iestādes šādu kopiju akceptē bez apliecināšanas vai apliecinātu kopiju.

Ja šāda publiska dokumenta neapliecinātu kopiju iesniedz, lai publiskā reģistrā reģistrētu juridisku faktu vai darījumu, par kura pareizību valsts atbild finansiāli, arī tad, ja nav pamatotu šaubu par kopijas īstumu, attiecīgā iestāde drīkst pieprasīt arī attiecīgā publiskā dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju pēc iesniedzēja ieskatiem. [Gr. 17]

3.  Iestādes akceptē apliecinātas kopijas, kuras ir izdotas citās dalībvalstīs.

6.pants

Neapliecināti tulkojumi

1.  Iestādes akceptē citu dalībvalstu vai Savienības iestāžu izdotu publisku dokumentu neapliecinātus tulkojumus.

1.a  Atkāpjoties no 1. panta noteikumiem, iestādes var pieprasīt, lai konkrētie publiskie dokumenti, kas ietverti 3. panta 1. punkta i), j) un ja) apakšpunktos, izņemot Savienības daudzvalodu standarta veidlapas, tiktu iesniegti kopā ar to apliecinātu tulkojumu.

2.  Ja kādai iestādei atsevišķā gadījumā ir pamatotas šaubas par tai iesniegta publiska dokumenta tulkojuma pareizību vai kvalitāti, tā var pieprasīt likt sagatavot attiecīgā publiskā dokumenta apliecinātu vai oficiālu tulkojumu. Šādā gadījumā iestāde akceptē citās dalībvalstīs apliecinātus tulkojumus. Ja tulkojums un iestādes pasūtītais apliecinātais vai oficiālais tulkojums būtiski atšķiras, t.i., ja tulkojums ir nepilnīgs, nesaprotams vai maldinošs, iestāde var pieprasīt iesniedzējam atlīdzināt tulkojuma izmaksas.

2.a  Iestādes akceptē citās dalībvalstīs apliecinātus tulkojumus. [Gr. 18]

7.pants

Informācijas pieprasījums pamatotu šaubu gadījumā

1.  Ja tās dalībvalsts iestādēm, kurā iesniedz publisku dokumentu vai tā apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, pēc rūpīgas un objektīvas pārbaudes ir pamatotas šaubas par to publiskā dokumenta autentiskumu, kuras nav iespējams novērst citādi, tās var attiecīgajām iestādēm dalībvalstī, kurā šie dokumenti šis dokuments ir izdoti izdots, iesniegt informācijas pieprasījumu, šajā nolūkā 8. pantā norādīto Iekšējā tirgus informācijas sistēmu izmantojot tieši vai ar savas dalībvalsts centrālās iestādes starpniecību. [Gr. 19]

2.  Pamatotās šaubas, kas minētas radušās, pamatojoties uz 1. punktā minēto rūpīgo un objektīvo pārbaudi, var jo īpaši attiekties uz: [Gr. 20]

a)  paraksta autentiskumu;

b)  statusu, kādā rīkojusies persona, kura parakstījusi dokumentu;

c)  zīmoga vai spiedoga identitāti.

3.  Informācijas pieprasījumos katrā atsevišķā gadījumā norāda to pamatojumu. Šis pamatojums ir tieši saistīts ar lietas apstākļiem un nav balstīts uz vispārīgiem apsvērumiem.

4.  Informācijas pieprasījumiem pievieno attiecīgā publiskā dokumenta vai tā apliecinātas kopijas skenētu kopiju. Pieprasījumiem un atbildēm uz šiem pieprasījumiem nepiemēro nodokļus, nodevas vai maksu. [Gr. 21]

5.  Iestādes uz šādiem pieprasījumiem atbild iespējami īsākā laikā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja atbilde netiek sniegta, tiek uzskatīts, ka publiskā dokumenta vai tā apliecinātās kopijas autentiskums ir apstiprināts. [Gr. 22]

6.  Ja iestādes atbildē uz informācijas pieprasījumiem neapstiprina publiskā dokumenta vai tā apliecinātas kopijas autentiskumu, pieprasījuma iesniedzējai iestādei nav pienākuma dokumentus dokumentu vai tā kopiju akceptēt. [Gr. 23]

III nodaļa

Administratīvā sadarbība

8.pants

Iekšējā tirgus informācijas sistēma

Šās regulas 7. panta nolūkiem izmanto Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, kura izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1024/2012.

Komisija nodrošina, ka Iekšējā tirgus informācijas sistēma atbilst tehniskajām un individuālajām prasībām attiecībā uz 7. pantā minēto informācijas apmaiņu. [Gr. 24]

9.pants

Centrālo iestāžu norīkošana

1.  Katra dalībvalsts norīko vismaz vienu centrālo iestādi.

2.  Ja dalībvalsts ir norīkojusi vairāk nekā vienu centrālo iestādi, tā norāda vienu centrālo iestādi, kurai var adresēt visus paziņojumus nosūtīšanai attiecīgajai centrālajai iestādei šajā valstī.

3.  Katra dalībvalsts saskaņā ar 20. pantu Komisijai paziņo norīkoto centrālo iestādi vai centrālās iestādes un to kontaktinformāciju. [Gr. 25]

10.pants

Centrālo iestāžu funkcijas

1.  Centrālās iestādes sniedz palīdzību saistībā ar informācijas pieprasījumiem saskaņā ar 7. pantu un jo īpaši:

a)  nosūta un saņem šādus pieprasījumus;

b)  sniedz visu nepieciešamo informāciju attiecībā uz šādiem pieprasījumiem.

2.  Centrālās iestādes veic visus citus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu šās regulas piemērošanu, un jo īpaši:

a)  veic paraugprakses apmaiņu attiecībā uz publisko dokumentu akceptēšanu starp dalībvalstīm;

b)  sniedz un regulāri atjaunina paraugpraksi attiecībā uz krāpšanas novēršanu saistība ar publiskajiem dokumentiem, apliecinātām kopijām un apliecinātiem tulkojumiem;

c)  sniedz un regulāri atjaunina paraugpraksi attiecībā uz publisko dokumentu elektronisko versiju izmantošanas veicināšanu;

d)  izstrādā publisko dokumentu paraugus ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas repozitārija palīdzību.

3.  Šī panta 2. punktā noteiktajam nolūkam izmanto Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kas izveidots ar Lēmumu Nr. 2001/470/EK.

IV nodaļa

Savienības daudzvalodu standarta veidlapas

11.pants

Savienības daudzvalodu standarta veidlapas attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām un uzņēmuma vai cita veida komersanta juridiskajiem faktiem un fizisku vai juridisku personu juridisko statusu un pārstāvību

Ar šo izveido Savienības daudzvalodu standarta veidlapas attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām un uzņēmuma vai cita veida komersanta juridiskajiem faktiem un fizisku vai juridisku personu juridisko statusu un pārstāvību. [Gr. 26]

Šīs Savienības daudzvalodu standarta veidlapas ir pievienotas pielikumos.

12.pants

Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izsniegšana

1.  Dalībvalstu iestādes Savienības daudzvalodu standarta veidlapas dara pieejamas pilsoņiem un uzņēmumiem vai cita veida komersantiem kā alternatīvu līdzvērtīgiem publiskajiem dokumentiem, kas pastāv attiecīgajā dalībvalstī.

2.  Savienības daudzvalodu standarta veidlapas pēc pieprasījuma izsniedz pilsoņiem un uzņēmumiem vai cita veida komersantiem, kuri ir tiesīgi izdevējā dalībvalstī saņemt līdzvērtīgus publiskos dokumentus, un to izsniegšanai piemēro vienādus noteikumus. Maksa par ES daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanu nedrīkst būt lielāka par maksu, kādu piemēro par attiecīgā publiskā dokumenta izsniegšanu konkrētajā dalībvalstī. [Gr. 27]

3.  Dalībvalstu iestādes izsniedz Savienības daudzvalodu standarta veidlapas, ja attiecīgajā dalībvalstī pastāv līdzvērtīgi publiskie dokumenti ir iestāde, kas var apliecināt attiecīgās informācijas autentiskumu. Savienības daudzvalodu standarta veidlapas izsniedz neatkarīgi no attiecīgajā dalībvalstī pastāvošo līdzvērtīgo publisko dokumentu nosaukuma. [Gr. 28]

3.a  Dalībvalstis ziņo Komisijai par attiecīgajām iestādēm, kuras atbild par Savienības konkrētas daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanu. Attiecīgā gadījumā tās ziņo Komisijai, kuras veidlapas nav iespējams izsniegt saskaņā ar 3. punktu. Tās informē Komisiju par visām turpmākām izmaiņām minētajā informācijā.

Komisija piemērotā veidā publisko saņemto informāciju. [Gr. 29]

4.  Savienības daudzvalodu standarta veidlapās ietver to izsniegšanas datumu, izsniedzējas iestādes parakstu un zīmogu.

13.pants

Norādījumi par Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izmantošanu

Komisija izstrādā sīkus norādījumus par Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izmantošanu un šim nolūkam 10. pantā norādītajā veidā piesaista centrālās iestādes.

14.pants

Savienības daudzvalodu standarta veidlapu elektroniskās versijas

Komisija izstrādā Savienības daudzvalodu standarta veidlapu elektroniskās versijas vai citus elektroniskai apmaiņai pielāgotus formātus.

15.pants

Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izmantošana un akceptēšana

1.  Savienības daudzvalodu standarta veidlapām ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā līdzvērtīgiem publiskajiem dokumentiem, ko izdevušas izdevējas dalībvalsts iestādes.

2.  Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem Savienības daudzvalodu standarta veidlapas nerada juridiskas sekas attiecībā uz to satura atzīšanu, kad tās iesniedz citā dalībvalstī, nevis dalībvalstī, kurā tās izsniegtas. [Gr. 30]

3.  Dalībvalstu iestādes, kurās Savienības daudzvalodu standarta veidlapas iesniedz, tās akceptē bez legalizācijas vai līdzīgām formalitātēm tulkojuma. [Gr. 31]

4.  Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izmantošana nav obligāta un neierobežo izdevējā dalībvalstī izdotu līdzvērtīgu publisko dokumentu izmantošanu vai citu publisko dokumentu vai pierādījumu izmantošanu.

V nodaļa

Saistība ar citiem aktiem

16.pants

Saistība ar citiem Savienības tiesību aktu noteikumiem

1.  Šī regula neskar to Savienības tiesību aktu piemērošanu, kuros attiecībā uz konkrētām jomām iekļauti īpaši noteikumi par legalizāciju, līdzīgām formalitātēm Apostille vai citām formalitātēm, bet gan tos papildina. [Gr. 32]

2.  Šī regula turklāt neskar Savienības tiesību aktu piemērošanu par elektronisko parakstu un elektronisko identifikāciju.

3.  Šī regula neskar citu sistēmu izmantošanu administratīvajai sadarbībai, kas izveidotas ar Savienības tiesību aktiem un paredzētas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm īpašās jomās.

17.pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1024/2012

Regulas (EK) Nr. 1024/2012 pielikumam pievieno šādu 6. punktu:"

"6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. .../2014*...(7) par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012: 7. pants.”

"

_____________

*  OV L ..., ……., …. lpp. (8)+

18.pants

Saistība ar pastāvošajām starptautiskajām konvencijām

1.  Šī regula neskar tādu starptautisko konvenciju piemērošanu, kuru puses šās regulas pieņemšanas laikā ir viena vai vairākas dalībvalstis un kuras skar jautājumus, uz ko attiecas šī regula.

2.  Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem attiecībās starp dalībvalstīm šī regula prevalē pār citām konvencijām, kuras dalībvalstis noslēgušas, ciktāl šādas konvencijas attiecas uz šajā regulā reglamentētiem jautājumiem.

VI nodaļa

Vispārīgie un nobeiguma noteikumi

19.pants

Datu aizsardzība

Jebkāda informācijas un dokumentu apmaiņa un nosūtīšana, ko dalībvalstis veic saskaņā ar šo regulu, kalpo konkrētam nolūkam, lai iestādes varētu pārbaudīt publisko dokumentu autentiskumu, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un katrā atsevišķā gadījumā nepārsniedz šo iestāžu kompetences jomas.

20.pants

Informācija par centrālajām iestādēm un kontaktinformācija

1.  Dalībvalstis līdz...(9) Komisijai paziņo norīkoto centrālo iestādi vai norīkotās centrālās iestādes un to kontaktinformāciju, kā norādīts 9. panta 3. punktā. Dalībvalstis informē Komisiju par visām turpmākām izmaiņām minētajā informācijā. [Gr. 33]

2.  Komisija visu 1. punktā norādīto informāciju dara publiski pieejamu, izmantojot jebkādus atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

21.pants

Pārskatīšana

1.  Līdz ...(10) un pēc tam vismaz reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, kurā ietverts novērtējums par praktisko pieredzi saistībā ar sadarbību starp centrālajām iestādēm. Minētajā ziņojumā iekļauj arī vajadzību novērtējumu par šādiem jautājumiem:

a)  šās regulas darbības jomas paplašināšana, to attiecinot uz citām publisko dokumentu kategorijām, nekā noteikts 3. panta 1. punkta a) līdz l) apakšpunktos citiem dokumentiem; [Gr. 34]

b)  citu Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izveidošana attiecībā uz vecāku varu, adopciju, uzturēšanās vietu, pilsonību un valstspiederību, nekustamo īpašumu, intelektuālā īpašuma tiesībām un kriminālas sodāmības (ne)esamību; [Gr. 35]

c)  ja atbilstoši a) apakšpunktam tiek paplašināta regulas darbības joma, Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izveidošana attiecībā uz citām publisko dokumentu kategorijām. izņēmumu atcelšana, kas paredzēti 6. panta 1.a punktā. [Gr. 36]

2.  Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno grozījumu priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz šās regulas darbības jomas paplašināšanu, to attiecinot uz publisko dokumentu jaunām kategorijām, kā norādīts 1. punkta a) apakšpunktā, vai jaunu Savienības daudzvalodu standarta veidlapu izveidošanu vai esošo grozīšanu, kā norādīts 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

22.pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ...(11), izņemot 20. pantu, ko piemēro no …(12)*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

Dzimšanas faktu

Regulas (ES) [pievieno šās regulas numuru un nosaukumu] 11. pants

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000001.png

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000002.png

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī pastāvošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. Tai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu materiālās tiesības attiecībā uz dzimšanas faktu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—  F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Ia pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA attiecībā uz

vārdu un uzvārdu

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000003.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – VĀRDS UN UZVĀRDS

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

Member State / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning name / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

Name / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

Forename(s) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

Date and place of birth / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

Sex / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date of issue, signature, seal / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 37]

Ib pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

IZCELSMI

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000004.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – IZCELSME

4

uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

VIENS NO VECĀKIEM

9

OTRS NO VECĀKIEM

4

UZVĀRDS

5

VĀRDS(-I)

10

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

Member State / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning descent / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

Name / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

Forename(s) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

Date and place of birth / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

Sex / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

Date of issue, signature, seal / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 38]

Ic pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

adopciju

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000005.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – ADOPCIJA

4

ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

uzvārds

6

VĀRDS(-I)

7

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DZIMUMS

9

VIENS NO VECĀKIEM

10

OTRS NO VECĀKIEM

5

UZVĀRDS

6

VĀRDS(-I)

11

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

Member State / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

Issuing Authority / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU multilingual standard form concerning adoption / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date and place of the adoption / Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

Name / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Forename(s) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Date and place of birth / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

Sex /SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

Date of issue, signature, seal / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 39]

II pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS

Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

miršanas faktu

Regulas (ES) [pievieno šās regulas numuru un nosaukumu] 11. pants

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000006.png

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000007.png

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt ka alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī pastāvošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. Tai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu materiālās tiesības attiecībā uz miršanas faktu.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

IIa pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI

Regulas (ES) [pievieno šās regulas numuru un nosaukumu] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000008.png

1

DALĪBVALSTS:

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMUMS

7

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. Tai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu materiālās tiesības.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 40]

III pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

LaulībU

Regulas (ES) [pievieno šās regulas numuru un nosaukumu] 11. pants

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000009.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU

4

LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

LAULĀTAIS A/ VĪRS

[Gr. 41]

6

LAULĀTAIS B/ SIEVA

[Gr. 42]

7

UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS

8

VĀRDS(-I)

9

DZIMUMS

10

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS

12

PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA

13

CITI DATI PAR REĢISTRĀCIJU

14

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt ka alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī pastāvošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. Tai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu materiālās tiesības attiecībā uz laulību.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IIIa pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

LAULĪBAS ŠĶIRŠANU

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000010.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – LAULĪBAS ŠĶIRŠANA

4

LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

LAULĀTAIS A

6

LAULĀTAIS B

7

UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS

8

VĀRDS(-I)

9

DZIMUMS

10

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS

12

PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA

13

CITI DATI PAR REĢISTRĀCIJU

14

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

—  L:Laulība / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  RP: Reģistrētas partnerattiecības / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  La: Laulāto atšķiršana / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás /Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Lš: Laulības šķiršana / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  Ln: Laulības atzīšana par neesošu / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  N: Nāve / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Nv: Vīra nāve / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Ns: Sievas nāve / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara /overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 43]

IV pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

Reģistrētām partnerattiecībām

Regulas (ES) [pievieno šās regulas numuru un nosaukumu] 11. pants

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000011.png

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000012.png

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt ka alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī pastāvošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. Tai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu materiālās tiesības attiecībā uz reģistrētām partnerattiecībām.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  L: Laulība / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  RP: Reģistrētas partnerattiecības / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  La: Laulāto atšķiršana / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Lš: Laulības šķiršana / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  Ln: Laulības atzīšana par neesošu / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  N: Nāve / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—  Nv: Vīra nāve / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—  Ns: Sievas nāve / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IVa pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000013.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANA

4

IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

Partneris A

6

PARTNERIS B

7

UZVĀRDS PIRMS PARTNERATTIECIBU IZBEIGŠANAS

8

VĀRDS(-I)

9

DZIMUMS

10

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

UZVĀRDS PĒC PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANAS

12

PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA

13

CITI DATI PAR REĢISTRĀCIJU

14

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  L: Laulība / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—  RP: Reģistrētas partnerattiecības / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—  La: Laulāto atšķiršana / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—  Lš: Laulības šķiršana / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—  Ln: Laulības atzīšana par neesošu / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—  N: Nāve / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE ET LIEU DE LA DISSOLUTION / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 44]

IVb pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000014.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – PILSONĪBA UN VALSTSPIEDERĪBA

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDERĪBA:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 45]

IVc pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

KRIMINĀLAS SODĀMĪBAS NEESAMĪBU

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000015.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – KRIMINĀLAS SODĀMĪBAS NEESAMĪBA

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 46]

IVd pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

DZĪVESVIETU

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000016.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – DZĪVESVIETA

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

  |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

DZĪVESVIETA

9

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 47]

IVe pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000017.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – IZGLĪTĪBAS APLIECĪBA

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS

(UNESCO ISCED 2011, II pielikums)

9

IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA

(UNESCO ISCED-F 2013, I pielikums)

10

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 48]

IVf pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ

INVALIDITĀTI

Regulas (ES) Nr. [ierakstīt šīs regulas numuru.] 11. pants.

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000018.png

1

DALĪBVALSTS

2

IESNIEDZĒJA IESTĀDE

3

ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA – INVALIDITĀTE

4

Uzvārds

5

VĀRDS(-I)

6

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA D M G

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

DZIMUMS

8

INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI

9

IZSNIEGŠANAS DATUMS D M G

PARAKSTS, ZĪMOGS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt kā alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. ES veidlapai ir tāds pats oficiāla pierādījuma spēks kā izdevējas dalībvalsts līdzvērtīgam publiskam dokumentam, un to izmanto, neskarot dalībvalstu attiecīgās materiālo tiesību normas.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—  V: Vīrietis / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—  S: Sieviete / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Gr. 49]

V pielikums

EIROPAS SAVIENĪBAS

Daudzvalodu standarta veidlapa attiecībā uz

Uzņēmuma vai cita veida komersanta juridisko

statusu un pārstāvību

Regulas (ES) [pievieno šās regulas numuru un nosaukumu] 11. pants

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000019.png

20140204-P7_TA(2014)0054_LV-p0000020.png

Juridiska piezīme: Šo ES daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz izdevējas dalībvalsts iestādes, un to var pieprasīt ka alternatīvu attiecīgajā dalībvalstī pastāvošajam līdzvērtīgajam publiskajam dokumentam. Tā neierobežo izdevējas dalībvalsts iestāžu izdotu līdzvērtīgu valsts publisko dokumentu izmantošanu. Tam ir tādas pašas oficiāla pierādījuma spēks kā līdzvērtīgas izsniedzēja dalībvalsts, un to izmanto neskarot dalībvalstu materiālās tiesības, kas saistīti ar uzņēmumu vai cita veida komersantu juridisko statusu un pārstāvību.

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—  dd: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—  mm: mēnesis / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—  gggg: gads / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) OV C 327, 12.11.2013., 52. lpp.
(2)OV C 327, 12.11.2013., 52. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra nostāja.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 25. oktobris)par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.).
(5)Padomes Lēmums Nr. 2001/470/EK (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 319. lpp.).
(7) Regulas numurs un pieņemšanas datums, kas atrodams dokumentā 2013/0119(COD).
(8)+ Regulas OV publikācijas atsauce, kas atrodams dokumentā 2013/0119(COD).
(9) Seši mēneši pirms šīs regulas piemērošanas dienas.
(10) Trīs gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas.
(11) Viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(12)* Seši mēneši pirms šīs regulas piemērošanas dienas.


Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I
PDF 271kWORD 41k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
P7_TA(2014)0055A7-0319/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0102),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0047/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2008. gada 12. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 4. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0319/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

P7_TC1-COD(2013)0062


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/27/ES.)

(1) OV C 204, 9.8.2008., 47. lpp.


Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I
PDF 271kWORD 68k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0372),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 50. panta 2. punkta g) apakšpunktu, kā arī 53. un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0183/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 50. panta 1. punktu, 53. panta 1. punktu un 62. pantu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts, Luksemburgas Deputātu palāta, Polijas Sejms un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 6. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komiteja atzinumus (A7–0281/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū

P7_TC1-COD(2012)0180


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/26/ES.)

(1) OV C 44, 15.2.2013., 104. lpp.


Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I
PDF 271kWORD 42k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
P7_TA(2014)0057A7-0344/2012

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0654) un grozīto priekšlikumu (COM(2012)0420),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 83. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0358/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Vācijas Bundesrāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 22. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 20. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0344/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/57/ES.)

(1) OV C 161, 7.6.2012., 3. lpp.
(2) OV C 181, 21.6.2012., 64. lpp.


Energoinfrastruktūras investīciju projekti ***I
PDF 271kWORD 38k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kārtību, kādā ziņot Komisijai par energoinfrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Savienībā, un aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
P7_TA(2014)0058A7-0323/2013

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0153),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0075/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 13. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0323/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai, ar ko aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 256/2014.)

(1) OV C 271, 19.9.2013., 153. lpp.


Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner LEHNE — DE)
PDF 192kWORD 34k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra lēmums par priekšlikumu iecelt Klaus Heiner Lehne par Revīzijas palātas locekli (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
P7_TA(2014)0059A7-0050/2014

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0423/2013),

–  ņemot vērā Reglamenta 108. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0050/2014),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2014. gada 23. janvāra sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidātu,

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Klaus Heiner Lehne par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


Revīzijas palāta
PDF 386kWORD 93k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par Revīzijas palātas turpmāko lomu. Procedūra Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu (2012/2064(INI))
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 286. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. pantu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas Atzinumu Nr. 2/2004 par „vienotas revīzijas” modeli (un priekšlikumu Kopienas iekšējās kontroles sistēmai)(1),

–  ņemot vērā Parlamenta 1992. gada 17. novembra rezolūciju par apspriešanās procedūru ar Eiropas Parlamentu jautājumā par Revīzijas palātas locekļu iecelšanu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta 1995. gada 19. janvāra rezolūciju par procedūrām pēc apspriešanās ar Parlamentu saistībā ar Revīzijas palātas locekļu iecelšanu(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par integrētu iekšējās kontroles sistēmu(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0014/2014),

I.Revīzijas palātas turpmākā loma

A.  tā kā Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas Limas un Meksikas deklarācijās noteikti neatkarīgas revīzijas iestādes galvenie pīlāri un apstiprināts, ka valsts augstākās revīzijas iestādes (ARI) var visai brīvi interpretēt deklarācijas principus;

B.  tā kā Eiropas Revīzijas palātai kā profesionālai revīzijas iestādei cita starpā ir jāpiemēro starptautiskie revīzijas standarti, kas attiecas uz publisko sektoru;

C.  tā kā Eiropas Revīzijas palāta izveidota ar 1975. gada Budžeta līgumu ES finanšu revīzijas veikšanai un tā kā Eiropas Revīzijas palāta kā ES ārējā revidente sekmē Savienības finanšu pārvaldības uzlabošanos, vienlaikus darbojoties kā ES iedzīvotāju finansiālo interešu neatkarīga sargātāja;

D.  tā kā pašreizējai ātri mainīgajai finanšu un ekonomikas situācijai vajadzīga efektīva mikroprudenciālā un makroprudenciālā uzraudzība atbilstoši saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem modernā un sarežģītā Eiropas Savienībā;

E.  tā kā tādiem publiskajiem revidentiem kā Revīzijas palātai un dalībvalstu ARI ir ļoti liela nozīme, atjaunojot uzticēšanos un ticību ES publiskajai pārskatatbildībai un uzlabojot ES publisko pārskatatbildību; tā kā tāpēc ir svarīgi iekļaut jebkādas diskusijas par Revīzijas palātas iespējamām reformām plašākā kontekstā saistībā ar uzdevumu uzlabot ES publisko pārskatatbildību;

F.  tā kā Lisabonas līgumā atkārtoti apstiprināts tiesiskais regulējums Revīzijas palātas darbam publiskās pārskatatbildības sekmēšanai un palīdzībai Parlamentam un Padomei pārraudzīt ES budžeta izpildi, tādējādi sekmējot ES finanšu pārvaldības uzlabošanos un iedzīvotāju finansiālo interešu aizsardzību;

II.Procedūra Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu

G.  tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. pantu Revīzijas palātas locekļi jāizvēlas no to personu vidus, kuras savā attiecīgajā dalībvalstī darbojas vai darbojušās neatkarīgās revīzijas iestādēs vai kuras ir īpaši kvalificētas šim amatam un par kuru neatkarību nav nekādu šaubu;

H.  tā kā ir būtiski, lai Revīzijas palātas sastāvā būtu locekļi, kas visaugstākajā mērā nodrošina profesionālo kompetenci un neatkarību, kā prasīts Līgumā, vienlaikus nekādi neapdraudot Revīzijas palātas reputāciju;

I.  tā kā daži amatā iecelšanas gadījumi radījuši Parlamenta un Padomes viedokļu atšķirības, kuru pastāvēšana var kaitēt Revīzijas palātas labajām darba attiecībām ar iepriekš minētajām iestādēm un, iespējams, ļoti negatīvi ietekmēt uzticēšanos Revīzijas palātai un tādējādi arī tās darba efektivitāti;

J.  tā kā Padomes lēmums iecelt Revīzijas palātas locekļus gadījumos, kad Parlamentā notikusi uzklausīšana un pausti nelabvēlīgi atzinumi, ir neizprotams un liecina par necieņu pret Parlamentu;

K.  tā kā par Parlamenta atzinumiem ievērojamu interesi izrāda plašsaziņas līdzekļi; tā kā tādu personu stāšanās Revīzijas locekļu amatā, kuru kandidatūras Parlaments ir iepriekš publiski un oficiāli noraidījis, vājinātu uzticēšanos attiecīgajām iestādēm;

L.  tā kā locekļi ar profesionālām zināšanām revīzijas jomā un plašāku un daudzveidīgāku darba pieredzi, kas nodrošina dažādas perspektīvas un kompetences, uzlabos Revīzijas palātas efektivitāti attiecībā uz vērtējumiem un darbību; tā kā mūsdienās nav pieņemama atbilstoša dzimumu līdzsvara nenodrošināšana;

M.  tā kā sadarbību starp Revīzijas palātu un Parlamentu, kas ir būtiska ES budžeta kontroles sistēmai, nelabvēlīgi ietekmē tas, ka daži Revīzijas palātas locekļi nesaņem Parlamenta apstiprinājumu;

N.  tā kā 2013. gada salīdzinošajā izvērtējumā ir pausts aicinājums saīsināt Revīzijas palātas iekšējās procedūras un precizēt tās funkcijas un pilnvaras attiecībā pret ārējām ieinteresētajām personām, kā arī uzsvērts, ka revidētās struktūras pārāk lielā mērā ietekmē Revīzijas palātas konstatējumus un revīzijas atzinumus;

O.  tā kā Parlaments koncentrējas galvenokārt uz priekšlikumiem, kuri neparedz nepieciešamību grozīt Līgumu;

P.  tā kā Padome, lai gan Līgumā šāda prasība nav minēta, ir vienmēr ņēmusi vērā ieteikumus, kurus sniedz komiteja, kas izveidota saskaņā ar LESD 255. pantu, lai sniegtu atzinumu par kandidātu atbilstību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas ģenerāladvokātu pienākumiem,

Parlamenta redzējums attiecībā uz Eiropas Revīzijas palātu. Revīzijas palātas turpmākā nozīme

1.  uzskata, ka Eiropas Revīzijas palāta kā Savienības iestāžu ārējā revidente ne tikai var sniegt likumdevējiem deklarāciju par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību attiecīgajā finanšu gadā, bet arī atrodas ļoti izdevīgā situācijā, lai sniegtu likumdevējam un budžeta lēmējinstitūcijai, jo īpaši Parlamenta Budžeta kontroles komitejai, vērtīgus atzinumus par Savienības politikas rezultātiem nolūkā uzlabot Savienības finansēto pasākumu lietderību un efektivitāti, apzināt apjomradītus ietaupījumus, kā arī dalībvalstu valsts līmeņa politikas plašāku ietekmi, un sniegt Parlamentam Komisijas veiktā dalībvalstu publisko finanšu novērtējuma ārēju izvērtējumu;

2.  uzskata, ka Revīzijas palātai būtu jāturpina ievērot neatkarības, integritātes, objektivitātes un profesionalitātes principus, vienlaikus ES iestāžu pārskatatbildības procesā veidojot ciešas darba attiecības ar tās partneriem, jo īpaši Eiropas Parlamentu, konkrētāk, tā Budžeta kontroles komiteju, kā arī ar specializētajām komitejām;

Tradicionālais DAS (deklarācijas par pārskatu ticamību) modelis

3.  norāda, ka Līguma nosacījumi (LESD 287. panta 1. punkta otrā daļa) Revīzijas palātai uzliek pienākumu sniegt Parlamentam un Padomei deklarāciju par pārskatu ticamību (DAS(5)) attiecībā uz maksājumu likumību un pareizību pēc tam, kad tā ir pārbaudījusi Savienības budžeta līdzekļu izmantošanas pareizību, likumību un rezultātus, un saskaņā ar Līgumu Eiropas Revīzijas palāta sniedz arī īpašos ziņojumus un atzinumus; norāda, ka liela daļa Revīzijas palātas cilvēkresursu tiek veltīti ikgadējo DAS sagatavošanai;

4.  uzskata, ka Revīzijas palātas neatkarība, integritāte, objektivitāte un profesionalitāte ir svarīga, lai nodrošinātu uzticēšanos Revīzijas palātai, kad tā palīdz Parlamentam un Padomei pārraudzīt un uzlabot ES finanšu pārvaldību, kā arī aizsargāt Savienības finansiālās intereses no plānošanas posmiem līdz kontu slēgšanai;

5.  pauž nožēlu, ka 18. gadu pēc kārtas Revīzijas palātas veiktās revīzijas rezultāti Revīzijas palātai neļāva sniegt pozitīvu deklarāciju par pārskatu ticamību (DAS) attiecībā uz maksājumu likumību un pareizību; uzsver, ka kļūdu īpatsvars tikai daļēji sniedz visaptverošu pārskatu par Savienības politikas efektivitāti;

6.  atgādina, ka saskaņā ar LESD 287. pantu Revīzijas palāta sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei atzinumu par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību; norāda, ka viena atzinuma par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību vietā Revīzijas palāta 2012. gadā sagatavoja četrus atzinumus: vienu atzinumu par pārskatu ticamību un trīs atzinumus par pakārtoto darījumu likumību un pareizību (vienu par ieņēmumiem, vienu par saistībām un vienu par maksājumiem); uzskata, ka šī izvēle par labu vairākiem dokumentiem apgrūtina Komisijas budžeta izpildes novērtēšanu;

7.  norāda, ka DAS ir daudzgadu izdevumu shēmas gada rādītājs un tas apgrūtina daudzgadu pasākumu cikliskuma un ietekmes noteikšanu, un tāpēc vadības un kontroles sistēmu kopējo ietekmi un efektivitāti izdevumu perioda beigās var novērtēt tikai daļēji; tāpēc uzskata, ka Revīzijas palātai vajadzētu varēt līdztekus ikgadējai DAS iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei starpposma pārskatu un kopsavilkuma ziņojumu par plānošanas perioda galīgo sniegumu;

8.  atzinīgi vērtē to, ka kopš 2009. gada Revīzijas palāta ievērojami centusies pilnveidot savus produktus un pakalpojumus, kā arī gada ziņojumu; tomēr uzskata, ka lielākas pūles būtu jāpieliek un vairāk līdzekļu jāizmanto, lai turpinātu uzlabot kvalitāti, galvenokārt saistībā ar Revīzijas palātas lietderības revīzijas darbu, kas sniedz informāciju par ES budžeta rezultātiem; uzskata, ka Revīzijas palātai vajadzētu pilnveidot DAS modeli, lai noteiktu, vai rezultāti ir sasniegti, un paskaidrotu, kā tie ir sasniegti, lai no tā var gūt secinājumus un piemērot tos citos kontekstos;

Revīzijas palātas jaunās dimensijas un izaicinājumi

9.  atzīst DAS sagatavošanas vēsturisko, konstruktīvo lomu, galveno uzmanību pievēršot likumībai un pareizībai kā noderīgiem labas finanšu prakses un vadības snieguma rādītājiem visos Savienības izdevumu līmeņos un apliecinot, ka ES līdzekļi izlietoti saskaņā ar lēmumiem, ko pieņēmis Parlaments kā likumdevējs un budžeta lēmējinstitūcija; tomēr uzsver, ka pašlaik un turpmāk Revīzijas palātai vairāk resursu būtu jāvelta tam, lai pārbaudītu, vai, izmantojot Komisijai uzticētos publiskos līdzekļus, ir panākts saimnieciskums, lietderība un efektivitāte; īpašo ziņojumu rezultātiem vajadzētu vedināt uz attiecīgām ES programmu izmaiņām;

10.  uzsver, ka Revīzijas palātas pilnvaras, kas noteiktas Līgumā, nodrošina pamatprincipus, saskaņā ar kuriem Revīzijas palāta pilda savu funkciju, darbojoties kā Savienības neatkarīgā ārējā revīzijas iestāde; norāda, ka pilnvaras paredz ievērojamu elastību, ļaujot Revīzijas palātai veikt savu uzdevumu ārpus ticamības deklarācijas jomas; atgādina, ka pilnvaras ļauj Revīzijas palātai sniegt tās lietderības revīziju rezultātus īpašos ziņojumos, kas ļauj radīt pievienoto vērtību, koncentrējoties uz augsta riska jomām un tās izpētot; turklāt norāda, ka šie ziņojumi Eiropas iedzīvotājiem sniedz informāciju par Savienības darbību un Eiropas fondu līdzekļu izmantošanu daudzās nozarēs, tādējādi palīdzot tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem un padarīt to pārredzamāku un vieglāk saprotamu;

11.  atgādina, ka viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot Eiropas Savienības kontu revīziju un ES izdevumu lietderību un efektivitāti, ir balsojuma par budžeta izpildes apstiprināšanu noturēšana pirms tā gada 31. decembra, kas seko finanšu gadam, par kuru veikta revīzija; uzsver, ka tādā gadījumā Revīzijas palātai savs gada ziņojums būtu jāsniedz līdz 30. jūnijam;

12.  iesaka Eiropas Revīzijas palātai, neskarot tās neatkarību, sagatavot atzinumu, balstoties uz būtiskuma robežvērtību, nevis tikai uz pieļaujamo kļūdu īpatsvaru, jo tas vairāk atbilst starptautiskajiem revīzijas standartiem;

13.  ierosina, ka Eiropas Parlamentam savā gada ziņojumā par budžeta izpildes apstiprināšanu īpašu sadaļu vajadzētu veltīt papildu pasākumiem, kas veikti, ņemot vērā Revīzijas palātas dažādās lietderības revīzijās sniegtos ieteikumus, lai motivētu Komisiju un dalībvalstis īstenot šos ieteikumus; Parlamentam vajadzētu arī norādīt, kuriem būtiskiem papildu pasākumiem Revīzijas palāta savā gada ziņojumā varētu pievērst īpašu uzmanību, neskarot tās neatkarību;

14.  norāda, ka Revīzijas palāta ir uzņēmusies savu darba programmu plānot daudzgadu un gada plānu veidā; norāda, ka daudzgadu plāns ļauj definēt un atjaunināt Revīzijas palātas stratēģiju un gada plānā izklāstīti konkrētie uzdevumi, kas veicami attiecīgā gada laikā; atzinīgi vērtē to, ka katru gadu Revīzijas palāta iesniedz gada darba programmu Budžeta kontroles komitejai, uzskaitot prioritāros revīzijas uzdevumus un to īstenošanai piešķirtos resursus;

15.  uzskata, ka Revīzijas palātas, Parlamenta un Padomes kopīgās sanāksmes to pašreizējā formā sniedz vērtīgu informāciju par to, kā izstrādāt Revīzijas palātas gada darba programmu; uzsver, ka šāds strukturēts sagatavošanās dialogs ļoti palīdz nodrošināt efektīvu un demokrātisku pārskatatbildību attiecībā pret iedzīvotājiem par ES mērķu sasniegšanai piešķirto publisko līdzekļu izmantojumu; uzsver, ka, neskatoties uz lielāku konsultatīvu sadarbību ar Parlamentu un Padomi, Revīzijas palātai būtu pašai jālemj par savu gada darba programmu neatkarīgi no politisko spēku vai valstu ietekmes;

16.  norāda, ka jautājumi, kas ir īpaši svarīgi ārējām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas Parlamentam, un aicinājumi šajā sakarā veikt revīziju netiek ne apkopoti strukturētā veidā, ne arī pilnībā izskatīti kā prioritāri; uzskata, ka tas kaitē Revīzijas palātas revīziju rezultātu atbilstības un ietekmes nodrošināšanai; turklāt norāda, ka Revīzijas palātas pievienotā vērtība ir tieši saistīta ar to, kā tās darbu pārskatatbildības procesā izmanto Parlaments un citas ieinteresētās personas; tāpēc aicina Revīzijas palātu savā gada darba programmā ņemt vērā likumdevēju politiskās prioritātes un jautājumus, kuri ir īpaši svarīgi ES iedzīvotājiem un par kuriem informējusi Parlamenta Budžeta kontroles komiteja, kas darbojas kā starpnieks, aizstāvot ES iedzīvotāju intereses;

Sadarbība ar valstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI)

17.  gaida, ka tiks veidota ciešāka Eiropas Revīzijas palātas un dalībvalstu ARI sadarbība, kas sniegs konkrētus rezultātus attiecībā uz Revīzijas palātas gada darba apjoma savstarpēju sadali; turklāt gaida, ka tiks veikti konkrēti metodoloģiski pasākumi un tiks panāktas vienošanās par revīziju veikšanas grafikiem; gaida, ka Komisija, pamatojoties uz juridisku pētījumu, izteiks priekšlikumus par dalībvalstu ARI revīzijas darba integrēšanu Revīzijas palātas dalītas pārvaldības revīzijās attiecīgajās dalībvalstīs;

18.  uzsver, ka Revīzijas palātai vajadzētu būt pirmajai, kas nosaka darba metodi, saskaņā ar kuru valstu ARI un Revīzijas palāta uzlabo savu resursu saskaņošanu, lai novērtētu ES budžeta izdevumus un izpildi, izvairoties no divkārša kontroles darba, daloties ar kontroles informāciju, apzinot riska jomas, kopīgi veicot revīzijas vai arī Eiropas Revīzijas palātas revīziju veikšanā ciešāk iesaistot ARI, tādējādi nodrošinot kopīgu darba metožu izstrādi un lielāku efektivitāti katrā kontroles līmenī; norāda, ka revīzijas un kontroles datu un paraugprakses koplietošana Revīzijas palātā un ARI ir svarīga, lai mērķtiecīgāk izmantotu revīzijas un kontroles centienus; norāda, ka pastāv pārāk daudz kontroles līmeņu un ka šī pārklāšanās ir jānovērš, lai samazinātu slogu pārvaldes iestādēm un saņēmējiem;

19.  tādēļ prasa saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu īstenot ciešāku sadarbību starp valstu revīzijas iestādēm un Eiropas Revīzijas palātu saistībā ar dalītas pārvaldības mehānismu revīziju;

20.  ierosina izpētīt iespēju dalībvalstu revīzijas iestādēm, rīkojoties neatkarīgu ārējo revidentu statusā un pienācīgi ievērojot starptautiskos revīzijas standartus, izsniegt valsts revīzijas apliecinājumus par Savienības līdzekļu pārvaldību, kuri tiktu iesniegti dalībvalstu valdībām un sagatavoti budžeta izpildes apstiprināšanas procesā saskaņā ar atbilstīgu iestāžu procedūru, kas vēl ir jāievieš;

21.  uzsver, cik svarīgi ARI veikto kontroles darbību plānošanā iekļaut Eiropas programmas, īpašu uzmanību veltot dalītai pārvaldībai un valstu parlamentiem uzņemoties būtisku lomu šajā kontekstā, jo tie var prasīt savām attiecīgajām ARI veikt Eiropas fondu līdzekļu un programmu revīziju; norāda, ka, institucionalizējot un reglamentējot šo kontroli, tās rezultātus valsts parlamentam varētu paziņot reizi gadā;

Revīzijas palātas jaunā darbības vide

22.  norāda, ka noteikumi, kuri aptver galvenās izdevumu jomas laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, ir būtiski mainījuši finanšu shēmu un tiesisko regulējumu, kas nosaka ES budžeta izpildi; norāda, ka šīs reformas nozīmē būtiskas pārmaiņas, kas mainīs finanšu pārvaldības riska vidi, vienkāršojot finansēšanas noteikumus, paaugstinot nosacījumus un piesaistot ES budžetu; tāpēc uzstāj, lai Revīzijas palāta vairāk uzmanības pievērstu rezultātiem, nodrošinot pienācīgu ziņošanu par šādu jaunu instrumentu riskiem un izmantojumu;

23.  iesaka Revīzijas palātai saskaņot savu daudzgadu darba programmu ar daudzgadu finanšu shēmu un iekļaut tajā starpposma pārskatīšanu, kā arī visaptverošu pārskatu par Komisijas veikto kontu slēgšanu saistībā ar attiecīgo daudzgadu finanšu shēmu;

24.  norāda, ka lietderības revīzijās nereti trūkst skaidras analīzes par revīzijā konstatēto problēmu cēloņiem; turklāt norāda, ka nav sistēmas, kas nodrošinātu, ka revidentiem, kuri norīkoti veikt konkrētu revīziju, ir tehniskās zināšanas un metodoloģiskās prasmes, kas vajadzīgas, lai attiecīgo revīziju veiktu, nevienu revīzijas jautājumu lieki neizskatot no pašiem pamatiem; uzskata, ka šāda situācija samazina Revīzijas palātas lietderības revīziju konstatējumu efektivitāti un noderīgumu;

25.  gaida, ka Revīzijas palāta nodrošinās pilnīgu pārredzamību attiecībā uz laiku, kas nepieciešams tās produktu sagatavošanai, un aicina Revīzijas palātu katrā attiecīgajā lietderības revīzijā publicēt grafiku un attiecīgās revīzijas sagatavošanas dažādos posmus, t. i., laiku, kāds bijis nepieciešams, lai pabeigtu visus dažādos revīzijas sagatavošanas posmus, kuri patlaban ir šādi:

   priekšizpēte;
   jautājuma analīze;
   revīzijas plānošanas raksts;
   paziņojums(-i) par sākotnējiem konstatējumiem;
   secinājumi;
   ziņojuma projekts;
   pretrunu procedūra;

26.  norāda, ka Revīzijas palātas lietderības revīzijas, tostarp priekšizpētes, veikšanai ir vajadzīgi divi gadi un ka tāpēc vairākos gadījumos revīzijas konstatējumi bija novecojuši un liedza veikt atbilstīgus pasākumus; gaida, ka Revīzijas palāta optimizēs lietderības revīziju sagatavošanas procesu un atteiksies no liekiem procesuāliem pasākumiem;

27.  pauž vēlmi, lai Revīzijas palāta turpmāk ne tikai publicētu Komisijas komentārus par konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem, bet attiecīgā gadījumā arī sniegtu skaidru galīgo atbildi;

28.  uzskata, ka Revīzijas palātai būtu regulāri jāziņo Parlamenta Budžeta kontroles komitejai statistikas dati par tās locekļu klātbūtni tās galvenajā birojā Luksemburgā; gaida, ka Revīzijas palāta šajā saistībā pret Parlamentu būs pilnīgi atklāta; vēlas no Komisijas saņemt analīzi par iespēju daļu no Revīzijas palātas locekļu atalgojuma aizstāt ar dienasnaudu;

29.  uzsver, ka, lai gan Revīzijas palātai jābūt taisnīgai un attiecīgajā ziņojumā jāatsaucas uz revidētās struktūras argumentiem, Revīzijas palātai nav obligāti jāpanāk vienprātība ar revidēto struktūru;

30.  norāda, ka dažos gadījumos īpašajos ziņojumos apskatīto jautājumu apspriešana Parlamentā jau bija noslēgusies un tāpēc nebija iespējams efektīvi izmantot Revīzijas palātas veiktās revīzijas rezultātus; turklāt norāda, ka dažos gadījumos Revīzijas palātas ziņojuma iesniegšanas brīdī Komisija jau bija īstenojusi Revīzijas palātas galvenos ieteikumus; gaida, ka Revīzijas palāta revīziju veikšanas procesā ņems vērā visus ārējos laika ierobežojumus un norises;

31.  gaida, ka Revīzijas palāta savos ziņojumos skaidri norādīs dalībvalstu iestāžu trūkumus un paraugprakses, tās sistemātiski atklājot;

32.  pauž pārliecību, ka, veicot rūpīgu Revīzijas palātas locekļu resursu vajadzību analīzi, varētu panākt apjomradītus ietaupījumus; gaida, ka Revīzijas palāta izpētīs šādu ietaupījumu iespējas, cita starpā arī attiecībā uz kopīgu šoferu pakalpojumu nodrošināšanu tās locekļiem, kā arī uz kopīgiem kabinetiem un personālu;

33.  pauž nožēlu par to, ka starpvaldību rīcība ārpus ES līguma darbības jomas, piemēram, rīcība, kas izmantota, lai izveidotu Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu (EFSI) un Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM), arī rada nopietnas problēmas publiskajai pārskatatbildībai un revīzijai, vienlaikus mazinot Revīzijas palātas būtisko lomu;

34.  pauž nožēlu par to, ka EFSI gadījumā līdz šim nav veikti nekādi pasākumi neatkarīgas publiskas ārējās kontroles nodrošināšanai, un pauž nožēlu, ka, lai gan Revīzijas palāta ir nominējusi ESM revīzijas padomes pastāvīgo locekli, padomes gada revīzijas ziņojums nebūs pieejams ne Parlamentam, ne sabiedrībai; aicina Revīzijas palātu regulāri iesniegt Parlamentam šīs padomes gada revīzijas ziņojumu un visu citu vajadzīgo informāciju par Revīzijas palātas darbību šajā saistībā, lai Parlaments varētu pārbaudīt Revīzijas palātas darbu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā;

Revīzijas palātas struktūras pārveide

35.  norāda, ka Revīzijas palātas sastāvs un iecelšanas procedūra ir noteikta LESD 285. un 286. pantā; tomēr uzsver, ka Līgums jāgroza, nosakot, ka Padome un Parlaments atrodas vienlīdzīgā situācijā, ieceļot Revīzijas palātas locekļus, lai nodrošinātu demokrātisko leģitimitāti, pārredzamību un Revīzijas palātas locekļu pilnīgu neatkarību;

36.  pauž nožēlu par to, ka dažas amatā iecelšanas procedūras ir radījušas konfliktu starp Parlamentu un Padomi par kandidātiem, lai gan Līgumā šāda konflikta rašanās nav paredzēta; uzsver, ka izvirzīto kandidātu pārbaudīšana saskaņā ar Līgumu ir Parlamenta pienākums; uzskata, ka Padomei, ievērojot Eiropas iestāžu labas sadarbības principu, būtu jāņem vērā lēmumi, ko Parlaments pieņēmis pēc uzklausīšanas;

37.  aicina nākamajā ES līguma pārskatīšanas reizē paredzēt, ka Eiropas Parlaments ir atbildīgs par Padomes izvirzīto Eiropas Revīzijas palātas locekļu atlasi; uzskata, ka šāda procedūra sekmētu Eiropas Revīzijas palātas locekļu neatkarību attiecībā pret dalībvalstīm;

38.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 2010. gadā pieņēma jaunu reglamentu, kas tai ļāva saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu pilnveidot savu lēmumu pieņemšanas procesu tā, ka revīzijas ziņojumus un atzinumus tagad pieņem 5 vai 6 locekļu apakšpalātas, nevis visa 28 locekļu kolēģija;

39.  uzskata, ka pašreizējais ģeogrāfiskās pārstāvības noteikums par augsta līmeņa vadību, saskaņā ar kuru no katras dalībvalsts var būt viens loceklis, ir zaudējis savu sākotnējo derīgumu un ticamību un ka to varētu aizstāt ar vieglu pārvaldības struktūru, kas pielāgota plašākām pārskatatbildības pilnvarām, ar atbilstošiem noteikumiem, kuri garantētu, ka visas Revīzijas palātas darbības tiek veiktas neatkarīgi;

40.  tāpēc ierosina, ka Revīzijas palātā vajadzētu būt tādam pašam locekļu skaitam kā Komisijā; locekļiem vajadzētu būt vismaz profesionālai revīzijas un vadības pieredzei; Revīzijas palātas locekļiem vajadzētu būt īpaši kvalificētiem savu pienākumu veikšanai, un viņu neatkarībai jābūt neapšaubāmai;

41.  ierosina pārskatīt Revīzijas palātas locekļu atalgojuma metodi un resursus, kas tieši un personīgi piešķirti katram loceklim, lai tie atbilstu valstu un starptautiskajai praksei līdzīgu funkciju jomā un ļautu Revīzijas palātas locekļiem neatkarīgi veikt savus pienākumus;

II.Procedūra Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu

42.  pieņem šādus principus, atlases kritērijus un procedūras, lai sniegtu savu atzinumu par Revīzijas palātas locekļu kandidātiem:

   a) Parlamentam jādod pietiekams laiks kandidātu izvērtēšanai, lai tos varētu uzklausīt Budžeta kontroles komiteja un lai komiteja varētu balsot sanāksmē pēc uzklausīšanas;
   b) pieņemot lēmumu, kurā neievēro politiskus kritērijus, Budžeta kontroles komiteja un plenārsēdes dalībnieki balso aizklāti;
   c) Budžeta kontroles komitejā uzklausīšana ir publiska, un diskusijas pārraida video formātā;
   d) Parlaments pieņem savus lēmumus uz balsu vairākuma pamata, balsojot plenārsēdē, un Padomei ir jāievēro tā atzinums; kandidāti balsojuma laikā ir klāt, un negatīva balsojuma gadījumā EP priekšsēdētājs viņiem jautā, vai viņi atsauks savu kandidatūru;

43.  uzskata, ka Eiropas Revīzijas palātas locekļu amatā iecelšanas kritēriji būtu jāprecizē sīkāk saskaņā ar LESD 286. pantu, un uzsver, ka Parlamenta novērtējums tiks veikts galvenokārt atbilstoši šādiem kritērijiem:

   a) augsta līmeņa profesionālā pieredze, kas gūta publisko finanšu, revīzijas un vadības jomā, kā arī pamatīgas zināšanas par Eiropas iestāžu pārvaldību;
   b) revīzijas labas veikšanas apliecinājumi, kā arī apliecinājums par ļoti labām vismaz vienas Eiropas Savienības iestāžu darba valodas zināšanām;
   c) nepieciešamības gadījumā apliecinājums par pretendentu iepriekšēju atbrīvošanu no agrāk veiktajiem vadības pienākumiem;
   d) kandidāti līdz ar iecelšanas dienu nedrīkst ieņemt nekādu vēlētu amatu vai pildīt pienākumus kādā politiskajā partijā;
   e) atzinums, ka kandidāts ievēro augstus integritātes un morāles standartus;
   f) ņemot vērā veicamā darba specifiku, vērā tiks ņemts arī kandidātu vecums, tādējādi tiks uzskatīts par pieņemamu, piemēram, noteikt, ka locekļi amatā iecelšanas brīdī nedrīkst būt vecāki par 67 gadiem;
   g) locekļi nestrādā ilgāk par diviem pilnvaru termiņiem;
   h) visbeidzot, Parlaments ļoti nopietni attiecas pret dzimumu līdzsvaru Revīzijas palātas locekļu vidū;

44.  aicina Padomi apņemties:

   a) piedāvāt Parlamentam vismaz divus kandidātus no katras dalībvalsts — vienu sievieti un vienu vīrieti;
   b) izstrādāt savus priekšlikumus tā, lai pilnībā atbilstu kritērijiem, kas noteikti Parlamenta rezolūcijās, ar nosacījumu, ka Parlaments no savas puses nodrošinās, ka tas stingri ievēro šos kritērijus;
   c) iesniegt attiecīgo informāciju par karjeras attīstību, norādot kandidātu vārdus, un visu informāciju un atzinumus, kas tai ir sniegta laikā, kad notiek dalībvalstu iekšējās lēmumu pieņemšanas procedūras;
   d) sniegt par izvirzītajiem kandidātiem jebkādu informāciju, ko tā saņēmusi no dalībvalstīm, jo, ja tā neizpaustu informāciju, Parlamentam būtu jāveic pašam sava šīs informācijas noskaidrošana, tādējādi radot neizbēgamu iecelšanas procedūras aizkavēšanos;
   e) vērsties attiecīgajās to dalībvalstu iestādēs, kas tiks aicinātas izvirzīt Revīzijas palātas locekļu kandidātus, un īpaši informējot tās par Parlamenta noteiktajiem kritērijiem un procedūrām;
   f) izvairīties atsaukt un izvirzīt jaunus kandidātus, ņemot vērā jaunus dalībvalstu priekšlikumus, kuru pamatā ir vienīgi politiski kritēriji;
   g) ja rodas šāds gadījums, ievērot Parlamenta nelabvēlīgo atzinumu par situāciju un izvirzīt jaunu(-s) kandidātu(-s);

45.  attiecībā uz procedūrām Budžeta kontroles komitejā un plenārsēdē nosaka, ka:

   a) katru ieteikumu par katru kandidātu iesniedz ziņojuma veidā, ko pieņem, pamatojoties uz balsu vairākumu, un ziņojumā tikai norāda kandidātu;
   b) ziņojumā ietilpst:
   i) norādes, kurās apkopoti apstākļi saistībā ar vēršanos Parlamentā;
   ii) apsvērumi, kuros izklāstīta kompetentās komitejas procedūra;
   iii) normatīvais teksts, kurā ietverts vienīgi
   labvēlīgs atzinums vai
   nelabvēlīgs atzinums;
   c) par norādēm un apsvērumiem nebalso;
   d) ziņojumam pievieno dzīves aprakstu un atbildes uz anketas jautājumiem;
   e) Budžeta kontroles komiteja un plenārsēde balso par attiecīgā kandidāta iecelšanu;

o
o   o

46.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Revīzijas palātai, kā arī informēšanas nolūkā pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu parlamentiem un revīzijas iestādēm.

(1) OV C 107, 30.4.2004., 1. lpp.
(2) OV C 337, 21.12.1992., 51. lpp.
(3) OV C 43, 20.2.1995., 75. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0319.
(5) Franču valodas termina „déclaration d'assurance” saīsinājums.


ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde
PDF 382kWORD 90k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par ES tiesību aktu atbilstību un subsidiaritāti un proporcionalitāti — 19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads (2013/2077(INI))
P7_TA(2014)0061A7-0056/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu, jo īpaši tā 4., 6. un 7. pantu,

–  ņemot vērā praktiskos pasākumus, par kuriem attiecībā uz LESD 294. panta 4. punkta īstenošanu, ja tiktu panākta vienošanās pirmajā lasījumā, 2011. gada 22. jūlijā vienojās Eiropas Parlamenta un Padomes atbildīgie dienesti,

–  ņemot vērā 2012. gada 13. septembra rezolūciju par 18. ziņojumu par tiesību aktu labāku izstrādi — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana (2010. gads)(2),

–  ņemot vērā 2011. gada 14. septembra rezolūciju par tiesību aktu labāku izstrādi, subsidiaritāti un proporcionalitāti un lietpratīgu regulējumu(3),

–  ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ietekmes novērtējumu neatkarīguma nodrošināšanu(4),

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti (19. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2011. gads) (COM(2012)0373),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumus par ES tiesību aktu normatīvo atbilstību (COM(2012)0746) un (COM(2013)0685),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Lietpratīgs regulējums — reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām” (COM(2013)0122),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par lietpratīga regulējuma attiecībā uz MVU uzraudzību un apspriešanu (SWD(2013)0060),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu par lietpratīgu regulējumu Eiropas Savienībā (COM(2010)0543),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 30. maija secinājumus par lietpratīgu regulējumu,

–  ņemot vērā augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupas ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem 2011. gada 15. novembra ziņojumu „Eiropa var labāk: ziņojums par paraugpraksi dalībvalstīs, lai ES tiesību aktus īstenotu vismazāk apgrūtinošā veidā”,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 30. maija atzinumu(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A7-0056/2014),

A.  tā kā lietpratīga regulējuma programma ir mēģinājums apvienot centienus saistībā ar tiesību aktu labāku izstrādi, ES tiesību aktu vienkāršošanu un administratīvā sloga mazināšanu, kā arī virzīties uz labu pārvaldību, kā pamatā ir uz faktisko situāciju balstīta politikas izstrāde, kurā būtiska nozīme ir ietekmes novērtējumiem un ex-post kontroles pasākumiem;

B.  uzskata, ka valstu parlamentiem būtu jāiesaistās jauno noteikumu ex-post izvērtēšanā, tā attiecīgi palīdzot Komisijai ziņojumu sagatavošanā un vispārēji uzlabojot valstu parlamentu veikto Eiropas jautājumu novērtējumu;

C.  tā kā 2003. gada Iestāžu nolīgums par tiesību aktu labāku izstrādi vairs nav piemērots pašreizējai ar Lisabonas līgumu radītajai tiesiskajai videi, jo īpaši ņemot vērā ES iestāžu īstenoto pakāpenisko pieeju attiecībā uz kopīgu politisko deklarāciju pieņemšanu par skaidrojošajiem dokumentiem un sekretariāta līmeņa praktiskos pasākumus LESD 294. panta īstenošanai,

Vispārīgas piezīmes

1.  uzsver, ka Eiropas līmenī ierosinātajiem un pieņemtajiem tiesību aktiem vajadzētu būt vienkāršiem, efektīviem un lietderīgiem, ar skaidru pievienoto vērtību, viegli saprotamiem un pieejamiem visās dalībvalstu oficiālajās valodās, kā arī sniegt visus iespējamos ieguvumus ar vismazākajām izmaksām; atzīst, ka ekonomikas krīze ir palielinājusi spriedzi attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu resursiem, un uzskata, ka apņemšanās izstrādāt skaidrus un viegli transponējumus tiesību aktus ļautu mazināt daļu sloga, ko izjūt valstu pārvaldes iestādes un privātpersonas, kurām jāievēro likums; uzsver, ka Eiropas iestādes ir atbildīgas par to, lai tiesību akti būtu skaidri un viegli saprotami un neradītu nevajadzīgu administratīvo slogu iedzīvotājiem vai uzņēmumiem;

2.  uzsver, ka jauno noteikumu ietekmes uz MVU vai lielajiem uzņēmumiem novērtējums nedrīkst nedz izraisīt darbinieku diskrimināciju atkarībā no uzņēmuma lieluma, kurā tie strādā, nedz kaitēt darbinieku pamattiesībām, tostarp tiesībām saņemt informāciju un tiesībām tikt uzklausītiem, darba apstākļiem, labklājībai darbā un tiesībām uz sociālo nodrošinājumu, nedz arī kavēt šo tiesību īstenošanas uzlabošanu vai garantēšanu darbvietā, saskaroties ar līdzšinējiem un jauniem ar darbu saistītiem riskiem;

3.  uzsver, ka, pieņemot tiesību aktus, Eiropas iestādēm ir jāievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes principi;

4.  atgādina par savām iepriekš izteiktajām piezīmēm, ka Ietekmes novērtējuma padome un valstu parlamenti daudzos gadījumos ir konstatējuši, ka Komisijas ietekmes novērtējumos šiem principiem nav pievērsta pietiekama uzmanība; atkārtoti pauž sarūgtinājumu, ka šāda kritika ir jāatkārto vēl nākamajā gadā;

5.  uzskata, ka tiesību aktu labāka izstrāde būtu jāīsteno atbilstīgi daudzlīmeņu pārvaldības principam, t. i., saskaņojot ES, valstu iestāžu un vietējo un reģionālo iestāžu rīcību;

6.  atkārtoti aicina vēlreiz apspriest 2003. gada Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi, lai ņemtu vērā ar Lisabonas līgumu radīto jauno tiesisko vidi, nostiprinātu pašreizējo paraugpraksi un pielāgotu šo nolīgumu atbilstīgi tiesību aktu labākas izstrādes programmai; iesaka, lai visi jaunie nolīgumi tiku pieņemti, pamatojoties uz LESD 295. pantu, un lai tie visi būtu saistoši;

7.  mudina Komisiju un Padomi uzsākt sarunas ar Parlamentu par LESD 290. un 291. panta pienācīgas piemērošanas kritērijiem; uzskata, ka to varētu veikt, pārskatot Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi, tajā cita starpā iekļaujot šādus kritērijus;

8.  uzskata, ka dažādie nosaukumi, ko piemēro Komisijas izmantotajām sistēmām pieņemto tiesību aktu novērtēšanai un sloga mazināšanai, rada neskaidrību un ir nevajadzīgi sarežģīti; iesaka pieņemt vienotu nosaukumu ar virsrakstu „Tiesību aktu labāka izstrāde”, un atkārtoti aicina izvirzīt vienu par šo jautājumu atbildīgo komisāru;

9.  aicina Komisiju paplašināt pārskatu par proporcionalitātes principa ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz LESD 290. un 291. panta piemērošanu saistībā ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem;

10.  uzskata, ka lielākas demokrātiskas likumības kontekstā vairāk uzmanības būtu jāpievērš agrīnās brīdināšanas sistēmai;

Subsidiaritātes mehānisms dalībvalstu parlamentiem

11.  norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes laikā ir nepieciešama labāka politikas koordinēšana un Savienības pilnvaru pastiprināšana dažādās jomās, tomēr ir būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un pēc atklātām debatēm pārredzami pieņemt lēmumus visatbilstošākajā līmenī, samazinot birokrātiju;

12.  uzsver, ka Eiropas iestādēm ir jāievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, kas nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotajā 2. protokolā un kam ir vispārīgs raksturs — tie ir saistoši iestādēm Savienības pilnvaru īstenošanā ar izņēmumu, ka subsidiaritātes principu nepiemēro tajās jomās, kuras ietilpst Savienības ekskluzīvā kompetencē;

13.  ierosina izvērtēt, vai ES līmenī būtu jānosaka piemēroti kritēriji, lai novērtētu atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem;

14.  atzīmē, ka 2. protokols valstu parlamentiem paredz oficiālu iespēju sniegt ES likumdevējai iestādei ieteikumu par ierosinātā tiesību akta atbilstību subsidiaritātes principam, izvērtējot to, vai šā tiesību akta mērķus to apjoma vai ietekmes dēļ var labāk panākt Savienības, nevis dalībvalsts līmenī;;

15.  uzsver, ka ietekmes novērtējumi ir ļoti svarīgi līdzekļi, kas palīdz pieņemt lēmumus likumdošanas procesā, un šajā sakarībā norāda, ka ir pienācīgi jāapsver ar subsidiaritāti un proporcionalitāti saistītie jautājumi;

16.  atzinīgi vērtē dalībvalstu parlamentu ciešāku līdzdalību Eiropas likumdošanas procesā un norāda, ka dalībvalstu parlamenti apliecina aizvien lielāku interesi par to, lai Savienības iestādes atbilstīgi piemērotu šo principu; to apliecina fakts, ka 2011. gadā Eiropas Parlaments saņēma 77 pamatotus atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, un 523 cita veida iesniegumus par tiesību akta projekta lietderību, kamēr attiecīgie skaitļi 2010. gadā bija 41 un 299; pauž vēlmi turpināt un pastiprināt sadarbību un parlamentāro dialogu ar valstu parlamentiem;

17.  stingri uzsver parlamentārās kontroles nozīmīgumu gan no Parlamenta, gan valstu parlamentu puses; iesaka sniegt valstu parlamentiem būtisku atbalstu, lai tie varētu veikt savus kontroles uzdevumus; ierosina valstu parlamentiem sniegt pamatnostādnes, lai tiem palīdzētu novērtēt atbilstību subsidiaritātes principam;

18.  uzsver, ka saskaņā ar LESD 263. pantu Eiropas Savienības Tiesa ir kompetenta izskatīt tiesību aktu likumību attiecībā uz atbilstību subsidiaritātes principam un ka šis princips ir politiska pamatnostādne pilnvaru īstenošanai Savienības līmenī;

19.  norāda — no otras puses, Eiropas Savienības Tiesai saskaņā ar Līgumiem ir jurisdikcija tiesvedībā, kas izriet no Līgumu vai jebkādu tiesiskuma principu pārkāpumiem saistībā ar to piemērošanu, un atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību subsidiaritātes un proporcionalitātes principi ir tiesiskuma neatņemama daļa; norāda, ka tādēļ Savienības tiesību aktu likumīguma pārskatīšana tiesā attiecas arī uz atbilstību šiem principiem;

20.  uzsver, ka Tiesa savā 2011. gada 12. maija spriedumā lietā C-176/09 (Luksemburga pret Eiropas Parlamentu un Padomi) norādīja — proporcionalitātes princips „prasa, lai ar Savienības tiesību normu ieviestie līdzekļi būtu atbilstoši attiecīgā tiesiskā regulējuma leģitīmo mērķu īstenošanai un nepārsniegtu to, kas ir nepieciešams, lai tos sasniegtu”, un ka „jomās, kurās Eiropas Savienības likumdevējam ir plašas likumdošanas pilnvaras”, šajā kontekstā pieņemtā pasākuma likumību var ietekmēt vienīgi pasākuma acīmredzama nepiemērotība attiecībā uz mērķi, kuru kompetentas iestādes mēģina īstenot, lai gan Eiropas Savienības likumdevējam „sava izvēle ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem” un, novērtējot slogu saistībā ar dažādiem iespējamiem pasākumiem, „jāpārbauda, vai ar veikto pasākumu sasniegtie mērķi var pamatot saimnieciski negatīvas sekas, pat būtiskas sekas, kas rodas konkrētiem operatoriem”;

21.  konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai rīkoties jomās, kuras nav tās ekskluzīvā kompetencē, ja un ciktāl dalībvalstis nevar pietiekami īstenot ierosinātā pasākuma mērķus centralizētā vai reģionālā, vai vietējā līmenī, bet ierosinātās darbības apmēra vai ietekmes dēļ tos var labāk īstenot Savienības līmenī, lai gan saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības darbības saturs un veids nedrīkst pārsniegt Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamās robežas; norāda, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principi ir cieši saistīti, tomēr atšķirīgi, jo pirmais princips attiecas uz Savienības darbību atbilstīgumu jomās, kuras nav tās ekskluzīvā kompetencē, bet otrais princips attiecas uz likumdevējas iestādes noteikto līdzekļu un mērķu proporcionalitāti un ir vispārējs noteikums, kas reglamentē Savienības pilnvaru izpildi; norāda, ka proporcionalitātes apsvēršanā attiecībā uz tiesību akta projektu, protams, būtu jāievēro arī subsidiaritāte, un ka tajā pašā laikā subsidiaritātes pārbaude nebūtu pietiekami efektīva, nepārbaudot proporcionalitāti;

22.  konstatē, ka Komisija 2011. gadā saņēmusi nelielu skaitu deputātu jautājumu (32 no vairāk nekā 12 000) par tēmām, kas saistītas ar atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem;

23.  uzsver to, ka 2011. gadā Komisija saņēmusi 64 pamatotus atzinumus 2. protokola nozīmē par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu, kas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr norāda, ka šie 64 pamatotie atzinumi atbilst tikai 10 % no kopskaitā 622 atzinumiem, ko valstu parlamenti 2011. gadā iesniedza Komisijai attiecīgajā politiskajā dialogā; vērš uzmanību arī uz to, ka ne par vienu no Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai uzsāktu „dzeltenās vai oranžās kartes procedūras” atbilstoši Protokolam; tomēr norāda, ka 2012. gada 22. maijā ar Komisijas priekšlikumu (priekšlikums Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, t. i, priekšlikums Monti II regulai) pirmoreiz uzsāka „dzeltenās kartes procedūru”; uzsver, ka Komisija atsauca priekšlikumu ne tāpēc, ka tā uzskatīja, ka ir pārkāpts subsidiaritātes princips, bet tāpēc, ka tā secināja — priekšlikums nesaņemtu pietiekamu politisko atbalstu Parlamentā un Padomē, lai nodrošinātu tā pieņemšanu;

24.  uzskata, ka subsidiaritātes principa pārbaudes mehānismam ir jābūt galvenajam instrumentam sadarbībai starp Eiropas un dalībvalstu iestādēm; ar gandarījumu norāda, ka šis instruments praksē tiek izmantots kā saziņas un sadarbības dialoga līdzeklis starp dažādiem Eiropas Savienības daudzlīmeņu pārvaldības sistēmas iestāžu līmeņiem;

25.  ar bažām norāda — dažos pamatotos valstu parlamentu atzinumos uzsvērts tas, ka vairākos Komisijas tiesību aktu priekšlikumos subsidiaritāte nav pietiekami pamatota vai šāda pamatojuma nav vispār;

26.  ierosina izpētīt iemeslus, kāpēc valstu parlamenti ir iesnieguši tikai dažus oficiāli pamatotus atzinumus, un noteikt, vai tas ir tāpēc, ka visas puses ir ievērojušas subsidiaritātes principu, vai tāpēc, ka valstu parlamenti nespēj izpildīt šo principu līdzekļu trūkuma vai stingri noteikto termiņu dēļ; uzskata, ka būtu vēlama Komisijas sniegta analīze;

27.  uzsver, ka Eiropas Savienības iestādēm ir jādod iespēja valstu parlamentiem rūpīgi pārbaudīt tiesību aktu priekšlikumus, nodrošinot, ka Komisija sniedz detalizētu un visaptverošu pamatu likumdošanas lēmumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. protokola 5. pantu;

28.  turklāt šajā sakarībā norāda, ka pašreizējais laika grafiks, kas paredzēts valstu parlamentu subsidiaritātes un proporcionalitātes pārbaužu veikšanai, bieži ir izrādījies nepietiekams;

29.  uzskata, ka grūtības laika un resursu ziņā, ar kurām saskaras valstu parlamenti, sniedzot atzinumus par tiesību aktu projektiem, veicina pieņēmumu, ka Eiropas Savienībā trūkst demokrātijas;

30.  atgādina, ka Parlaments jau agrāk ir aicinājis sīkāk izpētīt problēmas, ar ko saskaras valstu parlamenti, lai uzlabotu pašreizējā mehānisma darbību; uzskata, ka būtu arī vēlams izpētīt pasākumus šā mehānisma stiprināšanai, kas — iespējams, nākamajā Līguma pārskatīšanā — varētu nodrošināt vairāk tiesību valsts parlamentiem; ierosina, ka šādā pārskatīšanā būtu jāapsver, kāds būtu piemērotākais valstu parlamentu atzinumu skaits, lai sāktu šādu procedūru, vai tās pamatā vajadzētu būt tikai subsidiaritātes principam, un kādai vajadzētu būt tās ietekmei, jo īpaši ņemot vērā neseno pieredzi ar „dzeltenās kartes procedūru”; uzskata, ka šāda diskusija ir noderīgs posms valstu parlamentiem piešķirto pilnvaru pilnveidošanā, saskaņojot pamudinājumus veikt rūpīgu pārbaudi ar ietekmi Eiropas līmenī;

31.  uzskata, ka tikmēr varētu ieviest vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu novērtējumu, ko valstu parlamenti veic attiecībā uz Eiropas jautājumiem; jo īpaši ierosina:

   katrā tiesību aktā, ko publicē Oficiālajā Vēstnesī, būtu jāiekļauj piezīme, norādot to valstu parlamentus, kuri snieguši atzinumu, un to valstu parlamentus, kas pauduši bažas par subsidiaritāti;
   valstu parlamentu pamatotie atzinumi, kas iesniegti saskaņā ar LES un LESD pievienotā 2. protokola 6. pantu, būtu nekavējoties jānodod likumdevējiem;
   varētu sagatavot pamatnostādnes, nosakot kritērijus pamatotiem atzinumiem par subsidiaritātes jautājumiem;
   aicināt valstu parlamentus veikt to sagatavoto ex-ante novērtējumu un Komisijas veikto ex-post novērtējumu salīdzināšanu;

Tiesību aktu labāka izstrāde

32.  uzskata, ka efektīva pieeja tiesību aktu labākas izstrādes uzdevumiem attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un turpmākajiem tiesību aktiem palīdzēs Eiropas iestādēm reaģēt uz krīzi; uzskata, ka Eiropas tiesību aktu un likumdošanas prakses reforma ir būtisks instruments, lai nodrošinātu izaugsmi, konkurētspēju un pienācīgas kvalitātes darbvietas Eiropā;

33.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija arvien lielāku uzmanību velta politikas „ciklam”, uzskatot ES tiesību aktu izstrādes sākšanas, ietekmes novērtējuma, apspriešanas, spēkā stāšanās, īstenošanas un novērtēšanas posmus par saskaņota procesa daļu; šajā sakarībā uzskata, ka vienam no galvenajiem elementiem vajadzētu būt principam „vispirms domāt par mazākajiem” un ka būtu jāuzlabo jaunu tiesību aktu ex-ante novērtēšana, tā veidojot saprotamu un pārredzamu procesu izaugsmes un konkurētspējas stimulēšanai Eiropā;

34.  šajā saistībā atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus par lietpratīgu regulējumu un par ES tiesību aktu normatīvo atbilstību, kā arī Komisijas dienestu darba dokumentu „Desmit tiesību akti, kas rada lielāko slogu MVU”; uzskata, ka šie dokumenti ir ticams tiesību aktu labākas izstrādes programmas panākums un tajos atspoguļoti daudzi iepriekšējie Parlamenta lūgumi;

35.  uzskata, ka minētie retoriskie panākumi tagad būtu jāpārvērš konkrētā rīcībā; tādēļ mudina Komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par kopējā ES regulatīvā sloga mazināšanu, nevājinot darba drošību un veselības aizsardzību, un jo īpaši:

   rīkoties, lai pēc iespējas ātrāk mazinātu slogu, uz ko, apspriežot desmit apgrūtinošākos tiesību aktus, ir norādījuši MVU visā Eiropā,
   ierosinot jaunus tiesību aktus, vairāk izmantot atbrīvojumus vai atvieglojumus mikrouzņēmumiem un MVU, ja tas nepieciešams, un padarot ES publiskā iepirkuma noteikumus labvēlīgākus MVU;
   strauji īstenot apņemšanās, kas noteiktas Komisijas 2013. gada 2. oktobra paziņojumā par normatīvo atbilstību (COM(2013)0685), un līdz pašreizējā sasaukuma pilnvaru termiņa beigām pabeigt svarīgāko politikas jomu novērtējumus, tajos iekļaujot ieguldījumu no visiem pārvaldības līmeņiem galvenajās jomās, kas attiecas uz vietējām un reģionālajām iestādēm;
   uzsākt vērienīgākus pasākumus darbvietu un izaugsmes radīšanai ES, samazinot uzņēmumu reglamentēšanas izmaksas;
   sagatavot gada ziņojumu, galveno uzmanību pievēršot plašākai tiesību aktu labākas izstrādes programmai un ietverot pārskatu par Komisijas ierosināto iniciatīvu panākumiem, tostarp pārskatu par iepriekšējos 12 mēnešos Komisijas pieņemto jauno priekšlikumu radītajām neto izmaksām uzņēmumiem, kā arī šo priekšlikumu radītajām sociālajām izmaksām;

36.  uzsver, ka darba drošības un veselības aizsardzības, kā arī darbinieku informēšanas un apspriešanās ar tiem uzlabošana ir divi nozīmīgi aspekti, lai stiprinātu Eiropas ekonomikas produktivitāti un konkurētspēju; uzsver, ka spēcīgs un stabils regulējums minētajās jomās nevis kavē, bet drīzāk veicina izaugsmi;

37.  uzskata, ka Komisijai vajadzētu turpināt izskatīt iespēju likumdošanas procesā ieviest „baltās grāmatas” posmu; uzskata, ka, sniedzot ieinteresētajām personām iespēju izteikt viedokli par priekšlikumu projektiem un saistītajiem provizoriskajiem ietekmes novērtējumiem, tiktu uzlabota Komisijas iesniegto tiesību aktu projektu kvalitāte, nepamatoti nepaildzinot topošo tiesību aktu sagatavošanas laiku;

38.  turklāt atgādina par Komisijai izteikto Parlamenta aicinājumu iesniegt priekšlikumus par regulatīvās kompensēšanas īstenošanu, kurai būtu vajadzīga ekvivalentu izmaksu kompensāciju noteikšana pirms tādu jaunu tiesību aktu pieņemšanas, kas paredzētu izmaksu rašanos; norāda, ka ES tiesību akti automātiski nepadara 28 valstu tiesību aktus par nederīgiem kāda Eiropas tiesību akta dēļ, un tas arī automātiski nenozīmē, ka jauns Eiropas tiesību akts rada mazāku slogu nekā attiecīgie valsts tiesību akti; tādēļ mudina Komisiju nopietni izskatīt šo priekšlikumu un sniegt tā ietekmes novērtējumu līdz pašreizējā parlamenta pilnvaru termiņa beigām 2014. gadā;

39.  pauž nožēlu par to, ka Komisija ir iecerējusi atsaukt savu priekšlikumu par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem, kuru Parlaments aicināja iesniegt normatīvā patstāvīgā ziņojumā, aicina Komisiju pirms jebkuru tādu priekšlikumu atsaukšanas, kuru pamatā ir normatīvs patstāvīgais ziņojums, apspriesties ar Parlamentu;

40.  uzsver vienkāršošanas nozīmīgumu normatīvās vides pilnveidošanā, īpaši attiecībā uz vietējām un reģionālajām iestādēm, kuru resursi tiesību aktu īstenošanai bieži vien ir ierobežoti un samazinās;

41.  uzskata, ka pārmērīga reglamentēšana ir prakse, kad dalībvalstis, transponējot ES direktīvas valsts tiesību aktos, pārsniedz tajās noteiktās minimālās prasības; atkārtoti pauž atbalstu nevajadzīgas pārmērīgas reglamentēšanas izskaušanai un tādēļ gadījumos, kad notiek pārmērīga reglamentēšana, aicina dalībvalstis norādīt tās iemeslus;

Ietekmes novērtējumi un Eiropas pievienotā vērtība

42.  atzinīgi vērtē mēģinājumu Komisijas ietekmes novērtējumos plaši un visaptveroši izskatīt iespējamo ietekmi, tomēr uzskata, ka pastāv vairāki veidi, kā sistēmu varētu vēl pastiprināt, piemēram, iekļaujot teritoriālo dimensiju (finansiālo un administratīvo ietekmi uz valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm); šajā saistībā atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu līdz 2014. gada jūnijam atjaunināt, apvienot un pārskatīt Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes, un patur tiesības turpmākajos mēnešos sīki izstrādāt šo pamatnostādņu iespējamos uzlabojumus; pieprasa, lai šajos ietekmes novērtējumos, kas būtiski ietekmē sabiedrības un politiķu uzskatus, tiktu ievērots daudzvalodības princips;

43.  aicina Komisiju analizēt ietekmes novērtējumu sagatavošanā izmantoto metodoloģiju ar mērķi izvērtēt uzlabošanas iespējas gan attiecībā uz kvalitatīvajiem rādītājiem, gan uz vispārējo konsultāciju procesu, īpašu uzmanību pievēršot attiecīgo ieinteresēto personu iesaistīšanai;

44.  uzskata, ka Komisijas publicētā ietekmes novērtējuma saturam ir pilnīgi jāatbilst komisāru kolēģijas pieņemtā tiesību akta priekšlikuma saturam; prasa automātiski atjaunināt visus ietekmes novērtējumus attiecībā uz priekšlikumu, kurā kolēģija izdarījusi grozījumus, lai atspoguļotu komisāru veiktās izmaiņas;

45.  aicina Komisiju stiprināt Ietekmes novērtējuma padomes (INP) nozīmi un neatkarību un jo īpaši pabeigt un iesniegt tiesību aktu priekšlikumus tikai tad, ja Ietekmes novērtējuma padome tos ir apstiprinājusi, sniedzot labvēlīgu atzinumu; mudina INP izmantot sociālo partneru kompetenci;

46.  uzskata, ka pašreizējā atruna, ka Komisijas ietekmes novērtējums „ir saistošs tikai Komisijas dienestiem, kas iesaistīti tā sagatavošanā, un neskar Komisijas turpmāko lēmumu galīgo redakciju”, uzskatāmi parāda būtisku pastāvošās sistēmas nepilnību;

47.  atzinīgi vērtē Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta izveidi Parlamentā; uzskata, ka Parlamentam būtu jāpieņem sistemātiska pieeja ietekmes novērtējumu izskatīšanai; atzinīgi vērtē Ietekmes novērtējuma direktorāta gatavotos īsos kopsavilkumus par Komisijas priekšlikumu ietekmes novērtējumiem un uzskata, ka tiem vajadzētu būt komiteju apsvērumu pamatā, apspriežot attiecīgos likumdošanas priekšlikumus; ierosina, ka Parlamenta ietekmes novērtējumos atbilstīgā gadījumā būtu jāiekļauj teritoriālā dimensija; prasa Komiteju priekšsēdētāju konferencē apsvērt, kā šo ieteikumu vislabāk īstenot;

48.  atgādina apņemšanos, ko Parlaments un Padome pauda 2005. gada Iestāžu dokumentā „Vienota pieeja ietekmes novērtējumam”, proti, veikt ietekmes novērtējumu pirms jebkāda būtiska grozījuma pieņemšanas, ja minētās iestādes šādu rīcību uzskata par atbilstīgu un vajadzīgu likumdošanas procesam; aicina komitejas, īstenojot šo apņemšanos, izmantot Ietekmes novērtēšanas struktūrvienību;

49.  turklāt atgādina par 2003. gada Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi un mudina Padomi, lieki nekavējoties, pabeigt darbu pie mehānisma izveides tās pieņemto būtisko grozījumu ietekmes novērtējuma veikšanai atbilstīgi 2003. gada nolīgumā paredzētajām saistībām;

50.  uzstāj, lai Komisija nopietni izskatītu leģislatīvajiem patstāvīgajiem ziņojumiem pievienotos Eiropas pievienotās vērtības novērtējumus, izvērsti paskaidrojot, kāpēc tā nepieņem vai uzskata par neatbilstošu kādu Parlamenta iesniegto argumentu;

o
o   o

51.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
(2) OV C 353 E, 3.12.2013., 117. lpp.
(3) OV C 51 E, 22.2.2013., 87. lpp.
(4) OV C 380 E, 11.12.2012., 31. lpp.
(5) OV C 218, 30.7.2013., 22. lpp.


Ceļvedis homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai
PDF 387kWORD 77k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai (2013/2183(INI))
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. un 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2010. gada 31. martā pieņemto Ieteikumu CM/Rec(2010)5 dalībvalstīm par pasākumiem ar dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā” (COM(2010)0573,

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada ziņojumu par ES Pamattiesību hartas piemērošanu (COM(2013)0271) un tam pievienotos Komisijas dienestu darba dokumentus,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426) un 2009. gada 2. aprīļa nostāju par šo priekšlikumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2013. gada 24. jūnija sanāksmē pieņemtās pamatnostādnes par lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanu un aizsardzību,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2010. gada novembra ziņojumu par homofobiju, transfobiju un diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ,

–  ņemot vērā FRA veiktā un 2013. gada 17. maijā publicētā pētījuma par Eiropas Savienības lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām rezultātus,

–  ņemot vērā FRA 2013. gada 1. oktobra atzinumu par stāvokli līdztiesības jomā Eiropas Savienībā 10 gadus pēc līdztiesības direktīvu sākotnējās ieviešanas,

–  ņemot vērā 2012. gada 24. maija rezolūciju par homofobijas apkarošanu Eiropā(2),

–  ņemot vērā 2012. gada 12. decembra rezolūciju par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2010.–2011. gadā(3),

–  ņemot vērā 2013. gada 14. marta rezolūciju par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju un naida noziegumiem(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A7-0009/2014),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošanas vērtībām;

B.  tā kā, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Eiropas Savienības mērķis ir apkarot ar dzimumu, rasu vai etnisko piederību, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju saistītu diskrimināciju;

C.  tā kā Eiropas Savienības Padome 2013. gada jūnijā pieņēma stingras pamatnostādnes par ārpus Eiropas Savienības dzīvojošo LGBTI visu cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanu un aizsardzību un tai būtu jānodrošina šo personu efektīva aizsardzība arī Eiropas Savienības iekšienē;

D.  tā kā Eiropas Savienība jau koordinē savu darbību, īstenojot vispusīgus politikas virzienus: līdztiesības un nediskriminācijas jomā ar nediskriminācijas un vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanas pamatstratēģijas starpniecību, dzimumu līdztiesības jomā ar sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijas 2010.–2015. gadam starpniecību, invaliditātes jomā ar Eiropas invaliditātes stratēģijas 2010.—2020. gadam starpniecību un romu personu līdztiesības jomā ar ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģiju līdz 2020. gadam starpniecību;

E.  tā kā Pamattiesību hartas efektīvas īstenošanas stratēģijā Eiropas Savienībā Komisija ir atzinusi nepieciešamību izstrādāt uz Līgumiem balstītu specifisku politiku attiecībā uz dažām īpašām pamattiesībām;

F.  tā kā 2013. gada ES LGBT apsekojumā FRA atklāja, ka visā Eiropas Savienībā gadu pirms apsekojuma viens no diviem LGBT respondentiem juta, ka tiek diskriminēts vai aizskarts saistībā ar dzimumorientāciju, viens no trim tika diskriminēts preču vai pakalpojumu pieejamības jomā, pret vienu no četriem tika īstenots fizisks uzbrukums, bet viens no pieciem tika diskriminēts attiecībā uz nodarbinātību vai profesiju;

G.  tā kā FRA ierosināja, ka ES un dalībvalstīm jāizstrādā rīcības plāni, veicinot cieņu pret LGBT un viņu pamattiesību aizsardzību;

H.  tā kā 2013. gada 11 par līdztiesību atbildīgie ministri(5) aicināja Komisiju pieņemt visaptverošu ES politiku attiecībā uz LGBT līdztiesību un tā kā 10 dalībvalstis(6) jau ir pieņēmušas vai patlaban diskutē par līdzīgiem politikas virzieniem valsts un reģionālā līmenī;

I.  tā kā Eiropas Parlaments 10 reizes ir lūdzis izstrādāt visaptverošu Eiropas Savienības politikas instrumentu par līdztiesību dzimumorientācijas un dzimumidentitātes jomā,

Vispārīgi apsvērumi

1.  asi nosoda jebkādu ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītu diskrimināciju un pauž dziļu nožēlu par to, ka Eiropas Savienība ne vienmēr pilnībā aizstāv LGBTI pamattiesības;

2.  uzskata, ka pašreiz Eiropas Savienībā trūkst LGBTI pamattiesību aizsardzības visaptverošas politikas;

3.  atzīst, ka Komisijai un dalībvalstīm ir kopīga atbildība par pamattiesību aizsardzību; aicina Komisiju pilnībā izmantot tās kompetenci, ietverot labas prakses apmaiņas veicināšanu dalībvalstu vidū; aicina dalībvalstis pildīt savus pienākumus atbilstīgi ES tiesību aktiem un Eiropas Padomes Ieteikumam par pasākumiem ar dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai;

Ceļveža saturs

4.  aicina Komisiju, dalībvalstis un attiecīgās aģentūras kopīgi strādāt pie visaptverošas daudzgadu politikas, lai aizsargātu LGBTI personas, piemēram, izstrādāt ceļvedi, stratēģiju vai rīcības plānu, kurš attiektos uz turpmāk minētajiem jautājumiem un mērķiem;

  A. Horizontālie pasākumi ceļveža ieviešanai
   i) Komisijai būtu jāstrādā, lai nodrošinātu pastāvošo tiesību ievērošanu gan tās darbā, gan visās jomās, kurās tā ir kompetenta, integrējot ar LGBTI pamattiesībām saistītus jautājumus visās attiecīgajās darbībās, piemēram, turpmākās politikas un priekšlikumu izstrādē vai ES tiesību aktu īstenošanas pārraudzībā;
   ii) Komisijai būtu jāveicina, jākoordinē un jāpārrauga labas prakses apmaiņa dalībvalstu vidū, izmantojot atvērto koordinācijas metodi;
   iii) attiecīgajām Eiropas Savienības aģentūrām, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai (FRA), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam (EIGE), Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondam (Eurofond), Eiropas Policijas Akadēmijai (CEPOL), Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienībai (Eurojust), Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam (EJN) un Eiropas Patvēruma atbalsta birojam (EASO) būtu kompleksi jāstrādā ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītiem jautājumiem un arī turpmāk Komisijai un dalībvalstīm būtu jāsniedz uz pierādījumiem balstīti padomi par LGBTI personu pamattiesībām;
   iv) Komisija un dalībvalstis sadarbībā ar attiecīgajām aģentūrām un Eiropas Savienības Statistikas biroju būtu regulāri jāmudina vākt atbilstīgus un salīdzināmus datus par LGBTI situāciju, vienlaikus ievērojot ES datu aizsardzības noteikumus;
   v) Komisijai un dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām aģentūrām, būtu jāveicina apmācība un spēju veidošana, kas paredzēta par līdztiesību atbildīgajām valsts struktūrām, cilvēktiesību valsts iestādēm un citām organizācijām, kuru uzdevums ir veicināt un aizsargāt LGBTI pamattiesības;
   vi) Komisijai un dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām aģentūrām būtu jācenšas informēt iedzīvotājus par LGBTI personu tiesībām;
  B. Vispārīgie noteikumi nediskriminācijas jomā
   i) dalībvalstīm būtu jāstiprina spēkā esošais ES tiesiskais regulējums, strādājot pie tā, lai pieņemtu ierosināto direktīvu par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, tostarp precizējot tās tvērumu un ar tās normām saistītās izmaksas;
   ii) Komisijai, dalībvalstīm un attiecīgajām aģentūrām būtu īpaša uzmanība jāpievērš to lesbiešu pieredzei, kuras ir cietušas daudzkārtējas diskriminācijas un vardarbības dēļ (gan pamatojoties uz dzimumu, gan seksuālo orientāciju), un būtu jāizstrādā un jāīsteno attiecīgi nediskriminācijas politikas virzieni;
  C. Nediskriminācija nodarbinātības jomā
   i) uzraugot to, kā tiek īstenota Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju(7), Komisijai galvenā vērība būtu jāvelta dzimumorientācijai un, uzraugot to, kā tiek īstenota Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos(8), — dzimumidentātes jautājumiem;
   ii) Komisijai sadarbībā ar attiecīgajām aģentūrām būtu jāpieņem pamatnostādnes, kurās būtu precizēts tas, ka uz transpersonām un interseksuāļiem attiecas Direktīvā 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, lietotais jēdziens „dzimums”;
   iii) par līdztiesību atbildīgajām struktūrām būtu jāmudina informēt LGBTI personas, kā arī arodbiedrības un darba devēju organizācijas par šo personu tiesībām;
  D. Nediskriminācija izglītības jomā
   i) Komisijai būtu jāsekmē līdztiesība un jāizskauž diskriminācija dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ, īstenojot jaunatnes un izglītības programmas;
   ii) Komisijai būtu jāsekmē dalībvalstu savstarpēja apmaiņa ar labu praksi attiecībā uz oficiālo izglītību, tostarp izglītības materiāliem, pret iebiedēšanu un diskrimināciju vērstiem politikas virzieniem, izmantojot nesaistošas atvērtās koordinācijas metodes;
   iii) Komisijai būtu jāsekmē dalībvalstu savstarpēja apmaiņa ar labu praksi visu dalībvalstu jaunatnes un izglītības nozarēs, tostarp jaunatnes labklājības dienestos un sociālajā darbā, izmantojot nesaistošas atvērtās koordinācijas metodes;
  E. Nediskriminācija veselības aprūpes jomā
   i) Komisijai būtu LGBTI personu veselības problēmas jārisina plašākā stratēģiskā veselības politikas virzienu kontekstā, tostarp attiecībā uz iespējām izmantot veselība aprūpes pakalpojumus, līdztiesību veselības jomā un ES globālo ietekmi ar veselību saistīto jautājumu jomā;
   ii) Komisijai arī turpmāk būtu jāstrādā Pasaules Veselības organizācijas ietvaros, lai no garīgo un uzvedības traucējumu saraksta svītrotu ar dzimumidentitāti saistītus traucējumus un nodrošinātu pārkvalifikāciju, ar kuru tiktu atcelts slimības statuss, risinot sarunas par 11. Starptautisko slimību klasifikatoru (ICD-11);
   iii) Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām apmācot veselības speciālistus;
   iv) Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic pētījumi par tikai LGBTI personām raksturīgām veselības problēmām;
   v) dalībvalstīm būtu jāņem vērā LGBTI personas, izstrādājot un īstenojot nacionālos veselības plānus un politikas nostādnes, nolūkā nodrošināt, lai apmācības programmās, veselības politikas nostādnēs un veselības pārskatos tiktu ņemtas vērā LGBTI personām raksturīgas veselības problēmas;
   vi) dalībvalstīm būtu jāievieš vai jāpārskata dzimumu juridiskās atzīšanas procedūras, lai, tās īstenojot, tiktu pilnībā ievērotas personu tiesības uz cieņu un fizisko neaizskaramību;
  F. Nediskriminācija preču un pakalpojumu pieejamības jomā
   i) Komisijai, uzraugot, kā tiek piemērota Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu(9), būtu jāpievērš īpaša uzmanība transpersonu iespējām iegādāties preces un pakalpojumus;
  G. Konkrēta rīcība saistībā ar transpersonām un interseksuāļiem
   i) Komisijai būtu jānodrošina, lai turpmāk izstrādājot tiesību aktus par dzimumu līdztiesību, tostarp visas pārstrādātās versijas, dzimumidentitāte tiktu iekļauta aizliegto diskriminācijas iemeslu sarakstā;
   ii) Komisijai būtu jārisina kompleksi gan transpersonu, gan interseksuāļu specifiskie jautājumi, īstenojot attiecīgās ES politiskās nostājas, kurās ir ņemta vērā dzimumu līdztiesības stratēģijā pieņemtā pieeja;
   iii) dalībvalstīm būtu jānodrošina par līdztiesību atbildīgo struktūru informētība un apmācība attiecībā uz transpersonu un interseksuāļu tiesībām un ar šīm personām saistītajiem specifiskajiem jautājumiem;
   iv) Komisijai, dalībvalstīm un attiecīgajām aģentūrām būtu jānovērš patlabanējais zināšanu, pētījumu un attiecīgu likumdošanas aktu trūkums attiecībā uz interseksuāļu cilvēktiesībām;
  H. Pilsonība, ģimenes un pārvietošanās brīvība
   i) Komisijai būtu jāizstrādā pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka, īstenojot Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā(10), un Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos(11), tiktu ievērotas visas ģimeņu formas, kas dalībvalstu tiesību aktos ir atzītas par tiesiskām;
   ii) Komisijai būtu jāizstrādā priekšlikumi par civilstāvokli apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu visā ES, lai samazinātu diskriminējošas tiesiskās un administratīvās barjeras iedzīvotājiem un viņu ģimenēm, kuri izmanto savas brīvas pārvietošanās tiesības;
   iii) Komisijai un dalībvalstīm būtu jānoskaidro, vai transpersonām paredzētie spēkā esošie ierobežojumi attiecībā uz civilstāvokli un identitāti apliecinošu dokumentu maiņu negatīvi neietekmē viņu iespējas izmantot brīvas pārvietošanās tiesība;
   iv) dalībvalstīm, kuras ir pieņēmušas tiesību aktus par viendzimuma pāru kopdzīvi, reģistrētām partnerattiecībām vai laulībām, būtu jāatzīst citu valstu pieņemtas līdzīgas normas;
  I. Pulcēšanās un vārda brīvība
   i) dalībvalstīm būtu jānodrošina vārda un pulcēšanās brīvības ievērošana, jo īpaši attiecībā uz praida gājieniem un līdzīgiem pasākumiem, gādājot par to, lai šie pasākumi noritētu saskaņā ar tiesību normām, un dalībniekiem garantējot efektīvu aizsardzību;
   ii) dalībvalstis nedrīkstētu pieņemt tiesību aktus, kuros ir ierobežota vārda brīvība attiecībā uz dzimumorientāciju un dzimumidentitāti;
   iii) Eiropas Savienības Komisijai un Padomei būtu jāapsver iespēja uzskatīt par Eiropas Savienības dibināšanas pamatā esošo vērtību pārkāpumu tiesību aktus, kurus dalībvalstis pieņēmušas, ierobežojot vārda brīvību attiecībā uz dzimumorientāciju un dzimumidentitāti, un abām iestādēm būtu jārīkojas, ņemot vērā minēto uzstādījumu;
  J. Naidīgi izteikumi un naida motivēti noziegumi
   i) Komisijai, īstenojot Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus(12), būtu jāuzrauga ar dzimumorientāciju, dzimumidentitāti un dzimumizpausmi saistīto specifisko jautājumu risināšana un jāpalīdz dalībvalstīm tos risināt, it sevišķi gadījumos, kad šie noziegumi izdarīti, uz aizspriedumu vai tādu diskriminējošu motīvu pamata, kas skar šo cietušo personu personiskās īpašības;
   ii) Komisijai būtu jāierosina pārskatīt Padomes Pamatdirektīvu par cīņu pret konkrētiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, izmantojot krimināltiesības, paredzot arī citu veidu uz aizspriedumiem balstītus noziegumus un naida kurināšanu, tostarp dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ;
   iii) Komisijai sadarbībā ar attiecīgajām aģentūrām būtu jāatvieglo dalībvalstu savstarpēja apmaiņa ar labu praksi attiecībā uz policijas spēku, prokuratūras dienestu, tiesnešu un cietušo personu atbalsta dienestu apmācību un izglītošanu;
   iv) FRA būtu dalībvalstīm jāpalīdz uzlabot salīdzināmo datu vākšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti homofobiska un transfobiska naida dēļ;
   v) dalībvalstīm būtu jāreģistrē un jāizmeklē aiz naida pret LGBTI personām izdarīti noziedzīgi nodarījumi un jāpieņem krimināltiesību normas, kurās būtu aizliegta naida kurināšana dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ;
  K. Patvērums
   i) Komisijai sadarbībā ar EASO un attiecīgajām aģentūrām un saskaņā ar spēkā esošajos ES tiesību aktos un judikatūrā noteiktajām pilnvarām, īstenojot patvēruma jomā pieņemtos tiesību aktus, tostarp Direktīvu 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai(13) un Direktīvu 2011/95/ES par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus(14), un uzraugot to īstenošanu, būtu jāņem vērā īpaši jautājumi, kas saistīti ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti;
   ii) Komisijai un dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām aģentūrām būtu jānodrošina, lai patvēruma jomas speciālisti, tostarp jautājumu uzdevēji un tulki, izietu atbilstošu apmācību — arī esošos apmācības kursus — lai varētu risināt konkrēti ar LGBTI saistītus jautājumus;
   iii) Komisijai un dalībvalstīm sadarbībā ar EASO un Eiropas Ārējās darbības dienestu būtu jānodrošina, lai LGBTI tiesisko un sociālo stāvokli viņu izcelsmes valstīs regulāri dokumentētu un lai šādu informāciju kopā ar pārējo informāciju par izcelsmes valsti nodotu personām, kas pieņem lēmumus par patvēruma piešķiršanu;
  L. Paplašināšanās un ārējā darbība
   i) Komisijai arī turpmāk būtu jāturpina to jautājumu pašreizējā uzraudzība, kas pievienošanās valstīs ir saistīti ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti;
   ii) Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos un dalībvalstīm būtu regulāri jāizmanto Padomes pamatnostādnes, lai veicinātu un aizsargātu LGBTI iespējas izmantot visas cilvēktiesības, un arī turpmāk būtu jāapliecina vienota nostāja, reaģējot uz šo tiesību pārkāpumiem;
   iii) Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu EASO un dalībvalstīm jāsniedz no ES delegācijām iegūtā informācija par LGBTI personu situāciju trešajās valstīs;

5.  uzsver, ka, īstenojot šādu visaptverošu politiku, ir jāievēro Eiropas Savienības, tās aģentūru un dalībvalstu kompetence;

6.  atgādina, ka tiesības paust un apliecināt savus uzskatus un domas atbilst ideju plurālisma principam un ka tās būtu jāievēro, ja vien tādējādi netiek pausta naida kurināšana vai kūdīšana uz vardarbību vai diskrimināciju;

o
o   o

7.  uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, visām šeit minētajām aģentūrām un Eiropas Padomei.

(1) OV C 137 E, 27.5.2010., 68. lpp.
(2) OV C 264 E, 13.9.2013., 54. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0500.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0090.
(5) Tās ir Austrija, Beļģijas. Dānija, Francija, Horvātija, Itālija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Somija un Zviedrija.
(6) Apvienotā Karaliste, Beļģija, Francija, Horvātija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Vācija.
(7) OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
(8) OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
(9) OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
(10) OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
(11) OV L 251, 3.10.2003., 12. lpp.
(12) OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.
(13) OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.
(14) OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.


Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana
PDF 225kWORD 74k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošanu (2013/2116(INI))
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem („Negodīgas komercprakses direktīva”)(1),

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „Pirmais ziņojums par to, kā tiek piemērota direktīva, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi” (COM(2013)0139),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „Par Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanu” (COM(2013)0138),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā („Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”)(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/27/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību(3),

–  ņemot vērā 2009. gada 13. janvāra rezolūciju par Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšanu, īstenošanu un piemērošanu(4),

–  ņemot vērā 2010. gada 15. decembra rezolūciju par reklāmas ietekmi uz patērētāju uzvedību(5) un tai sekojošo Komisijas atbildi, kas pieņemta 2011. gada 30. martā,

—  ņemot vērā pētījumu „Negodīgas komercprakses direktīvas (Direktīvas 2005/29/EK) un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas (Direktīva 2006/114/EK) transponēšana un piemērošana”, kas veikts pēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pieprasījuma(6),

—  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

—  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas atzinumu (A7–0474/2013),

A.  tā kā patēriņš ir viens no būtiskiem izaugsmes veicinātājiem Eiropas Savienībā un tā kā šā iemesla dēļ patērētājiem ir būtiska nozīme Eiropas Savienības ekonomikā;

B.  tā kā patērētāju un viņu tiesību aizsardzība ir viena no Savienības pamatvērtībām;

C.  tā kā Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi, Eiropas Savienībā ir galvenais likumdošanas instruments, ar kuru reglamentē maldinošu reklāmu un citu veidu negodīgu praksi darījumos starp uzņēmumiem un patērētājiem;

D.  tā kā ar „vienotā tirgus” normu direktīvā ir paredzēts nodrošināt patērētāju augstu aizsardzības līmeni visā Eiropas Savienībā un paaugstināt viņu uzticību vienotajam tirgum, vienlaikus garantējot uzņēmumiem lielu juridisko noteiktību, kā arī pārrobežu tirdzniecības šķēršļu samazinājumu;

E.  tā kā attiecībā uz Direktīvas 2005/29/EK piemērošanu dalībvalstīs ir vērojamas būtiskas atšķirības;

F.  tā kā pagaidu atbrīvojumi, kas ļāva dalībvalstīm arī turpmāk piemērot valsts noteikumus, kuri ir stingrāki un ar kuriem paredzēti lielāki ierobežojumi, nekā noteikts šajā direktīvā, un ar kuriem īsteno citos Savienības likumdošanas instrumentos iekļautas minimālās saskaņošanas normas, zaudēja spēku 2013. gada 12. jūnijā;

G.  tā kā dalībvalstis, kuras to vēlas, var brīvi piemērot direktīvu arī uzņēmumu savstarpējā attiecībām un tā kā līdz šim šādu iespēju ir izvēlējušās tikai četras dalībvalstis;

H.  tā kā Komisija ir paziņojusi, ka tā tuvākajā nākotnē ierosinās veikt Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu pārskatīšanu — galvenokārt attiecībā uz uzņēmumu savstarpējām attiecībām;

I.  tā kā digitālās ekonomikas un tās tehnoloģiju lietojuma attīstība ir krasi izmainījusi iepirkšanās paradumus un veidu, kādā uzņēmumi reklamē un pārdod preces un pakalpojumus;

J.  tā kā atsevišķi uzņēmumi, jo īpaši mazākie uzņēmumi, kā arī daudzi patērētāji joprojām nav pietiekami informēti par patērētāju tiesībām Eiropā;

K.  tā kā ir jāstiprina patērētāju organizāciju nozīme un tām jārada priekšnoteikumi pilnveidot savas spējas,

1.  uzsver ar direktīvu ieviestā regulējuma efektivitāti un tā nozīmi attiecībā uz patērētāju un tirgotāju uzticības vairošanu darījumiem iekšējā tirgū, jo īpaši pārrobežu darījumiem, kā arī attiecībā uz lielākas juridiskās noteiktības garantēšanu uzņēmumiem un palīdzību, Savienībā stiprinot patērētāju aizsardzību; atgādina, ka atšķirīga direktīvas piemērošana apdraud direktīvas efektivitāti;

2.  pauž nožēlu, ka, neskatoties uz Direktīvas 2006/114/EK noteikumiem, kas paredzēti, lai apkarotu maldinošas reklāmas praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās, joprojām tiek izmantoti daži šādas prakses paņēmieni, piemēram, krāpšana saistībā ar reklāmas ievietošanu uzziņu krājumos; pieņem zināšanai Komisijas ieceri tuvākajā nākotnē ierosināt grozījumus Direktīvā 2006/114/EK, galvenokārt uzlabojot uzņēmumu savstarpējo attiecību regulējumu, lai efektīvāk apkarotu minēto praksi; uzskata, ka Komisija šajā saistībā varētu apsvērt tāda „melnā saraksta” nozīmi, ar kuru Direktīvā 2006/114/EK varētu uzskaitīt konkrētus tirdzniecības paņēmienus, kas jebkādos uzņēmumu savstarpējo attiecību veidos ir uzskatāmi par negodīgiem — līdzīgi, kā jau ir noteikts Direktīvā 2005/29/EK; tomēr neuzskata, ka tuvākajā nākotnē būtu vēlams paplašināt Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz attiecībām starp uzņēmumiem un patērētājiem, piemērošanas jomu, iekļaujot tajā jautājumu par uzņēmumu savstarpējo attiecību negodīgu praksi;

3.  prasa Komisijai precizēt Direktīvas 2005/29/EK un Direktīvas 2006/114/EK savstarpējo sakarību, lai visiem Savienības ekonomikas dalībniekiem, jo īpaši patērētājiem un MVU, nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību pret krāpniecisku vai negodīgu praksi, tādējādi vienotajā tirgū stiprinot uzticību;

4.  uzskata, ka nekustamā īpašuma un finanšu pakalpojumu nozarēm noteiktie atbrīvojumi ir pamatoti un ka tie ir jāsaglabā;

5.  uzskata, ka I pielikumā iekļautā „melnā saraksta” paplašināšana šajā posmā nebūtu pareiza; tomēr nolūkā izvērtēt iespēju veikt šādu paplašināšanu nākotnē, prasa, lai Komisija sagatavotu sarakstu, kurā būtu apkopota prakse, ko valsts iestādes saskaņā ar direktīvas galvenajiem principiem ir atzinušas par negodīgu;

6.  konstatē, ka atsevišķos patērētāju un uzņēmumu darījumu veidos, piemēram, pārdodot tālāk produktu tirgotājam, patērētāji var ciest negodīgas tirdzniecības prakses dēļ; aicina Komisiju izmeklēt šāda veida problēmas un vajadzības gadījumā atrast konkrētus un praktiskus risinājumus, kuri cita starpā varētu būt arī Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi noteikumu elastīgāka interpretācija un kurus varētu izskaidrot Komisijas pamatnostādnēs par minētās direktīvas piemērošanu;

7.  atgādina, ka ar 2013. gada 12. jūniju dalībvalstis vairs nedrīkst piemērot pagaidu atbrīvojumu noteikumus, kas bija piemērojami līdz minētajam datumam; šā iemesla dēļ aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk izpildīt direktīvas noteikumus; tajā pat laikā aicina Komisiju veikt izpēti par direktīvas transponēšanas veidu dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz I pielikumā neiekļautiem valstu aizliegumiem, un divu gadu laikā Parlamentam un Padomei iesniegt jaunu visaptverošu ziņojumu par tās piemērošanu, kurā jo īpaši būtu veikta analīze par turpmākās saskaņošanas apmēru un Kopienas tiesību vienkāršošanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību un būtu formulēti priekšlikumi par visiem pasākumiem, kas būtu jānosaka Kopienas līmenī, lai nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa aizsardzību arī turpmāk;

8.  vēlreiz pauž viedokli par to, cik svarīga un absolūti obligāta ir direktīvas pilnīga un vienāda piemērošana un pareiza īstenošana dalībvalstīs, lai novērstu juridiska un funkcionāla rakstura neskaidrības no to uzņēmumu viedokļa, kas darbojas ārvalstīs; ar bažām konstatē, ka Komisijai 2011. un 2012. gadā attiecībā uz vairākām dalībvalstīm nācās izmantot EU Pilot apspriešanās sistēmu, jo tās direktīvu bija transponējušas nepareizi; aicina dalībvalstis ar visiem to rīcībā esošajiem līdzekļiem, jo īpaši nodrošinot pietiekami daudz resursu, atbalstīt izpildi valsts līmenī; uzsver būtisko nozīmi, kāda ir par šīs direktīvas īstenošanu atbildīgo valsts iestāžu sadarbības pastiprināšanai un publisko piemērotāju un citu ieinteresēto personu, jo īpaši patērētāju organizāciju, strukturāla dialoga izveidei;

9.  konstatē, ka kopš direktīvas īstenošanas termiņa beigām 2007. gadā ir fiksēti daudzi gadījumi, kad dalībvalstis nepareizi īsteno vai piemēro galvenos noteikumus, jo īpaši attiecībā uz „melno sarakstu” par aizliegtajiem, maldinošajiem un agresīvajiem komerciālajiem paņēmieniem; tāpēc aicina Komisiju arī turpmāk rūpīgi uzraudzīt direktīvas piemērošanu un attiecīgā gadījumā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību vērsties tiesā pret dalībvalstīm, kas direktīvu neīsteno vai piemēro nepareizi; jo īpaši aicina Komisiju steidzami atrisināt visus nenoskaidrotos jautājumus attiecībā uz 2011. gadā sāktajām apspriedēm, vai nu pienākuma neizpildes procedūras izbeidzot, vai nu Eiropas Savienības Tiesā vēršoties ar prasību par pienākumu neizpildi;

10.  atbalsta Komisijas vēlmi izveidot rādītāju sarakstu nolūkā novērtēt direktīvas īstenošanas dalībvalstīs mehānisma efektivitāti;

11.  atzinīgi vērtē to, ka kopš direktīvas transponēšanas dalībvalstīs ir pieaudzis pārrobežu pirkumu skaits; tomēr atgādina, ka pastiprināta sadarbība un koordinācija starp Komisiju un valstu iestādēm ir ļoti svarīga, lai veicinātu praktiskās īstenošanas tuvināšanu un sniegtu ātru un efektīvu atbildi; norāda, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tiešsaistē veiktu pārrobežu pirkumiem, jo īpaši gadījumos, kad cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnēs nav skaidri atklāta tā tirgotāja identitāte, kuram attiecīgā vietne pieder;

12.  vēlreiz pauž uzskatu par to, cik svarīga ir par šīs direktīvas piemērošanu atbildīgo valstu iestāžu pastiprināta sadarbība nolūkā panākt tās pilnīgu piemērošanu un pareizu īstenošanu dalībvalstīs; šajā sakarībā mudina Komisiju veikt padziļinātu pārbaudi attiecībā uz Regulas par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (SPTAJ regula) piemērošanas jomu, efektivitāti un darbības mehānismiem, jo tā bija apņēmusies to izdarīt līdz 2014. gada beigām; ņemot vērā iepriekš teikto, atzinīgi vērtē to, ka Komisija nesen ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pārskatīšanu un to, ka apspriešana notiek visās ES valodās; aicina iesaistītās ieinteresētās personas piedalīties šajā apspriešanā;

13.  uzsver, cik noderīgas ir vērienīgās pārbaudes, kas veiktas saistībā ar SPTAJ regulu, un aicina Komisiju minētās pārbaudes izstrādāt un pastiprināt arī turpmāk un paplašināt to darbības jomu; aicina Komisiju apkopot iegūtos datus, kā arī izveidot sarakstu ar darbībām, ko Komisija un dalībvalstis veikušas pēc šīm pārbaudēm, un publiskot iegūtos secinājumus, vienlaikus ņemot vērā vajadzību nodrošināt tādas atsevišķas sensitīvas informācijas konfidencialitāti, ko izmanto tiesu procedūrās valstu līmenī; aicina Komisiju ziņot Parlamentam par saviem secinājumiem un arī turpmāk ierosināt papildu pasākumus, ja tas ir vajadzīgs, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību;

14.  piekrīt, ka ir nepieciešami turpmāki centieni, lai stiprinātu Negodīgas komercprakses direktīvas izpildi attiecībā uz neaizsargātiem patērētājiem;

15.  pauž bažas par izveidojušos interešu konfliktu un to, ka daži tirgotāji klientiem paredzētus atsauksmju instrumentus un cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes izmanto krāpnieciskā nolūkā; atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu rast risinājumu, kā šādās platformās pieejamo informāciju padarīt patērētājiem saprotamāku;

16.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pienācīgu Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz maldinošu „slēpto” reklāmu internetā, kas izpaužas kā sociālajos tīklos, forumos vai emuāros publicēti komentāri, kurus it kā ir rakstījuši patērētāji, kaut arī patiesībā tie ir komerciāli vai reklāmas ziņojumi, kurus tieši vai netieši rada vai finansē ekonomikas dalībnieki; uzsver šādas prakses nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju uzticību un konkurences noteikumiem; aicina dalībvalstis veikt piemērotus pasākumus, lai turpmāk novērstu šādas prakses izplatīšanos, tostarp uzsākot informēšanas kampaņas nolūkā brīdināt patērētājus par šādiem „slēptās” reklāmas veidiem vai veicinot īpaši apmācītu tādu forumu novērotāju/moderatoru amata ieviešanu, kas brīdina par „slēptās” reklāmas bīstamību;

17.  uzskata, ka, ņemot vērā reklāmas ātro izplatību tiešsaistē, ir jāizstrādā piemērota metode, lai uzraudzītu neaizsargāto personu grupu aizsardzību, jo īpaši nepilngadīgo personu aizsardzību, un pārraudzītu to, kā reklāmdevēji uzrunā šīs personas;

18.  pauž nožēlu, ka, neskatoties uz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem par aviopārvadājumu cenām un neraugoties uz vērienīgo pārbaudi, kas tika veikta 2007. gadā saskaņā ar SPTAJ regulu attiecībā uz tīmekļa vietnēm, kurās pārdod aviobiļetes, patērētāji šajā sfērā joprojām cieš daudzu maldinošu paņēmienu dēļ, piemēram, tāpēc, ka tādas obligātās izmaksas kā kredītkartes vai norēķinu kartes nodeva netiek iekļauta, ja biļetes tiek pirktas tiešsaistē; ir nobažījies par pieaugošo tādu sūdzību skaitu, kuras iesniedz pircēji, kas tiešsaistē pērk biļetes un kļūst par upuriem pārkāpumam, ko vispārēji apzīmē kā IP-izsekošanu, — paņēmienam, kura mērķis ir noskaidrot kādas personas veikto interneta apmeklējumu skaitu, izmantojot vienu IP-adresi, lai pēc tam mākslīgi palielinātu cenu atkarībā no intereses līmeņa, ko apliecina citas līdzīgas meklēšanas darbības; aicina Komisiju izmeklēt, cik bieži tiek lietots šis paņēmiens, kurš kropļo konkurenci un ir uzskatāms par lietotāju personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, un vajadzības gadījumā ierosināt atbilstošu tiesisko regulējumu, lai aizsargātu lietotāju intereses;

19.  uzskata, ka sankcijas, kas piemērotas direktīvas noteikumu neizpildes dēļ, nekad nedrīkstētu būt mazākas par labumu, kas gūts izmantojot tādu praksi, kas atzīta par negodīgu vai maldinošu; atgādina dalībvalstīm par direktīvas normu, ka sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām; prasa, lai Komisija apkopotu un analizētu datus par dalībvalstu piemērotiem sodiem un par īstenošanas sistēmu efektivitāti, jo īpaši no īstenošanas procedūru sarežģītības un ilguma viedokļa; aicina Komisiju Parlamentam sniegt šādas analīzes rezultātus;

20.  atzinīgi vērtē Komisijas centienus palīdzēt dalībvalstīm direktīvas transponēšanā un piemērošanā;

21.  atzinīgi vērtē Komisijas izveidotu datubāzi, kurā tiek reģistrēti valstu tiesību akti un judikatūra par negodīgu komercpraksi, un uzskata to par noderīgu instrumentu, lai papildinātu patērētājiem pieejamo informāciju; pauž nožēlu, ka tā ir pieejama tikai angļu valodā; prasa Komisijai pakāpeniski palielināt to valodu skaitu, kurās var iepazīties ar šajā datubāzē esošo informāciju, un veicināt tās atpazīstamību, jo īpaši uzņēmēju vidū; aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot arī papildu instrumentus, ar kuriem varētu labāk informēt MVU attiecībā uz negodīgu komercpraksi;

22.  uzsver to, cik svarīgs ir pamatnostādņu dokuments, ko Komisija izstrādājusi, lai palīdzētu direktīvas piemērošanā; atzinīgi vērtē Komisijas ieceri veikt šā dokumenta pārskatīšanu līdz 2014. gadam; mudina Komisiju strādāt pārredzami, pārskatīšanas laikā rīkojot plašas apspriešanās ar ieinteresētajām personām; aicina Komisiju arī turpmāk šīs pamatnostādnes regulāri atjaunināt un precizēt; aicina dalībvalstis pēc iespējas ņemt vērā minēto pamatnostādņu dokumentu un apmainīties ar paraugpraksi par tā īstenošanu; aicina Komisiju iesniegt to interpretācijas un īstenošanas problēmu izvērtējumu, ar kurām dalībvalstu iestādes un ieinteresētās personas ir regulāri saskārušās, piemērojot šīs direktīvas noteikumus, lai varētu noteikt pamatnostādņu dokumenta aspektus, kuri ir jāuzlabo;

23.  uzsver, ka šajā direktīvā noteiktais maksimālas saskaņošanas princips paredz to, ka valstu tiesību aktos nevar noteikt stingrākus noteikumus, nekā paredzēts šajā direktīvā; uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa ir šo principu interpretējusi tā, ka apvienoto pārdošanu un citus pārdošanu veicinošus pasākumus, kas Tiesas skatījumā ir vērtējami kā negodīga komercprakse un kas nav iekļauti I pielikuma „melnajā sarakstā”, var aizliegt tikai tad, ja katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi; pievērš īpašu uzmanību tam, ka juridiskās noteiktības labad un nolūkā garantēt patērētāju augsta līmeņa aizsardzību Komisijai, pārskatot pamatnostādņu dokumentu, būtu jānosaka konkrēti gadījumi, kuros apvienotā pārdošana un citi pārdošanu veicinošo pasākumi būtu jāuzskata par nelikumīgiem; aicina Komisiju arī pārdomāt nepieciešamību izstrādāt jaunu likumdošanas priekšlikumu par pārdošanu veicinošiem pasākumiem;

24.  uzsver, ka nepatiesu ar vidi saistītu apgalvojumu izmantošana ir negodīga prakse, kas kļūst arvien izplatītāka; mudina Komisiju padziļināt šai praksei veltīto pamatnostādņu dokumenta iedaļu, lai ekonomikas dalībniekiem izskaidrotu ar direktīvas piemērošanu saistītus jautājumus; vienlaikus aicina Komisiju izstrādāt iniciatīvas, kuras tā varētu īstenot, lai labāk aizsargātu patērētājus pret šādiem praksē lietotiem paņēmieniem;

25.  prasa Komisijai un dalībvalstīm labāk informēt uzņēmumus par patērētāju tiesībām, lai veicinātu to, ka ekonomikas dalībnieki tās vairāk ievēro;

26.  atgādina, ka daudzi patērētāji vilcinās pieprasīt atlīdzību, ja viņu skatījumā attiecīgā summa nav pārāk augsta; uzsver, ka patērētāji ir vairāk jāinformē par atbalstu, ko viņiem var sniegt gan patērētāju organizācijas, gan Eiropas Patērētāju centru tīkls; uzsver patērētāju organizāciju nozīmi no profilakses viedokļa attiecībā uz informēšanu par pašreizējiem negodīgas komercprakses paņēmieniem un to nozīmi atbalsta sniegšanā no negodīgas prakses cietušajām personām, tādējādi ļaujot patērētājiem pienācīgi aizsargāt savas tiesības; aicina saskaņot patērētāju organizāciju darbības valsts un Eiropas līmenī, iesaistot arī valstu iestādes un Komisiju;

27.  uzsver, ka ir svarīgi, lai patērētājiem būtu pieejami efektīvi, ātri un izmaksu ziņā pieņemami tiesiskās aizsardzības līdzekļi; šajā sakarībā prasa, lai dalībvalstis pilnībā īstenotu direktīvu par strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismiem un regulu par strīdu alternatīvu izšķiršanu tiešsaistē;

28.  norāda uz to, cik no patērētāju viedokļa svarīgi ir kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismi, un atzinīgi vērtē Komisijas nesen publicēto ieteikumu C(2013)3539 un tās paziņojumu COM(2013)0401; piekrīt, ka horizontālais regulējums par kolektīvo tiesisko aizsardzību ļautu novērst iespējamību, ka tiek pieņemtas kādu konkrētu nozari reglamentējošas nesaskaņotas ES iniciatīvas; iesaka dalībvalstīm ņemt vērā Komisijas ieteikumus par tādu kopēju horizontālu principu noteikšanu, kuru īstenošana dalībvalstīs ļautu novērtēt, vai ir nepieciešami turpmāki tiesību akti, tostarp likumdošanas akti, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu gadījumiem; atgādina, ka neviena no dažādajām kolektīvās tiesiskās aizsardzības pieejām nedrīkst radīt nekādus ekonomiskos stimulus iesniegt ļaunprātīgus kolektīvos prasības pieteikumus un ka attiecībā uz visām šīm pieejām ir jābūt atbilstošām garantijām, lai novērstu neattaisnotus prasījumus;

29.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
(2) OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
(3) OV L 166, 11.6.1998., 51. lpp.
(4) OV C 46 E, 24.2.2010., 26. lpp.
(5) OV C 169 E, 15.6.2012., 58. lpp.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
PDF 202kWORD 45k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā — civilās un administratīvās tieslietas dalībvalstīs (2013/2117(INI))
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” (COM(2013)0160),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Tiesu sistēmas efektivitātes komisijas (CEPEJ) divgadējos novērtējuma ziņojumus par Eiropas tiesu sistēmām;

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0442/2013),

A.  tā kā Komisija ir publiskojusi Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā un tas ir salīdzinošs valstu tiesu sistēmu efektivitātes izvērtēšanas instruments, kura mērķis ir labāk definēt tieslietu politiku un kura darbības joma attiecas galvenokārt uz tiesu sistēmu rādītājiem, kuri sekmē uzņēmējdarbības un ieguldījumu nosacījumu uzlabošanos Savienībā;

B.  tā kā Eiropas Savienības tiesiskuma rezultātu apkopojumā ir salīdzinātas valstu tiesu sistēmas, izmantojot konkrētus rādītājus, taču nav sniegts vispārējs valstu tiesu sistēmu novērtējums;

C.  tā kā 2013. gada tiesiskuma rezultātu apkopojuma tvērums ir vērsts tikai uz civillietām, komerclietām un administratīvajām lietām;

D.  tā kā nesaistošs salīdzinājums dod iespēju apzināt uzlabojumus un situācijas pasliktināšanos, kā arī censties apmainīties ar labāko praksi visā Savienībā, neskarot valstu tiesības un tiesu sistēmu autonomiju,

1.  ar lielu interesi ir iepazinies ar Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā; aicina Komisiju turpmāk izvērst šo darbību atbilstīgi Līgumiem un apspriežoties ar dalībvalstīm, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no nevajadzīgas darba dublēšanās ar citām iestādēm;

2.  atbalsta mērķi apmainīties ar labāko praksi, lai nodrošinātu produktīvu un neatkarīgu tiesu sistēmu, kas var veicināt ekonomikas izaugsmi Eiropā un vairot konkurētspēju; uzsver, ka efektīva un uzticama tiesu sistēma dod stimulus uzņēmumiem attīstīties un veikt ieguldījumus valsts un pārrobežu līmenī;

3.  atzīmē tiesu vērtēšanas kritēriju nozīmi savstarpējas uzticēšanās pārrobežu lietās, tiesu iestāžu efektīvas sadarbības un kopējas tiesiskuma telpas un Eiropas tiesiskās kultūras radīšanā;

4.  uzskata, ka jebkuram valstu tiesu sistēmu salīdzinājumam, jo īpaši attiecībā uz to iepriekšējo situāciju, jābalstās uz objektīviem kritērijiem un pierādījumiem, kas tiek objektīvi iegūti, salīdzināti un analizēti; norāda, ka ir svarīgi tiesu sistēmu darbību vērtēt kopumā, nenošķirot tās no dalībvalstu sociālās, vēsturiskās un ekonomiskās situācijas vai konstitucionālās tradīcijas, no kuras tiesu sistēmas radušās; uzsver, ka ir svarīgi izturēties pret dalībvalstīm neitrāli, tādējādi to tiesu sistēmu vērtēšanā nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm;

5.  aicina Komisiju apspriest plānoto metodi jau agrīnā posmā, pārredzamā procesā iesaistot dalībvalstis;

6.  norāda uz to, ka kritēriji ir jānosaka, pirms tiek vākta informācija par valstu tiesu sistēmām, lai rastos kopēja izpratne par metodiku un rādītājiem;

7.  atzinīgi vērtē Komisijas centienus sniegt izmērāmus datus; tomēr norāda, ka dažus mērķus, piemēram, tiesiskuma kvalitāti un neitralitāti, ir ļoti grūti objektīvi izmērīt;

8.  atzīmē, ka tiesu sistēmas efektivitāti nevar novērtēt, izmantojot tikai statistiski nosakāmus parametrus, bet būtu arī jāņem vērā strukturālās īpatnības un sabiedriskās tradīcijas dalībvalstīs; šajā sakarā aicina Komisiju nākotnē, vācot datus un nosakot kritērijus, vairāk ņemt vērā valstu tiesu sistēmu atšķirības;

9.  aicina Komisiju uzņēmējdarbības tiesību jomā līdzvērtīgi ņemt vērā unitāro un duālo uzņēmējdarbības sistēmu;

10.  aicina dalībvalstis sīki pārbaudīt 2013. gada tiesiskuma rezultātu apkopojumu, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz tiem, ir jāizdara secinājumi par tiesu sistēmu organizāciju un progresu saistībā ar civillietām, komerclietām un administratīvajām lietām;

11.  mudina dalībvalstis vākt datus par attiecīgajiem jautājumiem, piemēram, tiesvedības, starpniecības lietu un izpildes procedūru izmaksām; pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nav sniegušas datus par noteiktām kategorijām, kas norādītas tiesiskuma rezultātu apkopojumā; tomēr uzskata, ka Komisijai būtu jānošķir gadījumi, kad dati nebija pieejami, un gadījumi, kad rādītāji neattiecās uz atsevišķām dalībvalstīm vai nebija tām piemērojami;

12.  aicina Komisiju un dalībvalstis rosināt savstarpēju sapratni un sadarbību valstu tiesu sistēmu starpā, tostarp ar tiesnešu kontakttīklu palīdzību;

13.  aicina piešķirt lielāku nozīmi tiesnešu, tiesu darbinieku un citu praktizējošu juristu apmācības programmām, jo īpaši Eiropas un salīdzinošo tiesību jomās; uzsver, ka valodu apmācībai ir jābūt tieslietu studiju būtiskai sastāvdaļai;

14.  apliecina, ka ir ieinteresēts saņemt datus par pārrobežu lietām, kuru sarežģītības pakāpe bieži ir lielāka nekā iekšzemes lietām un kuras norāda uz šķēršļiem, ar kādiem saskaras ES pilsoņi, izmantojot savas tiesības, kas izriet no ES vienotā tirgus, jo īpaši, piemērojot ES tiesības;

15.  norāda uz alternatīvas strīdu risināšanas nozīmi tiesu sistēmu noslogojuma samazināšanā un visu ieinteresēto pušu līdzekļu taupīšanā;

16.  lūdz Komisiju apsvērt pārrobežu starpniecības procedūras savos nākamajos šāda veida pasākumos; rosina dalībvalstis aktīvi veicināt starpniecības procedūras, veltot īpašu uzmanību komerclietām un ģimenes lietām, kas tiek regulētas ES līmenī, piemēram, ar regulām Roma III un Brisele II;

17.  uzsver, ka starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības IKT sistēmu attīstībā; norāda, ka jauno tehnoloģiju izmantošana var efektīvi veicināt izmaksu samazināšanu un tiesvedības procedūru paātrināšanu, jo īpaši, izmantojot datorizētas lietotnes un lietu vadības un komunikācijas rīkus;

18.  norāda, ka maza apjoma prasību procedūras un neapstrīdētas prasības var izskatīt ātrāk, lietojot IKT rīkus;

19.  uzsver CEPEJ nozīmi attiecīgo datu vākšanā un sniegšanā gan valsts, gan reģionālā līmenī; uzskata, ka ES iestādēm būtu jācenšas sadarboties ar CEPEJ, jo tā nodrošina izcilu pamatu paraugprakses apmaiņai un dublēšanās ir jānovērš;

20.  atgādina, ka vadošā loma civillietās un komerclietās ir Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam un ka tāda ir arī e-tiesiskuma portālam, veicinot piekļuvi zināšanām par ES un valstu tiesību aktiem civillietu un komerclietu jomā;

21.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.


Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme
PDF 317kWORD 99k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi (2013/2128(INI))
P7_TA(2014)0065A7-0019/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 174., 175., 176., 177., 178. un 191. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 37. pantu,

–  ņemot vērā LESD pievienoto 26. protokolu,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1080/2006(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr.1300/2013 par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu (ES) Nr. 1298/2013, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrumu konkrētām dalībvalstīm(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1302/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu(7),

–  ņemot vērā Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai(8),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 22. jūlija Regulu (ES) Nr. 734/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai(9),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu”(10),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. aprīļa paziņojumu „Viedie tīkli. No inovācijas līdz ieviešanai” (COM(2011)0202),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK(11),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvu 2004/8/EK un 2006/32/EK(12),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 8. marta paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” (COM(2011)0112),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 15. novembra paziņojumu „Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu” (COM(2012)0663),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 6. jūnija paziņojumu „Enerģija no atjaunojamajiem energoresursiem — būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa” (COM(2012)0271),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta Zaļo grāmatu „Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam” (COM(2013)0169),

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūciju par mikroģenerāciju — elektroenerģijas un siltuma ražošana nelielā apjomā(13),

–  ņemot vērā 2013. gada 16. janvāra rezolūciju par ES kohēzijas politikas un tās dalībnieku lomu Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā(14),

–  ņemot vērā 2013. gada 10. septembra rezolūciju par kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošanu un ietekmi(15),

–  ņemot vērā 2012. gada 25. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (COM(2012)0011),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2008. gada 14. novembra darba dokumentu „Reģioni 2020. gadā — ES reģionu nākotnes problēmu novērtējums” (SEC(2008)2868),

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Reģionālās politikas ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē” – (COM(2010)0553),

–  ņemot vērā apspriešanai paredzēto dokumentu, kurā ir ietverts projekts Komisijas XXX Regulai (ES) Nr. .../..., kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0019/2014),

A.  tā kā daudzi labākās prakses piemēri, piemēram, Burgenlandes reģions, „MaRes” (Makronēzijas pētniecības stratēģija) projekts un „Zaļo salu projekts”, Enerģijas ieleja Nīderlandē, Atjaunošanas paraugreģions Harca Vācijā, Hoštetina Čehijā, projekts Orkney Micro Renewables Skotijā, kā arī izmēģinājuma projektos iekļautās pilsētas un kopienas Komisijas iniciatīvā CONCERTO vai iniciatīvā CO-POWER enerģijas efektīvas izmantošanas un enerģijas decentralizētas ražošanas jomā pierāda, ka vietējās kopienas un iedzīvotāji var kļūt par ražojošiem patērētājiem, kas ražo enerģiju savām vajadzībām, vienlaikus pārdodot to tīklam vai saņem atlaidi par elektroenerģiju, izmantojot neto uzskaiti, kopā ar citiem dalībniekiem darbojoties virtuālajās spēkstacijās, gūst maksimālu labumu, iesaistot visus dalībniekus reģionālo darbību plānošanā un īstenošanā, veicinot aktīvu līdzdalību un informācijas apmaiņu un veidojot holistisku pieeju, iesaistot citas ar enerģiju saistītas nozares, piemēram, transporta un mājokļu nozares, izmantojot gudrus finansiālā atbalsta mehānismus un radot jaunas darbavietas;

B.  tā kā Parlaments ir pieņēmis ziņojumus par ES kohēzijas politikas nozīmi un tās dalībniekiem jaunās Eiropas enerģētikas politikas īstenošanā un par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un ietekmi kohēzijas politikas ietvaros;

C.  tā kā personas dati, kas apkopoti saistībā ar viedo energosistēmu darbību, ir ļoti sensitīvi, jo tie var tikt izmantoti, lai gūtu ieskatu patērētāju uzvedībā, un tā kā tādēļ ir jānodrošina īpaša šo datu aizsardzība,

Jaunas iespējas reģionu ekonomikai

1.  atzinīgi vērtē to, ka reģionos enerģijas ražošanas un patērēšanas jomā notikusi paradigmas maiņa, neelastīgu tradicionālo modeli, kura darbības pamatā ir pamatslodzes nodrošināšanas princips, aizstājot ar mainīgu, decentralizētu un vietēju ražošanu, lielu daļu nelielā daudzumā saražotas enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem apvienojot ar elastīgu un atsaucīgu pieprasījumu un dalītu uzglabāšanu; atzīst — lai saglabātu ilgtspējīgu attīstību un apmierinātu nākotnes pieprasījuma prasības, būtu jāsekmē jauni enerģijas ražošanas un patēriņa modeļi, kuru pamatā ir decentralizēta un vietēja ražošana; uzsver, ka viedtīklam ir būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa notiktu, un ka viedtīkla ieviešana būtu jāiekļauj visaptverošā starpnozaru pieejā reģionālajai attīstībai, lai maksimāli palielinātu reģionu ieguvumus un tirgus iespējas, kā arī lai sekmētu ilgtspēju, izaugsmi un inovācijas;

2.  norāda, ka daudzi Eiropas reģioni ir īstenojuši tādus projektus esošās ES struktūras ietvaros, kuri ir sekmējuši gan sinerģijas konkrētajās jomās, gan enerģijas ilgtspēju un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, publiskajiem un privātajiem partneriem apvienojot centienus, lai izpētītu reģiona izaugsmes iespējas enerģētikas sektorā, agrīnā posmā piesaistot Eiropas struktūrfondu un Investīciju fonda (ESIF) resursus, veidojot mērķtiecīgas partnerības vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī un efektīvi un decentralizēti īstenojot stratēģijas vietējo energoresursu izmantošanai;

3.  uzsver viedtīklu daudzās priekšrocības siltumnīcefekta gāzu samazināšanā, no atjaunojamiem resursiem iegūtās enerģijas daļas palielināšanā, mājsaimniecību apgādes drošības garantēšanā un ģenerācijas decentralizācijā, apstākļu radīšanā elektroenerģijas efektīvai izmantošanai transportā, iespēju nodrošināšanā patērētājiem pielāgot patēriņu tā, lai savas vajadzības varētu apmierināt par zemākajām cenām un tajā pašā laikā taupot enerģiju, paaugstinot energoefektivitāti, taupot elektroenerģiju, samazinot dārgus ieguldījumus elektrotīklos, lietojot elektroenerģiju ārpus maksimālās noslodzes laika periodiem un veicinot ES tehnoloģiju inovācijas un attīstību; uzsver pilsoņu līdzdalības nozīmi visos posmos, tostarp modernas uzskaites infrastruktūras ieviešanas nozīmi, kura nodrošina divvirzienu informācijas plūsmu, arī sadales sistēmu operatoru (SSO) un viedtīklu tehnoloģiju piegādātāju plānotajās darbībās; uzsver arī, ka viedtīklu attīstība un izmantošana būtiski samazina enerģijas zudumus pārvades un sadales laikā; norāda, ka var izmantot tīklu automātisku pārkonfigurēšanu, lai novērstu vai atjaunotu enerģijas padeves pārtraukumus, izmantojot „pašārstēšanās” iespējas; tomēr norāda, ka valstu atbalstu sistēmās dažādos reģionos par prioritāti nav noteikts ar atjaunojamiem energoresursiem saistītu tehnoloģiju izmantošanas efektīvākais veids privātām mājsaimniecībām;

4.  šajā sakarībā uzsver ģeogrāfiskās (vai teritoriālās) iespējas veikt pārmaiņas energotīklos un veicināt viedtīklus nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, tostarp tālākajiem, nomaļiem un salu reģioniem, kas no enerģijas patērētājiem var kļūt par enerģijas ražotājiem un gūt lielus ekonomiskus un konkurētspējas ieguvumus, vienlaikus garantējot drošu energoapgādi un viedtīklu ieviešanu un darbību; norāda, ka viedtīklu ieviešana un darbība jo īpaši rada iespējas šiem reģioniem, ļaujot samazināt šo viedtīklu radītās enerģijas izmaksas;

5.  uzsver, ka pašlaik tīkla infrastruktūra, tīkla pārvaldība un tirgus noteikumi ir veidoti atbilstoši atomelektrostaciju un fosilā kurināmā elektrostaciju vajadzībām un iespējām, un konkurences ziņā tas ir neizdevīgi attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām, piemēram, atjaunojamo enerģiju;

6.  aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes iespējami drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu izveidē, apsverot visaptverošas iespējas palielināt ieguldījumus ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESIF) starpniecību, tostarp ar finanšu instrumentiem, lai veicinātu privātus ieguldījumus, ņemot vērā konkrēto reģionu ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un teritoriālās vajadzības un to īpatnības, jo visiem reģioniem nav iespējams viens risinājums; aicina izvēlēties elastīgu vietēja un reģionāla līmeņa pieeju, lai samazinātu šķēršļus, kas kavē apvienot enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un efektivitātes pasākumus, tostarp pāri robežām, un sadarboties ar citām nozarēm, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un transporta nozari; šajā sakarībā uzsver pārsūknēšanas nozīmi saistībā ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu;

7.  uzsver — lai ieviestu viedtīklus, vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas sistēma; aicina Komisiju 2030. gadam ierosināt vērienīgas stratēģijas, politikas virzienus un mērķus energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai ieguldītājiem un savstarpēji saistītām nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību un atvieglinātu viedas energosistēmas attīstību;

8.  atgādina, ka „Enerģētikas ceļveža 2050” scenāriju lielākajā daļā pienācīga decentralizētas ģenerācijas integrācija, izmantojot atjaunojamos resursus, nebūs iespējama bez vietēju un reģionālu elektroenerģijas sadales viedtīklu izveidošanas, jo īpaši tāpēc, ka tie veido informācijas saiknes un elektroenerģijas padeves saiknes starp vietējām sociālās un ekonomiskās attīstības teritorijām, nodrošinot šo dažādo enerģijas avotu elastīgu pārvaldību un nepieciešamo dublēšanu; tādēļ prasa pievērst lielāku nozīmi sadales tīkliem; tomēr uzsver, ka viedtīklu attīstība ir saistīta ar efektīvu enerģijas transportēšanu no ražošanas vietas līdz galapatēriņa vietai; turklāt norāda, ka viedtīklu pievienotā vērtība kļūst vēl lielāka, ja saziņa starp tiem notiek plašākā, piemēram, valsts vai pat Eiropas mērogā, un elektroenerģijas pieprasījuma kontrole šādā mērogā, palielinot pieprasījumu, sniedz lielākas iespējas samazināt patēriņu (patēriņa avotus), kad vietējā ražošana ir pārāk maza (vai pārāk liela);

9.  aicina ES regulās un direktīvās par iekšējo tirgu izvēlēties elastīgāku pieeju, lai samazinātu šķēršļus reģioniem piemērotu risinājumu īstenošanai enerģijas ražošanas, piegādes un uzglabāšanas ziņā un attiecībā uz efektivitātes pasākumiem un šādu pasākumu apvienošanu, ietverot publiskās un privātās partnerības un pārrobežu projektus;

Viedās energosistēmas

10.  uzsver — lai veiksmīgi ieviestu viedtīklus, reģionos un vietējās kopienās ir jāizstrādā stratēģija, kas paredzēta viedām energosistēmām, viedtīkliem kļūstot par reģionālās energosistēmas daļu un iekļaujot lielu daļu saražotās enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem, ietverot decentralizētas enerģijas ražošanas iespējas kopā ar decentralizētas enerģijas ražošanas iespējām, energoefektivitātes pasākumus, energotaupības palielināšanu un viedus uzglabāšanas risinājumus, transporta nozari (e-transports) un plašāku apmaiņu starp kaimiņos esošiem tīkliem;

11.  norāda uz nozīmi, kāda viedskaitītājiem ir divvirzienu komunikācijas nodrošināšanā, ļaujot patērētājiem iesniegt precīzus rēķinus un palielinot pieprasījuma puses līdzdalību, patērētājiem pielāgojot savus lietoānas ieradumus enerģijas ražošanas maksimālajiem un minimālajiem punktiem; uzsver, ka iedzīvotājiem būtu jāsaņem visi ieguvumi no viedas energosistēmas un ka iedzīvotāju īpašumtiesības palielina uzvedības efektivitāti un tādējādi rada lielāku enerģijas ietaupījumu, izmantojot atvērtos protokolus; uzsver SPO atbildību kā pakalpojumu sniedzējiem vietējām, reģionālām vai valsts iestādēm, lai garantētu piekļuvi šim vispārējas intereses pakalpojumam visiem, nodrošinot tīkla drošību un stabilitāti; uzsver, ka ikvienam pilsonim ir jādod tieša piekļuve patēriņa un ražošanas datiem, lai nodrošinātu efektīvu un drošu viedtīkla darbību; prasa Komisijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka elektroierīces (jo īpaši veļas mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, siltumsūkņi, siltumakumulatori u. c.) ir spējīgas darboties automātiski, kopā ar viedskaitītājiem sniedzot patērētājiem vislabvēlīgākos tarifus;

12.  aicina Komisiju un tās Viedtīklu darba grupu atjaunināt un paplašināt savu pašreizējo viedtīklu definīciju, iekļaujot viedo energosistēmu; aicina vietējās un reģionālās iestādes pārvaldīt enerģijas patēriņu un slodzes nomešanu, turpināt darbu un pieņemt reģionālās stratēģijas, kas pamatotas viedajā energosistēmā;

13.  uzsver — lai nodrošinātu viedtīklu ekonomisko efektivitāti reģionos, ir jāapvieno tiešās un netiešās priekšrocības, saistot enerģētikas nozari ar vairākām citām nozarēm, jo īpaši ar mājokļu un transporta nozarēm, kā arī ar vidi, pilsētplānošanu, sociālo iekļaušanu, atkritumu apsaimniekošanu un būvniecības nozari, lai sasniegtu energotaupības mērķus un vienlaikus gūtu maksimālus ekonomiskus ieguvumus, un sabalansētu reģiona energoapgādi un enerģijas pieprasījumu;

14.  aicina IKT nozarē veicināt inovāciju un palielināt ieguldījumu apjomu, lai pārvarētu gan viedo tehnoloģiju galvenās problēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju un esošā tīkla sadarbspēju, gan regulējuma problēmas; aicina Komisiju un valstu un vietējos dalībniekus radīt pozitīvu tiesisko regulējumu un ieguldījumu sistēmas, lai nodrošinātu iespēju attīstīt savstarpēji izmantojamus IKT risinājumus;

Pozitīva ietekme uz vietējo nodarbinātību

15.  mudina visas reģionālās un vietējās pašvaldības apsvērt ieguvumus, ko sniedz ieguldījumi viedajās energosistēmās, kuri var sekmēt videi draudzīgu nodarbinātību vietējā mērogā un tās ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir viena no galvenajām jomām, kurā tiks radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos ieguldījumus viedajos energotīklos, bet arī sekmējot ES tehnoloģiju izstrādi, inovācijas un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju un ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, piemēram, renovācijā mājokļu nozarē, un pielāgojoties jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas ierosināti energoefektīvu ēku būvniecībai;

16.  uzsver, ka viedtīklu izvēršana rada arī iespējas palielināt konkurētspēju un vadošās pozīcijas pasaulē ES tehnoloģiju piegādātājiem tādās nozarēs kā elektrotehnika un elektronika, kuras galvenokārt veido MVU;

17.  aicina visus reģionus apsvērt iespējas ieguldīt šīm jaunajām darbavietām vajadzīgo prasmju apguvē un apmācībā, ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu vietējo darbavietu iespējams izveidot arī IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā arī nozarēs, kas piegādā, piemēram, jaunām iekārtām paredzētu viedu aprīkojumu, infrastruktūru un pakalpojumus, kā arī izvairīties no speciālistu darbaspēka trūkuma un spēt pielāgoties vajadzībām, ko rada jaunu profesiju rašanās attiecīgajās jomās; aicina dalībvalstis un reģionus atbalstīt gan akadēmiskā, gan amatniecības līmenī tādas mācību iniciatīvas atjaunojamās enerģijas jomā kā vides tehniskos pētījumus un jaunus māceklības veidus, piemēram, saules enerģijas speciālistu sagatavošanu; uzsver, ka reģioni, kas veiksmīgi ieviesīs viedu energosistēmu, var piesaistīt reģionam papildu darbavietas specializētu mācību nodrošināšanai, izveidojot tehniskās universitātes un koledžas, kas specializējušās šajā jomā; aicina reģionus sadarboties viedās specializācijas jomā un atzinīgi vērtē shēmas, kurās notiek zināšanu apmaiņa reģionu starpā un pāri robežām; vērš uzmanību uz iniciatīvām, ko EIT ņem vērā zināšanu informācijas kopienā (ZIK) InnoEnergy attiecībā uz pētniecību un attīstību saistībā ar viedtīkliem un profesionāļu mācībām šajā nozarē; vērš uzmanību arī uz jauno darbības jomu attiecībā uz reģionālo inovāciju shēmu izveidi,

18.  uzsver, ka publiskie ieguldījumi viedajās energosistēmās, tostarp izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESIF), var veicināt ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas, radīt sinerģisku ietekmi un plašāku ietekmi uz nodarbinātību un sniegt vietēja mēroga ilgtermiņa ieguvumus reģioniem ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā, un tos var arī izmantot kā instrumentu ekonomisko problēmu risināšanai, jo īpaši reģionos krīzes skartajās valstīs;

Iedzīvotāju uzdevumi

19.  uzsver — kā pierādījuši paraugprakses pētījumi un vadošie piemēri — viedās energosistēmas panākumus bieži veido vietēja līmeņa dalībnieki, tas ir, iedzīvotāji, kooperatīvi, vietējā kopiena vai šie dalībnieki kopā; atzīst, ka šāda līdzdalība uzlabo ieguldījumu apstiprināšanu visos viedo energosistēmu elementos; uzsver, ka iedzīvotājiem būtu jāsaņem labāka informācija, kā arī pamudinājumi, piemēram, dinamiski cenu veidošanas mehānismi un piemēroti IKT rīki, lai viņi varētu iesaistīties visos viedās enerģijas infrastruktūras, ražošanas un enerģijas un tīkla plānošanas sadales posmos;

20.  ņemot vērā viedtīklu tehniskos aspektus, uzsver to, ka ir svarīgi informēt un izglītot lietotājus, lai viņi kļūtu par informētiem ražojošiem patērētājiem, kuri apzinās šo tīklu sniegtās iespējas, jo īpaši attiecībā uz to sasaisti ar viedajiem skaitītājiem; uzsver, ka ir svarīgi, lai šī izpratnes veicināšana būtu vērsta uz jauniem cilvēkiem, izmantojot izglītības programmas vidusskolu un profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem;

21.  aicina Komisiju spēkā esošajos ES tiesību aktos, jo īpaši valsts atbalsta noteikumos, novērst šķēršļus vietējai līdzdalībai, kā arī tās regulatīvās un tiesiskās problēmas; aicina dalībvalstis, veicinot vietējo enerģijas ražošanu un sadalot vietējā līmenī ražotu enerģiju, atbalstīt vietējās enerģijas iepirkšanas iespējas un vietējās enerģijas sadali ne tikai divos virzienos starp tīklu un galalietotāju, bet arī pārrobežu līmenī un starp galalietotāju sistēmām;

22.  uzsver, ka viedo energosistēmu ieviešana ievērojami mainīs privāto un publisko vidi, jo elektroenerģijas piegāde būs saistīta ar datu vākšanu un paziņošanu reālajā laikā; tādēļ aicina visos līmeņos ieviest pārredzamas procedūras, iesaistot visus dalībniekus, tostarp iedzīvotājus, uzņēmumus, ražošanas nozari, vietējās pašvaldības, sadales sistēmu operatorus (SSO), pārvades sistēmu operatorus (PPO), vietējās un reģionālās datu aizsardzības amatpersonas vai tiesībsargus un viedtīklu tehnoloģiju piegādātājus;

Datu aizsardzība un privātums

23.  uzsver, ka viedo energosistēmu darbības nodrošināšanai būs vajadzīgs liels personas datu apjoms un daudzi profili, tādējādi radot datu drošības pārkāpumu augstu risku; uzsver nepieciešamību pēc augstiem standartiem viedskaitītājiem datu aizsardzības, datu privātuma ziņā, lai ļautu iedzīvotājiem lemt par datiem, kas tiek sniegti tīkla operatoriem, un tos kontrolēt, ievērojot absolūto datu minimumu, kuri ir vajadzīgi enerģijas sniegšanai; norāda, ka īpašas bažas rada viedtīklu sistēmu drošība un ieguvumi, ko patērētājiem sniedz viedskaitītāji, un aicina rūpīgāk izvērtēt šo jomu un turpināt pētījumus par viedskaitītāju datu aizsardzību un datu privātumu; tādēļ uzsver, ka personas dati ir jāaizsargā bez izņēmumiem, lai arī turpmāk nodrošinātu to aizsardzību un drošību; turklāt uzsver, ka datu drošība ir jāietver viedtīklu ieviešanas stratēģijās;

24.  uzsver, ka, uzstādot viedskaitītāju sistēmas, ir jāuzlabo datu aizsardzības un privātuma noteikumi un prakse; uzsver, ka viedtīklu darbības un ieviešanas obligāts priekšnoteikums ir datu aizsardzības un datu privātuma nodrošināšana visām personām un mājsaimniecībām, kas pievienotas tīklam; uzsver, ka apkopotie dati būtu jāizmanto tikai, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādes drošību; aicina dalībvalstis pildīt datu aizsardzības noteikumus, saglabājot un attīstot sinerģijas telekomunikāciju un enerģijas tīklos, un ievērot personu tiesības šajā jomā; uzsver, ka attiecībā uz datu vākšanu pārdomātām energosistēmām būtu jāizstrādā standarti, lai nodrošinātu, ka tiek nosūtīti vienīgi atbilstīgi dati nolūkā garantēt elektropiegādes drošību, nodrošinātu, ka nekādi dati netiek nodoti trešām pusēm, nodrošinātu patērētājiem tiesības pārbaudīt un dzēst savāktos datus, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika savākti vai citādi apstrādāti, un nodrošinātu, ka pilsoņi joprojām ir savu datu īpašnieki un var kontrolēt tos attiecībā uz pusēm, kam viņi piešķīruši piekļuves tiesības šiem datiem;

25.  lūdz Komisiju izdot papildu vadlīnijas attiecībā uz viedtīklu personas datu un informācijas, kas nav personas dati, izmantošanu, ņemot vērā pārskatītos ES tiesību aktus par datu aizsardzību, un attiecībā uz apstiprinātajiem noteikumiem par SSO, nodrošinātāju un citu komerciālu struktūru īpašumtiesībām attiecībā uz šiem datiem un to pārvaldību;

Viedo energosistēmu panākumu nodrošināšanas satvars

26.  aicina Komisiju veikt pasākumus, lai paātrinātu viedtīklu izvēršanu, īpaši pievēršot uzmanību šādiem aspektiem: ieguldījumu un finansiālu stimulu veicināšana šajā jomā, tehnisko standartu izstrāde, datu aizsardzības nodrošināšana patērētājiem, tiesību aktu kopuma izveide, lai stimulētu viedtīklu izvēršanu, patērētāju interesēm atbilstoša atvērta un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus nodrošināšana un pastāvīgs atbalsts tehnoloģiju un sistēmu inovācijām;

27.  uzsver, ka jaunajos ESIF noteikumos 2014.–2020. gadam dalībvalstīm ir paredzēts pienākums ESIF resursus paredzēt ieguldījumiem gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā Eiropā; norāda, ka tiks noteikta finansējuma minimālā daļa reģioniem, lai tie atkarībā no sava ekonomikas attīstības līmeņa varētu vismaz 20 % no ERAF līdzekļiem ieguldīt enerģijas pārvadē, ievērojamu uzsvaru liekot uz viedtīkliem, tādas enerģijas ražošanā un sadalē, kura iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem, energoefektivitātē, energotaupībā, kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā un zema oglekļa emisiju līmeņa stratēģijās, īpaši uzsverot pilsētvidi, kā arī no viedtīkliem iegūtas enerģijas izplatīšanas līmeni; uzsver, ka publiskajam finansējumam joprojām ir būtiska nozīme privāto ieguldījumu stimulēšanā viedtīklu pētniecībā un attīstībā, kā arī demonstrācijas projektos; norāda, ka Kohēzijas fonds arī ļauj veikt ieguldījumu šajā jomā; aicina dalībvalstis maksimāli izmantot šo jauno iespēju; saistībā ar ieguldījumiem, uz ko neattiecas obligātā tematiskā koncentrācija, uzsver, ka ERAF var izmantot arī tam, lai atbalstītu viedu sistēmu izstrādi enerģijas sadalei, uzglabāšanai un pārvadei un lai iekļautu decentralizētu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem;

28.  uzsver, ka ESI fondi ir ieguldījumu katalizatori un ka, tā kā finansēšanas un lēmumu pieņemšanas procesā ir iesaistītas vairākas teritorijas, liela nozīme viedtīklu sekmīgā ieviešanā ir daudzlīmeņu pārvaldībai; atzinīgi vērtē papildu finansēšanas iespējas, ko sniedz programma „Saprātīga enerģija Eiropai”;

29.  atzinīgi novērtē stingro uzsvaru, kas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā likts uz kopīgu interešu viedenerģētikas projektiem, un vienlaikus pauž nožēlu par to, ka patlaban esošajā divu gadu plānā tika iekļauti tikai divi viedtīklu projekti; uzsver, ka jāņem vērā sadales sistēmu līmeņa viedtīklu projekti; uzsver, ka infrastruktūras projektiem ir jāatbilst ilgtspējas un konkurētspējas kritērijiem un to pamatā ir jābūt vienotai pieejai, ko nodrošina, iesaistot sadales sistēmu operatorus; uzsver, ka ir svarīgi attīstīt ziemeļu-dienvidu enerģētikas saikni Vidusjūras reģionā;

30.  aicina Komisiju samazināt šķēršļus ieguldījumiem viedajās energosistēmās, jo īpaši, paplašinot izņēmumu darbības jomu saistībā ar valsts atbalsta modernizāciju (VAM), lai nodrošinātu iespēju valsts atbalstu piešķirt visiem reģionālo un vietējo viedo energosistēmu elementiem, tostarp starpnozaru ieguldījumiem un darbībām; mudina viedās energosistēmas kā kategoriju iekļaut gaidāmajā Komisijas regulā, ar ko atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (GBER), un pieņemt regulas par citām grupu atbrīvojuma kategorijām, kuras mijiedarbojas viedo energosistēmu attīstības jomā;

31.  uzsver, ka viedās infrastruktūras sadarbspēja ir galvenais noteikums, jo regulatīvā nenoteiktība un atšķirīgi standarti palēnina viedās infrastruktūras izplatīšanos; tādēļ aicina īstenot ciešāku sadarbību starp dažādām Eiropas tehnisko standartu organizācijām; uzsver, ka sadarbspējas nodrošināšanai un tehnoloģiju attīstības un ieviešanas paātrināšanai ir vajadzīgi atvērti standarti;

32.  aicina Komisiju veikt pasākumus, lai novērstu tādus galvenos šķēršļus kā sadarbspējas un standartu neesamību (standartizēts automātiskas konfigurēšanas režīms samazinātu izmaksas un ļautu pieslēgt arī nelielus decentralizētus energoresursus (DER) (vai nelielu decentralizētu resursu lietotnes), neskaidrību par pienākumiem un uzdevumiem jaunajās viedtīklu lietotnēs, neskaidrību par izmaksu un ieguvumu sadalījumu un līdz ar to arī par jaunajiem uzņēmējdarbības modeļiem, patērētāju nevēlēšanos piedalīties izmēģinājumos Eiropas reglamentācijas jomā paredzētajos pasākumos, kas var radīt nopietnus šķēršļus projekta rezultātu atkārtojamībai citās valstīs;

33.  atgādina par 2011. gada Standartizācijas mandātu Eiropas viedtīklu izvēršanas atbalstam, kura darbs bija jāpabeidz 2012. gadā; atzinīgi vērtē saskaņā ar šīm pilnvarām panākto progresu, taču uzsver, ka ir nepieciešams turpināt darbu; aicina Komisiju sadarboties ar standartizācijas iestādēm, lai paātrinātu to darba pabeigšanu un piešķirtu jaunas pilnvaras, ja to uzskata par nepieciešamu;

34.  aicina dalībvalstis turpināt sadarbību un dalīties ar labāko praksi Eiropas Energoregulatoru padomes (CEER) forumā par valsts SSO regulējumu; tajā pašā laikā norāda uz SSO organizācijas dažādību, jo, piemēram, dažās dalībvalstīs ir viens SSO, savukārt citās — vairāk nekā 800; mudina dalībvalstis sadarboties ciešāk; aicina dalībvalstis un Komisiju vienoties par vienotu klasifikācijas sistēmu, lai noteiktu, vai organizācija ir uzskatāma par pārvades operatoru, sadales operatoru vai apvienoto operatoru;

35.  aicina Komisiju novērtēt, vai saskaņā ar trešo enerģētikas iekšējā tirgus paketi ir jāiesniedz priekšlikumi viedtīklu attīstīšanai un veicināšanai, kas ar efektīvu rīcību ir jāgarantē Komisijai, jo tādējādi varētu iesaistīt arvien vairāk tirgus dalībnieku un atbalstīt potenciālo izvēršanas, attīstības un uzturēšanas sinerģiju telekomunikāciju un enerģētikas tīklos; tomēr uzsver, ka šie priekšlikumi būtu jāintegrē racionālā tiesiskajā regulējumā saskaņā ar Komisijas noteiktajiem principiem;

36.  aicina uz sadarbību Eiropas, valstu un reģionāla līmeņa viedtīklu izveidošanā; uzskata, ka viedtīkli nodrošina unikālas iespējas atbalstīt inovācijas, pētniecību un attīstību, darba vietu izveidošanu un Eiropas nozares, jo īpaši MVU, konkurētspējas palielināšanos vietējā un reģionālā līmenī;

37.  aicina reģionus veidot sasaisti un dalīties ar ieguvumiem, zināšanām un paraugpraksi, kā arī sadarboties attiecībā uz viedo energosistēmu izmaksu un ieguvumu analīzi, īstenojot ESI fondu teritoriālās sadarbības mērķi; aicina Komisiju izveidot starptautisko tīklu, kurā ir viedo energosistēmu reģioni; aicina pārrobežu reģionus izmantot Eiropas teritoriālās sadarbības grupas juridisko instrumentu, lai kopīgi izveidotu un pārvaldītu vispārējo ekonomisko interešu pakalpojumus atjaunojamo energoresursu un energotaupības jomā un viedtīklu infrastruktūru šādā tīklā;

38.  uzsver tādu iniciatīvu nozīmi kā Pilsētas mēru pakts, kas ir plaša kustība Eiropā, kura ietver vietējās un reģionu pašvaldības, kas cīnās pret klimata pārmaiņām, un kuras pamatā ir brīvprātīgas parakstītāju saistības sasniegt un pārsniegt ES mērķi par 20 % samazināt CO2 līmeni, palielinot energoefektivitāti un attīstot atjaunojamus energoresursus, un šīs saistības apstiprina un atbalsta vietējo pašvaldību centienus, īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas politiku; uzsver, ka vietējām pašvssoaldībām ir būtiska nozīme klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā, jo īpaši tāpēc, ka 80 % no enerģijas patēriņa un CO2 emisijām ir saistītas ar darbībām pilsētās;

o
o   o

39.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Reģionu komitejai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 281. lpp.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 256. lpp.
(5) OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.
(6) OV L 347, 20.12.2013., 303. lpp.
(7) OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.
(8) OV C 82, 1.4.2008., 1. lpp.
(9) OV L 204, 31.7.2013., 15. lpp.
(10) OV C 25, 26.1.2013., 1. lpp.
(11) OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.
(12) OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.
(13) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0374.
(14) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0017.
(15) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0345.


Mazās lauku saimniecības
PDF 277kWORD 67k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par mazo lauku saimniecību nākotni (2013/2096(INI))
P7_TA(2014)0066A7-0029/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopējās lauksaimniecības politikas mērķus kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 39. pantā, jo īpaši „celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas attīstību un panākot lauksaimniecības ražošanas racionālu attīstību un ražošanas faktoru, jo īpaši darbaspēka, optimālu izmantojumu”, kā arī „panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus”,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009(1), un jo īpaši ņemot vērā 32. un 61. pantu, kuros attiecīgi noteikti pārdalošie maksājumi un mazo lauksaimnieku atbalsta shēma,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005(2), un jo īpaši ņemot vērā 7. un 19. pantu, kuros attiecīgi noteiktas tematiskās apakšprogrammas un lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība,

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 3. maija paziņojumu „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” (COM(2011)0244),

–  ņemot vērā 2010. gada 7. septembra rezolūciju par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem: labāku pārtikas apgādes ķēdes darbību Eiropā(3),

–  ņemot vērā 2013. gada pētījumu „Daļēji naturālās saimniecības — to vērtība un attīstības virzieni”, kuru ir sagatavojis Parlamenta Politikas departaments B (Struktūrpolitika un kohēzijas politika),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0029/2014),

A.  tā kā Eiropā mazās lauku saimniecības nepārtraukti izjūt demogrāfisko, komerciālo un tehnoloģisko spiedienu, kas izraisa pakāpenisku deagrarizāciju un ciematu depopulāciju apgabalos, kuros šādas saimniecības ir vairākumā, tostarp izraisa masveida atteikšanos audzēt nelielus mājlopu ganāmpulkus un īpašas vietējās kultūras;

B.  tā kā šīs mazās saimniecības īsteno sociālu saimniekošanas modeli, kas ES joprojām ir plaši izplatīts, un tā kā šis modelis var un tam ir un jāspēj pastāvēt līdzās citiem saimniekošanas modeļiem, kas vairāk orientēti uz lielajām saimniecībām un tirgiem;

C.  tā kā mazās lauku saimniecības veic ne vien ražošanas funkciju, bet arī citas būtiskas funkcijas, kas ir saistītas ar sabiedrisko preču nodrošināšanu; tā kā tas ietver ar dabu un ainaviskumu saistītas darbības (palīdzot saglabāt gan raksturīgās Eiropas lauku ainavas, gan lauku bioloģisko daudzveidību), sociālas darbības (nodrošinot iztiku miljoniem cilvēku Eiropā, novēršot nabadzību un kļūstot par darbaspēka avotu rūpniecībai un citām ekonomikas nozarēm, piemēram, tūrismam), kā arī kultūras darbības (saglabājot skaistas tradīcijas, tautas ieražas un citas nemateriālās un vēsturiskās vērtības, kā arī ražojot reģionālos un tradicionālos produktus);

D.  tā kā mazās lauku saimniecībās ir labi priekšnosacījumi, lai veidotu videi nekaitīgu un dzīvnieku labturības nosacījumiem atbilstīgu lauksaimniecību;

E.   tā kā iedzīvotāju izceļošana un lauku pamešana būtiski pasliktina lauku kopienu dzīves apstākļus — un līdz ar to lauksaimnieku dzīves un darba kvalitāti — un tā kā šiem faktoriem bieži ir izšķiroša nozīme mazas lauku saimniecības saglabāšanā vai likvidēšanā; tā kā ilgtspējīgu izredžu radīšanai, jo īpaši jauniešiem, lauku rajonos ir izšķiroša nozīme mazo lauku saimniecību nākotnes nodrošināšanā;

F.   tā kā dažos apgabalos mazo lauku saimniecību esība un izdzīvošana garantē ienākumu avotus un ierobežo iedzīvotāju izbraukšanu;

G.   tā kā tirgus cenas krasi svārstās un šīs svārstības bieži pastiprina tas, ka cenas nosaka starpnieki, izmantojot ražotāju nedrošo stāvokli;

H.  tā kā mazās lauku saimniecības parasti ir elastīgākas un spēj vieglāk pielāgoties tirgus krīzēm;

I.  tā kā daudzas mazās lauku saimniecības specializējas un apvienojas ražotāju organizācijās, tādējādi pamatoti spējot ieņemt vietu līdzās lielākām saimniecībām un kļūt par ražotājiem pārtikas tirgum;

J.  tā kā mazo lauku saimniecību problēmu risināšanai ir nepieciešama plašāka pieeja; tā kā iespējamu alternatīvu ienākumu avotu atbalstīšana un dažādošanas iespēja, kā arī ar lauksaimniecību nesaistītu darbvietu radīšana un sabiedrisko pakalpojumu sniegšana lauku teritorijā ir izšķiroši nozīmīga mazo lauku saimniecību un lauku kopienu nākotnei;

K.  tā kā mazās lauku saimniecības nav pietiekami ņemtas vērā kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) un tā kā iemesli tam ir tas, ka KLP atbalsta struktūra, kas galvenokārt ir balstīta uz platību un iepriekšējiem ražošanas apmēriem un līdz ar to nespēj atbilstīgi reaģēt uz mazo lauku saimniecību situāciju un darbību, kā arī tas, ka atsevišķas dalībvalstis otrajā pīlārā nosaka minimālās finansēšanas robežvērtības, un dalībvalstis nav ieviesušas īstenošanas pasākumus, kas atbilst šādu saimniecību vajadzībām;

L.  tā kā mazajām lauku saimniecībām ir grūti piesaistīt finansiālu atbalstu, ņemot vērā, ka tām, piemēram, var būt grūtības piekļūt ES programmas finansējumam, jo tās nespēj izpildīt finansējuma saņemšanai noteiktos kapitāla un/vai veiktspējas prasības vai arī tām ir zems kredītspējas līmenis vai kredītspējas nav vispār;

M.  tā kā, ņemot vērā to, ka mazajām lauku saimniecībām tālākajos reģionos ir divtik sarežģīti veikt saimniecisko darbību, tām ir arī jāpievērš īpaša uzmanība;

N.  tā kā daudzām mazajām lauku saimniecībām ārkārtīgi svarīgi ir papildu ienākumi un ienākumi no darbības, kas nav lauksaimnieciskā darbība;

O.  tā kā atsevišķu veidu mazās lauku saimniecības, piemēram, naturālās saimniecības, darbojas kā aizsargmehānisms pret pilnīgu trūkumu, nodrošinot vismaz nedaudz pārtikas un ienākumu;

P.  tā kā mazo lauku saimniecību vadītāji dažkārt nesaņem pietiekamu administratīvo atbalstu un labas kvalitātes konsultāciju; tā kā dalībvalstis bieži rada nevajadzīgus birokrātiskus šķēršļus un dažiem mazo lauku saimniecību vadītājiem nav vajadzīgo līdzekļu un pieredzes, lai efektīvi ievērotu attiecīgos administratīvos procesus;

Q.  tā kā lauku saimniecībām ģeogrāfiskās sadrumstalotības dēļ ir mazākas iespējas vienoties par izdevīgām cenām pārtikas tirdzniecības ķēdē nekā pārējiem tirgus dalībniekiem, kas ir īpaši jutīgs jautājums mazo lauku saimniecību gadījumā;

R.  tā kā mazām lauku saimniecībām ir īpaša nozīme, saglabājot darbīgumu dažos reģionos, piemēram, kalnainos apgabalos un teritorijās, kurās ir nelabvēlīgi saimnieciskie apstākļi, un tālākos reģionos, kā arī reģionos, kuros nelabvēlīgu ģeogrāfisko un strukturālo apstākļu dēļ lauksaimniecība ir viena no retajām, ja ne vienīgā ekonomiski ilgtspējīgā nozare;

S.  tā kā to ģimeņu, kas iztiek, strādājot mazajās lauku saimniecībās, ienākumu un dzīves līmenis ir daudz zemāks nekā lauksaimniekiem, kuri ražo preces tirgum vai ir nodarbināti citās ekonomikas jomās;

T.  tā kā daudzas mazās lauku saimniecības nevar izdzīvot tikai no lauksaimniecības vien, un tām izdzīvošanai ir nepieciešami alternatīvi ienākumu avoti; tā kā tajā pašā laikā šīm mazajām lauku saimniecībām vairāk uzmanības būtu jāvelta savu darbību ienesīgumam un produktivitātei;

U.  tā kā daudzos reģionos mazās lauku saimniecības nodrošina to ģimeņu pamatvajadzības, kurām nav iespēju atrast citus ienākumu avotus;

V.  tā kā trūkst pietiekami daudz ticamu datu par mazo lauku saimniecību stāvokli un KLP instrumentu ietekmi uz šo nozari un tā kā jēdziens „mazās lauku saimniecības” katrā dalībvalstī tiek definēts atšķirīgi;

W.  tā kā dažiem mazajiem lauksaimniecības produktu ražotājiem, piemēram, biteniekiem, vai nu pašiem nepieder zeme, vai viņi paši to neapsaimnieko, un līdz ar to šie ražotāji tiek izslēgti no mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas;

X.  tā kā ANO Ģenerālā asambleja 2014. gadu pasludināja par Starptautisko ģimenes lauksaimniecības gadu,

1.  aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju veikt atbilstošus pasākumus jaunās kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros, kā arī sagatavot pamatnostādnes periodam pēc 2020. gada, vairāk ņemot vērā īpašas mazo, ģimeņu saimniecību vajadzības. Šīs saimniecības ir nozīmīgs Eiropas lauksaimniecības modeļa elements, kā arī pamats lauku teritorijas daudzfunkcionālai attīstībai un reģionu ilgtspējīgai attīstībai kopumā;

2.  prasa arī turpmāk piemērot politiku, ar ko atbalsta lauksaimniecībā izmantojamo zemju konsolidāciju, kā arī piešķirt finansiālu palīdzību lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā un savas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nodevuši pilnīgā lietošanā citiem lauksaimniekiem, ar šādu politiku efektīvi uzlabojot lauksaimnieciskās ražošanas struktūru;

3.  uzskata, ka vienkāršai mazo lauku saimniecību skaita ierobežošanai nav jākļūst par galveno restrukturizācijas pasākumu mērķi, jo tas nepalielinās lielāku saimniecību konkurētspēju; šajā saistībā aicina dalībvalstis izstrādāt mazajām lauku saimniecībām piemērotus risinājumus un attīstības modeļus, ņemot vērā attiecīgās valsts lauksaimniecības īpatnības un reģionālās atšķirības, lai palielinātu mazo lauku saimniecību konkurētspēju, dzīvotspēju un ienesīgumu, attīstītu uzņēmējdarbību, radītu darbvietas un apturētu iedzīvotāju skaita mazināšanos lauku teritorijā;

4.  uzskata, ka lauku apgabalos nekavējoties jānovērš lauku pamešana un iedzīvotāju izceļošana, lai mazajām lauku saimniecībām to atrašanās vietā nodrošinātu atbilstīgu vidi un tādējādi ilgtermiņa izredzes; aicina dalībvalstis efektīvi izmantot pieejamo ES finansējumu, ar ko attīstītu infrastruktūru, izglītības, medicīnas un aprūpes iestādes, bērnu aprūpi, piekļuvi ātrdarbīgam internetam un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dibināšanu un izaugsmi, lai lauku apvidos nodrošinātu tādu pašu dzīves līmeni kā pilsētās; iesaka centienus veltīt ilgtspējīgu nākotnes izredžu nodrošināšanā jauniešiem, labi izglītotiem cilvēkiem un sievietēm;

5.  prasa palielināt tiešo tirdzniecību — piemēram, tradicionālo produktu tirdzniecību — vietējos un reģionālajos tirgos un mazās saimniecībās attīstīt ilgtspējīgu, atbildīgu pārstrādi, kā arī ieviest būtisku un samērīgu uzraudzības sistēmu; mudina Komisiju un dalībvalstis pārskatīt spēkā esošos noteikumus par pārtikas nekaitīgumu, lai mazinātu slogu un likvidētu šķēršļus, kurus šie noteikumi varētu radīt mazajām lauku saimniecībām, attīstot pārtikas pārstrādi un tirdzniecību; mudina Komisiju un dalībvalstis izveidot platformu labākās prakses apmaiņai par to, kā regulēt un uzraudzīt mazajās lauku saimniecībās veikto pārstrādi; turklāt aicina reģionālās iestādes aktīvāk iesaistīties tiešās tirdzniecības, tostarp vietējo un pilsētas tirdzniecības vietu infrastruktūras attīstībā, atvieglojot patērētājiem iespēju saņemt lētus, veselīgus un kvalitatīvus lauksaimniecības produktus;

6.  uzskata, ka mazo lauku saimniecību problēmu risināšanai papildus KLP ir jāpiesaista arī citi ES politikas virzieni, tostarp kohēzijas politika, lai lauku teritorijā uzlabotu tehnisko infrastruktūru un piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, savukārt no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem jāfinansē kopienas un sociālā darbība, kas saistīta ar sociālo iekļaušanu, izglītību, apmācību un zināšanu nodošanu; turklāt uzskata — tā kā šīs saimniecības būtiski neietekmē tirgu, tad ir arī pieļaujams papildu atbalsts no valsts līdzekļiem saskaņā ar principiem, kas ir saskaņoti ar Komisiju, un nepārkāpjot konkurences principus;

7.  vērš uzmanību uz zemes īpašumu tirgus paredzamās liberalizācijas ietekmi uz lauksaimniecībā izmantojamo zemju cenām jaunajās dalībvalstīs; norāda, ka zemes īpašumu cenu palielināšanās vissmagāk skar mazos lauksaimniekus;

8.  aicina dalībvalstis savās izglītības sistēmās nodrošināt piemērotu infrastruktūru arodizglītībai un profesionālajai apmācībai lauksaimniecības jomā;

9.  vērš uzmanību uz ietekmi, ko pilsētu paplašināšanās rada uz lauksaimniecībā izmantojamo zemju cenām;

10.  ļoti atzinīgi vērtē jauno KLP pirmajā pīlārā noteikto regulējumu par mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu, tomēr uzskata, ka vienkāršots ticis vienīgi piešķiršanas veids, taču zemās tiešo maksājumu likmes nedod iespēju attīstīties, un līdz ar to šie pasākumi joprojām nav pietiekami, lai uzlabotu mazo saimniecību stāvokli ES; uzskata, ka ir jāievieš mehānisms, ar ko mazās lauku saimniecības varētu iesniegt daudzgadu pieteikumus tiešajiem maksājumiem, paredzot, ka šie pieteikumi tiktu atjaunināti vienīgi tad, ja notiek izmaiņas attiecīgajā lauku saimniecībā;

11.  atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka dalībvalstīs pastāv krasas lauksaimniecības subsīdiju atšķirības, kas ir neizdevīgas jaunajām dalībvalstīm;

12.  uzsver — ņemot vērā to, ka KLP pirmajā pīlārā paredzētā mazo lauksaimnieku atbalsta shēma ir brīvprātīga, ir būtiski pārskatīt un izmantot visas otrajā pīlārā mazajiem ražotājiem paredzētās atbalsta iespējas;

13.  uzskata, ka papildus šādiem pasākumiem noteikti ir jārod efektīvs veids, kā nodrošināt atbalstu visiem tiem mazajiem lauksaimniecības produktu ražotājiem, kuru darbība un saražotie produkti nav saistīti ar lauksaimniecības zemju īpašumtiesībām un/vai šo zemju izmantošanu;

14.  aicina dalībvalstis ieviest piemērotus finanšu instrumentus, piemēram, mikrokredītu, subsidētu aizdevumu procentu likmju, finanšu nomas, pirmās iemaksu atlīdzināšanas vai kredītgarantiju veidā; turklāt uzskata, ka šāda veida atbalsta procesā ir jāiesaista reģionālā un vietējā līmeņa iestādes;

15.  uzsver, ka pat mazajām lauku saimniecībām ir jāievēro labas lauksaimniecības prakses noteikumi, kā arī Eiropas un attiecīgās valstu prasības, jo īpaši ražošanas un patērētāju aizsardzības jomā, un līdz ar to šo saimniecību vadītājiem ir nepieciešama obligātā kvalifikācija; šajā saistībā aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt veidus, kā nodrošināt šīs kvalifikācijas vispārēju iegūšanu un kā to pielāgot mazo saimniecību vajadzībām;

16.  prasa bezmaksas konsultācijas vairāk pielāgot mazo lauku saimniecību vajadzībām, vienkāršot procedūras, kas saistītas ar informēšanu, riska novērtēšanu un sanitāro uzraudzību, uzsākt informatīvās kampaņas, apmainīties ar labāko praksi attiecībā uz īsām pārtikas apgādes ķēdēm un nodrošināt tehnisko palīdzību tiem, kuri iesniedz pieteikumus ES finansējuma saņemšanai, kā arī konsultācijas, kas palīdzētu šīm saimniecībām savas ražošanas darbības pielāgot ražošanas un vides potenciālam;

17.  uzsver, ka mazajām laiku saimniecībām ir jāapvienojas organizācijās, ražotāju grupās vai kooperatīvos un jāveido kopējas tirgvedības kampaņas; uzskata, ka visu veidu mazo lauku saimniecību asociācijām, kas izpaužas gan kā kooperatīvi un ražotāju organizācijas, gan kā ražošanas līdzekļu, tostarp iekārtu, koplietošana, ir jāsaņem īpašs atbalsts, izmantojot ES un valstu mehānismus;

18.  uzskata, ka mazajām lauku saimniecībām, kas atrodas kalnu apgabalos vai mazāk labvēlīgos apvidos un attālākos reģionos, ir jāspēj izmantot ar ražošanu saistīto atbalstu, piemēram, liellopu audzēšanai, ja šīm saimniecībām ir arī konkrētas vides funkcijas;

19.  uzskata, ka lauksaimnieciskām darbībām vairāk nekā jebkad iepriekš ir stratēģiska nozīme, kas visām dalībvalstīm attiecīgi ir jāņem vērā, lai rastu veidus, kā mazajiem lauksaimniekiem nodrošināt saimnieciskās darbības turpināšanu nolūkā panākt līdzsvaru starp lauksaimniecības produktu cenām un ražošanas izmaksām;

20.  prasa dalībvalstīm savās I un II pīlāra programmās iekļaut apakšprogrammas un pasākumus, kas orientēti uz mazajām lauku saimniecībām; norāda, ka jo īpaši mazajām lauku saimniecībām ir vajadzīgi papildu ienākumi un ienākumi no palīgdarbības, piemēram, tūrisma nozarē, lai nodrošinātu pietiekamus ienākumus; šajā saistībā uzsver, cik būtiski ir nodrošināt, ka KLP otrajā pīlārā ir paredzēti plaši resursi un ka lauku attīstības programmas ir pienācīgi orientētas uz mazo lauku saimniecību vajadzībām;

21.  iesaka paplašināt Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla darbības jomu, lai izpētītu mazo lauku saimniecību stāvokli un KLP ietekmi uz tām, kā arī lai plānotu šo saimniecību attīstību;

22.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.
(3) OV C 308 E, 20.10.2011., 22. lpp.


Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei
PDF 302kWORD 79k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par integrētu paku piegādes tirgu e-tirdzniecības izaugsmei Eiropas Savienībā (2013/2043(INI))
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Savienība apņemas veidot „sociālā tirgus ekonomiku ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu”,

–  ņemot vērā LESD 9. pantu, ar ko paredz, ka, „nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”,

–  ņemot vērā LESD 11. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot Savienības politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”,

–  ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības prasības ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

–  ņemot vērā LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu par sabiedriskiem (ar ekonomiku saistītiem) pakalpojumiem,

–  ņemot vērā LESD 26. pantu, kurā noteikts, ka „iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līgumiem ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite”,

–  ņemot vērā LESD 49. un 56. pantu par brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā LESD 101. un 102. pantu par konkurences noteikumiem, kas attiecas uz uzņēmumiem,

–  ņemot vērā LESD 169. pantu par patērētāju interešu atbalstīšanu un augsta līmeņa nodrošināšanu patērētāju tiesību aizsardzībā,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/67/EK par pasta pakalpojumiem, kas grozīta ar Direktīvu 2002/39/EK un 2008/6/EK,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK,

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 29. novembra Zaļo grāmatu „Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei ES” (COM(2012)0698),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 16. decembra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” (COM(2013)0886),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2013. gada 23. aprīļa darba dokumentu „Elektroniskās komercijas rīcības plāns 2012.–2015. gadam — stāvoklis 2013. gadā” (SWD(2013)0153),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” (COM(2011)0942),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 18. decembra paziņojumu „Eiropas digitalizācijas programma — digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme” (COM(2012)0784),

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)0245),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 7. decembra darba dokumentu „Patērētāju tirgus rezultātu kopsavilkums: kā panākt, lai tirgus funkcionētu patērētāju labā — astotais izdevums” (SWD(2012)0432),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai” (COM(2012)0225),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu „Pārskats par „Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu”” (COM(2011)0078),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 9. janvāra paziņojumu „Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam — uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā” (COM(2012)0795),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 9. novembra paziņojumu „Mazi uzņēmumi, liela pasaule — jaunas partnerattiecības, lai palīdzētu MVU izmantot globālās iespējas” (COM(2011)0702),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 28. novembra paziņojumu „2013. gada izaugsmes pētījums” (COM(2012)0750),

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Ceļā uz aktu par vienotu tirgu — par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku — 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010)0608),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 3. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „II vienotā tirgus akts” (COM(2012)0573),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Akts par vienoto tirgu — divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos” (COM(2011)0206),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 28. marta Balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu” (COM(2011)0144),

–  ņemot vērā Komisijas 2007. gada 18. oktobra paziņojumu „ES kravu pārvadājumu programma — kravas pārvadājumu efektivitātes, integrācijas un ilgtspējības uzlabošana Eiropā” (COM(2007)0606),

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 31. maija secinājumus par vienoto digitālo tirgu un vienotā tirgus pārvaldību,

–  ņemot vērā tā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu(1),

–  ņemot vērā tā 2012. gada 11. decembra rezolūciju par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu(2),

–  ņemot vērā tā 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā(3),

–  ņemot vērā tā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem(4), par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei(5) un par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū(6),

–  ņemot vērā tā 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par jaunu programmu attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A7-0024/2014),

A.  tā kā e-tirdzniecība ir kanāls, kuram ir milzīgs ekonomikas un finanšu krīzes apkarošanas, vienotā tirgus nostiprināšanas un ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veidošanas potenciāls Eiropas Savienībā; tā kā Komisijas 2012. gada janvāra paziņojumā par e-tirdzniecību un tiešsaistes pakalpojumiem tiešsaistē nopirkto preču piegāde tiek minēta kā viena no piecām galvenajām prioritātēm e-tirdzniecības veicināšanai līdz 2015. gadam un tās nozīmību atzinusi arī Padome un Parlaments;

B.  tā kā ES e-tirdzniecības tirgus izaugsme 2012. gadā pārsniedza 20 %; tā kā tiek prognozēts, ka jo īpaši pārrobežu e-tirdzniecība četrkāršosies; tā kā paku piegādes tirgus piedzīvo radikālas pārmaiņas, jo tajā iesaistās jauni pakalpojumu sniedzēji, tiek ieguldīts inovāciju attīstībā un rodas jauni pakalpojumi;

C.  tā kā efektīvi un uzticami piegādes pakalpojumi ir viens no reāla un efektīva vienotā digitālā tirgus būtiskākajiem pīlāriem, jo tiem ir būtiska ietekme uz e-tirdzniecības veicināšanu un uzticības izveidi starp pārdevējiem un pircējiem;

D.  tā kā pārrobežu piegādi par šķērsli uzskata 57 % mazumtirgotāju, bet puse patērētāju apgalvo, ka uztraucas par piegādi pārrobežu darījumos; tā kā piegādes jautājumi (tostarp preču atpakaļsūtīšana) un piegādes augstās izmaksas ir divi jautājumi, kas visvairāk uztrauc patērētājus saistībā ar iepirkšanos tiešsaistē, tādējādi radot zemu uzticēšanās līmeni patērētāju vidū pārrobežu e-tirdzniecībā;

E.  tā kā, lai izkļūtu no šīs situācijas, ir svarīgi palielināt patērētāju uzticēšanos piegādes operatoriem un pakalpojumiem, uzticību tirgum un zināšanas par savām tiesībām un pienākumiem, nodrošinot vairāk informācijas, labāku izpratni un lielāku pārredzamību piegādes nosacījumu jomā;

F.  tā kā MVU, kas meklē uzņēmējdarbības iespējas ES, pārrobežu piegādē saskaras ar augstākām izmaksām, lielāku sarežģītību un pārredzamības trūkumu; tā kā pārrobežu piegādes cenas ir trīs līdz piecas reizes augstākas par iekšzemes cenām; tā kā efektīvas un vienkāršas piegādes sistēmas par pieņemamu cenu ir galvenais virzītājspēks, kas sekmē MVU uzņēmējdarbības modeļu ilgtspējību un to spēju piegādāt produktus patērētājiem,

Integrēti piegādes pakalpojumi Eiropā — vienotā digitālā tirgus pīlārs

1.  uzsver, ka pieejami, efektīvi un augstas kvalitātes piegādes pakalpojumi par pieņemamu cenu ir būtisks elements preču iegādes tiešsaistē, un tie ir jāsekmē, nodrošinot brīvu un godīgu konkurenci; tomēr atzīmē, ka daudzi patērētāji atturas iepirkties tiešsaistē, jo īpaši veicot pārrobežu iepirkumus, tāpēc ka ir neskaidrības saistībā ar pieejamajām piegādes iespējām, galīgo piegādi, piegādes izmaksām vai uzticamību;

2.  atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu, ko Komisija sagatavoja, lai noteiktu iespējamos trūkumus Eiropas piegādes tirgū, un aicina Komisiju veikt attiecīgus pasākumus šo trūkumu novēršanai tā, lai uzņēmumi un patērētāji pilnībā varētu izmantot vienotā digitālā tirgus piedāvātās iespējas; uzsver, ka jebkurā ierosinātajā pasākumā jāņem vērā piegādes procesa ilgtspēja un jācenšas mazināt tā ekoloģisko pēdu;

3.  norāda, ka dažās dalībvalstīs piegādes operatoru konkurencei raksturīgas nepilnības pārrobežu mērogā, un pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu attiecībā uz tarifu nosacījumiem un attiecīgo pakalpojumu izpildi; jo īpaši uzskata, ka ir jāievieš instrumenti informācijas sniegšanai par visu Eiropas piegādes operatoru piedāvājumiem;

Patērētāju interešu ievērošana — galvenais piegādes procesā

4.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt patērētāju uzticēšanos piegādes procesam; uzskata, ka patērētājiem ļoti būtiska ir labāka pārredzamība un vieglāk salīdzināma informācija par pieejamajām piegādes iespējām, cenām un nosacījumiem, jo īpaši attiecībā uz patērētāju pasūtījumu piegādes nosacījumiem un procedūrām, kas jāveic preču bojājumu, pazušanas, novēlotas piegādes vai atpakaļsūtīšanas gadījumā;

5.  uzsver, ka ir nepieciešams veicināt pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt patērētāju izvēli iegādes laikā; norāda, ka pastāv ievērojama atšķirība starp patērētāju gaidām un tādu ērtu un novatorisku pakalpojumu pieejamību kā saņemšanas punkti, pasta pašapkalpošanās punkti vai termināļi, jebkurā diennakts laikā pieejami pakalpojumi, uzraudzības un izsekošanas risinājumi, patērētājiem izdevīgas piegādes vietas un laiki vai vienkāršas atdošanas politika;

6.  uzsver, ka ir būtiska piegādes pakalpojumu uzticamība un ir svarīgi piedāvāt efektīvas sistēmas, kas nodrošina, ka pakas pienācīgi sasniedz paredzēto galamērķi pieņemamā laikā;

7.  norāda, ka pārrobežu piegādes vai piegādes attālos apvidos vai attālākajos reģionos augstās izmaksas ir viens no galvenajiem patērētāju neapmierinātības iemesliem; uzsver, ka, ja pieaugs attālā tirdzniecība un pirkumi un lai veicinātu patiešām vienota tirgus izveidi, ir obligāti jānodrošina piegādes iespējas par pieņemamāku cenu patērētājiem un tirgotājiem, tostarp MVU;

8.  uzsver, ka ir nepieciešams uzlabot universāla paku piegādes pakalpojuma ģeogrāfisko pārklājumu un pieejamību lauku un attālos apvidos;

9.  uzskata, ka integrēta paku piegādes tirgus izveidošanai, ir nepieciešama stabila un saskaņota sociālā dimensija, kurā piegādes pakalpojumu sniegšanā ievēro darba tiesības, nodarbinātības un atalgojuma nosacījumus un sociālos un vides standartus; šajā sakarā atzīmē, ka nelikumīga nodarbinātība, kā arī pašnodarbinātības statusa ļaunprātīga izmantošana apdraud nozari un ka atbildīga, kvalitatīva nodarbinātība un ka kvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanai nepieciešama pienācīga personāla pastāvīga apmācība; uzsver, ka patērētāju prasību un vēlmju pilnīgai apmierināšanai ļoti svarīga sociālās dimensijas un pietiekamas piegādes pakalpojumu tirgus elastības nodrošināšanai, kas nepieciešama tā izaugsmei, un pielāgošanās tehniskajām inovācijām, tādējādi uzņēmumiem dodot iespējas piedāvāt tādus produktus, kas pilnībā apmierina viņu prasības un vēlmes;

10.  vērš uzmanību uz tiesiskās noteiktības nozīmīgumu, lai nodrošinātu patērētāju uzticēšanos; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīgi patērētājus pienācīgi informēt par piemērojamajiem tiesību aktiem;

11.  uzskata, ka pārrobežu tiešsaistes tirdzniecības attīstība ir arī atkarīga no patērētāju uzticēšanās un ka Eiropas tīkla izveide, apvienojot tādus problēmu risināšanas valsts centrus kā Solvit, palīdzētu pārliecināt patērētājus; patērētāju uzticību palielinātu arī RAPEX līdzīga trauksmes sistēma, kas tos brīdinātu par vietnēm, kurās veic krāpnieciskas darbības;

12.  norāda, ka arvien vairāk patērētāju izmanto salīdzināšanas tīmekļa vietnes, lai salīdzinātu paku piegādes firmu piedāvāto produktu un pakalpojumu cenas, īpašības vai piegādes nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz e-tirdzniecību; aicina Komisiju pieņemt ES pamatnostādnes par minimālajaiem standartiem tīmekļa vietņu salīdzināšanai, kas strukturētas, ņemot vērā tādus principus kā pārredzamība, objektivitāte, kvalitāte, informācija un lietošanas ērtība;

13.  prasa Komisijai kopā ar nozari un patērētāju organizācijām izstrādāt vienotus piegādes pakalpojumu kvalitātes rādītājus, kas ļautu patērētājiem labāk salīdzināt dažādus piedāvājumus;

Vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveide MVU

14.  uzsver MVU būtisko nozīmi izaugsmes, inovāciju un nodarbinātības, jo īpaši jauniešu nodarbinātības, veidošanā; uzsver, ka piegādes pakalpojumi Eiropas MVU ir īpaši nozīmīgi un, lai piekļūtu jauniem tirgiem un sasniegtu vairāk patērētāju ES, ir nepieciešams integrēts, konkurētspējīgs piegādes tirgus, kas nodrošina dažādas piegādes un loģistikas atbalsta iespējas par pieņemamām cenām; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot MVU informēšanu par iespējām nostiprināt savu piegādāto paku daudzumu un inovatīviem paku piegādes un saņemšanas risinājumiem, kas samazinātu pēdējā piegādes posma izmaksas;

15.  uzsver, ka uzņēmumiem un jo īpaši MVU jāspēj reaģēt uz patērētāju vajadzībām un gaidām ar vienkāršākiem, ātrākiem, cenu ziņā pieejamākiem, pārredzamākiem, uzticamākiem un efektīvākiem piegādes pakalpojumiem pārrobežu e-tirdzniecības kontekstā; uzsver, ka piegādes risinājumi, kas neatbilst patērētāju gaidām, tieši ietekmē uzņēmējdarbības zīmolvārdu, tēlu un konkurētspēju;

16.  norāda, ka MVU e-tirdzniecības attīstība pārrobežu mērogā ir ierobežota; atbalsta MVU sadarbību (kā arī ar tos pārstāvošu organizāciju starpniecību), lai panāktu izdevīgākas piegādes cenas, jo īpaši, ieviešot kopīgas tiešsaistes platformas, un uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti;

17.  pauž bažas par problēmām, ar kurām MVU saskaras to mazā izmēra dēļ; uzsver, ka MVU pašreiz saskaras ar augstākām izmaksām, lielāku sarežģītību sadrumstalotā Eiropas tirgus dēļ un informācijas trūkumu par pieejamām piegādes iespējām un cenām;

Ceļā uz novatoriskiem un sadarbspējīgiem risinājumiem pilnīgam Eiropas piegādes tirgum

18.  atzīmē Eiropas pasta nozares sadrumstalotību nepietiekamo sadarbspēju valstu tīklos, un par integrācijas trūkumu starp autotransportu, dzelzceļa transportu un ūdenstransportu; atzinīgi vērtē piegādes tirgus dalībnieku jau veiktos pasākumus, lai ieviestu mehānismus, kas vairāk pielāgoti tiešsaistes mazumtirgotāju un patērētāju vajadzībām, piemēram, elastīgākām piegādes un atpakaļsūtīšanas iespējām; aicina Komisiju ierosināt turpināt nepieciešamos pasākumus, lai mudinātu nozares pārstāvjus uzlabot sadarbspēju un paātrinātu tādu racionalizētu paku nosūtīšanas un savākšanas procesu ieviešanu, kuru mērķis ir samazināt izmaksas, palielināt piegādes pakalpojumu apjomradītus ietaupījumus, veicināt nelielu sūtījumu apvienošanu un tādējādi — apjoma atlaides maziem piegādātājiem, uzlabot piegādes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti un piedāvāt cenu ziņā pieejamus, elastīgus piegādes tarifus patērētājiem un uzņēmumiem;

19.  uzskata, ka šajā sakarībā jo īpaši svarīga ir sadarbība starp nozares pārstāvjiem saistībā ar sadarbspējīgām pārrobežu uzraudzības un izsekošanas sistēmām; mudina Komisiju turpināt izpētīt Eiropas standartu izstrādes un atklātu lietojumprogrammu saskarņu izmantošanas potenciālu, lai veicinātu integrētas sekošanas sistēmas un ar e‑tirdzniecību saistītu integrētu loģistikas pakalpojumu kvalitāti, uzticamību un ilgtspēju;

20.  uzsver, ka vienkāršākiem savākšanas un atdošanas risinājumiem jau ir liela nozīme e-tirdzniecības izaugsmē un nākotnē tie varētu būtiski samazināt cenas un palielināt patērētāju — jo īpaši pārrobežu darījumu veicēju — apmierinātību; mudina turpmāk sadarboties, lai uzlabotu patērētāju sūdzību uzklausīšanai paredzēto zvanu centru sadarbspēju;

21.  aicina Komisiju veidot sadarbības un informācijas apmaiņas platformas starp piegādes operatoriem, lai nekavējoties novērstu esošos ES piegādes tirgus trūkumus, kas saistīti ar inovāciju, elastīgumu, krājumu pārvaldību, transportu un paku savākšanu un atdošanu, vienlaikus ievērojot ES tiesību aktus konkurences jomā, un apspriestu iespēju uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem kopīgi izmantot infrastruktūru, iesaistot kurjera un pasta pakalpojumu operatorus;

22.  aicina Komisiju kopā ar uzņēmumiem strādāt pie Eiropas standartu par adresēšanu un marķēšanu, kā arī e-tirdzniecībai piemērotu pastkastīšu standartu pieņemšanas;

23.  aicina Komisiju izvērtēt iespējas e‑tirdzniecībai izveidot Eiropas uzticības zīmi un to, vai šāda uzticības zīme varētu dot ieguldījumu integrēto piegādes pakalpojumu uzticamības un kvalitātes nodrošināšanā, tādējādi radot klientu uzticēšanos pārrobežu e‑tirdzniecībai, kas varētu rosināt e‑mazumtirgotājus un paku firmas uzlabot pārredzamību, kā arī juridisko noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem, un varētu paaugstināt uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju, tādējādi dodot pienesumu ekonomikas izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai; uzsver, ka uzticības zīmes efektivitātes nodrošināšanai tās pamatā vajadzētu būt standartizētam raksturlielumu minimuma kopumam un pārredzamiem noteikumiem un informācijai klientu aizsardzībai, kā arī prasībām, kas attiecas uz sūdzību izskatīšanas un strīdu izšķiršanas procedūrām;

24.  uzsver, ka personas privāto datu aizsardzība un datu aizsardzība vispār ir īpaši svarīga un ka jebkādiem jauniem pasākumiem, kas tiek veikti, būtu jābūt saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem un it īpaši Direktīvu 95/46/EK;

Tirgus attīstības pārraudzība un regulatīvās uzraudzības uzlabošana

25.  atzīst, ka paku piegādes tirgus ir dinamisks, jo tajā strauji rodas jauni pakalpojumi un sāk darboties jauni operatori; norāda, ka novatoriski risinājumi, kas atbilst e-mazumtirgotāju un patērētāju vajadzībām, varētu kļūt par galveno izšķirošo faktoru konkurencē; uzskata, ka iespējamie likumdošanas pasākumi vispirms būtu rūpīgi jāizvērtē, lai neietekmētu paku piegādes tirgus attīstības dinamiku, kuru nedrīkstētu traucēt ar pārmērīgu reglamentāciju; aicina Komisiju pārraudzīt tirgus attīstību, lai noteiktu iespējamo tirgus nepilnību jomas, kurās nākotnē varētu būt nepieciešama turpmāka rīcība; šajā sakarā uzsver, ka tirgus uzraudzībai būtu jāattiecas ne tikai uz esošajiem pasta operatoriem, bet arī uz citu veidu piegādes pakalpojumu sniedzējiem;

26.  norāda, ka jau pastāv atbilstošs tiesiskais regulējums, un aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka šis esošais tiesiskais regulējums tiek pilnībā transponēts, ieviests un īstenots, īpašu uzmanību pievēršot Pasta pakalpojumu direktīvai, ES tiesību aktiem konkurences jomā, Alternatīvas strīdu izšķiršanas direktīvai un Patērētāju tiesību direktīvai, jo īpaši attiecībā uz formālajām prasībām par distances līgumiem;

27.  uzsver, ka efektīva tiesiskā regulējuma ieviešana ir atkarīga arī no pasta operatoru juridisko pienākumu uzraudzības, ko veic valstu regulējošās iestādes, jo īpaši attiecībā uz universālā pakalpojuma saistībām saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;

28.  norāda, ka sarežģīti noteikumi attiecībā uz PVN rada būtiskus šķēršļus maziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārrobežu tirdzniecību; prasa Komisijai pēc iespējas ātrāk īstenot izziņoto priekšlikumu par vienotu PVN deklarāciju;

29.  uzsver, ka neobligātas Eiropas līgumtiesības attiecībā uz līgumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem ievērojami vienkāršotu situāciju un tādējādi vairāk MVU pievērstos pārrobežu paku sūtījumiem; prasa dalībvalstīm konstruktīvi veicināt notiekošās sarunas par Eiropas tirdzniecības noteikumiem;

o
o   o

30.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0327.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0468.
(3) OV C 50 E, 21.2.2012., 1. lpp.
(4) OV C 296 E, 2.10.2012., 59. lpp.
(5) OV C 296 E, 2.10.2012., 70. lpp.
(6) OV C 296 E, 2.10.2012., 51. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0239.


Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā
PDF 234kWORD 83k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (2013/2115(INI))
P7_TA(2014)0068A7-0001/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši tās 24. un 28. pantu,

–  ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2013. gada 23. jūlija ziņojumu ANO Ģenerālajai asamblejai „Vardarbība pret migrējošām darba ņēmējām”,

–  ņemot vērā ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 12. pantu,

–  ņemot vērā ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 2008. gada 5. decembra Vispārējo ieteikumu Nr. 26 par migrējošām darba ņēmējām,

–  ņemot vērā ANO Starptautisko konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību,

–  ņemot vērā ANO Migrējošo darba ņēmēju komitejas Vispārējo komentāru Nr. 2 par migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesībām nenoregulētā situācijā,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām,

–  ņemot vērā Eiropas Sociālās hartas 13. un 17. panta interpretāciju, ko sniegusi Eiropas Sociālo tiesību komiteja,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 79., 153. un 168. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 14., 31., 35. un 47. pantu,

–  ņemot vērā dokumentu „Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā”(1),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. novembra Direktīvu 2002/90/EK, ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi(4),

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm(5),

–  ņemot vērā ES Pamattiesību aģentūras 2011. gada ziņojumu „Migrantu pamattiesības, atrodoties nenoregulētā situācijā Eiropas Savienībā”,

–  ņemot vērā ES Pamattiesību aģentūras 2012. gada vadlīnijas „Nenoregulētā situācijā esošu migrantu aizturēšana — pamattiesību apsvērumi”,

–  ņemot vērā Eiropas pētniecības projektu Clandestino un projektu par darbinieku bez personu apliecinošiem dokumentiem pārejām, kurus finansēja Komisija saskaņā ar Sesto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. jūnija paziņojumu „Ceturtais gada pārskats par imigrāciju un patvērumu (2012. gads)” (COM(2013)0422),

–  ņemot vērā 2011. gada 8. marta rezolūciju par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā ES(6),

–  ņemot vērā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par krīzes ietekmi uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0001/2014),

A.  tā kā ar jēdzienu „migrants bez personu apliecinošiem dokumentiem” apzīmē trešās valsts valstspiederīgo, kura atrašanās dalībvalsts teritorijā neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas nosacījumiem, kas noteikti Šengenas Robežu kodeksa 5. pantā, vai arī citiem ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem šajā dalībvalstī un, kuru atklājot, imigrācijas iestādes pieņemtu lēmumu par atgriešanu vai veiktu izraidīšanu(8);

B.  tā kā sarežģītie apstākļi, ko radījuši kari un saasinājušas pasaules līmeņa humānās krīzes, veicina tādu bēgļu plūsmas pieaugumu, kuru vidū ir arī liels skaits sieviešu un bērnu bez personu apliecinošiem dokumentiem;

C.  tā kā dalībvalstīm ir tiesības lemt par savu imigrācijas politiku; tā kā tomēr saskaņā ar ES un starptautiskajiem tiesību aktiem, kas dalībvalstīm ir saistoši, ir jāaizsargā un jānodrošina imigrantu pamattiesības;

D.  tā kā migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem bieži trūkst finanšu resursu, kādēļ pastāv risks, ka viņi varētu ciest no nepietiekama uztura un veselības stāvokļa pasliktināšanās, un kas nozīmē, ka tiem ir jāmeklē nepieņemami risinājumi, lai nodrošinātu iztikas līdzekļus; turklāt tā kā migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem bieži ir bērni, par kuriem viņām jārūpējas, kas ir papildu pamudinājums meklēt iespējamus veidus, kā nodrošināt iztikas līdzekļus un izdzīvot;

E.  tā kā migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem sakarā ar viņu juridisko statusu bieži nav iespējams saņemt pienācīgu mājokli, veselības aprūpes pamatpakalpojumus un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, kā arī izglītību; tā kā viņu juridiskais statuss, proti, personu apliecinošu dokumentu neesība, nozīmē, ka viņi nav aizsargāti pret izmantošanu darbavietā vai pret fizisku un garīgu vardarbību; tā kā minētais juridiskais statuss neļauj viņiem griezties tiesu iestādēs;

F.  tā kā migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem un viņu apgādībā esošās personas ir jo īpaši neaizsargātas pret risku, ko rada to juridiskais statuss, jo salīdzinājumā ar vīriešiem ir daudz lielāka iespēja, ka pret viņām varētu tikt veikta fiziska, seksuāla un garīga vardarbība un viņas varētu saskarties ar sliktiem darba apstākļiem, izmantošanu darbavietā un dubultu diskrimināciju rases un dzimuma dēļ;

G.  tā kā migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem var būt īpaši neaizsargātas pret cilvēku tirgotājiem un var attiecīgi kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem;

H.  tā kā migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem ir ierobežotas iespējas saņemt sociālo mājokli un viņi joprojām ir atkarīgi no privāto mājokļu tirgus; tā kā migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem draud lielāks risks, ka privāto mājokļu saimnieki varētu veikt fizisku vai seksuālu vardarbību;

I.  tā kā migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem draud lielāks risks tikt pakļautām vardarbībai un izmantošanai, ieskaitot seksuālu izmantošanu, kā arī vispār kļūt par seksuālas izmantošanas un cilvēku tirdzniecības upuriem; tā kā, lai varētu uzturēties valsts pārvaldītā sieviešu patversmē, ir nepieciešams likumīgs personas identitāti apliecinošs dokuments vai uzturēšanās atļauja un tā kā cietušajām tādējādi nav citas izvēles, kā samierināties ar vardarbīgo situāciju vai pārcelties uz dzīvi uz ielas; tā kā migrantes riskē tikt piespiedu kārtā izraidītas, ja sazināsies ar policiju;

J.  tā kā ar dzimumu saistīti stereotipi ir dziļāk iesakņojušies imigrantu kopienās un migrantes daudz biežāk cieš no dažādu veidu vardarbības, kas vērsta pret sievietēm, jo īpaši piespiedu laulībām, sieviešu dzimumorgānu kropļošanas, t. s. goda aizstāvēšanas noziegumiem, sliktas izturēšanās ciešās attiecībās, seksuālas uzmākšanās darbavietā un pat cilvēku tirdzniecības un seksuālas izmantošanas;

K.  tā kā dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs to veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības līmenis, kuri tiek nodrošināti nelikumīgajiem migrantiem, kā arī dažādi nosacījumi, ko tās piemēro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz ziņošanu par migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem vai citām attiecīgām darbībām;

L.  tā kā sievietēm bez personu apliecinošiem dokumentiem visā viņu dzīves laikā steidzama vajadzība pēc veselības aprūpes rada nesamērīgi augstu risku saņemt ārkārtīgi lielus rēķinus par stacionāro aprūpi valstīs, kur viņas nav tiesīgas saņemt subsidēto aprūpi; tā kā bailes saņemt šādus rēķinus izraisa to, ka daudzas sievietes bez personu apliecinošiem dokumentiem dzemdē mājās bez medicīniskā atbalsta;

M.  tā kā, ņemot vērā prasību par personas identitātes apliecināšanu, kā arī augsto ārstēšanas cenu un bailes tikt atklātiem vai paziņotiem iestādēm, iespējas saņemt galvenos veselības aprūpes pamatpakalpojumus, piemēram, neatliekamo medicīnisko palīdzību, migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem ir ārkārtīgi ierobežotas vai tādu nav vispār; tā kā riskam jo īpaši ir pakļautas migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem, jo viņas nesaņem ar dzimumu saistītu aprūpi, piemēram, pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpi; tā kā vairāki migranti bez personu apliecinošiem dokumentiem nav pat informēti par savām tiesībām uz veselības aprūpi to galamērķa valstī;

N.  tā kā bailes tikt atklātām un paziņotām iestādēm ļoti lielā mērā attur migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem no vēršanās pēc palīdzības vardarbīgās situācijās, tostarp arī no vēršanās pie NVO, kas specializējušās juridisko konsultāciju sniegšanā imigrantiem; tā kā tāpēc šīm migrantēm ir pilnībā liegta iespēja saņemt informāciju par savām tiesībām un šo tiesību aizsardzību; tā kā šo pašu iemeslu dēļ pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir grūti piedāvāt palīdzību un atbalstu;

O.  tā kā prostitūcijas tirgi un nozare Eiropā savā ziņā var darboties migranšu un meiteņu neaizsargātības dēļ un tā kā daudzas sievietes, kuras nodarbojas ar prostitūciju, ir bez personu apliecinošiem dokumentiem, kas pastiprina ļaunprātīgo izturēšanos un neaizsargātību, kuras raksturīgas prostitūcijai;

P.  tā kā bērniem, kas nāk no ģimenēm, kuras veido migranti bez personu apliecinošiem dokumentiem, tostarp meitenēm, ir liegta iespēja iet skolā saistībā ar bailēm tikt atklātiem un nespēju iesniegt oficiālos dokumentus, kas nepieciešami reģistrācijai skolā; tā kā pusaudzes bez personu apliecinošiem dokumentiem saskaras ar nopietniem šķēršļiem iegūt vidusskolas/augstāko izglītību un saņemt apmācību;

Q.  tā kā arvien lielāks pieprasījums pēc darbiniekiem mājsaimniecības darbu un aprūpes nozarē piesaista arvien lielāku skaitu migranšu, kuru vidū daudzas ir bez personu apliecinošiem dokumentiem; tā kā šajā nozarē strādājošās sievietes bez personu apliecinošiem dokumentiem ir vismazāk aizsargātas pret zemu atalgojumu, garīgo vardarbību, algas neizmaksāšanu, pases atņemšanu un dažreiz pat fizisku vardarbību, ko veic viņu darba devēji; tā kā ir maz ticams, ka sievietes bez personu apliecinošiem dokumentiem vērsīsies tiesā, lai saņemtu tiesisko aizsardzību;

R.  tā kā strādājošām migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem viņu ekonomiskās un sociālās nošķirtības dēļ, savu pamattiesību nezināšanas dēļ un dēļ bailēm tikt izraidītām piespiedu kārtā tikpat kā nav iespēju pieprasīt taisnīgus darba apstākļus vai taisnīgu atalgojumu;

S.  tā kā migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem juridiskais stāvoklis ir neskaidrs(9);

T.  tā kā migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem ir jo īpaši neaizsargātas pret fizisku, garīgu un seksuālu vardarbību aizturēšanas laikā un aizturēšanas iestādēs,

Ieteikumi

1.  atgādina, ka starptautiskās organizācijas, piemēram, Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, ir vairākkārt uzsvērušas nepieciešamību aizsargāt migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem pamattiesības un tas ir arī vairākkārt uzsvērts ANO starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos un ES tiesību aktos; šajā saistībā atgādina par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kurā noteikts aizliegums diskriminēt seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, migranta vai bēgļa, vai cita statusa dēļ;

2.  norāda, ka dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par imigrācijas politiku un migrantu plūsmām;

3.  uzsver, ka imigranti, kas ir lesbietes, biseksuāļi vai transseksuāļi bez juridiski derīgiem dokumentiem, cieš no divkāršas diskriminācijas un to neaizsargātība, esot ārvalstniekiem bez personu apliecinošiem dokumentiem, padara viņu sarežģīto situāciju vēl ļaunāku;

4.  uzsver, ka imigrācija ir ļoti aktuāla problēma un ir nepieciešama vienota migrācijas politikas tiesiskā sistēma, ar ko aizsargāt migrantus un iespējamos upurus, jo īpaši sievietes un bērnus, kuri ir neaizsargāti pret dažādu veidu organizēto noziedzību saistībā ar migrāciju un cilvēku tirdzniecību;

5.  nosoda faktu, ka daudzas migrantes savā izcelsmes valstī tiek maldinātas ar solījumiem par darba līgumiem attīstītajās valstīs un dažas no viņām pat tiek nolaupītas seksuālai izmantošanai, pie kā vainojami organizētās noziedzības un cilvēku tirdzniecības tīkli; aicina dalībvalstis, lai tās pastiprina centienus apkarot šo vardarbīgo un necilvēcīgo praksi;

6.  aicina dalībvalstis nolūkā samazināt izmantošanas vai vardarbības risku piemērot direktīvu tā, lai migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem netiktu samazinātas iespējas īrēt mājokli brīvajā tirgū;

7.  atgādina par ECTK 8. pantu attiecībā uz personas fizisko integritāti, tāpēc aicina dalībvalstis attiecībā uz tiem migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem, kas ir visneaizsargātākie, nepiemērot prasību par nepieciešamību uzrādīt dokumentus, lai varētu uzturēties valsts pārvaldītā patversmē, jo īpaši ņemot vērā īpašās vajadzības, kādas ir grūtniecēm un sievietēm ar maziem bērniem vai sievietēm, kas rūpējas par citiem cilvēkiem;

8.  pieprasa, lai tiktu ņemts vērā, ka personas, kam ir īpašas vajadzības, ir īpaši neaizsargātas, tie ir, piemēram, bērni un pusaudži, gados vecie cilvēki, invalīdi, analfabēti, minoritāšu pārstāvji, imigranti, kas savā izcelsmes valstī tiek vajāti uzskatu, seksuālās orientācijas, fizisko īpatnību u. c. iemeslu dēļ, un sievietes, kas cietušas no vardarbības saistībā ar dzimumu;

9.  norāda, ka tiesības uz veselības aprūpi ir cilvēka pamattiesības, un tāpēc aicina dalībvalstis atsaistīt veselības politiku no imigrācijas kontroles un šā iemesla dēļ atturēties no tādas prasības piemērošanas, saskaņā ar kuru veselības aprūpes speciālistiem ir pienākums ziņot par migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem; arī mudina dalībvalstis nodrošināt atbilstošu aprūpi un palīdzību, pamatojoties uz īpašām vajadzībām, kas saistītas ar dzimumu; tāpat arī aicina dalībvalstis ierēdņiem, kas risina ar migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem saistītas problēmas, sniegt īpašu apmācību par jautājumiem saistībā ar dzimumu un atturēties no prasības, saskaņā ar kuru skolām ir jāziņo par bērniem, kam nav personu apliecinošu dokumentu;

10.  mudina dalībvalstis sniegt pienācīgu psiholoģisko, veselības aprūpes un juridisko palīdzību sievietēm bez personu apliecinošiem dokumentiem;

11.  atgādina, ka tiesības, kas noteiktas direktīvā, nav atkarīgas no cietušā uzturēšanās statusa(10); tādēļ stingri aicina dalībvalstis atsaistīt no imigrācijas kontroles to apsūdzību izmeklēšanu, kas attiecas uz vardarbību pret migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem, lai cietušās personas varētu droši ziņot par noziegumiem;

12.  pauž nosodījumu par jebkāda veida vardarbību, cilvēku tirdzniecību, ļaunprātīgu izmantošanu un diskrimināciju pret sievietēm, kuras dzīvo bez personu apliecinošiem dokumentiem; uzsver, ka ir nepieciešama piekļuve palīdzībai šādās situācijās, nebaidoties, ka tā rezultātā tiks veikti pasākumi uzturēšanās pārtraukšanai attiecīgajā dalībvalstī;

13.  pieprasa īstenot Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) konvenciju Nr. 29 par piespiedu darbu; pieprasa vērst uzmanību uz tādā piespiedu darbā iesaistīto sieviešu īpašo situāciju, kas ietver ne tikai piespiedu prostitūciju, bet arī citu veidu piespiedu darbu, tostarp darbu mājsaimniecībās, un aizsargāt migrantes, kuras dzīvo bez personu apliecinošiem dokumentiem;

14.  aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu prostitūcijas un piespiedu darba izplatīšanos migranšu vidū;

15.  aicina dalībvalstis nodrošināt, ka direktīvas 6. pantā minētie drošības pasākumi tiek pareizi īstenoti, kas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jānodrošina mehānismi, ar kuru palīdzību migrējošie darba ņēmēji var iesniegt prasību pret darba devēju par neizmaksātu atalgojumu; aicina dalībvalstis, NVO un visas pārējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru darbs ir saistīts ar migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem, īstenot informētības palielināšanas kampaņas, ar kurām šādiem migrantiem tiktu sniegta informācija par viņu tiesībām;

16.  aicina dalībvalstis izbeigt diskriminācijas praksi, cīnīties pret nedeklarētu darbu un ekspluatāciju, tostarp ar darba inspekciju palīdzību, un nodrošināt piekļuvi veselības pamatpakalpojumiem;

17.  aicina dalībvalstis noteikt piemērotus apmācību kursus policijas spēkiem un citiem valsts dienestiem, kam varētu būt jāsaskaras ar migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem saistībā ar vardarbību dzimuma dēļ un seksuālo izmantošanu, no kā viņas varētu ciest;

18.  cieši iesaka, lai Komisija, nākotnē pārskatot direktīvu, ievieš iespēju izveidot mehānismus, ar kuru palīdzību nelikumīgie migranti varētu iesniegt anonīmu oficiālu sūdzību par vardarbīgu darba devēju;

19.  mudina visas dalībvalstis ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas Konvenciju) un pareizi piemērot tās noteikumus, jo īpaši 59. pantu, kurā skaidri noteikts, ka pusēm ir jāveic pasākumi, kas nepieciešami izraidīšanas procedūras pārtraukšanai, un/vai laulības šķiršanas gadījumā jāpiešķir autonoma uzturēšanās atļauja tām migrantēm, kuru uzturēšanās statuss bijis atkarīgs no laulātā;

20.  iesaka dalībvalstīm meklēt veidus, kā atzīt tā darba vērtību, ko dara sievietes, kuras sniedz vērtīgus pakalpojumus un palīdz nodrošināt uzņēmējvalsts sabiedrības funkcionēšanu;

21.  aicina dalībvalstis nodrošināt, ka visām migrantēm, tostarp migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem, kas cietušas no ļaunprātīgas izturēšanās un vardarbības, kas saistīta ar dzimumu, tiktu nodrošināta aizsardzība un atbalsts un tiktu apsvērti īpaši apstākļi, kuru dēļ viņām, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem, varētu piešķirt patvērumu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauju, tostarp arī migrantēm, kas izmantotas prostitūcijas nozarē;

22.  aicina dalībvalstis pilnībā īstenot direktīvu un izdot apliecinājumu par izraidīšanas atlikšanu, kā tas ir noteikts minētajā direktīvā, lai izvairītos no situācijas, kad personas juridiskais stāvoklis ir neskaidrs;

23.  uzsver, ka, lai varētu izstrādāt un pārvaldīt saskaņotu publisko politiku, ir svarīgi vākt datus par konkrētu pieredzi, ar ko saskārušās sievietes bez personu apliecinošiem dokumentiem, un cieši uzsver, ka ir vajadzīgi ticami, precīzi, savlaicīgi un salīdzināmi dati par sieviešu bez personu apliecinošiem dokumentiem neaizsargātību, kas saistīta ar dzimumu, un viņu nespēju piekļūt tiesu iestādēm un pakalpojumiem Eiropas Savienībā;

24.  aicina Komisiju, lai tā, veicot Direktīvas 2008/115/EK izvērtēšanu, pārskatītu šo direktīvu, nostiprinot aizturēto migrantu pamattiesību aizsardzību;

25.  uzsver, ka imigrācijas represīvo virzienu atklāšanas aspekti nevienā brīdī nedrīkst aizskart cilvēka cieņu un apdraudēt pamattiesību īstenošanu vai pieļaut, ka sievietes nonāk vidē, kurā ir palielināts vardarbības un ļaunprātīgas izturēšanās risks; šā iemesla dēļ aicina Komisiju izdarīt grozījumus direktīvā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas nenoregulēta statusa migrantu, jo īpaši grūtnieču un bērnu, cilvēktiesības;

26.  atgādina, ka saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atrodas aizturēšanas iestādēs, tiek izrādīta „humāna un cieņpilna attieksme”, pilnīgi ievērojot aizturētās personas cilvēka pamattiesības; pauž nožēlu saistībā ar ziņojumiem par vardarbību pret sievietēm aizturēšanas iestādēs; šajā saistībā aicina dalībvalstis izmeklēt visas sūdzības par fizisku vardarbību, kas vērsta pret aizturētajām personām;

27.  mudina dalībvalstis ņemt vērā ikvienu pazīmi, kas liecina, ka migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem tiek apspiestas vai cieš no necilvēcīgas izturēšanās;

28.  aicina dalībvalstis nostiprināt sadarbību ar NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā šajā jomā, lai rastu alternatīvas aizturēšanas iestādēm, un strādāt, lai nodrošinātu, ka migrantēm bez personu apliecinošiem dokumentiem nav jābaidās sadarboties ar cilvēkiem, kuriem viņām būtu jāsniedz atbalsts;

29.  mudina Komisiju nodrošināt, lai ANO Konvencijā par bērna tiesībām (UNCRC) noteiktie standarti joprojām veidotu pamatu jebkurai darbībai bērnu tiesību jomā, un tāpēc aicina dalībvalstis pilnīgi un steidzami pārtraukt bērnu turēšanu apcietinājumā viņu imigrācijas statusa dēļ, aizsargāt bērnus pret vardarbību migrācijas politikas un procedūru ietvaros un pieņemt alternatīvas aizturēšanai, kuras ļautu bērniem palikt kopā ar ģimenes locekļiem un/vai aizbildņiem;

30.  aicina Komisiju un dalībvalstis, izmantojot pastiprinātu un integrētu pētījumu, likvidēt trūkumus informācijā attiecībā uz ticamiem datiem un esošajām zināšanām par to, cik daudz personu Eiropā ir bez personu apliecinošiem dokumentiem un kādā situācijā šīs personas atrodas, pastiprināti vērst Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) uzmanību uz to sieviešu situāciju, kuras dzīvo bez personu apliecinošiem dokumentiem, un vairāk ņemt vērā šīs sievietes, īstenojot stratēģijas „Eiropa 2020” iekļaušanas mērķus;

31.  aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt ES līmeņa informētības palielināšanas kampaņu ar mērķi izglītot migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem par viņu tiesībām;

32.  lai novērstu migrāciju, nodrošinot palīdzību attīstības jomā migrantu izcelsmes valstī, aicina pievērst īpašu uzmanību sieviešu situācijai, izglītošanai un tiesībām;

33.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sievietēm, kuras dzīvo bez personu apliecinošiem dokumentiem, pietiekami daudz sieviešu dzimuma kontaktpersonu, aprūpes darbinieku, kompetento personu, ierēdņu un ekspertu; aicina veikt šos pasākumus aiz cieņas pret citām reliģijām un kultūrām un nepieciešamības novērst diskrimināciju;

o
o   o

34.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.
(2) OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.
(3) OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.
(4) OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.
(5) OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
(6) OV C 199 E, 7.7.2012., 25. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0328.
(8) Direktīvas 2008/115/EK 3. pants.
(9) Tā ir situācija, kad migrantu bez personu apliecinošiem dokumentiem ir aizturējusi unidentificējusi imigrācijas iestāde, un izdevusi lēmumu par izraidīšanu, kura izpilde iratlikta, taču šim migrantam nav dokumenta, kas apliecinātu, ka izraidīšanas lēmumaizpilde ir atlikta.
(10) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumoscietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, 10. apsvērums.


Rīcības plāns Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai
PDF 423kWORD 102k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūcija par rīcības plānu Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai (2013/2177(INI))
P7_TA(2014)0069A7-0028/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību XVII sadaļas 173. pantu (bijušais Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 157. pants), kas attiecas uz ES rūpniecības politiku un cita starpā uz Savienības rūpniecības konkurētspēju,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 11. jūnija paziņojumu par rīcības plānu tēraudrūpniecībai „Rīcības plāns konkurētspējīgai un ilgtspējīgai tēraudrūpniecībai Eiropā” (COM(2013)0407),

–  ņemot vērā 2013. gada 10. jūnija ziņojumu „Novērtējums par kopējo izmaksu ietekmi uz tēraudrūpniecību”(1), kuru Komisija pasūtīja veikt Eiropas Politikas pētījumu centram,

–  ņemot vērā 2013. gada 21. maija rezolūciju par reģionālajām stratēģijām rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumu „Zaļā grāmata — klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam” (COM(2013)0169),

–  ņemot vērā ieteikumus, kurus 2013. gada 12. februārī sniedza augsta līmeņa apaļā galda sanāksmē par Eiropas tēraudrūpniecības nākotni(3),

–  ņemot vērā tā 2013. gada 4. februāra debates, kas tika organizētas pēc Komisijas paziņojuma, par Eiropas rūpniecības atlabšanu, ņemot vērā pašreizējās grūtības (2013/2538(RSP)),

–  ņemot vērā tā 2012. gada 13. decembra rezolūciju par ES tēraudrūpniecību(4),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai — atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku” (COM(2012)0582),

–  ņemot vērā 2012. gada 14. jūnija rezolūciju „Akts par vienoto tirgu — turpmākie pasākumi izaugsmes nodrošināšanai”(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. maija paziņojumu „Rīcība stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai” (COM(2012)0299),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 14. oktobra paziņojumu „Rūpniecības politika — konkurētspējas uzlabošana” (COM(2011)0642),

–  ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā(6),

–  ņemot vērā tā 2010. gada 11. marta rezolūciju par ieguldījumiem zemas oglekļa dioksīda emisijas tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 29. februāra paziņojumu „Izejvielu nodrošināšana Eiropas turpmākas labklājības nolūkos. Priekšlikums Eiropas inovācijas partnerībai izejvielu jomā” (COM(2012)0082),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. decembra dienestu darba dokumentu „Izejvielu ceļvedis tādu energotehnoloģiju izmantošanai, kas rada mazas oglekļa dioksīda emisijas” (SEC(2011)1609),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 8. marta paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” (COM(2011)0112),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. decembra atzinumu(8),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 28. novembra atzinumu(9),

–  ņemot vērā Eurofound pētījumu par sociālo partneru organizācijām tērauda nozarē,

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A7-0028/2014),

A.  tā kā pēc EOTK līguma termiņa beigām Eiropas ogļu un tērauda nozares reglamentē ES Līguma noteikumi;

B.  tā kā Eiropas ogļu un tērauda nozarei ir būtiska vēsturiska nozīme Eiropas integrācijā un tā veido Eiropas rūpniecības pievienotās vērtības pamatu;

C.  tā kā Eiropas tēraudrūpniecība ir otra lielākā pasaulē tērauda ražošanas ziņā un tā ir stratēģiski nozīmīga vairākām lielām Eiropas rūpniecības nozarēm, piemēram, sauszemes un jūras transportam, būvniecībai, mašīnbūvei, sadzīves elektrotehnisko ierīču nozarei, enerģētikai un aizsardzībai;

D.  tā kā ES daļa pasaules tērauda ražošanas apjomā pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājusies uz pusi un tagad Ķīnā tiek saražoti gandrīz 50 % no pasaules ražošanas apjoma;

E.  tā kā ilgtermiņā ir paredzams palielināts pasaules līmeņa pieprasījums pēc tērauda un tērauds arī turpmāk būs nozīmīgs materiāls Eiropas rūpniecisko vērtību ķēdēs un tā kā līdz ar to Eiropas Savienības interesēs ir saglabāt tā ražošanu iekšzemē;

F.  tā kā Eiropas Savienībai ir jāveicina rūpnieciskās ražošanas attīstības politika visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu darbavietas ES un gādātu, lai pašreizējais 15,2 % IKP īpatsvars pieaugtu līdz vismaz 20 % 2020. gadā;

G.  tā kā ES tēraudrūpniecība ir svarīgs darba devējs, nodrošinot 350 000 tiešu darbavietu un vēl vairākus miljonus darbavietu saistītās nozarēs, tostarp pārstrādes piegādes ķēdē; tā kā jebkāda pārstrukturēšana būtiski ietekmē attiecīgo ģeogrāfisko teritoriju;

H.  tā kā salīdzinājumā ar citām nozarēm tēraudrūpniecībā rūpnieciskās attiecības ir stingri noteiktas; tā kā šādu iezīmi apliecina liela iesaistīšanās arodbiedrībās, spēcīgas darba devēju organizācijas un to lielais skaits, kā arī lielais koplīgumu pārklājums; tā kā tas vērojams arī Eiropas līmenī –– tajā tēraudrūpniecība parasti ir bijusi priekšgalā sociālās partnerības attiecību veidošanas jomā(10);

I.  tā kā, neraugoties uz Eiropas tēraudrūpniecības pastāvīgajiem centieniem pētniecības un izstrādes jomā, un uz tās ieguldījumiem, lai samazinātu ietekmi uz vidi un nodrošinātu resursu efektivitāti, tās globālā konkurētspēja ir apdraudēta vairāku faktoru dēļ:

   pieprasījums pēc tērauda ir ievērojami samazinājies finanšu un ekonomikas krīzes dēļ un strukturālu izmaiņu dēļ dažās tēraudu izmantojošās nozarēs,
   tās darbības izmaksas ir būtiski augstākas nekā konkurentiem,
   nežēlīga konkurence ar trešo valstu uzņēmumiem, kuriem nav jāievēro tik stingri reglamentējoši standarti, kādus piemēro uzņēmumiem, kas strādā ES;

J.  tā kā tērauda nozares kopējo izmaksu novērtējums liecina, ka atbilstība ES regulējumam ievērojami nosaka ES tērauda ražotāju peļņas daļu;

K.  tā kā uzskatām, ka ES vides un enerģētikas politika rada sarežģītu uzņēmējdarbības vidi dzelzs un tēraudrūpniecībai, jo īpaši paaugstinot enerģijas cenas un padarot ES ražošanu nespējīgu konkurēt pasaules tirgū;

L.  tā kā enerģijas izmaksas veido līdz 40 % no kopējām darbības izmaksām, un tā kā elektroenerģijas cenas Eiropas Savienībā rūpniecisko izstrādājumu galapatērētājiem ierobežo Eiropas uzņēmumu konkurētspēju globalizētajā tirgū;

M.  tā kā tēraudrūpniecība, proti, īpašu tērauda materiālu jomā pilnībā ir globāla un Eiropa saskaras ar spēcīgu trešo valstu konkurenci, savukārt ražošanas izmaksas ES ir augstākas vienpusējā izmaksu sloga dēļ ES iekšienē, ko galvenokārt izraisa ES enerģētikas un klimata politika, radot situāciju, kurā gāzes cenas ES ir trīs līdz četras reizes augstākas nekā ASV, savukārt elektrības cenas salīdzinājumā ar ASV ir divkāršas;

N.  tā kā tērauda lūžņu eksports no ES pārsniedz to importu un tādējādi ES zaudē būtisku daudzumu vērtīgu otrreizējo izejvielu bieži vien par labu tērauda ražošanai valstīs, kurās tiesību akti vides jomā nav tik stingri kā ES spēkā esošie; tā kā ES tēraudrūpniecība ir atkarīga no izejmateriālu importa, savukārt uz 40 % no pasaules rūpnieciskajiem izejmateriāliem attiecas eksporta ierobežojumi un Eiropa eksportē lielu daudzumu tērauda lūžņu, kuru eksportu daudzas valstis ierobežo;

O.  tā kā nodarbinātības prognozes tērauda nozarē rada nopietnas bažas, jo pēdējo gadu laikā jaudas samazinājuma un ražotņu slēgšanas dēļ ir zaudēti vairāk nekā 65 000 darbavietu,

P.  tā kā pašreizējā krīze rada milzīgas sociālas grūtības darba ņēmējiem un skartajiem reģioniem, un tā kā pārstrukturēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jārīkojas sociāli atbildīgi, jo pieredze apliecina, ka veiksmīga pārstrukturēšana nav iespējama bez pietiekama sociālā dialoga;

Q.  tā kā pašreizējā krīze ir izraisījusi tērauda pārprodukciju pasaulē; tā kā tomēr sagaidāms, ka 2050. gadā tērauda un citu pamatmetālu lietojums divas vai trīs reizes pārsniegs pašreizējo līmeni, un Eiropas tēraudrūpniecībai tuvākajos gados ir jāizdzīvo šajā „nāves ielejā”, jāiegulda un jāuzlabo sava konkurētspēja;

R.  tā kā, lai pārstrukturēšana būtu ekonomiski veiksmīga un sociāli atbildīga, tā ir jāiekļauj ilgtermiņa stratēģijā, kuras mērķis ir nodrošināt un stiprināt ilgtermiņa ilgtspējību un uzņēmuma konkurētspēju,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu tēraudrūpniecībai Eiropā kā nozīmīgu elementu, lai nepieļautu turpmāku tērauda ražošanas pārvietošanu ārpus Eiropas;

2.  atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, turpinot dialogu starp ES iestādēm, rūpniecības nozares vadītājiem un arodbiedrībām, veidojot pastāvīgu augsta līmeņa apaļā galda diskusiju par tēraudu, kā arī Eiropas nozaru sociālā dialoga komitejas;

3.  atzinīgi vērtē tērauda nozares augsta līmeņa grupas izveidošanu, tomēr pauž nožēlu, ka sanāksmes notiek reti — reizi gadā; uzskata, ka ir būtiski, lai vietējās un reģionālās pārvaldes cieši iesaistītos procesā, atvieglojot un veicinot to Eiropas reģionu, kuros atrodas tērauda ražošanas uzņēmumi, dalību tērauda nozares augsta līmeņa grupā, lai veicinātu Kopienas ieinteresēto pušu sadarbību, informācijas un paraugprakses apmaiņu;

4.  uzsver, ka spēkā esošie Eiropas konkurences un valsts atbalsta noteikumi nodrošina tērauda nozarei stabilus pamatnosacījumus; aicina Komisiju arī turpmāk konsekventi izsekot un sodīt konkurences izkropļojumus;

I.PAMATNOSACĪJUMU PILNVEIDOŠANA

I.1. Pieprasījuma veicināšana

5.  uzsver, ka ilgtspējīga izaugsme ir atkarīga no spēcīgas Eiropas rūpniecības, un tāpēc mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt stratēģisku attīstību galvenajās nozarēs, kurās tiek izmantots tērauds, stimulējot ieguldījumu nosacījumus, tostarp pētniecībai, inovācijai un prasmju apgūšanai, radot stimulus efektīviem un taisnīgiem ražošanas procesiem (piemēram, izmantojot standartizāciju un valsts iepirkuma politiku), stiprinot iekšējo tirgu un sekmējot Eiropas infrastruktūras attīstības projektus sadarbībā ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem;

6.  uzskata, ka būvniecība ir viena no galvenajām tērauda patēriņa nozarēm, un, lai to kāpinātu, ir jāveic visaptverošs ES mēroga pētījums par publisko būvdarbu paplašināšanu ne vien sakaru un transporta infrastruktūrās, bet arī, lai veicinātu publiskos būvdarbus tādās nozarēs kā izglītība, kultūra, valsts pārvalde, kā arī saistībā ar ilgtspējīgu būvniecību un energoefektivitāti;

7.  uzsver, ka ir svarīgi un lietderīgi izveidot transatlantisku tirdzniecības un ieguldījumu partnerību, lai nostiprinātu tirdzniecību un pieprasījumu galvenajās nozarēs, kurās izmanto tēraudu, un šā iemesla dēļ pieprasa sākt attiecīgas sarunas, kuru iznākums neapdraudētu ES rūpniecisko konkurētspēju nevienā no minētajām nozarēm;

8.  prasa Komisijai izveidot tērauda tirgus padziļinātas analīzes instrumentu, kas varētu sniegt precīzu informāciju par Eiropas un starptautisku tērauda un otrreizējās pārstrādes izejvielu piegādes un pieprasījuma līdzsvaru pasaulē, nodalot šā tirgus attīstības strukturālos un cikliskos komponentus; uzskata, ka tērauda tirgus uzraudzība ievērojami palielinātu tērauda un metāllūžņu tirgu pārredzamību un sniegtu vērtīgu ieguldījumu korektīviem un aktīviem pasākumiem, kuri noteikti būs jāveic tēraudrūpniecības cikliskuma dēļ;

9.  aicina Komisiju izmantot šo tirgus analīzes instrumentu, lai prognozētu riskus, un izpētīt, kā ražotņu slēgšana ietekmē nozares atveseļošanos;

I.2. Nodarbinātība

10.  uzskata, ka Komisijai, dalībvalstīm, rūpniecības nozarei un arodbiedrībām jārīkojas kopīgi, lai tērauda nozarē saglabātu un piesaistītu kvalificētus darbiniekus, talantīgus, augsti kvalificētus zinātniekus un vadītājus, kā arī, izmantojot mācekļu shēmas, jaunus talantīgus cilvēkus, tādējādi nodrošinot dinamisku un inovatīvu darbaspēku; atgādina, cik nozīmīga ir reģionālo augstskolu un rūpniecības pētniecības institūtu izcilība, lai reģionos izveidotu apstākļus konkurētspējīgai tēraudrūpniecībai; mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot tūlītējas darbības, lai izvairītos no zināšanu zaudēšanas un samazinātu darbavietu zudumu; prasa uzlabot pārmaiņu plānošanu un pārvaldību, veicinot apmācības, uzlabojot prasmes un atbalstot pārkvalifikāciju; pauž bažas par sistemātisku risinājumu trūkumu saistībā ar paaudžu maiņu un nākotnes prasmju nepietiekamību, kā arī par zināšanu un kompetenču zudumu un uzsver nepieciešamību saglabāt un attīstīt darbaspēku un prasmes, kas ir īpaši svarīgs faktors nozares konkurētspējai nākotnē; mudina Komisiju, izmantojot programmas „Erasmus visiem” un „Erasmus uzņēmējiem” veicināt nozaru prasmju apvienības, kas, pamatojoties uz datiem par nepieciešamajām prasmēm un to novērtējumu, izstrādās un īstenos mācību programmas un vienotas metodes, tostarp mācības darbavietā; aicina veikt pasākumus, lai pilnveidotu instrumentus, kas palīdzētu darba ņēmējiem un attīstītu profesionālo apmācību, lai veicinātu un atbalstītu nozarē strādājošo pārcelšanu citā amatā pēc uzņēmumu pārstrukturēšanas;

11.  uzskata, ka piemērotas rūpniecības politikas trūkuma un ārkārtīgi augsto enerģijas izmaksu dēļ Eiropas rūpniecība zaudē ilgtermiņa konkurētspēju; norāda, ka augstas enerģijas un izejmateriālu izmaksas ir ne tikai tādēļ, ka šie produkti ir jāimportē no trešām valstīm, bet tam par iemeslu ir arī iekšējie faktori; piekrīt Komisijas viedoklim, ka pašreizējā tērauda nozares pārstrukturēšana ir radījusi sociālās problēmas, samazinot darbavietu skaitu;

12.  prasa, izstrādājot jaunu Eiropas stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī pamatnostādnes pensiju un citu sociālo pabalstu jomā, ņemt vērā ar tēraudrūpniecības ražošanas procesu saistītā darba smagumu un stresu darbiniekiem un apakšuzņēmējiem(11); uzsver, ka darba ņēmēji tēraudrūpniecības nozarē ir pakļauti augstākam darba spriedzes un fiziskam riskam un savas profesionālās darbības dēļ biežāk saskaras ar veselības problēmām nekā ES 28 dalībvalstu darba ņēmēji vidēji;

13.  atzinīgi vērtē sociālo dialogu ar darba ņēmēju pārstāvjiem, kā arī papildu sociālo dialogu struktūru pieejamību (formālo un neformālo), piemēram, darba grupas, koordinācijas komitejas u. c., piedāvājot darba ņēmējiem un darba devējiem viedokļu apmaiņas iespējas;

14.  uzsver, ka ir jāvelta īpaša uzmanība nozares raksturīgajām iezīmēm, lai vairāk veicinātu sociālo dialogu Eiropas tērauda nozarē, nosakot īpašus iemeslus, piemēram, fiziski smagais darbs, kas saistīts ar tērauda ražošanu, darbaspēka raksturīgās īpatnības, vides apsvērumi, tehnoloģisko inovāciju izplatīšana un būtiska Eiropas tērauda nozares pārstrukturēšana;

15.  uzsver, ka rīcības plāna īstenošanā jāpievērš uzmanība arī ekonomikas krīzes īstermiņa ietekmei uz nozares darbaspēku un konkurētspēju, un aicina Komisiju cieši uzraudzīt jaudas samazinājumus un ražotņu slēgšanu Eiropā; uzskata, ka ES līdzekļus nedrīkst izmantot, lai saglabātu dažu iekārtu saimniecisko darbību, jo tas varētu izkropļot konkurenci starp ES tērauda ražotājiem, bet šos līdzekļus var izmantot tikai tam, lai mazinātu ražotņu slēgšanas vai štatu samazināšanas radīto ietekmi uz darba ņēmējiem un veicinātu jauniešu nodarbinātību šajā nozarē;

16.  uzsver, ka pieprasījuma samazināšanās nedrīkst veicināt negodīgu konkurenci starp dalībvalstīm attiecībā uz darbavietām; šajā saistībā aicina rast Eiropas līmeņa risinājumu;

17.  aicina Komisiju veicināt pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt tērauda ražošanu Eiropā, nodrošinot to, lai tiktu saglabāts atbilstošais nodarbinātības līmenis, un veicināt pasākumus, lai novērstu un izvairītos no Eiropas rūpnīcu slēgšanas;

18.  prasa Komisijai nekavējoties un pilnīgi izmantot ES līdzekļus, lai samazinātu rūpniecības pārstrukturēšanas sociālo ietekmi; jo īpaši aicina pilnībā izmantot Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF);

19.  pauž pārliecību, ka darbinieku iesaistīšana inovāciju un restrukturizēšanas pasākumos ir labākais garants ekonomiskiem panākumiem;

20.  uzsver nepieciešamību pēc kvalificēta un zinoša darbaspēka, lai spētu darboties laikā, kad notiek pāreja uz ilgtspējīgākiem ražošanas procesiem un izstrādājumiem, un aicina izstrādāt Eiropas izglītības un apmācības stratēģiju; atzinīgi vērtē tērauda nozares zaļo tehniskās profesionālās izglītības un mācību projektu(12), kurā tērauda ražošanas uzņēmumi, pētniecības institūti un sociālie partneri kopīgi pēta prasmes, kas vajadzības, lai nodrošinātu vides ilgtspējību; aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt rezultātu īstenošanu;

21.  aicina Komisiju izveidot pārstrukturēšanas plānu, kas nodrošinātu un radītu labas darbavietas, kā arī pievienotu rūpniecības vērtību Eiropas reģionos;

II.DARBĪBAS EIROPAS TĒRAUDRŪPNIECĪBAS KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANAI

II.1. Droša energoapgāde par pieejamām cenām

22.  norāda — tā kā Eiropas kontinenta resursi ir ierobežoti, enerģijas cenas ES pēdējos gados ir strauji pieaugušas, kā rezultātā ir radušies tirgus izkropļojumi attiecībā uz nozares Eiropas Savienībā starptautisko konkurenci; atzīst, ka enerģijas cenas ir vissvarīgākie izmaksu faktori tēraudrūpniecībā un citās energointensīvajās nozarēs; uzskata, ka tāda vienota enerģijas tirgus efektīva darbība, kura pamatā ir cenu pārredzamība, ir svarīgs priekšnosacījums, lai tēraudrūpniecībai tiktu nodrošināta droša un ilgtspējīga energoapgāde par pieejamām cenām; uzsver, ka būtu jāveido trūkstošās pārrobežu saiknes un pilnībā jāīsteno spēkā esošie tiesību akti, lai gūtu labumu no vienotā Eiropas enerģijas tirgus; atbalsta Komisijas solījumus pastiprināt centienus mazināt plaisu starp ES rūpniecības un tās galveno konkurentu vidējām enerģijas cenām un izmaksām, ņemot vērā katras dalībvalsts stratēģijas un ļaujot dalībvalstīm izpildīt to īpašās valsts prasības; uzskata, ka konkrēts priekšlikums šajā jomā Komisijai būtu jāiesniedz 12 mēnešu laikā;

23.  uzsver, ka Komisijai konkrētāk un detalizētāk būtu jārisina oglekļa emisiju pārvirzes jautājums, ka 2030. gada klimata un enerģētikas politikas mērķiem jābūt tehniski un ekonomiski sasniedzamiem ES rūpniecības nozarēs un ka labāko rezultātu sniedzējiem nevajadzētu rasties tiešām vai netiešām papildu izmaksām klimata politikas ietekmē; uzsver, ka oglekļa emisiju pārvirzes noteikumos būtu jānodrošina 100 % bezmaksas kvotu līmenis tehniski iespējamām robežvērtībām bez jebkādiem samazināšanas faktoriem oglekļa emisiju pārvirzes nozarēm;

24.  aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas zema oglekļa līmeņa enerģiju attīstībai, tās ātri integrējot elektroenerģijas tirgū;

25.  uzskata, ka jāsniedz atbalsts, lai tiktu ieguldīti līdzekļi tehnoloģijās, kas maksimāli izmanto enerģijas pievadi un enerģijas rekuperāciju, piemēram, optimizējot pārstrādātās gāzes izmantošanu un siltuma pārpalikumu, ko varētu izmantot tvaika un elektroenerģijas ražošanai;

26.  uzskata, ka ir jāveicina ilgtermiņa līgumu slēgšana starp elektroenerģijas piegādātājiem un uzņēmumu patērētājiem, jāsamazina enerģijas patēriņa izmaksas un jāveicina starptautiskie starpsavienojumi, kas ir nozīmīgi ES attālākiem reģioniem, tādējādi būs iespējams novērst ražošanas pārvietošanu uz trešām valstīm un uz citām Kopienas valstīm; uzsver, ka ilgtermiņa enerģijas līgumu noslēgšana varētu samazināt enerģijas cenu kāpuma risku un samazinātu elektroenerģijas cenas rūpnieciskajiem patērētājiem; aicina Komisiju sniegt norādījumus par ilgtermiņa energoapgādes līgumu konkurences aspektiem;

27.  mudina Komisiju izstrādāt stratēģijas enerģiju ar zemām oglekļa dioksīda emisijām izvēršanai izmaksu ziņā efektīvā veidā un pakāpeniski samazināt subsīdijas, lai veicinātu šādu enerģijas veidu strauju ieviešanu elektroenerģijas tirgū; uzskata, ka patlaban jābūt iespējai kompensēt energointensīvu nozaru ar elektrību saistītās papildu izmaksas, ja šādām izmaksām nav pakļauti konkurenti, kas ir ārpus ES;

28.  uzsver, ka energoapgādes drošība ir svarīgs priekšnoteikums tēraudrūpniecībai; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot trešo enerģētikas tiesību aktu paketi; aicina dalībvalstis panākt drošu energoapgādi, attīstot nepieciešamos enerģijas infrastruktūras projektus, un sniegt pienācīgus stimulus ieguldītājiem, lai nodrošinātu, ka tiek samazināta atkarība no importētā fosilā kurināmā; mudina Komisiju veicināt dabasgāzes avotu un maršrutu dažādošanu un uzņemties vadību, koordinējot un atbalstot sašķidrinātās dabasgāzes piegādes maršrutu drošības pasākumus; prasa Komisijai veikt visaptverošu novērtējumu par elektroenerģijas ražošanas pietiekamību un sniegt norādījumus par to, kā saglabāt elektroenerģijas tīklu elastīgumu;

29.  aicina Komisiju sagatavot ziņojumu par to, kā pārrauga to uzņēmumu darbību, kuru pastāvēšana ir apdraudēta, kā aicināts Parlamenta 2012. gada 13. decembra rezolūcijā par ES tēraudrūpniecību;

II.2. Klimata aizsardzība, resursu efektivitāte un ietekme uz vidi

30.  atgādina, ka Eiropas tēraudrūpniecība kopš 1990. gada ir samazinājusi kopējās emisijas par 25 %; norāda, ka tērauds ir pilnīgi pārstrādājams, nezaudējot kvalitāti; atzīst, ka tērauda izstrādājumiem ir liela nozīme pārejas veicināšanā uz resursu ziņā efektīvu, zināšanās pamatotu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni; uzsver, cik svarīgi ir centieni, lai vēl vairāk samazinātu tēraudrūpniecības kopējo emisiju daudzumu;

31.  uzskata, ka Eiropas tērauda ražošana ir jāsaglabā, izmantojot ilgtspējīgu tērauda ražošanas modeli; mudina Komisiju izstrādāt un veicināt tādus Eiropas ilgtspējas standartus kā tērauda būvizstrādājuma zīme (SustSteel);

32.  uzsver loģistikas izmaksu nozīmi, jo īpaši attiecībā uz jūras transportu, izejmateriālu piegādi, piegādes drošību un ekonomikas izaugsmi saistībā ar ostu attīstību;

33.  uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāpaplašina izejmateriālu piekļuves un sadales punkti, jo Eiropas tērauda nozarei ir svarīgi nebūt atkarīgai tikai no vienas izejmateriālu piegādes ostas; uzskata, ka attiecīgi ir jāizveido minerālvielu sadales centrs, lai nogādātu tās tālāk uz Eiropas dienvidiem un austrumiem;

34.  atzīst primārās tērauda ražošanas svarīgo nozīmi ES, ņemot vērā pieaugošo tērauda ražošanu pasaulē, un īpašas kvalitātes izstrādājumu ražošanu, kas ir nepieciešami vairākās Eiropas vērtību ķēdēs; uzsver, ka, ražojot tēraudu no lūžņiem, patērētās enerģijas daudzums tiek samazināts aptuveni par 75 % un patērēto izejvielu daudzums — par 80 %; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt Eiropas tērauda lūžņu tirgus efektīvu darbību, uzlabojot otrreizējās izmantošanas metālu tirgus darbību, apkarojot nelikumīgo lūžņu eksportu, kas izšķērdē vērtīgās, Eiropas ekonomikai nepieciešamās izejvielas, un nostiprinot dalībvalstu spējas veikt pārbaudes saskaņā ar regulu par atkritumu sūtījumiem; mudina tālāk attīstīt metāllūžņu pārstrādi, savācot un izmatojot pēc iespējas vairāk lūžņu un uzlabojot pārstrādes kvalitāti, lai tādējādi nodrošinātu piekļuvi izejvielām, samazinātu energoatkarību, samazinātu emisijas un veicinātu aprites ekonomiku; atbalsta Komisijas iniciatīvu pārbaudīt un kontrolēt atkritumu sūtījumus, lai izvairītos no lūžņu nelikumīga eksporta, kas bieži nonāk valstīs, kuru tiesību aktus vides jomā nevar salīdzināt ar ES tiesību aktiem;

35.  mudina Komisiju pieņemt holistisku pieeju politikas virzieniem klimata pārmaiņu, vides, enerģijas un konkurētspējas jomās, ņemot vērā katras jomas specifiskās iezīmes; uzskata, ka veicot regulatīvās darbības, Komisijai ir jālūkojas pēc sinerģijām, kas dotu iespēju sasniegt klimata un enerģijas mērķus, vienlaikus veicinot konkurētspējas un nodarbinātības mērķu sasniegšanu, kā arī mazinātu oglekļa emisiju pārvirzes un pārvietošanas risku;

36.  aicina Komisiju veikt oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļauto nozaru saraksta nākamo pārskatīšanu, izmantojot atklātu un pārredzamu metodoloģiju, ņemot vērā Eiropā ražota tērauda nozīmi pārvirzes samazināšanā un elektroenerģijas cenu netiešo ietekmi uz konkurenci; mudina Komisiju nodrošināt, lai oglekļa emisiju pārvirzes noteikumi arī turpmāk būtu efektīvi, atstājot tēraudrūpniecību pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā;

37.  uzsver, ka klimata satvarā 2030. gadam jāņem vērā atšķirības starp nozarēm, tehnoloģiskās iespējas un ekonomiskā dzīvotspēja, un kā pamatprincips ir jāievēro tas, ka jāiztiek bez papildus izdevumiem efektīvākām rūpniecības iekārtām;

38.  pauž bažas par ietekmi, ko uz nozari var atstāt nesenais Komisijas lēmums par dalībvalstu īstenošanas pasākumiem (NIM) trešajā emisijas kvotu tirdzniecības laikposmā, piemērojot starpnozaru korekcijas koeficientu, kas norāda, ka rūpniecības mērķis nav sasniedzams, pat izmantojot pašlaik Eiropā labākās pieejamās tehnoloģijas, kādēļ pat efektīvākās iekārtas Eiropā var būt pakļautas papildu izmaksām;

39.  uzsver efektīvas un uzticamas infrastruktūras nozīmi tēraudrūpniecības attīstībā un atgādina, ka 65 % no pasaules tērauda ražošanas joprojām nodrošina tērauda ieguve no rūdas, tādēļ ieguldījumiem atbilstošā infrastruktūrā, kas aptver visu ķēdi, sākot no ieguves rūpniecības un tērauda izstrādājumiem līdz pat eksporta tirgiem, ir liela ietekme uz konkurētspēju, jo īpaši attiecībā uz mazapdzīvotām valstīm;

II.3. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi starptautiskā mērogā

40.  uzskata, ka tirdzniecības sarunām būtu jāveicina Eiropas Savienības un tās dalībvalstu ekonomiskās un stratēģiskās intereses un šo sarunu pamatā jābūt savstarpīguma pieejai, saskaņā ar kuru tiek ņemti vērā tādi apsvērumi kā piekļuve jauniem tirgiem, piekļuve izejvielām, oglekļa emisiju, kā arī ieguldījumu pārvirzes risks, vienlīdzīgi konkurences apstākļi un zinātības pārvirzes; uzskata, ka stratēģijās ir jāatspoguļo atšķirības starp rūpnieciski attīstītu valstu, lielu jaunietekmes valstu un vismazāk attīstīto valstu ekonomiku; uzsver, ka piekļuvei jauniem eksporta tirgiem augošas ekonomikas apstākļos, kur Eiropas tēraudu var pārdot, nesaskaroties ar tirdzniecības šķēršļiem, būs izšķiroša nozīme Eiropas tērauda nozares izaugsmes un attīstības iespējās; pauž nožēlu par to, ka daži mūsu tirdzniecības partneri piemēro negodīgus, ierobežojošus pasākumus, piemēram, ieguldījumu ierobežojumus un publiskā iepirkuma priekšrocības, aizsargājot vietējo tēraudrūpniecību, kas nepamatoti apgrūtina ES tērauda eksportu; pauž nožēlu arī par to, ka kopš globālās krīzes sākuma 2008. gadā aizvien vairāk tiek pastiprināti protekcionisma pasākumi, ko piemēro daudzas trešās valstis, lai atbalstītu savu tēraudrūpniecību;

41.  aicina Eiropas Komisiju turpmākos tirdzniecības nolīgumos nodrošināt, lai krietni uzlabotos Eiropas tērauda un tērauda izstrādājumu eksporta iespējas, kā arī to piekļuve tirgum;

42.  atbalsta Komisijas priekšlikumu veikt ietekmes novērtējumu, tostarp par tērauda nozari, pirms brīvās tirdzniecības nolīgumu parakstīšanas, ņemot vērā ES ražošanas vērtības ķēdi un Eiropas rūpniecību globālā mērogā; prasa, lai Komisija regulāri novērtē, gan pašlaik spēkā esošo, gan apspriežamo nolīgumu kumulatīvo ietekmi pēc konkrētiem, definētiem kritērijiem, tostarp par to, kā tiek iesaistītas ieinteresētas personas;

43.  mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek efektīvi īstenotas visas saistības, kas paredzētas pašreizējās un turpmākajās tirdzniecības sarunās un nolīgumos; aicina Komisiju cīnīties pret trešo valstu negodīgu konkurenci, samērīgi, savlaicīgi un efektīvi izmantojot atbilstošos pasākumus, kuri ir tās rīcībā, piemēram, tirdzniecības aizsardzības instrumentus, vai, vajadzības gadījumā, PTO strīdu izšķiršanas mehānismu; aicina Komisiju cīnīties pret netaisnīgu protekcionisma praksi trešās valstīs, nodrošināt Eiropas uzņēmumiem pieeju tirgum, kā arī izejvielām;

44.  norāda, ka tieši tēraudrūpniecībā tirdzniecības aizsardzības instrumenti tiek izmantoti visbiežāk; pauž bažas par laika periodu –– vidēji diviem gadiem –– kas ir vajadzīgi Komisijai, lai ierosinātu antidempinga pasākumus, kamēr ASV šis periods ir tikai seši mēneši; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ES ir efektīvi tirdzniecības aizsardzības instrumenti, kurus var ātri izvērst un kuri ļaus tai strādāt ātrāk, novēršot dempinga gadījumus, kā to prasa stiprā konkurence, ar ko Eiropas rūpniecība saskaras globalizētajā ekonomikā;

45.  mudina Komisiju pārbaudīt, ka sistēma „Uzraudzība 2” nodrošina vismaz tādu pašu uzraudzību un novērošanas garantijas pret negodīgām subsīdijām un dempingu kā Komisijas Regulā (ES) Nr. 1241/2009 noteiktā iepriekšējas uzraudzības sistēma attiecībā uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu;

46.  uzsver, ka tērauda izstrādājumu taisnīgu tirdzniecību iespējams īstenot tikai ievērojot darba ņēmēju pamattiesības un vides standartus;

47.  uzskata, ka ES uzņēmumu sociālās atbildības (CSR) un darbinieku dalības standarti Eiropas uzņēmumiem ir jāīsteno arī trešās valstīs un ka jāveicina reģionālā attīstība;

48.  mudina Komisiju īstenot ierosinātos pasākumus, lai nodrošinātu piekļuvi koksa oglēm;

49.  lūdz Komisiju veicināt finanšu tirgu regulējuma reformu, lai nepieļautu spekulatīvas tērauda, kā arī izejvielu cenu svārstības, un nodrošināt cenu pārredzamību un uzlabot tērauda un izejvielu piegādes drošību;

50.  mudina Komisiju aizsargāt Eiropas tēraudu, īstenojot tiesību aktus, lai sertificētu nerūsējošā tērauda galapatēriņu un tā ķīmisko un fizisko sastāvu, cita starpā ieviešot kvalitātes sertifikāciju ar tēraudu saistītiem izstrādājumiem, kas spēj aizsargāt ES ražošanu no nesertificētiem izstrādājumiem;

51.  atbalsta Komisijas rīcības priekšlikumu cīņai pret nelegālajiem tērauda izstrādājumu tirgiem; mudina Komisiju un dalībvalstis izpētīt iespējamos pasākumus, lai cīnītos pret izvairīšanos no PVN maksāšanas;

II.4. Pētniecība, izstrāde un inovācijas

52.  norāda, ka progresīvu tehnoloģiju plaša izplatīšana ir ārkārtīgi svarīga, lai īstenotu CO2 emisiju samazināšanas plānu, kas paredzēts Ceļvedī 2050. gadam; atzinīgi vērtē programmas ULCOS mērķi, proti, noteikt un attīstīt novatoriskas tērauda ražošanas tehnoloģijas ar ļoti zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kā arī SPIRE un citas programmas, kas paredzētas tādu jaunu tērauda marku, ražošanas un pārstrādes procesu, kā arī uzņēmējdarbības modeļu izstrādāšanai, kas palielina vērtību, veicina efektivitāti un ilgtspējību, atbalstot Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspēju;

53.  aicina Komisiju īstenot tālejošu inovācijas politiku, lai nodrošinātu kvalitatīvi augstvērtīgus, energoefektīvus un inovatīvus izstrādājumus un nostiprinātu ES konkurētspēju pieaugošā pasaules līmeņa konkurencē;

54.  atzinīgi vērtē ogļu un tērauda jomas īpašo instrumentu, piemēram, Ogļu un tērauda pētniecības fonda, rezultātus, un mudina Komisiju turpināt īstenot kopš 2002. gada aizsākto virzienu;

55.  uzskata, ka ir jāpaplašina atbalsts, lai veiktu inovācijas darbībās, kas ir saistītas ar tērauda ražošanu, un tādējādi programmā „Apvārsnis 2020” ir jāievieš EIB finanšu mehānismi, lai veicinātu tērauda ražošanas uzņēmumu un atbilstošo reģionu sadarbību pētniecības, attīstības un inovāciju jomās, ekonomiskās darbības ilgtspējības veicināšanai;

56.  piekrīt Komisijai, ka programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros uzmanība jāpievērš jaunām tehnoloģijām un tīrākām, enerģijas un resursu ziņā efektīvākām tehnoloģijām veltītiem demonstrējuma un izmēģinājuma projektiem;

57.  uzskata, ka ir jāizveido stimulēšanas mehānismi, kas mudinātu lielās daudznacionālās grupas ieguldīt pētniecībā un izstrādē teritorijās, kurās tās veic savas rūpnieciskās darbības, atbalstot nodarbinātību un attīstību attiecīgajos reģionos;

58.  atzīst ar progresīvu tehnoloģiju attīstību, atjaunošanu, demonstrēšanu un izmantošanu saistītos lielos finanšu riskus; atbalsta kopu veidošanu, sadarbību pētniecības jomā un privātā un publiskā sektora partnerību, piemēram, SPIRE un EMIRI; mudina tādu novatorisku finanšu instrumentu izmantošanu kā dalīta riska finanšu instrumenti, kas piešķir prioritāru piekļuvi tērauda nozarēm, kuras pārdzīvo krīzi; aicina Eiropas Investīciju banku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku izveidot ilgtermiņa finansēšanas sistēmu tērauda nozares projektiem;

59.  prasa Komisijai turpināt Eiropas inovācijas partnerības izejvielu jomā īstenošanu attiecībā uz tēraudrūpniecību un attiecībā uz visā izejvielu vērtības ķēdē, jo īpaši saistībā ar pārstrādes metodēm un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem;

o
o   o

60.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0199.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0509.
(5) OV C 332 E, 15.11.2013., 72. lpp.
(6) OV C 199 E, 7.7.2012., 131. lpp.
(7) OV C 349 E, 22.12.2010., 84. lpp.
(8) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(9) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (2014. gada janvāris, sagatavošanā).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Juridisks paziņojums - Privātuma politika